MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 49/09 09/96 GODKJENNING AV PROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 49/09 09/96 GODKJENNING AV PROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/09 09/96 GODKJENNING AV PROTOKOLL KOMMUNESTYRET 50/09 09/711 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN - HØRINGSUTTALELSE 51/09 09/846 DELEGERING AV NY PLANDEL TIL PLAN- OG BYGINGSLOVEN - KOMMUNESTYRETS ADGANG TIL Å DELEGERE OPPGAVER OG KOMPETANSE 52/09 08/845 MOTTAK AV FLYKTNINGER I /09 09/538 KOMMUNALT BIDRAG TIL ÅRETS TV-AKSJON Alvdal, den Olov Grøtting /s/ ordfører

2 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Representanter som er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum. Gruppemøte avholdes: SP tirsdag kl Kommunestyresalen V tirsdag kl Kammerset AP onsdag kl Kommunestyresalen Krf onsdag kl Kammerset

3 Sak 49/09 Møtebok for Kommunestyret Sak 49/09 GODKJENNING AV PROTOKOLL KOMMUNESTYRET Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 09/ Saksbehandler: Karin Platou Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 1/09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: Andre dokumenter i saken: Melding om vedtak sendes til Saksopplysninger: Saksvurdering: Innstilling: Protokoll fra møte godkjennes. Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 3 av 16

4 Sak 50/09 Møtebok for Kommunestyret Sak 50/09 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN - HØRINGSUTTALELSE Arkiv: U01 &13 Arkivsaksnr.: 09/ Saksbehandler: Erling Straalberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 53/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: Strategisk Næringsplan for Fjellregionen Andre dokumenter i saken: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN - HØRINGSUTTALELSE Melding om vedtak sendes til Regionrådet for Fjellregionen 2500 TYNSET Saksopplysninger: Saksframstillingen baseres på en felles saksframstilling for kommunene i fjellregionen, utarbeidet av rådmann i Tynset, Jon Ola Kroken. Regionrådet for Fjellregionen har ved brev av 3/ oversendt forslag til Strategisk Næringsplan for Fjellregionen til kommunene for høring. Frist for høringsuttalelser er satt til 1. oktober Forslaget til Strategisk næringsplan er utarbeidet i fellesskap av styret i Næringsforum for Fjellregionen og arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen. Prosessleder har vært Guri K Hetland. Det er avholdt prosessmøter med noe bredere deltakelse enn nevnte organer. Planforslaget har visjonen i 2020 klart vi kan med tre overordnede målsettinger: økt antall arbeidsplasser gjennom vekst i eksisterende næringsliv og etablering av nye virksomheter. økt tilflytting av folk. felles identitet, profil og merkevarebygging Mål og tiltak er inndelt i tre hovedkategorier: infrastruktur, næringssamarbeid og nye virksomheter og kompetanseutvikling Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 4 av 16

5 Sak 50/09 Saksvurdering: Planen er enkelt oppbygd og har et begrenset volum med hensyn til antall sider. Det er også et begrenset antall samarbeidsområder, mål og tiltak i planen. Både situasjonsbeskrivelse, redegjørelse for trender og utviklingstrekk, satsinger, mål og tiltak har sterkt sammenfall med det som har vært nedfelt i regionrådets planer siden 1990-tallet. Det er en klar styrke ved planen at den totalt sett har et begrenset antall tiltak og at tiltakene er konkrete med angivelse av ansvar og frister. Dette gjør gjennomførbarhet og måloppnåelse mer realistisk. For hoveddelen av planens mål og tiltak vil en også anta at det i hovedsak er god forankring i kommunene og i næringslivet. Dette vil i størst grad gjelde infrastruktur og kompetanseutvikling. For deler av samarbeidsområdet næringssamarbeid og nye virksomheter vil det gjenstå noe på å utvikle fellesforståelse og forankring. Den kan for eksempel gjelde samling om Røros Reiseliv og fusjonering av næringsservice/næringshager. Dette er like fullt viktige tiltak. Men det kan være grunn til å advare mot ensidig vekt på institusjonsbygging. Det viktigste vil likevel være hva en jobber med og hvordan innen de institusjonelle rammene. Betingelsene for trekke til seg og utvikle god og riktig kompetanse vil oftest være bedre i et større fellesskap som gjerne kan være nettverksbasert. Planforslaget trekker frem den demografiske utfordringen i regionen. Dette er antakeligvis den mest kritiske faktoren i forhold til regionens fremtidige utvikling. Negativ befolkningsutvikling svekker grunnlaget for opprettholdelsen av infrastruktur, tjenester og samfunnsservice noe som igjen kan svekke grunnlaget for rekruttering til bedrifter og offentlige virksomheter. Derfor er det av stor betydning å utvikle bevisstheten om å se hele regionen som et felles brukergrunnlag eller marked. Dette kan gjelde videregående skole, sykehus og privat og personlig tjenesteyting og handel. Planforslaget underkommuniserer regionsentrenes viktighet i denne sammenhengen. Visse typer virksomhet kan neppe etableres andre steder i regionen. Forutsetningen for at en tilstrekkelig urbanitet kan skapes er heller ikke tilstede i de øvrige kommuner. Den urbane dimensjonen kan ikke vurderes høyt nok når det gjelder å gi regionens egen ungdom et positivt forhold til eget bosted og distrikt og når det gjelder å fremstå som attraktiv overfor unge, velutdannede potensielle tilflyttere en gjerne ønsker å rekruttere til regionens virksomheter. Regionsenterene må aktivt ville utvikle sin rolle i forhold til regionen for øvrig. Dette krever imidlertid at en må styrke fellesforståelsen, motivasjonen og evnen til samhandling Tynset og Røros i mellom. Et annet forhold som også må tillegges større vekt i behandling av planforslaget og i oppfølgingen, er fylke og stat sin holdning til og vilje til å bidra til å se regionen under ett og til å bidra til å etablere strukturer, fagmiljøer og utviklingsprosjekter på tvers av fylkesgrensen. Dette gjelder fylkeskommune, Innovasjon Norge og regional stat. Det er et paradoks at strukturendringene i regional stat og oppgradering av fylkeskommunen som regional utviklingsaktør synes å ha bidratt til å gjøre fylkesgrensen mer bastant. Det må forutsettes at dette er en problemstilling som særlig regionråd og ordførere i den enkelte kommune følger opp. Side 5 av 16

6 Sak 50/09 Det er i planen et overordnet mål om økning i antall arbeidsplasser gjennom vekst i eksisterende næringsliv og etablering av nye virksomheter. Målet er ikke kvantifisert og vekter heller forholdt mellom vekst i eksisterende næringsliv og ved nyetableringer. Spørsmålet om visse arbeidsplasser er mer verdt eller mer bærekraftige enn andre typer arbeidsplasser er følsomt. I global og nasjonal sammenheng er det i kompetanseintensiv virksomhet veksten i antall arbeidsplasser er størst og særlig innen tjenesteyting. Samtidig er utdanningsnivået i den norske befolkningen sterkt økende. Dette gjelder også ungdom med bakgrunn i vår regionen og med ønske om å bosette seg og Dette tilsier at en i Fjellregionen bør stimulere til utvikling av kompetanseintensiv virksomhet og til utnytting av personer med høy og spesialisert kompetanse. Tiltak som bygging av nettverk/fellesprosjekter med FOU-miljøer og rekrutteringstiltak som f.eks Fjelltrainee kunne derfor vært nevnt og nærmere konkretisert i planen. Innstilling: 1. Alvdal kommune slutter seg i hovedsak til fremlagte forslag til Strategisk næringsplan for Fjellregionen. 2. Alvdal kommune vil bidra til at de overordnede målsettingene i dokumentet blir realisert og forutsetter at tiltak som tildeler de enkelte kommuner et ansvar følges opp gjennom rådmennene. 3. Alvdal kommune forutsetter også at regionsenterkommunene utvikler sin rolle mer aktivt og i samsvar med det som fremgår ovenfor. 4. Regionrådet og den politiske ledelsen i kommunene må overfor de aktuelle fylkeskommunene og staten sørge for å få større aksept for bygging av felles strukturer, medvirkning i prosjekter og bruk av virkemidler i samsvar med Fjellregionens felles interesser på tvers av fylkesgrensen. Behandling i Formannskapet : Forslag fra Ola Eggset V til nytt pkt 2 ( tilleggspunkt) til innstillingen: Planen bør fokusere sterkere på behovet for risikovillig kapital. Tilleggsforslag til innstillingen fra Johan Ragnar Eggen SP: Pkt våre forttrinn i forslaget til næringsplan, bør framheve fjellregionen som et meget attraktivt sted for naturelskere jf nettportalen Votering pkt 1. Innstillingen enstemmig vedtatt Nytt pkt 2. Forslag fra Ola Eggset V enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 2,3 og 4 (nye pkt 3 og 4 og 5) Innstillingen enstemmig vedtatt Forslag fra Johan R Eggen SP: Eggens forslag enstemmig vedtatt. Side 6 av 16

7 Sak 50/09 Vedtak i Formannskapet : 1. Alvdal kommune slutter seg i hovedsak til fremlagte forslag til Strategisk næringsplan for Fjellregionen. 2. Planen bør fokusere sterkere på behovet for risikovillig kapital. 3. Alvdal kommune vil bidra til at de overordnede målsettingene i dokumentet blir realisert og forutsetter at tiltak som tildeler de enkelte kommuner et ansvar følges opp gjennom rådmennene. 4. Alvdal kommune forutsetter også at regionsenterkommunene utvikler sin rolle mer aktivt og i samsvar med det som fremgår ovenfor. 5. Regionrådet og den politiske ledelsen i kommunene må overfor de aktuelle fylkeskommunene og staten sørge for å få større aksept for bygging av felles strukturer, medvirkning i prosjekter og bruk av virkemidler i samsvar med Fjellregionens felles interesser på tvers av fylkesgrensen. 6. Pkt våre forttrinn bør framheve fjellregionen som et meget attraktivt sted for naturelskere jf nettportalen Side 7 av 16

8 Sak 51/09 Møtebok for Kommunestyret Sak 51/09 DELEGERING AV NY PLANDEL TIL PLAN- OG BYGINGSLOVEN - KOMMUNESTYRETS ADGANG TIL Å DELEGERE OPPGAVER OG KOMPETANSE Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 09/ Saksbehandler: Trine Økseter Knudsen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 51/09 Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: 1. Brev fra Det kongelige miljøverndepartementet, datert Saksopplysninger: Ny plandel til plan- og bygningsloven (pbl) ble iverksatt fra 1. juli i år. På bakgrunn av dette er det nødvendig å gjøre justeringer av gjeldende delegeringsbestemmelser slik at oppgaver og kompetanse organiseres på en hensiktsmessig måte i samsvar med ny lov. Den nye plandelen innebærer at tidligere lovpålagte bestemmelse om plikt til å ha et fast utvalg for plansaker opphører. Kommunestyret må derfor ta stilling til hvordan de oppgavene som loven tidligere la til dette utvalget skal løses. Kommunestyret må også ta stilling til hvilken ordning som skal gjelde for å ivareta barn- og unges interesser i planleggingen. Miljøverndepartementet har i brev av til kommunene påpekt viktigheten av det vedtas nytt delegeringsreglement i forbindelse med ikrafttredelse av ny lov. Saksvurdering: Retten til å delegere myndigheten i organisasjonen handler om kommunens selvråderett til å organisere sin virksomhet. I hvilken grad myndighet som tilligger kommunestyret etter loven bør delegeres er et spørsmål om etablering av hensiktsmessige arbeidsordninger, og hvordan det politiske system ønsker å utøve sin myndighet og rolle i samhandling med kommunens administrasjon. Det bør i denne sammenheng også tas hensyn til tidseffektivitet. I saken gis en redegjørelse for aktuelle elementer i den nye plandelen, og paragrafer som gir grunnlag for rådmannens innstilling til delegert myndighet fra kommunestyret. Det er tatt utgangspunkt i at dagens system fungerer godt, og at det gjøres enkle grep for å tilpasse delegasjonsreglementet til ny planlov. Kommunestyret har ledelsen av planarbeidet oppgaver kan delegeres Det heter i ny lov 3-3 andre ledd: Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 8 av 16

9 Sak 51/09 Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. Kommunestyret innehar altså ledelsen av den kommunale planlegging, i prinsippet som det har etter tidligere lov 9-1. Det er, som tidligere, forutsatt at kommunestyret kan delegere sin myndighet etter kommunelovens regler. Etter alminnelige delegeringsprinsipper kan oppgaver men ikke ansvar, delegeres. Det ligger begrensninger i adgangen til å delegere oppgaver i enkelte bestemmelser, for eksempel kan ikke kommunestyret delegere den formelle ledelsen, og kommunestyret kan heller ikke delegere myndigheten til å vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Når uttrykket kommunestyret selv er brukt innebærer det at det er lagt inn en delegeringsperre, og delegering krever særskilt hjemmel. Delegering til faste utvalget for plansaker Etter gammel lov 9-1 var det stilt krav om et fast utvalg for plansaker. I Alvdal kommune har fast utvalg for plansaker (FUP) hatt denne funksjonen. Plikten til å ha et fast utvalg for plansaker er etter ny lov opphevet. Kommunestyret står fritt til å opprette de utvalg det har behov for, jfr kommuneloven 10 nr.1. Etter nr. 2 kan slikt utvalg tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Rådmannen anbefaler at de funksjonene som FUP har hatt, som det faste utvalget for plansaker i prinsippet videreføres under den nye loven. Delegering til rådmannen I samsvar med kommunelovens 23 nr. 4 foreslås det å delegere myndighet til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker, og type av saker som ikke er av prinsipiell betydning, i tråd med gjeldende fullmakter. Barn og unges interesser i planleggingen I samsvar med 3-3, tredje ledd skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Etablering av ordning med en representant for å ivareta barn og unges interesser ble vedtatt i kommunestyret den , sak 89/0050. Det foreslås at denne ordningen videreføres i samsvar med gjeldende kommunestyrevedtak. Mandat for representanten følger av rundskriv T2-08. Delegering av oppgaver og kompetanse 12-9 Planoppstart og behandling av planprogram for reguleringsplaner 4-1 og 12-9 omhandler planoppstart, utarbeiding, og behandling av planprogram for reguleringsplaner med vesentlig virkning. Rådmannen har hittil besluttet kunngjøring av planoppstart, eller at private forslagsstillere har gjort dette i forståelse med rådmannen. Det er hensiktsmessig at dette videreføres, og at det ses i sammenheng med høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, som skal skje senest samtidig med oppstart av Side 9 av 16

10 Sak 51/09 planarbeidet. Planprogrammet skal fastsettes ordinært av planmyndigheten. Kommunestyret kan i henhold til 12-9 tredje ledd delegere denne myndigheten, og rådmannen mener det er riktig at endelig fastsettelse av planprogram vedtas av FUP Områderegulering I henhold til ny lov 12-2 andre ledd kan kommunen overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Det er i utgangspunktet en kommunal oppgave å utarbeide områderegulering. Kommunen kan likevel overlate til andre å utarbeide forslag til områderegulering, men det er kommunen som har ansvaret for rammer, innhold og framdrift i planprosessen. Bestemmelsen kommer til anvendelse der private aktører ser seg tjent med å gå inn i et samarbeid med kommunen for å få avklart plansituasjonen for et større område, som grunnlag for å få fremmet sine prosjekter som detaljplan. Der manglende kommunal plankapasitet eller prioritering fører til at gjennomføringen av viktige samfunnseller utbyggingsoppgaver stopper opp, eller at utbyggingsinteresser ikke får avklart sine prosjekter fordi områderegulering mangler, kan det gjøres avtaler om at private utfører hele eller deler av planarbeidet. Rådmannen mener det er hensiktsmessig at rådmannen innehar myndigheten til å inngå slike avtaler Behandling av reguleringsplanforslag Etter ny lov er det nå to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. Områderegulering brukes ihht 12-2 av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. Detaljregulering brukes ihht 12-3 for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan. Private tiltakshavere og andre myndigheter kan utarbeide og fremme forslag til slike planer. Formål, virkemiddel og behandling er i det vesentlige like for detalj- og områderegulering. Etter gammel lov avgjorde FUP, som det faste utvalget for plansaker om et planforslag skulle legges ut til offentlig ettersyn. Som nevnt er det faste utvalget for plansaker bortfalt som obligatorisk politisk organ i ny lov, og uttrykker derfor bare at forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Tidligere ordning hvor FUP fattet denne beslutningen foreslås videreført med ny lov Vedtak av reguleringsplan Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet skal det legges fram for kommunestyret til vedtak. Det følger av ny lov 12-12, andre ledd at kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret. Slike planer anses som kurante. Bestemmelsen forutsettes brukt for tilsvarende saker som ble behandlet som bebyggelsesplaner etter 28-2 i tidligere plan- og bygningslov. Bebyggelsesplaner ble vedtatt av FUP, og rådmannen mener at myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner bør delegeres til FUP Endring av reguleringsplan Kommunestyret kan i samsvar med kommunelovens regler, delegere myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplanen eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Det er hensiktsmessig at mindre endringer kan behandles på en enklere måte. Med mindre endringer menes endringer som ikke har nevneverdig Side 10 av 16

11 Sak 51/09 betydning for noen berørte parter eller interesser. Vurderingen av hva som er «mindre vesentlig endring» har etter den praksis som er utviklet etter tidligere lov ofte vært for vid. Forutsetningen er at begrepet «mindre endring» skal vurderes snevrere. For eksempel vil endring av arealformål ikke være en «mindre» endring. En justering av grensene mellom to formål kan likevel i de fleste tilfeller anses som en mindre vesentlig endring. Mer bagatellmessige endringer kan delegeres til administrasjonen Rådmannen foreslår å delegere myndighet til FUP å treffe vedtak om mindre endringer av reguleringsplan som ikke har nevneverdige negative konsekvenser for noen berørte parter. Vedtak om små endringer som anses kurante foreslås delegert til rådmannen Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad Søknad om byggetillatelse kan behandles felles med private forslag om reguleringsplan dersom kommunen og den private part finner det hensiktsmessig. Det beror først og fremst på et faglig skjønn om behandling i en felles prosess er hensiktsmessig. Det foreslås at rådmannen innehar myndighet til å samtykke til behandling av plan- og byggesak i felles prosess Midlertidig forbud mot tiltak Det faste utvalget for plansaker hadde etter gammel lov 33 myndighet til å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud. I hovedsak videreføres denne bestemmelsen i ny lov, og det er naturlig at myndigheten legges til FUP Dispensasjonsmyndighet Etter tidligere plan- og bygningslov 7 var myndighet til å fatte vedtak om dispensasjoner fra arealplaner lagt til FUP, og vedtak om mindre vesentlige dispensasjoner var videre delegert til rådmannen. Etter ny lov er myndighet til å gi dispensasjon tillagt kommunen (kommunestyret). Rådmannen foreslår at ordningen med at FUP tillegges myndigheten til å vedta dispensasjon fra arealplaner med bestemmelser videreføres. I enkelte saker hvor spørsmål om dispensasjon er av kurant karakter kan det være hensiktsmessig at rådmannen kan fatte dispensasjonsvedtak uten politisk behandling. Det foreslås at rådmannen kan dispensere fra arealplaner med bestemmelser, i enkle og kurante saker som ikke er av prinsipiell betydning, eller har nevneverdige negative konsekvenser for noen berørte parter eller interesser. 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet Myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan etter samråd med planmyndigheten utarbeide og fremme forslag til arealplan for slike tiltak og beslutte å legge slike planer ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene for vedkommende plantype. Til nå har vegmyndighetene hatt en egen hjemmel i pbl 9 4 til å initiere og lede deler av arbeidet med vegplanlegging etter planbestemmelsene i loven. Denne muligheten er altså nå utvidet til myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg og infrastrukturtiltak, herunder veger, flyplasser og jernbaner. Det forutsettes at statlig myndighet og kommunen drøfter innholdet i og ansvarsfordelingen for planarbeidet. Det foreslås at rådmannen gir uttalelse ved slike henvendelser på vegne av kommunen som planmyndighet. Side 11 av 16

12 Sak 51/09 Innstilling: 1) I medhold av kommunelovens 10 nr 4 vedtas: a) Dagens ordning med formannskapet som fast utvalg for plansaker, videreføres også etter at ny plandel av plan og bygningsloven lov av 27. juni 2008 nr 71 - trer i kraft fra 1. juli b) Dagens ordning med en person som skal ivareta barn og unges interesser i planleggingen, videreføres. Nåværende barnerepresentant fortsetter i vervet også etter 1. juli ) I samsvar med kommuneloven 10 nr. 2 delegerer kommunestyret følgende myndighet og oppgaver etter plandelen i plan- og bygningsloven til fast utvalg for plansaker: a) Vedtak om fastsetting av planprogram for vesentlige reguleringsplaner i samsvar med 12-9, tredje ledd. b) Beslutning om å sende forslag til reguleringsplan på høring og utleggelse til offentlig ettersyn i samsvar med c) Vedtak av mindre reguleringsplaner, med de begrensninger som følger av loven 12-12, andre ledd. d) Vedtak om mindre endringer eller utfyllinger av reguleringsplan i samsvar med e) Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i samsvar med f) Vedtak om dispensasjon fra arealplaner med bestemmelser i samsvar med ) I samsvar med kommuneloven 23 nr. 4 delegerer kommunestyret følgende myndighet og oppgaver etter plandelen i plan- og bygningsloven til rådmannen: a) Beslutning om kunngjøring av planoppstart og kunngjøring av forslag til planprogram som legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med 12-9, andre ledd. b) Inngå avtale om å overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering i samsvar med 12-2, andre ledd. c) Vedtak om små endringer av reguleringsplan i samsvar med 12-14, andre ledd. d) Beslutning om samtykke til behandling av plan- og byggesak i felles prosess i samsvar med e) Vedtak om dispensasjon fra arealplaner med bestemmelser i enkle og kurante saker som ikke er av prinsipiell betydning, eller har nevneverdige negative konsekvenser for berørte parter eller interesser i samsvar med f) Gi uttalelse på vegne av kommunen som planmyndighet ved spørsmål om overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet i samsvar med 3-7. Vedtatt delegering i denne sak innarbeides i Alvdal kommunes delegasjonsreglement 4) Som en overgangsordning etter og inntil kommunens gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling tas opp til revidering, erstattes henvisninger i regulativets Side 12 av 16

13 Sak 51/09 kapittel 3.1 etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr 77, med korresponderende lovbestemmelser etter ny plandel av 27. juni 2008 nr 71. Side 13 av 16

14 Sak 52/09 Møtebok for Kommunestyret Sak 52/09 MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2009 Arkiv: F31 &73 Arkivsaksnr.: 08/ Saksbehandler: Erling Straalberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 16/09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: Henvendelse fra IMDI om mottak av tre eritreiske kvinner og to somaliske menn. U. Off. Melding om vedtak sendes til IMDI Pb GJØVIK Saksopplysninger: I mail datert 9 september, 2009, har rådmannen mottatt forespørsel fra IMDI ved Ellen Bruun Torvik, om bosetting av tre eritreiske kinner. I samme mail spørres det også om bosetting av to somaliske brødre. De nevnte tre eritreiske kvinnene er i alderen er i alderen år. De ønsker å bo sammen i fellesskap, og har i den anledning undertegnet bofellesskapskontrakt. De opplyses at de snakker engelsk og noe norsk. Kommunestyret vedtok tidligere i år, i sak 14/09, mottak av flyktninger. Vedtaket ble gjort på bakgrunn av henvendelse fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet med spørsmål om bosetting av 30 flyktninger i perioden Vedtaket i saken lød som følger: Kommunestyret stiller seg positiv til henvendelsen fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet, datert , og velger å bosette inntil 30 flyktninger i perioden Det forutsettes at bosetting skal være av familier. Rådmannen iverksetter arbeidet knyttet til bosetting av flyktninger. Dette arbeidet innbefatter: Sikre nødvendig kompetanse i kommunens virksomhet. Utrede økonomiske konsekvenser og innarbeide disse i kommunens budsjett. Opprette dialog med kommunens innbyggere, lag og foreninger, med tanke på involvering fra disse i det kommende integreringsarbeidet. Som det går fram av vedtaket, forutsetter dette mottak av familier, og er således ikke i tråd med nevnte forespørsel fra IMDI om mottak av eritreiske kvinner eller somaliske menn. Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 14 av 16

15 Sak 52/09 Saksvurdering: Vedtaket om mottak av familier i sak 14/09, ble basert på en vurdering om at det nå er lenge siden Alvdal kommune har tatt imot flyktninger, og at det i den sammenheng ville være klokt å starte opp med mottak av familier. Dette ble begrunnet med at familier i utgangspunktet lettere lar seg integrere i et nytt samfunn, og at dette igjen ville gi et bedre grunnlag for Alvdal å lykkes med oppstart av integreringsarbeidet. Siden vedtaket ble gjort, har Alvdal kommune inngått avtale med Folldal kommune om innleie av kompetanse gjennom flyktningkonsulent. Denne er nå på plass, og har startet opp arbeidet i Alvdal. Forespørselen fra IMDI er blitt drøftet mellom rådmannen og flyktningkonsulenten. Basert på felles vurderinger, har man kommet fram til at mottak av nevnte tre eritreiske kvinner kan være en god start for mottak av flyktninger i Alvdal. Det faktum at disse allerede er kjent med hverandre, og ønsker å bo i fellesskap, er faktorer som taler i positiv retning for en vellykket integrering. Samtidig må man ta innover seg situasjonen om at 70 % av flyktninger på norske asylmottak er enslige. Dette kan medføre at Alvdal kommune kan få problemer med målet om integrering av utelukkende familier. Når nå flyktningkonsulenten er på plass, og det jobbes målrettet med å få på plass en god organisering omkring mottak av flyktninger, ser rådmannen det som viktig at vi faktisk kommer i gang med bosetting av flyktninger. Dato for eventuelt mottak er blitt drøftet med IMDI, og man ser for seg at aktuell dato for mottak vil være månedsskiftet november desember. Hva gjelder forespørselen mht de somaliske brødrene, er rådmannen i samråd med flyktningkonsulenten og IMDI av den oppfatning at mottak av enslige menn innehar større grad av utfordringer, og således ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt. Uansett så vil vedtaket i sak 14/09, være til hinder for mottak av nevnte tre kvinner. Rådmannen mener derfor, på bakgrunn av saksvurderingen, at dette vedtaket bør omgjøres. Et nytt vedtak bør inneholde en større grad av fleksibilitet, samtidig som det ivaretar prinsippet om mottak av personer har gode forutsetninger for å kunne integreres i Alvdal. Innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket om bosetting av inntil 30 flyktninger i perioden Det forutsettes at det tas imot flyktninger som i forhold til Alvdal kommunes kompetanse og ressurstilgang, vil ha gode forutsetninger for en vellykket integrering i Alvdalsamfunnet. Side 15 av 16

16 Sak 53/09 Møtebok for Kommunestyret Sak 53/09 KOMMUNALT BIDRAG TIL ÅRETS TV-AKSJON Arkiv: X03 Arkivsaksnr.: 09/ Saksbehandler: Olov Grøtting Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 53/09 Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Vedlegg: Andre dokumenter i saken: TV-AKSJONEN CARE ANMODNING OM OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITE Melding om vedtak sendes til Saksopplysninger: Saksvurdering: Innstilling: Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 16 av 16

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 52/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 52/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.09.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/09 09/53 GODKJENNING AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

Saksansv.: Steinar Haarr Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/228

Saksansv.: Steinar Haarr Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/228 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 14.02.2012 009/12 BAS Formannskap 28.02.2012 017/12 BAS Kommunestyret 08.03.2012 019/12 BAS Saksansv.: Steinar Haarr

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 044 Arkivsaksnr: 2008/5466-5 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Delegeringsreglement - endringer tilpasset

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER OPPMØTE VED KOMMUNEHUSET KL. 09.00, FOR BEFARING TIL EIENDOMMEN GULLØIEN. BEFARINGEN

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 17.09.2009 Tid: kl 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET Før behandling av sakene vil rådmann Brit Kværness informere om samhandlingsreformen SAKLISTE

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 17.09.2009 Tid: kl 19.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK KOMMUNESTYRET Før behandling av sakene vil rådmann Brit Kværness informere om samhandlingsreformen

Detaljer

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet.

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/2585-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Ny plandel til plan og bygningsloven - Delegering av oppgaver og kompetanse.

Ny plandel til plan og bygningsloven - Delegering av oppgaver og kompetanse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2009/1088-4 Saksbehandler: Saksframlegg Ny plandel til plan og bygningsloven - Delegering av oppgaver og kompetanse. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen Organisering av arbeidet og endring av delegeringsreglementet Arkivsaksnr.: 09/14528 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker 14.30 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/53 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR.

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 5/11 11/35 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 5/11 11/35 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/11 11/35 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FAST UTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/4946-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 40/09 09/54 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER 2009

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 40/09 09/54 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER 2009 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2009 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/09 09/54 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 OMRÅDEREGULERING OG DETALJREGULERING. ORIENTERINGSSAK.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 OMRÅDEREGULERING OG DETALJREGULERING. ORIENTERINGSSAK. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200905069 : E: L40 &13 : Oddbjørn Fosså : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 09.12.2009

Detaljer

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser Avd.direktør Elin Saltrøe Ikrafttreden plandelen Loven trer i kraft 1. juli 2009-34-1 Hva må gjøres før loven trer i kraft? Hva skjer med det faste utvalg

Detaljer

FAST UTVALG FOR PLANSAKER

FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Sak 50/16 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.11.2016 Tid: 08:00-15:00 Merknader til møtet: Dialogmøte budsjett mellom formannskapet, enhetsledere og tillitsvalgte. 08.00

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47 VEAKROSSEN - KRYSS MED E134, HELGANESVEGEN

SAKSPROTOKOLL - PLAN KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47 VEAKROSSEN - KRYSS MED E134, HELGANESVEGEN SAKSPROTOKOLL - PLAN 671 - KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47 VEAKROSSEN - KRYSS MED E134, HELGANESVEGEN Formannskapet behandlet saken den 02.11.2015, saksnr. 136/15 Behandling: Andersen (Ap) fremmet følgende forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.01.2008 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/10 REKRUTTERING AV RÅDMANN Alvdal, 17.01.08 Olov Grøtting

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2015 Tid: Etter møtet i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 1/15 12/432 KOMMUNAL PLANSTRATEGI ENDELIG VEDTAK

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 1/15 12/432 KOMMUNAL PLANSTRATEGI ENDELIG VEDTAK ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: NB! ONSDAG 11.02.2015 Tid: 0900 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 12/432 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2015-2018

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

FAST UTVALG FOR PLANSAKER

FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.09.2008 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Fungerende Johan Ragnar Eggen

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 25.10.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET Før behandlingen av de ordinære møtesakene vil det bli følgende orienteringer: - NAV

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAK FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAK FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 10.04.2014 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING TILLEGGSSAK FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/378 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.01.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 09/902 DELING AV GRUNNEIENDOM BAKKMOEN GNR/BNR

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2016 Tid: 08:00-09:00 MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/1401 REVISJON AV TILSETTINGSREGLMENTET

Detaljer

De 10 viktigste endringene i plan- og bygningsloven 1. juli 2017 Arr. Norsk kommunalteknisk forening (NKF)

De 10 viktigste endringene i plan- og bygningsloven 1. juli 2017 Arr. Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fagkonferanse plan, byggesak og infrastruktur De 10 viktigste endringene i plan- og bygningsloven 1. juli 2017 Arr. Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Fagdirektør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: etter møte i FUP ca kl. 08.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 0845 - Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 35/07 07/478 GODKJENNING AV REFERATER FAST UTVALG FOR PLANSAKER 8. NOVEMBER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 35/07 07/478 GODKJENNING AV REFERATER FAST UTVALG FOR PLANSAKER 8. NOVEMBER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 35/07 07/478 GODKJENNING AV REFERATER FAST UTVALG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

Forslag til endringer i plan-og bygningsloven

Forslag til endringer i plan-og bygningsloven Forslag til endringer i plan-og bygningsloven Departementets forslag Prop. 149 L (2015-2016) Stortingets behandling Innst. 181 L (2016-2017) 31. mars 2017 Forum for plan- og bygningsrett Vårkonferanse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2011 Tid: kl. 08.30 15.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

MANDAT STYRINGSGRUPPE FOR OMRÅDEPLAN INDRE HAVN OG DETALJEREGULERING LARVIK GJESTEHAVN

MANDAT STYRINGSGRUPPE FOR OMRÅDEPLAN INDRE HAVN OG DETALJEREGULERING LARVIK GJESTEHAVN ArkivsakID.: 16/1873 Arkivkode: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/16 Formannskapet 09.03.2016 055/16 Kommunestyret 16.03.2016 MANDAT STYRINGSGRUPPE FOR OMRÅDEPLAN INDRE HAVN OG DETALJEREGULERING LARVIK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 12.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Fratrådte fra og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: Kl.. 09.00 Drøfting av budsjettprosess, evt bestillinger til administrasjonen og presentasjon av utfordringer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2017 Tid: 08:00-11:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting FO Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.09.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/07 07/414 SØKNAD OM FRADELING AV TUNET PÅ SAND,

Detaljer

Saksbehandler: Tor Falck Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 15/2013

Saksbehandler: Tor Falck Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 15/2013 Saksbehandler: Tor Falck Arkiv: REGPL 201506 Arkivsaksnr.: 15/2013 PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5 - NY BEHANDLING I PLANUTVALGET Vedlegg: Særutskrift sak 125/16 i kommunestyret -

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 13.09.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.03.2010 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ORIENTERINGER: - PRESENTASJON AV LANDSKAPSANALYSE FOR OMRÅDEPLAN SKURLAGET-PLASSEN V/FESTE

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rutiner for behandling av private planinitiativ Vedlegg: Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rutiner for behandling av private planinitiativ Vedlegg: Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2010/451-1 Saksbehandler: Synne Rudsar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring, landbruk og miljø 1/10 18.02.2010 Rutiner for behandling av private planinitiativ

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 19.04.2010 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.2012 Tid: Etter befaring ca kl 10.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER MØTE STARTER MED BEFARING PÅ UNGDOMSSKOLEN/VOKSENOPPLÆRINGEN OPPMØTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 07.11.2013 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.05.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 31/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 31/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Sykehuset innlandet, Tynset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 09.00 11.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER FRAMMØTE VED SYKEHUSET INNLANDET, TYNSET KL. 09.00. HER BLIR DET OMVISNING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING UTV.SAKSNR. UTVALG MØTEDATO 60/06 Formannskapet 26.09.2006 47/06 Kommunestyret 30.10.2006 Arkivsaksnr.: 06/1633 Arkivkode: L80 &00 Saksbehandler: Magne Thomassen LOVREGULERING UTBYGGINGSAVTALER

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.05.2009 Tid: 13.30 16.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET DIALOGKONFERANSE KL. 08.30. KOMMUNESTYREMØTE 13.30-16.00 DET BLIR EN ORIENTERING FRA STEIAPROSJEKTET

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 09.04.2015 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET Før behandlingen av de ordinære møtesakene vil det bli en orientering om velferdsteknologi

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning /65 Formannskapet

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning /65 Formannskapet MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 01.11.2016 16/65 Formannskapet 17.11.2016 16/175 Arkivsaksnr: 2016/6121 Klassering: Saksbehandler: Gunvor Aursjø

Detaljer

FAST UTVALG FOR PLANSAKER

FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.08.2009 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/346-3 Saksbehandler: Gunvor Aursjø Saksframlegg Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/10 18.03.2010

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL

Detaljer

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Byrådssak 1594/13 Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) MOBR ESARK-03-201301526-345 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.10.2017 Tid: 19:00-22:00 Orienteringer Enhet helse legekontoret v / Anita Engelberg Kontrollutvalget v / leder Leif Langodden

Detaljer