Forprosjekt Lampeland sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt Lampeland sentrum"

Transkript

1 Forprosjekt Lampeland sentrum Statusrapport til prosjektgruppe pr. 20. september 2010 Utgave nr september MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Prosjektet ble formelt startet 1. juni 2010, hvor det ble gjennomført møte mellom prosjektgrupper og konsulentressurser (Trond Aarstad Jr., Nina Solberg og Jan V. Steen). I tillegg ble prosjektplan utgave nr. 2 av 15. juni 2010 distribuert til kommunestyret som en orienteringssak i forbindelse med kommunestyremøte 24. juni I henhold til prosjektplanen var første statusmøte for prosjektet satt til 16. august Dette ble gjennomført etter planen. Neste statusmøte var satt til 20. september 2010 dette vil også bli gjennomført som planlagt. Denne rapporten danner grunnlag for å gjøre opp prosjektstatus samt å fokusere på punkter som bør diskuteres i møtet. 1.2 Prosjektmål Det er viktig å minne om prosjektmålene og ha sterk fokus på disse i gjennomføringen av prosjektet: Forprosjektets prosjektmål: Få økt kunnskaps- og dokumentasjonsgrunnlag for å utarbeide en områdeplan for sentrum av Lampeland. Forankring hos ulike brukergrupper. Stikkord: Kunnskap og dokumentasjonsgrunnlag - Forankring Resultatmål (til hovedprosjektet): Vedta områdeplan for sentrum av Lampeland. Igangsetting av delprosjekter for gevinstrealisering. Stikkord: Vedta områdeplan Gevinstrealisering via delprosjekter Effektmål (etter gjennomføring av hovedprosjektet): Nyetableringer av bedrifter. Økt handelsvirksomhet. Bedret parkeringsløsning. Bedre kryssløsninger med fylkesveg 40. Opprustning av sentrum med grønnstrukturer og møteplasser. Stikkord: Økt næringsvirksomhet Opprustning av sentrum 1.3 Rammer Prosjektets rammer er akseptert av begge parter og visse justeringer ble gjort i forbindelse med møtet 16. august 2010 og påfølgende møte mellom Jon Gjæver Pedersen og Trond Aarstad Jr. Eneste nye punkt i forbindelse med møte 20. september er: Folkemøte 29/9: Budsjett for eksterne ressurser utover konsulentteam (musikalsk innslag samt eventuelt kåseri innslag). Statusrapport nr. 2. Forprosjekt Lampeland sentrum 1

2 2. OMFANG OG AVGRENSNING Avholde oppstartmøte / temakvelder. Intervjue ungdom, unge voksne, eldre, tilflyttere og tilbakeflyttere. Intervjue næringsliv (i og utenfor kommunen), reiseliv (både hyttefolk, hotellgjester og de som stopper på Lampeland på veien), kommunale myndigheter, politikere. Beskrive nåsituasjon og ønsket situasjon. Foreta handelsanalyse. Stedsutviklingsanalyse. SWOT-analyse. Befaringer. Utarbeide fagrapport med visjon, slagord, strategier. Disse oppgavene er igangsatt og vil være fullført innen 14. oktober Det er ikke kommet opp nye punkter i denne sammenheng. 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Prosjektansvarlig er rådmann Jon Gjæver Pedersen og prosjektleder er kommuneplanlegger Jorunn Skram Trømborg fram til 20/8-10. Etter dette vil rådmannen trå inn i denne rollen. 3.2 Øvrige roller A-eier og oppdragsgiver: Flesberg kommune B-eier: Lampeland Næringsforum og Buskerud fylkeskommune C-eier: Lampeland Vel Styringsgruppe: Thomas Fosen Pia Øberg Kåre Kjennerud Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Referansegruppe: Astrid Tveiten, repr. fra Lampeland Næringsforum/reiseliv. Vara: Elisabeth Kjenås Turid Søgnen, repr. for eldre og funksjonshemmede Kristine Engell Løkamoen, repr. for barn og unge Asbjørn Løvstad, repr. fra næringsliv Henry Tangen Andersen, repr. fra frivillige lag og foreninger Dag Åsmund Bilstad, repr. fra næringsliv Steinar Strøm, repr. fra Lyngdal Kristen Dokken, repr. fra Flesberg Kari Bondal Sørensen, repr. fra Svene velforening Oddmar Aurvoll, Buskerud Fylkeskommune Prosjektmedlemmer: Astrid Tveiten; Lampeland Hotell, Lampeland Næringsforum Pia Øberg; Varaordfører, repr. for A-eier. Mona Sandbæk; Lampeland vel. Konsulent: Statusrapport nr. 2. Forprosjekt Lampeland sentrum 2

3 Ressurspersoner fra Citisense /Insam som ble tildelt oppdraget og har gjennomført oppstart med prosjektgruppe pr. 1. juni BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter Prosjektansvarlig bestemmer møtedeltakerne. BP# Dato Tema Dokumentasjon Oppstart av forprosjektet Prosjektplan Statusmøte Statusrapport Kvalitetssikring av fagrapport. Gjennomgang av sluttrapport Fagrapport. Sluttrapport 4.2 Oppfølging Statusmøter: Juni, august, september Statusrapportering fra statusmøter skal foreligge. 4.3 Milepæler M I L E P Æ L S P L A N Utgave nr september 2010 Prosjekt: Forprosjekt sentrumsplan Lampeland. Prosjektleder: Jorunn Skram Trømborg # Aktivitet P. start V. start P. ferdig V. ferdig Status Ansvarlig 1 Oppstartsmøte/ tema-kveld 1 tema-kveld 2 2 Intervjue ungdom, unge voksne, eldre, tilflyttere og tilbakeflyttere 3 Intervjue næringsliv (i og utenfor kommunen), reiseliv (både hyttefolk, hotellgjester og de som stopper på Lampeland på veien), kommunale myndigheter, politikere. 4 Beskrive nåsituasjon og ønsket situasjon Gj ført Prosjektgruppe, referansegruppe, konsulent >80 % ferdig >80 % ferdig Konsulent Konsulent, prosjektgruppe Gj ført Konsulent 5 Foreta handelsanalyse Gj ført Konsulent 6 Stedsutviklingsanalyse Konsulent Statusrapport nr. 2. Forprosjekt Lampeland sentrum 3

4 M I L E P Æ L S P L A N Utgave nr september Befaringer Gj ført Prosjektgruppe 8 Utarbeide fagrapport med visjon, slagord, strategier 9 Presentere i gruppemøter 10 Presentere til formannskapet 11 Presentere til kommunestyret Konsulent, prosjektleder, prosjektansvarlig Konsulent Konsulent Konsulent Merknad: P. start: Planlagt start. V. start: Virkelig start. P. ferdig: Planlagt ferdig. V. ferdig: Virkelig ferdig. Status: I. P. Ikke påbegynt. U. A: Under arbeid OK: Ferdig godkjent leveranse. Bet: Oppgjør funnet sted i h. h. avtale I forhold til milepæler definert i prosjektplan versjon 2 av 15. juni 2010 er det fremdrift i prosjektet i henhold til plan med unntak av følgende punkter: Pkt. 2-3: Et behov for å utvide denne perioden fram til 29/9-10 pga. tilgjengelighet av intervjuobjekter og tekniske løsninger. Dette forsinker ikke prosessen med å ferdigstille fagrapporten fram til 14/10. Pkt. 6: Mer enn 80 prosent ferdig. Et behov for å utvide denne perioden fram til 29/9-10 for å inkorporere hva som kommer ut av workshop nr. 2 21/ RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer # Kritiske faktorer S K RF Mulige tiltak/ansvarlig 1 Oppdragsgiver reduserer rammevilkår Økt forankring i styringsgruppa. Samarbeid med næringsliv. 2 Mangel på tid/ressurser hos prosjektledelse Endring av roller/funksjoner samt revidere tidslinje for prosjektet. 3 Manglende tilgjengelighet intervjuobjekter/informanter innenfor gitt tidsramme. 4 Manglende informasjon og datagrunnlag for handels og stedanalyse 5 Tilgjengelighet av prosjektressurser utenom konsulent og prosjektledelse for å gjennomføre felles/delte aktiviteter Bruk av tilleggsressurser for å nå personer utenom oppsatt tidsperiode. Alternative metoder for intervjuprosesser (evt. mer digitalt enn fysisk) Vurdere alternative innhentingsmåter og metoder Prosjektledelse må vurdere andre ressurser eller revidere tidslinje. S Sannsynlighet. Hvor sannsynlig vil det være at dette inntreffer. Skala 1-5 (5 er mest sannsynlig) K Kritisk. Hvor kritisk vil dette være hvis det inntreffer. Skala 1-5 (5 er mest kritisk) Statusrapport nr. 2. Forprosjekt Lampeland sentrum 4

5 RF Risikofaktorer (S * K). 15 eller høyere vil måtte utløse en aksjon innen en gitt dato. De faktorene som har høyest risikofaktor (RF) og hvor det ikke finnes gode mottiltak, betegnes for Kritiske Suksessfaktorer. 5.2 Kvalitetssikring Beskriv tiltak for oppfølging av de kritiske suksessfaktorene slik at sannsynligheten for at de inntreffer reduseres/holdes under bedre kontroll/oppfølging. 1. Oppdragsgiver endrer rammevilkår: Formalisere styringsgruppens arbeidsform. Sørge for god og bred forankring. 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter 1. Oppstartsmøte/tema-kvelder 2. Intervjue ungdom, unge voksne, eldre, tilflyttere og tilbakeflyttere 3. Intervjue næringsliv (i og utenfor kommunen), reiseliv (både hyttefolk, hotellgjester og de som stopper på Lampeland på veien), kommunale myndigheter, politikere. 4. Beskrive nåsituasjon og ønsket situasjon 5. Foreta handelsanalyse 6. Stedsutviklings-analyse 7. Befaringer 8. Utarbeide fagrapport med visjon, slagord, strategier 6.2 Tids- og ressursplaner Tidsplan (uke) Ressurs Hovedaktivitet bruk (Ukesverk) Oppstartsmøte/temakveld x x x Intervjue ungdom, unge voksne, eldre, x x x 1.0 tilflyttere og tilbakeflyttere 3. Intervjue næringsliv (i og utenfor x x x 1.0 kommunen), reiseliv (både hyttefolk, hotellgjester og de som stopper på Lampeland på veien), kommunale myndigheter, politikere 4. Beskrive nåsituasjon og x 0.5 ønsket situasjon 5. Foreta handelsanalyse x x x Stedsutviklingsanalyse x x Befaringer x x x - 8. Utarbeide fagrapport med visjon, x x 2.0 slagord, strategier Sum ukesverk: 8.0 *) Statusmøter x x x Milepæler x x x x x x Beslutningspunktmøte x x x Styringsgruppemøte x x *) kun konsulenttid Det er ikke identifisert på dette tidspunkt et behov for videre konsulentressurser utover hva som allerede ligger i prosjektplanen. Statusrapport nr. 2. Forprosjekt Lampeland sentrum 5

6 7. ØKONOMI De foreslåtte punkter under rammer (pkt. 1.3) vil øke kostnadene til folkemøte nr. 2 avhenging av hva man bestemmer seg for. Dette må inkorporeres i en revidert økonomioversikt for prosjektet. 8. ANDRE DISKUSJONSPUNKTER I forbindelse med møtet 20/9-10 ønskes også følgende diskutert: Diskusjon av funn i f.h.t. handelsanalyse og stedsanalyse Evaluering workshop nr. 1 (Næringsforum) og tema-kveld nr. 1 (folkemøte 25/8) Prosessen med Lampeland Næringsforum opplegg for workshop nr. 2 20/9-10 Tema-kveld 2: Folkemøte 29/9-10 opplegg Progresjon fram til 14/10 prosjektgruppeinvolvering fram til 14/10 Tidspunkt for prosjektgruppemøte 14/10 Forankringsprosess før og etter 14/10: Forslag til prosess med politiske partier, formannskapet og kommunestyret Informasjon om prosjektet Framtidens Byer 2010 /s/ Trond Aarstad Jr. Konsulent Forprosjekt Lampeland sentrum 20.september 2010 Statusrapport nr. 2. Forprosjekt Lampeland sentrum 6

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011 Prosjektplan Nordre Land kommune 1 Forprosjekt Dokka Kulturstasjon 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger PROSJEKTPLAN Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger Kort beskrivelse av prosjektet. Dette prosjektet skal gjennomføre en stedsanalyse som skal besvare følgende tema/forhold 1. Få gjennomgangstrafikk

Detaljer

1.0 Bakgrunn for prosjektet

1.0 Bakgrunn for prosjektet Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn for prosjektet... 3 3.0 Hovedmål... 4 3.1 Målgruppe... 4 4.0 Prosjektorganisering... 4 4.1 Styringsgruppe... 5 4.2 Prosjektleder... 5 4.3 Rolle- og ansvarsfordeling...

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

Forprosjekt for områdeplan for Lampeland sentrum i Flesberg kommune.

Forprosjekt for områdeplan for Lampeland sentrum i Flesberg kommune. Rapport om Lampeland Forprosjekt for områdeplan for Lampeland sentrum i Flesberg kommune. Rapportdato: 4. november 2010 Formål med rapporten: Rapporten skal danne kunnskaps- og dokumentasjonsgrunnlag for

Detaljer

God prosjektstyring hvordan?

God prosjektstyring hvordan? God prosjektstyring hvordan? Roald Johansen, IFO Kommunal- og regionaldepartementet Prosjekt som verktøy i utviklingsprosessen «Saman om ein betre kommune» Presentasjon 30. januar 2013 Roald A Johansen

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Prosjekt Siljan sentrum. Versjon 1.3. 24. april 2012

Prosjekt Siljan sentrum. Versjon 1.3. 24. april 2012 Prosjekt Siljan sentrum Versjon 1.3. 24. april 2012 Innhold 1 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.3 Rammer... 4 1.3.1 Tid... 4 1.3.2 Budsjett for 2012... 4 1.3.3

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn HØYKON Gevinst Rådmannsutvalget for Kongsbergregionen ga

Detaljer

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL Prosjektplan Jostein Brå Vardehaug 04.07.2013 Innhold 1 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Prosjektets hovedmålsetting... 4

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune

Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune Hvaler kommune Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune PROSJEKTPLAN Versjon 0.1 Per Erik Johansen 09.09.2014 Tema Hovedansvarlig Revideres av Godkjent av Metoder og verktøy for ledelse Utskriftsdato

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark PROSJEKTPLAN Grenseland - et bedre sted å bo Rømskog, Marker og Aremark Side 2 av 35 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 REGIONENS FORTRINN OG UTFORDRINGER... 5 1.3 UTVIKLINGSAVTALEN... 6 1.4 TILKNYTNING

Detaljer

Rapport Nærværsprosjektet

Rapport Nærværsprosjektet 2010 Rapport Nærværsprosjektet Foto: O.G.Skjemstad Oppsummering og evaluering av prosjektperioden 14.06 31.12.2010 Eva Heggstad Aas Prosjektleder 1 15. Desember 2010 1 Innhold 2 SAMMENDRAG... 3 3 GJENNOMFØRING

Detaljer