HANDLINGSPLAN med tiltaksdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN med tiltaksdel"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN med tiltaksdel Gamvik - Nordkyn havn KF Versjon

2 Innhold 1 GAMVIK-NORDKYN HAVN KF OM PLANEN GAMVIK KOMMUNE MARITIM OG MARIN NÆRINGSSTRUKTUR Havnetrafikk Landinger av marine ressurser MÅL OG STRUKTUR Kritiske suksessfaktorer TILTAK Overordnete utviklingsprosjekter Økt fokus på havnen som samfunnsaktør Maritim Infrastruktur Generell opprusing og vedlikehold Mehamn havn Utbedring av dagens Hurtigrutekai Bygging av molo Realisering av molo 2 gjennom Nasjonal Transportplan Ny hurtigrutehavn i Mehamn/utbedring av eksisterende Ny flytebrygge i Mehamn sentrum Mulighetstudie for Polaranlegget Gamvik havn Kaianlegget tilhørende fiskeriindustrianlegget Vurdere muligheter for trafikkaien i Gamvik Sjøhus/sjøboder Forlengelse av molo Skjånes havn Utbedring av kai Andre havner Tilrettelegging for næringsvirksomhet

3 1 Gamvik-Nordkyn Havn KF Gamvik-Nordkyn Havn KF forvalter havnene i Gamvik kommune. Selskapet har god økonomi, og står ovenfor flere større prosjekter de kommende år. Denne planen beskriver i korte trekk tiltak som må gjennomføres for å utvikle tilbudet havnen skal gi til sine brukere i årene som kommer. Havnestrukturen i kommunen er i hovedsak: 1. Mehamn havn Kommunesenter og den største havnen i kommunen Hurtigruteanløp Fem fiskeriindustribedrifter (hvorav en under etablering) Fisketuristanlegg Servicenæringer/handel 2. Gamvik havn Turistanlegg Handelssted Fiskeriindustri 3. Skjånes havn Fiskeriindustribedrift Handelssted I tilegg finner vi tettstedene Langfjordnes, Nervei og Laggo. Felles for alle havnene i kommunen er at infrastrukturen har store slitasjeskader, videre er mye av infrastrukturen bygd i en tid der kravene var noe annerledes enn i dag. 2 Om planen En havneplan er en delplan i kommuneplanens arealdel, og skal være et verktøy i forhold til øvrig kommuneplanlegging samt danne grunnlag for økonomisk planlegging gjennom en prioritering av tiltak. Gamvik kommune fikk sist utarbeidet en havneplan i I følge Plan- og bygningsloven skal kommunedelplaner vurderes rullert hvert 4 år. Fiskeri- og kystdepartementet stiller også krav til planverk i forhold til finansiering av havneanlegg. Dette dokumentet er ikke en helhetlig havneplan for kommunen, men en handlingsplan for havnen som fokuserer på et antall prosjekt som det skal settes fokus på i perioden høst 2011 til vår Tiltakene i denne handlingsplanen må også sees i et lengre perspektiv enn den varigheten planen i utgangspunkt er ment å ha. Gjennomføring av tiltakene må også sees i sammenheng med de administrative ressursene som disponeres av foretaket. 3

4 Kystverket har de senere årene begynt å stille stadig strengere krav til hva som skal kalles en fiskerihavn. Når en havn skal innstilles til prioritering til statlig havneutbygging skal det være lagt på plass et samfunnsregnskap som viser hva slags næringsaktivitet en har i havnene, verdiskapning og hvor stor den statlige investeringen er i forhold til de private investeringene. Ikke alle investeringer kan derfor forventes å bli gjennomført som rene infrastrukturprosjekter. Noen tiltak må derfor finansierens gjennom andre midler enn de havneforetaket forvalter. Imidlertid har havneforetaket også et samfunnsansvar i samarbeid med andre aktører, både private og offentlige. Noen av tiltakene i planen forutsettes derfor gjennomført i samarbeid med andre. Norknyn Utvikling KF er en av disse og det er et mål i planen at havneforetaket og utviklingsforetaket ser sine ressurser mer i sammenheng enn tidligere. 3 Gamvik kommune Næringsstrukturen i kommunen er i forandring. Særlig har utviklingen innen sysselsetting i industrien gått ned fra 1990 og fram til i dag. Kommunal tjenesteyting blir en stadig større del av det totale sysselsettingsbildet i kommunen. Tabell 1 Sysselsetting i Gamvik kommune fra 1990 og fram til 2009 (kilde: SSB) Primærnæringer 16 % 13 % 24 % 19 % 16 % Industri 22 % 29 % 4 % 6 % 9 % Bygge- og anleggsvirksomhet 6 % 5 % 4 % 3 % 3 % Varehandel, hotell- og 8 % 6 % 12 % 17 % 11 % restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon 9 % 13 % 12 % 11 % 10 % Kommunal tjenesteyting 33 % 23 % 39 % 37 % 40 % Annet 7 % 10 % 6 % 8 % 10 % Det har i hele perioden fra 1980 vært et kvinneunderskudd i Gamvik kommune. I 1980 var kvinneunderskuddet på 90, mens det i 2010 er på 25. Befolkningen blir videre eldre. I 2001 ble det flere personer over 37 år enn yngre. I 1980 var det 410 flere personer yngre enn 37 år enn over. 1. januar 2010 var det 235 flere personer over 37 år enn under. Figur 1 illustrerer dette. Her kan vi se at nedgangen på personer under 37 år stadig øker, imidlertid har nedgangen blant kvinner blitt redusert de siste årene, med en liten økning fra 2008 til 2009 med 3 kvinner, fra 2009 til 2010 var det imidlertid en reduksjon i denne gruppen med 6. 4

5 Figur 1 Fordelig menn/kvinner og over/under 37 år (kilde: SSB) Tabell 2 Figur 1 i tall Menn til 37 år Menn over Kvinner til 37 år Kvinner over Sum Maritim og marin næringsstruktur Gamvik kommune er et samfunn som er nært knyttet til havet og ressursene i det. I første rekke er kommunen bygd på nærhet til de rike fiskeressursene utenfor. Industrien har på lik linje med andre kystsamfunn i Norge måttet tilpasse seg både nye markedsmekanismer og ressursforvaltninger. En styrke med kommunen er at man har seks aktive fiskebruk, mens de fleste andre kystkommuner har fra ett til to anlegg. De to største anleggene er Nordkyn Seafood og Norway Seafoods som begge ligger i kommunesentret Mehamn. En ny aktør er det portugisiske selskapet Riberalves, de har nå startet fiskeindustribedrift i Mehamn og har et samarbeid med Nordkyn Seafood. Videre er det en økende interesse for fisketurisme. Denne næringen må på lik linje med fiskeriene og fiskeindustrien få rammebetingelse som gjør lønnsom drift mulig. Hurtigruten vil fortsette sine seilinger langs Norskekysten i årene framover. Dette gir en viktig økonomisk sikkerhet for havneforetaket, som igjen gjør det mulig å satse på utviklingsprosjekt. 5

6 4.1 Havnetrafikk Havnestatistikk for de mindre havnene kan inneholde både feil og unøyaktigheter. Det kan derfor ha mindre verdi å sammenligne havnene med hverandre i kg og tonn, men heller se på utviklingen over tid. Videre er tallene for Gamvik i hovedsak trafikk over Nordkynterminalen i Mehamn. Dette gjør at tallene for øvrige tettsteder i kommunen kommer i tillegg. Gamvik-Nordkyn Havn KF som foretak fører i dag ingen egen statistikk. Dette bør rettes på når ny daglig leder for havneforetaket er på plass. Tabell 3 Losset/inngående i tonn (kilde SSB og Nordkynterminalen) (pr medio august) Måsøy KF Nordk/Pors IKS Lebesby KF Berlevåg Båtsfjord KF Vardø KF Gamvik KF Gamvik har hatt en jevn utvikling på inngående godsmengde de senere år, men 2011 ser ut til å bli bedre enn foregående år. En årsak kan være utbedringen av lufthavnen Dette arbeidet skal i følge Avinor bli ferdigstilt i løpet av Tabell 4 Lastet/utgående (kilde SSB og Nordkynterminalen) (pr medio august) Måsøy KF Nordk/Pors IKS Lebesby KF Berlevåg Båtsfjord KF Vardø KF Gamvik KF Utgående frakt har vært mye høyere de første månedene i Særlig har det vært en økning fra april og fram til august. Økningen har vært jevn over alle gruppene i statistikken inkludert bunkers. Dette tegner et positivt blide av trafikken over havnen, men manglende infrastruktur kan snu denne positive utviklingen. For de øvrige havnene finnes ikke data for 2010 og senere. Dette har med innrapporteringssystemene i SSB. For alle havnene ser vi at inngående frakt er vesentlig større enn unngående. Dette har sammenheng med at fiskefangster i stor grad skjer over landeveg. 1 Plan for virksomheten ( 10 plan). Avinor, Oslo, 27. august

7 4.2 Landinger av marine ressurser Statistikk fra fiskeridirektoratet viser at landet marint råstoff i Gamvik er relativt stabilt, selv om det har vært en viss nedgang fra 2002 og fram til Figur 2 Tonn landet i Gamvik kommune fra 2000 og fram til i dag (kilde: fiskeridirektoratet) 5 MÅL OG STRUKTUR Planen er ikke en helhetlig havneplan for Gamvik kommune og havneforetaket. Det er derfor viktig i tillegg å fokusere på planen fra Denne planen er en nøye gjennomgang av hele havnestrukturen i kommunen. Imidlertid er det flere utvikingsprosjekter det er særlig viktig å fokusere på. Disse prosjektene er beskrevet i denne planen. 5.1 Kritiske suksessfaktorer Nedenfor er det satt opp noen vurderinger av hvilke kritiske suksessfaktorer som det særlig er viktig for Gamvik-Nordkyn Havn KF å følge opp. 7

8 Risikoanalyse (1-5) (1-5) (SxK) Usikkerhetsfaktorer Sannsynlighet Konsekvens Risiko verdi Tiltak Manglende tilgang på Dialog med aktører og samarbeid med ressurspersoner andre havneforetak Mangel på A-eiere og prosjektlederkompetanse Styrking av havneforetakets administrative ressurser og samarbeid med Nordkyn Utvikling KF Mindre landinger av fisk og lavere kvoter til flåten Bygging av nye moloer og samarbeid med blant andre Nordkyn Utvikling KF Samarbeid næringsliv Aktiv dialog næringslivet lokalt og regionalt og samarbeid med Nordkyn Utvikling KF Mindre gods med Hurtigruten Påvirke lokalt næringsliv og andre til å bruke sjøtransport for alle større forsendelser. Finansiering drift/prosjekt Innspill/søknad til fylkeskommune, kystverket og andre Manglende anløp av Hurtigruta Gjøre nødvendige utbedringer/reparasjoner av eksisterende infrastruktur For kommuner med få innbyggere er det naturlig at framdriften i mange utviklingsprosesser er avhengig av en mindre gruppe bedrifter og ressurspersoner. Dette har sammenheng med at det er få eksterne A-eiere (personer/bedrifter som både er villig til å legge inn økonomiske og personellressurser for å få gjennomført tiltak) til prosjektene i planen. Havneforetaket må derfor ta et større ansvar for utviklingen av havnene samt marine og maritime næringer enn den naturlig bør ha. Det må derfor arbeides svært proaktivt av både havneforetaket og de aktører som har de samme mål. Her er eksempelvis Nordkyn Utvikling KF viktig for å sikre nødvendig framdrift i flere av prosjektene. I denne sammenheng må en også arbeide regionalt. Både for å forene ressursene for hele Nordkyn og å se kommunenes posisjon i sammenheng med en større region. Videre er både kvoterettigheter og landing av fiskeråstoff av svært stor betydning for kommunen. Her må arbeidet med å sikre fremmedflåten gode servicetilbud fortsette. Det samme må arbeidet med å få nye kvoter og båter til kommunen. Det er videre viktig å sikre at havnen blir brukt til frakt av gods. Det bør arbeides både får å få lokalt næringsliv og andre til å bruke havnen til transport av alle større forsendelser. Bortfall av Hurtigruten er tatt med i risikoanalysen. Eneste årsak til at risikoverdien er lav er at sannsynligheten for bortfall er liten. Dette ut i fra at Samferdselsdepartementet har krevd at alle dagens anløp skal bestå. Imidlertid er kaien som i dag nyttes av en slik forfatning at sannsynligheten for bortfall vil øke betraktelig dersom ikke nødvendige reparasjoner gjøres i nær framtid. Ny molo er også av stor betydning å få på plass. Den første delen er vedtatt bygd, mens Molo 2 må inn i Nasjonal Transportplan Med at det er stadig større andel av sysselsettingen i kommunen som ikke er direkte relatert til fiske og industri er det videre viktig for havnen å samarbeide med et bredt næringsliv. Det er derfor viktig at også eksempelvis turisme får nødvendig fokus av havneforetaket. 8

9 6 Tiltak 6.1 Overordnete utviklingsprosjekter Økt fokus på havnen som samfunnsaktør Effektmål Mer attraktivt å drive næringsvirksomhet i Gamvik kommune Resultatmål Et godt administrert selskap med et proaktivt styre En prosjektportefølje som gjenspeiler foretakets målsettinger Kompetente medarbeidere som gir god service God dialog og informasjon om foretakets arbeid Gode rapporteringsrutiner som kan brukes til målstyring God dialog mellom foretaket og Gamvik kommune Prosjektmål Følge opp vedtatte prosjekter Prosjektsamarbeid med Nordkyn Utvikling KF Minst 2 felles møter med styret i Nordkyn Utvikling KF Gjennomføring av minst ett styreseminar Lage et oppdatert statistikkgrunnlag for gods over alle kommunale havner i kommunen aug. sept. okt. Nov. des. jan. feb. mars April Mai juni Juli Ett styreseminar kr ,- inklusiv ekstern prosessleder Maritim Infrastruktur Effektmål Etablering av nye maritime næringer Resultatmål Avklaring av de krav og behov som nye maritime næringer stiller til infrastruktur og hvilke muligheter som finnes i kommunen Prosjektmål Gjennomgå eksisterende infrastruktur og komme i dialog med oppdrettsnæringen og petroleumsnæringen om hva som skal til for ny næringsvirksomhet aug. sept. okt. Nov. Des. jan. feb. mars april mai juni Juli Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) og Gamvik Nordkyn Havn KF Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern Utarbeides i samarbeid med Nordkyn Utvikling KF 9

10 6.1.3 Generell opprusing og vedlikehold Effektmål Gjøre havnene i kommunen mer attraktive Resultatmål Opprustning og vedlikehold av havnene i kommunen Prosjektmål Gjennomgå kommunens havner for å bygge nødvendige leidere og fendere for både å komme tykt i båtene og verne fartøyene mot ytre skader Etablere et system for oppsamling av spillolje og søppel Vurdere å opprette vaktordninger med fartøy som ligger i havnene i kommunen Prioritere tiltak aug. sept. okt. Nov. Des. jan. feb. mars april mai juni Juli Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) og Gamvik Nordkyn Havn KF Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern Utarbeides i samarbeid med Nordkyn Utvikling KF 6.2 Mehamn havn Utbedring av dagens Hurtigrutekai Effektmål Sikre at Mehamn har god tilgjengelighet fra sjø og sikre at Hurtigruten er en pålitelig måte å reise til og fra Mehamn på Resultatmål Reparasjon av kaien tilknyttet Nordkynterminalen Prosjektmål Møte med Nordconsult for å finne ut om det er behov for å oppdatere rapporten fra 2009 Oppdatere kostnadsgrunnlaget for reparasjon Gjøre en beslutning om reparasjon Engasjere en byggeleder aug. sept. okt. nov. Des. jan. feb. mars april mai juni Juli Organisering Prosjekteier Nordkynterminalen AS og Gamvik-Nordkyn Havn KF Nordkynterminalen AS / Daglig leder av Nordkynterminalen Kr ,- pluss ytterligere skader og prisøkning siden februar

11 Bildet viser pilarene til dagens hurtigrutekai, disse står per august 2011 uten god sikring ved uvær. Kaien er også en av svært få trekaier i Norge som bukes av Hurtigruten (Foto: Terje Gustavsen) Bygging av molo 1 Effektmål Bedrede innseilings- og liggeforhold i Mehamn Resultatmål Bygging av molo 1 Prosjektmål Bygging av molo i henhold til prosjektplan og budsjett aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Egenkapital 1,9 mill Kystverket 1,9 mill Realisering av molo 2 gjennom Nasjonal Transportplan Effektmål Bedrede innseilings- og liggeforhold i Mehamn økende attraktivitet Resultatmål Bygging av ny stor molo i Mehamn er en del av NTP Prosjektmål Vurdere å lage en samfunnsøkonomisk analyse/vurdering på samfunnsverdien av en ny molo Utarbeide gode kostnadskalkyler for prosjektet Utarbeidelse av en detaljert plan for å sikre at prosjektet blir en del av neste NTP Sikre politisk støtte og oppfølgning av prosjektet aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai Juni Juli Kr ,- 11

12 6.2.4 Ny hurtigrutehavn i Mehamn/utbedring av eksisterende Effektmål Sikre at Hurtigruten anløper Mehamn daglig, også i dårlig vær. Resultatmål Oppgraderte kaifasiliteter for Hurtigruten Prosjektmål Gjennomgang av behov opprusting av dagens kai Vurdere nødvendige investeringer for å flytte Hurtigruten til Aker-kaia Vurdere langsiktige alternative løsninger for Hurtigruten Utferdige et beslutningsgrunnlag for videre prosess aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars April mai juni Juli Kr ,- til gjennomføring av mulighetsstudiet Ny flytebrygge i Mehamn sentrum Effektmål Bedrede muligheter for fremmedflåte i ligge i Mehamn Resultatmål Bygging av ny flytebrygge i Mehamn Prosjektmål Avklare investeringsbehov Bestemme beliggenhet Avklare hvilke andre forhold som må være på plass før en investeringsbeslutning kan tas (f.eks ny molo) aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Utferdiges når infrastrukturen gjør det mulig å plassere flytebryggen i havnen 12

13 Polaranlegget i Mehamn (Foto: Terje Gustavsen, kart: Statens Kartverk) Mulighetstudie for Polaranlegget Effektmål Bedre infrastruktur i Mehamn sentrum Resultatmål Avklart fremtidig bruk av området der Polaranlegget ligger Prosjektmål Gjennomgang av eksisterende bygningsmasse Lage et kostnadsoverslag for riving av anlegget Lage et kostnadsoverslag for reparasjon av anlegget med alternative bruksområder Ta beslutning om videre prosess aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Lages etter at anbud er innhentet 13

14 6.3 Gamvik havn Kaianlegget tilhørende fiskeriindustrianlegget Effektmål Bedre mulighet for å drive sjørrettet næringsliv i Gamvik Resultatmål Etablering av en ny ankomst til kaianlegget til fiskeriindustrianlegget i Gamvik samt vurdere tilstanden på eksisterende kai Prosjektmål Møte med Barlindhaug Norfico for å utarbeide et beslutningsgrunnlag for videre arbeid med prosjektet Klargjøre hvor store investeringsrammer prosjektet kan tilgodeses med Vurdere alternative løsninger aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Kostnader knyttet til utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for videre arbeid Vurdere muligheter for trafikkaien i Gamvik Effektmål På sikt bedre trafikk-kai i tettstedet Gamvik Resultatmål Avklare nødvendige tiltak for at trafikkaien skal få tilstrekkelig standard Prosjektmål Avklare tilstanden på dagens kai Vurdere utbedringsmuligheter Kostnadsvurdering av ulke alternativer aug. sept. okt. Nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Lages når tilbud er innhentet Sjøhus/sjøboder Effektmål Større attraktivitet for tilreisende fiskere og/eller turister Resultatmål Utrede muligheter for å etablere sjøhus/sjøboder i Gamvik Prosjektmål Inngå samarbeid med Nordkyn Utvikling KF Finne interesserte drivere Utrede bruksområdet for bygningene Vurdere alternative plasseringer av bygningene Vurdere finansieringsmuligheter aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Lages når prosjektplan er laget i samarbeid med Nordkyn Utvikling KF 14

15 6.3.4 Forlengelse av molo Effektmål På sikt få bedrede innseilings- og liggeforhold i Gamvik Resultatmål Et godt beslutningsgrunnlag for videre prosess i forhold til ny molo i Gamvik Prosjektmål Utarbeide en mulighetsstudie for ny molo i Gamvik aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli 6.4 Skjånes havn Utbedring av kai Effektmål Bedrede kai fasiliteter Resultatmål Bygging av ny fiskerikai med nødvendig bakfylling i Skjånes Fiskerikai Prosjektmål Følge opp tilsagnsbrev fra Kystverket Sikre at egenkapital er tilgjengelig Utpeke byggeleder Dialog med kystverket behov aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Organisering Prosjekteier Gamvik-Nordkyn Havn FK Prosjektledelse Havnesjef / innleid byggeleder Statsbudsjettet kap post 60, kr ,- Egenkapital kr ,- Sum kr ,- 15

16 6.5 Andre havner Tilrettelegging for næringsvirksomhet Effektmål Tilrettelegging for stedsutvikling og fisketurisme på Langfjordnes, Laggo g Nervei Resultatmål Utarbeidelse av plan for bedring av havneforhold på Landfjordnes Prosjektmål Etablere dialog med Nordkyn Utvikling KF om en utviklingsprosess for distriktshavnene i kommunen Gjennomføre møter med bygdelagene Engasjering av rådgiver for å utarbeide et kostnadsoverslag for nødvendige tiltak Finne en finansieringsløsning i samarbeid med bygdelagene aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars April mai juni Juli Organisering Prosjekteier Bygdelagene og Gamvik-Nordkyn Havn FK Prosjektansvarlig Utpekes av bygdelagene og Gamvik-Nordkyn Havn FK Prosjektledelse Ekstern Kostnad knyttet til befaring og utarbeidelse av prosjektplaner 16

Havnekrav (Mehamn havn)

Havnekrav (Mehamn havn) Havnekrav 2013-2018 (Mehamn havn) 1. Stedsomtale Gamvik-Nordkyn Havn KF forvalter havnene i Gamvik kommune, som i starten av 2013 har et innbyggertall på ca. 1 065. Kommunen er en tradisjonell fiskerikommune,

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 Vedtatt av styret 10.desember 2015, og kommunestyret 17.desember2015 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE 0 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2014 Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 1 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en gjennomgang

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2017-2021 Vedtatt av Formannskapet 24.november 2016, og kommunestyret 15.desember2016 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest

Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest Postboks 1502 Saksbehandler: Kari Morvik Telefon: 90734161 6025 ÅLESUND Vår referanse: 17/5583 Deres 2017/1550-2 referanse: Dato: 24.05.2017

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Gamvik Kommune Postboks 174 9770 Mehamn Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Sted : Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Gamvik Postnummer:

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 19.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 170/11 11/961 MØTEPLAN 2012 PS 171/11 11/958 ØKONOMIRAPPORTERING

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Foto: Yrjali/Roxrud/Velihavn.no/Andøy VELKOMMEN TIL SEMINARET UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Oslo Plaza, 9. Januar 2018 BAKGRUNNEN FOR

Detaljer

Godkjenninger av innkalling, saksliste og protokoll fra styremøte 06.01.2012. Vedtak: Dokumentene godkjennes.

Godkjenninger av innkalling, saksliste og protokoll fra styremøte 06.01.2012. Vedtak: Dokumentene godkjennes. Sak 06/12 Godkjenninger Godkjenninger av innkalling, saksliste og protokoll fra styremøte 06.01.2012 Dokumentene godkjennes. Sak 07/12 Samarbeid mellom GNH og GNU (GNU sak 21/12) (Nedenstående fra GNU

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Gamvik Kommune Postboks 174 9770 Mehamn Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Sted : Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Mehamn Postnummer:

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune HANDLINGSPLAN utkast januar 2009.

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune HANDLINGSPLAN utkast januar 2009. HANDLINGSPLAN 2009 4.utkast januar 2009. 1 FORORD Båtsfjord FISKERIHOVEDSTADEN har gjennom årtier vært et globalt handelssted. Gjennom eksport av fisk og andre marine produkter er vi en del av den internasjonale

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune: SAMFERDSELDEPARTEMENTET HAVNEAVD. VARDØ KOMMUNE. - HØRINGSUTTALELSE TIL NTP. Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den 15.04.2016 og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Torsken Kommune 9380 Gryllefjord Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted : Torsken

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen Lars Christian Stendal 02.09.14 Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Oppdraget Jernbaneverket fikk 07.03.2014 i oppdrag å utarbeide KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen

Detaljer

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder Finnmarks prosjekter i NTP 2018-21(29) Remi Strand Hovedutvalgsleder 31.8.2015 1 Lars E Utfordringer i NTP prosessen Modellen for samfunnsøkonomiske beregninger ivaretar ikke «verdien» av regional utvikling,

Detaljer

Καπιττελ 1...INNLEDNING. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Havneplanlegging i Lebesby kommune.

Καπιττελ 1...INNLEDNING. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Havneplanlegging i Lebesby kommune. INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 INNLEDNING...1 1.1 BAKGRUNN...1 1.2 HAVNEPLANLEGGING I LEBESBY KOMMUNE....1 1.3 ORGANISERING AV PLANPROSESSEN...2 1.4 PLANPROSESS - FREMDRIFT...2 1.5 OPPFØLGING AV HAVNEPLAN...2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 8/09 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen 10.02.2015

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Ordfører " A% v ARDØ Tusenårksteclel p Finnmark Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Rune Wian, Svein Slåtsveen,

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak BERLEVÅG KOMMUNE Torget 4 9980 BERLEVÅG Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Berlevåg Postnummer:

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet Longyearbyen havn Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet lysbilde Ingen andre land i verden har et så godt utbygd samfunn og der tilhørende infrastruktur, så langt nord, som Norge 1. oktober 2015

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Vardø havn Postnummer: 9950 Poststed: Vardø Kommune:

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for havnene 2011 2014 Berlevåg kommune

Strategi- og handlingsplan for havnene 2011 2014 Berlevåg kommune Strategi- og handlingsplan for havnene 2011 2014 Berlevåg kommune Hovedmål I løpet av planperioden skal havnene i Berlevåg kommune tilby styrket infrastruktur og servicenivå, og derigjennom sikre økt aktivitet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 05-2017 Havnestyret 10.02.2017 Sakstittel: VIDEREFØRING AV PROSJEKT NY CRUISE OG FLERBRUKSKAI Saksdokumenter: 1. Rapport

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Navn på søknadskommunen Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Postnummer: 9118 Poststed: Kommune:

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

KPMG AS Stakkevollveien 41 Postboks 6262 9292 Tromsø Enterprise

KPMG AS Stakkevollveien 41 Postboks 6262 9292 Tromsø Enterprise Gamvik Nordkyn Havn KF orget 4, 9980 Berlevåg Værveien 15, 9770 Mehamn KPMG AS Stakkevollveien 41 Postboks 6262 9292 Tromsø Enterprise Viser til deres anmodning om informasjon om Gamvik Nordkyn Havn KF.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2018 2030 Planprogram Vedtatt Kommuneplanens i kommunestyret samfunnsdel 14. september -2018 2016, 2030 sak - planprogram 93/16. Side 1 1. Mål og rammer Bakgrunn Kongsbergsamfunnet

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene

Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene Arve Andersen Sjefingeniør Hasvik 7. mars 2017 Torsvåg fiskerihavn 1920 Fiskekjøperen i 1920 Torsvåg Statlige Fiskerihavn 2017 Hovedrammer Kystverket

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning for Tømmernes,

Kommunedelplan med konsekvensutredning for Tømmernes, Konkurransegrunnlag vedlegg 1 Kommunedelplan med konsekvensutredning for Tømmernes, infrastruktur til framtidig havne- og industriutbygging Prosjektbeskrivelse 07.03.13 En grensesprengende kommune Engasjerte,

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Oldervik Postnummer:

Detaljer

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/12 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning -planverktøy Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Kap 1360 post 60 Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 Statsbudsjettet kap. 1360 post 60 Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til

Detaljer

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN - Hasvik i utvikling kf FOTO:EVA HANDLINGSPLAN 2006 INNLEDNING Handlingsplanen er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen skal

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren», 9/2 2016 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Thomas Nyrud 1 Hvor er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 12/479

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 12/479 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 12/479 FORPROSJEKT GRØNØY HAVN - NY SØKNAD OM TILSKUDD I 2012 FRA STATSBUDSJETTETS KAP. 1062 Rådmannens innstilling: 1. Det foreligger

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning -planverktøy Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes

Detaljer

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN MODELL FOR RAMMEBUDSJETT for omstillingsmidlene årlig ramme 3,5 mill STRATEGI FELLES PROSJEKTER BEDRIFTSPROSJEKTER FORSTUDIER OG FOR- PROSJEKTER 350.000 350.000 700.000

Detaljer

Prosjektering av havne- og farledstiltak Troms & Finnmark

Prosjektering av havne- og farledstiltak Troms & Finnmark Prosjektering av havne- og farledstiltak Troms & Finnmark Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg 18.10.2012 Arnt Edmund Ofstad, Senioringeniør Plan- og Kystforvaltning Investeringstiltak i Troms og Finnmark

Detaljer

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 27.04.2017 Innhold 1 Innledning... 3 2 Planprogrammet... 3 3 Planens formål... 4 4 Utredningsbehov... 4 5 Planprosessen... 5 5.1 Frister... 5 5.2 Deltakere... 6 6 Medvirkning...

Detaljer

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Hovedmål Etablering av ny næringsvirksomhet i Tjeldbergodden-regionen. Dagens Tjeldbergodden I 2012 har metanolanlegget på Tjeldbergodden vært i drift i 15 år. For

Detaljer

Referatsak - Petrostrategi for Bodø

Referatsak - Petrostrategi for Bodø Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2009 62450/2009 2002/619 U22 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Komite for plan, næring og miljø 19.11.2009 09/16 Komite for oppvekst og kultur

Detaljer

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune 09.12.09 OPPGAVE 1. SELVFORSTÅELSESPERSPEKTIVET 1. Hvem er vi som kommunested? Hva er spesielt med oss? 2. Hvem er vi som region? Hva er spesielt med oss?

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret 22.03.2012 Vedtak: Etablering av liggehavn for fiskeflåten

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV NÆRING OG SYSSELSETTING. Ibestad kommune

DETALJREGULERING ENGENES HAVN DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV NÆRING OG SYSSELSETTING. Ibestad kommune DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV NÆRING OG SYSSELSETTING Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Næring og sysselsetning Dato 14.09.2015 DETALJREGULERING

Detaljer

Ålesund Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal

Ålesund Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal Ålesund Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal Innhold 1 TILTAKSIDÉ OG HISTORIKK... 3 2 OMFANG OG BEGRENSNINGER... 3 3 PLAN- OG INFLUENSOMRÅDE... 4 4 DAGENS SITUASJON... 5 4.1 FARLEDER OG

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET/KOMMUNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov :

Detaljer

Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland

Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland Sandnes 6.mai 2009 Fylkesordfører Tom Tvedt Store variasjoner i natur, landskap, næringsliv, bosetning m.v. 420.000

Detaljer

Berlevåg kommune Indre og ytre havn Berlevåg tettsted Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse 2013.

Berlevåg kommune Indre og ytre havn Berlevåg tettsted Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse 2013. Berlevåg kommune Indre og ytre havn Berlevåg tettsted Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse 2013. Beredskapsavdelingen Innhold FORORD... 4 INNLEDNING... 4 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS...

Detaljer

Vedrørende planstrategi Storfjord kommune - Troms fylke

Vedrørende planstrategi Storfjord kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN Deres ref.: Vår ref.: 2012/1024-6 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 16.01.2017 Vedrørende planstrategi 2016-2019 - Storfjord kommune - Troms

Detaljer

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune Prosjektplan Hovedprosjekt Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad kommune Godkjent av styret 20. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTMÅL... 3 1.3 RAMMER...

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Tiltaksplan Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Januar 2014 1. Om tiltaksplanen Tiltaksplanen er et viktig verktøy for å komme i dialog med ulike brukerinteresser og skal ha et 4- årig perspektiv,

Detaljer

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

NETTO 43 000 43 000 43 768

NETTO 43 000 43 000 43 768 1.1000 HAVNESTYRET 1.1000.0800.330 GODTGJØRELSE HAVNESTYRET 33 000 33 000 31 270 1.1000.1290.330 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 2 000 2 000 2 990 1.1000.1600.330 OPPG PLIKTIGE REISER 3 000 3 000-1.1000.1750.330

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Forslag til Planprogram for kommunedelplan avløp Giske kommune

Forslag til Planprogram for kommunedelplan avløp Giske kommune Forslag til Planprogram for kommunedelplan avløp Giske kommune Utgave: Foreløpig Dato: 2011-01-20 Forslag til Planprogram for kommunedelplan avløp Giske kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Kort om planprogram...

Detaljer

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET (oppdatert 19.01.2006) Bakgrunn formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet Opplegget for en mer helhetlig forvaltning av havområdene og for etableringen

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Tilleggssak Saksfremlegg

Tilleggssak Saksfremlegg Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/817-3 Tilleggssak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 29.01.15 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Forprosjektering lager- logistikkhall

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Kystverkets Handlingsprogram Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen

Kystverkets Handlingsprogram Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen Kystverkets Handlingsprogram 2014 2023 Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen Evaluering av Kystverkets HP 2010 2019 Kystverkets innspill til NTP 2014 202 Meld. St. 26, (2012-2013)

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune - Troms fylke

Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsken kommune 9380 GRYLLEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2012/4203-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Marte Olsen Hennes Dato: 30.11.2016 Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013.

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013. Havnestyresak nr.: 05/2014 Vardø havnestyre : 27.05.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2013 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Utvikling av Otta som regionsenter. Prosjektleder Line Brånå Norlandia Otta hotell, samling 19 juni

Utvikling av Otta som regionsenter. Prosjektleder Line Brånå Norlandia Otta hotell, samling 19 juni Utvikling av Otta som regionsenter Prosjektleder Line Brånå Norlandia Otta hotell, samling 19 juni Regionsenter Et regionsenter er en småby, større tettsted med klare senterfunksjoner overfor omkringliggende

Detaljer

4 Deresreferanse Vårreferanse Vårdato

4 Deresreferanse Vårreferanse Vårdato 4 Deresreferanse Vårreferanse Vårdato AltaHavnKF 16/00001-1 11.02.2016 1 av 3 Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Skader på Storekorsnes molo Havnestyret for Alta havn KF behandlet

Detaljer

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 MÅL OG ANSVAR Kystverkets mål er knyttet til fremkommelighet, transportsikkerhet og miljø.

Detaljer

Strategi for næringsarealutvikling Trondheimsregionen. Esther Balvers, prosjektleder IKAP

Strategi for næringsarealutvikling Trondheimsregionen. Esther Balvers, prosjektleder IKAP Strategi for næringsarealutvikling Trondheimsregionen Esther Balvers, prosjektleder IKAP Felles Formannskapssamling Trondheimsregionen 18.mars 2016 IKAP samordnet areal- og transportutvikling spare jordbruksareal

Detaljer

Fiskeriene en viktig del av kystens næringsliv

Fiskeriene en viktig del av kystens næringsliv Fiskeriene en viktig del av kystens næringsliv Havnelederforum 1. 02.18 Otto Gregussen, generalsekretær Vår rolle i kystens næringsliv 10 000 fiskere - 27 280 årsverk i næringen 1 kr fiskeri -> 4,88 kr

Detaljer

Arealplanlegging i sjø

Arealplanlegging i sjø Arealplanlegging i sjø Anne Brit Fjermedal Seksjonssjef region sør Livet i havet vårt felles ansvar Overordnet mål: «Vi skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet

Detaljer

KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes

KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes Kirkenes Næringshage 21. april 2015 Strategisjef Unni M. Gifstad 1 KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes Agenda Hva er en KVU? Mandat fra Samferdselsdepartementet Kirkenes sin strategiske

Detaljer