Brukerveiledning. Kalenderfunksjonene. MEMOplanner og MEMOactive. Programvareversjon 2.2. Rev C NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Kalenderfunksjonene. MEMOplanner og MEMOactive. Programvareversjon 2.2. Rev C NO"

Transkript

1 Brukerveiledning Kalenderfunksjonene MEMOplanner og MEMOactive Programvareversjon 2.2 Rev C NO

2 Innhold 1 Innledning 4 2 Kalendrene Toppfelt Navigeringspilene Husk-felt Klokke Datofeltet Nå-knappen Bunnfelt Dagkalender Tidligere aktiviteter Pågående aktivitet Kommende aktiviteter Person/Sted Tidslinje, dag Tidslinje, natt Listevisning Bla-piler og Nå-knapp Aktivitetsvindu Ukekalender Tidligere dager Dagen i dag Kommende dager Tidligere aktiviteter Pågående aktivitet Kommende aktiviteter Husk Tidslinje, uke Dagene Månedkalender Ukedag og ukenummer Tidligere dager Dagen i dag Kommende dager og kommende aktiviteter Husk Dagene 17 2

3 2.6 Aktivitet Type aktivitet Lagrede aktiviteter Velg Dato Velg tid Innhold Alarm Gjentagende aktivitet 31 3 Innstillinger for kalenderfunksjonene Innstillingsforsiden Generelle innstillinger Startside Dagfarger Klokke og tidslinje Inndeling døgn Innstilling for dag, uke og måned Forhåndsvisningsvinduet Dag Uke Måned Aktivitet Aktivitet Tidligere aktivitet Vis ved ny aktivitet Vis på aktivitetsside Påminnelse og kvittering Velg alarmlyd Lagrede aktiviteter Ny aktivitet Endre aktivitet Slette Lagret aktivitet Send SMS ved påminnelse eller aktivitetsstart Legg inn et mobilnummer Slette aktiviteter 59 3

4 1 Innledning MEMOactive og MEMOplanner er digitale kalendre med påminnelsesfunksjon. Memoactive er bærbar, mens Memoplanner er stasjonær. Memoactive og Memoplanner hjelper deg å huske avtaler, strukturere din dag, døgn, uke, måned og/eller år. Påminnelse kan mottas som lyd og/eller talemelding. En tidslinje i form av lyssøyle eller lysprikk viser når på dagen det er, med rødfarge for dag og blåfarge for natt. Memoactive og Memoplanner er utviklet i samarbeid med fagpersoner innen områdene demens, utviklingshemming, ervervet hjerneskade, nevro-psykiatri og psykiatri i Norge, Sverige og Danmark. Memoactive og Memoplanner er utviklet med støtte fra Norges Forskningsråd IT Funk. Memoactive og Memoplanner kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for personer med kognitiv svikt. Den som har utfordringer med å planlegge - og strukturere, hverdagen sin, eller har hukommelsesvansker, kan få mye hjelp av Memoactive og Memoplanner. 4

5 2 Kalendrene Dette kapittelet beskriver de forskjellige kalendrene som er tilgjengelige i Memoactive og Memoplanner. Hvordan man endrer innstillingene for de enkelte kalendrene er beskrevet i kapittel Toppfelt På hver kalender er det et toppfelt, utformingen av toppfeltet kan være forskjellig avhengig av hvilken kalender man er i. Bildet under viser toppfeltet slik er på dagkalenderen, med alle funksjoner valgt Navigeringspilene Med bakover navigeringspil og forover navigeringspil kan man bla bakover og forover i tid i de enkelte kalendrene. Ved et trykk på bakover navigeringspilen, vil man i dagkalenderen gå en dag bakover, i ukekalenderen går man en uke bakover og i månedskalenderen går man en måned bakover. Ved et trykk på forover navigeringspilen vil man henholdsvis gå en dag, en uke og en måned frem i tid. Det kan velges om navigeringspilene skal vises Husk-felt Klokke Her kan det velges å vise fødselsdager, merkedager og andre hendelser som brukeren må huske, men som ikke er knyttet opp mot et spesielt klokkeslett. Klokken kan velges som analog, digital eller både analog og digital. 5

6 2.1.4 Datofeltet Her vises ukedag, del av døgnet (morgen, formiddag, ettermiddag, kveld og natt) og dato. Hvis talesyntese er installert, leses dag, del av dag og dato opp når de trykkes på. Inndeling av døgnet i morgen, formiddag, ettermiddag, kveld og natt er ved leveranse satt til følgende tidsintervaller: Morgen Formiddag Ettermiddag Kveld Natt Disse tidspunktene kan endres i innstillingene, se kapittel Nå-knappen Hvis en av navigeringspilene trykkes vil Nå-knappen vises istedenfor klokken. Trykk på denne for å komme tilbake til inneværende dag, uke eller måned, avhengig av hvilken kalender man er i. 2.2 Bunnfelt For å vise dagkalenderen trykkes dag-fanen. Denne er alltid tilgjengelig. 2. For å vise ukekalenderen trykkes uke-fanen. Det kan velges om denne skal være tilgjengelig for brukeren. 3. For å vise månedskalenderen trykkes måned-fanen. Det kan velges om denne skal være tilgjengelig for brukeren. 4. For å legge inn nye aktiviteter trykkes aktivitet-fanen. Det kan velges om denne skal være tilgjengelig for brukeren. 5. For å vise menyen trykkes meny-fanen. Denne er alltid tilgjengelig. 6

7 2.3 Dagkalender Tidslinje Listevisning Tidligere aktiviteter Tidligere aktivitet, tidslinje Tidligere aktivitet, listevisning Tidligere aktiviteter vises med et kryss over. I innstillingene for dagkalender kan det velges om tidligere aktiviteter skal vises, eller om de skal fjernes fra kalenderen når tiden for aktiviteten er passert. Det er bare tidligere aktiviteter for dagen i dag som blir fjernet. Aktiviteter på tidligere dager vil fortsatt vises. Se kapittel OBS! Vi anbefaler at tidligere aktiviteter ikke vises i listevisning. 7

8 2.3.2 Pågående aktivitet Pågående aktivitet, tidslinje Pågående aktivitet, listevisning Pågående aktivitet vises med en rød ramme rundt symbolet Kommende aktiviteter Kommende aktivitet, tidslinje Dette er aktiviteter som skal skje senere på dagen Person/Sted Kommende aktivitet, listevisning Person/Sted kan brukes til å vise støttepersoner, som skal være med på aktivitetene eller den kan brukes til å vise hvor aktiviteten skal foregå. Den røde rammen rundt viser at det er denne personen som er kontaktperson nå. Person/Sted må ikke knyttes opp til en spesiell aktivitet. Den kan godt strekke seg over hele dagen hvis det er mest hensiktsmessig. Person/Sted har akkurat de samme parameterne som aktivitet og kan, hvis man ønsker det, bli benyttet som aktiviteter. F. eks kan man bruke de til å angi måltider eller andre faste aktiviteter. Det anbefales da at man ikke bruker de til å angi person/sted også, da dette kan bli forvirrende. NB! Person/sted vises ikke i ukekalenderen Tidslinje, dag Tidslinjen for dagen viser tiden på dagtid, med røde lyspunkter. I innstillingene for dagkalender kan det velges om den skal vises som en søyle med lyspunkter eller med kun et lyspunkt. Lyspunktet for «Nå» er litt større enn de andre og et lyspunkt tilsvarer et kvarter Tidslinje, natt Tidslinjen for natt viser tiden om natten, med blå lyspunkter I innstillingene for dagkalender kan man velge om den skal vises som en søyle med lyspunkter eller med kun et lyspunkt. Lyspunktet for «Nå» er litt større enn de andre og et lyspunkt tilsvarer et kvarter. 8

9 2.3.7 Listevisning Aktivitetene kan også vises som en liste. Aktiviteten legger seg fortløpende etter hverandre i en listevisning. Tidligere aktiviteter får et kryss over seg når sluttiden for aktiviteten er nådd. Pågående aktivitet markeres med en rød ramme Bla-piler og Nå-knapp Med bla-pilene kan man bla seg frem og tilbake innenfor dagen. Med tidslinje vil et trykk på en av pilene vil bla frem eller tilbake 4 timer, 6 timer eller den perioden, som er valgt under døgnrytme. I listevisning vil et trykk på en av pilene bla en aktivitet opp eller ned. Et trykk på Nå-knappen vil gå til dagen i dag og gjeldende klokkeslett Aktivitetsvindu Trykkes det på en aktivitet, Person/Sted eller Husk vil dette aktivitetsvinduet vises: Her vises all informasjon for aktiviteten: Dato Start og sluttidspunkt Aktivitetsbilde Aktivitetsnavn Kvitteringsrute (hvis kvittering er valgt) Beskrivelse (hvis det er lagt inn) Delaktiviteter (hvis det er lagt inn) Høyttalersymbol for talebeskjed ved start og sluttidspunkt. Høyttalersymbol for talesyntese (hvis det er valgt) Slett-knapp Lag kopi-knapp Rediger-knapp OK-knapp 9

10 Tidslinje, aktivitet Hvis det er valgt under innstillinger (se kapittel ) vil start- og sluttidspunkt vises, samt en tidslinje som angir varigheten til aktiviteten Talebeskjed Hvis det er lagt inn en talebeskjed ved aktivitetsstart og/eller aktivitetsslutt, vil talebeskjeden spilles av når høyttalerknappene trykkes. Høyttalerknapp for talemelding ved start Høyttalerknapp for talemelding ved slutt Høyttalersymbolene vises ikke hvis det ikke er valgt, se kapittel Beskrivelsesfeltet Trykkes teksten i beskrivelsesfeltet åpnes en ny side der eventuell ytterligere beskrivelse vises. Trykkes høyttalersymbolet leses teksten opp av talesyntesen, hvis dette er valgt. For å komme tilbake til aktivitetsvinduet trykkes OK. 10

11 Bla-knapper og opplesing av delaktiviteter Er det flere delaktiviteter, enn det som vises i oversikten, en det kan man bla med opp og ned med pilene for å se alle delaktivitetene. Trykkes høyttalerknappen inn vil navnene på de delaktivitetene, som ikke er kvittert ut, bli lest opp. Kvittering av aktiviteter og delaktiviteter beskrives i kapittel Kvittering av hovedaktiviteter og delaktiviteter Dette kapitlet beskriver kvittering av hoved- og delaktiviteter før starttidspunktet har inntruffet og etter at sluttidspunktet for hovedaktiviteten er passert. Det vises en egen kvitteringsside når starttidspunktet for hovedaktiviteten inntreffer. Kvitteres hovedaktiviteten ut før starttidspunktet har inntruffet, vil ikke kvitteringssiden for hovedaktiviteten vises ved starttidspunktet. Kvittering av hovedaktivitet Hvis det er valgt kvittering for en aktivitet vises kvitteringsboksen. Trykkes denne vil den merkes med en hake og hvis man etterpå trykker OK vil hovedaktiviteten markeres som kvittert i dagkalenderen. Haken i kvitteringsboksen er vekslende, slik at ved første trykk vises den, ved andre trykk vises den ikke og så videre. Hvis en hovedaktivitet med kvittering ikke kvitteres, vil det når sluttiden er passert vises med en grå hake. 11

12 Kvittering av delaktiviteter Den enkelte delaktivitet kan kvitteres som utført. Dette gjøres ved å trykke på den og da markeres den med en hake. Denne haken er vekslende som kvitteringshaken for aktiviteten. Hvis alle delaktiviteter hukes av som utført og det er valgt kvittering for hovedaktiviteten, vil kvitteringsboksen for hovedaktiviteten hakes av og hovedaktiviteten vil markeres som kvittert i dagkalenderen når OK knappen trykkes, se ovenfor. Delaktiviteter kan kvitteres ut som utført selv om det ikke er valgt kvittering for hovedaktiviteten. Men hovedaktiviteten vil ikke markeres som kvittert i dagkalenderen, selv om alle delaktivitetene er kvittert som utført Slett Trykkes knappen kommer man til vinduet for sletting av aktiviteter. Skjermbildet vil se litt forskjellig ut, avhengig om det er en engangs aktivitet eller Gjentagende aktivitet som skal slettes. Engangs aktivitet Gjentagende aktivitet Er det en Gjentagende aktivitet får man muligheten til å slette hele serien eller kun denne ene forekomsten. 12

13 Lag kopi Trykkes knappen opprettes det en kopi av aktiviteten og man kommer til Aktivitet, se kapittel 2.6. I Aktivitet kan man gjøre endringer på den kopierte aktiviteten og lagre den som en ny aktivitet Rediger Trykkes knappen kommer man til Aktivitet, se kapittel 2.6. I Aktivitet kan man gjøre endringer på den aktuelle aktiviteten og lagre endringene. Hvis man redigerer en gjentagende aktivitet vil endringene gjelde hele serien. Ønskes det å endre en enkelt aktivitet i en serie, gjøres det ved og først lage en kopi som lagres som engangsaktivitet. Deretter sletter man den aktiviteten i serien, som skal erstattes av kopien. NB! Hvis man gjør en endring i en serie av gjentagende aktiviteter, vil den bli splittet i 2 nye serier. En serie fra startdato til siste hendelse før endringen gjøres og en fra endringen og frem til sluttdatoen for den opprinnelige serien OK Trykkes knappen kommer man tilbake til startsiden. 13

