Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl Victoria Hotell, Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger"

Transkript

1 Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl Victoria Hotell, Stavanger Årsmøtet startet med en presentasjon av Destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren ved Gunhild Vevik. I sin åpningstale gikk leder Kari Steinsvik kort inn på NGF sin 30 år lange historie. På et IGC årsmøte i Stavanger kom en del guider sammen og startet Norges Guideforbund. Fra første dag var krav og kvalitet på guidearbeidet viktig for det nye forbundet. En god og lik guideutdanning for hele landet ble derfor en prioritert oppgave. På årsmøtet i 1985 ble vedtektene godkjent. Utdanningskomiteen leverte på årsmøte i 1986 sin første Utdanningsordning. Flere utspill er blitt gjort overfor både myndigheter og reiselivsaktører om å sette guiding på dagsorden, men det var vanskelig å få gjennomslag. Sikkerhet i buss kom tidlig på banen og NGF påvirket at forbedringer kom. Vi har også hatt kommentarer og medvirket til at vi ikke fikk nye ord som "gaid og sørvis. Moms-saken var svært viktig på begynnelsen av 2000-tallet og ga klart uttrykk for hvor viktig det var å unngå det. Denne saken kom opp igjen i 2010 og NGF samarbeidet da blant annet med formidlere og Virke. Finansdepartementet valgte å ikke innføre moms på guidetjenester. NGF har i de siste årene satt fokus på guidens rolle i reiselivet og i 2007 klarte vi å knekke koden og fikk til møter med både departement og sentrale aktører i reiselivsnæringen. Vi har fulgt opp de siste reiselivsmeldingene og guiden og guidearbeid er kommet mer med. Spesielt må nevnes det gode samarbeidet med Innovasjon Norge Reiseliv, som har gjort at vi har kunnet arrangere en fagkonferanse i 2008, 2 UDK-treff og delta på ulike møter og konferanser. NGF sitt motto er Sammen er vi sterkere. Styret ønsker nå å ha en ny parole: Med NGF inn i fremtiden. Guidene er ressurspersoner og styret håper at dette årsmøtet kan får oss alle til å se hvilke muligheter vi har til bli enda sterkere og bedre. Dette må også skje med at vi får enda flere NGF-godkjente kurs rundt om i landet. Lykke til med årsmøtet! Godkjenning av innkalling. Godkjent. Valg av møtedirigent. Styret foreslo Trulte Ellingsen, Drammen GF, som ble valgt og overtok møteledelsen. Valg av referent. Styret foreslo sekretær Gro Steimler, som ble valgt. Valg av protokollunderskrivere. Styret foreslo Gro Flølo Barrie og Ruth Skartveit Rogne, Ålesund GF, som ble valgt. Valg av tellekorps. Styret foreslo Kari Alise Svensen Mellgren og Bernt Mauritzen, Stavanger GF, som ble valgt. Saksliste: Sak 1. Behandle og godkjenne fullmakter. Følgende foreninger var representert: Bergen Guideforening Drammen Guideforening Harstad og Omegn Guideforening Gjøvik-Toten Guideforening Oslo Guideforening St. Hallvard Kristiansand og Omland Guideforening Trondheim Guideforening Lillehammer Guideforening Stavanger Guide Forening Nanneke Larsen Laila Klem Tveten Catherine Hunter Kari Jemtland Moen Inger-Johanne Bryde Niels Henrik Jensen Wenche Ødegård Gro Flølo Barrie Aud Hulberg Anne Berit Foldnes Fullmaktene ble talt opp og godkjent Antall stemmer 502. Antall deltakere på Årsmøtet 52. I tillegg møtte 2 observatører fra Trondheim Guide: Trine Søraa og Astrid M. Aasum. Styret foreslo at de to observatørene skulle få talerett på årsmøtet. Trondheim Guideforening ønsket en forklaring på prosedyrer i dette tilfelle. Det ble klart at Årsmøtet selv bestemmer dette. Trondheim GF innehar stemmetall pr , inklusiv de 4 medlemmene

2 som har meldt seg ut og startet den nye foreningen Trondheim Guide. Forslag: De 2 observatørene fra Trondheim Guide innvilges talerett på Årsmøtet. Vedtak. Innvilget mot Trondheim Guideforenings stemmer. Sak 2 Årsberetning for Leder Kari Steinsvik leste opp årsberetningen. Kommentarer: 2d: På spørsmål om videre arbeid med digital guideopplæring, så svarte Kirsten Elmar Mikkelsen at arbeidet fortsetter. Flere av aktørene er interessert i å få dette til og NGF vil jobbe videre med å finne de rette kanalene og utvikle enda bedre nettverk. Tilbakemelding er at man ser behovet, men forstår ikke at guideutdanning ikke har en egnet eier som kan ta det økonomiske ansvar for slik utdanning. Sertifiseringsordning for profesjonelle guider er ikke et godt begrep, men Kirsten understreket her at det er andre som har definert dette. 3g: Web-siden. Det ble understreket hvor viktig det er å ha profesjonelle og oppgraderte web-sider. Styret etterlyste igjen tilbakemeldinger fra medlemmene både til nettsidene og facebook. 4a: Samarbeid med Innovasjon Norge. Samarbeidet med Innovasjon Norge har vært svært bra og styret forsikret om at de også i fremtiden vil undersøke mulighetene for et fortsatt samarbeid. 5a: IGC. Det ble reist spørsmål om hensikten med Inter Nordic Guideclub, IGC. Dessverre har arbeidet innad i IGC de siste årene ikke fungert slik man ønsker. Årsmøtet på Island i begynnelsen av mai vil diskutere fremtiden til IGC. Det er viktig å vurdere et fortsatt medlemskap i IGC både for NGF og foreningene og Kari Steinsvik lovte full rapport fra møtet på Island. I den forbindelse ble det kommentert at med utmeldelsen av FEG så kan NGF stå uten internasjonale kontakter og det bør diskuteres om dette er riktig. Årsberetningen ble godkjent Sak 3 Årsregnskap for Revisors beretning for Bente Blomholt presenterte regnskapet. Reise og møteutgiftene har inkludert UDK-treffet i september. Styret ble bedt om å undersøke mulighetene for momsfritak for frivillige organisasjoner. Bente Blomholt leste opp et brev fra Ellen Søvig, Bergen GF ang landsmøteregnskapet fra Ålesund. Spørsmålene gjaldt overskudd på kr 513 og om regnskapet ble gjort opp med underskudd før loddpengene og om Landsmøtet dermed overskred godkjent budsjett. Bente Blomholt svarte at landsmøtet ble gjort opp med underskudd pga underholdningsposten og derfor ble loddpengene tatt med i det endelige regnskapet, og det ble derfor overskudd som nevnt over. Ålesund GF har i sin landsmøterapport understreket sitt syn på hvorfor loddpengene skal gå inn i det totale regnskapet. Kari Steinsvik orienterte om at loddpengene i utgangspunktet skulle være en ekstra inntekt til NGF. Det er NGF som er ansvarlig for et eventuelt underskudd og inntektene fra et loddsalg skulle være en sikkerhet for dette. For 4 år siden endret styret det til at overskuddet (loddpengene) kunne deles likt mellom forbundet og foreningene. Ellen Søvigs brev ses på som et muntlig innlegg i diskusjonen og refereres som det. Brevet legges ikke ved referatet. Revisors beretning ble lest opp. Regnskapet og revisors beretning 2013 ble godkjent. Budsjett 2014 Det ble kommentert at kontingent IGC/FEG blir feil fordi styret har vedtatt å melde NGF ut av FEG. Budsjett 2014 ble tatt til orientering. Sak 4 Fastsette årskontingent for Styret foreslo ingen endring i kontingent, men ny kontingent for Guide med spesialkompetanse til kr 400,-. Ålesund GF foreslo å øke kontingenten med kr 100,-, og Oslo GF St. Hallvard støttet dette. Det ble kommentert om det er riktig å øke kontingenten. Bergen GF, Kristiansand GF Lillehammer GF og Stavanger GF mente at smertegrensen kan være nådd og det var frykt for at flere vil vurdere å ikke være medlem i NGF.

3 Etter en del diskusjon foreslo Oslo GF St. Hallvard en økning. På kr 50,- fra Avstemming: For økning: 363, mot økning: 139. Vedtak: Kontingenten økes til kr 250,- fra Trondheim GF foreslo følgende: Enkeltmedlemmer og spesialguider skal ha medlemskontingent på kr 600,-. Sak 5 Innkomne saker. a) Oppgradering av nettsidene fra Styret. Kari Steinsvik orienterte om forslaget som Stavanger GF har sendt til en del foreninger. Styret vil etterkomme anmodningen, men er noe skeptisk til felles e-postadresser. Styret la frem et endret forslag i forhold til det som står i årsmøtesaken. Flere kommenterte at de ønsket e-postadresser. Det ble også sagt at beløpets størrelse burde stå i vedtaket. Med de tekniske løsninger som finnes burde det ikke være noe problem å få til gode løsninger for Norges Guideforbund. Bente Blomholt orienterte om at det skal innhentes tilbud fra ulike leverandører i samarbeid med nåværende web-ansvarlig. Det ble kommentert at det må påregnes noe høyere årlige driftsutgifter. Styret la frem følgende forslag: Årsmøtet godkjenner at styret kan bruke av oppsparte midler, ca kr for å dekke utgiftene til oppgradering av nettsidene. I forbindelse med etablering av ny web-plattform bør det legges til rette for at medlemsforeninger kan få egne undersider som de selv redigerer. Det vil bli en avgift for bruk av slike undersider og tilgangen vil være passordstyrt. Styret vurderer også e-postadresser. b) Landsmøtefrekvensen fra Lillehammer GF ønsker å opprettholde ordningen slik den er i dag. Det kom flere kommentarer om hvor viktig landsmøtet er som en møteplass. Imidlertid ble det også argumentert med at det er et stort løft for en forening å arrangere et landsmøte, og det kan være godt at det er litt tid mellom arrangementene. Flere mente at kanskje det kunne gjøres noen endringer i selve landsmøteavviklingen. Avstemming for eller mot Ålesund GF sitt forslag: De planlagte landsmøtene i 2015 og 2016 går som planlagt. Neste Landsmøte blir i 2018 og deretter hvert 2. år. Avstemmingen ga følgende resultat: 157 for 2. hvert år, 345 for hvert år. Forslaget falt og landsmøtet holdes hvert år. c) Vedtektsendring. Valg av UDK på Årsmøtet fra Trondheim GF Trondheim GF ønsket å få vite mer om hvordan og hvem som velger UDK. Kirsten Elmar Mikkelsen orienterte om UDK-ordningen som har vart siden Det er en meget velfungerende ordning og UDK-ene velges av styret etter forslag fra foreningene i det området som dekkes. Hvem som er egnet og villig har vært grunnlaget for å finne UDK-er. Hun orienterte også om Utdanningsleddet og komiteen som hjelper styret i utdanningsspørsmål, men også er en støtte for UDK-ene. Det er av stor betydning for NGF at det er kontinuitet og erfaring i UDK-gruppen. De bør ikke velges for en 2-års periode. Det kom kommentarer om hvor UDK-ene er forankret i organisasjonen og om UDK-ene skulle inn i vedtektene. Kirsten understreket at Utdanning og UDK-nettverket er grunnlaget for NGF sin eksistens. Alt må ikke inn i vedtektene. I dette tilfelle er det snakk om pedagogikk, hensikten er å skape god kompetanse, slik NGF har gjort i 30 år. Forslaget fra Trondheim GF ble tatt opp til avstemming: Trondheim Guideforening foreslår endring i 5 og 7: 5 pkt 9: (Årsmøtet skal) Velge UDK i henhold til 7 b 7 b Utdanningskontakt; UDK Regionale utdanningskontakter UDK er etablert for å styrke og sikre kvaliteten på guideutdanning i Norge. Disse representerer regionene Nord-Norge, Midt-Norge, Møre og Romsdal/Nordfjord, Hordaland, Rogaland, Sørlandet, Oslofjordregionen, Indre Østland og Oslo. Utdanningskontaktene foreslås av medlemsforeninger fra den enkelte region og velges for en toårs periode.

4 Vedtak: Forslaget falt med 45 stemmer for og 457 stemmer mot. d) Medlemskap i Virke fra Oslo Guideforening St. Hallvard Oslo Guideforening St. Hallvard orienterte kort om bakgrunnen for forslaget. Det kan være godt å ha en organisasjon i ryggen i ulike saker. Flere var enig i dette, men etterlyste hva det vil koste. Det ble opplyst at en minimumsavgift er kr pluss en avgift pr medlem, men det kan forhandles om dette. Det ble også tatt opp hvilken tilknytning NGF skal ha til ulike organisasjoner herunder også FEG og IGC. Etter en del diskusjon ble det foreslått et felles forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret i NGF utrede medlemskap i guideorganisasjoner, deriblant IGC og FEG, samt andre relevante organisasjoner, primært NHO og Virke. e) Oppfølging av samarbeid om guideutdanning or sertifisering og ledertreff fra Styret Styret fremmet følgende forslag: Årsmøtet gir styret muligheten til å bruke av oppsparte midler til deltagelse på møter/konferanser i forbindelse med guideutdanning/sertifisering og til et Ledertreff. Det vil bli ført egne regnskap for dette og rapport legges frem for årsmøtet Sak 6 Søknad om medlemskap. Trondheim GF ønsket av vedtektene for den nye foreningen ble lagt frem. De reagerte også på at foreningen har tatt et navn som ligger tett opp til eksisterende forening. Kirsten Elmar Mikkelsen, UDK-komiteen, redegjorde for anbefalingen som ligger i årsmøtepapirene. Vedtektene er gjennomgått og det er ikke funnet noe som er i strid med NGFs vedtekter. Navn på foreningen er ikke noe som angår NGF. Det ble bedt om en orientering fra observatørene om hvorfor de ønsket en ny forening. Blant grunnene er arbeidsavtale med Trondheim GF og Visit Trondheim og guidekursopplegg. Møteleder spurte Årsmøtet om det var ønskelig å ta frem vedtektene og kun Trondheim ønsket det. Oslo GF St. Hallvard kommenterte at UDK-komiteen og styret har anbefalt medlemskap og det burde være greit for årsmøtet. Styret fremmet følgende forslag: Trondheim Guide Autoriserte Trondheimsguider NGF blir tatt opp som medlemsforening i Norges Guideforbund fra Sak 7 Fastsette honorar for 2013 til styremedlemmer og revisor. Styret foreslo følgende: Leder: Kr Sekretær: Kr Kasserer: Kr Styremedlem: Kr Revisor: Kr Sak 8 Valg av styremedlemmer i henhold til Vedtektene 7a. Valgkomiteens leder Niels Henrik Jensen leste valgkomiteens innstilling. Valget ga følgende resultat: Leder: Kari Steinsvik, 2 år Kasserer: Bente Dahlen, Lillehammer Guideforening 2 år 1.varamedlem Catherine Hunter, Harstad Og Omegn GF 1 år Bodil Høiby Warø, Trondheim GF foreslo Wenche Ødegård, Trondheim GF som 2. vara i stedet for Elisabeth Vestli, Oslo GF St. Hallvard.

5 Avstemming: Wenche Ødegård, Trondheim GF fikk 45 stemmer. Elisabeth Vestli, Oslo GF St. Hallvard fikk 457 stemmer og er valgt til 2. vara. Sak 9 Valg av revisor i henhold til Vedtektene 7b. Revisor: Cathe M. Farstad, 1 år Vararevisor: Kåre R. Walvik, Stavanger Guide Forening 1 år Sak 10 Valg av valgkomité i henhold til Vedtektene 7c. Niels Henrik Jensen, Kristiansand og Omland Guideforening Kirsten Elmar Mikkelsen, Oslo Guideforening St. Hallvard Ellen Margrethe Søvig, Bergen Guideforening Varamedlemmer: Trulte Ellingsen, Drammen Guideforening Wenche H. Almestrand, Lillehammer Guideforening. Trulte Ellingsen hevet årsmøte kl Leder Kari Steinsvik takket møteleder for vel utført jobb. En takk ble også rettet til Astrid M. Aasum, Trondheim Guide for jobben som 1. vara og til valgkomiteen. Hun takket for tilliten som leder for en ny 2 års periode. Det var en grundig vurdering som ble gjort da valgkomiteen spurte om gjenvalg. Det har vært et tøft år med sykdom og dødsfall i nær familie, og da merkes det at NGF styres av frivillige, det er ingen generalsekretær som tar unna arbeidet. Gode kollegaer i styret har imidlertid gjort det mulig å komme vel i havn også i år. Nå ser styret frem til et år hvor Ledertreff skal ha høy prioritet. Årsmøtet har også gitt en del utfordringer som det skal bli spennende å ta tak i. På festmiddagen lørdag kveld ønsket styret å hedre de tidligere styremedlemmene som ikke var til stede ved 25 års jubileet i Tønsberg. Turid Gjesdal, Sigrun Bjelland, Astrid M. Aasum, Kåre R. Walvik og Niels Henrik Jensen fikk tildelt 30 års jubileums diplom som tak for innsatsen i styret til NGF. Styret har i år ønsket å hedre Kirsten Elmar Mikkelsen med Æresmedlemskap i NGF. Det ble gjort i form av et diplom og blomster. Kari Steinsvik holdt en tale til Kirsten og berømmet hennes arbeid med utdanning i NGF gjennom 30 år. Hun var med på å lage den første Utdanningsordningen og hun var den første leder for utdanning i forbundet. I dag er hun UDK for Oslo, medlem av UDK-komiteen og svært viktig for styret i spørsmål som har med utdanning å gjøre. Hun er også sentral i det arbeidet som gjøres i dag med blant annet samarbeid om felles guideutdanning og sertifisering. Utnevnelsen kom helt overraskende på Kirsten og hele salen applauderte for utnevnelsen. sign. Gro Steimler referent Protokollunderskrivere: Sign. Gro Flølo Barrie Sign. Ruth Skartveit Rogne

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Niels Henrik Jensen, leder i Kristiansand og Omland Guideforening, ønsket velkommen til Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Norges Guideforbund

Årsmøte i Norges Guideforbund ÅRSMØTE OSLO 19. mars 2011 Årsmøte i Norges Guideforbund 19. mars 2011 kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere.

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 Tilstede: Trine Søraa, Kari Steinsvik, Vibeke Moldvær, Niels Henrik Jensen og Beate Roscher Salen. Sak 22/07-08 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold NMCUs årsmøte 2015 REFERAT Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold Tilstede: Hans Vestre, Ann-Mari Klokkerud, Tommy Kragseth Hansen, Frode

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO DNTs leder, Nils Dagestad, ønsket delegater, presse, gjester og innbudte velkommen til generalforsamlingen.

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

NR 3 September 2002-68. ÅRGANG

NR 3 September 2002-68. ÅRGANG NR 3 September 2002-68. ÅRGANG KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: PRIV. ARB/MOB. E-POST FORMANN: Bjørn Torstein Olsen Pareliusveien 11B, 1177 Oslo 22 29 51 35 22 05 35 00 bjorn.olsen@nito.no VISE FORMANN:

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer