HANDLINGSPLAN med tiltaksdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN med tiltaksdel"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN med tiltaksdel Gamvik - Nordkyn havn KF Versjon

2 Innhold 1 GAMVIK-NORDKYN HAVN KF OM PLANEN GAMVIK KOMMUNE MARITIM OG MARIN NÆRINGSSTRUKTUR Havnetrafikk Landinger av marine ressurser MÅL OG STRUKTUR Kritiske suksessfaktorer TILTAK Overordnete utviklingsprosjekter Økt fokus på havnen som samfunnsaktør Maritim Infrastruktur Generell opprusing og vedlikehold Mehamn havn Utbedring av dagens Hurtigrutekai Bygging av molo Realisering av molo 2 gjennom Nasjonal Transportplan Ny hurtigrutehavn i Mehamn/utbedring av eksisterende Ny flytebrygge i Mehamn sentrum Mulighetstudie for Polaranlegget Gamvik havn Kaianlegget tilhørende fiskeriindustrianlegget Vurdere muligheter for trafikkaien i Gamvik Sjøhus/sjøboder Forlengelse av molo Skjånes havn Utbedring av kai Andre havner Tilrettelegging for næringsvirksomhet

3 1 Gamvik-Nordkyn Havn KF Gamvik-Nordkyn Havn KF forvalter havnene i Gamvik kommune. Selskapet har god økonomi, og står ovenfor flere større prosjekter de kommende år. Denne planen beskriver i korte trekk tiltak som må gjennomføres for å utvikle tilbudet havnen skal gi til sine brukere i årene som kommer. Havnestrukturen i kommunen er i hovedsak: 1. Mehamn havn Kommunesenter og den største havnen i kommunen Hurtigruteanløp Fem fiskeriindustribedrifter (hvorav en under etablering) Fisketuristanlegg Servicenæringer/handel 2. Gamvik havn Turistanlegg Handelssted Fiskeriindustri 3. Skjånes havn Fiskeriindustribedrift Handelssted I tilegg finner vi tettstedene Langfjordnes, Nervei og Laggo. Felles for alle havnene i kommunen er at infrastrukturen har store slitasjeskader, videre er mye av infrastrukturen bygd i en tid der kravene var noe annerledes enn i dag. 2 Om planen En havneplan er en delplan i kommuneplanens arealdel, og skal være et verktøy i forhold til øvrig kommuneplanlegging samt danne grunnlag for økonomisk planlegging gjennom en prioritering av tiltak. Gamvik kommune fikk sist utarbeidet en havneplan i I følge Plan- og bygningsloven skal kommunedelplaner vurderes rullert hvert 4 år. Fiskeri- og kystdepartementet stiller også krav til planverk i forhold til finansiering av havneanlegg. Dette dokumentet er ikke en helhetlig havneplan for kommunen, men en handlingsplan for havnen som fokuserer på et antall prosjekt som det skal settes fokus på i perioden høst 2011 til vår Tiltakene i denne handlingsplanen må også sees i et lengre perspektiv enn den varigheten planen i utgangspunkt er ment å ha. Gjennomføring av tiltakene må også sees i sammenheng med de administrative ressursene som disponeres av foretaket. 3

4 Kystverket har de senere årene begynt å stille stadig strengere krav til hva som skal kalles en fiskerihavn. Når en havn skal innstilles til prioritering til statlig havneutbygging skal det være lagt på plass et samfunnsregnskap som viser hva slags næringsaktivitet en har i havnene, verdiskapning og hvor stor den statlige investeringen er i forhold til de private investeringene. Ikke alle investeringer kan derfor forventes å bli gjennomført som rene infrastrukturprosjekter. Noen tiltak må derfor finansierens gjennom andre midler enn de havneforetaket forvalter. Imidlertid har havneforetaket også et samfunnsansvar i samarbeid med andre aktører, både private og offentlige. Noen av tiltakene i planen forutsettes derfor gjennomført i samarbeid med andre. Norknyn Utvikling KF er en av disse og det er et mål i planen at havneforetaket og utviklingsforetaket ser sine ressurser mer i sammenheng enn tidligere. 3 Gamvik kommune Næringsstrukturen i kommunen er i forandring. Særlig har utviklingen innen sysselsetting i industrien gått ned fra 1990 og fram til i dag. Kommunal tjenesteyting blir en stadig større del av det totale sysselsettingsbildet i kommunen. Tabell 1 Sysselsetting i Gamvik kommune fra 1990 og fram til 2009 (kilde: SSB) Primærnæringer 16 % 13 % 24 % 19 % 16 % Industri 22 % 29 % 4 % 6 % 9 % Bygge- og anleggsvirksomhet 6 % 5 % 4 % 3 % 3 % Varehandel, hotell- og 8 % 6 % 12 % 17 % 11 % restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon 9 % 13 % 12 % 11 % 10 % Kommunal tjenesteyting 33 % 23 % 39 % 37 % 40 % Annet 7 % 10 % 6 % 8 % 10 % Det har i hele perioden fra 1980 vært et kvinneunderskudd i Gamvik kommune. I 1980 var kvinneunderskuddet på 90, mens det i 2010 er på 25. Befolkningen blir videre eldre. I 2001 ble det flere personer over 37 år enn yngre. I 1980 var det 410 flere personer yngre enn 37 år enn over. 1. januar 2010 var det 235 flere personer over 37 år enn under. Figur 1 illustrerer dette. Her kan vi se at nedgangen på personer under 37 år stadig øker, imidlertid har nedgangen blant kvinner blitt redusert de siste årene, med en liten økning fra 2008 til 2009 med 3 kvinner, fra 2009 til 2010 var det imidlertid en reduksjon i denne gruppen med 6. 4

5 Figur 1 Fordelig menn/kvinner og over/under 37 år (kilde: SSB) Tabell 2 Figur 1 i tall Menn til 37 år Menn over Kvinner til 37 år Kvinner over Sum Maritim og marin næringsstruktur Gamvik kommune er et samfunn som er nært knyttet til havet og ressursene i det. I første rekke er kommunen bygd på nærhet til de rike fiskeressursene utenfor. Industrien har på lik linje med andre kystsamfunn i Norge måttet tilpasse seg både nye markedsmekanismer og ressursforvaltninger. En styrke med kommunen er at man har seks aktive fiskebruk, mens de fleste andre kystkommuner har fra ett til to anlegg. De to største anleggene er Nordkyn Seafood og Norway Seafoods som begge ligger i kommunesentret Mehamn. En ny aktør er det portugisiske selskapet Riberalves, de har nå startet fiskeindustribedrift i Mehamn og har et samarbeid med Nordkyn Seafood. Videre er det en økende interesse for fisketurisme. Denne næringen må på lik linje med fiskeriene og fiskeindustrien få rammebetingelse som gjør lønnsom drift mulig. Hurtigruten vil fortsette sine seilinger langs Norskekysten i årene framover. Dette gir en viktig økonomisk sikkerhet for havneforetaket, som igjen gjør det mulig å satse på utviklingsprosjekt. 5

6 4.1 Havnetrafikk Havnestatistikk for de mindre havnene kan inneholde både feil og unøyaktigheter. Det kan derfor ha mindre verdi å sammenligne havnene med hverandre i kg og tonn, men heller se på utviklingen over tid. Videre er tallene for Gamvik i hovedsak trafikk over Nordkynterminalen i Mehamn. Dette gjør at tallene for øvrige tettsteder i kommunen kommer i tillegg. Gamvik-Nordkyn Havn KF som foretak fører i dag ingen egen statistikk. Dette bør rettes på når ny daglig leder for havneforetaket er på plass. Tabell 3 Losset/inngående i tonn (kilde SSB og Nordkynterminalen) (pr medio august) Måsøy KF Nordk/Pors IKS Lebesby KF Berlevåg Båtsfjord KF Vardø KF Gamvik KF Gamvik har hatt en jevn utvikling på inngående godsmengde de senere år, men 2011 ser ut til å bli bedre enn foregående år. En årsak kan være utbedringen av lufthavnen Dette arbeidet skal i følge Avinor bli ferdigstilt i løpet av Tabell 4 Lastet/utgående (kilde SSB og Nordkynterminalen) (pr medio august) Måsøy KF Nordk/Pors IKS Lebesby KF Berlevåg Båtsfjord KF Vardø KF Gamvik KF Utgående frakt har vært mye høyere de første månedene i Særlig har det vært en økning fra april og fram til august. Økningen har vært jevn over alle gruppene i statistikken inkludert bunkers. Dette tegner et positivt blide av trafikken over havnen, men manglende infrastruktur kan snu denne positive utviklingen. For de øvrige havnene finnes ikke data for 2010 og senere. Dette har med innrapporteringssystemene i SSB. For alle havnene ser vi at inngående frakt er vesentlig større enn unngående. Dette har sammenheng med at fiskefangster i stor grad skjer over landeveg. 1 Plan for virksomheten ( 10 plan). Avinor, Oslo, 27. august

7 4.2 Landinger av marine ressurser Statistikk fra fiskeridirektoratet viser at landet marint råstoff i Gamvik er relativt stabilt, selv om det har vært en viss nedgang fra 2002 og fram til Figur 2 Tonn landet i Gamvik kommune fra 2000 og fram til i dag (kilde: fiskeridirektoratet) 5 MÅL OG STRUKTUR Planen er ikke en helhetlig havneplan for Gamvik kommune og havneforetaket. Det er derfor viktig i tillegg å fokusere på planen fra Denne planen er en nøye gjennomgang av hele havnestrukturen i kommunen. Imidlertid er det flere utvikingsprosjekter det er særlig viktig å fokusere på. Disse prosjektene er beskrevet i denne planen. 5.1 Kritiske suksessfaktorer Nedenfor er det satt opp noen vurderinger av hvilke kritiske suksessfaktorer som det særlig er viktig for Gamvik-Nordkyn Havn KF å følge opp. 7

8 Risikoanalyse (1-5) (1-5) (SxK) Usikkerhetsfaktorer Sannsynlighet Konsekvens Risiko verdi Tiltak Manglende tilgang på Dialog med aktører og samarbeid med ressurspersoner andre havneforetak Mangel på A-eiere og prosjektlederkompetanse Styrking av havneforetakets administrative ressurser og samarbeid med Nordkyn Utvikling KF Mindre landinger av fisk og lavere kvoter til flåten Bygging av nye moloer og samarbeid med blant andre Nordkyn Utvikling KF Samarbeid næringsliv Aktiv dialog næringslivet lokalt og regionalt og samarbeid med Nordkyn Utvikling KF Mindre gods med Hurtigruten Påvirke lokalt næringsliv og andre til å bruke sjøtransport for alle større forsendelser. Finansiering drift/prosjekt Innspill/søknad til fylkeskommune, kystverket og andre Manglende anløp av Hurtigruta Gjøre nødvendige utbedringer/reparasjoner av eksisterende infrastruktur For kommuner med få innbyggere er det naturlig at framdriften i mange utviklingsprosesser er avhengig av en mindre gruppe bedrifter og ressurspersoner. Dette har sammenheng med at det er få eksterne A-eiere (personer/bedrifter som både er villig til å legge inn økonomiske og personellressurser for å få gjennomført tiltak) til prosjektene i planen. Havneforetaket må derfor ta et større ansvar for utviklingen av havnene samt marine og maritime næringer enn den naturlig bør ha. Det må derfor arbeides svært proaktivt av både havneforetaket og de aktører som har de samme mål. Her er eksempelvis Nordkyn Utvikling KF viktig for å sikre nødvendig framdrift i flere av prosjektene. I denne sammenheng må en også arbeide regionalt. Både for å forene ressursene for hele Nordkyn og å se kommunenes posisjon i sammenheng med en større region. Videre er både kvoterettigheter og landing av fiskeråstoff av svært stor betydning for kommunen. Her må arbeidet med å sikre fremmedflåten gode servicetilbud fortsette. Det samme må arbeidet med å få nye kvoter og båter til kommunen. Det er videre viktig å sikre at havnen blir brukt til frakt av gods. Det bør arbeides både får å få lokalt næringsliv og andre til å bruke havnen til transport av alle større forsendelser. Bortfall av Hurtigruten er tatt med i risikoanalysen. Eneste årsak til at risikoverdien er lav er at sannsynligheten for bortfall er liten. Dette ut i fra at Samferdselsdepartementet har krevd at alle dagens anløp skal bestå. Imidlertid er kaien som i dag nyttes av en slik forfatning at sannsynligheten for bortfall vil øke betraktelig dersom ikke nødvendige reparasjoner gjøres i nær framtid. Ny molo er også av stor betydning å få på plass. Den første delen er vedtatt bygd, mens Molo 2 må inn i Nasjonal Transportplan Med at det er stadig større andel av sysselsettingen i kommunen som ikke er direkte relatert til fiske og industri er det videre viktig for havnen å samarbeide med et bredt næringsliv. Det er derfor viktig at også eksempelvis turisme får nødvendig fokus av havneforetaket. 8

9 6 Tiltak 6.1 Overordnete utviklingsprosjekter Økt fokus på havnen som samfunnsaktør Effektmål Mer attraktivt å drive næringsvirksomhet i Gamvik kommune Resultatmål Et godt administrert selskap med et proaktivt styre En prosjektportefølje som gjenspeiler foretakets målsettinger Kompetente medarbeidere som gir god service God dialog og informasjon om foretakets arbeid Gode rapporteringsrutiner som kan brukes til målstyring God dialog mellom foretaket og Gamvik kommune Prosjektmål Følge opp vedtatte prosjekter Prosjektsamarbeid med Nordkyn Utvikling KF Minst 2 felles møter med styret i Nordkyn Utvikling KF Gjennomføring av minst ett styreseminar Lage et oppdatert statistikkgrunnlag for gods over alle kommunale havner i kommunen aug. sept. okt. Nov. des. jan. feb. mars April Mai juni Juli Ett styreseminar kr ,- inklusiv ekstern prosessleder Maritim Infrastruktur Effektmål Etablering av nye maritime næringer Resultatmål Avklaring av de krav og behov som nye maritime næringer stiller til infrastruktur og hvilke muligheter som finnes i kommunen Prosjektmål Gjennomgå eksisterende infrastruktur og komme i dialog med oppdrettsnæringen og petroleumsnæringen om hva som skal til for ny næringsvirksomhet aug. sept. okt. Nov. Des. jan. feb. mars april mai juni Juli Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) og Gamvik Nordkyn Havn KF Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern Utarbeides i samarbeid med Nordkyn Utvikling KF 9

10 6.1.3 Generell opprusing og vedlikehold Effektmål Gjøre havnene i kommunen mer attraktive Resultatmål Opprustning og vedlikehold av havnene i kommunen Prosjektmål Gjennomgå kommunens havner for å bygge nødvendige leidere og fendere for både å komme tykt i båtene og verne fartøyene mot ytre skader Etablere et system for oppsamling av spillolje og søppel Vurdere å opprette vaktordninger med fartøy som ligger i havnene i kommunen Prioritere tiltak aug. sept. okt. Nov. Des. jan. feb. mars april mai juni Juli Organisering Prosjekteier Nordkyn Utvikling KF (styret) og Gamvik Nordkyn Havn KF Prosjektansvarlig Daglig leder av Nordkyn Utvikling KF Prosjektledelse Ekstern Utarbeides i samarbeid med Nordkyn Utvikling KF 6.2 Mehamn havn Utbedring av dagens Hurtigrutekai Effektmål Sikre at Mehamn har god tilgjengelighet fra sjø og sikre at Hurtigruten er en pålitelig måte å reise til og fra Mehamn på Resultatmål Reparasjon av kaien tilknyttet Nordkynterminalen Prosjektmål Møte med Nordconsult for å finne ut om det er behov for å oppdatere rapporten fra 2009 Oppdatere kostnadsgrunnlaget for reparasjon Gjøre en beslutning om reparasjon Engasjere en byggeleder aug. sept. okt. nov. Des. jan. feb. mars april mai juni Juli Organisering Prosjekteier Nordkynterminalen AS og Gamvik-Nordkyn Havn KF Nordkynterminalen AS / Daglig leder av Nordkynterminalen Kr ,- pluss ytterligere skader og prisøkning siden februar

11 Bildet viser pilarene til dagens hurtigrutekai, disse står per august 2011 uten god sikring ved uvær. Kaien er også en av svært få trekaier i Norge som bukes av Hurtigruten (Foto: Terje Gustavsen) Bygging av molo 1 Effektmål Bedrede innseilings- og liggeforhold i Mehamn Resultatmål Bygging av molo 1 Prosjektmål Bygging av molo i henhold til prosjektplan og budsjett aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Egenkapital 1,9 mill Kystverket 1,9 mill Realisering av molo 2 gjennom Nasjonal Transportplan Effektmål Bedrede innseilings- og liggeforhold i Mehamn økende attraktivitet Resultatmål Bygging av ny stor molo i Mehamn er en del av NTP Prosjektmål Vurdere å lage en samfunnsøkonomisk analyse/vurdering på samfunnsverdien av en ny molo Utarbeide gode kostnadskalkyler for prosjektet Utarbeidelse av en detaljert plan for å sikre at prosjektet blir en del av neste NTP Sikre politisk støtte og oppfølgning av prosjektet aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai Juni Juli Kr ,- 11

12 6.2.4 Ny hurtigrutehavn i Mehamn/utbedring av eksisterende Effektmål Sikre at Hurtigruten anløper Mehamn daglig, også i dårlig vær. Resultatmål Oppgraderte kaifasiliteter for Hurtigruten Prosjektmål Gjennomgang av behov opprusting av dagens kai Vurdere nødvendige investeringer for å flytte Hurtigruten til Aker-kaia Vurdere langsiktige alternative løsninger for Hurtigruten Utferdige et beslutningsgrunnlag for videre prosess aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars April mai juni Juli Kr ,- til gjennomføring av mulighetsstudiet Ny flytebrygge i Mehamn sentrum Effektmål Bedrede muligheter for fremmedflåte i ligge i Mehamn Resultatmål Bygging av ny flytebrygge i Mehamn Prosjektmål Avklare investeringsbehov Bestemme beliggenhet Avklare hvilke andre forhold som må være på plass før en investeringsbeslutning kan tas (f.eks ny molo) aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Utferdiges når infrastrukturen gjør det mulig å plassere flytebryggen i havnen 12

13 Polaranlegget i Mehamn (Foto: Terje Gustavsen, kart: Statens Kartverk) Mulighetstudie for Polaranlegget Effektmål Bedre infrastruktur i Mehamn sentrum Resultatmål Avklart fremtidig bruk av området der Polaranlegget ligger Prosjektmål Gjennomgang av eksisterende bygningsmasse Lage et kostnadsoverslag for riving av anlegget Lage et kostnadsoverslag for reparasjon av anlegget med alternative bruksområder Ta beslutning om videre prosess aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Lages etter at anbud er innhentet 13

14 6.3 Gamvik havn Kaianlegget tilhørende fiskeriindustrianlegget Effektmål Bedre mulighet for å drive sjørrettet næringsliv i Gamvik Resultatmål Etablering av en ny ankomst til kaianlegget til fiskeriindustrianlegget i Gamvik samt vurdere tilstanden på eksisterende kai Prosjektmål Møte med Barlindhaug Norfico for å utarbeide et beslutningsgrunnlag for videre arbeid med prosjektet Klargjøre hvor store investeringsrammer prosjektet kan tilgodeses med Vurdere alternative løsninger aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Kostnader knyttet til utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for videre arbeid Vurdere muligheter for trafikkaien i Gamvik Effektmål På sikt bedre trafikk-kai i tettstedet Gamvik Resultatmål Avklare nødvendige tiltak for at trafikkaien skal få tilstrekkelig standard Prosjektmål Avklare tilstanden på dagens kai Vurdere utbedringsmuligheter Kostnadsvurdering av ulke alternativer aug. sept. okt. Nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Lages når tilbud er innhentet Sjøhus/sjøboder Effektmål Større attraktivitet for tilreisende fiskere og/eller turister Resultatmål Utrede muligheter for å etablere sjøhus/sjøboder i Gamvik Prosjektmål Inngå samarbeid med Nordkyn Utvikling KF Finne interesserte drivere Utrede bruksområdet for bygningene Vurdere alternative plasseringer av bygningene Vurdere finansieringsmuligheter aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Lages når prosjektplan er laget i samarbeid med Nordkyn Utvikling KF 14

15 6.3.4 Forlengelse av molo Effektmål På sikt få bedrede innseilings- og liggeforhold i Gamvik Resultatmål Et godt beslutningsgrunnlag for videre prosess i forhold til ny molo i Gamvik Prosjektmål Utarbeide en mulighetsstudie for ny molo i Gamvik aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli 6.4 Skjånes havn Utbedring av kai Effektmål Bedrede kai fasiliteter Resultatmål Bygging av ny fiskerikai med nødvendig bakfylling i Skjånes Fiskerikai Prosjektmål Følge opp tilsagnsbrev fra Kystverket Sikre at egenkapital er tilgjengelig Utpeke byggeleder Dialog med kystverket behov aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni Juli Organisering Prosjekteier Gamvik-Nordkyn Havn FK Prosjektledelse Havnesjef / innleid byggeleder Statsbudsjettet kap post 60, kr ,- Egenkapital kr ,- Sum kr ,- 15

16 6.5 Andre havner Tilrettelegging for næringsvirksomhet Effektmål Tilrettelegging for stedsutvikling og fisketurisme på Langfjordnes, Laggo g Nervei Resultatmål Utarbeidelse av plan for bedring av havneforhold på Landfjordnes Prosjektmål Etablere dialog med Nordkyn Utvikling KF om en utviklingsprosess for distriktshavnene i kommunen Gjennomføre møter med bygdelagene Engasjering av rådgiver for å utarbeide et kostnadsoverslag for nødvendige tiltak Finne en finansieringsløsning i samarbeid med bygdelagene aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars April mai juni Juli Organisering Prosjekteier Bygdelagene og Gamvik-Nordkyn Havn FK Prosjektansvarlig Utpekes av bygdelagene og Gamvik-Nordkyn Havn FK Prosjektledelse Ekstern Kostnad knyttet til befaring og utarbeidelse av prosjektplaner 16

Havnekrav (Mehamn havn)

Havnekrav (Mehamn havn) Havnekrav 2013-2018 (Mehamn havn) 1. Stedsomtale Gamvik-Nordkyn Havn KF forvalter havnene i Gamvik kommune, som i starten av 2013 har et innbyggertall på ca. 1 065. Kommunen er en tradisjonell fiskerikommune,

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 Vedtatt av styret 10.desember 2015, og kommunestyret 17.desember2015 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE 0 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2014 Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 1 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en gjennomgang

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2017-2021 Vedtatt av Formannskapet 24.november 2016, og kommunestyret 15.desember2016 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Gamvik Kommune Postboks 174 9770 Mehamn Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Sted : Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Gamvik Postnummer:

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 19.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 170/11 11/961 MØTEPLAN 2012 PS 171/11 11/958 ØKONOMIRAPPORTERING

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Gamvik Kommune Postboks 174 9770 Mehamn Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Sted : Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Mehamn Postnummer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

Godkjenninger av innkalling, saksliste og protokoll fra styremøte 06.01.2012. Vedtak: Dokumentene godkjennes.

Godkjenninger av innkalling, saksliste og protokoll fra styremøte 06.01.2012. Vedtak: Dokumentene godkjennes. Sak 06/12 Godkjenninger Godkjenninger av innkalling, saksliste og protokoll fra styremøte 06.01.2012 Dokumentene godkjennes. Sak 07/12 Samarbeid mellom GNH og GNU (GNU sak 21/12) (Nedenstående fra GNU

Detaljer

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune: SAMFERDSELDEPARTEMENTET HAVNEAVD. VARDØ KOMMUNE. - HØRINGSUTTALELSE TIL NTP. Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den 15.04.2016 og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Καπιττελ 1...INNLEDNING. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Havneplanlegging i Lebesby kommune.

Καπιττελ 1...INNLEDNING. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Havneplanlegging i Lebesby kommune. INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 INNLEDNING...1 1.1 BAKGRUNN...1 1.2 HAVNEPLANLEGGING I LEBESBY KOMMUNE....1 1.3 ORGANISERING AV PLANPROSESSEN...2 1.4 PLANPROSESS - FREMDRIFT...2 1.5 OPPFØLGING AV HAVNEPLAN...2

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen Lars Christian Stendal 02.09.14 Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Oppdraget Jernbaneverket fikk 07.03.2014 i oppdrag å utarbeide KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Ordfører " A% v ARDØ Tusenårksteclel p Finnmark Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for havnene 2011 2014 Berlevåg kommune

Strategi- og handlingsplan for havnene 2011 2014 Berlevåg kommune Strategi- og handlingsplan for havnene 2011 2014 Berlevåg kommune Hovedmål I løpet av planperioden skal havnene i Berlevåg kommune tilby styrket infrastruktur og servicenivå, og derigjennom sikre økt aktivitet

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Vardø havn Postnummer: 9950 Poststed: Vardø Kommune:

Detaljer

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder Finnmarks prosjekter i NTP 2018-21(29) Remi Strand Hovedutvalgsleder 31.8.2015 1 Lars E Utfordringer i NTP prosessen Modellen for samfunnsøkonomiske beregninger ivaretar ikke «verdien» av regional utvikling,

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet Longyearbyen havn Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet lysbilde Ingen andre land i verden har et så godt utbygd samfunn og der tilhørende infrastruktur, så langt nord, som Norge 1. oktober 2015

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN - Hasvik i utvikling kf FOTO:EVA HANDLINGSPLAN 2006 INNLEDNING Handlingsplanen er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen skal

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Kap 1360 post 60 Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 Statsbudsjettet kap. 1360 post 60 Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til

Detaljer

KPMG AS Stakkevollveien 41 Postboks 6262 9292 Tromsø Enterprise

KPMG AS Stakkevollveien 41 Postboks 6262 9292 Tromsø Enterprise Gamvik Nordkyn Havn KF orget 4, 9980 Berlevåg Værveien 15, 9770 Mehamn KPMG AS Stakkevollveien 41 Postboks 6262 9292 Tromsø Enterprise Viser til deres anmodning om informasjon om Gamvik Nordkyn Havn KF.

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2018 2030 Planprogram Vedtatt Kommuneplanens i kommunestyret samfunnsdel 14. september -2018 2016, 2030 sak - planprogram 93/16. Side 1 1. Mål og rammer Bakgrunn Kongsbergsamfunnet

Detaljer

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN MODELL FOR RAMMEBUDSJETT for omstillingsmidlene årlig ramme 3,5 mill STRATEGI FELLES PROSJEKTER BEDRIFTSPROSJEKTER FORSTUDIER OG FOR- PROSJEKTER 350.000 350.000 700.000

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Referatsak - Petrostrategi for Bodø

Referatsak - Petrostrategi for Bodø Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2009 62450/2009 2002/619 U22 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Komite for plan, næring og miljø 19.11.2009 09/16 Komite for oppvekst og kultur

Detaljer

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning -planverktøy Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes

Detaljer

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE 30.11.2012

MULIGHETSSTUDIE 30.11.2012 ARNØY/LAUKØYFORBINDELSEN MULIGHETSSTUDIE 30.11.2012 MULIGHETSSTUDIE Prosjektansvarling: Skjervøy kommune Prosjektleder: Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS Rådgiver: Rambøll 2 MULIGHETSSTUDIE Fremskaffe informasjon

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Tilleggssak Saksfremlegg

Tilleggssak Saksfremlegg Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/817-3 Tilleggssak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 29.01.15 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Forprosjektering lager- logistikkhall

Detaljer

Gryllefjord havn/molo

Gryllefjord havn/molo Gryllefjord havn/molo Ett eksempel på godt samarbeid Fred Ove Flakstad Ordfører i kommune Hvor i Norge er vi? - Troms Fylke - Senja - kommune - Gryllefjord Historikk og status - Lokalt har man arbeidet

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 MÅL OG ANSVAR Kystverkets mål er knyttet til fremkommelighet, transportsikkerhet og miljø.

Detaljer

BÅTSFJORD I OMSTILLING STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2008 2011. 3000 innbyggere innen 2028

BÅTSFJORD I OMSTILLING STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2008 2011. 3000 innbyggere innen 2028 BÅTSFJORD I OMSTILLING STRATEGISK NÆRINGSPLAN 28 211 3 innbyggere innen 228 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 28-211 Strategisk Næringsplan 28 211 for Båtsfjord kommune - vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

PROSJEKT- HÅNDBOK. Prosessplan for havneutvikling i Berlevåg kommune. Oppdragsnr.: 111-14434

PROSJEKT- HÅNDBOK. Prosessplan for havneutvikling i Berlevåg kommune. Oppdragsnr.: 111-14434 PROSJEKT- HÅNDBOK Oppdrag: Prosessplan for havneutvikling i Berlevåg kommune Oppdragsnr.: 111-14434 Oppdragsgiver: Berlevåg kommune DISTRIBUSJON OG REVISJONSOVERSIKT Revisjon Revisjon Dato Utsendelsens

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Oslo Møtedato: 11.02.2014

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Oslo Møtedato: 11.02.2014 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Oslo Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen, Bård Rasmussen, Henry Ingilæ Forfall:

Detaljer

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune 09.12.09 OPPGAVE 1. SELVFORSTÅELSESPERSPEKTIVET 1. Hvem er vi som kommunested? Hva er spesielt med oss? 2. Hvem er vi som region? Hva er spesielt med oss?

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Avtalepartnerne i Buskerudbyen Drammen kommune Lier kommune Kongsberg kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Buskerud

Detaljer

NETTO 43 000 43 000 43 768

NETTO 43 000 43 000 43 768 1.1000 HAVNESTYRET 1.1000.0800.330 GODTGJØRELSE HAVNESTYRET 33 000 33 000 31 270 1.1000.1290.330 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 2 000 2 000 2 990 1.1000.1600.330 OPPG PLIKTIGE REISER 3 000 3 000-1.1000.1750.330

Detaljer

Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg

Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg Verdiskapning i Nordområdene Kystsoneplanen som konfliktminimerer og næringsutviklingsverktøy Marit Bærøe, FHL Disposisjon Havbruksnæringas betydning

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Tromsø 27/3-14 Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder Steigen kommune Formål med foredraget Erfaringer med gjeldene plan Planprinsipp: forutsigbarhet,

Detaljer

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Til fylkestinget i Troms Hansnes, 10. juni 2008 Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Karlsøy kommune har siden 1986 arbeidet med

Detaljer

Vindkraftutbygging. Erfaringer/utfordringer og betydning for kommune og næringsliv. Smøla kommune

Vindkraftutbygging. Erfaringer/utfordringer og betydning for kommune og næringsliv. Smøla kommune Vindkraftutbygging Erfaringer/utfordringer og betydning for og næringsliv Vindkraftprosessen: Tre konkrete hovedområder Arealavklaringer Grunneierproblematikken Kommunesamarbeid LNVK Utfordringer for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00 Lebesby kommune Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein-Rune Wian, Marte

Detaljer

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn KF er: Et kommunalt foretak, heleid av Bodø kommune en nærings-, service-, miljø og forvaltningsaktør

Detaljer

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk?

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Edgar Henriksen Stokmarknes: 3. mars 2012 Innhold Utviklingen av fiskeripolitikken over tid Lukkeprosessen Skift i politikk: Fra å beskytte fiskerne til

Detaljer

Søknadsmal - Tilskudd til havnesamarbeid Prosjektinformasjon

Søknadsmal - Tilskudd til havnesamarbeid Prosjektinformasjon Mo i Rana Havn Midtregata 23 8624 Mo i Rana Kystverket Mo i Rana, 30.11.1016 post@kystverket.no Postboks 1502 6025 Ålesund Prosjektinformasjon Prosjektansvarlig: Mo i Rana Havn KF Adresse: 8624 Poststed:

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle generelt Opprettholde forsvarlig beredskap mot akutt forurensning Foto:

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet

Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet Fylkeskonferanse for LO i Nord-Trøndelag Stiklestad 21. oktober 2016 Fisken er fundamentet på Vikna! Allerede på 1000-tallet

Detaljer

Alta, den 22. november Fiskeridirektoratet

Alta, den 22. november Fiskeridirektoratet Alta, den 22. november 2016 Fiskeridirektoratet Postmottak@fiskeridir.no HØRINGSVAR - FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE Vedlagt følger vårt

Detaljer

Planprogram. Høringsutkast. Byingeniøren,

Planprogram. Høringsutkast. Byingeniøren, Hovedplan avløp og vannmiljø (HAV) 2010 2020 Planprogram Høringsutkast Byingeniøren, 2009-03-13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Om planprogrammet... 4 3 Formålet med hovedplanen for avløp og

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Gis-koordinator i Fiskeridirektoratet Mål i Fiskeridirektoratet at Geodata skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget i plan og vedtaksprosesser i kyst- og havområdene

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL Prosjektplan Jostein Brå Vardehaug 04.07.2013 Innhold 1 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Prosjektets hovedmålsetting... 4

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for havnene 2011 2014 Berlevåg kommune

Strategi- og handlingsplan for havnene 2011 2014 Berlevåg kommune Strategi- og handlingsplan for ene - 2014 Strategi- og handlingsplan for ene 2014 Berlevåg kommune Hovedmål I løpet av planperioden skal ene i Berlevåg kommune tilby styrket infrastruktur og servicenivå,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer