Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015"

Transkript

1 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget. Studiet forutsetter 30 sp engelsk (Engelsk 1 eller tilsvarende) og kvalifiserer til å undervise i engelsk på trinn. Læringsmål KUNNSKAPER ha kunnskap om grunnleggende ferdigheter og de fem språkferdighetene: lese, skrive, lytte, tale og samtale, med særlig vekt på lesing og skriving ha kunnskap om engelsk som verdensspråk og om samfunnsforhold i Storbritannia og i USA og noen andre engelsktalende land ha kunnskap om ulike tilnærminger til litteratur og annen tekst i undervisning FERDIGHETER kunne velge ut og tilrettelegge arbeid med tekster fra engelskspråklige land for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte kunne planlegge og gjennomføre undervisning i engelsk og bidra til å utvikle elevers generelle språkferdighet i engelsk kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig på engelsk tilpasset ulike relevante sammenhenger GENERELL KOMPETANSE ha redskaper til å utvikle egen språkferdighet gjennom lesing og skriving og andre språkmedia. Opptakskrav Opptak til studiet forutsetter at en er ansatt som lærer, har godkjent lærerutdanning og har 30 sp engelsk (Engelsk 1 eller tilsvarende). Emner som inngår Modul 1 Lesing, litteratur og kulturkunnskap: ENG6024 Litteratur med fagdidaktikk (7,5 sp) ENG6011 Kulturkunnskap (7,5 sp) Modul 2 Skriving, kommunikasjon og global engelsk: ENG6014 Skriving i skolen (7,5 sp) ENG6023 Global engelsk (7,5 sp)

2 Omfang i studiepoeng 30 studiepoeng fordelt over fire emner. Oppbygging Engelsk 2 ved NTNU vil bli tilbudt som to moduler på 15 studiepoeng, hver med både fagdidaktisk og faglig innhold. De fagdidaktiske delene av studiet bygger på skolens læreplaner og kompetansemål og gjenspeiler også gjennomgående mål for grunnskolelærerutdanningen. Perspektiver som tilpasset opplæring og vurdering blir behandlet teoretisk og som del av studiet av arbeidsmåter i faget. Grunnleggende ferdigheter og de fem språkferdighetene er sentrale i studiet, og lesing og skriving blir vektlagt spesielt. Engelsk 2, trinn, modul 1 Lesing, litteratur og kulturkunnskap (høst): Innholdet i den første modulen dekker temaene kulturkunnskap, med oversikt over minoritetsgrupper og aktuelle politiske og sosioøkonomiske forhold i både Storbritannia og USA, litteratur med særlig vekt på ungdomslitteratur og annen litteratur som er aktuell i klasserommet og som reflekterer temaene i kulturkunnskap. Et sentralt fagdidaktisk perspektiv er verdien av og arbeid med lesing. ENG6024 Litteratur med fagdidaktikk (7,5 sp) ENG6011 Kulturkunnskap (7,5 sp) Engelsk 2, trinn, modul 2 Skriving, kommunikasjon og global engelsk (vår): Innholdet i den andre modulen vil spesielt legge vekt på hvordan en kan arbeide med å utvikle skrivekompetanse og hvordan skriving kan brukes for å lære. Arbeidet omfatter ulike skriftlige sjangre inkludert multimodale tekster. Modulen dekker også engelsk som et globalt verdensspråk med perspektiver som engelsk som sentralt kommunikasjonsspråk, engelsk i et historisk perspektiv og engelsk som andrespråk. ENG6014 Skriving i skolen (7,5 sp) ENG6023 Global engelsk (7,5 sp) Tema som tilpasset opplæring, vurderingspraksis og arbeidsmåter i faget vil være gjennomgående i begge moduler. Samtidig er arbeidet med egen språkferdighet sentralt, både skriftlig og muntlig. Studietilbudet er nettbasert med både skriftlig materiale og videoforelesninger. Læringsformer og aktiviteter omfatter skriftlige oppgaver, muntlige presentasjoner, blogginnlegg og veiledning, i hovedsak over nett. Fagdidaktiske perspektiver knyttes til deltakernes arbeid i egne klasserom, og refleksjon over og utvikling av egne undervisningsopplegg er viktig i studiet. Utveksling av synspunkter og refleksjon over undervisningspraksis er også en viktig del av arbeidet. Vurderingsarbeidet i studiet skal gi deltakerne modeller for eget arbeid med elever. Organisering Antall studenter: inntil 25 Modul 1 tilbys i høstterminen og modul 2 vårterminen. Det vil bli arrangert én samling ved NTNU knyttet til hver av de to modulene. Ellers vil arbeidet foregå over nett. I enkeltemnene er det krav til arbeid underveis i form av skriftlig arbeid, muntlige presentasjoner og blogginnlegg. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen. De to modulene avsluttes med individuelle eksamener i hvert emne. I studiet inngår tilbud om en ukes studieopphold ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York. Oppholdet er ikke en obligatorisk del av studiet.

3 Modul 1 Lesing, litteratur og kulturkunnskap: ENG6024 Litteratur med fagdidaktikk Emnebeskrivelse til studieplan for 2014/2015 Emneansvarlig Emneansvarliges epost Førsteamanuensis Tale M. Guldal Telefon Institutt Fakultet Eksterne samarbeidspartnere Samarbeidspartnere v/ntnu Emnekode Emnenavn Emnenavn, engelsk Program for lærerutdanning Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Samarbeid med HiNT og HiST Institutt for moderne fremmedspråk v/ universitetslektor Anja Angelsen ENG6024 (inngår i ENG2MODUL1) Litteratur med fagdidaktikk Literature with didactics Årsstudium / studieprogram Emnet tilbys som en del av Engelsk 2 for ungdomsskolen (30 sp) og kan inngå i en bachelorgrad. Antall studiepoeng 7,5 Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Opptak til studiet forutsetter at en er ansatt som lærer, har godkjent lærerutdanning og har 30 sp engelsk (Engelsk 1 eller tilsvarende). ha kunnskap om variert og relevant engelskspråklig litteratur i aktuelle sjangre ha kjennskap til didaktiske begrunnelser for bruken av litteratur i engelskfaget kunne planlegge og gjennomføre variert undervisning i engelsk med bruk av litteratur kunne anvende egen kunnskap om litteratur som et verktøy for undervisning og læring kunne bidra til å utvikle elevers generelle språkferdighet i engelsk kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig på engelsk tilpasset ulike relevante sammenhenger ha innsikt i hvordan en kan utvikle egen språkferdighet gjennom lesing

4 Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon Emnet er fagdidaktisk og skolens læreplan og kompetansemål for engelskfaget er sentralt i emnet. Det bygger dels på en sjangermessig tilnærming til litterære tekster. Samtidig er spørsmål om hvordan ulike arbeidsmåter kan brukes til å utvikle språkferdighet og kommunikativ kompetanse sentrale. Lesing er en grunnleggende ferdighet og viktig for utvikling av språkferdighet. Bruken av litteratur er også en viktig innfallsvinkel til kulturforståelse og kilde til personlig utvikling. I dette kurset vil et hovedperspektiv være didaktisk bruk av litteratur, dvs. hvorfor og hvordan litterære tekster kan brukes i skolen. Studentene vil lese litteratur av ulike sjangre, også tekster skrevet for ungdom. Sentrale temaer i emnet er grunnleggende ferdigheter, planlegging og gjennomføring av undervisning, der tilpasset opplæring og vurderingspraksis også inngår. Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker med obligatoriske møter på nett. I tillegg er en samling obligatorisk. To-fire arbeider (omfang og type spesifisert i hvert tilfelle) Vurdering av tekster Selvstendig utvalg av litterære tekster Muntlig presentasjon Blogginnlegg og deltakelse i diskusjoner En samling er obligatorisk Hjemmeeksamen, tre dager. A-F Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart på emnet sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform, og studenter må holde seg ukentlig oppdatert på meldinger og beskjeder via læringsplattformen. Anbefalte nettlesere er Mozilla Firefox og Internet Explorer.

5 Modul 1 Lesing, litteratur og kulturkunnskap: ENG6011 Kulturkunnskap Emnebeskrivelse til studieplan for 2014/2015 Emneansvarlig Emneansvarliges epost Universitetslektor Anja Angelsen (faglig koordinator) Telefon Institutt Fakultet Eksterne samarbeidspartnere Samarbeidspartnere v/ntnu Emnekode Emnenavn Emnenavn, engelsk Institutt for moderne fremmedspråk Det humanistiske fakultet, NTNU Samarbeid med HiNT og HiST Program for lærerutdanning v/førsteamanuensis Tale M. Guldal ENG6011 (Inngår i ENG2MODUL1) Kulturkunnskap Civilization Årsstudium / studieprogram Emnet tilbys som en del av Engelsk 2 for ungdomsskolen (30 sp) og kan inngå i en bachelorgrad. Antall studiepoeng 7,5 Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Opptak til studiet forutsetter at en er ansatt som lærer, har godkjent lærerutdanning og har 30 sp engelsk (Engelsk 1 eller tilsvarende). kunne gjøre rede for sosiale og politiske forhold i det amerikanske og britiske samfunnet kunne reflektere over aktuelle tema og diskusjoner innenfor kulturkunnskap kunne sammenligne forskjellige engelskspråklige kulturer med henblikk på politiske og sosiale forhold kunne analysere samfunnsfaglige forhold og strukturer i en historisk kontekst ha innsikt i metodiske og teoretiske tilnærminger innen kulturkunnskap kunne produsere selvstendige analyser av tema innenfor kulturkunnskap som emnet tar for seg kunne uttrykke seg skriftlig innen kulturkunnskap på korrekt engelsk

6 Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon Dette nettbaserte emnet gir en innføring i sosiale og politiske strukturer i en eller flere engelskspråklige kulturer. Emnet vil ha fokus på blant annet befolkning og minoriteter, politikk og styresett. Disse temaene vil belyses innenfor en samtidshistorisk ramme. Emnet vil gå som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. To til fire arbeider med variasjon i form, innhold og formål. Blogginnlegg og deltakelse i diskusjoner. Mappevurdering A-F Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart på emnet sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform, og studenter må holde seg ukentlig oppdatert på meldinger og beskjeder via læringsplattformen. Anbefalte nettlesere er Mozilla Firefox og Internet Explorer.

7 Modul 2 Skriving, kommunikasjon og global engelsk: ENG6014 Skriving i skolen Emnebeskrivelse til studieplan 2014/2015 Emneansvarlig Emneansvarliges epost Førsteamanuensis Tale M. Guldal Telefon Institutt Fakultet Eksterne samarbeidspartnere Samarbeidspartnere v/ntnu Emnekode Emnenavn Emnenavn, engelsk Program for lærerutdanning Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse; NTNU Samarbeid med HiNT og HiST Institutt for moderne fremmedspråk v/ universitetslektor Anja Angelsen ENG6014 (inngår i ENG2MODUL2) Skriving i skolen Writing in school Årsstudium / studieprogram Emnet tilbys som en del av Engelsk 2 for ungdomsskolen (30 sp) og kan inngå i en bachelorgrad. Antall studiepoeng 7,5 Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Opptak til studiet forutsetter at en er ansatt som lærer, har godkjent lærerutdanning og har 30 sp engelsk (Engelsk 1 eller tilsvarende). ha kunnskap om skriving og utvikling av skrivekompetanse i engelskfaget i dagens skole kunne planlegge og gjennomføre variert og tilpasset undervisning i engelsk med vekt på meningsfull skriving kunne vurdere hvilke sjangre og teksttyper som er aktuelle i undervisning ha kunnskap om meningsfull og læringsfremmende respons kunne gjøre bruk av relevant kildemateriale i egen skriving kunne uttrykke seg på engelsk muntlig og skriftlig tilpasset ulike sammenhenger kunne bidra til å utvikle elevers generelle språkferdighet i engelsk

8 ha innsikt i å utvikle egen språkferdighet gjennom skriving Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon Emnet er fagdidaktisk rettet og skolens læreplan og kompetansemål for engelskfaget er sentralt i emnet. Emnet tar opp skriving i ulike sjangere, også sammensatte digitale tekster, i engelskfaget i skolen. Metoder for å utvikle elevers språkferdighet, kommunikativ kompetanse, forståelse for sjangervariasjon og kreativ bruk av språk vil bli dekket. En fokuserer også på kildekritikk og opphavsrett i produksjon av tekster. Studentene vil utforske skriving gjennom å skrive egne tekster, respondere på medstudenters tekster og ved å studere ulike skrivemetoder og teksttyper. Sentrale temaer i emnet er grunnleggende ferdigheter, planlegging og gjennomføring av undervisning, der tilpasset opplæring og vurderingspraksis også inngår. Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker med veiledning og obligatoriske møter på nett. I tillegg er det én obligatorisk samling. To-fire arbeider med variasjon i form, innhold, og formål. Omfang og type spesifiseres i hvert tilfelle Vurdering av tekster. Blogginnlegg og deltakelse i diskusjoner. En obligatorisk samling. Hjemmeeksamen, tre dager. A-F Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart på emnet sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform, og studenter må holde seg ukentlig oppdatert på meldinger og beskjeder via læringsplattformen. Anbefalte nettlesere er Mozilla Firefox og Internet Explorer.

9 Modul 2 Skriving, kommunikasjon og global engelsk: ENG6023 Global engelsk Emnebeskrivelse til studieplan for 2014/2015 Emneansvarlig Emneansvarliges epost Universitetslektor Anja Angelsen (faglig koordinator) Telefon Institutt Fakultet Eksterne samarbeidspartnere Samarbeidspartnere v/ntnu Emnekode Emnenavn Emnenavn, engelsk Årsstudium / studieprogram Institutt for moderne fremmedspråk Det humanistiske fakultet, NTNU Samarbeid med HiNT og HiST Program for lærerutdanning v/ førsteamanuensis Tale M. Guldal ENG6023 (inngår i ENG2MODUL2) Global engelsk Global English Emnet tilbys som en del av Engelsk 2 for ungdomsskolen (30 sp) og kan inngå i en bachelorgrad. Antall studiepoeng 7,5 Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Opptak til studiet forutsetter at en er ansatt som lærer, har godkjent lærerutdanning og har 30 sp engelsk (Engelsk 1 eller tilsvarende). kunne gjøre rede for hovedtrekkene i hvordan det engelske språket oppsto og utviklet seg i Storbritannia kunne gjøre rede for de forskjellige årsakene til at engelsk ble spredt til de ulike kontinentene hvor vi finner det i dag kunne gjøre rede for de forskjellige rollene engelsk spiller i forskjellige samfunn både som første- og andrespråk kunne identifisere og beskrive forskjeller i varianter av engelsk i og utenfor Storbritannia når det gjelder uttale, ordforråd, grammatikk og stavemåte kunne diskutere maktforhold mellom morsmålsbrukere av engelsk og de som har engelsk som andrespråk

10 kunne gjøre rede for og reflektere over positive og negative effekter av rollen engelsk har som globalt språk kunne vurdere sannsynlige scenarier for den videre utviklingen for det engelske språket Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon Emnet tar for seg ulike problemstillinger knyttet til det faktum at engelsk i dag er det mest brukte språket i global kommunikasjon. Hvordan oppstod og utviklet engelsk seg i Storbritannia? Hva var årsakene til at språket ble spredt til de ulike kontinentene hvor vi finner det i dag? Hvilken status har engelsk i de forskjellige språksamfunnene? Hvilke ulikheter finner vi i forskjellige "typer" engelsk når det gjelder uttale, ordforråd, grammatikk og stavemåte? Hvordan endrer språket seg i møtet med ny teknologi og globaliseringsprosesser? Hva er sammenhengen mellom språk og makt, og hvem har mest de skulle sagt - morsmålsbrukerne av engelsk eller de som har engelsk som andrespråk? Hvilke holdninger fins generelt til engelsk som globalt språk - er engelsk et nyttig lingua franca, en språklig "tyrannosaurus rex" eller noe midt i mellom? Hva vil skje med engelsk i framtida? Disse og andre tema vil bli drøftet fra en primært sosiolingvistisk synsvinkel, men kan også bli belyst fra et litterært perspektiv. Nettleksjoner, blogg, diskusjonsforum og skriftlige oppgaver. To til fire arbeider med variasjon i form, innhold og formål. Blogginnlegg og deltakelse i diskusjoner Hjemmeeksamen ved semesterslutt, tre dager. A F Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart på emnet sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform, og studenter må holde seg ukentlig oppdatert på meldinger og beskjeder via læringsplattformen. Anbefalte nettlesere er Mozilla Firefox og Internet Explorer.

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2014/2015 Studieplan Rådgivning 1 og 2 - studieåret 2014-2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK - DELTA studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK - DELTA studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK - DELTA studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Matematikkstudier i regi av NTNU KOMPiS skal gi studentene tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 studiepoeng Studieprogramkode: G1EN2 Studieenheten gjennomføres i vårsemesteret

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Engelsk 1 (1.-7. trinn)

Engelsk 1 (1.-7. trinn) Engelsk 1 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1030_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer