- Netto innvendig takhøyde i leilighetene er 2,5 meter. - Areal for etasjeskiller mot loft og etasjeskiller mot kjeller er begge på 400 m2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Netto innvendig takhøyde i leilighetene er 2,5 meter. - Areal for etasjeskiller mot loft og etasjeskiller mot kjeller er begge på 400 m2."

Transkript

1 Avdeling for ingeniørutdanning i Bygninger Fag: Energi Gruppe(r): 3BK Eksamensoppgaven består av: Tillatte hjelpemidler: Fagnr: LV 233 B Antall sider 4 An tall 0ppgaver: 3 Faglig veileder: Jan O. From Dato: Eksarnenstid, fra - til: Antall vedlegg 3 Alt skriftlig materiale som er brukt i dette faget + egne notater Skrive- og tegnesaker. Enkel kalkulator uten tekstminne Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Ved evalueringen teller denne eksamen 75% av karakteren (Oppgave 1: 33,3%, Oppgave 2: 25% og Oppgave 3: 16,7%). De tidligere utførte innleveringsoppgavene i faget Energi i Bygninger (3 stk) teller til sammen 25%. Oppgave 1 - ENØK-tiJtak i et borettslag Et borettslag i Trondheim består av 12 boligblokker, alle i fire etasjer -- og med fire leiligheter i hver etasje. Innvendig, oppvarmet bruksareal (BRA) er 400 m2 i hver etasje, inklusive trappeoppgangene. Benytt også følgende grunnlagsdata: - Netto innvendig takhøyde i leilighetene er 2,5 meter. - Veggareal (netto) i hver av de 12 boligblokkene: 800 m2, (kjellerveggen mot grunnen med regnes ikke). - Areal til vinduer og dører: 300 m2. - Areal for etasjeskiller mot loft og etasjeskiller mot kjeller er begge på 400 m2. Det er installert enkel avtrekksventilasjon i boligblokkene. Undersøkelser har vist at avtrekket gir 0,75 luftutskiftinger per time. I tillegg kommer infiltrasjonen (antatt: vanlig skjermet beliggenhet med innlandsforhold). Boligblokkene har kaldt, luftet loft og uoppvarmet kjeller. De 12 boligblokkene har vannbåren sentralvarme -- med vanlige, enkle radiatorer under vinduene. Boligblokkene er bygget i med U-verdier, etc i henhold til Byggeforskriften fra 1967 Se tabell i Vedlegg 1. Disse verdier skal benyttes i oppgave For beregning av det årlige energiforbruket benyttes urelukkende qram- formelen fra Byggeforskrift 1997 (Veiledningen), korrigert for temperaturdata som gjelder for Trondheim. Vi skal altså ~ bruke NS 3031 i denne eksamensoppgaven..

2 : Beregn det spesifikke energiforbruk i kwh per m2 oppvannet areal per dr i boligblokkene - og deretter drsforbruket av energi til ~ borettslaget (kwh per dr) Oppvanningen skjer fra en felles oljefyrt varntesentral som benytter lett fyringsolje (se data i Vedlegg 2). Driftsdata for varmesentralen viser at varmevirkningsgraden for oljefyrkjelen er på 90%. Vi kan se bort fra varmetap for tur- og returledningene til de enkelte boligblokkene Beregn det årlige oljeforbruket til borettslaget i m3 olje pr dr. I forbindelse med et større rehabiliterings- og utbedringsprosjekt for hele borettsalget blir det gjennomført følgende arbeider (a-e), som har betydning for å oppnå et redusert energiforbruk: a): Etterisolering.3Y,ytterveggene: De opprinnelige veggene var av 250 mm tykke vegger av " Lettklinker" med PUsslag på innside og utside. Veggene skal etterisoleres med 100 mm mineralull og en 1/1 mursteins forblendingsvegg - med 20 mm luftspalte i mellom. Benytt U-verdi~ta fra Tabell 2 i Byggdetaljblad b): Vinduer: Det settes inn nye vinduer som tilfredsstiller Byggeforskriftene fra c): Etterisolering.3Y loft og kjeller: Etasjeskifler mellom loft og 4. etg. etterisoleres for å tilfredsstille Byggeforskriftene fra Den opprinnelige U-verdien for etasjeskiller mot kjeller blir halvert d): Ventilas~ion: Ventilasjonen styres til - dvs. 0,5 luftutskiftinger per time (Byggeforskriftene fra 1997). Infiltrasjonen blir uendret. e): Nytt automatikksystem i ener~isentralen, Nattsenkning av temperaturen. Alle radiatorer i rom med passiv solvarme og soverom får tennostatventiler. Gjør et kvalifisert anslag for hvor mange prosent energisparing man totalt kan oppnå med dette - bruk evt. Byggdetaljblad : Beregn boligblokkenes spesifikke energiforbruk (i kwh per m2 per dr) J1eI. gjennoniføring av liltakene a-e (fremdeles skal vi ~ bruke qram-fonnelen for tiltakene a-d). Bestem også hvor stor %-vis reduksjon vi har oppnådd med ENØK-tiltakene. Oppgave 2 - Bruk av fornybar energi Et nytt sykehjem på Lillehammer i Oppland blir bygget ut med 2000 m2 oppvarmet flate (innvendig målt BRA). Energiforbruket for bygningen er beregnet til kwh per år (normalår). Største effcktbehov er ca. 150 kw (kaldeste vinterdag i et normalår). Se oversikt i Vedlegg l med data for fordeling av energiforbruk og effektbehov -- beregnet med "ENØK Normtall". I det nye sykehjemmet skal det være lavtemperarurs guivvarme. Dessuten blir ventilasjonsluften og varrntvannetforvarmet fra det vann bårne energisystemet: Energiforsyningen skal i hovedsak dekkes av tre typer fornybar energi:. Grunnvanne/varmepumpe skal dekke 50% av årsforbruket av energi,. Solvanne skal dekke 30% - og. Biobrensel 20% av sykehjemmets energiforbruk i et normalår. Nærmere opplysninger for dimensjoneringen

3 -3- Grunnvarme (borebrønner i fjell) i kombinasjon med varmepumpe. Varrnepumpen har virkningsgrad 1:3 (dvs. at 1 kwh elektrisk energi gir totalt 3 kwh nyttbar varmeenergi) De borede brønnene har 100 meter netto (våt) dybde og fra disse kan det maksimalt hentes inn en effekt på 40 W per løpemeter netto (våt) dybde (netto). Vannbåren solvarme fra varmepaneier på taket (med 30 helning, i retning sør (180 ). Det kan regnes at solvarmepanelene har en årsvirkningsgrad på 25 % i forhold til innfallende solenergi (bruk Byggforskblad , se i Tabe1l4a). Anta at varmelagertanken (inklusive en innertank for forvarming av varmtvannet) utgjør 1 m3 per 10m2 solfangerareal på taket, når det også er tatt hensyn til samkjøring med varmepumpeanlegget og biobrenselanlegget (se neste avsnitt). Biobrensel (tørket og pelletisert treflis -- benytt data for Ved i Vedlegg 2) som brennes i en biobrenselkjele med automatisk, termostatstyrt innmating. Vi kan anta at biobrenselkjelen har en varmevirkningsgrad på 90%. Du skal dimensjonere anlegget og beregne følgende:. 2.DI.Beregn antall borede rørbrønner med 100 meter våt dybde, når halyranen av det maksimale effektbehovet skal dekkes av grunnvarme (inkl. el-energi til vannepumpen). Beregn antall m2 solfangerareal på taket og m3 våtvolum i vannelagertanken Beregn de årlige forbruk av elektrisk energi (i kwh/år) for varmepwnpen Finn også årsforbruket energipeilets i antall tonn - og antall m3, tørket biobrensel per år Oppgave 3 - Alternative energivurderinger 3.01: Gasskraftverk i Norge kontra kullkraftverk i Danmark Du skal gjøre en energi- og miljømessig sammenlikning mellom to alternative, nye elkrafiproduserende anlegg. I begge tilfeller skal det produseres netto l1wh elektrisk kraft per år ved anleggene. A: Et nytt gasskraftverk på Vestlandet i Norge. Dette greier å omsette 50% av naturgassens energiinnhold til elektrisitet. De resterende 50% av energien går ut som kjølevann til havet. B: Et nytt kraftvarmeverk i Danmark som benytter kull. I dette verket blir 40% av kullets energiinnhold omsatt til elektrisitet. Men i Danmark blir ytterligere 40% av kullets energiinnh~ld utnyttet som.demvanne i de nærliggende bysamfunn. Bare 20% av energiinnholdet går ut til havet som kjølevann. Spørsmål: Benytt data i Vedlegg 3, og bestem hvor stort utslipp av drivhusgasser vi får - regnet som antall tonn karbondioksid (CO2) per år for de to alternative energiverkene. 3.02: Primært energiforbruk til personbiler med ulike typer motorer og drivmidler Du skal gjøre en sammenlikning mellom tre typer biler (A, B og C). Bilene anses å være like tunge, og krever den samme netto energi mengde til fremdriften (regnet i Ml, eller kwh per 100 km -- denne fmner du ved å bruke data fra alternativ A) Du er blitt bedt om å vurdere hvilken type bil som har lavest energiforbruk per 100 km utkjørt distanse (blandet kjøring, både i by og på landeveien).

4 -./j- A: En bil med vanlig bensinmotor -- som bruker 5 kilogram bensin per 100 km utkjørt distanse utnytter bare 20% av brenselets energiinnhold til fremdrift av bilen. For energiinnhold i bensin, benytt Vedlegg 2. B: En elektrisk bil med batterier som lades opp fra el-nettet med norsk vannkraft. El-bilen greier å utnytte 50% av el-energien som blir målt inn tilladestasjonen, til fremdrift. Regn også at energitapet fra kraftverket og helt fram til den lokale ladestasjonen er 20%. C: En bil med el-produserende brenselceller, som greier å utnytte 50% av energien i driv midlet - (her: metanol), til fremdrift. Ta hensyn til at 15 % av primærenergien i naturgassen går tapt i produksjonen av metanol. Spørsmål Hvilken biltype (A, B eller C) kommer gunstigst ut, og hvilken kommer dårligst ut i ~sammenheng? Blir rangeringen en annen dersom el-kraften til el-bilen i alternativ B først var produsert i et gasskraftverk (med 50% virkningsgrad på naturgassens energiinnhold)? 3.03: Fremtidig vindkraftutbygging i Norge Gå ut fra at Norge i år 2015 skal produsere 5 TWh elektrisk energi ved hjelp av vindkraftverk Spørsmål: Hvor mange store vindmøller med 80 m diameter på propellene måtte vi da bygge? Regn at med aksen er ca. 80 m over terrengnivå, og at middels vindhastighet er 10 meter per sekund. Benytt den utdelte informasjon om vindkraftverk. Jan From, W,

5 ~ ri Fra Tabell l. Ojt:'P'? Q tl< nr.i!? ~ 7) ~ ~..s I~ ri fk i1..e -fy&\., Høyeste tillatte varmegjennomgadgbkoeffllient i -5- VEJ;tE'G.1., kcal/ml h 0 (W/ml 0)1). -;-) Tall i parentes i W 1m' C. -= U -.v-c' v-d i -e 11 e. s.:oi1.e.zr. u"t, nr.2 a- C' :(~~~~~~ Energibudsjett Fyringssesong: ~ Budsjettpost i jj.', :s.~ h!:.~l : : kwh/ni) Effektbudsjett I [kwh) i : "1~K.s-tljlkt!, [WJm2]! [kw] I ụ o. æ, 1. Oppvarming Ventilasjon "tv ~ - S!. 3. Varmtvann JO Vifter & pumper Belysning Diverse Kjøling o o o o I- :> c Totalt 214! Firma: Høgskolen i Oslo Beregnet av: Dato: janf 10/12/2001

6 ..... "... o ;IV 77 unllt~'s;:ursc I' U(I mil'" l Y U(J

7 VE/JL-G"6G 3 Utslipp ved bruk av petroleumsprodukter Utslipp av CO2 ved bruk av ulike petroleumsprodukter il I /klrt I ~te d't::t f~ Kilde: SSB, NP..?" olaf j{ Gjennomsnittlig svovelinnhold j masse../., ulike produkter Utslipp i Norge fra bruk av petroleum sprodukter 1980' Fyringsparafin 0, O.O~ 502 (1000 tonn) Mellomdestillater I 0.33 ~ Tungdestillat i Tungolje, LS ~ 0.59: I Tungolje. NS 2.30~ 1.97~ 2.17 Bly (tonn) CO2 (mill. tonn) - 5tasjonære kilder - Mobile kilder ~1995! J ' 4.:- 4.0j Kilde: SSB. NP

- Areal til vinduer og dører: 300 m2. - Areal for etasjeskiller mot 10ft og etasjeskiller mot kjeller er begge på 400 m2.

- Areal til vinduer og dører: 300 m2. - Areal for etasjeskiller mot 10ft og etasjeskiller mot kjeller er begge på 400 m2. Avdeling for ingeniørutdanning Fag: Energi i Bygninger Gruppe(r): 3BK Eksamensoppgaven Antall sider: består av: Tillatte hjelpemidler: 4 Fagnr: LV 233 B Faglig veileder: Jan O. From Dato: 20.02.2002 Eksamenstid,

Detaljer

Strømforbruk i norske husholdninger

Strømforbruk i norske husholdninger Strømforbruk i norske husholdninger Fordypningsprosjekt Høsten 2011 Hans Magnus Kure Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elkraftteknikk Forord FORORD Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av B 48975 ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40 utarbeidet av Oslo 8. juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...5 1.1 ENØK- RAPPORTEN...5 1.2 FORMÅL

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 05.01.2012 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

ENERGIUTREDNING GOL KOMMUNE 2013. Energiutredning Gol kommune

ENERGIUTREDNING GOL KOMMUNE 2013. Energiutredning Gol kommune ENERGIUTREDNING GOL KOMMUNE 2013 Energiutredning Gol kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE...

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 20.12.2011 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 8 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10 NOTAT Til: Medlemmer i Boligprodusentenes Forening Fra: Lars Myhre, lars.myhre@boligprodusentene.no Dato: 12.03.2012 (revidert 30.10.2014) Sak: KRAV TIL ENERGIFORSYNING I TEK10 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse Energibruk og energiløsninger COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Energibehov 1 11 Eksisterende bebyggelse 1 12 Offentlige

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer