Brislingfisket slår godt til på Vestlandet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brislingfisket slår godt til på Vestlandet."

Transkript

1 an Ufgiff av Fiskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tillatt. 32. årg. Bergen, Torsdag 13. juni A bon ne ment kr pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. An nonse pris: Pristariff fåes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor.,,fiskets Gangas telefoner , Postgiro nr Telegramadresse: "Fiskenytt". Uken som endte 8. juni: Brislingfisket slår godt til på Vestlandet. Store tilførsler av lanse til Ålesund. Meget godt fiske ved Bjørnøya. Fisket i uken som endte 8. juni var nloe hlemmet Sæ~arei~dfjo1rden. Her er der satt tallrike og til dels av værforholdene. 8Br;islingfisket soin tok til tors- store steng på lopptil 2000 skjepper. Det )har ogs8 dag den 6. jiuni ihar iil og med 8. juni gitt et ganske vært satt enlielte steng i Langenuen og i Fjelliberg, betydellig fangstutbytte med de fleste fangster i den mens et annet stort tyngdepunkt iinnes på nordsiden sørlige og østlige dlel av Bjørnlefjorden og i området av 'Halsnøy og på innsiden av derine i Høylandssssunfra Fjelllberg innover forbi Halsnøy, i Høyllandssuil- det og derfra sørover mot Skånevik og innover i m,ttridet og mot Åklie- og Matreifjorden i Sunnhordlaild, ningene av Åkra- og Matirefjorden. I nevnte omennvidere en del til dels gode fangster i Ryfylke og i råder antas det den 11. juni ved opptaliets begyn- Masfjolrdområdet. Sildefisket går det ilaermest sm;"iit nelse å være stengt ca skjepper. med. Det beste fiske foregår nå i Sør-Trøndelag og For øvrig har dler vært kastet i Masifjordområdet på Nordlmørfe. Malrrellfisket er nb på retur, og uke- ved Myking i Austfjordlen og ved Fonnes i Fensfjorfangsten betydelig miindre enn i de nærmest fore- den. Ved Fonnes hadde således 20 nøter lørdag til gående uker. I siste uke er der blitt ilandbrakt be- dels illeget pene fangster. Det er ililre usannlsynlig tydelige mengderr1lange i Ålesund. For øvrig 'hadde at det står låssalt skjepper i dette område. riusllievar ikke så liten inrrflytelsc på b:~tllr- og kyst- Det har også vært lrastet i Sogn på strekningen f isliet. Vik-Arnalfjord, litt ved Vangsnes og en enlrelt not Brislingfisket. ved Kvatnsøy. Alt i alt kan det drejie seg om fangster på 50 til 1000 slij. I Bltisliøy i Solund har Årets brihlingsesong ble åipniet torsdag 6. juni brisliingen også vist seg. Her er det tatt en del slumkl. 12 med adgang til fiske over alt. Ved sesongens per på opiptil 700 slij. I Sunnfjord og Nordfjord har åpning var der dårlige væpfonhold,både på Vest- det vært mer stille. Der er liastet skj. i landet og Østlandet, men på Vestlandet toli ifis~liet Nordfjord. strak en heldig vending. På Østlalldet er der også I Roglalland begynte fisliet,i Sandsfjord, hvor der til dels bra forekolmster i Hvalerdistriktet, rnen der ble stengt ca slij. torsdag 6. juni. Fredrig ligger bris1,ingen kvalitativt sterkt tilbake. foregillilr det kasting i Vindafjord og senene har det p,å Vestlandet,har det største fislke foreg~å~tt i Bjør- vært liastet i Høgsifjord. det påregnes tils. å vzre nefjlorden på stre.kniingen fra L~oklrsund nordover mot stengt slij.

2 Det har ogslå foreigått bri~li~ngifislie ved Flekkefjord og Mandal. Der er låssatt skj. Østpå var der gode utsikter ved Hvaler, hvor der er stengt ca skj. mest ved Singløy og IZirkøy. Det ser ut flor at en stor del av den hittil fangete klisling (har vært på innlsig fra ihavet. Fettprosetiten vesbpå iholder seg således temmelig høy. Størst er den for Buskøy i Sollund med optil vel 17 pst., mens den i M'asfjorden, (Bjørnefjorden, ytre deler iiv Sunuhordland holder ca. 12 pst. Len,ger inne i Allireog Matrefjorden ligger fettprlosenten ned til 8-9 pst. Med hensyn til fis'kens størrelse er denne bra i de ytterste distrikter, men i indre Masfjordområdet, i Bjarnefjorden og Sundhordland inntil Halsnøy med 10 til 20 pst. utkast til dels,mer. I indre #områder i Sunnihordlarrd ler der en del steng som anses sokn tvilsomme hva stømelee langår. I Rogaland har brsislingen. vist seg å holde pst. fett ined opptil vel 201 pst. utkast. Stort sett er fzbrikantene ikke fornøyd meld størrelsen, idet der er svært meget ibrisling av størrelsen 9 til 9,5 cm slom medfører herrpaliking, eller langpalilting med opptil stykker pr. eske. Brislingen blir dia svært tung og langsom å arbeide med i faibri'kkene. For Hvalerdistrilitet er kvalitet og størrelse mindre tilfredsstillende. Stølrrelsen er ca. 9 a 9,5 cm og fettinnholdet ikke mfer enn 2% a 3v2 pst. Alt i ali synes det å herske enighet om at brislingiisliet er begynt godt, at det har gode utsiliter. For Vestlandets del er der foreløbig tilsterkkelig brisling for nærmere 3 ukers drift i hermetikkindustrien. Sildefisket. Der har ikke forekommet sildefiske av betydning i Nord-Norge eller Nord-Trøndelag. Fiskerne er i stor utstrekning beskjeftiget med våronn på sine gårdsbruk. S ø r - T r ø n d e l a g : I forløpne uke ble det satt 12 stleng inneholdlende tilsammen ca hl sild av størrelsen stk. pr. kg i Frøya og Hitra. Silden selges til agn, og noe av den vill bli levert til frysing for elisport. Dessuten har det i Stjørna vzrt fisket 1000 hl mussa. I M ø r e o g R o m s d a l ble det stengt 2550 hl aild på Nordmøre, 300 hl i Romsdal og 100 hl pi Sunnmøre. På Nordmøre ble det fisket best i Bremsiles, hvor fangsten var 1550 hl. For øvrig på Nordmøre ble det fisliet 180 hl omkring Fredøy, 200 hl i Aure, 170 hl ved Vinjeøra, 500 hl i Battenfjorden. Sør for Stad ble det stengt bortimot 400 hl småsild på strekningen Sollund-Midthordland, hvortil kommer et par hundre hektoliter forfangstsild. Makrellfisket. Makrellfisket i siste uke var delvis værhindret. Drivgarnfisket næriner seg sin avslutning og ga lite utbytte. Dorgefisket ga en del til dels gode fangster, men været hindret temmelig meget. Der tas fortsatt en del notmakrell - således i uken i Haugesundsdistriktet ca kg. Påregnelig ukefangst var 500 tonn, og i alt er der iisket ca. V000 tonn makrell. Av årets fangstmengde er der blant annet eksportert fersili ca. 230 lonn, levert til frysing for eksport 660 tonn, saltet 350 tonn og anvendt til hermetilik 60 tonn. Bank fisket. Fra Tromsø meldes om bra fiske på bankene utfor kyst,en, men om meget vanskelig agnsituasjon. I uken ble der tilført 29 tonn torsk, 13,5 tonn kveite, 13,5 tonn brosme, 6 tonn steinbit, 3 tonn hyse, samt mindre mengder av andre fiskesorter. To fartøyer er innliommet til Tromsø fra B j ø r n - ø y f e l t e t. Den ene med 70 tonn saltfisk, den annen nmed 15 tonn saltfisk, 8 tonn ferskfisk og 2 tonn kveite, samt 12 hl lever. Der er storartet godt fiske på Bjørnøyfeltet, og mange fartøyer er avgått de siste dager. Ruskevær hindret driften på de nære liystbanker og på Tampen og Shetland var det ikke alle som fikli drifte fullt ut. Fangsten for sistnevnte ifangstfelt valr på kg rundlfisk og ca kg kveite. Der er imidlertid innibrakt betydelige mengder fiisk til Å l es ri n d, således i ukens løp ca kg lange, lig brosme og kg kveite. Til Kristiansund ble det blant annet innbrakt 37 tonn lange, 18 tonn brosme. Ukefangsten for Måløy og omegn kom opp i 110 tonn, hvorav nevnes 87,2 tonn lange og 22,5 tonn brosme., -, I ' - HdDrandfisket. Håbrandfisliet i siste ulie kan karakteriseres soili middels. Det har foregått på den sørlige del av Norslierevet og på den nord'lige del av Fladengrund. I løpet av siste ulie kom det inn til Bergen 20 båter ined nærmere kg håbrand. Vårtorskefisket i Finfznzark er nå $betydelig mindre enn før, men det foregår et til dels godt bankfiskle fra Vardø og båts si fjord. For øvrig henvises til kvantumsoppgave annet sted i bladet. Oversikt, forts. side 255.

3 Liff av hverf. Nytt svens~ dypfrysningsanlegg. IGravar~e i det nordlige bonuslari piaiilegges en fabrikk for kjeniisk framstillirig av is, og et anlegg for dypfryziiig av li;k etter den amerikariske metode. Det er ineningen a bygge ut en stor fiskehavn i forbilldelsei med anleggene, og man venter at stedet skal bli bohusians viktigste fiskehavil og el sentrum for fiskeilandelei;. Arbeidet med havnutbyggingen har pågått over et år, og er beregnet å koste 1,2 mill. kroner. Piskebåtredernes forening hadde konstituerende.møte i bergen 3. juni 1946.»Forbundet skal ha til oppgave å arbeide for saker nv felles interesse for fiskerinmingen samt å vareta fisliebåtredernes interesser ved forhandlinger ined de offentlige myndigheter, liksom den på de tilsluttete foreningers vegne skal iorhaildle ined sjømannsorganisasjonene i tariffsaker og inngå bindende avtale med disse,«heter det i en redegjørelse. P r i s e n p å f i s k (ikke sild) 2. halvår 1946 ble drøftet på et møte som begynte i Prisdirektoratet 3. juni riskernes syn ble framholdt gjennom Norges Fiskarlag. Det inøtte representanter fra hele kysten. T r å l e r l o v e n bør ikke tas opp til revisjon nå, uttalte styret i Norges Fiskarlag gå et møte i slutten av mai. På et møte i Trondheim av fiskere fra hele kysten ble det nylig gitt en uttalelse oin fiskernes jamstilling. 1 den pressemeldingen som ble sendt ut, heter det blant annet: Fiskerne vil motsette seg et hvert forsøk fra andre befolkningsgrupper~ side på å øke sin levestandard. Enhver prisøking eller lønnsøking vil derfor straks bli møtt med tilsvarende krav fra fiskernes side, men fiskerne vil, så lenge son1 mulig, støtte den stabiliseringslinje som følges av myildighetene? og vil ikke ta ansvaret for en utvikling som kari skape økonomisk kaos. Torskefislierienes eksportører gjør seg iiå klar til å levere, og har drøftet kvotegrunnlag m. v. meti departementet.»f i s li e t s G a n g«vil forsøke å holde minst 12 sider i sommerticlen også. Artikkelserien om»all verdens fiskerier\: blir tatt opp igjen med det iørste. Det i~orslie sildefiske ved Islaild i år. Eormanrien i Islandssildfisl<eri~es foreiling uttaler at del antakelig vil gå over ca. 130 fartøyer med en kapasitet pd ca tønner saltet og Icrydret sild tilsaminen. Den nordnorske ferskfiskrute på Eng- I a n d arbeides det med. Det har vært antydet at Troiidheim i år vil bevilge kroner til foretagendet. Fiskeridirektør Ola Brynjelseii var i ukeri før pinse en tur til Belgia i anledning av fiskerecls1iap;- leveransene. Fiskeristatistikken for 1944 er nå på det nærmeste ferdig, og blir trykt så snart som det blir mulig i få plass i noe trykkeri. Sluttallene avviker ikke særlig meget Ira de roreløbige tallene som er gjengitt i»fiskets uang~ nr. 1. Sluttallene viser en samlet mengde pa 6.22 b31 ionn, til en samlet Iørstehåndsverdi av 160,8 mill. kroner. Ny lov om Fiskeribanken. En komite har nå, gitt innstilling med forslag til ny lov om D~en norske stars ~iskeribank. I den interessante innstilling gjengis en utredning av sekretær Inggard Johnsen som paviser at banke11 tiar tapt svzrt lite pa utlånene til fiskere. Banken var etter planene ved starten sterkt sosialt preget, men har likevel ikke drevet med annet enn 1. prioritets lån vanligvis be- grenset til 50 proseilt av takstverdien. Det foreslas na at all Iinansiering av fiskeriene går gjennom banken, både deil iorretningsmessige og den mer sosialt betonte hjelpevirksomhet. Vi kommer senere tilbake til denne innstillingen. Selskapet for de norske fiskeriers fremme har nettopp gitt ut en årsberetning som vi vil gjengi l it drag av i et senere nummer. Pensjonsfond for fiskerne. Troms Fisiiarfylking har foreslått at en straks tar opp spørsmålet om i sette av en bestemt prosent av overskuddet i de økonomiske organisas joner til dette formål. B a r n e t r y g d blir det nå antakelig tale om også for fiskerne, jevnfør statsininisterens uttalelse om at regjeringens forslag om barnetrygd skal utvides til å gjelde alle samf unnsgrupper. F i s k en ska l fr a m! 1 følge en pressemelding frs Kjøbenhavn gjennom NTB er det oppnådd overenskomst OITI bedring av transporten av fersk fisk til»sulteområdene<:. Hurtige godstog skal kjøres fra Iiskehavnene direkte til de områder hvor varene er mest påkrevet, opplyses det i et kominunik6. Der hvor det ikke er jernbaneforbindelse vil det bli ordnet med forsendelser etter landeveiene. Der det dreier seg oln lange transportstrekninger vil man forsøke å få i stand deri nødvendige kjølevogntransport fra andre europeiske land. Blant de land som var representert var også Norge. European Central Inland Transport Organisation ble opprettet i London i september med det oppdrag å samordne og gjenreise Europas transportvesen til lands, særlig jernbanene. Meldingen kommer fra en konferanse soin denne organisasjon har fått i stand. Situasjonsrapporter for annen halvdel av mai Fra fiskeriincpektøreti i N o r d l a n d, datert 4. juni: Kjinlig nordlig vind har hindret driften clerine periode, fremdeles liten deltakelse grunnet bren~elsforsyning og 011iit.- arbeid, liksom fislieforekon~stene i distiil<tet heller ilrlie innbyitil noen omfattende drift. Vårfisket for Vesterålen er begynt å liornine i gang, det fiskes en del torsk, brosme, lange 3g uer, lil<som seien er formerket, men fangstene hittil ubetydelig, til dels dårlig om agn, foreløbig deltar 8 båter med 54 mann. Trålersesongen på Andenesfeltet ebbei- ut, og

4 inarinekontoret i Harstaa melder at tråleroppsynet snart vil bli hevet. Litt sinatorsl<efiske, rneri ellers ubetydelig drift Lofoten, seieii ennå ikke merket her. Seiforekomster i Sørfolclog S,altendistriktet, men ennå små fangsler pi grunn av det kjølige vzr. Fleste lalcsenøter nå satt, men av forannevnte Arsak er atbyttet hittil teinrilelig smatt, sannsynlig at eri stor del a laksen ikke omsettes pa regulær måte. Delvis bra linefiske Alstahaug, men driften hindret av agnmangel, seien ventes men hittil uteblitt, vanskelig avsetningsforholcl meldes b,rasøydistriklet. bra bindal mekles gode ~iskeforekomster, særlig av sei, 40 mindre båter deltar. Vreret har hindret hvalfangsten og forekomstene antas små sarriinenliknet med tidligere ar. Fangerne melder om lite åte i sjøen, og venter mindre bra sesong. I'ra fiskeriinspektøren i M ø r e o g R o m s d a l o g 'r r ø n d e l a g, datert 5. juni: bankfisket har tatt seg godt opp i det siste og på Tampen og Shetland er kommet fangster fra til kg lange pr. bat, de fleste med full fangst. Også på Halteiibanken og Skjoldryggen har fisket gitt godt utbytte, ined fangster opp til Icg rundfisk og 3000 kg kveite. Pi Storegga og Botnane har fisket vært bra, med fra 1500 til 7000 kg rundfisk og opp til 1200 kg kveite pr. båt. Snurrevadfisket har gitt enkelte bra fangster av hyse, men nii fremdeles betegnes som smått. Det er ennå ikke kommet fart i seifisket. Småhvalfangsten har hittil gitt ubetydelig utbytte. Springerfangstene har vært noe ujevne, men med til dels gode fangster, opp til 80 stykker pr. båt. Der har i det siste vrert bedre tilgang på ag~isild. Fra Trøndelag meldes om små fiskeforekon~ster og at deltaleelsen til fisket er lite. omfattende, da fiskerne er opptatt med vanlig vårpuss. Laksefisket hittil smått over.hele distriktet. I-lummerfisket har gitt bra utbytte og prisene hittil relativt bøye. DIS IZirlcholmen er ltommet fra torskefisket ved Vest-Island med ca. 75 tonn saltet torsk, etter 7 til 8 ulters tur. Det opplyses at der var bra med fisk til stede, men været var hele turen ugunstig. 3 linebåter herfra driver fiske ved Bjørnøya. Storbritannia. >>%n import av verdi for landet.«i Iølge ~Fish Trades G:izette«for 25. mai 1946 ble der nylig avholdt en lunsj i Victoria Hotel, Whitley Bay, arrailgert av British Federation of Fish Importers, hvor blant annet dcn tiorslce fisl<eriutsending Carsten Hansen og den norske konsul P. Wisness deltok. l en slcåltale for British Fcderation of Fish Iniporters uttalte mr. Martin blant annet:»foreniilgen kan nå se tilhalte på den senere tids virl<somhet med stolthet. Den har utfoldei stor virksomhet og har oppnådd regjeringens anerltjennelse i og med at foreningens sildegruppe ble overdratt importeti av fersk sild fra Norge. Foreningens medlemmer er anerkjeiit soiil innehavere av retten til import av dansk og norsk ierslcfisk. Riktig nok er der uenighet innen fislcebrarisjeii om denne import burde vzre tillatt eller ikke, men jeg for min del kjenner denne ferslcfisks verdi for både grossister, detaljister og forbrukere. Foreningen har i grunnen gjor r en velgjerning gjennom å oppnå at denne fisk blir importert til landet Her er et betydelig behov for matvarer og iniporten av denne sort fisk, som I<valitetsinessig som oftest er betyclelig bedre enn mangen britisltfanget, innebærer store fordeleifor både handelen, ministeriet og andre interesserte.. I et svai uttalte mr Speight:»Vi ønsker ikke at importeri skal gå foran vårt eget lands produksjoii. Men vi vet :it tross alle de anstrengelser som britiske produsenter har hatt. gjør vi vårt til å forsyne landet med næringsmidler. Li skaffer fisk av høy kvalitativ standard, som kan supplere hjemmefangsten, og føler at vi utfører et aktverdig arbeid., I lunsjen deltok en hel rekke fiskeimportører far forskjellige steder i England og Skottland,hvis navn vil være velkjente for mange av»fisleets Gang.s lesere. I lunsjen deltok også en del bankfolk og andre fislterii~iteresserte. Der bie talt for»våre venner danskene og nordmennene«. Blant dem som talte var også Carsten Hansen. Under lunsjen ble det også nevnt at det nå arbeides illed å få i gang import av lales og reker. Storbritannias fiskeutbytte. Storbritannias totalutbytte av Eisk i lwrste kvartal 194, kom opp i cwts. (1 cwt. = 50,8 kg) til verdi S Tilsvarende tall for 1945 var cwts. til verdi og i cwts. til verdi f I mars måned ble det ilandbralet cwts. fisle til en verdi av i Storbritannia. Verdien for England og Wales alene var De viktigste fiskearter i marskvaiitumet var for England og Wales torsk med cwts., hyse cwts. og lysing cwts. Mangel på hermetikkoljer i USA. Vi beineiker at U. S. A.'s landbruksdepartement har underrettet de hermetikkfabriklter, som pakker størjeartcr (tuna, bonito og yellowtail) og sardiner, om at det kun blir gitt adgang til nedlegging i soyanøttolje og på kvotebasis. Tidligere ble det også benyttet bomullsfrøolje og peanutolje ved liedlegginger? av disse varer. I<napphet på omtalte oljcr bevirker nå at tildelingen må opphøre. Paideerne kan heller ikke forsyne seg ined olje for iner enn 30 dagers Sehov under elt, dog lean de som pakker sili produksjoii ~å mindre enn 30 clager utta hele oljekvanlumet på en gang. Sovjetsamveldets fiskeriadministrasjon. Den 9. mai 1946 ble følgende nordre fra presidentskapet for SSSR's Høyeste Sovjet., datert 8. ni'ii, offentliggjort i pressen: 1. SSSiR1s Fislceriministeri~~m deles i to ministerier - Fiskeriministeriet for SSSR's østlige områder og Fiskeriministeriet for SSSR1s vestlige områder. 2. Under Fiskeriministeriet for S~SSR's østlige områder skal sortere alle fiskeriforetagender og -organisasjoner og fiskerflåten i det fjerne østen og Sibir.

5 3. Under Fislteriministeriet for SSSR's vestlige områder skal sortere fiskeriforetagender og -organisasjoner og fiskerflåten på det Kaspiske hav, Azov-havet og Svartehavet. på Østersjøen og i de nordlige havområder. 4. Fiskeriministeriene for SSSR's vestlige og østlige områder sltal lede foretagender og organisasjoner i samsvar med en liste som vil bli vedtatt av SSiSR's regjering tonn dansk fisk til den amerikanske sone i Tyskland. Danmark har sluttet definitiv avtale om levering av tonn fersk og tilberedt fisk til den amerilcanslte sone i Tyskland. Avtalen omfatter leveringer til en erdi av $ inklusiv frakt. Leveransene skal begynne 1. juni og fordeles med 115 av kvantumet på hver måned. Fersk og røket fisk skal leveres med bil til bestemmelsesstedet. De saltete varer skal leveres pr. skip i Wesermiinde. Frakten fra den dansktyske grense til bestemmelsesstedet i amerikansk sone md ikke overskride: Fra grensen til Giesen $ 47,99 pr. nettotonn, til Frankfurt am Main 58,42, til Cassel 39,64, til Wiesbaden 56,33, til Hof 50,07, til Darmstadt 54,25, Mannheim 58,42, til Karlsruhe 60,50, til Heidelberg 58,42, til Phortzheim 6468 osv. Prisene på varene i danske Itroner blir ca: tonn sløyd rødspette kr. 0,80 pr. kg, 2000 tonn annen flatfisk kr. 0,70, 1000 tonn torsk og annen torskefisk uten hode Itid. 0,85, 500 tonn torsltefilet med skinn kr. 1,40, 1750 to1111 annen fersk fisk, herunder 500 tonn sild opp til 25 stk. pr. kg. kr. 0,45, 250 tonn fersltvannsfislc kr. 0.45, 500 tonn Itoldrøkt fisk kr. 1,50, 400 tonn saltet makrell (over 135 gran1 pr. stk.) kr. 1,35, 600 tonn saltet makrell over 65 gram pr. stk. kr. 0,80, 100 tonn saltet sild inntil 17 stk. pr. Itg kr. 1,10, 400 tonn sdtet sild stk. pr. Itg kr. 0,85 og 500 ton!~ torsltefisk, tørrsaltet eller i lake Itr. 1,40. og landets eksport går nå for det meste til nødlidende land i Europa. Disse synspunkter er framlagt for vedkommende departement, tollkommisjonen og andre instanser som vil behandle en eventuell begrensning av den amerikanske fiskeimport, opplyses det på norsk hold her. Samtidig har man også pekt på at det var nordmennene som for mer enn 20 år siden var de første som eksporterte frosne fileter til De forente stater. Norges klippfisk og saltfisk går unna. Direktoren i Handelsdepartementets fisketransport er nettopp kommet til Ålesund etter en to måneders tur til De forente stater og Cuba. Al1okerit:gen gikk som tidligere meddelt i orden, sier Skarbøvig iil»sunnmørsposten«. Hele den norske produksjon av disse fiskesorter ble allokert til forskjellige markeder :inder hensyntagen til UNRRA's interesser. UNIRRA har jo et veldig behov for øyeblikket og dette ble for en vesentlig del imøtekommet. Sett med norske øyne må en si at allo.. keringen gikk tilfredsstillende, og det er all grunn til å vare fornøyd. I tiden som kommer blir det en voldsom eltsport både når det gjelder klippfisk og saltfisk. Alt vi kan produsere går unna, og etter forlydende skal prisene være slik at de går an. B,åde på Cuha og i De forente stater er der stor interesse for norsk fisk, men på Cuba har en ikke kjøle- oq fryseanl~gg, og det kan derfor ikke bli tale om eksport av frosne varer dit foreløbig. De forente stater kan imidlertid i framtiden bli en god avtaker av norske fiskeriprodukter. Forholdene lå stort sett meget godt til rette der. Det ligger også forholdsvis godt an når det gjelder tonnasjen, heter det til slutt. r= '..- Islandsk tråler siasatt i England. Den første av de 8 trålerne som den islandske regjerinq har kontrahert i England, ble nylig sjøsatt.»111golfur Arnar,. son., som er 175 fot lang, er utstyrt med alle moderne hjelpemidler. Markedsnytt for norske fiskeriprodukter Fileteksporten til U. S. A. I følge en UP-melding til»bergens Tidende. har Norge underrettet den ameriltanske regjering om at landet er villig til å sette en bestemt grense for norsk fislteeksport til De forentc stater, på den betingelse at Norge sikres en riiiielig andel av det arneriltailslte marked. På bransjehold i De forente stater har man uttrykt en viss frykt for at den norshe frosne fisk vil bety en fare for den amerikanske, hvis den igjen blir tilbudt på det amerilzanslte marked. Fra norsk side har man derfor vart engstelig for at begrensningen av importen Itan skje etter regler som tar hensyn til hvor store mengder De forente stater har importert fra vedlzoinmende land i de senere år. På norsk hold antyder man den ordning at det skal tas hensyn til de fislteeltsporterende lands overslt~~ddslagre, Norge kan i alt eksportere 85 prosent av det utbytte fiskeriene gir, Oversikt,, forts. fra side 252. Vårfiske+ i Finnmark og landets samlede forskefiske pr Vdrtorslzefislzet i Firznrriarlr. Pr. 1. juni er der i Finnmaik oppfisket : tonn lorsli, hvorav hengt 5829 (som rotskjzr 133), saltet 3440, anvendt fersk og iset 891, anvendt til ferskfilet 34 tonn, iilvirket 2623 hl dampmedisintran og brukt 1491 hl lever til anneil tran. I fisket deltok 614 båter ined 2573 maiin. Der var frarnmgtt 21 Iijq~efartøyer. 48 landkj~pere, 6 produl<sjonslag, 12 selvprodi~senie~. og 13 trandamperi~r. Fiskevekten var , 1everholdighe.ten og tranprosenten Utenom torsli er der fis,ket 1878 tonn hyse, hyorav hengt 1065 tonn, 41 tonn sei, hvorav hengt 31, saltet 7, 21 tonn brosme hengt, 137 tonn liveiti:, 66 tonn steinbjt, hvorav saltei 24. Landets samlete torskefiske. Pr. 1. juni er der oppfisket tonn torsli, I-ivorav hengt , saltet , a~ivendt fersk Forts. s. 258.

6 Trålfiske. Av Thor Iversen. Forts. fra nr 20. s. 233 Også en del an(c1re beste~iimelser i denne loven virker hemmenlde for norske trålere i lionliurranse med utenlandske. Loven stiller dog de såkalte»småtrålere«- motorkutteile mindre enn 50 tonn - i en særstilling. Disse må riktignok også ha tillatelse til å bruke trål og har en del forpliktelser, men de gis allikevel anledning til å tilberede og selge sin fangst etter eget ønske. Det vil si de kan drive ferskfisktråling. Vi har noen norslie småtrålere,men antallet av dem er lite, bare farkoster i alt, fordelt trent likelig på Skagerakkysien og Møre. Franslr inotortråler ((Saint Martin Legasse<(, Bjørnøya Lasteevne 1000 tonn saltfisk. 700 hk dieselmotor. 52 manns besetning. Fislietråling begynte på Sliakerakliysten i åreille for fangst vesentlig etter slmørflyndre på mudderbulnnen i den dype Norske Renne og foregår nec1 til et par hundre favners dyp. Fislierne her bruker en egen norsk tråltype utviklet med re1ietrol a ei1 som forbilde. Den er liten og lettbygglet og tåler ikke hårhendt behandling og brukes av slnå farkoster. På vår sydlige kyst ser det ut til at interessen nå er blitt sterk for å ta fatt pa tråling etter sild på banliene i Nordsjøen og on~givelser, slili som svenskene allerede gjør det og solm danskene vil begynne ined, lileil til slikt fislie fordres større farkoster med liraftige inotorer, antakelig helst iltlie iiiindre eiin 50 til 100 tonn. På Mørekysten brulies len litt større trål av svensk type. Den fanger godt, men er meget lettbygget i forhold til den engelske trål, og tåler ililie hård btinn, Alløretrålerne fisker, med sine temmelig små, orclincrre motorkuttere, oppå selve bankplatået, hvor dler er flelikevis jevn nok biun~n. De søker etter de fisliesorter, som egner seg best til ferskfislivare, slik som i'oiskjellige flyndrearter, hyse og andre. De gjør ukestuaer og iser ned sin fangst direkte i kasser oimibord, og kan derved levere en første lilasses ferslifiskvare. Det er nemlig så, at fisk tatt ined trål på ingeil måte behøver å bli av ringere kvalitet enn fisk tatt ined andre slags redskaper ute på havet. Rilrtignoli har den såikalte»trålfisli«fått et dårlig ord på seg, og det lian den nok fortjene under visse forutsetninger, såliedes når trålen slepes på bunnen i lranslrje altfor lang tid slili solm lian vcrre tilfelle i Nordsjøen ined tråltrekk på otpptil 6 A 8 timer, når fislreforekornsten er svart liten. På langvarige fislieturer til fjerne farvann, vil selvsagt også fislkens kvalitet forringes, især hvis den er iset ned i altreor høye lag i fisliebingene. Under alt fislie, hvor fangsten skal leveres til ferskfiskvare, likegyldig hva slags redslrap blir brulit, inå fisllieetiurene væne forlholdsvis kortvarige, selv otn is benyttes. Annerledes er det hvis fartøyel er utstyi'l ined kjøle- eller fryserom. Der finnes store områder på alle banker, ikke minst i de norske farvann, hvor bunlnen er så skarp og ujevn, at selv den mest robustie trål av dem som brukes i dalg ikke lian klare påkjenningen og således ikke kan benyttes, men der lhvor trålen lian gå es deli ubestridt det mest affelitive av alle slags redskapet for fangst av bunnifisk. Trålfisket trenger forholdsvis få folk, fordi det er masliinliradten som utfører de t vesentlige asjbeide. Men med alle sine fordeler er trålfisket et»røft\< fislie. Trålen tar alt den tre4fer på siln vei langs havbunnen, uten skånsel. Delte har' vart lijent, iner og mindre innrømmet, og diskutert blant i~nteress~erte i de trålfisliende land, lilie fra trålifisliet først begynte for )nyange hundre ås siden og opp til vår tid. Undaer det intesnasjonalc fiskeriråds for'handlinger går stadig trålspørsiiiålet igjen og rådet anstrenger seg 'for å bøte på trål~fisliets ulieinper. Tross alt det ufordelalitige som lian sies om trålen, er likevel fisket med den blitt naturlig utvililet, uleii større hiil~lrin~ger, i alle land unntatt Norge. Når spørsmålet om tråling nå etter lirigen atter er tatt opp til drøftelse hos oss, sliyldes vel clette førsl og fremst de direkte interesserte, som har sin trålertillatelse i behold etter krigen. Disse ønsker selvsagt en lovforandring som gir dem friere arbeidsforhold og bedrre muligheter for en liønnsom drift. De ø~nsker

7 også å få anledning til å utvide sin bedrift ined flere fartøyer. For øvrig synes det son1 oil1 inlersessen for traling er øket betydelig på lrysben i deri senere tid, kanskje især blant de»rene«fiskere. Med»rene«mener jeg, i denne forbindelse alle dem som har fiskeri til eneste nzringsvei Aret rundt. Denne lrlasse av fiskere utgjør en tredjedel av det samlete.fislieraiitall. De øvrige to tredjedeler driver annen virlrsomhet, mest jordbruk i en større eller mindre del av året. Det ser også ut til at de ansvarlige fiskeri- og hsyere statsmyndigheter finner det påkrevd å ta trålerfisket opp til ny drø'ftelse nå. Den nå gjeldende trålerlovs drastislse besteniinelser er jo ikke 4raiiikomm~et utelukkende av frykt for de ulamiper på forskjellig vis som et frigitt trålfislrie eventuelt ville kiunne forårs,alre, men også ses på bakgrunn av de høyst vanskelige handels- og eksport- forhold, som oppstod i mellomlrrigstiden, da lover] ble gitt. Nå etter krigen er disse forhold i alle fall forandnet med forihåpentlig lysere utsikter i framtiden. Det er mange her i Norge i dag, som tror vi er nødsaket til å føllge med, også når det gjelder trålfisket. De mener at en skarp konllsltirranse med utenlandsk tråling er nødvendig og den eneste pralrtisk mittligle utvei til å lrunnle hevgde oss i framtiden. De finner det hålpløst å få bramset og minsket de fretiimede fiskeres utnyttelse av fiskebestanden i våre hjemlige farvann på noen annen måte. De peker på at vi nå har en grunnsta~mme av øvete og meget dylrtige trålfis'kere til å oppta el1 konkurranse med, og de mener at tiden nettopp n~å er den riktige tid til å ta kraftig fatt. Ja, de har nok meget å fare med disse karene, mein det ler nok noen som har alvorlige betenkeligheter også. Bokføring for fiskere. Under krigen ble det av Fislreridirektoratet nedsatt en nenind som skulle forberede en konkurranse orii lærebok i bokføring for fiskere. Vi hitsetter her det programiilet som ble sendt deltakerne i konkurransen, idet vi antar det har interesse utover den aktuelle sitiiasjon som forelå da. Det ltom bare inn to besvarelser. &n ene holder forfatteren nå på med å forberede til trykning. 1. Boken må først gi den nødvendige opplæring i alminnelig bokføring omfattende oppstilliilg av status, anlegg og åpning av de nødvendige bøker, postering av cle foi fiskeren gjengse Iorretnirigstilfelle og avslutning. Regilslrapet må utformes med silrte på å tilfreclsstille følgende krav: a. Det slra1 til enhver tid gi o v e r s i k t o v e r e i e 11 - deler, fordringer og forpliktelser. b. Det slra1 danne grunnlag for o p p g j ø r tned parthavere og lottalrere. c. Det slral gi de opplysninger som kreves for a v- givelse av oppgaver til de offentlige m y n d i g h e t e r (næringsoppgave, selva~~givelse, regnslrapsoppgaver til Fislreridirelrtørens driftsølronotniske undersølrelser). d. Regnsltapet skal så vidt mulig anlegges slik at det blir mulig for fiskeren å s a m m e 11 l i l< il e u t b y t t e og lønnsomhet for de forslrjellige slags fiske han har deltatt i, slil< at regnskapet kan gi Iiam hjelp til å disponere arbeidstid, båt og redsltap på den mest regningssvarende måte. 2. For å fylle de under b, c og d nevnte krav må der legges s~rlig vekt på lieiisilrtsinessig spesifisering av utgifter og omkostninger, slilr at de mengde- og verdioppgaver som forlanges av de forsl<jellige myndigheter greit ltan finnes av bøkene. Videre må forlclares beregninger av rente, avskrivninger og vedlikeholdsomlrostninger på båter og varig utstyr og redskap samt fordelingen av disse onilrostninger på de ulike oppgjør med det formål å Irunne finne det rilrtige resultat for de enkelte sesonger eller turer. Skilnaden mellom vedlikehold og forbedring resp. utvidelse av de varige driftsmidler (båt, bygninger, redslrap) ii~å klargjøres og vises ved eksempler (utskiftning av motor, ombygging eller forlengelse av slrrog, øking av redslrapsmengde, kjøp av småbåter, gavlbåter m. v.). 3. Da oppgjørsinåtene i de forskjellige distrikter og fiskerier er ulilre, må de viktigste oppgjørsformer forltlares og innøves ved elrsempler. Følgende bør under enhver omstendighet gjennomgås: ToushefisRe o. L. I. Oppgjør for et garnlag, et liilelag og et julrselag etter endt lofottur. 2. Det samme for vinferfislret og for vårtorslrefislret i Finnmark. 3. Oppgjør for banlrfislre i Nord-Norge (herunder Bjørnøya og Spitsbergen). 4. Oppgjør for fislte med seisnurpenot i Nord-Norge. SilrlefisRe. l. For viritersilclfislret: Oppgjør for et lite og et stort s~iiirpe~iotlag, for drivgarnslag, landnotlag og settegarnslag. 2. Oppgjør for snurpenotfislre etter fetsild i Nord-Norge og småsild i Nord-Norge og Sør-Norge. 3. Oppgjør for garnfiske og for landnotfiske etter fetsild. 4. Oppgjør for sildefiske under Island både for snurpenot qg garn.

8 Anr?et fiske. 1. Oppgjør for en håbrandtur og for en pigghåtur på Vestlandet. 2. Oppgjør for snurpenotfiske etter brisling. 3. O~pgjør for n~al<rellfisl~e med drivgarn. 4. Oppgjør for småhvalfangst m. v. og for fangst p5 ishavet. 5, Linefiske under Island og Grønland. Dessuten bør medtas å r s o p 13 g j 0 r bide for sma og store farkoster. For farkoster på under 30 fot bør brsoppgjøret dog legges an noe enklere enn for de større. Minimumskravet bør være en regnsl<apsføring som gjar det mulig ved årets slutt å fylle ut de skjemaer soin :le sål<alte»statsbåter;( er pålagt å bruke når de skal gi regnskap til Fiskeridirektoratet. Sesongoppgjør for et lag som selv tilvirker fangsten helt eller delvis vil også vcere ønskelig. Eksempelsamlingen må være slik at den gir helt detaljerte posteringsøvelser, mest mulig i samsvar med den inåten hvorpå fiskerne foretar sine innkjøp og salg. De oppgjør som holdes når sesongen er ;lutt, bør falle i tråd med de oppgjørsmåter som faktisk er i bruk, men her er det også mulighet for å ga noe videre. Der n6 også være adgang til å foreslå mer hensil<tsniessige oppgjørsmåter. Det for~itsettes også at det før utarbeidelsen av en lærebok blir studert hele ordningen i fiskernes salgslag slik 3om denne framgår av lagenes vedtekter og forretningsregler. 4. Alt etter bedriftens størrelse må der stilles ulike Itriiv fil regnskapet. Det antydes som en muligliet at man søker å skjelne mellom store, middelsstore og små bedrifter. Der bør utarbeides eksempler på opplegg av regnskap for hver av disse bedriftsgrupper enten selvstendig eller i tilknytning til gjennomgåelse av oppgjørsmåtene. 5. Det vil også vare ønskelig å få gjennomgått en del enklere kalkulasjoner, særlig i forbindelse med nyanskaffelse og utslriftning av fartøy o. l., videre forhåndsl<alliyler for enkelte turer eller sesonger, f. eks. for avgjørelse av frakttilbud, finansiering av en planlagt større ekspedisjon eller liknende. IZomiteen tror det vil være hensiktsmessig å dele Iæreboken i to hoveddeler. Den første burde da gi grunnbegrepeiie og bolrføringens alminnelige prinsipper og teknikk, dog utformet med nøye henblikk på fiskerforhold, både hva uttryklcsmåte og el<sempelvalg angår. I annen del burde SA I<oin~ne oppgjør systematisk ordnet og med pnssende eksein. pelvalg. Antakelig ville det vtere hensilitsinessig å innflelte de under 5 nevnte l~all~ulasjonselisempler i denne del. Det bør dog stå forfatterne fritt å ordne stoffet på annen inåte. IZomiteen vil til slutt nevne at den anser det ønskelig on1 der i boken også kunne gis noen veiledning om 11 v o r d a 11 regnskapene skal kunne nyttes son1 vei- ledning for fiskeren i hans ~l<oiiomisl<e d i s 11 o s i s j o n e r. Det vil her først oq fremst bli tale o111 enkle statistiske oppstillinger som viser forløpet av inntekter, oml<ostninger og resultat fra sesong til sesong og fra år til år. Noe bestemt krav anser man det dog ikke for riktig B stille på dette punkt. Med hensyn til handelsrettslig stoff anser en det ønskelig å ta ined det som es n~dvendig for forståelse og riktig regn- skapsmessig postering av de vanlig forekommende forretniiigstilfelle. Det er også ønskelig å ta med veiledning for kontraktskriving, itf ferdig el se av lånedokumenter o. 1. Vårfiske, forts. fra s , til ferskfiskfilet 4449 tonn, tilvirket hl ditilpmedisintran og brukt 3845 hl lever til arinen t all. Tallene for rogn er uforandrete. Landets samlete torskefiske pr. 24. m i var falt ut i forrige nuinmer, hvorfor det hitsettes her. Det var et totalutbytte på tonn, hvorav 67cngt , saltet , anvendt fersk og iset , til filet 4449, alt tonn, tilvirket hl d?iilprtiedisint~an og brukt 3551 hl lever til annen tran. Rognpartiene er aiforandrete. I tilknytning til Thor Iversens artikkel om trålfisket gjengir vi dette vinterbildet, som taler for seg selv. Tapte kunder kosper mer enn %ap# fisk. Kwalifef går vedvarende ufbytfte. Hvis en fiskehandler oppdager at noe av hans lager er blitt forringet i kvalitet og hali kasserer det, så taper han hva fisken koster han1 og - det er ilie, men hvis han beholder det til han kan selge det til en godtroende kunde, vil han redde det som fisken koster ham - men han vil høyst sannsynlig miste kunden. Og det er verre enn å miste noe fisk. Det er den tilfredse kunde som kommer regelmessig tilbake og kj~iper mer, soin er grunnlaget for en god forretning på lang sikt for fiskehandleren.

9 Fra sjøens >>småbruksnaeringerc<. Sommeren 1929 begynte noen fiskere fra Onsøy å benytte et nytt redskap for å fiske ål med. Dette redsliap var innkjøpt fra Danmark, dlet såkalte åleslepevad, også benevnt åletrål. Fisliet iiled dette redskap foregår på,fra 2 til 5 favner vann og redskapet slepes langs bunnen i lrortere eller lengre tid alt etter son1 forholdene ligger an. Solin fartøy benyttes mindre skøyter el11er åpne motorbåter. Flere fiskere tok snart etter, og i 1930 hadde fisliel strciklret seg langs Sørlandskysten til bort i mot Kristiansand. Dette fiske ga et ineget godt utbytte, men Åleslepevad sett ovenfra. A. vadarm, U. spilbom, E. liliene, som fastgjør vadet til bommeil. Sli. vadpose mecl kalv, T. slepeline med hanefot fastgjort i fartøy. Av Magnus Halaas. det ble anmeldt til myndiglhetene da man mente at bruken av dette redslrq~ kolin i strid med tråleloven av 22. mai 1925 som bare unntar Reilietrålen fra forbudet tnot å fisllie med bunnslepenot på Norsk sjøteritorium. Salren gilili opp til doms ved Sands herredsrett i august 1930, soin erlilaerte reclsliapet soin ulovlig. Begynnelsen for denne dom var ililre bare at reds'lrapet Iroin i strid med trålleloven, men den oinfattet også både biologislie og pralrtislre s~~orsiliål. Etter at doininen var falt, innløp det til inyndighetene flere henvendelser oin å få redsllrapet frigitt. Fiskeridirektøren fiklr i oppdrag av departeinentel å undersøke både de biologislie og pralrtislce spørsmål sloin var reist i forbindelse tiied ålevadets anveildelse til ålefislie. Fislieridireilitørens rapport til departeinentet vedr. disse undersøkelser gi~lilr i det store og hele i riedskapets favør. Det ble klarlagt at redslrapet var lettvint og effektivt og ga de fiskere SO~TI brulite det et meget pent utbytte. Den skade som redska- Magrius Halaas arbeider i Fiskeridirektoratet. Han var med på forsøkeile 1;i 5lingerakkysten deri gangen ålevadet ble prøvet og har ellers iilterecsert seg srerlig for det som vi her har kalt sjøens småbruksriæringer. Senere vil Halaas Portelle 0111 siile unde~srnke1;er over»blankålen«og videre om håkjerringfisket på Norske.- kvsten. pet forvoldte på matnyttig fiskeyngel var ikke så stur, at man uten videre av den grunn burde gå til direlrte forbud. Med hensyn til å1:slepevadets forhojd lilke, overfor andre redskaper var det heller ikke noe der som direlrte talte (for at et forlbltid burde opprettes. Fiskeridirektøren mente likevel at man burde gå forsiktig frain ined hensyn til redskapets fulle frigivelse, og han foreslo!for departementet at det foreløpig ble frigitt et par år i en nærmere begrenset tild av året - som prøve. Således filtlr man rner erfaring for hvordan driften fortonet seg, og de forskjellige spørsmål ville da komme lilarere fram. Det var fislere på Sliageralilrysten som først toii åleslepvadet i bruk, og derfra ble også disliusjoneii satt i gang om dets lovlighet. Fislreridirelrtøren sen~dte således et ruildslrriv til samtlige fiskeriforeninger som stod tilsluttet Østlandske Fislreriselslra~~, som innuholdt et forslag om en prøvetid og bad om en uttalelse i den anledning. Av svarene som forela fra fislierlageile, visle det seg at det var omtrent like mange soin bifalt en prøvetid, soin dam som ønsket (helt f orbiud. Departeinentet og Østlandske Fiskeriselslrap var enig i Fiskeridirelitørens forslag, niens Stortingets Sjøfarts- og fiskerikomite inntok en noe tvilende holdning likeoverfor salren. Under sakens endelige belhaildling i 1932 ble det ingen dispensasjon gitt for åleslepvadet, det vedble fremdeles å vzre forbudt, et forbud som ililie bare gjaldt Sliageraklrysteil tnen det hele land. Saken ble ddfinitivt avgjori miens den ennå så å si var på et forswlrsstacliuti~, og uten at kystens øvrige fisltcrc hadde hatt anledning til å uttale seg. På Slrageralikysten har det i lange tider vaert drevet et utstrakt ifislie etter ål mied forskjellige redslliaper, og det var å vente at det oppstod interiessemotsetninger når el nytt redskap begynte å bli brukt i konkurranse m'ed de før anvendte redskaper p" a sainme fiskefelt, uvilje mot nye fisl~eredsikaper det er en foreteelse solm bar gått igjen siden lårhundrer tilbake, men det Ihar bestandig vist seg at disse har tvtunget

10 Seg igjennom selv om det har tatt sin tid, dis~liusjonen omkring et nytt tiltak er ennå ikke stanset meri bare sinket utviklingen. Allefisliet inntar iklte noen szrlig framskutt plass i de norslte fiskerier, men det utgjør lilcevlel en betyd'elig del av det fiske som forelgår ut fra den hjemlige båtstø i de kyststrøk [hvor dette fiske drives rasjonelt. Betraliter man en periode på 10 år fra 193b er det gjennoimsnittlig oppfisliet 548 tonn $1 til en verdi av kr pr. år. Av dette kvantum faller ca. 47 prosent på Sliagerakkysten, 29,5 på Ves~tlanlclet, 191,5 på Møre og Romsldal og 4 prosent faller på thele den øvrige liyststrekning. Går man ut ifra at m~ulig~hetene for ålefisket på Sliageralcliysten er tilfredsstillende utnyttet, så ligger fiskiet enda meget tilbake pa Vestlandet. Mare og Romsdal har utinerliete ålefelter soin ved rasjoilel1 drilft ville heve avkasltningen meget betydelig. Del åle'fiske som hittil har vært drevet i Trøndelag og Nordland er i stor utstrekning av tilreisende fiskere fra Vestlanldiet. Hv~or 1,angt nordover kysten inaln vil finne drivverdige forekomster av ål det vet man ilrlie. Såvidt en vet er det ikke foretatt noen undersølrelse i den retning, heller ikke har det vært drevet noe ålefislie langs den nordlige,kyst av slik bletydning at et svar på spørsmållet på dennle måte lian foreligge, av spredte opplysninger på annet vis kan man i~midlerticl ha grunn til å tro at kysten så langt nord som til Andenes huser en betydelig ålebeskand. Jeg skal i denlne forbindelse sitere bladet»nordlandsposten«for 3. juli 1937:»En del fiskere fr,] Berglens og Haugesunds-kanten driver for tiden åleifislie oppetter Ntainidalskysten.»Nordlan~dsposten«s korrespondent ihar hatt en samtale med en av iislierne som fortalte at i fjordene i Naeriøy, EZolvereid og Vikna, finnes de bieste ålefelter i landet. Angjleldende fisker hadde drevet ålefiske langs hele kysten fra Svenskekysten til langt opp over Nordland, inen slike svære felter som på Naindalsliysten hadde ikke han fisket på, tross det var enda tidlig på sesongen kunne man på ruser få opp til 100 kg ål pr. natt.«i et,bnev fra Loifoten s'ommeren 1936 nevntes det at en Møre-båt slom drev prøveifiske etter ål ved Hopen fickk olmliring 50 kg å1 pr. natt. #Gjennom samtale med fiskere sørfra soi11 har gjorl tilfeldige turer etter å1 i Trøndleliag og til dels i Nordland har en bestandig fått det inntrykk at miulig~hstene for ålefisllie i disse to kyststrøk es fullt likie gode som lengre sørpå. Fra Karinøy til Andenes er det strakt kystlinje på 700 nautiske mil med en mangfoldighet av fjorder, villier og sund, hvor hver fjord~b~unn og hver vik danlier mer eller mindre gode felter for ålefiske. På deii størgte del av denne kyststrekning son1 her er nevnt foregår det ikke noe fiske etter ål, eller i hvert fal1 meget lite. Ved å få et rieigulært fiske i gang her er det all gmnn til å tro at man derved lran theve landets samlete ålefislie meget ibetydelig. Åleslepevadet er her det rette redskap til å sette inn i drift, diet er foriholdsvis billig i anska~ffelse og mleget effektivt, når dette redslrap ble tillatt å brtilie, ville interessen for fisket ølie maget fort. Åleslepevadet vil neppe møte noen uvilje eller bli ansett son1 Ironlwrren t i-ilied andre redskaper langs kysten nordover fordi det ikke foregår noe fiske der på så grtint vann slom dette redskap fislier på i alininneligll~el. Her ifinnes det ingen åleruser eller huminerteincr el2er andre redskaper sol11 lran liom~ine i iriksjon ined vla$et på feltet. Frla tid til annen og på forslijellige steder kan del sannsynligvis bli {fanget ei1 del fiskeyngel, men spørsmålet er om det er hensiktsinessiig å hindre fiskerne i å utnytte de sililiert betydelige verdier som det ligger i ållefisket med slepevad langs kysten for å beskytte den fiskeyngel som av og til kan liomme i vadet.

11 l Utfersel 'av fisk og fi~keri~rodukfer i mars fordelt på tollsteder. (Etter oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå). Mengde tonn Stovsild saltet : Skien Hauges Bergen Alesund Saltet vårsild: Skien... 9 Egersund Skudenesh Hauges Bergen... 2 Florø hl'olde Kr sund Verdi Irr. Fetsild saltet: Bergen Ålesund l Krsund I Trondheim Sk jaresild: Bergen Kryddersild: Bergen Saltet fisk i bnr. og kasser: Svolvær lilippfisk : Bergen Ålesund Kr. sund Rwndfisk. Finnm. : Bergen Ålesuiid Rotskiar: Bergen Aiesulid... I l Annen: Bergen Ålesund Svolvær l Mengde Verdi tonn kr. Tayrfisk. sei : Bergen Ålesund Do., hyse: Bergen Ålesund Do., bvosnae: Bergen Fersk. vårsild: Egersund Haugesund Bergen Ålesund Trondheim Fersk storsild: Bergen Ålesund Molde 'ir.sund Fevsk. fetsild: Bergen Fersk. vårsild: Kr.sund l0000 Tovskefilet: Bergen Trondheim Narvik Svolvær O80 Anxelz fersk torsk:... Oslo Bergen Florø og Måløy Ålesund Kristiansund Trondheim Sandnessjøen Narvik...: Svolvzer Tromsø Bodø l Mengde tonn Annen fersk fisk: Haugesund Bergen Florø og Måløy 15 Ålesund Krsund... 5 Trondheim Narvik... 6 Tromsø... 4 Andre... 2 Verdi kr. Fersk. rogn: Bergen Florø og Måløy. 228 Ålesund Kr.sund... l 896 Sandnessjøeil Svolvær Tromsø Sild. røykt: 1% Haugesund Bergen Ålesund Tr.heim Hummer: kg Kristiansand Stavanger Bergen Reker: 1% Halden Fredrikstad Oslo Kragerø Langesund Arendal Kristiansand Fl.fjord Kopervik Bergen... G Trondheim Hermetikk : tonn Fr.stad Oslo Stavanger Haugesund Bergen Trondheim Namsos $Det er miuli1g at ålefisket vil u.tibre seg selv til de Ålesleipevadet bør snarest gis dispenslasjon fra stnøk av kysten 'hvor dett. e fiske enda ikke er lrornmet ' trålieloven og frigis til bruk. Hver dag som går av i gang. men skal denne nhbredelse skje ved hjidp av sommermånedene før dette skjer. er et tap for fiskerne fiuser og teiner vil det qten tvil gå #årtier 'før fisket og et tap for landet. kolmmer i giang på dette lange str101r....., I,, j

12 l puns.j) puns -a8ns~ puns -1aB~ , N N N N N ~ W W m'.d.dg$odn O cn Q\ z ~ c, ndcd n. m- I c, nzm 2 5 ~ ~ ~ mrlrlrlrlrlrlrl c n m a O ; O ; S 1 ; O d N W $ m a b W a O d N W $ m N N N N m rlrlrl

Påny en uværsuke. Fetsild- og stndsildfisket.

Påny en uværsuke. Fetsild- og stndsildfisket. Ufgiff av Fiskeridirekføren. Kuii hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tillatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 2. oktober 1947. Nr. 40 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960 SOSIALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 2-14. rgang - februar 1960 000000000000.000000OO0.000000000 Et skritt nærmere ny studieordning Utkastet til

Detaljer

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar-19. sept. 1959

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar-19. sept. 1959 FISKETS GANG Utgift dv Fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tillatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 24. september 959 Nr. 39 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN >'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN FIiKtT! GANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Fiskerilovgivning... 541 Forelepige oppgaver over fisk omsatt av Norges RAfisklag pr. 28. juni 19i0... 541 Glimt fra Opplysningsutvalgets

Detaljer

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag fredag 31. juli 2009 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 2 Nr 87 Uke 31 z makrellkrigen: kystavisa Nei til islandsk fôr Salmon Group krever fiskemel fra bærekraftig fiskeri, og nekter å ta imot islandsk

Detaljer

EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2

EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2 29. august mandag 2011 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 4 Nr 100 Uke 35 EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2 Aqua Nor er en glimrende anledning til å styrke næringens omdømme.

Detaljer

SOSIALØKONOMEN FEBRUAR INNHOLD. Norsk industri i oljealderen. Stottetiltak i fiskenceringa støtte til hvem? 4. Nytt fra NSF. 10

SOSIALØKONOMEN FEBRUAR INNHOLD. Norsk industri i oljealderen. Stottetiltak i fiskenceringa støtte til hvem? 4. Nytt fra NSF. 10 76 SOSIALØKONOMEN FEBRUAR Redaksjon: Finn R. Førsund Tor Kobberstad Knut Arild Larsen Leif Asbjørn Nygaard Norsk industri i oljealderen INNHOLD OLA FLATEN: Stottetiltak i fiskenceringa støtte til hvem?

Detaljer

Tid for skjærgårdsferie - men ta hensyn til lover og regler

Tid for skjærgårdsferie - men ta hensyn til lover og regler AKTUELT ~is"ets Gane GI * UTGITI AV FISKERIDIREKTORATET 81.ARGANG NR. 6 - JUNI Utgis månedlig ISSN 0015-3133 ANSV.REDAKTBR Sigbjørn Lome/de Kontorsjef REDAKSJON: OlavLe/cve Dag Paulsen Per-Marius Larsen

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278 INNHOLD CONTENTS 67. ARGANG NR. 8 Uke 18 1981 Redaktor: Ulgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 Sigbj~rrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Gunnar Christensen,(red.sekr.) Vidar Ho~iskeland Kari Østervold Toft Ekspedisjon:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

-rr:/j. ~økoloal NORGES NATURVERNFORBUND

-rr:/j. ~økoloal NORGES NATURVERNFORBUND " DEN FØRsTE NATURBOKA NOE Å BEGYNNE MED er «Den første naturboka» av Segnestam! Helin - det første tiltak her i landet med sikte på å formid le enkel og grunn leggende økologisk kunnskap til barn på de

Detaljer

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme AN INCH OF TIME `4. 25 år er kun «en tomme av tiden», men ser man på IBM's utvikling i Norge i denne periode, fortoner det seg for oss som en meget betydningsfull tid. I takt med den kontortekniske utvikling

Detaljer

Skreifiske i Lofoten Side 6 7. Ny forening i Norges Fritids- i Sogn og Fjordane. UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27

Skreifiske i Lofoten Side 6 7. Ny forening i Norges Fritids- i Sogn og Fjordane. UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27 UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27 Skreifiske i Lofoten Side 6 7 Kysttorskvernet, en farse eller et spill for galleriet? Side 25 Feil mål på rømningsvei er ditt ansvar Side 20 Fokus på vern og forskning -

Detaljer

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ]

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] NUMMER 1 2012 SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] [ innhold ] SKREI et kulinarisk høydepunkt

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator SOS IALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 7-13. årgang - september 1959 Go40.00.0.0.0.000.0.0.0.0.c0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.40.0.0.0.0*0.0****00.0.0.0.0.0.0000.0.0.0.000.0.0.00.0.000.0.00.0.0.00

Detaljer

Ombudsmannen for Forsvaret

Ombudsmannen for Forsvaret Kjell Arne Bratli Fra norsk merkeår til internasjonal merkevare: Ombudsmannen for Forsvaret 1952-2002 @ 2002. Utgiver: Sjømilitære Samfund v/norsk Tidsskrift for Sjøvesen Boks 150, 4086 Hundvåg. ISBN:

Detaljer

DRÅPEN. Hvorfor skal arbeidsmiljøloven. fra sjøfarten? Sjøfarten og arbeidsmiljøloven. Skipsbesøk i Kristiansund. Nr. 2 2003

DRÅPEN. Hvorfor skal arbeidsmiljøloven. fra sjøfarten? Sjøfarten og arbeidsmiljøloven. Skipsbesøk i Kristiansund. Nr. 2 2003 Nr. 2 2003 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Hvorfor skal arbeidsmiljøloven holdes borte fra sjøfarten? Skipsbesøk i Kristiansund Sjøfarten og arbeidsmiljøloven OD og sikkerheten

Detaljer

Seier for fiskeriene. God start på fiskeriåret Side 6

Seier for fiskeriene. God start på fiskeriåret Side 6 21. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2006 Gjøres klar for å hugges Her er rederiet Carisma sitt Soria Moria en utrangert dansk ringnotsnurper til 2,5 millioner kroner. Når båten er satt i stand - «egnet og utstyrt for

Detaljer

FORTELLINGER OM KYST-NORGE DEN NORSK-ARKTISKE TORSKEN OG VERDEN. Torskefiskets historie

FORTELLINGER OM KYST-NORGE DEN NORSK-ARKTISKE TORSKEN OG VERDEN. Torskefiskets historie FORTELLINGER OM KYST-NORGE 1 DEN NORSK-ARKTISKE TORSKEN OG VERDEN Torskefiskets historie Innhald Torsk fra mat tll eksportvare Lange linjer Tørrfisk til salgs Hansatid og jektefart Svingninger i markeder

Detaljer

Mener russerne. ble tipset. side 6. side 10 og 11. side 22 og 23. side 26 og 27. side 2 og 3

Mener russerne. ble tipset. side 6. side 10 og 11. side 22 og 23. side 26 og 27. side 2 og 3 Delikatesser som går unna Helgelandsbedriften Vega Delikatesser går så det suser, selv om de papdoksalt nok må hente fiskeråvarer fra andre steder. September 2013 Uke 38 Nr. 37, 3. årgang www.kystogfjord.no

Detaljer

3nn6old: Jens L. Seip (c. o. 1940), underdirektør i Den norske stats husbank.

3nn6old: Jens L. Seip (c. o. 1940), underdirektør i Den norske stats husbank. RaPaMb2323 ci dette nummer: zwazzzz zzz 22 z23z2 Metiarbeidere: pamazzwaza Redaksjonen interesserer seg for debatten omkring distriktsutbyggingen i Norge. Foruten dagens leder har redaksjonen en egen artikkel

Detaljer

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION 96 SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96 BERGEN, MAY 8 12 INNHOLD - CONTENTS Norsk-Dansk avtale om fiskerifaglig samarbeid klar - Norwegian-Danish fishery agreement Jon Skaar jr.: - Tar aldri krise i min munn!

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

I Kari 0stervold Toit

I Kari 0stervold Toit INNHOLD - CONTENTS 67. ARGANG Nr. 14 - Uke 31-1981 Utgls hver 14. dag ISSN 0015-3133 Ansv. redaklar: Sigblorn Lomelde Fung. kontorsjef I Redakslon: I Vidar Hkiviskeland I Kari 0stervold Toit Ekspedisjon:

Detaljer

Axel Dammann. Barentshavet. og den gylne vei til velstand i nord.

Axel Dammann. Barentshavet. og den gylne vei til velstand i nord. Axel Dammann Barentshavet og den gylne vei til velstand i nord. Oslo 2014 2 Axel Dammann er sosialøkonom og tidligere banksjef i Den norske Creditbank. Fra 1996 styreformann og medeier i Netfonds Bank.

Detaljer

3nrOold: dette nummer: 935b55932)Sbib gbatfitabsbibftsba M.edarGetdere: gabgbseambbs. OECD stimulerer den økonomiske vekst Intervju med Finn Molvig 2

3nrOold: dette nummer: 935b55932)Sbib gbatfitabsbibftsba M.edarGetdere: gabgbseambbs. OECD stimulerer den økonomiske vekst Intervju med Finn Molvig 2 Sibibibbib% dette nummer: 935b55932)Sbib gbatfitabsbibftsba M.edarGetdere: gabgbseambbs Økonomisk vekst blir et stadig mer sentralt mål også i de fleste vestlige land. Men det kan være uklart for oss i

Detaljer

Hummerfiske i Oslofjorden, side16

Hummerfiske i Oslofjorden, side16 UTGAVE 2 - desember 2013 ÅRGANG 29 Hummerfiske i Oslofjorden, side16 Oppdrett ei problemnæring: side 14 Hummaren vil bestå: side 18 Landsmøtet 2014 til Lofoten: side 22 Arbeidsgruppa «Fiske i sør»: side

Detaljer