Griper inn mot sosial dumping-forskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Griper inn mot sosial dumping-forskrift"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 28/2009 Fredag 4. september 1. Griper inn mot sosial dumping-forskrift 2. Oslo-avtale for 4 av 10 nordmenn 3. To ulovlige direktekjøp i samme kontrakt 4. Nasjonal kompetanseenhet for offentlige innkjøp 5. Årskonferanse, Nasjonalmuseum og etikk 6. Tevlingsutsetjing skjerper kommunane 7. Ber om straffegebyr på opptil 20 mill. 8. Ikkje lett å harmonisere miljøkriterium i EU Griper inn mot sosial dumping-forskrift Overvåkingsorganet i EFTA (ESA) mener at den norske sosial dumping -forskriften bryter med EØS/EU - regler og - grunnprinsipper. Norske myndigheter er nå bedt om å forklare seg innen en bestemt frist. Dersom myndighetene ikke har nye, svært solide argumenter eller velger ikke å gi seg, kan saken med tiden havne i EFTA-domstolen. Ingen har bedt EFTA-organet ta fatt i saken det er skjedd etter eget initiativ. I NHO mener man at denne forskriften nå står for fall, ifølge et oppslag på organisasjonens hjemmeside. Brevet som er sendt fra EFTAs overvåkingsorgan til den norske regjeringen v/fornyings- og administrasjonsdepartementet, er en såkalt formell varsling et åpningsbrev. Det betyr at overvåkingsorganet har sett på saken og kommet til den konklusjon at det foreligger, etter deres skjønn, et brudd på EØS-avtalen. I slike brev utber de seg den aktuelle statens kommentarer, og på grunnlag av disse, sendes et nytt brev. I det brevet har overvåkingsorganet enten konkludert med at det foreligger et brudd på regelverket eller at man henlegger saken. For det tilfelle at konklusjonen er regelbrudd får de nasjonale myndighetene en frist på seg til å komme med sine motforestillinger eller i det norske tilfellet varsle at sosial dumping -forskriften trekkes eller endres. Hvis svaret innebærer at intet trekkes tilbake, vurderer overvåkingsorganet om EFTA- skal inn i domstolen bildet. Tatt affære I den norske saken har EFTAs overvåkingsorgan tatt affære etter eget initiativ. De mener at forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter bryter med EØS/EU-regler med formuleringen:.. lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt

2 for vedkommende sted og yrke. Norge må levere sitt svar til denne påstanden fra overvåkingsorganet innen 15. oktober. Overvåkningsorganet mener den aktuelle formuleringen i forskriften bryter så vel med tjenestedirektivet som det grunnleggende EU/EØS-prinsippet om fri flyt av tjenester. Det blir i brevet også henvist til EF-domstolens praksis i liknende saker. Beskytte arbeidstakere Når det gjelder den norske regjeringens argumentasjon at forskriften representerer nedfelling av en ILO-konvensjon i norsk regelverk, påpeker EFTA-organet at slike forskrifter også må være i pakt med forpliktelsene etter EØS-avtalen. Et brudd på disse forpliktelsene lar seg ikke rettferdiggjør gjennom et ønske om å beskytte arbeidstakere. Likeledes bemerkes det at forskriften bare omfatter offentlig sektor, og EFTAs overvåkingsorgan kan ikke se å ha fått dokumentert hvorfor en slik spesiell beskyttelse ikke også skal gjelde for privat sektor. Dessuten har man registrert at Norge har andre midler for det formål å beskytte arbeidstakere på dette området ved loven om allmenngjøring av tariffavtaler. Her hjemme har NHO og andre intenst protestert mot forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Grunnlaget for protestene bygger mye på samme grunnlag som EFTAs anførsler. Oslo-avtale for 4 av 10 nordmenn En konkurranse om ny samkjøpsavtale for legemidler og multidose er gjennomført i regi av Oslo kommune, men på vegne av ikke mindre enn 94 kommuner og private sykehjem over hele landet. De involverte kommunene representerer rundt 40 prosent av Norges befolkning, og avtalen er således en av landets største innenfor denne sektoren, melder Oslo, kommune. Antatt årlig verdi på avtalen er nær 120 millioner kroner. Oslo kommune har valgt Alliance Unichem Norge AS som totalleverandør av legemidler og multidose for de kommende to årene. - Vi er svært godt fornøyd med avtalen, som sikrer oss meget gode priser og betingelser på disse produktene, sier innkjøpsrådgiver Kariann Bigseth i UKE (Utviklings- og kompetanseetaten). Innkjøpsrådgiver Bigseth konstaterer at de gode prisene og betingelsene er et håndfast bevis på at samarbeid gir resultater: - Et så stort samarbeidsprosjekt betyr at oppdraget blir attraktivt og viktig for leverandørene. Vi stilte i utgangspunktet strenge krav til både priser, leveringstider og kvalitet på tjenesten, og føler at vi fikk god uttelling på alle områder. Ikke minst oppnådde vi en garantert leveringstid som er betydelig bedre enn vi forlangte. Den nye avtalen gir oss normalleveranse innen maksimalt 28 timer over hele landet (26 timer for blant annet Oslo kommune), mens vårt opprinnelige krav var på 48 timer. Akuttleveranser vil bli effektuert innen 4 timer, sier hun. Side 2

3 Store besparelser Den nye avtalen gir imidlertid kommunen først og fremst store besparelser ved kjøp av legemidler: - Den største effekten har vi fått på volumproduktene, hvor vi får en besparelse på over 30 prosent sammenlignet med den forrige avtalen. På produkter som er prisregulert av Statens legemiddeltilsyn har vi dessuten 1,5 prosent rabatt på apotekenes innkjøpspris, noe som i praksis gir oss bedre betingelser enn de aller fleste apotekene i landet. For Oslo kommune betyr dette at vi får en total besparelse på rundt 15 prosent. De små kommunene har sannsynligvis hatt enda flere fordeler av samarbeidet, sier Bigseth. Nettkjøp og miljøhensyn Mens deler av legemiddelleveransene tidligere skjedde via apotek, innebærer den nye avtalen at alle produkter nå blir levert direkte fra grossist. Bestillinger skal foretas i leverandørenes nettbutikk, som sikrer innkjøperne avtalte priser og betingelser, i tillegg til automatisk oversikt over både rimeligste alternativer og såkalte generiske legemidler. Den nye avtalen legger opp til én fast leveranse i uka. Dette er en del av miljøhensynet i avtalen, i håp om å kunne redusere transport og miljøbelastning ved leveransene så mye som mulig. Også andre miljøhensyn er tatt med i avtalen, blant annet gjennom returordning for emballasje og kasser som kan gjenbrukes i mange år og bruk av gjenvinnbar plast på multidosepakkene. For brukere av multidose er det en god nyhet at fakturagebyrene nå forsvinner. To ulovlige direktekjøp i samme kontrakt Det ble bevisst tatt en risiko og i alle fall handlet grovt uaktsomt. Derfor ble Sykehuset Innlandet HF og Oppland fylkeskommune ilagt et relativt høyt gebyr i prosent i forbindelse med en ulovlig direkteanskaffelse. Det var for øvrig den andre ulovlige direkteanskaffelsen i håndteringen av det samme avtalekomplekset. Dette fremgår av en avgjørelse i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Bakgrunnen for KOFA-sak 2008/205 var to anbudsprosesser som gjaldt offentlig betalt transport. Utlysningene skjedde i 2005 og 2007, og de to rammeavtalene hadde begge utløp 31. januar 2009 med opsjon på forlengelse år. Oppdragsgiverne var Sykehuset Innlandet, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Sistnevnte var imidlertid ikke part i den avtalen saken dreide seg om, og ble således ikke ilagt overtredelsesgebyr avtalen har en gang tidligere vært i KOFA, da fordi oppdragsgiverne skiftet leverandør uten ny konkurranse. Den gangen ble det ikke noe overtredelsesgebyr, men klagenemnda slo fast at det dreide seg om en ulovlig direkteanskaffelse. Innløst opsjon Denne gangen er kontrakten i nemnda fordi den leverandøren som fikk kontrakten uten konkurranse, også fikk innløst opsjonen. Her dreier det seg ikke om en underleverandør, Side 3

4 men det KOFA kaller oppfyllelsesansvaret, det vil si ansvaret for at kontrakten blir oppfylt. Heller ikke denne gangen ble det gjennomført konkurranse. Klagenemnda peker på at den tidligere har lagt til grunn at det var en ulovlig direkteanskaffelse å overføre kontrakten til en ny leverandør i stedet for å utlyse på nytt: - Når oppdragsgiveren i tillegg benytter opsjonen før klagenemnda har avsagt avgjørelse i spørsmålet om det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse, taler, dette i retning av en bevisst omgåelse av regelverket, heter det. Rutinesvikt? Oppdragsgiveren unnskylder seg med at en saksbehandler ikke tok kontakt med sykehusets jurist som behandlet saken som lå i nemnda, før han utløste opsjonen. KOFA svarer at en offentlig oppdragsgiver må ha rutiner som sikrer at regelverket for offentlige anskaffelser blir etterlevet. Dessuten hastet det ikke med å få utløst opsjonen, fremholder klagenemnda. Opsjonen ble utløst 25. juni 2008, men etter kontrakten kunne man ventet til 31. oktober. Nemnda kommer etter sin vurdering til at oppdragsgiveren bevisst har tatt en risiko, og således i alle fall handlet grovt uaktsomt da de meddelte om innløsning av opsjonen. Dermed var grunnlaget lagt for ileggelse av et overtredelsesgebyr, Det ble fastsatt til 8,5 prosent av kontraktsummen, dvs. på kroner. Etter reglene kan gebyret ikke settes høyere enn 15 prosent. I nærværende sak har nemnda satt gebyret prosentvis høyere enn hva som har vært praksis i de fleste gebyrsakene hittil. Tre forhold veide tungt: - at overdragelsen fra en leverandør til en annen, som ikke hadde deltatt i konkurransen, ble gjennomført uten ny konkurranse, - at det da opsjonen ble innløst forelå en rapport fra Innlandet Revisjon om at overdragelsen av kontrakten som konkluderte med at overdragelsen var å anse som en ulovlig direkteanskaffelse, og - overdragelsen av kontrakten var klaget inn for KOFA da opsjonen ble innløst, selv om det var tilstrekkelig tid til å vente. Nasjonal kompetanseenhet for offentlige innkjøp En utredning om etablering av en nasjonal kompetanseenhet for offentlige anskaffelser i helsesektoren skal legges fram i høst. Det er ett av mange tiltak som har som formål å bedre helseforetakenes etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Siden 2006 har Helse-og omsorgsdepartementet arbeidet med å få helseforetakene til å gjøre en bedre jobb på dette området. Det opplyste helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (bilde) i et svar på spørsmål fra Stortinget. Det var stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (h) som meldte spørsmål til helse- og omsorgsministeren med utgangspunkt i bl.a. at Sykehuset Innlandet HF er ilagt et overtredelsesgebyr for brudd på reglene om ulovlig direkteanskaffelser. KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) avgjorde nylig at helseforetaket må ut med kroner for brudd på kunngjøringsplikten. Side 4

5 De regionale helseforetakene og helseforetakene gjør omfattende anskaffelser på vegne av den offentlige spesialisthelsetjenesten. Sektoren kjøper varer og tjenester for om lag 16 mrd. kroner hvert år. Faglig krevende regler - Regelverket knyttet til offentlige anskaffelser er faglig relativt krevende, og man ser at foretakene dessverre for ofte bryter reglene, fremholdt statsråd Hanssen i sitt svar.. Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom sin styringsdialog med de regionale helseforetakene understreket betydningen av at regelverket skal overholdes ved gjennomføring av offentlige anskaffelser. Eierstyringen har gjennom flere år hatt oppmerksomhet rettet mot behovet for å få en bedre kvalitet i spesialisthelsetjenestens anskaffelser. I de senere år har det fra departementets side blitt rettet større oppmerksomhet mot organisatoriske tiltak som skal bidra til dette. Statsråde opplyste dessuten at de regionale helseforetakene i foretaksmøtene i januar 2006 ble pålagt å sikre at internkontrollen i de regionale helseforetakene og helseforetakene hadde et omfang og en systematikk som var tilstrekkelig tilpasset det aktuelle bildet for risiko og vesentlighet, og at dette arbeidet hadde den nødvendige ledelsesmessige forankring. I 2007 ble de regionale helseforetakene pålagt å gjennomgå sine innkjøpssystemer, og å påse at nytt regelverk om offentlige anskaffelser blir gjort kjent og etterlevd. Nasjonal kompetanseenhet - I 2009 har departementet, fortsatte helse- og omsorgsministeren, pålagt de regionale helseforetakene å gjennomføre ytterligere tiltak for å bedre kvaliteten i anskaffelsesprosesser. De regionale helseforetakene ble i foretaksmøtene i januar 2009 bedt om å utrede og vurdere en eventuell etablering av en ny nasjonal kompetanseenhet for offentlige anskaffelser. De ble samtidig bedt om å vurdere hvorvidt andre løsninger, for eksempel etablering av et nettverk, kunne være mer hensiktsmessig for å sikre bedre kvalitet i anskaffelsesprosesser. Det ble også bedt om å vurdere andre supplerende tiltak utover dette. Denne utredningen med vurderinger og anbefalinger vil bli oversendt departementet mot slutten av sommeren, og Helse- og omsorgsdepartementet vil følge opp dette arbeidet i forbindelse med foretaksmøtene for Årskonferanse, Nasjonalmuseum og etikk Invitasjon til årskonferanse, finalen i Nasjonalmuseums-konkurransen og etikkutfordring til Bergen kommune. Dette er stikkord for noen av de meldingene som har satt sitt preg på det offentlige innkjøpsmarkedet de siste dagene. Ellers noteres at NSB skal forplikte sine leverandører til miljøansvarlig retur av emballasje, Oslo kommune har kjøpt håndterminaler til bruk i pleie og omsorg. KS anbefaler dialog med innkjøpskompetanse ved kjøp av vikartjenester og i Stockholm går antakelig klagebehandlingen etter T-banekontrakten mot slutten. Side 5

6 Kom på årskonferansen 4. november! Årskonferansen om offentlige anskaffelser arrangeres 4. november i regi av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Programmet inneholder sentrale tema som angår offentlige innkjøp og henvender seg til ledere i offentlige virksomheter, innkjøpere og leverandører. Deler av programmet bærer preg av krisen i finansverdene, for eksempel samarbeid om anbud og priser. Etisk handel, miljø, innovasjon, offentlighetsloven og kriterier for evaluering er også på programmet. Konferansen finner sted på Raddison SAS Plaza Hotel sentralt i Oslo. En rekke sentrale skikkelser kommer: Heidi Sørensen, Hans Christian Holthe, Jørgen Kosmo, Elisabeth Enger, Kai Krüger, Birgitte Gullestad, Erling Grimstad, Jacob Aars og Morten Goller. Kommer du? Les mer Seks videre i Nasjonalmuseum-konkurranse Seks forslag går videre til fase 2 i plan- og designkonkurransen for Najonalmuseet på Vestbanen. Juryen har siden juni vurdert de 237 innkomne bidragene. Endelige vinnere blir kåret i mars Arkitektene bak finalistbidragene blir fortsatt ikke offentliggjort. Også neste fase av konkurransen skal gjennomføres i full anonymitet slik regelverket krever. - Jeg er godt fornøyd med juryens arbeid så langt. Tidsplanene for konkurransen følges, og jeg ser frem til å se resultatet av finaleomgangen, sier Statsbyggs administrerende direktør Øivind Christoffersen. Bergen kommune tar etikk-utfordring Under Konferansen om etisk handel og Fairtrade som ble arrangert i Sauda 20. til 21. august 2009, ble Bergen kommune trukket frem som en foregangskommune innenfor etisk forsvarlige innkjøp. Kommunene Bærum, Stavanger og Bergen fikk alle heder og omtale for sitt arbeid innen dette feltet, men ble utfordret av Framtiden i våre hender til å bli enda bedre. Innkjøpsavdelingen i Bergen kommune tar i mot utfordringen, heter det i en melding, og vil fortsette det påbegynte arbeidet med å sikre at avtaleproduktene produseres innenfor etisk forsvarlige rammer. - Utfordringen gir inspirasjon til å forbedre oss ytterligere, sier innkjøpssjef i Bergen kommune, Birgitte Gullestad. NSB tar miljøansvar Gjennom å bli kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge tar NSB miljøansvar ved å bidra til å sikre finansiering av returordningene for emballasje. NSB følger dermed opp intensjonen i Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp. - NSB er en miljøbedrift som ønsker å ta ansvar for de påvirkningene vår produksjon av varer og tjenester har på miljøet. Resirkulering av emballasje er et enkelt og viktig tiltak. Det er viktig at vi støtter opp om næringslivets ordninger for retur av brukt emballasje og sørger for at våre leverandører ikke er gratispassasjerer, sier konsernsjef i NSB, Einar Enger, ifølge en pressemelding. Dialog før innkjøp av vikartjenester For å hindre at kommunen inngår avtaler med useriøse vikarbyråer, er det viktig at den enkelte som kontaktes av vikarbyråer har tett dialog med kommunens innkjøpsansvarlige eller andre med anskaffelseskompetanse, fremgår det av råd som KS gir på sine Side 6

7 hjemmesider. Bakgrunnen er at flere vikarbyråer i økende grad henvender seg med sine tjenester om vikarutleie til flere nivåer i kommunene. Verktøy for pleie og omsorg Utviklings- og kompetanseetaten ved avdeling for konserninnkjøp i Oslo kommune har inngått rammeavtale med PSI systems AS for kjøp av håndterminalen Pidion BIP Håndterminalene skal brukes innenfor pleie- og omsorgstjenester til registrering i kommunens fagsystem. Bystyret har bestemt at arbeidet med å innføre håndholdte terminaler i hjemmetjenesten skulle igangsettes for å styrke fremtidens pleie- og omsorgstjenester. Det er stilt strenge krav til kvalitet og service på produktet siden håndterminalen fungerer både som registreringsverktøy og mobiltelefon, og blir et viktig arbeidsverktøy for hjemmetjenesten, heter det i en melding fra Oslo kommune. Tunnelbane-kontrakt med etterspill Tildelingen av storkontrakten som gjelder driften av tunnelbanen i Stockholm, har i etterkant versert i klagesystemet for offentlige innkjøp i Sverige. Det er bruken av tildelingskriteriene fra oppdragsgivers side, Storstockholms Lokaltrafik AB, som en av taperne i konkurransen, Veolia, har rettet sitt skyts mot. De mener at vektingen er i strid med forutsetningene i reglene for forsyningssektorene. Konkurrensverket mener vektingen er ok, og anmodningen fra Veolia om å innhente forhåndsuttalelse fra EFdomstolen er nå avvist. Kontrakten er tildelt MTR Corporation Ltd. Veolia vil ha omgjort kontrakttildelingen. Tevlingsutsetjing skjerper kommunane Dersom danske kommunar nytta private tenesteleverandørar like mykje som den beste av dei på kvart område, kunne dei få ein vinst på mellom ni og 13 milliardar kroner til styrking av velferdstenestene. Dette skriv Dansk Industri, som er systerorganisasjon til NHO, etter å ha analysert evlingsutsetjingstala. Røynsler frå kommunane tyder på at det i gjennomsnitt kjem ein vinst på over 18 prosent ved å nytte private. Det kjem i første rekkje av at tevlingsutsetjing tvingar kommunane til definere og gjere noggrant greie for dei tenestene dei ønskjer å få gjort. Dansk Industri har denne gongen teke for seg kvart kommunale tenesteområde og sett etter den kommunen som innanfor kvart område som er best til å tevlingsutsetje. Då får dei fram ein idealkommune, som nyttar 52,9 prosent av budsjettet sitt å la private utføre tenesteoppgåvene. Dersom ein i staden tek eit snitt av dei fem beste kommunane innanfor kvart av hovudområde, har desse kommunane ein gjennomsnittleg tevlingsutsetjing på 44,8 prosent. Den kommunen som ligg best an av dei verkelege kommunane, har tevlingsutsatt 38,8 prosent av budsjettet sitt. Gjennomsnittleg femner den kommunale tevlingsutsetjinga i Danmark no om 24,8 prosent. Tala femner berre om tevlingar der private har vunne, ikkje der det har vore tevling om oppgåva, men der den kommunal eigenregien har vore best. Side 7

8 Private på dei mjuke områda Det er innanfor ulike forsyningsoppgåver at tevlingsutsetjinga i kommunane verkeleg har skote fart. Kommunen som ligg i brodden, har tevlingsutsatt så å seie alle forsyningsoppgåvene. På dei mjuke områda, til dømes undervisning, sosialytingar og helse, er det ikkje tevlingsutsatt så mykje, men dei kommunane som er lengst framme, nyttar nær helvta av budsjetta på desse områda til å betale private for tenesteutføring. I reknestykket til Dansk Industri er det teke utgangspunkt i at alle kommunane innanfor kvart hovudområde vart like dugande til å nytte private som den beste. Då kunne, heiter det, kommunane nytte nærare 60 milliardar meir i tevlingsutsetjing. Private verksemder ville for desse pengane kunne produsert same mengd velferd som dei kommunale måtte ha nærare 75 milliardar kroner for å få til. Innsparinga på nærare 15 milliardar kunne då nyttast til andre kommunal tenesteområde, skriv Dansk Industri, som legg til grunn at ein kan få vinstar på i gjennomsnitt 18,6 prosent når ei teneste vert tevlingsutsatt. Det er røynsler frå kommunane som tyder på eit slikt nivå på innsparingane. Meir audmjukt reknestykke Dersom ein i staden nyttar eit reknestykke som tek utgangspunktet i snitt frå dei fem beste kommunane på kvart av tenesteområde, vert tala noko lågare. Ved då å auke tevlingsutsetjinga med 40,5 milliardar kroner, ville kommunane av dei private få ei mengd velferd som svarer til ei velferdsmengd i kommunal regi på nær 50 milliardar. Innsparinga her ville då vore på om lag 9 milliardar kroner. - Det er med andre ord store vinstar å hente dersom kommunane aukar tevlingsutsetjinga si, held Dansk Industri fram, fordi kvar krone som vert nytta til å kjøpe ytingar frå private leverandørar, rekk lenger enn dersom tilsvarande sum vert nytta på å produsere tenestene i regi av det offentlege. Ber om straffegebyr på opptil 20 mill. Offentlige virksomheter som tas for alvorlige brudd på innkjøpsregelverket, må kunne straffes med et gebyr på opptil 20 millioner kroner, og ikke i noe tilfelle med mindre enn kroner. Dette forslår Svenskt Näringsliv i en høringsuttalelse. Sett på bakgrunn av alvoret i de aktuelle forseelsene er det nødvendig, ifølge svensk NHO, å innføre sanksjoner som virkelig virker avskrekkende. Organisasjonen mener dessuten at en nasjonal kunngjøringsgrense på kroner er altfor høyt. Den svenske regjeringen har sendt ut et høringsnotat i forbindelse med arbeidet med bl.a. å innføre EUs reviderte håndhevingsdirektiv. Svenskt Näringsliv reagerer i sitt svar sterkt mot forslaget om å sette nedre grense for et overtredelsesgebyr til kroner. I Sverige kalles dette gebyret for sanksjonsavgift/markedsskadeavgift. Et beløp på kroner er urimelig lavt, heter det, spesielt på bakgrunn av de alvorlige regelbrudd som sanksjonen skal ta sikte på å ramme. Det gjelder ulovlig direkteanskaffelser, brudd på regelen om å inngå kontrakt før Alcatel-pausen (ventetiden fra kontraktbeslutning til undertegning) er løpt ut og brudd på kunngjøringsplikten. Svenskt Näringsliv går for en nedre sanksjonsavgiftsgrense på minst kroner kroner, poengterer organisasjonen, kan knapt nok anses for å være avskrekkende. Side 8

9 Minst 20 mill. Heller ikke en øvre grense for sanksjonsavgiften på fem millioner kroner faller i smak hos Svenskt Näringsliv. Fordi det dreier seg om alvorlige overtredelser, mener denne leverandør-organisasjonen, at den øvre grensen bør være minst 20 millioner kroner. Samtidig ønsker man seg et system der sanksjonsavgiften alltid settes sammen av et grunnbeløp i tillegg til en viss prosentsats av kontraktverdien. Prosentsatsen kan, ifølge Svenskt Näringsliv, være 10 prosent. Imidlertid bør den samlede avgiften aldri overstige grensen for avgiftens øvre grense. Som i Norge er det uenighet mellom det offentlige og leverandørmiljøene om hvor grensen for en nasjonal kunngjøringsplikt skal ligge. Svenskene har i dag en form for flytende grense, og Svenskt Näringsliv støtter regjeringens forslag om å erstatte den med en prosenttall av EUs til enhver tid gjeldende terskelverdier. Tidligere har foreningen tatt til orde for en grense på kroner, mens regjeringen i sitt høringsnotat foreslår ca Tallet er 15 prosent av gjeldende EU-terskelverdier. Kunngjøringsgrensen Når det gjelder fastsettelse av nivå for den nasjonale kunngjøringsgrensen viser Svenskt Näringsliv til en ESO-rapport (2009:2) ført i pennen av Per Molander. ESO står for Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, og er en såkalt komite formelt underlagt Finansdepartementet. I rapporten heter det at den samfunnsmessige nytten av å kunngjøre antakeligvis ligger omkring kroner. Dessuten, påpeker Svenskt Näringsliv, vil en beløpsgrense nær kroner ganske sikkert lede til større fristelser for å dele opp anskaffelser for å omgå EUs regelverk. På denne bakgrunnen er det valgte prosenttallet av EUs terskelverdier altfor høyt og således uakseptabelt for Sveriges NHO. I tillegg til en mulighet for Konkurrensverket til å trekke regelbrytere inn for domstolene ønsker Svenskt Näringsliv også at leverandørforeninger skal få denne retten. Når det gjelder et forslag om å åpne for innkjøpssentraler heter det i organisasjonens høringsuttalelse at det må tydelig slås fast at disse må være en enhet som driver med anskaffelser, ikke får drive grossistvirksomhet eller virksomhet rettet mot andre enn enheter som har til formål å kjøpe inn. Ikkje lett å harmonisere miljøkriterium i EU Dei ti første miljøkriteria frå EU-Kommisjonen kan ikkje utan vidare takast inn i den svenske handlingsplanen for berekraftige offentlege innkjøp. Kriteria må først gjennom ein prosess som tilpassar dei til det svenskane ønskjer. Dette går fram av ein analyse som Miljöstyrningsrådet har gjort. EU-kriteria siktar mot harmonisering av miljøkrav i EU-området, men ettersom mange land til dømes Sverige har eigne kriterium allereie, er det ikkje lett å treffe noko som alle medlemslanda kan nytte. Det kjem an på kva slags miljøsatsing landa har, og retninga som er peika ut for satsinga. EU-kommisjonen er fram til no komen med miljøkriterium for 20 produkt. Dei er komne i bolkar med ti i kvar. Den første bolken er send ut til bruk i medlemslanda, medan den andre nett har vore på høyring. Fristen for synspunkt gjekk ut 31. august. Side 9

10 Miljöstyrningsrådet har sett nærare på det dei første ti kriteriesetta, og laga ein plan for korleis desse skal kunne finne sin plass i den svenske handlingsplanen for miljøtilpassa offentlege innkjøp. Dei ti produktområda er: kopierings- og prentepapir, IKT-produkt, reingjeringsprodukt og tenester, bygging, transport, møbel, tekstilar, elektrisitet, næringsmiddel og måltidstenester og gartnarprodukt og tenester. Tilrådinga frå EU er at desse kriteria vert tekne inn i handlingsplanane som dei ulike medlemslanda har, slik at dei krava som det offentlege stiller, er mest mogelege harmoniserte. Svenskane har funne ut at det ikkje er så lett. Det kjem mellom anna av tilhøve i lovgjevinga, ulike system, normer for standardisering og dessutan er det frå tid til anna ulikt syn på kor stort miljøproblemet er. Derfor rår Miljöstyrningsrådet til at EUkriteria vert handsama i ein liknande prosess som den som førde fram til dei svenske kriteria i handlingsplanen deira. Kopiering og IKT Når det gjeld kopieringspapir og IKT-produkt er EU og Sverige i det store og heile samstemde, men det gjeld ikkje for reingjeringsprodukt og tenester. Her er dei svenske meir vidfemnande, dei gjeld meir enn produkt til bruk berre i heimen, og i tenestedelen er dei svenske kriteria meir spesifiserte. Miljöstyrningsrådet skriv at på byggområdet er dei svenske kriteria meir vidfemnande og dekkjer fleire sider, og innanfor transport saknar svenskane krav til trafikktryggleik. EU har, heiter det, mykje harde krav på utsleppsnivå for bussar og søppelbilar på det høgaste nivå for tunge køyretøy (EURO 5). Svenskane har ikkje krav som særskilt gjeld avfallsbilar. Svenskane gjev ikkje EU mykje tiltru når det gjeld miljøkrav til møbel. Krav til branntryggleik saknast, like eins krav til berekraftig skogbruk og krav til vern av truga tresortar. På tekstilområdet er kriteria på si side fullnøyande, og svenskane ønskjer å nytte desse når dei skal oppdatere eine eigne kriterium. Store skilnader Når det gjeld elektrisitet er det svært store skilnader. Det kjem, meiner Miljöstyrningsrådet, av at det er ulike energitilbod på til dømes elektrisitetsbørsane. Dessutan har ikkje EU nokre kriterium på korleis fornybare energikjelder skal nyttast. Dei svenske kriteria er òg organisert slik at dei skil mellom kjøp av elektrisitet og kjøp av formidling av elektrisitet. Heller ikkje på området næringsmiddel og matforsyning kan EU-kriteria utan vidare takast inn i den svenske handlingsplanen. Dei svenske kriteria er meir detaljerte, ikkje minst kravet til stadfesting. EU stiller krav til berekraftig produksjon der marknadstilgangen er avgrensa, til dømes når det gjeld vatnbruksprodukt, heiter det i analysen som Miljöstyrningsrådet har gjort. Side 10

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Fremtidens byer 4. april 2011 Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2009 Fredag 19.juni 1. Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp 2. Satser på

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V.

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Lab Norge Laboratorieleverandørene Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Oslo 30.8.2017 HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Vi viser til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Om Resource-Partner AS Konsulentselskap: Etablert i Bergen, kunder både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl.

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse om offentlig betalt transport. Etter inngåelse av kontrakt overdro valgte leverandør kontrakten til sin underleverandør som

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Norsk Tipping AS et gebyr på 94 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse. Norsk Tipping AS hadde inngått rammeavtale om levering av mat m. m. til

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I perioden mellom kunngjøringen av en åpen anbudskonkurranse og beslutningen om valg av leverandør i byrådet, var det kommunevalg som resulterte i politisk skifte.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring AnskaffelseXperten har utvidet Den 20. august 2015 utvidet Advokatfirmaet AnskaffelseXperten AS med å ansette en advokatfullmektig. I dag arbeider både advokat Marianne H. Dragsten og advokatfullmektig

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/2036 16/00128 20.12.2016 Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 4 26. januar 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Blandede kontrakter er regulert i regelverket. Men det er en slik kontrakttype som byr på hodebry. Det er om det er byggeog

Detaljer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Knutepunkt i Rogaland for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Prosjektleder Christin Vik Eliassen Regjeringens handlingsplan Regjeringens

Detaljer

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA KS anskaffelsesseminar 2016 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA Mer myndighet til KOFA Men noen er bekymret. Hva er en ulovlig direkte anskaffelse En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2010 Fredag 29. oktober 1. Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering 2. Helse Sør-Øst

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

NITO BFI lederdager 28. oktober 2015 Ålesund. Kort om Lab Norge

NITO BFI lederdager 28. oktober 2015 Ålesund. Kort om Lab Norge NITO BFI lederdager 28. oktober 2015 Ålesund Kort om Lab Norge Stiftet 1990 25 år i år Het tidligere NLF Organiserer laboratorieleverandørene 55 medlemsbedrifter Opp mot 2,5 mrd omsetning pr år Kontaktpunkt

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremme innovasjon og innovative løsninger

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr juni 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr juni 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 25 29. juni 2015 Det faglige hjørnet: Om en kontrakt kjennes uten virkning, kan dekningskjøp benyttes. Reglene for denne typen kjøp er strenge. De skal dekke umiddelbare og

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

KOFAs prisliste for ulovlige direkteanskaffelser

KOFAs prisliste for ulovlige direkteanskaffelser Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2009 Fredag 20. november 1. KOFAs prisliste for ulovlige direkteanskaffelser 2. Ble

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Også sendt per e-post: postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: 15/1998-1 Dato: 21. august 2015 Vår ref.: 204370 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 11. april 2005 i sak 2004/64. Klager: Gerds Trafikkskole AS. Innklagede: Aetat Madla

Klagenemndas avgjørelse 11. april 2005 i sak 2004/64. Klager: Gerds Trafikkskole AS. Innklagede: Aetat Madla Page 1 of 5 Innklagede kunngjorde to konkurranser parallelt, med ulik varighet. De to konkurransene ble ved evalueringen slått sammen. Klagenemnda kom til at dette innebar vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2010 Fredag 23. april 1. Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans 2. Veiledning

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/107 Innklaget virksomhet: Klager: Jernbaneverket, O. Børseth AS Saksnummer: 2008/107 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn:

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Arbeidstilsynet gitt ansvar for å føre tilsyn med forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Asker kommune et gebyr på 77 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorde ca.

Detaljer

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav Lars Kr. Bjørløw 2017-02-02 Endringer i lover og nye forskrifter Endringer i lov om offentlige anskaffelser, i fra 1. januar 2017 Ny forskrift om offentlige

Detaljer

Fagdag offentlige anskaffelser

Fagdag offentlige anskaffelser 1 Fagdag offentlige anskaffelser Effektiv håndhevelse klagebehandling mv. Partner/advokat Arne Oftedal www.svw.no 2 Hvordan håndtere situasjonen dersom man ikke vinner Klage behandling og bruk av KOFA

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser Byrådssak 454/16 Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser BYK/INKV ESARK-03-201601643-25 Hva saken gjelder: Nærings- og fiskeridepartementet har sendt

Detaljer

Kunngjør på Doffin som aldri før

Kunngjør på Doffin som aldri før Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2011 Fredag 26. august 1. Kunngjøringsplikten gjelder ikke 2. Steilt i striden om sosial

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hvorfor motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? Det handler om å kreve anstendige lønns-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har kjøpt elektrisk kraft fra Fitjar kraftlag i svært lang tid, uten at anskaffelsen på noe tidspunkt har vært kunngjort. Klagenemnda fant at innklagedes

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller Forord Boken gir en overordnet, men fortettet og presis fremstilling av regelverket for offentlige anskaffelser. Målgruppen er både dem som vil skaffe seg en oversikt over regelverket, og dem som søker

Detaljer

Saksbehandlingsmål sprengt med nær 100 pst.

Saksbehandlingsmål sprengt med nær 100 pst. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2011 Fredag 11. mars 1. Saksbehandlingsmål sprengt med nær 100 pst. 2. Kuttet skadelig

Detaljer

/ Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg

/ Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg Saksfremlegg Dato: Arkivref: 15.12.2014 2014/22930-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 02.02.2015 Høring - forslag om endring av yrkestransportloven lovbruddsgebyr for brudd på EØS-regelverk ved tildeling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer