John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset,"

Transkript

1 Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 9. mai 2011 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset, Kristen Treekrem (ski), Egil Prestløkken (friidrett), Magnhild Moe Krogh (håndball), Sverre Knoph (trim). Dag Kjønniksen (fotball) Aasmund Bunkholt (Svømming )May Bente Brurberg ( orientering) Bente Midthjell(friskis og svettis), Are Larsen (basketball), Ola Øvstedal, Henrik Solbu, Ivar Maalen, John Espen Jakobsen Referatdato: 10. mai 2011 Møtested: Klubbhuset, Ås stadion SAKER TIL BEHANDLING: SAK 14 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 21. mars Praksis i idrettslaget har vært at referater kun godkjennes og ikke underskrives. Det foreslås at en innfører som prinsipp at protokollen etter godkjenning underskrives av leder pluss to andre fra styret samt at daglig leder paraferer. Forslag til vedtak: Referat fra hovedstyremøte 21. mars godkjennes og følgende velges til å underskrive protokollen sammen med leder og daglig leder. Referatet fra hovedstyret 21. mars ble godkjent med Tore Skovdahl og Magne Maurset som underskrivere av referatet.

2 SAK 15 Fakturering av gruppene for bruk av daglig leder Daglig leders oppgaver består av generelle administrative gjøremål som omfatter hele idrettslaget og også spesifikk hjelp til de enkelte grupper. For å få en mest mulig rettferdig fordelig av kostnader knyttet til daglig leder er det praksis at den enkelte gruppe faktureres for bruk av daglig leder til enkelte aktiviteter. Det er viktig at daglig leder fører timelister over sitt engasjement for gruppene slik at kostnadsfordeling blir best mulig dokumentert. Forslag til kriterier for fakturering fra daglig leder til gruppene for utført arbeid. Fakturagrunnlag Fast pris Kroner Timepris Kroner Føring av lister for Norges svømmeskole ,- Oppdatering av hjemmesider for gruppene 300,- Innkreving treningsavgifter 1000,- Arrangementer for enkeltgrupper 300,- Hjelp budsjett og regnskap 300,- Annet arbeid 300,- Forslag til vedtak: De foreslåtte prinsipper og satser for administrativ hjelp til gruppene vedtas. Hovedstyret vedtok de foreslåtte prinsipper og satser for administrativ hjelp fra daglig leder til gruppene. SAK 16 Fullmakt fra hovedstyret til AU. Dagens regelverk gir ikke AU noen annen posisjon enn å forberede saker til hovedstyret. AU har ingen selvstendig beslutningsmyndighet. I flere saker vil det være upraktisk å måtte innkalle til Hovedstyremøte hver gang det skal tas en beslutning. Au foreslår derfor at AU gis en generell fullmakt til å gjennomføre og inngå bindende avtaler innfor de saker som er behandlet i hovedstyret eller årsmøtet. Hovedstyret orienteres om alle inngåtte avtaler og forpliktelser inngått av AU. Forslag til vedtak: Hovedstyret gir fullmakt til AU til å inngå avtaler og forplikte idrettslaget innenfor saker som er behandlet i hovedstyret eller årsmøtet. Alle inngåtte avtaler og forpliktelser forelegges hovedstyret.

3 Hovedstyret gav fullmakt til AU til å inngå avtaler og forplikte idrettslaget innenfor saker som er behandlet i hovedstyret eller årsmøtet. Alle inngåtte avtaler og forpliktelser forelegges hovedstyret. SAK 17 Godkjenning av Håndballgruppas regnskap for Håndballgruppas regnskap for 2010 ble godkjent på årsmøtet med følgende forbehold: Regnskapet for håndballen anbefales godkjent, når kvittering for innbetalt kasse eller signatur fra kasserer og formann at kasse er telt opp er forevist. Det er nå forevist innbetaling på konto og det er gjort avtale om full avstemning av kasse ved sesongslutt. Forslag til vedtak: Håndballgruppas regnskap for 2010 godkjennes. Hovedstyret godkjente Håndballgruppas regnskap for SAK 18 Beramming av hovedstyremøter høsten Følgende datoer for styremøter foreslås: Hovedstyret: Mandag 29. august kl Mandag 17. oktober kl Forslag til vedtak: De foreslåtte datoer for hovedstyremøter godkjennes. Hovedstyret godkjente forslaget til dato for hovedstyremøte høsten SAK 19 Bankforbindelser Det ble på årsmøtet tatt opp spørsmålet om hvordan idrettslaget kunne oppnå bedre forrentning av kapitalen. Renten for 2010 ble samlet på godt under 1 %, noe som bør kunne forbedres. Samlet har gruppene og hovedlaget innestående ca 2 millioner kroner. Renteinntektene var på kun kr Med en rente på 3 % ville avkastningen vært kr Styreleder har vært i kontakt med DNB Nor, Spydeberg Sparebank og Sparebank 1 Vestby. Se eget notat om tilbudene. Forslag til vedtak: Styreleder gis fullmakt til å fremforhandle avtale med Spydeberg Sparebank.

4 Styreleder gis fullmakt til å arbeide videre med Sparebanken 1 og Spydeberg Sparebank for å fremforhandle avtale med enten Spydeberg Sparebank eller Sparebanken 1 om bankavtale. SAK 20 IF Klubbforsikring Daglig leder vil orientere om forsikringsordninger og legge frem forslag til forsikringsopplegg. Forslag til vedtak: Styret gir daglig leder fullmakt til å gjennomføre foreslått forsikringsopplegg. Styret gir daglig leder fullmakt til å gjennomføre foreslått forsikringsopplegg. Ås IL fjerner klubbforsikringen som gjelder medlemmer og varig skade som medfører livsvarig medisinsk invaliditet på minst 30%. Andre klubber i nærheten har heller ikke en slik forsikring. SAK 21 Fordeling av LAM-midler for 2011 I budsjettet for 2011 er det avsatt kr: ,- i LAM midler. AU foreslår at 70% av midlene fordeles flatt til de undergruppene som har aktiviteter for barn opp til 18 år. Den resterende potten på 30% settes av til konkrete prosjekter som skal stimulere aktivitet utenom den ordinære idrettstreningen. Disse 30% kan gruppene søke på senest innen 15. september. Kommer det ikke inn søknader blir 30% fordelt flatt mellom gruppene. Forslag til vedtak: Foreslått fordeling av LAM-midler godkjennes. SAK 22 Samling for kasserere i gruppene For å få en bedre og enklere oppfølging av gruppenes regnskap legges det opp til en samling for kasserere i gruppene torsdag 9. juni. Her vil

5 revisor være til stede og det legges opp til at en representant fra valgt bank vil informere om nytt bankopplegg. I tillegg vil det bli orientert om gjeldende regler og bestemmelser som er aktuelle for gruppene. Det bør være møteplikt for gruppenes kasserere. Forslag til vedtak: Styret vedtar å gjennomføre den foreslåtte samlingen. Styret vedtar å gjennomføre den foreslåtte samlingen torsdag 9. juni.. SAK 23 Brev fra rektor ved Brønnerud skole Vi har fått følgende brev fra Torbjørg Refsnes Jørgensen, rektor ved Brønnerud skole: Fra august skal vi starte et forsøk ved Brønnerud skole som vi kaller Utvidet og helhetlig skoledag. Det betyr at eleven får noe lengre skoleuke med mer tid til fysisk aktivitet, lek, leksearbeid og kulturelle aktiviteter i løpet av skoledag/skoleuka. Det vil være rom for både organiserte aktiviteter og elevenes egne valgte aktiviteter. Vi vil gjerne samarbeide med frivillige organisasjoner som for eksempel idrettslaget, om å lage rom for noe av det tilbudet dere har inn i skoleuka. Det kan være som enkelt arrangement, kurs eller faste aktiviteter. Kan det være av interesse for dere å vurdere hvordan dere kan delta inn i samarbeid med skolens opplegg? Jeg vil gjerne ha respons på om dere tenker at ideen er interessant, så kan vi evt avtale videre for nærmere samtale. MVH Torbjørg Refsnes Jørgensen rektor Spørsmålet er om noen av gruppene har ideer og muligheter til et slik engasjement. Det vil bli avklart om det er mulighet for å få dekket våre kostnader. Forslag til vedtak: Hovedstyret var positive til en dialog med Brønnerud om et samarbeid om enkeltarrangement styret av medlemmer i Ås IL evt. bruk av ungdommer på idrettslinja.

6 Daglig leder i Ås IL og daglig leder i Ås IL Fotball arbeider avtaler et møte med Brønnerud for å se på mulige aktivitetstilbud som Ås IL samlet kan gi. SAK 24 Orienteringer Referat fra møte i AU 4. april Oppfølging av strategisk plan o Daglig leder orienter om status strategisk plan / handlingsplanen Aktiv bedrift. o Status så langt ved Tore Skovdahl Hovedstyret gav Tore Skovdahl ros for sitt arbeid og gav han i oppdrag å videeutvikle konseptet til en salgsvare overfor bedriftene i Ås. Pilotprosjekt med Bioforsk? Kan være første trinn. Samarbeid mellom Ås IL og Ås IL Fotball o Status så langt ved Tore Skovdahl Det er avholdt 2 møter og neste møte blir Klubbhuset ( fra kommunen) Det har tidligere vært planlagt rehabilitering av klubbhuset inneværende år. Grunnet bygging av ny fotballhall må denne planen endres. Klubbhuset skal benyttes som rigg for byggevirksomhetene i sommer og rehabiliteringen kan derfor ikke gjennomføres i år. Mvh Terje G. Smestad. Leder Eiendomsavdelingen / Eiendomssjef Ås kommune Anleggsutvalget arbeider videre med å få en mer presis avklaring om hva kommunen har tenkt å gjøre med klubbhuset. Idrettsrådet Ås IL kaller inn leder av idrettsrådet for et dialogmøte på neste hovedstyremøte den 29.august. Registrering i Brønnøysund Ås IL er nå registrert med rett styre for

7 SAK 25 Eventuelt - Infobrosjyre om Ås IL. Undergruppene og AU går gjennom eksisterende infobrosjyre for å rette opp feil og mangler for et nytt opptrykk til alle hustander i Ås IL i løpet av juni måned.

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 8. juni 2009 Tilstede fra AU Tore Skovdahl, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ola Øvstedal Til stede fra gruppene: Kristen Treekrem (ski), Gunnar Klemetsdal

Detaljer

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis)

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis) Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 27. april 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard Kristen

Detaljer

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk.

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk. Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 5. oktober 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Gunnar Klemetsdal (friidrett)

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG GJERDRUM IDRETTSLAG Deltakere: Jo Inge Aambakk Leder Møtt Nils Fisketjønn 1. nestleder Forfall Bjørn-Inge Haugan 2. nestleder Møtt Robert Øksnes Kasserer Møtt Tove Heni Daglig leder Møtt Hanne Kjærstad

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte STYREHÅNDBOK Informasjon for tillitsvalgte Side 2 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSPLAN FOR SFIK... 4 2. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ORGANISASJONEN... 5 STYRELEDER... 5 NESTLEDER

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 02.05.13 kl 1900-2200

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 02.05.13 kl 1900-2200 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 02.05.13 kl 1900-2200 Tilstede: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Atle Busch Hege Myhre Bjørn Tore Røstad

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 13.03.13 kl 1900-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 13.03.13 kl 1900-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 13.03.13 kl 1900-2130 Tilstede: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Leder Fotball Leder Tennis Leder Sykkel Vara 1 Atle Busch Hege Myhre Bjørn Tore

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte STYREHÅNDBOK Informasjon for tillitsvalgte Side 2 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSPLAN FOR SFIK... 4 2. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ORGANISASJONEN... 5 STYRELEDER... 5 NESTLEDER

Detaljer

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG GJERDRUM IDRETTSLAG Deltakere: Jo Inge Aambakk Leder Møtt Tove Øines Daglig leder Møtt Seline Kopperud Nestleder Møtt Robert Øksnes Kasserer Møtt Kristin Vamsæter Barneansvarlig Møtt Eline Flugstad Rygg

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

Fredag den 30. mai 2014. Vigdis Skovdahls hytte på Buvatn kl. 19.00 til 20.30

Fredag den 30. mai 2014. Vigdis Skovdahls hytte på Buvatn kl. 19.00 til 20.30 P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Sted: Tid: Fredag den 30. mai 2014. Vigdis Skovdahls hytte på Buvatn kl. 19.00 til 20.30 Tilstede fra styret: Vigdis Skovdahl (nestleder),

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL

ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL «INNKOMNE SAKER» THON HOTEL VICA 20. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 INNKOMNE SAKER Forslag fra styret i Alta IF Fotball SAK 1 - Allianseidrettslag Allianseidrettlagsmodellen har i vært

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG 1 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 20. MARS 2014 MELDINGSÅR 2013 2 SAKSLISTE: 1. Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, Sakslisten forretningsorden

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer