Innhold. Forord 5 Kapitteloversikt 8 Figur- og tabelloversikt 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord 5 Kapitteloversikt 8 Figur- og tabelloversikt 13"

Transkript

1 Kapitteloversikt Kapittel 1 Prosjekter og deres betydning 17 Kapittel 2 Verdiskaping og prosjektsuksess 43 Kapittel 3 Prosjektdefinering 63 Kapittel 4 Styring i og av prosjekter 83 Kapittel 5 Organisering av prosjekter 137 Kapittel 6 Ledelse i prosjekter 173 Kapittel 7 Arbeidsform og team 199 Kapittel 8 Usikkerhet 235 Kapittel 9 Interessenter og interessenthåndtering 263 Kapittel 10 Læring og kompetanseutvikling i prosjekter 285 Kapittel 11 Innovasjon i og med prosjekter 313 Kapittel 12 Prosjektifisering, porteføljer og program 335 Kapittel 13 Prosjektavslutning og verdiskaping 353 Kapittel 14 Prosjekt fag og fremtid 373

2 Innhold Forord 5 Kapitteloversikt 8 Figur- og tabelloversikt 13 Kapittel 1 Prosjekter og deres betydning Vår tilnærming til prosjekter Kjennetegn for prosjekter En moderne prosjektforståelse Prosjekters mangfold i moderne arbeidsliv Prosjekt er svaret på endringsbehov Prosjektfagets fremvekst og posisjon SOLA vesentlige prosjektprosesser Prosjektledelse Bokens struktur og oppbygning 40 Kapittel 2 Verdiskaping og prosjektsuksess Ulike prosjekttyper Verdiskaping det grunnleggende premisset for prosjekter Prosjektsuksess: suksessfaktorer og -kriterier Prosjektledelsessuksess jerntriangelet er grunnlag for suksess Flerdimensjonale suksesskriterier Vurderinger og anvendelse av suksesskriterier 60 Kapittel 3 Prosjektdefinering Klargjøring av behov Konseptvurdering og idéutvikling Retning mot verdiskaping Prosjektmål og formål i prosjekter Beslutningsgrunnlag en introduksjon Konsekvensvurderinger Begrensninger i beslutninger og beslutningsprosesser Hvorfor starter vi de dårligste prosjektene? 77

3 3.9 Kvalitetssikring som del av beslutningsunderlag et eksempel Avsluttende refleksjoner om konseptutvikling og oppstart av prosjekt 81 Kapittel 4 Styring i og av prosjekter Styring på mange nivåer Prosjektets overordnede styringsrammer POSt Planlegging i prosjekter Planlegging på milepælsnivå Planlegging på detaljnivå Digitale prosjektstyringsverktøy Styring og oppfølging i prosjekter Gjennomføringsstrategier Prosjektøkonomi og ressurser Kontrakter Konkret prosjektstyring hvordan det kan gjøres 131 Kapittel 5 Organisering av prosjekter Ekstern organisering Intern organisering Roller i smidige prosjekter Andre roller Verktøy og prosesser for organisering Situasjonsbestemt organisering Samspill Koordinering Ressursallokering Kultur Makt formell og uformell Oppsummering og avsluttende refleksjoner 171 Kapittel 6 Ledelse i prosjekter Ledelse som fenomen Prosjektlederen og det spesielle ved å lede prosjekter Den moderne prosjektlederen leder ved å gjøre andre gode Prosjektlederens roller og oppmerksomhetsområder Prosjektlederens egenskaper Prosjektlederens kompetanse Transformasjonsledelse og meningsskaping Hvorfor bli prosjektleder? Hva bør en se etter når en skal tilsette en prosjektleder? Prosjektledelse personen og prosess sentrale momenter 195 Kapittel 7 Arbeidsform og team Prosjektteam og prosjektgrupper Prosjektteamet: tillit er vesentlig Beslutning om sammensetning av prosjektteam Innhold

4 7.4 Teamroller i prosjektteamet Organisering av prosjektteamet Prosjektteamets utvikling Effektive prosjektteam Motivasjon i prosjektteam Teaming om nødvendigheten av raske prosesser Prosjektteam som ikke fungerer Virtuelle prosjektteam Møter hensikt og generell oppfatning Avsluttende oppsummering og refleksjoner 234 Kapittel 8 Usikkerhet Usikkerhet muligheter og risiko Klassifiseringer av usikkerhet Når et usikkerheten størst? Håndtering av usikkerhet Usikkerhet som kan begripes, og usikkerhet som ikke kan begripes Hvordan skal prosjektledere handle ved usikkerhet? Avsluttende kommentarer 260 Kapittel 9 Interessenter og interessenthåndtering Interessenter og interesser en introduksjon Interessenter og prosjektsuksess Interessenthåndtering et overblikk Identifisere interessentene Analysere interessentene Prioritere interessentene Samhandling med interessentene Interessentinvolvering i ulike faser av prosjektet Bevissthet om aggregeringsnivået og nyansering av samhandlingen med interessenter Tillitens plass i samhandling med interessenter Aktivering av interessenter Forhandlinger med interessenter Oppsummering og avsluttende refleksjoner 283 Kapittel 10 Læring og kompetanseutvikling i prosjekter Kunnskap, kompetanse og læring Hvorfor læring i prosjekt Erfaringsbasert læring Tilrettelegging for erfaringsbasert læring i prosjektsammenheng Hvorfor lærer vi så lite fra prosjektene? Profesjonalisering av prosjektbasert læring Læringsklima for prosjekter Prosjektbasert læring et virksomhetsperspektiv: utnytting og utforsking Oppsummering og avsluttende refleksjoner 310 Innhold 11

5 Kapittel 11 Innovasjon i og med prosjekter Innovasjon i forbindelse med prosjekter Innovasjon som begrep og fenomen Innovasjonsdiamanten Organisering av innovasjon gjennom prosjekter Prosjektbaronier Ledelsens rolle for å bidra til innovasjon Kreativitet premissene for innovasjon Avsluttende bemerkninger 332 Kapittel 12 Prosjektifisering, porteføljer og program Flere prosjekter samtidig prosjektifisering Interorganisatoriske prosjekter Prosjektmodenhet Prosjektkontor for koordinering og ut vik ling Overbelastning for den enkelte medarbeider Prosjektkompetanse i moderne arbeidsliv Oppsummering og avsluttende refleksjoner 352 Kapittel 13 Prosjektavslutning og verdiskaping Årsaker til prosjektavslutning Prosjektavslutningen Effektrealisering Prosjektsuksess hva innebærer det? Prosjektfiaskoer? Håndtering av avslutning og prosjektsuksess Avslutning av prosjekter vurdering og evaluering 370 Kapittel 14 Prosjekt fag og fremtid Flere perspektiver Prosjektfaget et historisk blikk Prosjektfaget nå og fremover Helt nye temaer Prosjekt som profesjon Prosjektlederfunksjonen igjen Pasjon for prosjekter! 386 Referanser 388 Begrepsforklaringer 418 Stikkordregister Innhold

6 Figur- og tabelloversikt Figurer Figur 0.1 Verdiskapende prosjektledelse 7 Figur 1.1 Sentrale prosesser i prosjektgjennomføring SOLA 20 Figur 1.2 Prosjektets jerntriangel 21 Figur 1.3 Prosjekt faser og sentrale komponenter 23 Figur 1.4 TOTO. Fire kjennetegn ved prosjekter: Tid, Oppgave, Team og Omforming 24 Figur 1.5 Tidsdimensjon lineær prosjektmodell 25 Figur 1.6 Tidsdimensjon sykliske prosesser 25 Figur 1.7 Endring + usikkerhet = prosjekt 30 Figur 1.8 Drivkrefter for endring på ulike nivåer 32 Figur 1.9 Oversikt over publikasjoner om temporær organisering, det vil si prosjekter 35 Figur 2.1 Prosjekt to hovedkategorier som grunnlag for innovasjon 45 Figur 2.2 Kategorisering av prosjekttyper 45 Figur 2.3 Skape, levere og kapre verdi 50 Figur 2.4 Balansert målstyring 55 Figur 2.5 Hoveddimensjoner for prosjektsuksess fra et verdi skapingsperspektiv 57 Figur 2.6 Tidsaspektet ved de ulike dimensjonene knyttet til prosjekters suksesskriterier 59 Figur 3.1 Grunnlag for prosjektoppstart gjennom av klaring av behov, egnethet, målsettinger og beslutningsunderlag 64 Figur 3.2 Prosjekt som et ledd i virksomhetens strategi 65 Figur 3.3 Alternativer for hvordan konsepter kan håndteres 69 Figur 3.4 Forhold og sammenheng mellom verdiskaping, formål og andre elementer 70 Figur 3.5 Sammenhengen prosjekt, prosjektmål og formål 71 Figur 3.6 Prosjekters mål og eventuelle sideeffekter 72 Figur 3.7 Momentliste for klargjøring av prosjekters utgangsposisjon 81 Figur 4.1 Prosjektstyring, sentrale komponenter og sammenhenger 84 Figur 4.2 Styringsnivåer i prosjekter 85 Figur 4.3 Fire prosjektstyringsverktøy for POSt 87 Figur 4.4 POSt og dens hovedkomponenter 88

7 Figur 4.5 Målhierarki etter en formålsrasjonell forståelse og tilnærming 91 Figur 4.6 Formålsstruktur med eksempel på hva som faller utenfor og innenfor prosjektets rammer 91 Figur 4.7 Eksempel fra et delmål i formålsstrukturen for et prosjekt for en kunstutstilling 92 Figur 4.8 Planlegging som prosess 98 Figur 4.9 Visualisering av en milepælsplan 103 Figur 4.10 Milepæls plan for arrangement av konferanse, med fire resultatløp 104 Figur 4.11 Kortfattet fremstilling av Gantt-diagram 108 Figur 4.12 To aktivitetsnettverksmodeller: AOA- og AON-nettverk 109 Figur 4.13 Faser i prosjekt 116 Figur 4.14 Eksempel på fossefallsmodell på gjennomføring av prosjekt 117 Figur 4.15 Milepælsmodell som viser gjennomføring med resultatløp 118 Figur 4.16 Prosessen ved et sprintevalueringsmøte 121 Figur 4.17 Eksempel på et prosjektbudsjett for innføring av nye saksbehandlingsprosedyrer i en kommune 126 Figur 4.18 Kontraktstyper med ulik grad av integrasjon mellom partene 130 Figur 4.19 Strategisk nivå. Oversikt POSt-elementer og sentrale forhold 132 Figur 4.20 Taktisk nivå. Oversikt over sentrale momenter 133 Figur 4.21 Operativt nivå. Oversikt over sentrale elementer 134 Figur 5.1 Tre former for organisatorisk tilknytning av prosjektet til basisorganisasjon 139 Figur 5.2 Ansvarskart. Prinsipp som anvendes på de tre nivåene 158 Figur 5.3 Eksempel på et milepælsansvarskart, med markering av funksjon for de ulike rollene i prosjekter 158 Figur 6.1 Ledelsesfunksjonens ulike aspekter 176 Figur 6.2 Spesielle forhold for en prosjektleder 177 Figur 6.3 Prosjekt lederens kompass med markering av SOLA 181 Figur 6.4 Prosjektlederrollen på ulike plan 182 Figur 6.5 Transaksjons- og transformasjonsledelses innflytelse på måloppnåelse for prosjekter 191 Figur 6.6 Den ideelle prosjektleder 193 Figur 7.1 Former for tillit i prosjektteam 204 Figur 7.2 Teamutvikling i faser 210 Figur 7.3 Temaer for teamkontrakt MRAR 214 Figur 7.4 Illustrasjon av linje og lengde 223 Figur 7.5 Tilskuereffekten og Kitty Genovese 224 Figur 7.6 Momenter til møteforberedelser 233 Figur 8.1 Prosjektplanleggingens dilemma 244 Figur 8.2 Kritikalitetsmatrise 248 Figur 8.3 Muligheter og konsekvenser 250 Figur 8.4 Tornadodiagram som tar med usikkerheter og muligheter for mange dimensjoner samtidig Figur- og tabelloversikt

8 Figur 8.5 Statusrapport for prosjekt om utbygging 251 Figur 8.6 Flytdiagram ved variasjon 255 Figur 8.7 Beslutningstre ved identifiserbar usikkerhet 255 Figur 8.8 Utviklende beslutningstre ved uidentifiserbar usikkerhet 256 Figur 8.9 Iterativt beslutningstre ved kaotisk usikkerhet 256 Figur 9.1 Kategorisering av interessenttype ut fra påvirkningskraft og interesse av samarbeid 269 Figur 9.2 Klassifisering av interessenter 272 Figur 9.3 Interessentmatrise 273 Figur 10.1 Den erfaringsbaserte læringssirkelen 291 Figur 10.2 Enkeltkrets- og dobbeltkretslæring 292 Figur 10.3 Oppsummering av prosesser og elementer som inngår i infrastruktur for erfaringsbasert læring 294 Figur 10.4 Oversikt over hindre for læring fra prosjekter 298 Figur 10.5 Eksplisitt og taus kunnskap 299 Figur 10.6 Visualisering av taus og eksplisitt kunnskap 299 Figur 10.7 Utforskning og utnytting 306 Figur 10.8 Læringsprosess i tre trinn 307 Figur 10.9 a L-form 309 Figur 10.9 b T-form 309 Figur 10.9 c Trappeform 310 Figur Prosjekt lærings diamant om råder for læring i og med prosjekter 311 Figur 11.1 Innovasjon og prosjekt 314 Figur 11.2 Elementer ved begrepet innovasjon 315 Figur 11.3 Innovasjonsdiamanten i prosjekter 319 Figur 11.4 Ulike varianter for organisering av prosjekt for en virksomhet 321 Figur 11.5 Tre kategorier av prosjektorganisering 322 Figur 11.6 Tre varianter av prosjektbaronier 326 Figur 11.7 Seks paradokser ved styring av innovasjon i organisasjoner 328 Figur 11.8 Tre nøkkel aktiviteter for vellykket innovasjon 329 Figur 12.1 Prosjektprogrammer, porteføljer og enkeltprosjekter 337 Figur 12.2 Konsekvenser av manglende strategisk porteføljestyring 339 Figur 12.3 Prosjektkompleksitet, sentrale elementer ut fra ulike nivåer 341 Figur 12.4 Prosjekt modenhetstrapp med fem trinn 345 Figur 12.5 Virksomhetens tre strategiske kompetansefelter 351 Figur 13.1 Årsaker til prosjektavslutning 354 Figur 13.2 Vurderinger knyttet til prosjekt avslutning 357 Figur 13.3 Momenter ved prosjektavslutning 358 Figur 13.4 Effektrealiseringsprosess 362 Figur 13.5 Prosjekt suksessdimensjoner i tidsakse 363 Figur 14.1 Etikk i prosjekter på flere nivåer 380 Figur 14.2 Ledelse som kunst, vitenskap og håndverk 385 Figur- og tabelloversikt 15

9 Tabeller Tabell 1.1 Stikkords mes sig oversikt over prosjekt forskningens ulike skoler 36 Tabell 3.1 Ulike grunnlag ved prosjektoppstart omkring hva man vet om leveranses karaktertrekk og metoder for å skape ønsket leveranse 68 Tabell 4.1 Eksempler på ulike prosjekttyper og størrelse, med en beskrivelse av formål 93 Tabell 4.2 Eksempel på en gevinstrealiseringsplan 94 Tabell 4.3 Detaljplanlegging. Eksempel på arbeidspakke for en milepæl når valg av kartleggingsverktøy er besluttet 106 Tabell 4.4 Ulike nivåer for prosjektnivåer ved WBS, med hensikt og tidshorisont 107 Tabell 4.5 Ulike avvikstyper, hva de viser, og hvordan de beregnes 114 Tabell 4.6 Egen skaper og forskjeller for fosse falls modell og agil gjennomføring 122 Tabell 4.7 Utformingsprosessen i klassisk og agil gjennomføring 123 Tabell 5.1 Styrings gruppens mulige arbeidsområder 152 Tabell 6.1 Lederskap styring og ledelse, kjennetegn 175 Tabell 6.2 Kompetanse områder kategorisert med prosjekttype 194 Tabell 6.3 Sentrale elementer ved prosjektlederfunksjonen 197 Tabell 7.1 Belbins teamroller 207 Tabell 7.2 Grunnlag for å at teaming skal kunne fungere godt 219 Tabell 8.1 Oversikt over typisk usikkerhet i faser 247 Tabell 8.2 Tabell sannsynlighets- og konsek vensskala 249 Tabell 8.3 Usikkerhetshåndtering 249 Tabell 8.4 Prosjekt ledelse og håndtering av risiko 258 Tabell 8.5 Usikkerhetstrekk ved prosjektet og oppmerksomhetsområder 259 Tabell 10.1 Prosjekt-til-prosjekt-læring 308 Tabell 11.1 Muligheter og potensiell risiko ved dimensjonene 319 Tabell 11.2 Noen kjennetegn ved virksomheter med P-form og M-form 323 Tabell 12.1 Prosjektkompetansens elementer. Strategisk kompetanseintegrasjon og kunnskapsintegrasjon i prosjekt 352 Tabell 13.1 Avslutning av prosjekter vurdering og evaluering Figur- og tabelloversikt

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Prosjekteierstyring Meningsskaping i kompleksitet - Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Avsluttende masteroppgave MAN24361 Prosjektledelse Skrevet av: Magne Kristoffer Svenning Ut og innleveringsdato:

Detaljer

Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1

Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1 Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1 Instruktør: Fred-Ragnar Skau-Nilsen www.glasspaper.no // kurs@glasspaper.no // +47 23 24 69 00 Program dag 1 Innledning til grunnleggende prosjektledelse Prosjekt

Detaljer

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund TRENGER VI PROSJEKTSTYRING I SVØMMEKLUBBEN? Hva er et prosjekt? En arbeidsform hvor en

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Øk din prosjektkompetanse

Øk din prosjektkompetanse Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge! Øk din prosjektkompetanse 30 Studiepoeng! Nettbaserte kurs Klasseundervisning Sertifisering www.metier.no/ps

Detaljer

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER: Metier Academy - Øk din prosjektkompetanse SERTIFISERINGER: PRINCE2 IPMA PMP PMPMA Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng - Better Projects - the knowledge to get you there

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Av: Nilsen, Rune Hole & Pedersen, Sondre Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER Fakta om PLP 1 2 Dette programmet er tilpasset detaktuelle omstillingsområdet og fokuserer på de viktigste områder som omstillingsledelsen

Detaljer

P011 Styring mot gevinst

P011 Styring mot gevinst Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter 1. juli 2003 Forfattere: Liv Elisabeth Omli og Jan Terje Karlsen Prosjektleder: Jan Terje Karlsen Prosjektperiode: september 2002 - juni

Detaljer

Balansert målstyring Artikkelsamling* *connectedthinking

Balansert målstyring Artikkelsamling* *connectedthinking * Balansert målstyring Artikkelsamling* *connectedthinking Innhold 01 Strategiimplementering i praksis: Introduksjon til Balansert målstyring som styringssystem side 3 02 Innføring og bruk av Balansert

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier -

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet: 22.05.14 Godkjent i Undervisningsutvalget: 03.02.15 (UUV-sak 11/15) Oppdatert i UUV-sak 37/15 Gjelder fra

Detaljer

Usikkerhet - Fremtidens styringsparameter i prosjekter?

Usikkerhet - Fremtidens styringsparameter i prosjekter? Usikkerhet - Fremtidens styringsparameter i prosjekter? Prosjektoppgave av Stud.techn. Paal Bekkeheien Stud.techn. Gunnar Birkeland Stud.techn. Espen Eikemo Samsonsen Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Detaljer