IHE-profiler innenfor radiolog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IHE-profiler innenfor radiolog"

Transkript

1 Integrating the Healthcare Enterprise Norge IHE-profiler innenfor radiolog Status pr IHE-arbeidsutvalg IHE Norge v Utarbeidet av: Edgar Glück (KITH) 1

2 Innhold 1. Introduksjon Om IHE og standarder Om IHE-profiler for radiologi Oversikt over IHE-profiler innenfor radiologi Sammenheng mellom ulike IHE-profiler Avhengighet mellom ulike IHE-profiler Aktører Bruk av de ulike aktørene i de enkelte integrasjonsprofilene Transaksjoner Bruk av transaksjoner i ulike integrasjonsprofilene Beskrivelse av profilene for radiologi Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser (SW) Merknader Informasjonsflyt Implisitt etterbehandling Konsolidering av pasientopplysninger (PIR) Merknader Konsistent presentasjon av bilder (CPI) Informasjonsflyt Håndtering av kombinasjonsundersøkelser (PGP) Informasjonsflyt Fremhenting av radiologisk informasjon (ARI) Informasjonsflyt Tilgang til flere kilder Notat til nøkkelbilder (KIN) Informasjonsstruktur Informasjonsflyt Enkel svarrapport for bilder og strukturerte opplysninger (SINR) Informasjonsstruktur Merknad Informasjonsflyt

3 3.8. Grunnleggende sikkerhet (SEC) UTGÅR Merknader Fakturering (CHG) Merknader Informasjonsflyt Arbeidsflyt ved etterbehandling (PWF) Informasjonsflyt Arbeidsflyt ved besvarelse (RWF) Merknad Informasjonsflyt Dokumenterte undersøkelsesfunn (ED) Informasjonsflyt Overføring av radiologisk informasjon via CD-ROM/DVD (PDI) Informasjonsflyt Datastruktur Nukleær-medisinske bilder (NM) Informasjonsflyt Radiologi-profiler for uttesting Logging innenfor radiologi Triggere for logging XDS for bildehåndtering (XDS-I) Informasjonsflyt Bildeeksport for undervisning og klinisk uttesting (TCE) Informasjonsflyt Arbeidsflyt for bildehåndterende avdelinger Merknader Informasjonsmodell Definisjoner og forkortelser Referanser

4 1. Introduksjon 1.1. Om IHE og standarder Håndtering av informasjon innebærer at data overføres mellom ulike parter (aktører) og lagres for senere fremhenting. For de ulike trinn i denne prosessen baseres løsningene på internasjonale standarder. Slike standarder kan definere hvordan informasjonen skal struktureres og overføres og hvordan samhandlingen skal være mellom de ulike aktørene. De fleste standarder dekker ofte flere bruksområder hvor ikke alle krav i standarden er like aktuelle for alle områdene. Når en standard skal anvendes for et konkret formål vil det derfor være nødvendig å definere mer detaljert hvilke deler av en gitt standard som skal benyttes. For å få til den nødvendige samhandling (interoperabilitet) må alle involverte aktører benytte de valgte standardene på samme måte. IHE Integrating the Healthcare Enterprise er en organisasjon som definerer hvordan slik samhandling skal foregå ved å definere en IHE-profil for en gitt arbeidsoppgave. En IHE-profil definerer vanligvis hvordan et sett av aktører samhandler ved å utføre et sett av transaksjoner i en innbyrdes fastsatt rekkefølge. For hver transaksjon defineres informasjonsinnholdet som utveksles og det gis spesifikke opplysninger om hvilke standarder som skal benyttes til dette formålet og nøyaktig hvordan disse standardene skal benyttes. IHE samler et sett av IHE-profiler for et anvendelsesområde og publisere disse som et teknisk rammeverk. Noen IHE-profiler er mer generelle og kan være aktuelle innenfor mange anvendelsesområder disse publiseres som et teknisk rammeverk for IT infrastruktur. Andre IHE-profiler er spesifikke for et gitt anvendelsesområde og publiseres separat for hvert anvendelsesområde (radiologi, laboratorieområdet osv.). IHE internasjonalt er sterkt influert av store internasjonale leverandører som benytter IHE-profilene som referanse for sine produkters egenskaper og deres evne til å kunne samhandle med utstyr fra andre leverandører. Samhandlingen testes gjennom praktisk utprøvning under IHE's årlige Connectathon i USA og Europa. Her testes leverandørenes produkter mot produkter fra andre leverandører og det utstedes sertifikat som bekrefter at en leverandør har produkter i samsvar med gitte IHE-profiler. IHE har sitt utgangspunkt fra USA og løsningene er ikke alltid tilpasset behovene i andre land. Av denne grunn er det mulighet for å definere nasjonale tilpassinger som publiseres som tillegg til det tekniske rammeverket. Slike nasjonale tillegg er blant annet publisert for England, Frankrike, Italia og Tyskland Om IHE-profiler for radiologi Dette dokumentet gir en oversikt over eksisterende IHE-profiler for anvendelsesområdet radiologi. Dokumentet er en kortfattet presentasjon på norsk av det tekniske rammeverket for radiologi. 4

5 Dokumentet er ment å gi brukere, leverandører og andre interesserte en førstehånds oversikt over foreliggende IHE-profiler innenfor radiologi og hvilke arbeidsoppgaver den enkelte profilen ivaretar. Dokumentet gir vanligvis ikke opplysninger om tekniske detaljer. Brukere og leverandører som ønsker å implementere konkrete IHE-profiler må benytte det originale tekniske rammeverket for radiologi som er fritt tilgjengelig fra og eventuelle nasjonale tilpassinger. Det foreligger foreløpig ikke noen norske tilpassinger, men IHE-rammeverket er ikke uten videre anvendbart for norske forhold. Noen nasjonale forhold er kortfattet nevnt i dette dokumentet. 2. Oversikt over IHE-profiler innenfor radiologi Siste versjon av rammeverket for radiologi pr er revisjon 6.0 av Dette dokumentet beskriver følgende integrasjonsprofiler: 1. Scheduled Workflow (SWF) Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser 2. Patient Information Reconciliation (PIR) Konsolidering av pasientopplysninger 3. Consistent Presentation of Images (CPI) Konsistent presentasjon av bilder 4. Presentation of Grouped Procedures (PGP) Håndtering av kombinasjonsundersøkelser 5. Access to Radiology Information (ARI) Fremhenting av radiologisk informasjon 6. Key Image Note (KIN) Notat til nøkkelbilder 7. Simple Image and Numeric Report (SINR) Enkel svarrapport for bilder og strukturerte opplysninger 8. Basic Security (SEC) Grunnleggende sikkerhet (UTGÅR) 9. Charge Posting (CHG) Fakturering 10.Post-processing Workflow (PWF) Arbeidsflyt ved etterbehandling 11.Reporting Workflow (RWF) Arbeidsflyt ved besvarelse 12.Evidence Documents (ED) Dokumenterte undersøkelsesfunn 13.Portable Data for Imaging (PDI) Overføring av radiologisk informasjon via CD- ROM/DVD 14.Nuclear Medicine Image Profile (NM) Nukleær-medisinske bilder I tillegg er det fremmet 38 forslag til endringer. Det er også publisert et 2005 tillegg for uttesting med følgende innhold: 1. Radiology Audit Trail Option Logging innenfor radiology 2. Cross-enterprise Document Sharing for Imaging (XDS-I) XDS for bildehåndtering 5

6 3. Teaching File and Clinical Trial Export (TCE) Bildeeksport for undervisning og klinisk uttesting 4. Dokument vedrørende Arbeidsflyt for bildehåndterende avdelinger 2.1. Sammenheng mellom ulike IHE-profiler 2.2. Avhengighet mellom ulike IHE-profiler Integration Profile Consistent Presentation of Images Depends on Dependency Type Comments None None - Key Image Notes None None - NM Image None None - Evidence Documents None None - Simple Image and Numeric Report None None - 6

7 Access to Radiology Information One or more of : Scheduled Workflow Consistent Presentation of Images Evidence Documents Key Image Notes Simple Image Numeric Reports Required for Content output Scheduled Workflow None None - Presentation of Grouped Procedures Scheduled Workflow Required for workflow - Supporting the image related transactions of Scheduled Workflow counts as a Content profile Consistent Presenation of Images Required for Content output - Post-Processing Workflow Scheduled Workflow Required for workflow management - One or more of: Scheduled Workflow Evidence Documents Required for Content input Supporting the image related transactions of Scheduled Workflow counts as a Content profile One or more of: Scheduled Workflow Consistent Presentation of Images Evidence Documents Key Image Notes Required if any output is produced Supporting the image related transactions of Scheduled Workflow counts as a Content profile Reporting Workflow Scheduled Workflow Required for workflow management - One or more of: Scheduled Workflow Evidence Documents Required for Content input Supporting the image related transactions of Scheduled Workflow counts as a Content profile. Simple Image and Numeric Reports Required for Content input/output - Charge Posting Patient Information Reconciliation Portable Data for Imaging One or More of: Scheduled Workflow Post-Processing Workflow Reporting Workflow Scheduled Workflow Required for charge trigger input Required for workflow/content to manage None None - - Patient Information Reconciliation is an extension to this profile requiring that the workitems and/or content be updated. 7

8 2.3. Aktører Aktører er informasjonssystem eller applikasjoner som genererer, håndterer eller reagerer på informasjon i forbindelse med operasjonelle aktiviteter. Aktørene vil bli beskrevet i en senere versjon av dokumentet i forbindelse med den enkelte integrasjonsprofil hvor de opptrer Bruk av de ulike aktørene i de enkelte integrasjonsprofilene 8

9 2.5. Transaksjoner En transaksjon er en informasjonsutveksling mellom to aktører. Transaksjonene vil bli beskrevet i en senere versjon av dokumentet i forbindelse med den enkelte integrasjonsprofil hvor de opptrer Bruk av transaksjoner i ulike integrasjonsprofilene 9

10 10

11 11

12 3. Beskrivelse av profilene for radiologi 3.1. Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser (SW) Scheduled Workflow Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser kan betraktes som selve grunnmuren for integrasjonsprofilene. Profilen viser hvordan opplysninger om pasient og undersøkelser må utveksles mellom ulike system som PAS/EPJ (HIS), RIS, PACS, modaliteter og visningsstasjoner. Profilen omfatter: pasientregistrering henvisning timebestilling bildeopptak lagring granskning. Figur 1. Arbeidsflyt for planlagte undersøkelser. (Figur fra presentasjon på Figuren over illustrerer dataflyt mellom systemene. Informasjon om pasienten lagres først i PAS/EPJ (HIS). Nødvendig informasjon om pasienten må kunne overføres til RIS. RIS-et må altså kunne oppdateres med korrekt informasjon fra HIS. RIS formidler og eventuelt oppdaterer endringer i pasient- og undersøkelsesinformasjon til PACS og modaliteter gjennom transaksjonene "modality worklist" og "procedure sceduled". 12

13 "Forhåndshenting" av tidligere bilder fra PACS fra langtidsarkiv kan dermed iverksettes før pasient møter ut fra denne informasjonen. Videre ser vi at modaliteten oppdaterer RIS og PACS når bildeopptaket er ferdig, og bekrefter overfor PACS at bildene er lagret, og eventuelt at bildene er printet ut. Dette sikrer blant annet at RIS gis informasjon om hvilke undersøkelser som er utført og dermed kan visualisere hvilke undersøkelser som kan dikteres. Samtidig kan bilder slettes på modaliteten når det er bekreftet at bildene er forsvarlig lagret i PACS Merknader I Norge sendes stort sett opplysninger med hver enkelt rekvisisjon/henvisning i stedet for at opplysningene vedlikeholdes i en ADT-modul for kringkastning til alle som kan tenkes å få bruk for opplysningene på et senere tidspunkt Informasjonsflyt Tabellen nedenfor viser de ulike transaksjonene som de ulike aktørene er involvert i, hvorvidt transaksjonen må støttes (R) eller er valgfri (O) samt en henvisning til hvor transaksjonen er nærmere beskrevet i det tekniske rammeverket. 13

14 ADT Patient Registration Order Placer Actors Transactions Optionality Vol II / III Section Department System Scheduler/ Order Filler Acquisition Modality Patient Registration [1] R 4.1 Patient Update [12] R 4.12 Patient Registration [1] R 4.1 Patient Update [12] R 4.12 Placer Order Management [2] Filler Order Management [3] Appointment Notification [RAD-48] R 4.2 R 4.3 O 4.48 Patient Registration [1] R 4.1 Patient Update [12] R 4.12 Placer Order Management [2] Filler Order Management [3] Procedure Scheduled [4] Query Modality Worklist [5] Modality Procedure Step In Progress [6] Modality Procedure Step Completed [7] Images Availability Query [11] R 4.2 R 4.3 R 4.4 R 4.5 R 4.6 R 4.7 O 4.11 Procedure Updated [13] R 4.13 Creator Procedure Step in Progress [20] Creator Procedure Step Completed [21] Performed Work Status Update [42] (as the Receiver, see Note 1)) Appointment Notification [RAD-48] Instance Availability Notification [RAD-49] Query Modality Worklist [5] Modality Procedure Step In Progress [6] Modality Procedure Step Completed [7] Modality Images Stored [8] Storage Commitment [10] R 4.20 R 4.21 O 4.42 O 4.48 O 4.49 R 4.5 R 4.6 R 4.7 R 4.8 R

15 Image Manager/ Image Archive Performed Procedure Step Manager Image Display Evidence Creator Procedure Scheduled [4] Modality Procedure Step In Progress [6] Modality Procedure Step Completed [7] Modality Images Stored [8] Storage Commitment [10] Images Availability Query [11] R 4.4 R 4.6 R 4.7 R 4.8 R 4.10 R 4.11 Procedure Updated [13] R 4.13 Query Images [14] R 4.14 Retrieve Images [16] R 4.16 Creator Images Stored [18] Creator Procedure Step in Progress [20] Creator Procedure Step Completed [21] Performed Work Status Update [42] (as the Receiver, see Note 1) Instance Availability Notification [RAD-49] Modality Procedure Step In Progress [6] Modality Procedure Step Completed [7] Creator Procedure Step in Progress [20] Creator Procedure Step Completed [21] R 4.18 R 4.20 R 4.21 O 4.42 O 4.49 R 4.6 R 4.7 R 4.20 R 4.21 Query Images [14] R 4.14 Retrieve Images [16] R 4.16 Creator Images Stored [18] Creator Procedure Step in Progress [20] Creator Procedure Step Completed [21] Storage Commitment [10] R 4.18 O 4.20 O 4.21 R

16 Figuren ovenfor beskriver informasjonsutvekslingen i forbindelse med hovedsakelig administrative gjøremål forut for en radiologisk undersøkelse. 16

17 Figuren ovenfor beskriver informasjonsutvekslingen i forbindelse med en radiologisk undersøkelse. I tillegg til de viste prosedyrene omfatter profilen prosedyrer ifm.: Endring av pasientopplysninger (før og etter at undersøkelsen er satt opp), før og etter rekvirering Endring av rekvirert og/eller utført undersøkelse Håndtering av avvik Implisitt etterbehandling Etterbehandling håndteres vanligvis av en egen IHE-profil: Arbeidsflyt ved etterbehandling. Noen steder utføres imidlertid etterbehandlingsoppgaver som en implisitt del av selve undersøkelsen. Radiografer kan instrueres til å utføre slik etterbehandling for bestemte undersøkelsestyper. Det benyttes da ikke noen egen arbeidsliste for Evidence Creator for etterbehandlingen. 17

18 Figuren viser typisk informasjonsutveksling for en slik etterbehandling som en del av arbeidsflyten for planlagte undersøkelser. Obs: Transaksjonene Modality Presentation State Stored [9] og Creator Presentation State Stored [19] er ikke en del av denne profilen, men de er tatt med for å illustrere sammenhengen. 18

19 I forbindelse med etterbehandling som en del av profilen for Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser er det følgende å bemerke: Hvordan bildene som skal etterbehandles overføres fra Acquisition Modality til Evidence Creator er utenfor IHE teknisk rammeverk. Utføre etterbehandling: Evidence Creator bruker de opprinnelige bildene og/eller andre bildeobjekter som mottas fra Acquisition Modality for å utføre etterbehandlingsoppgavene og generere nye sett av bilder Konsolidering av pasientopplysninger (PIR) Patient Information Reconciliation Figur 2. Oppdatering av pasientinformasjon på tvers av systemer. (Figur fra presentasjon på Det er av stor viktighet at pasientene er entydig og korrekt identifisert i alle informasjonssystemene, i Norge i praksis ved bruk av fødselsnummer. Dersom det ikke er gode rutiner for å holde pasientinformasjonen oppdatert i alle systemene, kan data bli logisk borte ved at informasjonen knyttes til forskjellige identifikasjonsbegrep. Integrasjonsprofilen viser mekanismer for oppdatering av pasientidentifikasjon ved undersøkelser som utføres på pasienter med ukjent identitet eller hvor en pasient er blitt identifisert med et alternativt identifikasjonsbegrep (for eksempel nødnummer). For eksempel ved multi-traumer kan undersøkelser registreres direkte på modalitet, eller gjennom nødregistrering i HIS eller RIS. Pasienten får da en midlertidig unik identifikator. Dette kan også gjelde nyfødte, utenlandske pasienter eller andre tilfeller hvor pasientens identitet er ukjent. 19

20 Figur 2 viser hvordan oppdatering av pasientinformasjon mellom systemene sikrer korrekte pasientdata i ettertid, slik at pasientinformasjon sikres og samles. Denne integrasjonsprofilen er avhengig av at alle aktører også støtter profilen Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser Merknader Det er et begrenset behov for denne IHE-profilen i Norge som følge av at pasientene identifiseres ved bruk av fødselsnummer. Vi har heller ikke samme tradisjon for nødvendigvis å korrigere pasienters navn i ettertid som følge av navneendringer i og med at fødselsnummeret sikrer korrekt identifisering av personen Konsistent presentasjon av bilder (CPI) Consistent Presentation of Images Figur 3. Konsistent presentasjon av bilder. (Figur fra presentasjon på I et PACS skal digitale røntgenbilder kunne vises på forskjellige skjermer med ulik innstilling og eventuelt også skrives ut på printere. Det er viktig at bildene vises med de samme innstillinger som radiologen har lagret, uansett visningsmedium (se figur 3). Medisinsk og juridisk er dette viktig. Profilen for Konsistent presentasjon av bilder spesifiserer informasjonsutvekslingen som sikrer at gråtonebilder presenteres mest mulig ensartet uavhengig av visningsmedium. Annen bildebehandling, deriblant annoteringer, innblending, rotering og forstørrelser, bevares også på samme måte. For å sikre denne funksjonaliteten må både Grayscale Standard Display Function og Grayscale Softcopy Presentation State som er definert i DICOM, støttes. Denne integrasjonsprofilen er avhengig av at alle aktører også støtter profilen Arbeidsflyt for planlagte undersøkelser. 20

21 Informasjonsflyt 3.4. Håndtering av kombinasjonsundersøkelser (PGP) Presentation of Grouped Procedures Nye modaliteter gir muligheten for å kunne gjøre bildeopptak fra store deler av kroppen i samme seanse. Hvis man har en bestilling i RIS for undersøkelse av CT thorax, abdomen og bekken, kan alle disse scannes i et enkelt opptak. Det blir i etterkant viktig å kunne knytte disse bildeseriene til de respektive undersøkelsene som er bestilt i RIS samt å sikre at de respektive bildeseriene senere kan fremhentes fra PACS-arkivet. Dersom man ikke har en god fremgangsmåte for å gjøre dette, kan bildeserier bli logisk borte i PACS-arkivet da de blir lagret under feil undersøkelse. Profilen Håndtering av kombinasjonsundersøkelser beskriver en slik fremgangsmåte (Se figur 4). Denne profilen forenkler håndtering og visning av bilder som egentlig består av flere planlagte undersøkelser i RIS, men som utføres som et enkeltopptak på modaliteten. Ved å kombinere transaksjoner fra integrasjonsprofilene Konsistent bildepresentasjon og Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser, kan delundersøkelsene vises og beskrives hver for seg. Denne integrasjonsprofilen er avhengig av at alle aktører også støtter profilene Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser og Konsistent bildevisning. 21

22 Figur 4. Håndtering av kombinasjonsundersøkelser. (for eksempel CT Multislice). (Figur fra presentasjon på Informasjonsflyt 22

23 3.5. Fremhenting av radiologisk informasjon (ARI) Access to Radiology Information Det er også viktig at informasjon fra RIS og PACS kan gjøres tilgjengelig for andre informasjonssystem i helsevesenet, både i og utenfor radiologisk avdeling. Fremhenting av radiologisk informasjon beskriver hvordan en kan etterspørre ulike opplysninger og hvordan disse opplysningene skal avleveres. Profilen viser hvordan tekst og bilder i DICOM-format kan utveksles på en robust måte. 23

24 Figur 5. Sømløs tilgang til radiologisk informasjon. (Figur fra presentasjon på Informasjonsflyt Tilgang til flere kilder Dette er en opsjon hvor en bruker får tilgang til distribuert radiologisk informasjon hvor informasjonen befinner seg på flere steder. Dette krever at Image Display and Report Reader støtter forespørsler som ber om informasjon fra flere kilder. Kildene kan bli forespurt i parallell eller sekvensielt. 24

25 3.6. Notat til nøkkelbilder (KIN) Key Image Note Profilen for Notat til nøkkelbilder gjør det mulig å merke bilder av spesiell interesse og legge til kommentar(er) vedrørende begrunnelsen for dette utvalget. Sentralt er Key Object Selection Document, supplement 59 i DICOM-standarden, som gjør det mulig å merke bilder av interesse og lagre disse i bildearkivet. Et notat kan peke mot flere bilder og motsatt kan flere bilder peke på ett notat. Notat til nøkkelbilder kan i tillegg referere til en spesifikk visning av det aktuelle bildet, for eksempel med en spesiell kontrast og svertning, eller en forstørrelse. Denne profilen kan være til stor nytte i flere situasjoner. Radiograf på lab kan markere spesielle bilder med notater som for eksempel Pasienten kunne ikke ligge stille, strømmen gikk midt i bildeserien eller Her er det artefakter på grunn av feil i apparaturen. Radiologer kan markere bilde(r) med tekst knyttet til funn eller annet av interesse. Dette gjør at de som ser bildeserien i etterkant raskt kan få se de bildene som er av interesse med viktige kommentarer. Denne mekanismen kan også være nyttig i forbindelse med bilder som egner seg godt til undervisning. Figur 6. Notat til utvalgte bilder i en serie. (Figur fra presentasjon på Denne integrasjonsprofilen er avhengig av at alle aktører også støtter profilen Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser Informasjonsstruktur Denne profilen lar en bruker markere ett eller flere bilder fra en undersøkelse som spesielt viktige ved å knytte til ett eller flere notater som senere blir håndtert sammen med undersøkelsen. Hvert notat har en overskrift som angir formålet samt en 25

26 kommentar. Ett notat kan referere til flere bilder og flere notater kan referere til det samme bildet. Når et slikt notat refererer til et bilde kan det også angi en spesifikk visning (Presentation State) som skal benyttes ved presentasjonen. Denne kan spesifisere vindusstørrelse, flip, rotasjon samt grafiske og tekstlige annoteringer Informasjonsflyt 3.7. Enkel svarrapport for bilder og strukturerte opplysninger (SINR) Simple Image and Numeric Report Denne integrasjonsprofilen beskriver arbeidsflyten rundt behandlingen av en radiologisk svarrapport. IHE definerer i beskjeden målestokk hvordan en svarrapport skal lages, sendes, lagres og vises. 26

27 Rapportene som defineres av denne integrasjonsprofilen består av: Overskrift Undersøkelsesobjekt, undersøkelse og utførende tjenesteyter Avsnitt Overskrift Undersøkelsesobjekt, undersøkelse og utførende tjenesteyter Fritekst Referanser til bilder Evt. kodede målinger Utvekslingen av svarrapporten er basert på et utvalg fra DICOM structured reporting (DICOM-SR) samt DICOM content mapping resources (supplement 53). Figur 7. Svarrapport med pekere til bilder. (Figur fra presentasjon på Informasjonsstruktur Strukturen for svarrapporten er enkel og viser den viktigste informasjonen på en oversiktlig måte: en tittel, beskrivelse av funn og referanser til bilder. I sin enkleste form er dette et dokument med flere deler, hver med sin overskrift. Hver del kan referere til et sett av bilder som vist nedenfor. En skal benytte DICOM TID 2000 malen for svarrapport (se DICOM 2003 PS 3.16). 27

28 I tillegg til strukturen ovenfor kan en inkludere måleverdier og andre nummeriske verdier som vist nedenfor Merknad I Norge vil svarrapporter bli distribuert i CEN/XML-format og ikke ved bruk av HL7 v2.x. 28

29 Informasjonsflyt 29

30 3.8. Grunnleggende sikkerhet (SEC) UTGÅR Basic Security Denne profilen er erstattet av Radiology Audit Trail Option i ITI-Audit Trail and Node Authenticaton (Radiology Audit Trail Supplement). Denne integrasjonsprofilen håndterer sikkerhet som er nødvendig for å møte kravene om personvern. Det defineres en secure node : Underlagt en sikkerhetspolicy Enhver bruker må autentiseres mot noden Spesielle hendelser logges og overføres til sentralt loggmottak En samling sikre noder utgjør et sikkert domene som utfører sterk autentisering mot hverandre. Profilen definerer en rekke hendelser som skal medføre logging og stiller krav som nevnt over. For autentisering mellom nodene benyttes TLS (variant av SSL) slik at nodene autentiserer seg mot hverandre vha. digitale sertifikater. For brukerpålogging håndterer den enkelte node dette selv vha. uspesifisert autentiseringsmekanisme. Sikkerhetstiltakene i Grunnleggende sikkerhet er: Bruker-autentisering Autentisering av noden Logging IHE har definert et sett av triggere for når logging skal utføres. Slike triggere er til dels IHE transaksjoner og til dels andre sikkerhetsrelaterte aktiviteter Merknader TLS for autentisering av noder kan anses å være i tråd med norske anbefalinger, vi har tidligere anbefalt bruk av CEN pre-standarden ENV som omfatter det samme dog med noen andre anbefalinger for bruk av protokollen, noe som ikke burde utgjøre et problem Fakturering (CHG) Charge Posting Denne integrasjonsprofilen gir detaljert informasjon angående prosedyrer for fakturering av omkostninger. RIS/PACS meddeler faktureringssystemet når det er utført aktiviteter som skal avregnes for henholdsvis radiolog/radiograf. Slik varsling kan utføres fra ulike trinn av normal arbeidsflyt avhengig av lokale forhold og gjeldende regelverk. 30

31 Merknader Faktureringsrutiner i Norge avviker noe fra USA først og fremst ved at en i Norge har en samlet avregning som foretas i etterkant av undersøkelsen Informasjonsflyt Arbeidsflyt ved etterbehandling (PWF) Post-processing Workflow Denne integrasjonsprofilen utvider integrasjonsprofilen Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser til også å støtte arbeidsprosesser i forbindelse med bearbeidelse av bildematerialet som Computer aided detection, Image Processing og Image Reconstruction. 31

32 Informasjonsflyt Arbeidsflyt ved besvarelse (RWF) Reporting Workflow Denne profilen er en utvidelse av Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser og beskriver arbeidsflyten i forbindelse med generering av svarrapporter, herunder diktering, skriving, kvalitetskontroll og kodifisering. Resultatet av dette arbeidet er DICOM SR objekter som beskrevet i SINR-profilen. Rapportgenerering består av en rekke selvstendige arbeidstrinn: Fortolkning radiologen betrakter bildene og lager et utkast til en beskrivelse eller et diktat. Kodifisering radiologen klassifiserer funnene. Diktering radiologen dikterer en beskrivelse som vil bli innholdet i rapporten. Innskrivning radiologens diktat skrives ut. Signering radiologen godkjenner utskriften og markerer eventuelle påkrevde rettelser Avhengig av systemets egenskaper og brukerens rettigheter kan flere arbeidstrinn om ønskelig utføres under ett. Etter hvert som Report Creator avslutter sine arbeidstrinn blir status rapportert til Report Manager Merknad I Norge er arbeidsflyten noe avvikende i forhold til det IHE definerer. 32

33 Informasjonsflyt Figuren nedenfor viser et eksempel fra granskning til distribusjon av en godkjent rapport. 33

34 3.12. Dokumenterte undersøkelsesfunn (ED) Evidence Documents Denne profilen definerer hvordan undersøkelser, målinger og andre registrerte opplysninger håndteres på en måte som lar registrerte opplysninger bli lagret og håndtert av arkivsystemene og bli fremhentet og presentert for visning eller svarrapportering. Generering av Dokumenterte undersøkelsesfunn håndteres av profilene Arbeidsflyt for planlagte undersøkelser og/eller Arbeidsflyt for etterbehandling og benyttes av profilen Arbeidsflyt ved svarrapportering. 34

35 Dokumenterte undersøkelsesfunn består av objekter som inkluderer bilder, visning (presentation state) og Notat til nøkkelbilder. Disse objektene oppstår fra utførte delundersøkelser. Dokumenterte undersøkelsesfunn dannes av: aktøren Evidence Creator ved bruk av transaksjonen Creator Procedure Step In- Progress/Completed i profilen Arbeidsflyt for planlagte undersøkelser aktøren Acquisition Modality ved bruk av transaksjonen Modality Procedure Step In-Progress/Completed aktøren Evidence Creator ved bruk av transaksjonen Workitem Procedure Step In- Progress/Completed i profilen Arbeidsflyt for etterbehandling Som for andre Evidence Objects blir Dokumenterte undersøkelsesfunn vanligvis generert av system operator. De benyttes av radiologen i arbeidet med å produsere en svarrapport, enten ved at innholdet i dokumentet fortolkes eller ved å kopiere utvalgte deler inn i svarrapporten. Dokumenterte undersøkelsesfunn representerer de ubearbeidede opplysningene som i hovedsak håndteres og benyttes internt i en radiologisk avdeling, men dette er ikke til hinder for at disse opplysningene også kan distribueres eksternt. I motsetning til dette representerer svarrapporten i profilen Enkel svarrapport for bilder og strukturerte opplysninger bearbeidede opplysninger som er beregnet for en videre distribusjon Informasjonsflyt 35

36 3.13. Overføring av radiologisk informasjon via CD-ROM/DVD (PDI) Portable Data for Imaging Denne integrasjonsprofilen beskriver hvordan diagnostiske bilder og bilder i forbindelse med behandling skal overføres ved bruk av flyttbare medier som CD-ROM og DVD. Profilen beskriver: Eksport av bilder Betraktning av bilder på flyttbart medium Import av bilder Hovedpunktene er: Sikker utveksling av bilder og tilsvarende basert på DICOM-standarden Mulighet for å inkludere web-lesbart innhold Web-lesbart innhold kan være både i DICOM-format og XHTML eller JPG-format avledet fra DICOM-objekter Informasjonsflyt 36

37 Datastruktur Datainnholdet på mediet kan nås på to måter: DICOM objekter via DICOMDIR-filen (påkrevd) Web-lesbart innhold via filen INDEX.HTM (valgfritt) I tillegg kan mediet inneholde andre opplysninger, for eksempel en svarrapport som ikke er i DICOM-format. Siden denne profilen ikke definerer noe format for slike opplysninger skal disse plasseres i en separat katalog. Alle DICOM-objekter skal være generert av DICOM General Purpose Media Storage Application Profile og alle filer skal være referert fra DICOMDIR. Mediet kan også inneholde en applikasjon for å betrakte DICOM-bilder. 37

38 Web-lesbart innhold skal være avledet fra DICOM-objekter i form av XHTML-filer og JPEG bilder. Slik avledet informasjon skal gjengi det kliniske innholdet av DICOMobjektene på en god måte Nukleær-medisinske bilder (NM) Nuclear Medicine Image Profile Denne profilen forsøker å løse problemer i forbindelse med håndtering av nukleærmedisinske bilder ved å definere en profil for hvordan slike bilder bør genereres, lagres og fremhentes. Profilen angir hvordan nukleærmedisinske bilder skal lagres av Acquisition modaliteter og Evidence Creator arbeidsstasjoner samt hvordan Image Displays skal kunne hente frem og benytte opplysningene. Den definerer videre de basale presentasjonsegenskapene som Image Displays bør tilby og angir hvordan resultatvisning (både statisk og dynamisk) på skjerm bør lagres som DICOM-objekter. I tillegg til denne spesifikke profilen er generelle problemstillinger vedrørende bruk av IHE innenfor nukleærmedisin beskrevet utførlig i Vedlegg E av det tekniske rammeverket for radiologi. 38

39 Informasjonsflyt 39

40 4. Radiologi-profiler for uttesting 4.1. Logging innenfor radiologi Radiology Audit Trail Option Dette tillegget beskriver en opsjon til integrasjonsprofilen Audit Trail and Node Authentication (TF ITI-I ATNA) blant profilene for IT infrastruktur. ATNA-profilen beskriver et generelt sett av aktiviteter som kan logges, men definerer ikke hvilke aktører og transaksjoner som bør logge de ulike aktivitetene. Denne profilen spesifiserer detaljert hvilke aktiviteter som bør logges for de ulike aktørene innenfor radiologi. Mye av dette var tidligere spesifisert i radiologiprofilen SEC som nå utgår Triggere for logging 40

41 4.2. XDS for bildehåndtering (XDS-I) Cross-enterprise Document Sharing for Imaging Profilen XDS-I utvider XDS med å angi hvordan bildeopplysninger kan deles, lokaliseres og tilgjengeliggjøres. Bildeopplysninger omfatter her DICOM-objekter (bilder, dokumenterte undersøkelsesfunn og visning) samt svarrapporter beregnet for presentasjon. 41

42 Informasjonsflyt 4.3. Bildeeksport for undervisning og klinisk uttesting (TCE) Teaching File and Clinical Trial Export Denne profilen tar hand om behovene for å kunne velge ut bilder, bildeserier eller hele undersøkelser (som kan inneholde Notat til nøkkelbilder, svarrapporter, dokumenterte undersøkelsesfunn og visning) som det er behov for å eksportere i forbindelse med undervisning eller klinisk uttesting. Profilen definerer nye aktører for å foreta utvelgelsen av bildeopplysninger og en aktør for videre håndtering av utvalget. Slik videre håndtering kan typisk omfatte avidentifisering av bildeopplysningene Informasjonsflyt 42

43 4.4. Arbeidsflyt for bildehåndterende avdelinger For å kunne harmonisere og videreutvikle eksisterende profil for Arbeidsflyt for planlagte undersøkelser med andre integrasjonsprofiler er det behov for en overordnet konseptuel modell som håndterer alle vesentlige forhold vedrørende arbeidsflyt innenfor en bildehåndterende avdeling. Dette dokumentet beskriver IHE's forståelse av arbeidsflyten som ligger til grunn for det tekniske rammeverket innefor radiologi. Det antas at disse konseptene kan benyttes også av andre bildehåndterende avdelinger Merknader Dette dokumentet har mye til felles med det dokumentet IHE-Norge har utarbeidet vedrørende norske definisjoner av IHE's begreper Informasjonsmodell Figur 3. Tjenester for bildehåndterende avdelinger Figur 3. Diagnostiske tjenester 43

44 Figur 3. Tjeneste for tilgang til bildeopplysninger Figur 3. Aktører og transaksjoner over grensen mellom avdeling og foretak 5. Definisjoner og forkortelser ADT CEN DICOM DSS EPJ Pasientadministrasjon (Admission, Discharge and Transfer), vanligvis en del av det pasientadministrative systemet (PAS) Den europeiske standardiseringsorganisasjonen Standard for overføring av radiologisk bildeinformasjon Rekvisisjonsmottak (Department System Scheduler Order Filler) Elektronisk pasientjournal(-system) 44

45 HIS HL7 JPG PACS PAS RIS SSL TLS Sykehusinformasjonssystem (Hospital Information System) Standard blant annet for utveksling av medisinsk informasjon (Health Level Seven) Format for representasjon av bilder fra Joint Photographic Experts Group Bildehåndteringssystem (Picture Archiving and Communication System) Pasientadministrativt system Informasjonssystem for radiologi (Radiology Information System) Protokoll for formidling av dokumenter over internet (Secure Sockets Layer) Variant av SSL XHTML Format for utveksling av informasjon på web (The Extensible HyperText Markup Language) XML Utvekslingsformat for meldinger (Extensible Markup Language) 6. Referanser IHE: Rammeverk for radiologi: 45

IHE-profiler innenfor IT infrastruktur

IHE-profiler innenfor IT infrastruktur Integrating the Healthcare Enterprise Norge IHE-profiler innenfor IT infrastruktur Status pr. 01.11.2006 IHE-arbeidsutvalg IHE Norge v1.0 14.03.2007 Utarbeidet av: Edgar Glück (KITH) 1 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Definisjonskatalog for medisinske bildesystemer innen radiologi Første utgave

Definisjonskatalog for medisinske bildesystemer innen radiologi Første utgave HIS 80015:2000.. Definisjonskatalog for medisinske bildesystemer innen radiologi Første utgave Veiledning 22. november 2007 KITH 15/07 Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH

Detaljer

Standard for utveksling av journalopplysninger

Standard for utveksling av journalopplysninger Standard for utveksling av journalopplysninger Populær presentasjon av CEN ENV 13606 KITH Rapport 17/99 KITH-rapport Tittel Standard for utveksling av journalopplysninger Populær presentasjon av CEN ENV

Detaljer

Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler

Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler Legeforeningens IT-utvalg, februar 2015 Grad av strukturering må avstemmes med klinikeres behov og krav til enkelhet, og ønsket

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFIE/780/113 Godkjent Kjeller 13 March 2002 Torleiv Maseng Forskningssjef

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Bør IHE Norge revitaliseres?

Bør IHE Norge revitaliseres? Behov for standardisering og samordning Bør IHE Norge revitaliseres? Edgar Glück Spesiallege KITH www.kith.no IHE Integrating the Healthcare Enterprise Å få til høy grad av integrasjon mellom informasjonssystem

Detaljer

Rammeverksdokument. Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge

Rammeverksdokument. Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge Tittel: Rammeverksdokument Norge digitalt Utarbeidet av: Rammeverksgruppa (Teknologiforum) Søkeord: Rammeverk, NSDI, SDI, Infrastruktur for

Detaljer

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Løsningsdesign Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Versjon: 1.1 Sist endret: 21.01.11 13:23 Skrevet av: Ernst & Young Filnavn: Løsningsdesign Sider:

Detaljer

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato:

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato: [1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN Dato: 23.05.2012 [2] SAMMENDRAG Tittel: BoligHandel1 Dato : 23.05.12 Deltaker(e)/ Thomas A. Almenningen

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

Utredning av Standarder for sikker bruk av VPN -med og i offentlig forvaltning. Versjon 0.9 13.oktober 2011

Utredning av Standarder for sikker bruk av VPN -med og i offentlig forvaltning. Versjon 0.9 13.oktober 2011 Utredning av er for sikker bruk av VPN -med og i offentlig forvaltning Versjon 0.9 13.oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Innledning 5 2.1 Bakgrunn og formål 5 2.2 Oppbygning av rapporten

Detaljer

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING 1 INNLEDNING I utgangspunktet er det formelle formatet som brukes i SOSI-standarden ikke

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Veiledning til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen

Veiledning til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen Veiledning til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen trådte i kraft 1. juli 2002. Formålet med forskriften har vært

Detaljer

FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren

FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren Alf Hansen (UNINETT FAS) Anund Lie Jon Ølnes (NR) Copyright Norsk Regnesentral Rapport/Report Tittel/Title: FEIDE: FElles elektronisk ID for UoH-sektoren Forfatter/Author:

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK HOVEDOPPGAVE

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK HOVEDOPPGAVE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK HOVEDOPPGAVE Kandidatens navn: Fag: Oppgavens tittel (norsk): Oppgavens tittel (engelsk):

Detaljer

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 19. mai 2014

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 19. mai 2014 e-resept arkitektur versjon 2.71 Side 1 E-resept Arkitektur Versjon: 2.71 19. mai 2014 Dokumenteier: avdeling Kjernejournal og e.resept, seksjon Forvaltning e-resept arkitektur versjon 2.71 Side 2 Versj.

Detaljer

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor spesifikasjon for PKI i offentlig sektor Versjon 2.0 Juni 2010 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål og bakgrunn... 4 1.2 Kort om virkeområdet... 4 1.3 ruk av kravspesifikasjonen ved selvdeklarasjon...

Detaljer

University of Oslo Department of Informatics. Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003

University of Oslo Department of Informatics. Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003 University of Oslo Department of Informatics Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003 Beskrivelse av Nasjonalt helsenett som en informasjonsinfrastruktur Gruppe 4 Ina Braathe Gro Espelid Kristoffer

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning

Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning Lars Marius Garshol, Bouvet ASA Dato: $Date: 2010/04/30 08:58:51 $ Versjon: 0.9 ($Revision: 1.18 $) Innhold Side 1 Sammendrag av rapporten... 5

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Parallellpublisering av telefonkataloger

Parallellpublisering av telefonkataloger Hårvard Briskeby TRITA-NA-E04040 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology SE-100 44 Stockholm, Sweden Parallellpublisering

Detaljer

Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon

Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon (inkludert EKG og kurvedata) Overordnet strategi Portal EPJ PAS RIS Modalitet Fagsystem Andre HF Applikasjonslag Int Int Broker EPJ utvalg

Detaljer