RAPPORT Bygg C, Vestveien, Ski Vurdering av energimålsetning. SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk. Bjørn J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2007-03-27. Bygg C, Vestveien, Ski Vurdering av energimålsetning. SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk. Bjørn J."

Transkript

1 SBF BY A Åpen RAPPORT Bygg C, Vestveien, Ski Vurdering av energimålsetning Bjørn J. Wachenfeldt SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk Mars 2007

2 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Alfred Getz vei 3 Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA Bygg C, Vestveien, Ski Vurdering av energimålsetning FORFATTER(E) Bjørn Jenssen Wachenfeldt OPPDRAGSGIVER(E) Unicon RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. SBF BY A07008 Åpen Agnar Løbakk GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG B ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) Inger Andresen SINTEFRapport-ByggC-Vestveien-Skiversjon1.doc ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) Siri Blakstad, Forskningssjef Tor Helge Dokka SAMMENDRAG Det er gjennomført beregninger for Bygg C, Vestveien, Ski som er under prosjektering. Hensikten med beregningene var å belyse hvilke tiltak som vil få mest å si for byggets energieffektivitet, samt å danne grunnlag for energimålsetning for prosjektet. Det er konkludert med at bygget med foreliggende planer for utforming, arkitektur og tekniske løsninger som er et meget godt utgangspunkt for høy energimålsetning. Med valg av standard byggtekniske løsninger i henhold til TEK 2007 er netto spesifikt energibehov beregnet til 154 kwh/m 2 år. Med realistiske tiltak som omfatter energieffektiv ventilasjon og belysning, bruk av vindu med passivhus-standard, passiv kjøling og fokus på gode kuldebroløsninger og tettingsdetaljer i prosjektering og gjennomføring er netto spesifikt energibehov beregnet til 85 kwh/m 2 år, hvorav varmebehovet utgjør totalt 28 kwh/m 2 år. Avhengig av hvor stor andel av varmebehovet som dekkes med fornybar energi gjennom bruk av termiske solfangere, fjernvarme, varmepumpe, biobrensel eller lignende vil bygget kunne komme på trygg side av energiklasse A i henhold til SINTEF Byggforsks forslag til energimerkesystem for næringsbygg [1]. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Energi Energy GRUPPE 2 Beregning Estimate EGENVALGTE Energieffektiv design Energy efficient design

3 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN KONKLUSJONER BEREGNINGSMETODIKK RESULTATER NETTO SPESIFIKT ENERGIBEHOV EFFEKTBEHOV INPUT DATA BASISMODELL (FØR TILTAK) TILTAK OPTIMALISERING AV VENTILASJON OG ELIMINASJON AV MEKANISK KJØLEBEHOV TILTAK SUPERVINDU TILTAK ENERGIEFFEKTIV BELYSNING TILTAK REDUSERT INFILTRASJON OG KULDEBROER TILTAK UTEN NATTSENKING TILTAK EKSTRA ISOLASJON...13 REFERANSER...13

4 4 1. Bakgrunn I prosjekteringsmøte på Ski tirsdag 6. mars, 2007, presenterte SINTEF Byggforsk ved Bjørn J. Wachenfeldt energiberegninger for Bygg C, Vestveien. Hensikten for beregningene var å belyse hvilke tiltak som vil få mest å si for byggets energieffektivitet, samt å danne grunnlag for energimålsetning for prosjektet. Denne rapporten oppsummerer forutsetningene og resultatene for beregningene med tilhørende konklusjoner. 2. Konklusjoner Bygg C, Vestveien, Ski er med foreliggende planer for utforming, arkitektur og tekniske løsninger et meget godt utgangspunkt for høy energimålsetning. Med valg av standard byggtekniske løsninger i henhold til TEK 2007 er netto spesifikt energibehov beregnet til 154 kwh/m 2. år, dvs. 11 kwh/m 2 lavere enn energirammen for kontorbygg som gjelder fra i. Med realistiske tiltak som omfatter energieffektiv ventilasjon og belysning, bruk av vindu med passivhus-standard, passiv kjøling og fokus på gode kuldebroløsninger og tettingsdetaljer i prosjektering og gjennomføring er netto spesifikt energibehov beregnet til 85 kwh/m 2 år, hvorav varmebehovet (romoppvarming, oppvarming av ventilasjonsluft og tappevann) utgjør totalt 28 kwh/m 2 år. Avhengig av hvor stor andel av varmebehovet som dekkes med fornybar energi gjennom bruk av termiske solfangere, fjernvarme, varmepumpe, biobrensel eller lignende vil bygget kunne komme på trygg side av energiklasse A i henhold til SINTEF Byggforsks forslag til energimerkesystem for næringsbygg [1]. Sett i lys av det arbeidet som er gjort i forhold til fokus på energieffektivitet, dagslysutnyttelse og komfort i tidligfase prosjektering ligger det godt til rette for å lykkes med tiltakene. Det bør likevel gjøres mer detaljerte analyser, blant annet for å sikre at en oppnår god komfort uten mekanisk kjøling slik forutsatt. Resultatene viser at det ikke er hensiktsmessig å benytte nattsenking som energisparingstiltak i kalde perioder. Gevinsten er minimal, og sannsynligvis med negative konsekvenser for komfort ettersom overflatetemperaturen på gulv og tak da vil holde seg lav på morgenen pga. betongens evne til å lagre kulde(/varme). I tillegg vil nattsenking kreve langt høyere installert effekt på oppvarmingssiden. Mens det uten temperatursenking vil være behov for 88 kw effekt for å dekke romoppvarming og oppvarming av ventilasjonsluft, vil nattsenking medføre et behov på kw avhengig av hvor raskt en ønsker temperaturen hevet til settpunkt etter nattsenking. Konseptuelt er godt isolert bygningskropp, god lufttetthet, superisolerte vindu og eksponering av betong mot oppholdsrom meget gunstig med hensyn til termisk komfort. Dette da en unngår trekk, kaldstråling fra kalde overflater og kaldras fra vindu, samtidig som det gjør det lett å holde stabil temperatur i bygget sommer som vinter. Dette gjør dette til et meget gunstig case for å forenkle oppvarmingssystemet: På samme måte som at en ved hjelp av ventilasjonsluften frikjøler den termiske massen på natten i de varmeste periodene på sommeren, kan en holde den termiske massen varm, eller forvarme den på natten vinterstid. Beregningene viser at en tilluftstemperatur på 34,5 0 C er tilstrekkelig til å holde 21 0 C på natten. Forutsetningen for at denne løsningen skal fungere bra er at en planlegger ventilasjonssystemet og tilrettelegger styringen med hensyn til dette. i NB: Det vil bli en overgangsperiode på 2 ½ år, frem til , der nye krav (se html ) og gamle krav (se ) gjelder side om side.

5 5 Dette vil, kombinert med god isolasjonsstandard og tetthet, og som følge av internlaster og høyere utetemperatur, gjøre at oppvarmingsbehovet i brukstiden elimineres. En kan derfor ventilere med normal tilluftstemperatur (18 0 C) i brukstiden selv om en ikke har installert annen varme. Slik diskutert i prosjekteringsmøtet vil mangelen på mulighet for individuell regulering av temperatur kunne medføre noen klager. Pga. den store termiske tregheten vil det uansett være begrenset mulighet for å regulere temperaturen lokalt i et slikt bygg. Ved å legge til rette for individuell styring av VAV systemet, vil likevel temperaturen i de forskjellige soner til en viss grad kunne styres lokalt. Dette kan løses ved å koble en bryter (som gjerne kan se ut som en typisk termostat bryter) til spjeldet som regulerer luftmengden inn til kontoret. Om en bruker stiller opp varmen ved hjelp av denne bryteren, strupes spjeld åpningen noe. Mengden underkjølt ventilasjonsluft vil da reduseres, og temperaturen øke. I tillegg vil lufthastigheten reduseres, slik at det oppleves som varmere i rommet. Om termostaten stilles motsatt vei, økes spjeldåpningen slik at luftmengden øker og en oppnår motsatt effekt. En annen enkel løsning for de med spesielle behov er å benytte mobile elektriske oppvarmingskilder som kan plasseres lokalt (type oljefylt radiator på hjul), f.eks. under en kontorpult. God byggteknisk standard og energieffektiv design vil i alle tilfelle bidra til å redusere den typen problemer som ofte medfører klager (trekk, kaldras, kaldstråling, for høy/lav temperatur). Høy energimålsetning vil således bidra til å sikre god termisk komfort med minimal energibruk. 3. Beregningsmetodikk Det er laget en beregningsmodell av bygget i simuleringsverktøyet Energi i Bygninger (EiB) ii. I modellen er det lagt inn ytterfasadene med vindu og orientering i henhold til tegninger og prosjekteringsgrunnlag fra arkitekt Hanne Jacobsen per For modellen er det beregnet netto spesifikt energibehov for forskjellige byggtekniske og systemtekniske alternativ. Beregningene er gjennomført med samme metode som skal benyttes i beregning av byggets energiramme [2], som også er i overensstemmelse med SINTEF Byggforsks forslag til Energimerkeordning for Næringsbygg [1]. Tabell 1 viser foreslått merkenivå for vektet tilført energi, mens ligning (1),(2) og (3) sammen med vektingsfaktorene i Tabell 2 beskriver anbefalt metode for beregning av vektet tilført energi. ii

6 6 Tabell 1 Foreslått merkenivå for vektet tilført energi [1] Nivå/merke Kontorbygg Barnehager Skolebygg Sykehus Sykehjem Hoteller kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m > 335 > 335 > 290 > 545 > 415 > 435 E tilført = E η behov sys (1) η sys = η prod η distr η reg (2) η prod η distr η reg Er produksjonsvirkningsgraden, og angir forholdet mellom den energimengden til tilføres en produksjonsenhet, og den energimengden som nyttegjøres/leveres fra den samme enheten. Typisk eksempler er forbrenningsvirkningsgrader for oljekjeler og varmefaktoren for varmepumpesystemer. Også produksjonsvirkningsgraden for solvarmesystemer skal tas med her Er distribusjonsvirkningsgraden for energiforsyningssystemet. Typisk eksempler er tap fra varmesystemet, dvs. primært varmetap fra rørsystem, ventiler o.l. som ikke er nyttbart til romoppvarming. Sekundært kan virkningsgraden også ta hensyn til energibruken til eventuelle pumper, vifter og motorer i varmesystemet som ikke er utnyttbare til romoppvarming. Er reguleringsvirkningsgraden til varmesystemet. Eksempel her vil være varmesystemets evne til å holde riktig settpunkttemperatur (dynamiske egenskaper). Men også evne til å holde ønsket temperaturfordeling i bygget (romlige egenskaper) vil inngå. E vektet tilført = E tilført VF (3) Tabell 2 Forslag til vektingsfaktorer [1] Energikilde/bærer Vektingsfaktor Bio 0.35 Fjernvarme 0.55 Gass 0.60 Elektrisk 1.00 Olje 1.00

7 7 4. Resultater 4.1 Netto spesifikt energibehov Tabell 3 viser beregnet årlig netto spesifikt energibehov for basismodellen ( Før tiltak ) og for aktuelle tiltak gjennomført i prioritert rekkefølge. Dette innebærer at f.eks. tiltaket Supervindu omfatter også tiltaket Optivent. og passivkjøl.. Beregningsforutsetningene er beskrevet i avsnitt 5. Tabell 3 Resultater fra beregningene Årlig netto spesifikt energibehov [kwh/m 2 år] Formål Uforandret Optivent & Supervindu Energieff. Red. inf og Uten Superisolert passivkjøl. (U verdi 0,9) belysning kuldebroer nattsenking klimaskjerm 1. Romoppvarming Varmebatterier Vannoppvarming Vifter og pumper Belysning Teknisk utstyr Romkjøling Kjølebatterier Totalt Netto spesifikt energibehov er beregnet til 154 kwh/m 2. år for basismodellen (uten tiltak). Dette er godt innenfor den nye energirammen for kontorbygg som gjelder fra Det termiske behovet (kjøling, romoppvarming, oppvarming av ventilasjonsluft og tappevann) utgjør 73kWh/m 2. Tiltaket Optivent. og passivkjøl. resulterer i at netto spesifikt energibehov reduseres med 55 kwh/m 2. år, dvs. ned til 99 kwh/m 2. år, hvorav 34 kwh/m 2. år er varmebehov og kjølebehovet er antatt eliminert. Selv om varmebehovet dekkes med strøm eller olje, tilsier dette at en med god margin vil oppnå energimerke B i henhold til anbefalt merkeordning (se Tabell 1). Bruk av superisolerte vindu vil redusere forbruket med ytterligere 6 kwh/m 2. år, mens tiltaket energieffektiv belysning bringer netto spesifikt energibehov videre ned til 87 kwh/m 2. år, hvorav varmebehovet utgjør 30 kwh/m 2. år. Dette betyr at en vil oppnå energimerke A for bygget med disse tiltak forutsatt at en tilstrekkelig andel av varmebehovet dekkes med andre energikilder enn olje eller strøm. Redusert infiltrasjon (økt tetthet) og gode kuldebroløsninger ( Red. inf. og kuldebroer ) reduserer netto spesifikt energibehov videre ned til 83 kwh/m 2. år, mens fjerning av nattsenking gjør at tallet ender på 85 kwh/m 2. år, hvorav 28 kwh/m 2. år termisk. Dette innebærer at dersom en betydelig del av varmebehovet dekkes med fornybar energi gjennom bruk av termiske solfangere, fjernvarme, varmepumpe, biobrensel eller lignende vil bygget kunne komme på trygg side av energiklasse A en med disse tiltak. Tilleggsisolering av gulv mot grunn, yttertak og yttervegger vil medføre 3 kwh/m 2. år reduksjon i netto spesifikt energibehov, slik at totalen ender på 82 kwh/m 2. år. Ettersom virkningen av tiltaket er liten i forhold til negative konsekvenser mht. kostnader og veggtykkelse ansees dette tiltaket som uaktuelt.

8 8 4.2 Effektbehov Det er utført en beregning for dimensjonerende vinterdøgn for å vurdere effektbehov for bygget før tiltak og etter alle tiltak beskrevet over bortsett fra tilleggsisolering av gulv mot grunn, yttertak og yttervegger. Som kriterium for dimensjonerende forhold er det valgt et døgn med gjennomsnittlig temperatur på C, og sinussvingninger over døgnet med variasjon på ± C. Beregningen viser at for å heve temperaturen til settpunkt i løpet av en time etter avsutning av nattsekning kl 07:00 er det behov for en installert effekt på totalt 400 kw til romoppvarming og oppvarming av ventilasjonsluft. Det er tilsvarende beregnet at for å holde temperaturen på 21 0 C over natten trengs det 88 kw. Dette behovet kan dekkes ved å forvarme tilluften i ventilasjonssystemet til 34,5 0 C forutsatt dimensjonerende luftmengder (5,18 m 3 /h per m 2 ). Merk at dette forutsettes at mengde frisk uteluft holdes på minimumsnivå (1,55 m 3 /h per m 2 ). Dette innebærer at det bør legges til rette for omluft dersom en skal benytte ventilasjonssystemet for oppvarming. Tabell 4 Effektbehov for dimensjonerende vinterdøgn; -20 ± C Case: Redusert infiltrasjon og kuldebroer Effektbehov til romoppvarming og ( Red. inf. og kuldebroer ) oppvarming av ventilasjonsluft Med nattsenking Uten nattsenking 400 kw 88 kw 5. Input data 5.1 Basismodell (før tiltak) Metodikken beskrevet i avsnitt 3 innebærer at inngangsdata er valgt i henhold til raden Kontorbygg markert med fete typer i Tabell 5 under. I basismodellen ( Før tiltak ) er både veiledende (v) og standardiserte verdier benyttet. De viktigste byggtekniske input data for basismodellen er vist i Tabell 6. Bortsett fra for vinduene er det benyttet standard isolasjonsverdier i overensstemmelse med ny Teknisk Forskrift (TEK 2007) iii og de beregnede energirammer [2]. For vinduene er kravet til gjennomsnittlig U- verdi i den nye TEK 2007 skjerpet til 1,2 (istedenfor 1,4 benyttet i [2]), og denne verdien er derfor benyttet. De viktigste ventilasjonstekniske input data er vist i Tabell 7. Verdiene er også basert på utredningene og konklusjonene i Energiramme- og energimerke rapporten [1,2] (luftmengdene følger for eksempel av de veiledende verdiene gitt i Tabell 5). iii Se

9 9 Tabell 5 Sammenstilling av standardiserte og veiledende (v) verdier for driftsbetingelser [1] 1) Veiledende verdi for lysbelastning benyttes dersom ingen spesielle tiltak for laveffektbelysning/lysstyring er fast installert. 2) Veiledende verdi for utstyr (husholdningsartikler) benyttes dersom ikke fastmontert A/B-merket utstyr inngår i boligen. 3) Veiledende verdier for ventilasjonsluftmengder benyttes dersom ikke annen mengde/(mengdestyring) kan dokumenteres Bygningskategori Lys 1) [ kw/m 2 år] Utstyr 2) [ kw/m 2 år] Temperaturer, romoppvarming [ C ] Driftstider Lys, utstyr, temperaturer [ Timer/døgn/uker ] Personer [ W/m 2 ] Driftstider Personer [ Timer/døgn/uker ] Varmt tappevann [ kwh/m 2 ] Ventilasjons l,uftmengder 3) [ m 3 /m 2 h ] Driftstider Ventilasjon [ Timer/døgn/uker ] Småhus 23 (v) 29 (v) 21/19 16/7/ /7/ /7/52 Boligblokk 23 (v) 29 (v) 21/19 16/7/ /7/ /7/52 Barnehager 21 (v) 5 21/19 10/5/ /5/ /3 (v) 10/5/52 Kontorbygg 25 (v) 34 21/19 12/5/ /5/ /3 (v) 12/5/52 Skolebygg 22 (v) 13 21/19 10/5/ /5/ /3 (v) 10/5/44 Sykehus 47 (v) 47 21/19 16/7/ /7/ /3 (v) 16/7/52 Sykehjem 47 (v) 23 21/19 16/7/ /7/ /3 (v) 16/7/52 Hoteller 47 (v) 6 21/19 16/7/ /7/ /3 (v) 16/7/52 Restaurantbygg 23 (v) 29 21/19 8/7/52 4 8/7/ /3 (v) 8/7/52 Idrettsbygg 21 (v) 3 19/17 12/5/ /5/ /3 (v) 12/5/44 Forretningsbygg m/ matvare Forretningsbygg u/matvare 56 (v) /19 12/6/ /6/ /3 (v) 12/6/52 56 (v) 58 21/19 12/6/ /6/ /3 (v) 12/6/52 Kulturbygg 23 (v) 3 21/19 11/5/ /5/ /3 (v) 11/5/52 Bygning for lett industri, verksteder 19 (v) 23 21/19 9/5/52 2 9/5/ /3 (v) 9/5/52

10 10 Tabell 6 Oversikt over byggtekniske input data til modellen Beskrivelse Verdi Totalt oppvarmet areal 3200 m 2 (4x800m 2 ) Totalt oppvarmet luftvolum m³ Vindusareal med orientering 23 0 (mot Nordøst) 55 m 2, Egendefinert; Uverdi: 1.20 W/m²K; Solfaktor rute: 0.56; Glassfaktor: 0.73 Vindusareal med orientering (mot Sørøst) 149 m 2, Egendefinert; Uverdi: 1.20 W/m²K; Solfaktor rute: 0.56; Glassfaktor: 0.73 Vindusareal med orientering (mot Sørøst) 233 m 2, Egendefinert; Uverdi: 1.20 W/m²K; Solfaktor rute: 0.56; Glassfaktor: 0.73 Vindusareal med orientering (mot Sørvest) 13 m 2, Egendefinert; Uverdi: 1.20 W/m²K; Solfaktor rute: 0.56; Glassfaktor: 0.73 Vindusareal med orientering (mot Nordvest) 105 m 2, Egendefinert; Uverdi: 1.20 W/m²K; Solfaktor rute: 0.56; Glassfaktor: 0.73 Vindusareal med orientering (mot Nordvest) 134 m 2, Egendefinert; Uverdi: 1.20 W/m²K; Solfaktor rute: 0.56; Glassfaktor: 0.73 Yttervegger m², Egendefinert; Uverdi: 0.18 W/m²K; Varmekapasitet: 4.0 Wh/m²K Yttertak 800 m 2, Egendefinert; Uverdi: 0.13 W/m²K; Varmekapasitet: 10.0 Wh/m²K Gulv mot grunn 800 m 2,Egendefinert; Uverdi: 0.15 W/m²K; Varmekapasitet: 60.0 Wh/m²K Kuldebroer 3200 m 2, Egendefinert; Uverdi: 0.06 W/m²K; Varmekapasitet: 1.0 Wh/m²K Infiltrasjonsluftsmengde (tetthet) 0.1 oms/h, konstant over året

11 11 Tabell 7 Oversikt over ventilasjonstekniske input data til modellen Beskrivelse Verdi Navn Balansert ventilasjon Elementet tilhører Bygning før tiltak Luftmengde avtrekk dagdrift m³/h (10 m³/h. m 2 ) Luftmengde avtrekk utenfor dagdrift 9600 m³/h (3 m³/h. m 2 ) Luftmengde avtrekk helg/feriedager 9600 m³/h (3 m³/h. m 2 ) Luftmengde tilluft dagdrift m³/h (10 m³/h. m 2 ) Luftmengde tilluft utenfor dagdrift 9600 m³/h (3 m³/h. m 2 ) Luftmengde tilluft helg/feriedager 9600 m³/h (3 m³/h. m 2 ) Infiltrasjonsluftsmengde 0.1 oms/h, konstant over året SFP vifter dagdrift 2.00 kw/m³/s SFP vifter utenfor dagdrift 1.00 kw/m³/s SFP vifter helg/feriedager 1.00 kw/m³/s Driftstid 08:00-20:00 Temperaturløft avtrekksvifter 1.0 C Temperaturløft tilluftsvifter 1.0 C Plassering vifter tilluft Før varmegjenvinner Plassering vifter avtrekk Før varmegjenvinner Normal tillufttemperatur 18.0 C Virkningsgrad varmegjenvinner 0.70 Kapasitet varmebatteri (dir. el.) W Kapasitet kjølebatteri W Virkningsgrad kjøleflater 0.60 Kjølefaktor kjølebatteri 1.00 Temperaturløft avtrekksvifter 0.74 C Temperaturløft tilluftsvifter 0.74 C Plassering vifter tilluft Før varmegjenvinner Plassering vifter avtrekk Før varmegjenvinner Normal tillufttemperatur 18.0 C Virkningsgrad varmegjenvinner 0.70 Kapasitet varmebatteri (dir. el.) W Kapasitet kjølebatteri W Virkningsgrad kjøleflater 0.60 Kjølefaktor kjølebatteri 1.00 Metodikken beskrevet i avsnitt 3 innebærer at inngangsdata er valgt i henhold til raden Kontorbygg i Tabell 5 under. I basismodellen ( Før tiltak ) er både veiledende (v) og standardiserte verdier benyttet. I de neste avsnittene er det beskrevet hvilke tiltak som er analysert. Merk at tiltakene gjennomføres i prioritert rekkefølge, hvilket innebærer at f.eks. tiltaket Supervindu omfatter også tiltaket Optivent. og passivkjøl.. Dette går også frem av resultatene presentert i Tabell 3.

12 Tiltak Optimalisering av ventilasjon og eliminasjon av mekanisk kjølebehov Med utgangspunkt i basismodellen er det så fokusert på ventilasjons- og kjøletekiske tiltak ( Optivent. og passivkjøl. ). Disse omfatter følgende: Mekanisk kjølebehov elimineres gjennom passive tiltak (eksponert termisk masse, nattkjøling, solavskjerming, mm.) Luftmengdene reduseres fra standardiserte verdier til minimumskrav fastsatt i REN veiledning til tekniske forskrifter (1997). Minimumskravet er 7 l/s pr. person ("personbelastning") + 1 l/s m 2 ("materialbelastning") forutsatt bruk av kjente og godt utprøvde materialer som er bedømt til å være lavemitterende. Med utgangspunkt i en personbelastning på 200 personer for bygget som helhet medfører dette at luftmengden reduseres fra m3/h (10 m 3 /h per m 2 ) til m3/h (5,18 m 3 /h per m 2 ) dvs omtrent en halvering. Utenfor driftstid reduseres luftmengden med en faktor 3/10 slik som for basis-modellen, dvs. til m3/h (1,55 m 3 /h per m 2 ). SFP (Spesifikk energibruk til viftedrift) redusert fra 2 til 1 kw/m 3 /s dagtid og 1 til 0,5 utenfor driftstid som følge av reduserte luftmengder (lavt trykkfall), energieffektive vifter og utforming av kanalanlegg med lite trykkfall. Temperaturvirkningsgraden oppjustert fra 0,7 til 0,85 som følge av overdimensjonert roterende varmegjenvinner av høy kvalitet. Temperaturøkning som følge av varmetilskudd fra viftene beregnes som 0,37. SFP i henhold til NS3031:2007 [3], og er følgelig redusert fra 0,74 0 C til 0,37 0 C på både tillufts- og avtrekksside. Dette er fullt oppnåelige tiltak, men forutsetter god design av hele ventilasjonssystemet. VAV-systemet kan i utgangspunktet styres etter temperatur og tilstedeværelse ved bruk av IRsensorer. Dersom en i tillegg legger til rette for individuell styring vil temperaturen i de forskjellige soner til en viss grad kunne styres lokalt av brukerne. Dette kan løses ved å koble en bryter (som gjerne kan se ut som en typisk termostat bryter) til spjeldet som regulerer luftmengden inn til kontoret. Om en bruker stiller opp varmen ved hjelp av denne bryteren, strupes spjeld åpningen noe. Mengden underkjølt ventilasjonsluft vil da reduseres, og temperaturen øke. I tillegg vil lufthastigheten reduseres, slik at det oppleves som varmere i rommet. Om termostaten stilles motsatt vei, økes spjeldåpningen slik at luftmengden øker og en oppnår motsatt effekt. For rom med høy personbelastning vil det være aktuelt å benytte CO 2 sensorer. Videre bør kanalsystem og øvrige komponenter må prosjekteres for lavt trykkfall, og det må velges vifter som oppnår høy virkningsgrad for typiske driftsbetingelser. Avhengig av trykkfallet i systemet vil enten radialvifte med bakoverbøyde skovler eller aksialvifte være aktuelle valg, og det bør velges viftemotor type trefase-veksel eller, hvis mulig, EC-motor. Direkte drevne vifter medfører også redusert overføringstap i forhold til reimdrift, og kan derfor bidra ytterligere til bedret energieffektivitet. 5.3 Tiltak Supervindu For dette tiltaket er U-verdien til vinduene i basismodellen (modifisert i henhold til tiltaket Optivent. og passivkjøl. ) redusert fra 1,2 til 0,9. Dette innebærer at det benyttes vindu med såkalt passivhus-standard, dvs med gjennomsnittlig U-verdi (inkludert karm og ramme) ned mot 0,8 (I beregningene er verdien 0,9 benyttet ettersom verdien 0,8 forutsetter optimal form og størrelse). Den nye N-Tech serien til Nordan er foreløpig det eneste norske vinduet som tilfredsstiller dette kravet.

13 Tiltak Energieffektiv belysning Tiltaket tar utgangspunkt i basismodellen modifisert i henhold til avsnitt 5.2 og 5.3, og innebærer at energiforbruk til til belysning reduseres med 31% i forhold til veiledende verdi i Tabell 5. Dette kan oppnås gjennom en kombinasjon av flere tiltak iv : Redusere installert effekt til belysning gjennom fornuftig plassering og valg av lysarmatur Styring basert på ur (tid), tilstedeværelse- og dagslys-sensorer I beregningsmodellen er tiltaket implementert ved å redusere gjennomsnittlig effekt til belysning fra 8 til 5.5 W/m Tiltak Redusert infiltrasjon og kuldebroer Tiltaket Red. inf. og kuldebroer omfatter i tillegg til overnevnte tiltak en halvering av kuldebroene i forhold til standard-verdiene benyttet i basis-modellen, mens infiltrasjonen er redusert med 20 %. Dette innebærer gode tekniske løsninger og riktig utførelse både når det gjelder tetthet og kuldebroer. Tiltaket er implementert i beregningmodellen gjennom reduksjon av kuldebroverdien fra 0,06 W/K per m 2 oppvarmet areal til 0,03 W/K per m 2 oppvarmet areal, samt reduksjon av infiltrasjonen fra 0,1 oms/h til 0,08 oms/h. 5.6 Tiltak Uten nattsenking I basismodellen er det lagt inn nattsenking. Dette innebærer at en lar innetemperaturen falle fra 21 0 C til 19 0 C fra klokka 19:00 om kvelden, og starter heving av temperaturen kl 07:00 om morgenen. Av hensyn til komfort og dimensjonering av oppvarmingssystemet er denne styringsstrategien ikke hensiktsmessig for det aktuelle bygget. Det er derfor gjort en ny beregning for modellen, inkludert alle overnevnte tiltak, der temperaturen i lokalene holdes på 21 0 C døgnkontinuerlig (også i helgene). 5.7 Tiltak Ekstra isolasjon Med utgangspunkt i basismodellen modifisert i henhold til alle tiltak beskrevet i avsnitt over er U-verdien for gulv mot grunn, yttertak og yttervegger redusert fra henholdsvis 0,15, 0,13 og 0,18 W/m 2 K til 0,13, 0,10 og 0,13 W/m 2 K. Dette innebærer i praksis at isolasjonstykkelsene økes fra 20 til 25 cm for gulv mot grunn, fra ca. 30 cm til 40 cm for yttertak og fra 25 cm til cm for ytterveggene. Referanser [1] Wigenstad T., Dokka T.H., Pettersen T.D., Myhre L. (2005) Energimerking av næringsbygg, SINTEF Rapport STF50 F05117 (kan lastes ned fra ) [2] Thyholt M., Dokka T.H. (2003) Nye forskriftskrav til bygningers energibehov, SINTEF rapport STF A03524 (kan lastes ned fra ) [3] prns3031:2007 (Høringsutkast) Beregning av bygningers energiytelse Metode og Data (kan lastes ned fra iv Disse tiltak er allerede nevnt av Hans Kristensen, Elektronova (RiE) i mail sendt Hanne Jacobsen

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no.

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no. SBF BY A07012 RAPPORT Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006 Marit Thyholt www.sintef.no SINTEF Byggforsk Mai 2007 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

RAPPORT. Bygg C, Vestveien, Ski Termisk komfort og oppvarming via ventilasjonsluft. SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk. Bjørn J.

RAPPORT. Bygg C, Vestveien, Ski Termisk komfort og oppvarming via ventilasjonsluft. SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk. Bjørn J. SBF BY A07014 - Åpen RAPPORT Bygg C, Vestveien, Ski Termisk komfort og oppvarming via ventilasjonsluft Bjørn J. Wachenfeldt SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk Juni 2007 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Riska Boas tilbygg OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217010 RIEn RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

SIMIEN Resultater vintersimulering

SIMIEN Resultater vintersimulering Sammendrag av nøkkelverdier for Barnehage Ny del Tidspunkt Min. innelufttemperatur 9,0 C 00:45 Min. operativ temperatur 9,4 C 07:00 Maks. CO konsentrasjon 48 PPM :00 Maksimal effekt varmebatterier: 5,7

Detaljer

Urban Energy analyse av energibehov og vurdering av energimålsetning

Urban Energy analyse av energibehov og vurdering av energimålsetning SINTEF Byggforsk Bjørn Jenssen Wachenfeldt og Rasmus Høseggen Urban Energy analyse av energibehov og vurdering av energimålsetning Prosjektrapport 9 2008 SINTEF Byggforsk Urban Energy analyse av energibehov

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

SBF BY A07005 RAPPORT. Nye energikrav; muligheter for glassgårder og glassfasader. Marit Thyholt Bjørn Strandholmen. www.sintef.no.

SBF BY A07005 RAPPORT. Nye energikrav; muligheter for glassgårder og glassfasader. Marit Thyholt Bjørn Strandholmen. www.sintef.no. SBF BY A07005 RAPPORT Nye energikrav; muligheter for glassgårder og glassfasader Marit Thyholt Bjørn Strandholmen www.sintef.no SINTEF Byggforsk Mars 2007 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Byggforsk Arkitektur

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

SBF51 A06015 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav. Marit Thyholt

SBF51 A06015 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav. Marit Thyholt SBF51 A06015 RAPPORT Vinduer og nye energikrav Marit Thyholt SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk November 2006 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk Vinduer og nye

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Energivurdering av Marienlyst skole

Energivurdering av Marienlyst skole Energivurdering av Marienlyst skole Sammendrag/konklusjon De foreløpige energiberegningene for Marienlyst skole viser at bygningen tilfredsstiller energikravene til passivhus i NS 3701:2012 gitt forutsetningene

Detaljer

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Hoffsveien 1A Postnr 0275 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 3 Bnr. 624 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-6783 Dato 01.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND EIENDOM NORGE AS Evotek

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 10 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300371840 Bolignr. Merkenr. A2014-400568 Dato 10.01.2014 Eier Innmeldt av KVERNELAND

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 1 Innhold i foredraget Innledning helhetlige vurderinger passiv energidesign

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Passivhusstandarden NS 3701

Passivhusstandarden NS 3701 Thor E. Lexow, 11. september 2012 Passivhusstandarden NS 3701 - INNHOLDET I STANDARDEN - HVORDAN DEN SKILLER SEG FRA TEK10 - HVORDAN SKAL STANDARDEN BRUKES Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Omfatter

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 12 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 315 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300317112 Bolignr. Merkenr. A2013-389467 Dato 18.11.2013 Eier Innmeldt av SALTE EIENDOMSINVEST

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Møllergata 24 Postnr 0179 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 208 Bnr. 426 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-9877 Dato 15.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND KONTOR OSLO SENTRUM

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER De nye energikravene NAL, 5. oktober i Stavanger Forskningsleder, PhD Marit Thyholt 1 Plan- og bygningslov Tekniske forskrifter 1997 Endringer ved forskrift 26. januar 2007

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Industriveien 25 Postnr 2020 Sted SKEDSMOKORSET Leilighetsnr. Gnr. 37 Bnr. 419 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 6863817 Bolignr. Merkenr. A2013-310836 Dato 09.04.2013 Eier Innmeldt av Galleberg Eiendom

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Beddingen 10 Postnr 7014 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 410 Bnr. 658 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-36991 Dato 12.10.2010 Ansvarlig Utført av ABERDEEN SKIPSBYGGET AS

Detaljer

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen 5. Oktober 2007 Leif Amdahl Generalsekretær Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Solbergliveien 89 B Postnr 0683 Sted Oslo Leilighetsnr. 1070 Gnr. 144 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-649490 Dato 31.03.2016 Eier Innmeldt av Ardalan Fadai OBOS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 39 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL27 Georg Sverdrups Hus Merkenr. A2011-104590 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 22760 kwh 382,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Figur 1 Situasjonskart Figur 2 Fasade mot hage På øvre Nausthaugen i Grong er det planlagt 10 miljøvennlige lavenergiboliger i rekkehus, 2 rekker

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 39 kwh 97,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav - energitiltak og energirammer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011 Oppdragsgiver Standard Norge Oppdragsgivers adresse Standard Norge Standveien18 Postboks 242 1376 Lysaker Telefon 67 83 86 00 Telefaks 67 83 86 01 Oppdragsgivers referanse E-mail info@standard.no Internett

Detaljer

LECO- Tiltaksbeskrivelse og simulering av kontorsbygg for å oppnå energimerke B og A

LECO- Tiltaksbeskrivelse og simulering av kontorsbygg for å oppnå energimerke B og A LECO- Tiltaksbeskrivelse og simulering av kontorsbygg for å oppnå energimerke B og A Anna Svensson 1 Beskrivelse På bakgrunn av rapporten LECO- Energibruk i fem kontorbygg i Norge- Befaring og rapportering,

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer