LOKAL FAGPLAN ENGELSK TRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL FAGPLAN ENGELSK 8.-10. TRINN"

Transkript

1 LOKAL FAGPLAN ENGELSK TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i engelsk er sentralt i utviklingen av engelsk språkkompetanse og går igjen i kompetansemålene for alle trinn. Disse ferdighetene er viktige redskaper i arbeidet med å forstå og ta i bruk engelsk i stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Muntlige ferdigheter innebærer både å kunne lytte og å kunne tale. Å kunne lese i engelsk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet på engelsk vil også bidra til å styrke leseferdigheten generelt. Å kunne regne i engelsk innebærer at en kan supplere regnekompetansen på morsmålet med de nødvendige uttrykk på engelsk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelse av engelske tekster. Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget

2 Hovedområder for faget engelsk Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter kunnskap om språket, språkbruk og innsikt i egen språklæring. Å kunne vurdere egen språkbruk, definere egne behov og velge strategier og arbeidsmåter er forutsetninger for å oppnå dette. Hovedområdet dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk og om å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål og andre språk. Kommunikasjon Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om å bruke det engelske språket for å kommunisere. Kommunikasjon skjer gjennom lytting, lesing, skriving, forberedt muntlig produksjon og spontan muntlig samhandling, også med bruk av hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier. Det omfatter også deltakelse på ulike sosiale arenaer, der trening i å beherske et økende antall sjangere og uttrykksformer står sentralt. God kommunikasjon forutsetter kunnskaper og ferdigheter i å bruke ordforråd og idiomatiske strukturer, uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og oppbygging av setninger og tekster. Nye medier og utvikling av et språklig repertoar på tvers av fag og emner er sentrale i hovedområdet. Å vise høflighet og hensyn til gjeldende omgangsformer i ulike språkhandlinger er også et viktig element. Dette går hånd i hånd med tilpasning av språket til mottaker og situasjon, blant annet gjennom å skille mellom formelle og uformelle, skriftlige og muntlige stilnivåer. Kultur, samfunn og litteratur Hovedområdet kultur, samfunn og litteratur dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det tar utgangspunkt i den engelsktalende verden og dekker sentrale emner knyttet til samfunnsliv, litteratur og andre kulturuttrykk. Hovedområdet dreier seg også om utvikling av kunnskap om engelsk som et verdensspråk med mange bruksområder. Arbeid med ulike typer tekster og kulturelle uttrykksformer er her sentralt for utvikling av språkferdigheter og forståelse for andres levesett, kulturer og livssyn. Samtidig kan litteraturlesing bidra til leseglede og opplevelse og legge grunnlag for ens egen personlige vekst, modning og kreativitet.

3 8. TRINN 9. TRINN 10. TRINN Kompetansemål 8. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1. utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk 2. identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring 3. bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig 4. bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer 5. beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk 1. beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner 2. bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Språklæring 1. Elevene skal kunne samtale om aktuelle tema og hendelser. 2. Elevene skal lære ulike studieteknikker og bli kjent med dem. 1. Elevene skal gjennom språkhistorie lære om bl.a. uttale og intonasjon. Idébanken Film, musikk, internett, chatting, nyheter, spill, pugge gloser og sterke verb. Jobbe med fonetikk, trykk på stavelser, intonasjon, uttale 1. Elevene skal lære å lage kildeliste ved temaarbeid Ordliste, Internett og leksika/ oppslagsverk. 1. Elevene skal lære om ulike ordklasser og setningsoppbygning. 1. Elevene skal bli kjent med vurdering av eget og andres arbeid, blant annet gjennom logg 2. Elevene skal få hjelp til å lære å bruke skriftlige og muntlige tilbakemeldinger i egen utvikling Kommunikasjon 1. Elevene skal lære ord relevant for tema. 2. Elevene skal kunne skrive en tekst om ulike emner 1. Elevene skal bli kjent med nytten av å disponere tekster, både skriftlige og muntlige 2. Elevene skal lære om bruk av riktig syntaks og Verb: presens og preteritum Setnings-oppbygning: subjekt, verbal Dokumentere/kartlegge, diskutere arbeidsformer, logg, diskutere og vurdere lærestoff, arbeidsmåter og egne valg. Se tema i kultur, samfunn og litteratur. Diskutere, samtale, oppgaveløsing og tekstskriving om mange emner. Temaarbeid. Disposisjon, temaarbeid, grammatikkøvinger

4 3. forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner 4. uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng 5. tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon 6. presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer 7. lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere 8. velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon 9. skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt 10. bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte 11. vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker 12. kommunisere via digitale medier 1. Elevene skal ta i bruk læringsplattform 2. Elevene skal lære PowerPoint 3. Elevene skal lære bildebehandling 4. Elevene skal lære å bruke skolens AV-utstyr 13. beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data grammatikk 1. Elevene skal samtale om leste tekster og aktuelle Fritid/ungdomstid og Storbritannia tema 1. Elevene skal gjøres kjent med viktigheten av intonasjon, uttale, grammatikk, samsvar, ordforråd og tekstbinding. 1. Elevene skal kunne bruke engelske høflighetsfraser 2. Elevene skal kunne bruke enkel engelsk dagligtale 3. Elevene skal bli kjent med engelske ord og uttrykk, tilpasset sjangrene de arbeider med 1. Elevene skal øve seg på å utrykke seg muntlig om aktuelle tema 1. Elevene skal lese tekster i ulike sjangere Eventyr, brev, intervju, tegneserier, 2. Elevene skal vise at de har forstått tekstene, f.eks. fortelling, limericker gjennom skriftlig prøve, framlegg eller samtale 1. Elevenes ferdigheter skal kartlegges Arbeidsmetode på bakgrunn av kartlegging. 2. Elevene skal prøve ulike strategier Studieteknikk 1. Elevene skal kunne skrive en sjangerbevisst tekst Eventyr, brev, intervju, tegneserier, 2. Elevene skal lære om bruken av disposisjon og fortelling, limericker formelle krav, som f.eks. avsnitt, marg, sidetall, oppgavenummer 1. Elevene skal bevisstgjøres på kildekritikk Internett, stumme og talende kilder, film, tv, bøker og oppslagsverk/ leksika. 1. Elevene skal lære å skille mellom positivt og negativt Debatt (rasisme, homofili, utseende, kultur, ladede ord og uttrykk, for eksempel i forhold til alder, ironi og identitet). alder, utseende og identitet 5. Elevene skal kunne bruke det engelske språket i samtale om grafiske representasjoner Chatting, e-post, PowerPoint, film og foto, bruk av læringsplattform Shopping, lommepenger og reise.

5 1. drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge 2. gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA 3. beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land 4. gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land 5. lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden. 6. beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk 7. lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst Kultur, samfunn og litteratur 1. Elevene skal lære om forskjellene mellom det norske, det britiske og det amerikanske skolesystemet 1. Elevene skal lære om London og byens historie 2. Elevene skal lære om Storbritannias geografi 3. Elevene skal lære om Storbritannias historie i korte trekk 4. Elevene skal bli kjent med Storbritannias mest kjente landemerker 1. Indianerne i 9. klasse 2. Maorier og aboriginere i 10.klasse 1. Elevene skal bli kjent med engelske dialekter 2. Elevene skal bli kjent med språklige klasseforskjeller Skole og utdanning, fritid, høflighetsfraser, levesett, tradisjoner, familie og venner, film og musikk. Storbritannia (London, oppdelingen av Storbritannia; England, Wales, Skottland og Nord-Irland. Myter, vikingtiden, romerne, kelterne, kjente konger og dronninger). Indianerne i 9. klasse Maorier og aboriginere i 10.klasse Erfare og lytte til varianter av engelsk språk. Film, lydopptak 1. Se liste over forslag på litterære verker, 10.trinn Se liste 10.trinn 1. Elevene skal lære bruk av disposisjon 2. Elevene skal kunne gjenkjenne en kronologisk rekkefølge, inkludert høydepunkt, både når det gjelder litteratur og film 3. Elevene skal sammen med lærer finne fram til tema i litteratur og film 1. Elevene skal lage en dramatisering med bakgrunn i litteratur eller kunst NB: Dette bør være et samarbeid mellom engelsk og norsk en del av det som nevnes i denne planen kan kanskje heller tas opp i norsktimene? Tekstanalyse, skrive, sametale Litteratur (se liste 10.trinn). Kunstverk tilpasset Kunst og Håndverksplanen, engelskspråklige kunstnere som anbefales er: Bill Viola, Hopper og Basquiat, Warhol.

6 Kompetansemål 9. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1. utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk 2. identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring 3. bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig 4. bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer 5. beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk 1. beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner 2. bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig Lokale mål Språklæring 1. Elevene skal kunne diskutere aktuelle tema og hendelser. 2. Elevene skal kunne ulike studieteknikker og bli kjent med dem. 1. Elevene skal gjennom språkhistorie og grammatikk lære om bl.a. ordstilling, uttale, og intonasjon. 1. Elevene skal kunne lage kildeliste ved levering av sakpregede tekster 1. Elevene skal kjenne til de ulike ordklassene og kunne bruke grunnleggende setningsoppbygning. 1. Elevene skal øve seg på å vurdere eget og andres arbeid, Dette gjelder både muntlige presentasjoner og skriftlige arbeider 2. Elevene skal kunne bruke skriftlige og muntlige tilbakemeldinger i egen utvikling Kommunikasjon 1. Elevene skal kunne bruke ord relevant for tema. 2. Elevene skal kunne skrive sakpregede tekster 3. Elevene skal kunne samtale om ulike emner 1. Elevene skal kunne disponere tekster, både skriftlige og muntlige 2. Elevene skal forstå og bruke av riktig syntaks og Idébanken Film, musikk, Internett, chatting, spill, pugge gloser og sterke verb. Ordliste, Internett og leksika/ oppslagsverk Dokumentere/ kartlegge, logg, diskutere arbeidsformer, diskutere og vurdere lærestoff, arbeidsmåter og egne valg, Se tema i kultur, samfunn og litteratur. Diskutere, samtale, oppgaveløsing og tekstskriving om mange emner. Temaarbeid

7 3. forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner 4. uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng grammatikk 1. Elevene skal diskutere leste tekster og aktuelle tema Urbefolkning (indianere), slaver, borgerrettigheter/menneskerettigheter, innvandring/utvandring, borgerkrigen og kunnskap om engelskspråklige land. 1. Elevene skal forstå viktigheten av intonasjon, uttale, grammatikk, samsvar, ordforråd og tekstbinding. 5. tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon 6. presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer 7. lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere 8. velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon 9. skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt 10. bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte 11. vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til 1. Elevene skal kunne uttrykke seg om ulike tema og situasjoner 2. Elevene skal bli kjent med og kunne bruke engelske ord og uttrykk, tilpasset sjangrene de arbeider med 1. Elevene skal kunne utrykke seg muntlig om aktuelle tema 1. Elevene skal kunne kjenne igjen tekster i ulike sjangere 2. Elevene skal vise at de har forstått tekstene, f.eks gjennom skriftlig prøve, framlegg eller samtale 3. Elevene skal bli kjent med tekstanalyse 1. Elevene skal kunne bruke noen strategier de har erfart fungerer 2. Elevene skal bevisstgjøres bruksnytten av strategiene 1. Elevene skal kunne skrive en sjangerbevisst tekst 2. Elevene skal kunne bruke disposisjon og oppfylle formelle krav Biografier, formelle brev, rapport, roman. Arbeidsmetode på bakgrunn av kartlegging. Studieteknikk. Biografier, formelle brev, rapport, roman. Sjangerlære. 1. Elevene skal bruke kilder kritisk Internett, film, tv, bøker, blader og oppslagsverk/leksika. 1. Elevene skal lære å skille mellom positivt og negativt Debatt (rasisme, homofili, utseende, ladede ord og uttrykk, for eksempel i forhold til rasisme kultur, alder, ironi og identitet). og kultur enkeltindivider og grupper av mennesker 12. kommunisere via digitale medier 1. Elevene skal bruke skolens læringsplattform 2. Elevene skal videreutvikle sine kunnskaper om PowerPoint og bildebehandling Chatting, e-post, PowerPoint, film og foto, bruk av læringsplattform

8 13. beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data 1. drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge 2. gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA 3. beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land 4. gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land 5. lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden. 6. Beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk 4. Lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst 3. Elevene skal bruke skolens AV-utstyr 1. Elevene skal kunne bruke det engelske språket til å beskrive og lese informasjon ut av grafiske representasjoner Kultur, samfunn og litteratur 1. Elevene skal reflektere over forskjellene mellom det er å være ung i Norge, sammenlignet med engelskspråklige land 1. Elevene skal lære om kjente amerikanske landemerker 2. Elevene skal lære om USAs geografi 3. Elevene skal lære om USAs historie i korte trekk 1. Elevene skal lære om indianernes historie og deres shopping, lommepenger og reise skole og utdanning, høflighetsfraser, levesett, tradisjoner, familie og venner, film og musikk. USA (innvandring, borgerkrig, borgerrettigheter, indianerne, makt og kjente presidenter). Indianere. situasjon i dag 1. Elevene skal bli kjent med amerikanske dialekter Erfare og lytte til varianter av engelsk språk. Film, lydopptak Se liste over forslag på litterære verker, 10.trinn 1. Elevene skal kunne si noe om oppbygningen av en tekst/film 2. Elevene skal lære om vendepunkt og andre virkemidler 3. Elevene skal selv kunne finne tema i litteratur og film Se liste 10.trinn NB: Dette bør være et samarbeid mellom engelsk og norsk en del av det som nevnes i denne planen kan kanskje heller tas opp i norsktimene? Tekstanalyse, skrive, samtale 1. Elevene skal skrive og samtale om litteratur og kunst Litteratur (se liste 10.trinn). Kunstverk tilpasset Kunst og Håndverksplanen, engelskspråklige kunstnere som anbefales er: Bill Viola, Hopper og Basquiat, Warhol. Ulike kunstverk, inkl. musikk

9 Kompetansemål 10. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Lokale mål Idébanken 1. utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk 2. identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring 3. bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig 4. bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer 5. beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk 1. beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner 3. bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig Språklæring 1. Elevene skal kunne debattere aktuelle tema og hendelser. 2. Elevene skal mestre ulike studieteknikker og bli kjent med dem. 1. Elevene skal gjennom språkhistorie og grammatikk mestre bl.a. ordstilling, uttale, og intonasjon. 1. Elevene skal kunne lage en formell kildeliste ved levering av sakpreget arbeid 2. Elevene skal gjøres kjent med bruk av fotnoter 1. Elevene skal mestre bruken av de ulike ordklassene og grunnleggende setningsoppbygning. 1. Elevene skal gjennom egenvurdering og refleksjon kunne vurdere eget og andres arbeid 2. Elevene skal selvstendig mestre bruk av skriftlige og muntlige tilbakemeldinger i egen utvikling Kommunikasjon 1. Elevene skal mestre sakpregede teksters språk og form 2. Elevene skal kunne debattere om ulike emner og kunne bruke relevant språk 1. Elevene skal mestre å disponere tekster, både skriftlige og muntlige Manualer (brukerveiledninger), film, musikk, nyheter, Internett, chatting, magasiner/aviser, pugge gloser og sterke verb. Ordliste, Internett, leksika/oppslagsverk og aviser/blader, radio Dokumentere/kartlegge, logg, diskutere arbeidsformer, diskutere og vurdere lærestoff og arbeidsmåter, egne valg Se tema i kultur, samfunn og litteratur. Diskutere, samtale, oppgaveløsing og tekstskriving om mange emner. Temaarbeid

10 4. forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner 5. uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng 6. tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon 7. presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer 8. lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere 9. velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon 10. skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt 11. bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte 12. vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker 2. Elevene skal mestre bruk av riktig syntaks og grammatikk 1. Elevene skal debattere leste tekster og aktuelle tema Krig/fred og kunnskap om engelskspråklige land. 1. Elevene skal kunne beherske riktig intonasjon, uttale, grammatikk, samsvar, ordforråd og tekstbinding. 1. Elevene skal kunne debattere og argumentere saklig 2. Elevene skal selv kunne finne fram til og bruke engelske ord og uttrykk, tilpasset sjangrene de arbeider med 1. Elevene skal mestre å utrykke seg muntlig om aktuelle tema gjennom presentasjoner og diskusjoner 1. Elevene skal kunne gjenkjenne ulike sjangere og analysere Reportasje, artikkel, dikt, roman, ulike tekster skuespill/drama, essay, kåseri, 2. Elevene skal vise at de har forstått tekstene, f.eks gjennom novelle. skriftlig prøve, framlegg eller samtale 1. Elevene skal kunne tilpasse egne strategier etter behov Arbeidsmetode på bakgrunn av 1. Elevene skal kunne skrive en sjangerbevisst tekst 2. Elevene skal mestre bruk av disposisjon og formelle krav kartlegging. Studieteknikk. Reportasje, artikkel, dikt, roman, skuespill/drama, essay, kåseri, novelle. Sjangerlære. 1. Elevene skal være kildekritiske Internett, spørreundersøkelser, statistikk, film, tv, bøker, aviser, blader, radio og oppslagsverk/ leksika. 1. Elevene skal skille mellom positivt og negativt ladede ord og uttrykk, for eksempel i forhold til homofili og seksualitet 13. kommunisere via digitale medier 1. Elevene skal bruke skolens læringsplattform 2. Elevene skal bruke PowerPoint og bildebehandling etter behov 3. Elevene skal selvstendig bruke skolens AV-utstyr 14. beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data 1. Elevene skal kunne bruke det engelske språket til å beskrive, lese informasjon ut av og nyttiggjøre seg av grafiske Debatt (rasisme, homofili, utseende, kultur, alder, ironi og identitet). Chatting, e-post, PowerPoint, film og foto, bruk av læringsplattform valuta, shopping, lommepenger og reise

11 1. drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge 2. gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA 3. beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land 4. gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land 5. lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden. representasjoner Kultur, samfunn og litteratur 1. Elevene skal sammenligne norsk kultur med kultur i engelskspråklige land 1. Elevene skal lære om Storbritannias imperialistiske historie 2. Elevene skal lære om Nord-Irlands historie og situasjon 1. Elevene skal lære om maoriene og aboriginernes historie og deres situasjon i dag 1. Elevene skal kjenne igjen og kunne skille engelsk, amerikansk og australsk fra hverandre Se leseforslag i idébank Styreform, religion, høflighetsfraser, lover og regler, levesett, tradisjoner, familie og venner, film og musikk Irland/Nord-Irland (anglo-saxerne, kelterne, konflikt med Storbritannia, nobelpriser, protestanter og katolikker, Michael Collins eller lignede karakterer). Geografi/samfunnskunnskap: Elver, fjell, landskap, grenser, havområder og ressursgrunnlag. Australia Maorier og aboriginere Gjenkjenne og plassere varianter av engelsk språk USA (sørstater og nordstater), England (RP, cockney, Skottland, Irland, Wales), Australia, Sør-Afrika, India, Jamaica, New Zealand og Canada Læreren plukker ut et representativt utvalg tekster ut fra tema. Forfattere og tekster nedenfor er ment som et forslag. Dikt: Ulik populærmusikk, J.R.R. Tolkien (The Cat), William Wordsworth, William Shakespeare, E.E. Cummings, A.A. Milne (The King s Breakfast), T.S. Elliot, P.B. Shelley, Tom Lehrer, Robert Frost, W.B. Yeats og William Blake. Eventyr/Fabler: Oscar Wilde, Aesops fabler og H.C. Andersen. Noveller: Roald Dahl (Tales of the Unexpected) og Charles Dickens (A Christmas Carol). Romaner/ noveller: C.S. Lewis (The Chronicles of Narnia) J.R.R. Tolkien (The Hobbit, The Lord of the Rings), J.M. Barrie (Peter Pan), A.A. Milne (Winnie the Pooh), Jonathan

12 6. beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk 7. lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst 1. Elevene skal kunne legge fram egen tolkning av tekst/film 2. Elevene skal være kjent med ulike måter å komponere en tekst/film 1. Elevene skal analysere tekst/bilde/musikk gjennom samtale eller tekst Swift (Gulliver s Travels), Nevil Shute (On the Beach), Mark Twain (Tom Sawyer and Huckelberry Finn), J.K. Rowling (Harry Potter), Carrol Lewis (Alice in Wonderland), Jane Austen og Douglas Adams (The Hitchhiker s Guide to the Galaxy). Skuespill: George Bernard Shaw (Pygmalion/My Fair Lady) og William Shakespeare (Romeo and Juliet). NB: Dette bør være et samarbeid mellom engelsk og norsk en del av det som nevnes i denne planen kan kanskje heller tas opp i norsktimene? Litteratur (se ovenfor). Kunstverk tilpasset Kunst og Håndverksplanen, engelskspråklige kunstnere som anbefales er: Bill Viola, Hopper og Basquiat, Warhol.

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Kommunal læreplan i engelsk

Kommunal læreplan i engelsk Kommunal læreplan i engelsk Utarbeidet av : Kari Gåre Gry Helstedt Håtveit Marit Vik Knudsen Anne Grete Ruhaven Hilde Sagedal Lene Sætra Tønnevold 1 Innledning Kunnskapsløftet har delt faget inn i språklæring,

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev

Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev ENGELSK SIDE 222 ENGELSK INNLEDNING Fagets plass i skolen For et lite språksamfunn som det norske er gode språkkunnskaper av

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted)

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) 1 Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Muntlige diskusjoner og presentasjoner. Lage og presentere spørreundersøkelser Skrive rapport. Skriftlig rapport.

Muntlige diskusjoner og presentasjoner. Lage og presentere spørreundersøkelser Skrive rapport. Skriftlig rapport. Lokal læreplan i Engelsk 8. trinn Culture Lære å skrive en fagtekst. Hvordan planlegge og gjennomføre en spørreundersøkelse. Muntlige diskusjoner og presentasjoner. Lage og presentere spørreundersøkelser

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 3.-4. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 5.-7. ÅRSTRINN

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

Lokal plan. Elevene skal:

Lokal plan. Elevene skal: 1. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene

Detaljer