14 2.4 Ukekalender Tidligere dager Tidligere dager vises med et kryss over Dagen i dag Da Dagen i dag vises med en rød ramme rundt. Kolonnen for dagen i dag er bredere kolonnene for de andre ukedagene og har tidsangivelse, med eller uten lyssøyle Kommende dager Dette er kommende dager med sine respektive aktiviteter. 14

15 2.4.4 Tidligere aktiviteter Tidligere aktiviteter vises med et kryss over. I innstillingene for ukekalender kan det velges om tidligere aktiviteter skal vises, eller om de skal fjernes fra kalenderen når tiden for aktiviteten er passert. Det er kun tidligere aktiviteter på dagen i dag som fjernes. Aktiviteter på tidligere dager vil fortsatt vises Pågående aktivitet Pågående aktivitet vises med en rød ramme rundt symbolet Kommende aktiviteter Dette er aktiviteter som skal skje senere på dagen Husk Her det vises fødselsdager, merkedager og andre hendelser som brukeren må huske, men som ikke er knyttet opp mot et klokkeslett. I innstillinger for ukekalenderen kan det velges om Husk-feltet skal vises Tidslinje, uke Tidslinjen viser tiden på dagtid. Aktuelt klokkeslettet vise med et lyspunkt Dagene Ønskes det å se mer detaljer for en av dagene, klikkes den aktuelle dagen og dagkalenderen for den dagen vil vises. 15

16 2.5 Månedkalender Ukedag og ukenummer Ukedagene står øverst på kalenderen. (ma sø) Ukenumrene står til venstre på kalenderen. I innstillinger for månedkalender kan det velges om ukenumrene skal vises eller ikke Tidligere dager Tidligere dager vises med et kryss over Dagen i dag Dagen i dag vises med en rød ramme rundt. 16

17 2.5.4 Kommende dager og kommende aktiviteter Kommende dager vises som på bildet. Er det andre aktiviteter enn Husk lagt inn, vises dette med en strek under datoen Husk Her vises fødselsdager, merkedager og andre hendelser som brukeren må huske, men som ikke er knyttet opp mot et klokkeslett Dagene Ønskes det å se mer detaljer for en av dagene, klikkes den aktuelle dagen og dagkalenderen for den dagen vil vises. 17

18 2.6 Aktivitet Type aktivitet Her velges det om det skal være en Husk, Aktivitet, eller Person/Sted. Man kan også velge å hente inn en av de lagrede aktivitetene. Husk legger seg i toppfeltet og på den enkelte dag i ukesog månedskalenderen. Husk kan brukes til noe som skal huskes på den aktuelle dagen, men som ikke er knyttet til et spesielt klokkeslett. Det kan være fødselsdager til familie og venner eller at man må huske å ringe noen i løpet av dagen og så videre. Aktivitet legges på høyre side av tidslinjen. En aktivitet kan foregå over kortere eller lengre tid. Aktiviteten kan være en engangs hendelse eller aktiviteten kan være gjentagende med faste intervaller. Aktiviteten kan varsles med lyd både før og ved aktivitetsstart, det kan spilles av en innlest melding både ved start og slutt og aktiviteten kan ha en kvitteringsfunksjon med repetering av alarmen i inntil 10 minutter. Person/Sted legges seg på venstre side av tidslinjen. Dette kan brukes til å vise om det skal være en person med på en aktivitet, det kan brukes til å vise hvem som er støtteperson/kontaktperson på et dagsenter eller det kan for eksempel brukes til å vise hvilken kino man skal til. Person/Sted har akkurat de samme parameterne som aktivitet og kan, hvis ønskelig, benyttes som aktiviteter. 18

19 F. eks kan de brukes til å angi måltider eller andre faste aktiviteter. Det anbefales da at de ikke brukes til å angi person/sted også, da det kan bli forvirrende. Person/sted vises ikke i uke- eller månedkalender. Lagrede aktiviteter er aktiviteter som er opprettet i en egen aktivitetsbase. Disse aktivitetene kan inneholde navn, bilde, delaktiviteter og de kan være satt opp med hvordan de skal alarmere. Hensikten med Lagrede aktiviteter er å opprette en base med de mest brukte aktivitetene, slik at man slipper å opprette dem fra bunnen av hver gang. Kapittel 3.5 beskriver hvordan de Lagrede aktivitetene opprettes. er en framdriftsindikator, som viser hvilket steg man er kommet til i innlegging av aktivitet. Det blir en ny svart firkant for hvert steg man fullfører. Trykk på når type aktivitet er valgt. Trykk på for å avbryte innlegging av aktiviteten Lagrede aktiviteter Når trykkes, kommer denne siden opp: Her velges den ønskede Lagrede aktiviteten og hvilken type aktivitet (Husk, Aktivitet eller Person/sted) den skal være. Trykk på når Lagret aktivitet og type aktivitet er valgt, man kommer da til Velg dato nedenfor. Trykk på for å gå et steg tilbake. Trykk på for å avbryte innlegging av aktiviteten. 19

20 2.6.3 Velg Dato Her velges hvilken dato aktiviteten skal legges inn på. Den forhåndsvalgte datoen, markert med rød ramme, er den datoen man stod på da aktivitetsfanen ble trykket. Hvis datoen som ønskes er i en annen måned en den som vises, brukes navigeringspilene for å komme til riktig måned og dato. NB! Det er viktig å sjekke at man legger inn aktiviteten på riktig dag og dato. Det er mulig å legge inn aktiviteter på datoer tidligere enn dagen i dag. Dette gir anledning til å bruke Memoplanner og MEMOactive som en dagbok, så man kan gå tilbake og se hva man har gjort. Det kan for eksempel være en aktivitet som ikke var planlagt, men som man ønsker å legge inn for å kunne se hva man gjorde den aktuelle dagen. Trykk på når dag/dato er valgt. Trykk på for å gå et steg tilbake. Trykk på for å avbryte innlegging av aktiviteten Velg tid Start klokkeslettet endres ved å legge inn et klokkeslett ved hjelp av talltastaturet. Før Slutt klokkeslettet kan skrives inn, må det markeres. Dette gjøres ved å trykke på det. Varigheten til en aktivitet kan ikke være mindre enn 1 minutt. Hvis det legges inn en aktivitet med samme klokkeslett på Start og Slutt, vil Slutt klokkeslettet automatisk bli endret til ett minutt senere enn Start klokkeslettet når aktiviteten lagres. Det er også mulig å legge inn et Slutt klokkeslett som er før Start klokkeslettet. F. eks. Fra klokken til klokken Aktiviteten vil da begynne kl den dagen den blir lagt inn og vare til neste dag kl Det er ikke mulig å legge inn aktiviteter som varer mer enn 23 timer og 59 minutter. 20

21 I dette feltet vises hva som er lagt inn av aktiviteter, person/sted og husk den aktuelle dagen, slik at det blir lettere å finne en passende tid for den nye aktiviteten. Trykk på når Start og Slutt klokkeslett er valgt. Trykk på for å gå et steg tilbake. Trykk på for å avbryte innlegging av aktiviteten Innhold Hvis aktiviteten skal ha bilde, velges det ved å trykke på Velg bilde. Hvis aktiviteten kun skal inneholde tekst, skrives det inn i dialogen som kommer når Tekst trykkes. Bildenavnet kan også endres her. Hvis aktiviteten skal ha en utfyllende beskrivelse skrives det inn i dialogen som kommer når Beskrivelse trykkes. Hvis aktiviteten skal ha delaktiviteter, opprettes de via dialogen som kommer når Delaktiviteter trykkes. Hvordan man legger inn bilde, tekst, beskrivelse og delaktiviteter beskrives nedenfor. Trykk på når alt innholdet til aktiviteten er lagt inn. Trykk på for å gå et steg tilbake. Trykk på for å avbryte innlegging av aktiviteten. 21

22 Velg bilde Trykkes vises denne nye siden: Velg bilde fra bildesidene. Søk etter bilde i bildebanken. Velg bilde fra fotoalbum Velg bilde fra kontaktfoto Ta bilde med kameraet Velg bilde fra Dropbox, SkyDrive og Google Drive. Bilder: Trykkes, vises bildesidene: Side 1 Side 2 Side 3 Når ønsket bilde trykkes kommer man tilbake til Innhold og det bildet blir lagt inn i bildefeltet. Når Tilbake trykkes kommer man tilbake til Velg bilde. 22

23 Finn bilde: Trykkes vises denne søkesiden: Skriv søkeordet inn i tekstfeltet, for eksempel Bil. For å fjerne all teksten, som ligger i tekstfeltet, trykkes symbolet. For å fjerne en og en bokstav trykkes høyre for 123-knappen nederst i tastaturet. For å søke med tall trykkes 123-knappen og et talltastatur vises. til Trykk på når ønsket søkeord er og resultatsiden nedenfor vises. Trykkes Tilbake kommer men tilbake til Velg bilde siden. Her vises alle bildene i bildebanken, som har ordet bil i bildenavnet. Gir søket flere treff enn det som kan vises på denne siden trykkes for å komme til side to av søkeresultatet. Når ønsket bilde trykkes kommer man tilbake til Innhold og det bildet blir lagt inn i bildefeltet. Trykkes Avbryt kommer man tilbake til søkesiden. 23

24 Mine foto: Trykkes vises Fotoalbumet: Her vises alle bildene i Fotoalbumet. Hvis albumet inneholder flere bilder enn det som kan vises, kan man bla opp og ned med pilene til høyre for bildeoversikten. Når ønsket bilde trykkes kommer man tilbake til Innhold og det bildet blir lagt inn i bildefeltet. Trykkes Tilbake kommer men tilbake til Velg bilde siden. Kontaktfoto: Trykkes vises Kontaktfotoalbumet: Her vises alle bildene i Kontaktfotoalbumet. Hvis albumet inneholder flere bilder enn det som kan vises, kan man bla opp og ned med pilene til høyre for bildeoversikten. Når ønsket bilde trykkes kommer man tilbake til Innhold og det bildet blir lagt inn i bildefeltet. Trykkes Tilbake kommer men tilbake til Velg bilde siden. 24

25 Ta foto: Trykkes på skjermen:, startes kameraet automatisk slik at det du vil ta bilde av vises Rett det innebygde kameraet mot det du vil ta et bilde av og trykk på. Når bildet er tatt vises et nytt vindu. Trykk på Bruk foto for å velge bildet. Trykk på Tilbake for å ta et nytt bilde. Dropbox, SkyDrive og Google Drive OBS! Dette krever at du har Dropbox, SkyDrive eller Google Drive. Når man trykker på vises vinduet Velg bilde der man kan velge blant de bildene som man har lagret i Dropbox, SkyDrive eller Google Drive. Her vises alle bildene i den valgte applikasjonen. Hvis mappen inneholder fler bilder enn det som kan vises kan man bla med pilene. Når man trykker på ønsket bilde vises det større, trykk på bilden for å komme tilbake. Nå er det markert. Når man trykker på OK kommer man tilbake til Innhold od det valgte bildet legges inn i bildefeltet. 25

26 Endre tekst Trykkes, vises siden nedenfor, der man kan endre bildenavnet eller skrive inn aktivitetsnavn på en aktivitet uten bilde. For å fjerne all teksten, som ligger inne, trykkes. For å fjerne en og en bokstav trykkes til høyre for 123- knappen nederst i tastaturet. For å få lest opp teksten i skrivefeltet av talesyntesen trykkes. For å skrive med tall trykkes 123-knappen og et talltastatur vises. Trykkes OK kommer man tilbake til Innhold og det nye aktivitetsnavnet/bildenavnet blir lagt inn i bildefeltet. Trykkes Avbryt kommer man tilbake til Innhold uten at aktivitetsnavn/bildenavn er endret Beskrivelse Trykkes, vises siden nedenfor, her kan det legges inn mer utfyllende beskrivelse om aktiviteten. Denne beskrivelsen vil ikke vises i kalendrene, men det markeres med dette tegnet til høyre på aktiviteten i dagkalenderen. For å fjerne all teksten, som ligger inne, trykkes. For å fjerne en og en bokstav trykkes til høyre for 123- knappen nederst i tastaturet. For å få lest opp teksten i skrivefeltet av talesyntesen trykkes. For å skrive med tall trykkes 123-knappen og et talltastatur vises. Trykkes OK kommer man tilbake til Innhold og beskrivelsen blir lagt inn i beskrivelsesfeltet. Trykkes Avbryt kommer man tilbake til Innhold uten at beskrivelsesfeltet er endret. 26

27 Delaktiviteter Trykkes, vises siden nedenfor, her kan det legges inn delaktiviteter på hovedaktiviteten. Delaktivitetene kan ha bilde og tekst eller bare tekst. Delaktivitetene vil ikke vises i kalendrene, men det markeres med dette tegnet til høyre på aktiviteten i dagkalenderen. Er det flere delaktiviteter, enn det som vises i oversikten, en det kan man bla med opp og ned med pilene for å se alle delaktivitetene. For å opprette ny delaktivitet trykkes. En delaktivitet i listen slettes ved å makere den og så trykke. For å endre den innbyrdes rekkefølgen mellom delaktivitetene markeres den man ønsker å flytte og så trykke (flytt opp) eller (flytt ned). Trykkes Tilbake kommer man tilbake til Innhold og de delaktivitetene, som er opprettet, blir lagt inn i delaktivitetsfeltet. Når trykkes, vises denne siden: Hvis delaktiviteten skal ha bilde, velges det ved å trykke på Velg bilde. Da kommer man til samme side som for aktiviteter, se kapittel Hvis delaktiviteten kun skal inneholde tekst, skrives det inn i dialogen som kommer når Endre tekst trykkes. Da kommer man til samme side som for aktivitetene, se kapittel Trykkes OK kommer man tilbake til siden ovenfor og den nye delaktiviteten blir lagt inn i delaktivitetslisten. Trykkes Tilbake kommer man tilbake til siden ovenfor uten at det blir en ny delaktivitet i delaktivitetslisten. 27

28 2.6.6 Alarm Her velges det hvilke varslinger og lyder som skal gjelde for den enkelte aktivitet. Trykk på når påminnelser og varslinger er valgt. Trykk på for å gå et steg tilbake. Trykk på for å avbryte innlegging av aktiviteten Påminnelse: Påminnelse før aktiviteten starter velges her. Påminnelse kan velges som en påminnelse 5, 10, 15, 30 eller 60 minutter før starttidspunktet. i tillegg kan man velge gjentagelse av påminnelsen hvert 3., 5., 10., 15. eller 20. minutt frem til starttidspunktet. Påminnelse X min. før aktivitet må være valgt for at Gjenta hvert X min. før aktivitet skal ha noen funksjon. Når tidspunktet for påminnelse for en aktivitet inntreffer, vises skjerm bildet nedenfor i tillegg til at det spilles av 2 x alarmsignal. Påminnelsen vises i 10 sekunder eller til OK trykkes. 28

29 Varsling ved aktivitetsstart: Alarm ved aktivitetsstart: Hukes av vil det ved aktivitetsstart komme 4 alarmsignaler som varsling om at nå starter en ny aktivitet. Tale ved aktivitet: Trykkes vises denne siden: Spill inn må trykkes og holdes inne for å lese inn en talebeskjed. Slipp knappen når du er ferdig med å lese inn. Den innspilte talen spilles av automatisk. Spill inn en gang til hvis opptaket ikke er bra nok. Trykkes Test spilles den innleste talebeskjeden av. Spill inn må trykkes og holdes inne for å lese inn en talebeskjed. Slipp knappen når du er ferdig med å lese inn. Den innspilte talen spilles av automatisk. Spill inn en gang til hvis opptaket ikke er bra nok. Trykkes Test spilles den innleste talebeskjeden av. Når Spill inn trykkes og holdes kommer det frem en rød sirkel, som indikerer at det er klart til å lese inn tale beskjeden. Den innleste talebeskjeden kan være opp til 30 sekunder. Trykkes Tilbake kommer man tilbake til Alarmsiden. 29

30 Kvittere: Hukes det av for Kvittere vil aktiviteten vises i fullskjermen ved aktivitetsstart, se bildet nedenfor. Hukes av for å kvittere ut aktiviteten når OK trykkes. Trykkes for å slå av Repeter alarm. Trykkes for å lukke kvitteringssiden. Hvis Kvitter er huket av og OK trykkes lukkes aktiviteten og den blir markert som kvittert i dagkalenderen, se kapittel Trykkes OK uten at Kvitter er huket av blir aktiviteten ikke markert som kvittert dagkalenderen. De øvrige feltene på denne siden er beskrevet i kapittel Repeter alarm: Repeter alarm er synlig kun hvis Kvittere er huket av. Repeter alarm er en "Masefunksjon" for viktige aktiviteter. Hukes det av for vil det etter aktivitetsstart komme 4 alarmsignaler hvert minutt i 10 minutter eller til aktiviteten er kvittert ut. Alarmsignalene kan også slås av ved å trykke på, se bildet ovenfor. Hvis aktiviteten lukkes ved å trykke OK uten at den er kvittert eller uten at alarmsignalene er slått av og det er gått mindre enn 10 minutter siden aktivitetsstart, vil den komme opp i fullskjerm igjen og det vil spilles av 4 alarmsignaler ved neste hele minutt. 30

31 SMS NB! SMS gjelder kun for Memoplanner. Hukes det av for vil det sendes en SMS til et forhåndsinnlagt mobiltelefonnummer ved aktivitetsstart, eller ved første påminnelse hvis det er valgt påminnelse for aktiviteten. Dette krever at det er lagt inn et mobilnummer under Send SMS ved påminnelse eller aktivitetsstart i Systeminnstillinger og at det er installert en USB GSM-enhet i MEMOplanner. Se kapittel 3.6. SMS-en, som blir sendt, inneholder aktivitetsnavn, Start og Slutt klokkeslett, samt eventuell beskrivelse. Når det er valgt Send SMS for en aktivitet vil dette symbolet høyre på aktiviteten i dagkalenderen. vises til NB! Det er ikke garantert at SMS-en blir mottatt umiddelbart på mobiltelefonen etter sending fra MEMOplanner. Normalt vil den komme frem i innen 5 minutter, men er det stor belastning på mobilnettet kan dette ta opp til flere timer Gjentagende aktivitet For å slippe og legge inn en aktivitet, som skal skje hver dag, uke, måned eller år, mange ganger kan man bruke Gjentagende aktivitet. Kun en gang Alle dager (mandag søndag) Hverdager (mandag fredag) Ukentlig. Her kan man velge om aktiviteten skal være en eller flere dager i uken. Man må da i tillegg huke av for de ukedagene man ønsker. Hver 14. dag. Her kan man velge om aktiviteten skal være en eller flere dager hver andre uke. Man må da i tillegg huke av for de ukedagene man ønsker. Månedlig. Legges aktiviteten inn den 3. i måneden vil den gjentas den 3. hver måned. OBS! Legges det inn en gjentagende aktivitet på den 31. i en av månedene som har 31 dager, vil den aktiviteten kun gjentas i de månedene som har 31 dager. For februar vil heller ikke gjentagende aktiviteter på datoene 29. og 30. være gyldige. Årlig Legges aktiviteten inn f. eks. den 3. november vil den gjentas hvert år den 3. november. Når en aktivitet er gjentagende vil dette symbolet aktiviteten i dagkalenderen. vises til høyre på 31

32 Slutt dato: Trykkes vises denne siden. Her kan det legges inn en sluttdato for den Gjentagende aktiviteten. Man velger den datoen man ønsker skal være siste gjentagelse for aktiviteten. Legges det ikke inn noen sluttdato vil aktiviteten gjentas helt til man sletter den. Den vil da til enhver tid vises 1 år frem i tid. Man kan når som helst gå inn og slå av Gjentagende aktiviteter. Da vil alle fremtidige gjentagelser av aktiviteten bli slettet, regnet fra den datoen gjentagelsene ble slått av. Trykk på når eventuelle gjentagelser er valgt. Aktiviteten vil nå bli lagret i aktivitetsbasen og vil vises i kalendrene. Trykk på for å gå et steg tilbake. Trykk på for å avbryte innlegging av aktiviteten. 32

33 3 Innstillinger for kalenderfunksjonene Gå til menysiden ved å trykke på fanen nede i høyre hjørne. Trykk på for å komme til passordsiden til Innstillinger. Skriv inn passordet, hvis passord er slått på. (Ved levering er bruk av passord slått av. Passord er satt til "abc" ved levering). Trykk på for å komme til innstillingene for kalendrene. Trykk for å komme til innstillingene: 3.1 Innstillingsforsiden Innstillinger for Startside, dagfarger, Klokke/tidslinje og døgninndeling. Innstillinger for dag, uke og måned. Innstillinger for aktiviteter. Her opprettes og endres Lagrede aktiviteter. 33

34 3.2 Generelle innstillinger Innstillinger for hvilken side, som skal være startside og hvor lang tid det skal ta før Memoactive/Memoplanner returnerer til startsiden. Innstillinger for hvordan den enkelte ukedag vises i toppfeltet og i uke- og månedskalenderen. Innstillinger for hvilken klokke som skal vises og om det skal være 12 eller 24 timers format. Innstillinger for hvilket klokkeslett morgen, formiddag, ettermiddag, kveld og natt skal starte på. Valg av tastatur, alfabetisk eller Qwerty. Trykkes OK kommer man tilbake til forsiden Startside Her velges hvilken side som skal være startside. Her velges hvor lang tid med inaktivitet det skal gå før Memoactive/Memoplanner automatisk returnerer til startsiden. Det kan velges mellom 15 sek, 30 sek, 45 sek, 1 min, 2 min, 3min 4 min og 5 min. Trykkes OK kommer man tilbake til Generelle innstillinger. 34

35 Trykkes, vises denne siden: Her velges hvilken side man ønsker Memoactive/Memoplanner automatisk skal gå til når tiden for overgang til startside er gått ut. Trykkes OK kommer man tilbake til siden ovenfor Dagfarger Her velges hvordan dagene skal vises i toppfeltet. Her velger man hvordan dagene skal vises i toppfeltet i ukeog månedkalenderen. Trykkes OK kommer man tilbake til Generelle innstillinger. 35

36 3.2.3 Klokke og tidslinje Her velges hvordan klokken vises i toppfeltet og om tidslinjen og den digitale klokken skal ha 24 eller 12 timers visning. Kun analog klokke Analog og digital klokke Kun digital klokke Trykkes OK kommer man tilbake til Generelle innstillinger. 24 eller 12 timers visning for klokken og tidslinjen Inndeling døgn Her velges i hvilket tidsrom de enkelte delene av dagen skal vises i datofeltet i toppfeltet, se kapittel Her velges klokkeslettet for når morgenen skal starte. Her velges klokkeslettet for når formiddagen skal starte. Her velges klokkeslettet for når ettermiddagen skal starte. Her velges klokkeslettet for når kvelden skal starte. Her velges klokkeslettet for når natten skal starte. 36

37 3.3 Innstilling for dag, uke og måned Her settes innstillingene for den enkelte kalender og for innleggingen av aktivitetene. Innstillingen for dagkalenderen, liste- og tidslinjevisning Innstillingen for ukekalenderen Innstillingen for månedskalenderen Trykkes OK kommer man tilbake til Kalender og innstillinger. Man kan velge hvis uke og månedsfanen skal vises på dagkalenderen og i menyen. Ingen faner valgt: Alle fanene valgt: Forhåndsvisningsvinduet I innstillingene for dag-, uke- og månedskalenderen er det et forhåndsvisningsvindu, slik at man kan se hva resultatet av endringene med en gang. Trykk på forhåndsvisningsvinduet for å få det opp i fullskjerm. Trykk en gang til for å lukke forhåndsvisningsvinduet. 37

38 3.3.2 Dag Her velges hvilken versjon av dagkalenderen, som skal vises, samt hvordan skjermbildet skal se ut. Her velges om dagkalenderen skal vises som tidslinje og innstillingene for tidslinjevisningen gjøres under Intervall. Her velges om dagkalenderen skal vise hele døgnet inklusiv natten på en side. Egner seg best for Memoplanner. Her velges om dagkalenderen skal vises som liste og innstillingene for listevisningen gjøres under Innstillinger. Her gjøres innstillingene for hvordan tidslinjen skal vises Dagvisning Trykkes OK kommer man tilbake til Innstillinger. Dagkalenderen kan vises med deler av dag, hele døgnet eller med aktivitetene i en liste. 38

39 Tidslinje Med intervall velges hvor stor del av dagen som skal vises i når Vis tidslinje dag velges og hvor stor del av dagen som vises når man zoomer inn i Vis tidslinje døgn. Når trykkes, vises denne siden: Her velger man hvordan tidslinjen skal vises. Viser 4 timer av gangen. Viser 6 timer av gangen. Viser morgen + formiddag i et skjermbilde, ettermiddag + kveld i et skjermbilde og natt i et skjermbilde. Viser morgen, formiddag, ettermiddag, kveld og natt i hvert sitt skjermbilde. Viser hele dagen. Trykkes OK kommer man tilbake til Dagvisning. For 3-inndeling og 5-inndeling styres klokkeslettene for morgen, formiddag, ettermiddag, kveld og natt av det som velges i Inndeling døgn, se kapittel

40 Tidslinje Innstillinger Her velger man hva som skal vises på tidslinjen og hvordan det skal vises. Når man trykker på OK kommer man tilbake til Innstillinger. Et lyspunkt Her velges det om tidslinjen skal vises med en søyle med lyspunkter eller med et lyspunkt. Naviger Med Naviger slås navigeringspilene i toppfeltet på dagkalenderen av og på. 40

41 Varighet Visning av aktivitetsvarighet gjelder kun for tidslinjevisning. Med Aktivitet varighet slås av og på visning av varighet for aktivitetene langs tidslinjen. Veksle mellom liste og tidslinje Velges Veksle mellom liste og tidslinje kan man veksle mellom tidslinje og listevisning. Hvis tidslinje er valgt som startside og man trykker listevisning, vil programmet automatisk gå tilbake til tidslinje etter at tiden for overgang til startside har passert. Tilsvarende fra tidslinje til listevisning, når listevisning er valgt som startside. Når man er i tidslinje trykkes for å veksle til listevisning og når man er i listevisning trykkes Tidslinje for veksle til tidslinje. Liste 41

42 Vis Zoom Visning av Zoom gjelder kun for tidslinjevisning. I Vis tidslinje dag og Vis tidslinje døgn kan man zoome inn og ut visningen av kalenderen med, som vises nede i høyre hjørne på dagkalenderen når Vis zoom er valgt. Når Vis tidslinje dag er valgt kan man zoome ut dagen slik at man får se hele dagen på et skjermbilde, natten vises ikke: Vanlig visning Zoomet ut: Når Vis tidslinje døgn er valgt kan man zoome inn dagen slik at man får se den delen av dagen man er i der og da, samt tidslinjen for natt: Vanlig visning Zoomet inn: 42

43 3.3.3 Uke Her velges hvor mye informasjon som skal vises i ukekalenderen og hvordan den presenteres. Her velger man hvordan dagfarger skal vises. Her velges om alle ukedagene skal vises eller om det kun skal vises mandag til fredag. Her slås navigeringspilene av og på. Trykkes OK kommer man et steg tilbake til Innstillinger Dagfarger Her velges dagfarger bak teksten, ukedagsnavnene. Her velges dagfarger på hele kolonnen for den enkelte dag. Begge dagfarge valgene forutsetter at dagfarger er valgt i Dagfarger under Generelle innstillinger, se kapittel

44 Ukedager Her velges om ukekalenderen skal vise alle ukedagene eller kun mandag til fredag Naviger Her slås navigeringspilene på i toppfeltet på ukekalenderen av og på. 44

45 3.3.4 Måned Her velges hvor mye informasjon som skal vises i månedskalenderen og hvordan den presenteres Dagfarger Her velges hvor dagfarger skal vises i månedskalenderen. Begge dagfarge valgene forutsetter at dagfarger er valgt i Dagfarger under Generelle innstillinger, se kapittel

46 Ukenummer Her slås visningen av ukenummer i månedskalenderen av og på Naviger Her slås navigeringspilene på i toppfeltet på månedskalenderen av og på. 46

47 3.4 Aktivitet Her velges hvilken type aktiviteter, hvilke varslingstyper og hvor mye informasjon som skal vises og hvordan aktivitetene presenteres. Under er en oversikt over den enkelte innstilling og hvor den er i sekvensen for innlegging av Aktivitet, se kapittel 2.6. Funksjonen til den enkelte knapp beskrives mer detaljer nedenfor Aktivitet Her velger man om Aktivitet-fanen skal vises i bunnfeltet. Her velger man om tidligere aktiviteter skal vises i kalenderen. Innstilling for valg ved ny aktivitet. Innstilling for visning på aktivitetsside. Innstilling for påminnelse og kvittering. Innstilling av alarmlyd. Hvis man trykker på OK kommer man tilbake til Kalender og aktiviteter. Her velger man om Aktivitet skal vises eller ikke vises i bunnfeltet. Når aktivitetsfanen ikke vises i bunnfeltet vises heller ikke Slett, Lag kopi eller Rediger knappene når en aktivitet tas opp i fullskjerm. For å få lagt inn nye, må man gå via Innstillinger. Se kapittel 3. For å få redigert eksisterende aktiviteter, må aktivitetsfanen slås på igjen. 47

48 3.4.2 Tidligere aktivitet Her velges om Tidligere aktivitet skal vises eller ikke vises i dagkalenderen. Det gjelder for både tidslinjevisning og listevisning. Det er bare tidligere aktiviteter på dagen i dag som ikke vises. Aktiviteter på tidligere dager vises fortsatt Vis ved ny aktivitet Her velger man hva som skal vises når man legger inn en ny aktivitet. De valg som er huket av vises når man legger inn en ny aktivitet. 48

49 Husk Her velges om Husk skal vises eller ikke vises i Type aktivitet Person/Sted Her velges om Person/Sted skal vises eller ikke vises i Type aktivitet. Når Person/sted ikke er huket av vil Person/sted heller ikke vises i dagkalenderen. 49

50 Bruk lagrede aktiviteter Her velger man om Lagrede aktiviteter skal vises eller ikke vises i Type Aktivitet Vis sluttid Her velges om feltet for Sluttid skal vises når man legger inn ny aktivitet. 50

51 3.4.4 Vis på aktivitetsside Her velger man hva som skal vises på aktivitetssiden. De valg som er huket av blir vist på aktivitetssiden Vis/skjul delaktiviteter og beskrivelse Her velger man om delaktiviteter og beskrivelse skal vises når aktiviteten vises. 51

52 Tidslinje for aktivitet Her velges om Tidslinje for aktivitet skal vises eller ikke vises når aktivitetene vises i fullskjerm Påminnelse og kvittering Tale ved aktivitet Her velges om Tale ved aktivitet skal vises eller ikke vises i Alarm. 52

53 Kvitter og Repeter alarm Her velges om Kvittere og Repeter alarm skal vises eller ikke vises i Alarm Påminnelse før aktivitet Her velges om Påminnelse før aktivitet skal vises eller ikke vises i Alarm. 53

54 Vis pågående aktivitet i fullskjerm Her velges om Pågående aktivitet skal vises i fullskjerm. Når er huket av vises aktivitetene i fullskjerm når de starter. Aktivitetene vil vises i fullskjerm helt til sluttidspunktet er nådd. NB! For at Pågående aktivitet skal vises i fullskjerm MÅ Dagkalender med tidslinjevisning være valgt som startside. Se kapittel og Aktiviteten lukkes ved å trykke OK. Den vil da automatisk komme opp i fullskjerm igjen når Tid for overgang til startside er passert, se kapittel Velg alarmlyd Trykkes, åpnes dette skjermbildet: Her velges den alarmlyden som ønskes. Dette er den lyden som spilles av ved påminnelser og ved aktivitetsstart. Trykk på ved hver lyd for å høre den. Velges Vibrere vil det ikke spilles av noen lyd, men Memoactive vibrerer når det er gis alarmer. Vibrasjon gjelder kun for Memoactive. 54

55 3.5 Lagrede aktiviteter Lagrede aktiviteter er en egen aktivitetsbase, der man kan legge inn aktiviteter man skal bruke ofte. Trykk Innstillinger i menyen, skriv inn passordet og trykk Innstillinger. Trykk Kalender og aktiviteter Trykk Lagrede aktiviteter Denne siden vises nå: Her vises oversikten over hovedaktivitetene. Hvis det er flere aktiviteter i listen, enn det so kan vises kan man bla opp og ned med pilene. Når trykkes kommer man til sekvensen for innlegging av Lagrede aktiviteter. For å redigere en eksisterende aktivitet må den markeres og så trykke. Her vises oversikten over delaktivitetene til den aktiviteten, som er markert ovenfor. Hvis det er flere delaktiviteter i listen, enn det so kan vises kan man bla opp og ned med pilene. For å endre den innbyrdes rekkefølgen mellom aktivitetene/delaktivitetene markeres den man ønsker å flytte og så trykke (flytt opp) eller (flytt ned). 55

56 3.5.1 Ny aktivitet Når trykkes, vises denne siden: Her legges bilde, navn. Beskrivelse og delaktiviteter for den lagrede aktiviteten inn. Se kapittel for detaljert beskrivelse. Trykk på inn. når alt innholdet til aktiviteten er lagt Trykk på for å gå et steg tilbake. Trykk på for å avbryte innlegging av aktiviteten. Når trykkes, vises denne siden: Her velges det hvilke varslinger og lyder som skal gjelde for den enkelte aktivitet. Se kapittel for detaljert beskrivelse. Trykk på når påminnelser og varslinger er valgt. Den nye aktiviteten lagres og man kommer tilbake til Lagrede aktiviteter. Trykk på for å gå et steg tilbake. Trykk på for å avbryte innlegging av aktiviteten. 56

57 3.5.2 Endre aktivitet Når en aktivitet markeres og trykkes, kommer man til samme sekvens som ovenfor. Nå vil dataene for den aktuelle aktiviteten vises og man kan gjøre de ønskede endringene Slette Lagret aktivitet Når en aktivitet markeres og trykkes, vises denne siden: Trykkes, slettes aktiviteten. Trykkes aktiviteter., kommer man tilbake til Lagrede 57

58 3.6 Send SMS ved påminnelse eller aktivitetsstart NB! Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for Memoplanner Mini og Memoactive. Memoplanner kan sende SMS til en mobiltelefon ved påminnelse eller ved aktivitetsstart. Det forutsetter at man har en USB GSM-enhet koblet til (se Håndbok for Memoplanner kapittel 8) og at man har lagt inn et mobilnummer under Send SMS ved påminnelse eller aktivitetsstart i Systeminnstillinger Legg inn et mobilnummer. Trykk Innstillinger i Menyen og skriv inn passord. Trykk Systeminnstillinger Trykk Send påminnelse på SMS. Skriv inn mobilnummer og trykk OK. vil nå vises som et valg i Alarm i sekvensen for innlegging av aktiviteter. Funksjonen til Send SMS er beskrevet i kapittel

59 3.7 Slette aktiviteter Man kan slette alle aktivitetene på en gang. Dette gjøres via Slette aktiviteter/avslutt i Systeminnstillinger. Trykk Innstillinger i Menyen og skriv inn passord. Trykk Systeminnstillinger Trykk Slette aktiviteter/ avslutt Trykk Slette alle aktiviteter. Når trykkes vises denne siden Trykkes aktivitetene for godt. slettes alle Trykkes kommer man tilbake et steg til Slette aktiviteter/avslutt. 59

60 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone Faks _Brukerveiledning_Kalenderfunksjonene_RevC April

Håndbok. MEMOplanner M i2. Varenummer: 501 805. Rev C NO

Håndbok. MEMOplanner M i2. Varenummer: 501 805. Rev C NO Håndbok MEMOplanner M i2 Varenummer: 501 805 Rev C NO 2 Innhold 1 Innledning 5 1.1 MEMOplanner M i2 5 1.2 Beskrivelse av produktet MEMOplanner M i2 5 1.3 MEMOplanner M i2 består av: 5 2 MEMOplanner M i2

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Håndbok. MEMOplanner 11. Art.nr: 501660. Rev C NO

Håndbok. MEMOplanner 11. Art.nr: 501660. Rev C NO Håndbok MEMOplanner 11 Art.nr: 501660 Rev C NO 2 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Memoplanner 5 1.2 Beskrivelse av produktet Memoplanner 5 2 Slå av Memoplanner 6 3 Memoplanner 8 3.1 Innhold 8 3.2 Oversikt 9

Detaljer

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 2 Varenr: 500 701 Rev B NO Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Dag og natt... 3 Tavlens bakside... 4 Visning av tid som søyle

Detaljer

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 www.hargdata.se Norsk versjon: Normedia AS www.normedia.no Innhold 1. Introduksjon til 4 1.1 Hovedtrekkene i 5 2. Talestøtte 5 2.1 Bruk av talesyntese 5 3. Starte 3.1

Detaljer

NetCom pcsmsogmms. Brukerveiledning. Versjon: 1.4

NetCom pcsmsogmms. Brukerveiledning. Versjon: 1.4 NetCom pcsmsogmms Brukerveiledning Versjon: 1.4 Fra 12.4 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON 3 Forutsetninger... 3 INSTALLASJON 3 Installasjonsveiviseren... 3 Første gang programmet startes... 5 SMS

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 4 1.1 Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 4 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 5 2.1 Overnatting...

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det.

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det. Grensesnitt... 2 Mail... 2 Resend en mail... 2 Slå av visningsrute... 2 Restore mail... 3 Viktighet av mail pluss Flagg... 3 E-post signatur... 4 Blindkopi... 5 Vedlegg... 5 Lage mapper for organisering...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Brukerkurs Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. Informasjon om opphavsrett Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i RoboHelp HTML 9 fra Adobe

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer