Oslo kommune Bymiljøetaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bymiljøetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Bymiljøetaten Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Rådhuset 0037 OSLO Dato: Deres ref.: Vår ref.: 12/ Saksbeh.: Hans Kristian Daviknes Org. enhet: Natur og forurensning Arkivkode: 933 ÅRSRAPPORT FOR VANNKVALITET VED FRILUFTSBADENE I OSLO 2016 Vedlagt ligger årsrapport for vannkvalitet ved friluftsbadene i Oslo Med vennlig hilsen Gerd Robsahm Kjørven etatsdirektør Godkjent elektronisk Signe Nyhuus divisjonsdirektør Kopi til: Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Frogner, Bydel Gamle Oslo, Bydel Grorud, Bydel Grünerløkka, Bydel Nordre Aker, Bydel Nordstrand, Bydel Sagene, Bydel St. Hanshaugen, Bydel Stovner, Bydel Søndre Nordstrand, Bydel Ullern, Bydel Vestre Aker, Bydel Østensjø, Helseetaten, Oppegård kommune, Vann- og avløpsetaten Bymiljøetaten Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Org.nr: NO Postboks 636, Løren Karvesvingen 3 Bankgiro: Oslo 0579 OSLO E-post: Internett:

2 Oslo kommune Bymiljøetaten Årsrapport 2016 Vannkvalitet ved friluftsbad i Oslo

3 2

4 Oslo kommune Besøksadresse: Bymiljøetaten Karvesvingen Oslo Telefon Oslo kommune: Tittel: Årsrapport 2016 Vannkvalitet ved friluftsbad i Oslo Saksnr: Title: Outdoor Bathing Water quality in Oslo 2016 Forfatter/ Author: Hans Kristian Daviknes Emneord: Badevann, vannkvalitet, ferskvann, saltvann, Oslo, fjorden, termotolerante koliforme bakterier, intestinale enterokokker. Keywords: Bathing, water quality, transitional waters, inland waters, Oslo, thermo tolerant coliforms, Intestinal Enterococcus. Sammendrag: I sommer har Oslo kommune overvåket badevannskvaliteten på 42 badeplasser. 23 i fjorden og 19 i ferskvann. Badevannskvaliteten er stort sett utmerket, men vi ser at kraftig regnvær skaper en midlertidig forverring av badevannskvaliteten på enkelte strender. Klassifisering av badeplassene etter EUs badevannsdirektiv, viser at vannkvaliteten på Oslos badeplasser stort sett er veldig god: 26 av de 42 badeplassene klassifiseres som utmerket, 7 som god, 5 som tilstrekkelig og 2 som dårlig. I tillegg kommer Sørenga og Isdammen på Årvoll, hvor vi ikke har nok data til å klassifisere enda. Abstract: This summer The City of Oslo has monitored bathing water quality at 42 beaches: 23 by the seaside and 19 inland waters.the quality of the bathing water were mainly excellent, but we see a reduction in quality after heavy rainfalls. Classification on the basis of the EU Directive concerning the management of bathing water quality shows that the quality of the bathing waters in Oslo is overall very good: 26 of the 42 monitored bathing waters are classified as excellent, 7 as good, 5 as sufficient and 2 as bad. In addition comes Sørenga and Isdammen (Årvoll), where we don`t have enough data to classify yet. Fagansvarlig: Ansvarlig leder: Hans Kristian Daviknes overingeniør Runar Ovesen avdelingsdirektør 3

5 4

6 Forord Overvåking av badevannskvaliteten ved friluftsbad i Oslo kommune har siden 2001 foregått gjennom et samarbeid mellom flere kommunale etater og virksomheter. Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten har i år stått for selve prøvetakingen, mens Helseetaten og bydelene har tilsynsansvar for henholdsvis fjorden og ferskvannene. Etatene samarbeider om prøvetaking, publisering og bearbeiding av prøveresultat, samt oppfølging av forurensningsepisoder. Bymiljøetaten har stått for prøvetaking i fjorden og organisering, mens Vann- og avløpsetaten følger opp vannkvaliteten i vassdrag og fjord som en del av sin internkontroll. Resultatene av vannkvalitetsanalysene publiseres ukentlig på Bymiljøetatens internettsider. Denne rapporten gir en klassifisering av badevannskvaliteten basert på EUs badevannsdirektiv. Vi takker Vann- og avløpsetaten, Helseetaten og bydelenes helsekonsulenter og bydelsoverleger for godt samarbeid. Gerd Robsahm Kjørven etatsdirektør Bymiljøetaten Oslo 5

7 Innhold Forord... 5 Innhold Sammendrag Innledning Metode Fraråding av bading Klassifisering Resultater Fjorden Ferskvann Klassifisering Fjorden Ferskvann Konklusjon Tabeller Figurer Vedlegg RUTINE FOR OVERVÅKNING AV BADEVANNET I OSLOFJORDEN RUTINE FOR PRØVETAKING AV BADEVANNET I OSLOFJORDEN

8 7

9 0. Sammendrag Den hygieniske badevannskvaliteten overvåkes ved 42 av Oslos friluftsbad. 3 av dem ligger i Oppegård kommune. Badevannskvaliteten på de overvåkete badeplassene var i 2016 stort sett utmerket. Badevannsesongen 2016 var preget av særlig to perioder med kraftig nedbør, en kort periode i juni samt en lenger periode i august. I regnværsperioden i august frarådet kommuneoverlegen i Asker og Bærum bading på samtlige strender, mens Oslo kommune frarådet bading på Sollerudstranda og på Sørenga. På Bekkensten, i Oppegård kommune, har vi frarådet bading ved utløpet av bekken siden juni. I sommer ble det også bekreftet forekomst av en type alger, kalt Alexandrium pseudogonyaulax, i fjorden. Vi fikk en henvendelse fra noen som hadde badet på Ulvøya, og i etterkant fått røde utslett og kløe. Dette gikk over etter en dusj. Det ble tatt en vannprøve, og NIVA påviste ved mikroskopering at algen var tilstede i badevannet. I løpet av sommeren har det kommet totalt tre meldinger fra Oslofjorden, fra folk som har opplevd de samme symptomene. Algen er ikke farlig for mennesker, men kan gi utslett og irritert hud. Klassifisering av badeplassene etter EUs badevannsdirektiv viser at vannkvaliteten på Oslos badeplasser stort sett er veldig god: 26 av de 42 badeplassene klassifiseres som utmerket, 7 som god, 5 som tilstrekkelig og 2 som dårlig. I tillegg kommer Sørenga og Isdammen på Årvoll, hvor vi ikke har nok data til å klassifisere enda. Det anbefales at badevannsovervåkningen fortsetter i 2017, og at overvåkningsrutinene evalueres og gjennomgås før prøvetakingssesongen. 8

10 Figur 1 Hvervenbukta (Foto: Oslo kommune) 9

11 1. Innledning Oslo kommune har gjennom en årrekke overvåket vannkvaliteten i Oslofjorden og i enkelte innsjøer. Overvåkingen, der vannprøvene tas fra badestrendene, har foregått siden 2001, og gjøres med bakgrunn i Bymiljøetatens og andre tilretteleggere av badeplassers internkontrollplikt etter forskrift om miljørettet helsevern 1. Overvåkningen av badevannskvaliteten er et samarbeid mellom Bymiljøetaten, Helseetaten, Vann- og avløpsetaten og bydelene. Tilsynsmyndighet overfor badestrender i Oslofjorden er i følge Byrådssak 413 av delegert til Helseetaten, mens den for ferskvannene (innsjøer og elver) er delegert til bydelene. Figur 2 Oversikt over badeplasser i Oslo. 1 Folkehelseloven 10

12 2. Metode I 2016 ble vannkvaliteten på 39 badeplasser i Oslo, samt 3 badeplasser i Oppegård kommune, overvåket. Overvåkingen besto av vannprøver, som ble analysert for innhold av tarmbakterier og visuell iakttakelse. Vannprøvene ble analysert for termotolerante koliforme bakterier (TKB) etter metode NS 4792:1. TKB er tarmbakterier og indikatorer på fekal forurensing, dvs. forurensning som stammer fra mage/tarm hos varmblodige dyr, fugler og mennesker, for eksempel via kloakk. Disse bakteriene kan i seg selv gi sykdom, men er først og fremst en indikator på at det kan finnes andre sykdomsfremkallende mikroorganismer i vannet. Det er i år også tatt prøver av intestinale enterokokker fra Hvervenbukta og på Huk, med det formål å søke om Blått Flagg i Prøvene er tatt på samme måte som TKB og analysert etter metode NS-EN ISO Prøvene ble tatt fra land (brygge, strand eller svaberg), ca. 2 meter fra land og 0,5-1 m ned i vannet. Analysene ble utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse i Moss, som er akkreditert for bakterieanalyse. Rutine for overvåkingen og for prøvetakingen følger vedlagt. Analyseresultatene ble ukentlig lagt ut på Oslo kommunes internettsider På badeplasser hvor vannkvaliteten var klassifisert som utmerket, ble det tatt månedlige vannprøver, mens de øvrige ble prøvetatt ukentlig, med noen unntak. I Akerselva ble Nydalsdammen prøvetatt ukentlig av Vann- og avløpsetaten. Ved følgende badeplasser ble det tatt ukentlige vannprøver: Sollerudstranda, Bygdøy sjøbad, Solstranda på Huk, Ormsund, Fiskevollbukta, Hvervenbukta, Tjuvholmen, Sørenga, Katten, Svarttjern og Nydalsdammen. Stilla og Svensenga ble ikke prøvetatt i år, da Vann- og avløpsetaten ikke har planlagt noen flere tiltak i disse områdene. De anser dermed prøvetakingen som unødvendig. Bymiljøetaten har, i samråd med kommuneoverlegen og bydelen, vurdert det som unødvendig å ta prøver her, da vi anser at prøvetaking fra Brekkedammen (oppstrøms) og Nydalsdammen (nedstrøms) er tilstrekkelig. Det ble også tatt en prøve fra Isdammen på Årvoll før det ble fylt vann i Årvolldammen. 11

13 Figur 3 Prøvetaking. (Foto: Oslo kommune) Fraråding av bading Ved analyseresultet over 1000 TKB/100 ml vann blir det tatt ny prøve påfølgende dag. Hvis denne også viser over 1000 TKB/100 ml vann, blir bading frarådet ved melding på internett og skilting på stranda. Også ved kjent forurensning på badeplasser, f.eks kjente overløp av kloakk, vil bading kunne bli frarådet. Fra 2013 har vi i tillegg hatt en generell frarådning av bading i inntil et døgn etter kraftig regnvær. Denne frarådingen gjelder særlig for badeplasser ved utløp av elver og bekker, og fra overløp. Vi planlegger før sesongen 2017 å sette opp skilt med denne generelle frarådningen på de badestrendene som er særlig utsatt. Figur 4 Bading frarådes (Foto: Oslo kommune). 12

14 2.2. Klassifisering Badevannskvaliteten er klassifisert i henhold til klassen for Escherichia coli (E. coli) i EUs badevannsdirektiv (Directive 2006/7/EC) 2. Vi gjør oppmerksom på at EUs badevannsdirektiv ikke er implementert i Norge, og at direktivet kun er rådgivende. Klassifiseringen er foretatt med grunnlag i analyser av termotolerante koliforme bakterier (TKB) og ikke E. coli som oppgitt i direktivet. Dette skyldes blant annet at å analysere for TKB gir raskere svar, og at vi ved parallelle analyser av TKB og E.coli i 2007 fant en meget god korrelasjon mellom TKB og E.coli (0,975) 3. Dette gjorde at vi kunne varsle og sette i gang tiltak raskere. Klassifiseringen er basert på 95-persentilen, dvs. 95 % av prøvene må være innenfor grenseverdien, og er beregnet utifra minimum 16 vannprøver tatt de siste fire foregående årene. Om 95-persentilen overstiger grenseverdien for god, brukes 90-persentilen for å skille mellom klassene tilstrekkelig og dårlig. Tabell 1 Kategorier for badevannskvalitet i ferskvann. Badevannskvalitet i ferskvann Utmerket God Tilstrekkelig* Dårlig* TKB (antall/100 ml) < < 900 > 900 * Basert på 90-persentilen, de øvrige klassene er basert på 95-persentilen Tabell 2 Kategorier for badevannskvalitet i saltvann. Badevannskvalitet i saltvann Utmerket God Tilstrekkelig* Dårlig* TKB (antall/100 ml) < < 500 > 500 * Basert på 90-persentilen, de øvrige klassene er basert på 95-persentilen 2 DIRECTIVE 2006/7/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC. 3 Helse- og velferdsetaten, Årsrapport Vannkvalitet ved friluftsbad i Oslo. 13

15 3. Resultater 2016 Tabellene 3 og 4 under viser at målingene for 2016 stort sett lå under grenseverdien vi har satt på 1000 TKB/100 ml vann Fjorden Tabell 3 Antall termotolerante koliforme bakterier (TKB) per 100 ml vann i Badevannskvalitet Oslofjorden 2016 Sted / TKB uke 21 uke 22 uke 23 uke 24 uke 25 uke 26 uke 27 uke 28 uke 29 uke 30 uke 31 uke 32 uke 33 uke 34 uke 35 uke 36 uke 37 Sollerudstranda Hydrostranda Bygdøy sjøbad Huk ved restaurant Solstranda, Huk Paradisbukta Ormsund Solvik (Malmøya) Skinnerbukta (Malmøya) Ulvøya Nordstrand bad Katten Fiskevollbukta Hvervenbukta Hovedøya Gressholmen Rambergøya Langøyene Tjuvholmen Sørenga 1(basseng) Sørenga 2(sandstrand Ferskvann Tabell 4 Antall termotolerante koliforme bakterier (TKB) per 100 ml vann i Badevannskvalitet ferskvann Oslo kommune 2016 Sted uke 21 uke 22 uke 23 uke 24 uke 25 uke 26 uke 27 uke 28 uke 29 uke 30 uke 31 uke 32 uke 33 uke 34 uke 35 uke 36 uke 37 TKB TKB TKB TKB TKB TKB TKB TKB TKB TKB TKB TKB TKB TKB TKB TKB TKB Stensrudvannet Skarperudtjern Nøklevann Ulsrudvann Lutvann Steinbruvann Badedammen (Groru Vesletjern (Rødtvet) Årvolldammen Isdammen på Årvoll 13 Trollvann Kapteinsputten Sognsvann Strømsdammen Bogstadvannet Grinidammen Svarttjern Goruddammen Akerselva: Brekkedammen Nydalsdammen

16 4. Klassifisering I henhold til EUs badevannsdirektiv skal badeplasser klassifiseres på bakgrunn av prøver fra gjeldende sesong og de tre forutgående sesonger, dvs. totalt fire sesonger. Datagrunnlaget skal bestå av minst 16 prøver. I tabellene under har vi klassifisert de overvåkete badeplassene ved fjorden. Vi gjør oppmerksom på at klassifiseringen er foretatt med bakgrunn i analyse av TKB og ikke Escherichia coli og intestinale enterokokker, og viser i den forbindelse til presisering under kapitel 2.2. Klassifisering Fjorden Klassifisering av badeplassene langs fjorden viser at 13 av 23 badeplasser har utmerket badevannskvalitet, 4 har god, 4 har tilstrekkelig og 1 har «dårlig». I tillegg kommer Sørenga som ikke kan klassifiseres i henholdt til EUs badevannsdirektiv, da vi ikke har lange nok tidsserier der enda. Vi ser en liten «forverring» ved tre av strendene, og særlig på Gressholmen. På Gressholmen har det kun blitt tatt månedlige prøver, slik at de høyeste prøveresultatene får stor innvirkning på klassifiseringen. Første prøve her lå over grensen for «dårlig», mens resten lå godt innenfor «utmerket». Noe av det samme ser vi på strendene i Oppegård, noen få høye prøver får mye å si for utfallet. Tabell 5 Klassifisering av badeplasser ved Oslofjorden etter EUs badevannsdirektiv. Fjorden Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Sollerudstranda Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig God God Hydrostranda God God Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Tilstrekkelig Dårlig Utmerket God Bygdøy Sjøbad God Tilstrekkelig Tilstrekkelig God God Utmerket Utmerket Paradisbukta Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Huk (ved restaurant) Utmerket God Utmerket Utmerket God Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Solstranda, Huk Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket God Utmerket God God Utmerket Utmerket Hovedøya God God God God God God Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Gressholmen Tilstrekkelig God God Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket God Utmerket Tilstrekkelig Rambergøya Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Langøyene Utmerket Utmerker Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Skinnerbukta, MalmøyaUtmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Solvik, malmøya Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Ulvøya Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Katten Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket God God Tilstrekkelig Tilstrekkelig Tilstrekkelig Nordstrand bad Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket God Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Fiskvollbukta Utmerket Utmerket God Utmerket God Tilstrekkelig God God God God God God God Hvervenbukta Tilstrekkelig God Utmerket God Tilstrekkelig Tilstrekkelig Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket God Ormsund God Utmerket God Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Tjuvholmen Tilstrekkelig Sørenga 1* Sørenga 2* Ingierdstrand God Utmerket Ingierdstrand v/bekk** Bestemorstranda Dårlig Tilstrekkelig Bekkensten Dårlig Dårlig Bekkensten v/bekk Dårlig Dårlig *Kun prøvetatt fra 2015 ** For få prøver til å kunne klassifisere i henhold til EU direktivet på grunn av kun 1 prøve i

17 Antall ganger det har blitt frarådet bading er redusert de siste årene. Frarådingene kommer stort sett i forbindelse med kraftige regnværsepisoder. I år frarådet vi bading i uke 32 både på Sollerudstranda og på Sørenga, som følge av en lengre nedbørsperiode. Det har også vært flere høye bakteriemålinger i etterkant av regnskyll, men ingen langvarige hendelser, og dermed ikke noen frarådinger Ferskvann Klassifisering av badeplassene i ferskvann viser at 13 av 19 badeplasser har kategorien utmerket badevannskvalitet, 3 har god, 1 har tilstrekkelig og 1 har dårlig. I tillegg ble det tatt prøver av Isdammen på Årvoll, men den er ikke tatt med i tabellen på grunn av kun 1 prøve i år. Vi ser i år at badeplassene som har blitt prøvetatt i Akerselva har vært stabile siden i fjor, mens det fortsatt er noen utfordringer i Svarttjern. Badevannskvaliteten her blir fortsatt preget negativt av kraftig regnvær. Vi hadde også en episode i Svarttjern i forkant av badesesongen, med en feil på et privat avløpsnett. Feilen ble raskt rettet, men vi frarådet bading i denne perioden. Tabell 6 Klassifisering av badeplasser i ferskvann etter EUs badevannsdirektiv. Ferskvann Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Bogstadvannet Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket God Sognsvann Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket God Kapteinsputten Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Trollvann Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Årvolldammen Utmerket* Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Vesletjern, Rødtvet Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket God God Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Steinbruvann Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Badedammen, Grorud God Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Svarttjern, Romsås Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig God Utmerket Utmerket God Dårlig Dårlig Lutvann Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Ulsrudvann Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Nøklevann Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Skraperudtjern Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Stensrudtjern Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Grinidammen God God Utmerket* God Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Strømsdammen Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Brekkedammen, Akerselva God Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket God God God God God God God Stilla, Akerselva Utmerket Utmerket Utmerket God God Tilstrekkelig Tilstrekkelig Tilstrekkelig God God Tilstrekkelig Utmerket Svensenga, Akerselva God God God Utmerket God Tilstrekkelig Dårlig God God God Tilstrekkelig Dårlig Nydalsdammen, Akerselva Tilstrekkelig Dårlig Dårlig God Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Tilstrekkelig Tilstrekkelig Tilstrekkelig 16

18 5. Konklusjon Årets prøvetaking viser at det stort sett er utmerket badevannskvalitet ved friluftsbadene i Oslo kommune. Badesesongen har vært preget av en del kraftige regnskyll, særlig i midten av august, da vi frarådet bading på både Sollerudstranda og Sørenga. Det har også blitt oppdaget en type alge i Oslofjorden (Alexandrium pseudogonyaulax), som kan skape kløe og irritasjon på huden, ved høye konsentrasjoner. Det er satt i gang et arbeid med å utarbeide profiler for alle friluftsbadene i Oslo. Dette arbeidet vil bli videreført i Overvåkningen følges opp i 2017 og prøvetakingsrutinene evalueres før sesongen starter. Strendene i Oppegård vil bli tatt med i de nye rutinene. 17

19 6. Tabeller Tabell 1 Kategorier for badevannskvalitet i ferskvann Tabell 2 Kategorier for badevannskvalitet i saltvann Tabell 3 Antall termotolerante koliforme bakterier (TKB) per 100 ml vann i Tabell 4 Antall termotolerante koliforme bakterier (TKB) per 100 ml vann i Tabell 5 Klassifisering av badeplasser ved Oslofjorden etter EUs badevannsdirektiv Tabell 6 Klassifisering av badeplasser i ferskvann etter EUs badevannsdirektiv Figurer Figur 1 Hvervenbukta (Foto: Oslo kommune)... 9 Figur 2 Oversikt over badeplasser i Oslo Figur 3 Prøvetaking. (Foto: Oslo kommune) Figur 4 Bading frarådes (Foto: Oslo kommune) Vedlegg 1. Overvåkingsrutine fjorden 2. Prøvetakingsrutine fjorden 18

20 Vedlegg 1 RUTINE FOR OVERVÅKNING AV BADEVANNET I OSLOFJORDEN Miljødivisjonen, 2013 Hensikt a. Overvåke kvaliteten av badevannet i Oslofjorden i samsvar med retningslinjer fra statlige helsemyndigheter for at badende ikke skal bli påført mage-tarminfeksjoner eller hudinfeksjoner av å bade i fjorden. b. Gjøre resultatet av badevannsovervåkningen tilgjengelig for publikum c. Håndtere situasjoner med forurenset badevann. Ansvar Miljødivisjonen i Bymiljøetaten i samarbeid med kommuneoverlegen. Utførelse Det tas ukentlige, evt. månedlige vannprøver ved badestrendene i samsvar med vedlagte rutine og kontrollprogram. Ved kraftig nedbør og/eller overløp av kloakk vurderes det tatt ekstra prøver i hele fjorden. Alle prøvene analyseres for termotolerante koliforme bakterier(tkb) ved aktuelt laboratorium. Ved dårlig badevannskvalitet tas det oppfølgingsprøver (se under pkt. 4). Varslingsrutine Resultat av den mikrobiologiske analysen sendes til ansvarlig saksbehandler i BYM morgenen etter prøvetaking. Ansvarlig saksbehandler orienterer ved behov kommuneoverlege, og evt. smittevernoverlege. Saksbehandleren legger resultatet ut på internett ( så fort som mulig etter prøvetaking. Ved analyseresultater over 1000 TKB/100 ml vann varsles berørt bydel (helse- og miljøkonsulent/bydelsoverlege og kommuneoverlegen) telefonisk og på e-post, og det tas ny vannprøve (prøve nr. 2) så snart som mulig. Ved påviselig kloakkutslipp (ses og/eller luktes) frarådes bading umiddelbart. Før eventuell fraråding av bading i hele fjorden, rådspørres Vann- og avløpsetaten og Helseetaten samt andre aktuelle instanser. Ved analyseresultater over 1000 TKB/100 ml vann ved prøve nr. 2, legges informasjon om at bading frarådes ut på internett ( av ansvarlig saksbehandler. BYM skilter på stranda med bading frarådes, og gjennomfører i samarbeid med berørt bydel tilsyn på stranda. Pressemelding via faks til viktige lokale medier sendes ved behov. Prøve nr. 3 tas av BYM så raskt som mulig. 19

21 Skiltingen fjernes ikke før forurensningskilden er lokalisert og stoppet og påfølgende prøver viser under 1000 TKB/100 ml vann. Pressemeldinger lages etter hvert som prøvesvar foreligger i et samarbeid mellom HEL, BYM og berørt bydel. Kontrollrutiner Evaluering av prøvetakingsrutiner: Gå gjennom rutinene for de som deltar i prøvetakingen ved sesongstart. Gjennomføre en evaluering av selve prøvetakingen med en befaring. Oppsummere erfaringene fra prøvetakingen ved avslutning av sesongen. Evaluering av håndtering av prøvesvar: Melderutinene fra laboratoriet, registrering på internett, oppfølging ved redusert badevannskvalitet. Avvik og avvikshåndtering Avvik tas opp med berørte personer. Ved gjentatt avvik vurderes opplæringen, evt. endring av rutinene. 20

22 Vedlegg 2 RUTINE FOR PRØVETAKING AV BADEVANNET I OSLOFJORDEN Miljødivisjonen, 2013 Hensikt Gjennomføre prøvetaking av badevannet i Oslofjorden på en standardisert måte i samarbeid med retningslinjer fra statlige helsemyndigheter. Ansvar BYM i samarbeid med kommuneoverlege. Utførelse Vannprøven tas så tidlig som mulig om morgenen. Steril vannflaske tas med fra laboratorium. Vannflasken festes på "prøvestang". Prøve tas fra frie vannmasser, hvor vanndybden er 1 m og minst et par meter fra strandkanten ved at flasken føres raskt gjennom overflatehinnen med åpningen ned, ca 30cm, og så snues rundt og fylles. Vannflasken lukkes, merkes med prøvetakingssted, dato og klokkeslett, settes i kjølebag og leveres til laboratorium/mottak innen kl. 13 samme dag. Kontrollrutiner Evaluering av prøvetakingsrutiner: Gå gjennom rutinene for de som deltar i prøvetakingen ved sesongstart. Gjennomføre en evaluering av selve prøvetakingen med en befaring. Oppsummere erfaringene fra prøvetakingen ved avslutning av sesongen. Avvik og avvikshåndtering Avvik tas opp med berørte personer. Ved gjentatt avvik vurderes opplæringen evt. endring av rutinene. Referanse / krav EUs badevannsdirektiv 4. 4 DIRECTIVE 2006/7/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC. 21

Badevannskvalitet Erfaring med bruk av EUs badevannsdirektiv

Badevannskvalitet Erfaring med bruk av EUs badevannsdirektiv Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Badevannskvalitet Erfaring med bruk av EUs badevannsdirektiv Miljø- og helsedagene 2009, Årskonferansen i Tønsberg 11. Mai 2009 Tone Høysæter Helse- og velferdsetaten,

Detaljer

Evaluering av Oslos badeplasser med hensyn til hygieniske krav og smittefare

Evaluering av Oslos badeplasser med hensyn til hygieniske krav og smittefare Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Evaluering av Oslos badeplasser med hensyn til hygieniske krav og smittefare Helse- og velferdsetaten, 2004 Kirvil Bang OSLO KOMMUNE Helse- og velferdsetaten Telefon:

Detaljer

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen og Os

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen og Os Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen og Os Byr Etat for helsetjenester Etat for helsetjenester 2012 2 FORORD Denne rapporten beskriver resultatene for undersøkelse av vannkvaliteten ved 21 badeplasser

Detaljer

Badevannsrapport 2003 2007

Badevannsrapport 2003 2007 Badevannsrapport 2003 2007 FREDRIKSTAD KOMMUNE Avd. Miljørettet Helsevern Innledning Norge er rikt på kyststrekninger, innsjøer og vassdrag som ligger vel til rette for bading. Dette gjelder også Fredrikstad.

Detaljer

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Frogn kommune Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Formål: Frogn kommune skal følge Folkehelseinstituttets

Detaljer

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell og Os

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell og Os 1 Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell og Os 2010 Helsevernetaten 2 FORORD Denne rapporten beskriver resultatene for undersøkelse av vannkvaliteten ved 28 badeplasser i Bergen, Fjell og Os våren

Detaljer

Undersøkelse av. Friluftsbad. Bergen, Fjell, Os og Sund

Undersøkelse av. Friluftsbad. Bergen, Fjell, Os og Sund Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell, Os og Sund Helsevernetaten 2009 Byrådsavdeling for Helse og omsorg 2 FORORD Denne rapporten beskriver resultatene for undersøkelse av vannkvaliteten ved 27

Detaljer

Undersøkelse av. Friluftsbad. Bergen, Fjell, Os og Sund

Undersøkelse av. Friluftsbad. Bergen, Fjell, Os og Sund Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell, Os og Sund Helsevernetaten Byrådsavdeling for Helse og omsorg 2 FORORD Denne rapporten beskriver resultatene for undersøkelse av vannkvaliteten ved 29 badeplasser

Detaljer

Badevannsrapport 2008 2012

Badevannsrapport 2008 2012 Badevannsrapport 2008 2012 FREDRIKSTAD KOMMUNE MILJØ OG LANDBRUK Innledning Norge er rikt på kyststrekninger, innsjøer og vassdrag som ligger vel til rette for bading. Dette gjelder også Fredrikstad. Fredrikstads

Detaljer

Krav til badevannskvalitet

Krav til badevannskvalitet Krav til badevannskvalitet Dr. scient. Vidar Lund Avdeling for vannhygiene Fagtreff, Norsk vannforening 16. mars 2009 E. coli: Norske normer 1975/1976 (rødt: spesielt for saltvann)

Detaljer

Politiets nasjonale beredskapssenter: uttalelse om utvidet planområde

Politiets nasjonale beredskapssenter: uttalelse om utvidet planområde Oslo kommune Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: BYU: 201605324-13 BYM: 16/25227-10 BSN: 2016/862 Vår ref.: 201615939-16 Oppgis alltid ved henvendelse Dato: 13.02.2017

Detaljer

Vurdering av metoder for overvåkning av hygienisk badevannskvalitet

Vurdering av metoder for overvåkning av hygienisk badevannskvalitet Vurdering av metoder for overvåkning av hygienisk badevannskvalitet Av Ingun Tryland, Henrik Braathen, Anna-Lena Beschorner og Tone Muthanna Ingun Tryland og Tone Muthanna er forskere på NIVA, Henrik Braathen

Detaljer

Rapport fra kartlegging av badevannskvalitet 2016

Rapport fra kartlegging av badevannskvalitet 2016 Rapport fra kartlegging av badevannskvalitet 2016 Til: Kommuneoverlege i Ullensaker; Lars Meyer-Myklestad, Nes; Unni-Berit Schjervheim, Gjerdrum og Hurdal; Anne-Stine Garnes og Nannestad; Tom Sundar Dato:

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Se mottakerliste Dato: 06.01.2014 Deres ref.: Vår ref.: 13/00723-45 Saksbeh.: Kajsa Wiull-Gundersen Org. enhet: Samferdsel og miljøseksjonen Arkivkode: 121 BYMILJØETATENS VURDERING

Detaljer

TKB verdier i vanningsvann fra Numedalslågen

TKB verdier i vanningsvann fra Numedalslågen TKB verdier i vanningsvann fra Numedalslågen Oppsummering av prøveresultatene for perioden 2005-2008 Rapport utarbeidet av Forord I nedre del av Lågen har det i en årrekke vært diskusjon om bakterieinnholdet

Detaljer

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell og Os

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell og Os 1 Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell og Os 2010 Helsevernetaten 2 FORORD Denne rapporten beskriver resultatene for undersøkelse av vannkvaliteten ved 28 badeplasser i Bergen, Fjell og Os våren

Detaljer

Analyselaboratorium og fiskehelsetjeneste TEST037 Høgskolen i Bodø Biologisk forskningsgruppe Att: Robert Eliassen NMU-bygget 8020 BODØ Dato: 13.12.2010 Prøve ID: 2010-5310 ANALYSERESULTATER Sjøvann Kvalvika

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

Forurensingskilder og fordeling. Fagtreff 12.oktober 2015 Vannforeningen Ingeniørenes Hus, OSLO

Forurensingskilder og fordeling. Fagtreff 12.oktober 2015 Vannforeningen Ingeniørenes Hus, OSLO Forurensingskilder og fordeling Fagtreff 12.oktober 2015 Vannforeningen Ingeniørenes Hus, OSLO 1 Agenda 1. Tradisjonelle metoder for kildesporing/forurensingskartlegging Husdyrgjødsel og avløpsvann som

Detaljer

Drikkevannskvalitet i perioden

Drikkevannskvalitet i perioden Drikkevannskvalitet i perioden 2004-2007 Av Liliane Myrstad og Truls Krogh Liliane Myrstad er overingeniør og Truls Krogh avdelingsdirektør begge ansatt ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Sammendrag Gjennom

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell, Sund og Os

Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell, Sund og Os Undersøkelse av Friluftsbad i Bergen, Fjell, Sund og Os 2011 Helsevernetaten 2 FORORD Denne rapporten beskriver resultatene for undersøkelse av vannkvaliteten ved 28 badeplasser i Bergen, Fjell, Sund og

Detaljer

Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet.

Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet. Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet. Sør-Fron kommune Vassdragsovervåkning 2005 Innholdsfortegnelse VASSDRAGSOVERVÅKNING I SØR-FRON KOMMUNE 2005... 2 OVERSIKT OVER HVOR PRØVENE ER TATT UT... 3 KARTLEGGING

Detaljer

Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkningen RASK I AUTOMATISERT I FJERNSTYRT

Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkningen RASK I AUTOMATISERT I FJERNSTYRT Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkningen RASK I AUTOMATISERT I FJERNSTYRT COLIFAST AS 25 års FoU - Utvikler, produserer, selger Rask påvisning av indikatorbakterier

Detaljer

Vedlegg: 5.2 forhåndsuttalelse FORHÅNDSUTTALELSER

Vedlegg: 5.2 forhåndsuttalelse FORHÅNDSUTTALELSER Vedlegg: 5.2 forhåndsuttalelse FORHÅNDSUTTALELSER 1. Bydelsadministrasjonen, bydel Grünerløkka 05.12.2011 2. Byantikvaren 08.11.2011 3. Bymiljøetaten, divisjon samferdsel 20.12.2011 4. Vann- og avløpsetaten

Detaljer

Om tabellene. August 2014

Om tabellene. August 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2014

Om tabellene. Oktober 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester - Notat til b s rets organer Til: Helse- o.g., sosialkomiteen Dato: 06.01.2011 Fra: Byråd for helse og eldreomsorg Vår ref (saksnr): 200903857-180

Detaljer

Farrisovervåkingen 2017

Farrisovervåkingen 2017 Farrisovervåkingen 217 Rent vann vår fremtid Forord Årlig overvåking av Farris utføres av Larvik kommune og Vestfold Vann IKS. Prøvetaking utføres av medarbeider fra Larvik kommune og Vestfold Vann, mens

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet.

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. SKJENKEKONTROLL. ANALYSEBEVIS RÅVANN. ANALYSEBEVIS BEHANDLET DRIKKEVANN. KIMTALL. KIMTALL

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Se adresseliste Dato: 14.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201301689-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ingrid Strand Heiberg Arkivkode: 531 Byggeplass: HASLEVEIEN

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

Vedlegg 4 Oversikt over beskytta områder i vannregion Glomma

Vedlegg 4 Oversikt over beskytta områder i vannregion Glomma Vedlegg 4 Oversikt over beskytta områder i vannregion Glomma Hele Glommas nedbørsfelt og kysten i vannregion Glomma er definert som områder som er følsomme for næringsstoffer. Enningdalsvassdraget er definert

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Bydel Grünerløkka Postboks 2128 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 17.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201400098-9 201104293-94 Monika

Detaljer

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2015

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2015 OSLO KOMMUNE BYRÅDET Vedlegg 2 BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2015 Bydelsstatistikk 2015 (omfatter obligatoriske måltall bydelene) Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig - hittil i år Nn Finansiering

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 OSLO Dato: 21.10.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201400008-4 Hilde Lund

Detaljer

Om tabellene. Februar 2015

Om tabellene. Februar 2015 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Februar 2017

Om tabellene. Februar 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned. Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2017

Om tabellene. Juni 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. August 2017

Om tabellene. August 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mai 2015

Om tabellene. Mai 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2015

Om tabellene. Juni 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland VA- konferanse, HEVA, 25-26. april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland -Krav til vannprøveparametere -Hva skal vannverkene gjøre hvis prøveresultatene ligger utenfor grenseverdiene ihht

Detaljer

Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/73 Camilla Skjerve-Nielssen 612.2

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/73 Camilla Skjerve-Nielssen 612.2 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 26.02.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/73 Camilla Skjerve-Nielssen 612.2 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.03.2013 Bydelsutvalget

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vår dato Vår referanse 26.05.08 2008/11110 Saksbehandler, innvalgstelefon, adresse Arkiv nr. Deres referanse Torild K. Halvorsen Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten

Detaljer

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2016

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2016 OSLO KOMMUNE BYRÅDET Vedlegg 2 BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2016 Bydelsstatistikk for 2016 (omfatter obligatoriske måltall for bydelene) Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig - hittil i år

Detaljer

Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell sommeren 2012 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1634

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell sommeren 2012 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1634 R Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell sommeren 212 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1634 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell sommeren 212

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

TEKNIKK. Vann og avløp. God sommer! KOMMUNAL 6-7/2011

TEKNIKK. Vann og avløp. God sommer! KOMMUNAL 6-7/2011 KOMMUNAL 6-7/2011 TEKNIKK Vann og avløp Badevannskvalitet og helserisiko Ble kvitt et flueproblem Brannvern på campingplasser og i båthavner Vågåmo skole - universelt utformet God sommer! www.kommunalteknikk.no

Detaljer

Hvilke konsekvenser får revidert drikkevannsdirektiv for vannverkene?

Hvilke konsekvenser får revidert drikkevannsdirektiv for vannverkene? Hvilke konsekvenser får revidert drikkevannsdirektiv for vannverkene? Water Safety Plans og HACCP Prøvetakingsprogrammer Jens Erik Pettersen Avdeling for Vannhygiene VA-konferansen 2. - 3. juni 2010, Molde

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Rådgivende Biologer AS Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1999. FORFATTER: OPPDRAGSGIVER: Cand. scient. Annie Elisabeth Bjørklund Fjell

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 111/2012 OKN-sak 40/2012 HSK-sak 20/2012 RPH-sak 09/2012 ER-sak 12/2012 RFF-sak 07/2012 Dato: 18.07.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr):

Detaljer

Nytt vannverk for Hamar

Nytt vannverk for Hamar RAPPORT LNR 5308-2006 Nytt vannverk for Hamar Undersøkelser og vurderinger av inntakssted i Mjøsa i 2006 Mjøsa sett fra HIAS mot Helgøya og Hovinsholmen, 2. november 2006 Foto: Jarl Eivind Løvik Norsk

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013 Tabell 1: Arbeidssøkere i Oslo* fordelt på hovedgrupper og kjønn ved utgangen av januar 2013 I alt I % av arbeidsstyrken Helt ledige 11 956 3,5 % 693 6 % Delvis ledige 2 840 0,8 % -104-4 % Arbeidssøkere

Detaljer

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn 2013-2015 Bakgrunn Nedbørfeltene til Prestelva og Botn i Rissa har vært med i en prøveordning innenfor regionalt miljøprogram.

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Kontrollsystem SKOP 201200318 Sist rettet 09.04.2013 SYSTEM FOR KONTROLL AV BYDELENES MYNDIGHETSUTØVELSE OG OPPGAVEUTFØRELSE ETTER BARNEHAGELOVEN 1.

Detaljer

Oslos Grønneste Gater

Oslos Grønneste Gater SKJØNNHETSKONKURRANSE Oslos Grønneste Gater Vestbyveien Stovnerbakken Ris skolevei Sognsveien Refstadsvingen Noreveien Hans Nielsen Bjørn- Hauges gate stjerne Bjørnsons plass Fjordfløttveien Edvard munchs

Detaljer

Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden

Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden 2005 På oppdrag fra Hole kommune NIVA, 09.11.2005 Camilla Blikstad Halstvedt Sammendrag Steinsfjorden i Hole og Ringerike kommuner har årlig siden 1997 blitt

Detaljer

MIKROBIELL KILDESPORING AV FEKAL VANNFORURENSING SAMMEN MED DETEKSJON AV LEGEMIDLER OG PERSONLIG PLEIEPRODUKTER

MIKROBIELL KILDESPORING AV FEKAL VANNFORURENSING SAMMEN MED DETEKSJON AV LEGEMIDLER OG PERSONLIG PLEIEPRODUKTER MIKROBIELL KILDESPORING AV FEKAL VANNFORURENSING SAMMEN MED DETEKSJON AV LEGEMIDLER OG PERSONLIG PLEIEPRODUKTER Fagtreff i Norsk vannforening Forurensningskilder og fordeling 12. oktober 2015, Adam M.

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Brit Aase Vann og avløp Bærum kommune

Brit Aase Vann og avløp Bærum kommune Brit Aase Vann og avløp Bærum kommune Tema Drikkevanns utbrudd Desinfisering av nyanlegg Egenskaper ved klor Kloreringsrutiner Kontrollanalyser Vannbåren sykdom I periode 1998-2012 har vi de 4 nordiske

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 17.07.2008 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Vår ref.: 2008/3147 Arkivnr: 461.2 Levanger kommune Postboks 130 7601 Levanger Tilsyn

Detaljer

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger I løpet av 2016 samlet kommunene i vannområdet inn vannprøver fra ca. 40

Detaljer

Truls Krogh, norsk representant i EUs ekspertgruppe for mikrobiologi

Truls Krogh, norsk representant i EUs ekspertgruppe for mikrobiologi EUs ekspertgruppe for mikrobiologi - Hva er deres vurdering av nytten av analyser av patogener i drikkevann, og hvordan de kan anvendes i en risikobasert tilnærming? Truls Krogh, norsk representant i EUs

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Hestnes renseanlegg Eigersund kommune

Rapport etter kontroll ved Hestnes renseanlegg Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 09.07.2014 Vår ref.: 2014/5034 Arkivnr.: 461.2 Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Samlerapport. Tilsynskampanje med sikkerhet og vannkvalitet i svømmehaller

Samlerapport. Tilsynskampanje med sikkerhet og vannkvalitet i svømmehaller Samlerapport Tilsynskampanje med sikkerhet og vannkvalitet i svømmehaller Miljørettet helsevern Rapport 3-2015 Forord Oslo kommune har gjennomført en tilsynskampanje med Oslos svømmehaller i perioden januar

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Oslos Grønneste Gater

Oslos Grønneste Gater SKJØNNHETSKONKURRANSE Oslos Grønneste Gater Vestbyveien Stovnerbakken Ris skolevei Sognsveien Refstadsvingen Noreveien Hans Nielsen Bjørn- Hauges gate stjerne Bjørnsons plass Fjordfløttveien Edvard munchs

Detaljer

Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om overvåkning av Råkvåg vannverk.

Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om overvåkning av Råkvåg vannverk. RISSA KOMMUNE Rissa kommune - Teknisk drift/vedlikehold Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref: Vår ref: 2017/205192 Dato: 5. oktober 2017 Org.nr: 985399077 Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak

Detaljer

Kartlegging av tilstand og oppfølging. og avløpssøppel til indre Oslofjord.

Kartlegging av tilstand og oppfølging. og avløpssøppel til indre Oslofjord. Kartlegging av tilstand og oppfølging av utslipp av tarmbakterier og avløpssøppel til indre Oslofjord. Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 04-046 Prosjekt nr: O-03145 Prosjektleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/3 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia, store møterom Møtetid: Tirsdag 0. september 03 kl. 7.30 Sekretariat: Else-Berit

Detaljer

Om tabellene. Mars 2016

Om tabellene. Mars 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2016

Om tabellene. Januar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hvilke konsekvenser får revidert drikkevannsdirektiv for norsk vannforsyning? Truls Krogh Avdeling for vannhygiene

Hvilke konsekvenser får revidert drikkevannsdirektiv for norsk vannforsyning? Truls Krogh Avdeling for vannhygiene Hvilke konsekvenser får revidert drikkevannsdirektiv for norsk vannforsyning? Truls Krogh Avdeling for vannhygiene HACCP Hazard Analysis (and) Critical Control Point 1. Identifisere alle farer 2. Identifisere

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 08.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300742-17 Kristin Skaane 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Inkludert biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer, samt egnethet for drikkevann, bading og jordvanning 11. februar 2009 1 Innhold Innledning

Detaljer

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2354

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2354 Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2354 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland

Detaljer

Søknad fra Oslo kommune om midlertidig senkning av Nøklevann under rehabilitering av dammen Høringssvar fra Østmarkas Venner

Søknad fra Oslo kommune om midlertidig senkning av Nøklevann under rehabilitering av dammen Høringssvar fra Østmarkas Venner NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091Majorstua, 0301 Oslo Epost: nve@nve.no Oslo, 31.05 2015 Deres ref.: 201502327-4 Søknad fra Oslo kommune om midlertidig senkning av Nøklevann under rehabilitering av

Detaljer

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen I henhold til adresseliste Dato: 07.05.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 04/00338-18 Kjell Isaksen, 23426956 900 Oppgis ved alle

Detaljer

Vannkilden som hygienisk barriere

Vannkilden som hygienisk barriere Vannkilden som hygienisk barriere Dr.ing. Lars J. Hem Aquateam AS NORVAR-prosjektet Vannkilden som hygienisk barriere Hvilke krav bør stilles for at råvannskilden bør kunne utgjøre en hygienisk barriere

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer