DATO: 15.februar 2012 TID: kl 14.30, STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter og Stiklestad hotell - Verdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DATO: 15.februar 2012 TID: kl 14.30, STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter og Stiklestad hotell - Verdal"

Transkript

1 NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 15.februar 2012 TID: kl 14.30, STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter og Stiklestad hotell - Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 008/12 Referatsaker 009/12 Plan for selskapskontroll - Diskusjonsgrunnlag 010/12 Orientering fra sekretær Oppsummering etter møte med revisjonen 011/12 Studietur til Oslo Status planlegging 012/12 Besk/befaring Mære landbruksskole - planlegging 013/12 Kontrollutvalgets forhold til media Vedlegg 1 i sak 009/12 KomRev Trøndelag IKS - Diskusjonsgrunnlag til kontrollutvalget i forbindelse med plan for selskapskontroll vil bli ettersendt Steinkjer, 8. februar 2012 Ola-Morten Teigen Liv Tronstad leder kontrollsjef (sign) tlf: / mob: e-post:

2 SAK 008/12 REFERATSAKER Kontrollutvalget Liv Tronstad 008/ Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 KS Etikk, antikorrupsjon og internkontroll i kommunesektoren» 7. mars på Royal Christiania Hotel, Oslo 2 NKRF Medietrening for KU-medlemmer, 27. mars i Trondheim Referatene tas til orientering. SAK 009/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - DISKUSJONSGRUNNLAG Kontrollutvalget Liv Tronstad 009/ Kontrollutvalget drøftet saken og ga innspill til revisjonen om innhold i planen. Vedlegg 1. KomRev Trøndelag IKS - Diskusjonsgrunnlag til kontrollutvalget i forbindelse med plan for selskapskontroll Organisasjonskart NTE 3. FT-sak 11/85 Eiermelding 1. Kontrollutvalgets sak 047/11 Plan for selskapskontroll oppstart 2. Plan for selskapskontroll

3 Saksopplysninger Viser til kontrollutvalgets sak 047/11, der kontrollutvalget bl.a. ba revisor igangsette arbeidet med plan for selskapskontroll. Fylkestinget behandlet Eiermelding 2011 Sak nr 11/85 i fylkestinget den 8. desember Eiermeldingen med vedlegg gir en oversikt over fylkeskommunens eierinteresser samt en kort omtale av hvert selskap. I tillegg eier fylkeskommunen selskapet NTE. Detter er ikke omtalt i eiermeldingen, men selskapet har et slikt omfang og betydning for fylkeskommunen at det skiller seg ut i en særklasse. Selv om det ikke er lov- eller forskriftsbestemt er det gitt anbefalinger om at det i tilknytning til plan for selskapskontroll også bør foretas en vesentlighet og risikovurdering for de enkelte selskap. De enkelte selskapers betydning for eier kan variere stort. Enkelte selskaper kan levere samfunnskritiske tjenester til innbyggerne eller tjenester til fylkeskommunens egen drift. Det kan være selskap som har økonomsikt betydning for fylkeskommunen i form av utbyte eller økonomien i selskapet er så dårlig at ny kapital må skytes inn for fortsatt drift. Det er mange momenter å vurdere her. KomRev Trøndelag IKS (KomRev) er derfor i ferd med å utarbeide et diskusjonsgrunnlag til kontrollutvalget der kontrollutvalget vil få anledning til å tilkjennegi sine vurdering i forkant av planen. Det legges opp til at kontrollutvalget på bakgrunn av KomRev sitt diskusjonsgrunnlag, sammen med oversikt over fylkeskommunenes eierinteresser, skal diskutere aktuelle problemstillinger og gi innspill til det videre arbeidet med plan for selskapskontroll. SAK 010/12 ORIENTERING FRA SEKRETÆR OPPSUMMERING ETTER MØTE MED REVISJONEN Kontrollutvalget Liv Tronstad 010/ Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. Vedlegg: Ingen 1. Forskrift om revisjon

4 2. Forskrift om kontrollutvalg 3. Kommuneloven Saksopplysninger I henhold til kontrollutvalgsforskriften heter det: 4) Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning 5) Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. Kontrollutvalget påser gjennom behandling av revisjonsstrategier og statusrapporter fra revisjonen at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med god kommunal revisjonsskikk. I tillegg har sekretariatet på vegne av kontrollutvalget avtalefestede møter med revisjonen der sekretariatet mottar muntlig rapportering om fremdriften i revisjonsarbeidet, samt at sekretær i dette møtet har tilgang til revisors arbeidspapirer. Det ble gjennomført møte mellom sekretær og revisor den 6. februar, og et møte den 8. februar der også arbeidspapirer ble gjennomgått. Det er skrevet et notat til kontrollutvalget som en oppsummering. Notatet er unntatt offentlighet, og kontrollutvalget må vurdere å lukke møtet dersom de ønsker innsyn i dette notatet. SAK 011/12 STUDIETUR TIL OSLO SATUS PLANLEGGING Kontrollutvalget Liv Tronstad 011/ Kontrollutvalget slutter seg til foreløpig program for studietur, og tar for øvrig saken til orientering.

5 Vedlegg Foreløpig program for Studietur til Oslo april Saksopplysninger Viser til kontrollutvalgets vedtak i sak 005/12, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for studietur til Oslo april Sekretær har på bakgrunn av de innspill som ble gitt i møte sendt forespørsel om å få komme på besøk til: Riksrevisjonen Kommunal- og regionaldepartementet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Transparency International Norge Økokrim Foreløpig programutkast følger som vedlegg til saken. Her er det bl.a. også vist til hva det er sendt forespørsel om orientering vedrørende for hvert enkelt besøk. Turen er ment å være både faglig utviklende og sosialt forankret. Det vil derfor bli lagt opp til felles middag begge kvelder, og et kulturelt innslag tirsdag kveld. Det er reservert rom ved Rica Victoria Hotel-Oslo i Rosenkrantzgate fra mandag til onsdag. Det er satt opp et foreløpig program for studieturen. Kontrollutvalget gis med dette mulighet til å komme med egne innspill til det faglige og sosiale innholdet i turen. Saken legges derfor frem til diskusjon. SAK 012/12 BESØK/BEFARING MÆRE LANDBRUKSSKOLE PLANLEGGING Kontrollutvalget Liv Tronstad 012/ Kontrollutvalget slutter seg til den foreslåtte agenda for besøket/befaringen ved Mære landbruksskole 16. mai.

6 Vedlegg 1. Utkast til agenda 2. Oversikt over utdanningsprogrammene ved Mære landbruksskole, og omtale 1. Kontrollutvalgets sak 006/12 2. Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2012 Saksopplysninger Viser til kontrollutvalgets sak 006/12, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk / befaring ved Mære videregående skole og Olav Dun videregående skole m.m. hhv i mai og november. Besøk ved Mære landbruksskole er planlagt til den 16. mai. Utkast til agenda følger i vedlegg 1. Det er foreløpig ikke tatt kontakt med fylkesrådet / skolen, da det er ønskelig at kontrollutvalget uttaler seg om hva de ønsker fokus på under besøket. Mære landbruksskole har i flere år hatt et driftmessig merforbruk. Fra vedlegg 1 til FT-Saknr 11/81 Driftsrapport 2/2011 pr til fylkestinget, budsjettjusteringer siteres: Mære landbruksskole Mære landbruksskole forventer en kraftig forbedring av resultatet for Skolen melder at forbedringen skyldes blant annet at tiltakene man har satt i verk har virket. Det er derfor meget positivt at skolen melder at man nå forventer et driftsmessig overskudd på ca. 0,7 mill. kroner for 2011, slik at man kan dekke opp tidligere års merforbruk og starte 2012 uten negativ gjenbevilgning fra året før Det endelige regnskapet for 2011 foreligger ikke pr d.d. og om skolens økonomiske målsetting er nådd er ikke klart. Når det gjelder informasjon om skolen kan en lese følgende på skolens nettside: Vi er en videregående skole som tilbyr undervisning på studieretning naturbruk og skolen har i dag ca 160 elever og 80 ansatte. Mære er en videregående skole som gir grønn studiekompetanse, og et spennende alternativ for elever som vil utdanne seg innen entreprenørskap, biologi og miljøfag. Mære er en fremtidsrettet gartner- og landbruksskole som gir yrkesutdanning i nært samarbeid med næringslivet. Skolens praktiske avdelinger består av fjøs med melkeproduksjon, sauefjøs, grisefjøs, skogeiendom i Snåsa, veksthus med produksjon av tomat, utplantingsplanter og julestjerner og frukthage. Jorda brukes til forproduksjon, korn, poteter og gulrot. Ca 150 mål er økologisk. Skolen har også en anleggsgartneravdeling og stor ridehall. I tillegg er det et stort utsalg i Glassgården.

7 Mære er også et kompetansesenter og en arena for videreutvikling av grønne næringer (landbruk, gartner- og anleggsgartner og nye tilleggsnæringer knyttet til disse). Mære skal være en levende skole som bidrar til grønn vekst og utvikling De enkelte utdanningsprogrammene er vist i vedlegg 2. Det er viktig at utvalget kommer med innspill til hva de ønsker fokus på under besøket og saken legges derfor frem til diskusjon. SAK 013/12 KONTROLLUTVALGETS FORHOLD TIL MEDIA Kontrollutvalget Liv Tronstad 013/ Kontrollutvalget tar saken til orientering. Vedlegg Elve mediaråd fra Agendum Saksopplysninger Kontrollutvalget er valgt av fylkestinget til å forestå det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltning og rapportere tilbake til fylkestinget om resultat av dette. Den lovpålagte rollen gir kontrollutvalget en viktig funksjon, både gjennom å ivareta definerte oppgaver (jfr. kommuneloven) og å sikre innbyggernes tillit til forvaltningen. På generelt grunnlag har kontrollutvalgene oftest vært svært lite synlige overfor innbyggerne også gjennom media. I den forbindelse kan det være et spørsmål å ta opp om det vil være riktig av kontrollutvalget å ta en mer aktiv rolle ifh til media eller ikke. Det er flere prinsipielle spørsmål knyttet til dette. Skal kontrollutvalget være aktiv i forhold til å få tatt opp saker i media eller skal de ha en tilbakelent rolle. Vil en sak kontrollutvalgt profilerer i media oppfattes på den måten at kontroll og tilsyn fungerer og med det inngi tillit hos innbyggerne, eller vil dette sette fylkeskommunen i et dårlig lys og medføre omdømmetap

8 Dersom kontrollutvalget går aktivt ut i media og profilerer kontrollsaker, kan i så fall tidspunktet for når kontrollutvalget går ut i media ha betydning. Kontroll- og tilsynsarbeidet kan også i økende grad bli fanget opp av media selv. Hvordan skal utvalget takle dette. Bakgrunnen for medias interesse kan ligge i sakens aktualitet ifh til: Konflikt Dramatikk Omfang Eksklusivitet I tillegg til disse spørsmålene bør kontrollutvalget også drøfte: Hvem skal uttale seg på vegne av kontrollutvalget Når skal en uttale seg (før eller etter en sak er behandlet) Agendum har utarbeidet 11 mediaråd, som ble presentert på kontrollutvalgskonferansen 1. februar i år. Disse er vist i vedlegg til saken. Kontrollutvalget bør ta stilling til sin rolle ifh til media. Dersom kontrollutvalget skal være i stand til å drive en positiv markedsføring av egen virksomhet og samtidig stå rustet til å kunne møte et sterkt mediepress i visse situasjoner, er det nyttig å drøfte en form for mediestrategi. Kontrollutvalget må også være forberedt på at det kan komme saker der media tar styringen og eventuelt gir utvalget en rolle i konflikt- og sensasjonspregete oppslag. Saken legges frem til diskusjon. Steinkjer 8. februar 2012 Liv Tronstad Kontrollsjef

DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal

DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 5. november 2014 TID: 10:00 STED: Fylkets hus, Derhviegåetie B 201, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 6. november 2013 TID: 10:00 Besøk ved Inderøy videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Inderøy videregående

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. september 2014 TID: 15:00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. januar 2015 TID: 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer