Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng)"

Transkript

1 Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) Vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) er det andre av fire emner i studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng). Emnet tilbys som et deltidsstudium ved Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag. Design og kommunikasjon i digitale medier er et studium utviklet i samarbeid mellom Avdeling for estetiske fag (EST), Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag (JBI) og Avdeling for ingeniørutdanning (IU) ved Høgskolen i Oslo. Studiet tilbys som et emnestrukturert deltidsstudium. Studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng) ble lagt frem for høgskolestyret og godkjent av rektor Studieplanen består av fire emner à 15 studiepoeng. Justeringer i planen godkjent av avdelingsstyret og Formelle justeringer godkjent av dekanen og Innledning Vevpublisering innebærer å presentere dokumenter skrift, bilder og illustrasjoner i ulike kombinasjoner på Internett ved hjelp av egnet programvare. Informasjonsarkitektur vil si å gi slike dokumenter en utforming som gjør dem lett leselige, lette å orientere seg i og lette å gjenfinne og søke fram. Emnet sikter mot å gi studentene kompetanse i å planlegge, utforme og realisere velorganiserte nettsteder. Studiet forutsetter at studenten har tilgang til PC med Internett-tilkobling og grunnleggende databehandlingskunnskaper. Kompetanse Studentene avlegger eksamen etter gjennomført emne, og får karakterutskrift for 15 studiepoeng ved bestått eksamen. Studiet kan tas som en frittstående årsenhet (60 studiepoeng) eller som del av en bachelorgrad (180 studiepoeng). Studiet kan også inngå i grunnlaget for adjunktkompetanse. Opptakskrav Opptakskrav til Design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng) er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Emne 3 forutsetter at emne 1 og 2 er bestått. Emne 4 forutsetter at emne 2 er bestått. Omfang Emnet har et omfang på 15 studiepoeng. Mål Målgruppen for studiet vil blant annet være informasjonsmedarbeidere, bibliotekarer, markedsarbeidere, lærere i grunnskole og videregående skole, høgskole og universitet, illustratører og kunstnere, samt andre som ønsker kompetanse i å publisere og kommunisere via Internettbaserte tjenester. 1

2 Målet for emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan planlegge, utforme og i praksis publisere enkeltstående nettsider og mer omfattende nettsteder, basert på grunnleggende prinsipper for lesbarhet, kommunikasjonseffektivitet og gjenfinnbarhet. Studentene skal: - kjenne de dokumenttyper og strukturer som er karakteristiske for Internett, herunder egenskaper og karakteristika ved hypertekst - kjenne og kunne utnytte sentrale Internett-publiseringsformater (HTML, XML) - kunne utnytte anerkjent publiseringsverktøy for www, samt programvare for produksjon og vedlikehold av nettsteder - planlegge, utforme, publisere og vedlikeholde vevsteder - kjenne prinsipper for søking og gjenfinning av nettsider, og metoder og teknikker for å beskrive og tilrettelegge sider for slik gjenfinning - utforme, vurdere og analysere nettsider med henblikk på brukervennlig design og hensiktsmessig struktur - vise evne til kritisk refleksjon ved utarbeidelse av nettsteder. Innhold Emnet omfatter studium av tre delemner samt gjennomføring av en prosjektoppgave. Innholdet i emnet er strukturert i følgende tre delemner: - Digitale dokumenter - Vevpublisering - Informasjonsarkitektur, brukere og vevutforming. Delemnet digitale dokumenter I emnet digitale dokumenter beskrives de ulike dokumenttyper som er typiske for Internett, deres funksjon, struktur og egenskaper. Formater for strukturering av dokumenter for nettpublisering (HTML, XML) gjennomgås, og studentene får praksis i å bruke og tolke disse formatene. Egenskaper og strukturer ved hypertekst gjennomgås. Studentene får praksis i å strukturere tekst og andre uttrykk i hensiktsmessige enheter og sette disse sammen til større hypertekster. Delemnet vevpublisering Studentene skal kjenne det tekniske grunnlaget for Internett og www. De skal opparbeide kompetanse i å bruke minst ett verktøy for publisering av vevsider, og i å evaluere slike verktøy. De skal få praksis i å integrere tekst og andre grafiske uttrykk. De skal kunne konvertere data fra f. eks. tekstbehandlingssystemer, og beherske filbehandling og filoverføringssystemer. Delemnet informasjonsarkitektur, brukere og vevutforming Studentene skal opparbeide praktiske ferdigheter i å utarbeide enkeltstående nettsider og sette sidene sammen til nettsteder. De skal lære prinsipper for navigering innen nettsider og mellom nettsider, og lære å organisere nettsider med struktur (hierarkier, lenker, rammer ), typografi, layout og grafisk preg som fremmer tilegnelse og gjenfinning. De skal kjenne grunnprinsippene for informasjonsgjenfinning og teknikker og metoder for informasjonsgjenfinning på www (søkemaskiner, emneportaler). De skal kjenne prinsipper for å knytte metadata til nettsidene og ha oversikt over de gjenfinningsmessige konsekvensene av ulike organiseringsformer og beskrivelsesformer. Studentene skal kjenne sentral forskning omkring bruk av Internett og www lesemåter, søkeoppførsel, forståelsesformer. De skal kunne evaluere nettsiders og nettsteders brukervennlighet. Organisering og arbeidsmåter 2

3 Emnet er bygget opp med samlinger og mellomperioder. Den omfatter 350 timer. Av disse er om lag 80 timer undervisning og veiledning med kurslærer på samlinger og 270 timer er IKT-basert studietid. Dette omfatter individuell veiledning, oppgaveløsning og kommunikasjon mellom kurslærer og studenter direkte på nettet. Det vil bli lagt vekt på en god balanse mellom forelesninger, diskusjoner, veiledning, selvstudium og praktisk arbeid. Emnet omfatter et prosjektarbeid der studentene får praktisere og repetere de metoder, teorier og teknikker som gjennomgås i studiet. Studentene blir gjennom hele forløpet oppfordret til å ta ansvar for egen læring. Studiet vil være delvis IKT-basert, med utgangspunkt i et eget nettsted for emnet, som vil fungere dels som en kilde til informasjon, dels som et forum for erfaringsutveksling og oppgaveløsning. Studentene vil arbeide selvstendig med individuelle øvingsoppgaver, men vil også deles inn i grupper og løse felles arbeidsoppgaver i løpet av emnet. Det skal ved emnets avslutning leveres en større, individuell prosjektoppgave. Obligatorisk tilstedeværelse og arbeidskrav Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen Studiet omfatter følgende undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse: - Deltagelse på alle samlinger. Se undervisningsplanen for nærmere informasjon. Sykdom fritar ikke fra arbeidskravene. Studenter som har mer enn 20 prosent fravær i undervisningsog veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse, vil ikke få anledning til å avlegge eksamen. Studenter som står i fare for å overskride fraværskvoten, får skriftlig melding om dette. Arbeidskrav Innfrielse og godkjenning av arbeidskrav danner forutsetningen for å få avlegge eksamen. Arbeidskrav vurderes til Godkjent / Ikke godkjent. Arbeidskrav skal være innfridd innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel legeerklæring, fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke innfrir arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for innfrielse av arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren. Studenter som får vurderingen Ikke godkjent på hele eller deler av arbeidskravet avtaler selv ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Alle arbeidskrav må være innfridd og resultat godkjent senest seks uker før eksamen. Følgende arbeidskrav må være innfridd av studenten og resultatet godkjent av høgskolen før eksamen kan avlegges: - oppgaver som gis mellom hver samling skal være utført; - fullført prosjektoppgave (se avsnittet Prosjektoppgave under). Se undervisningsplanen for nærmere informasjon. Undervisningsplan Undervisningsplanen utarbeides med utgangspunkt i emneplanen. Denne gir nærmere informasjon om arbeidskrav og eventuell undervisning med krav om tilstedeværelse. Videre gir den informasjon om tidsplan for samlinger. Undervisningsplanen publiseres på Internett og/eller deles ut av ansvarlig lærer ved studiestart for emnet. 3

4 Prosjektoppgave Studentene skal gjennomføre et prosjekt der de skal planlegge og utvikle et nettsted over selvvalgt, godkjent tema og målgruppe. Gjennom prosjektet skal de vise evne til kritisk analyse og drøfting av valg av verktøy, beskrivelsesformat, struktur og omfang på nettstedet. Prosjektoppgaven er obligatorisk og er en del av avsluttende vurdering. Vurdering Forutsetningen for å få avlegge eksamen (avsluttende vurdering) er: - at alle arbeidskrav er innfridd og resultatet godkjent; - at studenten ikke har mer enn 20 prosent fravær fra undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse. Se avsnittet Obligatorisk tilstedeværelse og arbeidskrav, over. Vurderingen har i denne sammenheng to hovedformål. Den skal sikre formell dokumentasjon av studentenes ferdigheter og kunnskaper. Dette gjøres i form av prosjektoppgave og eksamen. Vurderingen skal også bidra til den generelle kvalitetsutvikling av studiet. Dette innebærer en kontinuerlig evaluering av emnet, læringsmiljøet som helhet og studentenes ferdigheter og kunnskaper. Det foregår en kontinuerlig prosessvurdering av studiet i dialog mellom faglærer og studenter i forhold til studiets mål. Den uformelle vurderingen er en gjensidig prosess mellom student og faglærer og vil i stor grad være Internettbasert og foregå på enkeltsamlingene. I vurderingen tar en sikte på å øve opp studentenes evne til å reflektere over praktiske og teoretiske tilnærmingsmåter. I tilknytning til studiet er det utviklet undervisningsplaner og en overordnet plan for studiekvalitet som skal være styrende for gjennomføringen. Avsluttende vurdering Eksamen omfatter følgende komponent: - Prosjektoppgaven danner grunnlaget for den formelle vurderingen og sluttkarakteren. Prosjektoppgaven med prosessdokumentasjon legges fram for sensurering. Det legges vekt på skriftlig og visuell dokumentasjon som beskriver idé, prosess og produkt inkludert drøftinger av valg som er gjort underveis, analyse og kritiske betraktninger i forhold til gitt problemstilling i prosjektoppgaven. Karakteren fastsettes av faglærer (intern sensor) og ekstern sensor. Det gis én sammenfattende karakter for emnet. Det benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger ordinær eksamen eller som får karaktervurderingen F, kan melde seg opp til utsatt/ny eksamen. Utsatt/ny eksamen arrangeres tidlig i påfølgende semester. Oppmelding til utsatt/ny eksamen gjøres skriftlig. Vilkårene for å gå opp til utsatt/ny eksamen er behandlet i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo. Nærmere informasjon om oppmelding til og tidspunkt for utsatt/ny eksamen finnes på nettstedet Eksamen på Pensum 4

5 Pensum utgjør om lag 1000 sider. Litteraturlisten fornyes kontinuerlig i forbindelse med nyutgivelser og fordypningsemner. Mindre justeringer av pensum godkjennes av studieleder. Castro, E. (2007): HTML, XHTML & CSS: Visual quickstart guide. Berkley: Peachpit Press (456 sider) Utvalgte deler av boken er pensum (om lag 300 sider) Rosenfeld, L. og P. Morville (2007): Information architecture for the World Wide Web. Cambridge: O'Reilly (526 sider). Utvalgte deler av boken er pensum (om lag 300 sider) Forelesernes kompendier og online informasjon er pensum (om lag 300 sider) Pensumliste per 1. april

Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier

Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Programme in Design and Communication in Digital Media 60 studiepoeng Deltid over 2 år Bachelornivå Godkjent av rektor ved Høgskolen

Detaljer

Studieplan for muntlig fortelling 1 (30 studiepoeng)

Studieplan for muntlig fortelling 1 (30 studiepoeng) Studieplan for muntlig fortelling 1 (30 studiepoeng) Oral Storytelling 1 Godkjent etablert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 24.03.1999. Studieplan godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik. Studieplan. Studium i Publisering for web. (Webproduksjon) 30 studiepoeng

Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik. Studieplan. Studium i Publisering for web. (Webproduksjon) 30 studiepoeng Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Studium i Publisering for web (Webproduksjon) 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4 1.2.

Detaljer

Deltidsstudium i Publisering for web

Deltidsstudium i Publisering for web Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Deltidsstudium i Publisering for web (Webproduksjon) 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk

Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesign) 30 studiepoeng - 2-1. Innledning... 4 1.1. Studiets

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Interaksjonsdesign og brukervennlighet

Interaksjonsdesign og brukervennlighet Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Interaksjonsdesign og brukervennlighet 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...3 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...3 1.2. Forventet

Detaljer

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Bachelor s Degree Programme in Software Engineering

Bachelor s Degree Programme in Software Engineering Bachelorstudium i ingeniørfag - data (HINGDATA) Bachelor s Degree Programme in Software Engineering 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved TKD 21. mars 2012 Sist endret 8.juli 2014 Fakultet

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Maskinteknikk Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole BYGG Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september

Detaljer

STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI

STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI Innledning Datasystemer er en stor og viktig del av den moderne hverdag, og kravene til datasystemers nytteverdi, kostnadseffektivitet og sikkerhet

Detaljer

Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN)

Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Project Management and Entrepreneurship 60 studiepoeng Heltid Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Sist endret av

Detaljer

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010 Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser Studieåret 2009-2010 Vedtatt av studieutvalget 04.02.2009 Side 2 www.hials.no Inholdsfortegnelse Side 1 Hensikt 4 2 Sentrale definisjoner

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer