ÅRSMELDING. fcnoi. '^^. r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. fcnoi. '^^. r

Transkript

1 ÅRSMELDING ^m fcnoi. '^^. r </,.,_, '*X ^ ^ ""I' ^y i.4' é "^ T^;; ' Naturopplevelser for livet. Bergen Turlag

2 ^MKÆi^, i,"..k'åiti^deg''ut dagen på/kvårriskogen. Sol.og Januarva'r eii grå'rpåned,'",mé,n g[;e'i.f6r;fotturép.,, Byfjellstrimmen haddé"^.stproppslutning i"'?1. " ' :,, Ariys e.lpa^årets første stqve utferdsdag.,*'', H'er langs"den pa'mle Postveien i Åsane.' y. t Disse.l ;ån^ngene'_ko5,te.,s^g'gjennom en J ;' snørik skihejg på AlexanderGrieghytten hnidt. DNT sjef Kristin Krbfih Devold er pi^å skiturover 'Folgelonna med Kare'Eiksom.turleder i.flott,, ;vær,. ^ '' ' ''' ': O d d Arrié Espelårid var på plass på Stavali på,_..'' Vestvidda, og'd rivef,_s6'm fø r stø Log låv i' mbt gjesterrto sommermåneden ' ", " ' = Skihelg for innvandrerne.på Hailhhgskeid vår én'suksess og gjentas gjennom,prosjektet AI<tiv:Ållfe,som b l e ' s t a r t e t i 2 Q ' "'.. ' '* ' ' D N J s landsmøtet Bergen samlét;ca'2dg ^ delegater Bjørrf Olav Hagesether serverte; ' hjemmelagede fiskekaker utenfor SASfhotellét., Store kraftimast sakér, fyjkesplan'for små kraft ' Yerk/foruten^plarilagte.inngrep i Vdssdadalsyat net (bildet), krevde stor ihiisåts avturlaget."; ". o p o

3 Side 1 av 44 Årsmelding Bergen Turlag 2009 Bergen Turlag Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 1

4 Side 2 av 44 ÅRSMELDING FOR BERGEN TURLAG INNHOLD: 1. STYRETS ÅRSBERETNING RÅDETS ÅRSBERETNING LOKALLAG 6 4. ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING TILRETTELEGGING I NÆROMRÅDENE OG FJELLET FJELLSIKRING FOLKEHELSEARBEID - AKTIVrALLE ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER GRUPPENE AKTIVITETSOVERSIKT NATURVERN OG FRILUFTSLIV MARKEDSFØRING, INFORMASJON OG REPRESENTASJON FRILUFTSLIVETS HUS TURINFORMASJONEN ADMINISTRASJON TILLITSVALGTE 33 Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 2

5 Side 3 av STYRETS ÅRSBERETNING 2009 Om virksomheten Bergen Turlag er en medlemsorganisasjon som skal virke for et aktivt og sikkert, enkelt og naturveimlig friluftsliv. Turlaget har kontorer i Marken i Bergen. Turlaget er organisert med syv lokallag som geografisk dekker store deler av fylket. Aktiviteten i laget er i stor grad basert på frivillig innsats fra medlemmene. Laget har medlemmer pr Økonomi Regnskapet for 2009 viser et årsresultat som styret er godt fomøyd med og egenkapitalen er tilfredsstillende. Styret ser positivt på fremtiden og er opptatt av at laget skal ha en sunn og god økonomi. Midler som tilfaller organisasjonen skal benyttes til å gi medlemmene et variert og attraktivt tilbud. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at den forutsetningen er tilstede. Det er styrets vurdering at regnskapet viser et rettvisende bilde av resultat og stilling pr 31. desember Arbeidsmiljø Den høye aktiviteten i Turlaget, spesielt i første halvår 2009, har medført en stor arbeidsbelastning i administrasjonen. Styret og administrasjonen har siden sommeren hatt fokus på å redusere høy arbeidsbelastning. Styret er opptatt av å legge til rette for å ivareta et godt arbeidsmiljø og utvikle dette. Styret i samarbeid med administrasjonen arrangerer flere ganger årlige sosiale møteplasser både for å styrke arbeidsmiljøet og samholdet i organisasjonen. Virksomheten har ikke vært rammet av alvorlige ulykker eller skade på personer verken på ansatte eller medlemmer som bidrar med frivillig arbeid. Sykefraværet utgjør 5,1 %. Styret mener å ivareta kravene til likestilling. Administrasjonen består av åtte kvinner og tre menn. Daglig leder er mann. Styret består av 11 medlemmer hvorav 5 er kvinner. Styrets leder og nestleder er merm. Styret er opptatt av at organisasjonen skal representere bredde i alder, kjønn og kompetanse. Styret ser ikke behov for å iverksette spesielle tiltak for å oppnå jevnere likestilling. Ytre miljø Hele virksomheten har som mål å utøve aktivitetene på en naturvennlig måte og i størst mulig grad verne sårbar natur. Styret mener at virksomheten drives i tråd med formålet. Det pågår en prosess for å miljøsertifisere virksomheten. Styrets hovedoppgaver i 2009 I 2009 passerte Bergen Turlag, inkl. lokallag, medlemmer. For syvende året på rad opplevde turlaget medlemsrekord og økningen ble 939 medlemmer sammenlignet med Det ble et meget bra år for Turlaget med rekorddeltakelse på en rekke arrangementer. Først og fremst 7-og 4-fjellsturen som for andre år på rad stabiliserte deltakerantallet på om lag Nytt av året var at alle lokallagene arrangerte Opptur, arrangementet for 8-klassinger, med ca deltakere. Bergen Turlag var også vertskap for DNTs landsmøte i juni. Nær 200 delegater fra 55 medlemsforeninger fikk en flott solskinnshelg i Bergen. Det var også god oppslutning om våre fellesturer og andre arrangementer i organisasjonen, for eksempel "Der ingen skulle tru at nokon Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 3

6 kunne bu" med Oddgeir Bruaset. Kåseriet med Bruaset ble holdt i fire av lokallagene i tillegg til høstmøtet i Bergen. Det gav til sammen ca tilhørere som vi er godt fomøyd med. Side 4 av 44 Styret er meget fomøyd med den høye aktiviteten i Bamas Turlag, Ungdomsgmppen, Fjellsportgmppen, Pensjonistgmppen og lokallagene. I høst ble Askøy Turlag stiftet som det syvende lokallaget i Bergen Turlag. Ca. 600 medlemmer er registrert som medlemmer i stiftelsesåret. Turlaget inngikk også Folkehelseavtale med Hordaland Fylkeskommune. Solrermingshytten har i mange år vært en av de mest populære hyttene i Stølsheimen. Høsten 2009 ble hytten revet og ny gmnnmur oppført. Ny hytte vil stå ferdig sommeren 2010, og får bedret kapasitet og funksjonalitet. Besøkstallene på våre hytter viste i fjor stabile besøkstall tross for en svært fuktig høst. Styret legger stor vekt på at Bergen Turlag skal være en synlig og troverdig friluftslivsforening. Styret er tilfreds med den positive oppmerksomhet Turlaget får i media og ved utgivelser av egne publikasjoner. Styret er også svært opptatt av at de aktiviteter som utøves i organisasjonen skal skje på en betryggende måte. Det er derfor oppnevnt et fast sikkerhetsutvalg i organisasjonen som kontinuerlig skal arbeide med sikkerhetsmessige tiltak. Innen naturvern har Bergen Turlag også i 2009 involvert seg i større saker. Vi nevner spesielt Kraftlinjesaken i Hardanger som skal avgjøres politisk våren Vi er også tilfreds med at den vakre Bondhusdalen i Kvinnherad ble vernet for kraftutbygging. Andre hovedsaker har vært småkraftverk, vindkraft og nærmiljøprosjekter. Det ble i 2009 utarbeidet en ny Mål- og strategiplan for organisasjonen gjeldende for Hovedfokuset vil fortsatt være å få "Flest mulig mennesker ut på tur". Videre skal organisasjonen ha fokus på samfunnsaktørrouen, naturvem, profilering og markedsføring, hyttedrift og organisasjonsutvikling. Turlagets lokaler i Marken ble utvidet i 2009 og vi er nærmere en etablering av "Friluftslivets Hus" som en viktig base for friluftslivet i Hordaland. Bergen Turlag er 120 år i Det ble feiret allerede 22. januar med et jubileumsarrangement for ca. 360 personer på Hotell Norge. Bergen Turlag, som den nest største medlemsforening i Den Norske Turistforening, er en aktiv bidragsyter i landsforeningen hvor vi har med medlemmer både i landsstyre og andre utvalg, samt gir uttalelser i viktige saker for både Turlaget og DNT. Styret vil takke både administrasjonen og frivillige i organisasjonen for den innsats som er ytt i Alle har bidratt til at styret betrakter år 2009 som et meget godt år for Bergen Turlag. Bergen, 18. februar 2010 LM Torstein Skage / ^,_aorild Ha Christer Bakke-Frantzen ^ikcx Ta.rx^v^k: Nina Færøvik Elin Mortensen Ågbt Caroline Nilssen Christina Roe Steen jrn Olav Haeesdtrier Børge Brundtland Styreleder Tore J. Smidt Nestleder Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 4

7 2. RÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Side 5 av 44 Rådet har hatt følgende sammensetning: Jan Erik Phil, Eli Sørensen; Einar W. Bertelsen, Geir Davidsen, Helge Hellevik, Hilmar Vasstrand, Jarle Gjerde, Jostein Hausberg, Knut Foldemp, Nina Øyen, Oddvar Mork; Per Ekeland, Steinar Olsen, Tore Haugland, Willy Solberg. Roller og utvalg: Rådsleder: Nestleder: Kontrollutvalget: Valgkomiteen: Medlem landsmøtekomiteen: DNT - Eierskapsutvalg: Utvalg ledsager- Program for landsmøtet: Utvalg mål og strategiplan: Tore Haugland Steinar Olsen Per Ekeland Jan-Erik Phil Steinar Olsen Per Ekeland og Jarle Gjerde Tore Haugland, Einar Bertelsen, Geir Davidsen. Tore Haugland Medlemmene i rådet var aktivt med på å arrangere landsmøtet i Bergen. Rådet har i 2009 hatt 3 rådsmøter. Bergen, 2. febmar 2010 Tore Haugland Rådsleder. Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 5

8 3. LOKALLAG '''^'^^'' Utdrag fra lokallagenes årsmeldinger: 3.1 Os Turlag Styret i Os Turlag har i 2009 bestått av: Linda Ann Lohne, leder, Alf Holdhus, nestieder, Gunnar Hatlelid, styremedlem, Margunn Sunde, kasserer, Åse Berge sekretær. Varamedlemmer: Lilhan Agasøster og Kjell Heggø Det har vært avholdt 9 styremøter, 1 medlemsmøte og årsmøte i tillegg har det vært 2 møter med Os Kommune, Kulturavdelingen, 1 turledermøte Bamas Turlag og arbeidsgmppemøter angående Opptur og turprogram. Os Turlag har hatt en økning på 56 medlemmer i 2009 til 860 medlemmer. Dette er en økning på 7,0 % og dermed er Os Turlag også i år det lokallaget med størst % - vis økning. Bamas Turlag har nå 120 medlemmer. Os Turlag har hatt 40 tirsdagsturer med til sammen 1240 deltakere, 20 onsdagsturer med til sammen 340 deltakere, 38 torsdagsturer med til sammen 609 deltakere og 8 søndagsturer med til sammen 48 deltakere. Det har vært arrangert en ukestur til Liatoppen med 58 deltakere og 2 helgeturer med til sammen 54 deltakere. Bamas Turlag, Os har fortsatt sin suksess. Ski- og akedag på Bontveit var nok det største arrangementet med nærmere 300 personer innom. Trilleturlaget har hatt en fm økning. På det meste har 16 bamevogner trillet i lag. DNT ung, Os - denne gmppen er endelig kommet i gang. Det er gjennomført 4 turer. I 2010 skal vi samarbeide med Kolskogen speideme og utvide turprogrammet. Det er også planer om å investere i innendørs klatrevegg i Os Idrettshall. 6. mai arrangerte Os Turlag for andre gang Opptur for 160 åttende klassinger. Søfteland og Os ungdomsskule deltok. Turen gikk fra Osøyro - Tøsdal - Borgafjellet - Osøyro. Til tross for regn og hagl i starten var det ett vellykket arrangement. 3.2 Nordhordland Turlag Styret i Nordhordland Turlag har i 2009 bestått av: Amhild Hatland, leder, Birger Tomasgard, nestleder/onsdagsturer, Ingmar Hindenes, styremedlem/økonomi. Per Lødøen styremedlem/kajakk/hytter og Vibeke Døsvik Haukeland styremedlem/b åmas Turlag. Varamedlemmer: Kari Sauer, Rune Bmndland og Vigdis Aasgard Ved årets utgang hadde NT totalt 1449 medlemmer, en oppgang på 66 fra 2008, dette er en økning på 4,8 %. Det er 177 medlemmer i Bamas Turlag. Styret i Nordhordland Turlag har hatt 7 styremøter, 2 medlemsmøter, turledersamling. Det vært arrangert 110 turer, møter og arrangement med til sammen 3397 deltagere. 6.mai gjekk klassingar frå Seim til Mundal. Elevane kom frå Lindås, Meland, Radøy, Austrheim og Modalen. 100 % frå desse skulane. (då har vi ikkje rekna med dei som var sjuke/borte den dagen) Arrangementet blei gjennomført ved god hjelp frå turlaget sine eigne medlemer og pensjonistar frå "Dørstokkmila", i alt ca.20 stk. Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 6

9 Tirsdag 8.sept. gjekk så 53 stk. S.klassingar frå 6 av 7 ungdomsskular i Masfjorden og Gulen tur ^'^ '' ^^ ^^ over Aust^ellet. Ca 80 % av årskullet i desse kommunane. 5 stk. frå turlaget stod for arrangementet. Nordhordland Turlag har i 2009 hatt driftsansvar for 3 av Bergen Turlag sine hytter: Kalvedalen, Skavlabu, og Vardadalsbu. Det er utført dugnad på alle 3 hyttene. Kalvedalshytta viser fin stigning i besøkstallene og har for første gang passert 500 besøk. En våt sensommer og høst må nok ta skylden for at besøket på Vardadalsbu har hatt nedgang. Under DNTs Landsmøte i Bergen i juni var Nordhordland Turlag vertskap for arrangementet fredag kveld på Lyngheisenteret. 3.3 Kvam Turlag Styret i Kvam Turlag har i 2009 bestått av: Lasse A. Skeie, leder, Tomnn Klyve Soldal, nestleder, Egil Moe, kasserer, Ivar Riise, sekretær, Anne Engedal, styremedlem. Varamedlemmer: Brita Kolltveit, Knut Njaa og Rakel Neteland. Styret har hatt 3 styremøter og årsmøte i løpet av Vending. Tilsyn med hytta er fordelt på styremedlemene etter oppsett årskalendar. Helga juni var det dugnadshelg på hytta. Då vart golva lakka. Diverse vedlikehald utført, og hytta vaska og klargjort for sommarsesongen. Kiellandbu. Det første heile driftsåret på Kiellandbu har det vært 102 overnattinger og 174 dagsbesøk. Dette er svært bra besøk for ei hytte med bare 5 sengeplasser. Hytta er godt ivaretatt av tilsynsmann Ame Mæland. Medlemstallet i Kvam Turlag hadde en oppgang på 25 personer i 2009, og hadde ved årsskiftet 482 medlemmer, dette er en økning på 5,47 %. Bamas Turlag har 34 medlemmer. Økonomisk har det vært ett godt år og økonomien i laget er nå svært god. Totah deltok 993 personer på 71 gjennomførte turer. De "vanlige" turene har hatt 450 deltakere fordelt på 30 turer. Bamas Turlag har hatt 4 arrangementer med totalt 161 deltakere inkludert Qellturen for alle 8.klassingane i Kvam, "Opptur Kvam 2009" til Torefjell 27. august med 110 deltakere. Turane vart presentert i Bergen Turlag sitt avisvedlegg i Bergens tidende januar Kvam Turlag gav ut ein eigen faldar med turprogrammet som vart sendt til alle husstander i Kvam som vedlegg i Øysteseposten. Kvar tur vart annonsert i Hordaland Folkeblad, der turane og stod delvis oppført i Kulturkalenderen. Turane låg på nettsida til Bergen Turlag og delvis på nettsiden til Kvam Herad. Det har vært infomøte med BKK og gmrmeieme i Øystese vedrørende 2 kraftutbyggingsprosjekt i Øystesevassdraget. 3.4 Stord-Fitjar Turlag Styret i Stord-Fitjar Turlag har i 2009 bestått av: Unni Gudmundsen, leder. Svein Nipen, nestleder, Kjell Vestrheim, kasserer, Angunn Bårdsen, sekretær, Tessa Leander, Bjøm Helle, og Per Vidar Skumsnes, styremedlemer. Varamedlemmer: Vidar Larsen og Torill Knutsen Stord-Fitjar Turlag hadde ved årets utgang 760 medlemmer, en oppgang på 19 fra i fjor. Bamas Turlag har 47 medlemmer. Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 7

10 Styret har hatt 7 styremøter, 2 medlemsmøter, årsmøte. Og 6 arbeidsgmppemøter i forbindelse med Opptur. Det er 30 personer som har vært med på Topptrimmen for første gang i Totalt er det 134 personer som har levert inn kort for å ha vært på 4 eller 5 av toppene som er kravet til årsmerke. 432 deltakere har vært med på fellesturene i år og 549 deltakere på Bamas Turlag sine turer. Det vart vedtatt på årsmøtet for 2008 å etablere en seniorgmppe. Gmppen har i 2009 hatt 18 onsdagsturer med til sammen 334 deltakere og en 3 dagers tur til Finse der 11 personer var med. Med den gode deltakelsen vi har hatt på disse turene og med de tilbakemeldingene vi har fått fra deltakeme, er det ingen tvil om at det er behov for en seniorgmppe. Opptur vart også i år gjennomført med suksess. 311 elever, 30 lærere/assistenter og 30 funksjonærer fra turlaget deltok. Det var herlig å se så mange "fjortiser" på toppen av Steingjelsheddo. Skolene og deltakeme var godt fomøyd med opplegget. 3.5 Kvinnherad Turlag Styret i Kvinnherad Turlag 2009: Anne Kari Enes, leder. Svein Bergseth, nestleder, Sigve Solheim, sekretær. Tove Kringlebotten Apeland, kasserer, og Gunnlaug Vågen Tjelmeland, styremedlem. Varamedlemmer: Ingvill Gåsemyr Sæberg, Oddbjøm Kroka og Marit Teigen. Kvinnherad Turlag har hatt 8 ordinære styremøter, 3 mrledermøter og årsmøte. Bamas Turlag:, Knut Berge Eik, leder, Sara Hjelmeland, Helge Furdal og Kjell Enes, styremedlemmer. Fjellsportgmppa: Erlend Hellingsmd, leder, Jostein Klette, Aina Solberg, Harald Håland og Tor Vidar Sæle, styremedlemmer. Seniorgmppa: Jan Helge Opsanger, leder, Liv Kvandal, Margot Sjo, Harald Tjoflåt og Kåre Haugse, styremedlemmer. Medlemmer: Ved utgangen av 2009 hadde Kvirmherad Turlag 678 medlemmer. Det er en økning på 27. Aktivitet: Laget er godt etablert med aktivitetstilbud til de fleste, både med hensyn til alder og nivå. Turrapportene viser varierende deltakelse på turene. Fremdeles registrerer vi litt laber interesse for for de fleste skiturene mens de faste turene til Ulvanosa og på Folgefonna har god oppslutning. Seniorgmppa er det siste tilskuddet i turlaget har gjennomført 12 turer med til sammen 135 deltakere. Fjellsportgmppa har i 2009 gjennomført 3 av 6 turar/aktivitetar. Fjellsportgmppen har som mål å kunne tilby en topptur i lokale fjell hver høst. I år gikk turen til Lægdakmna og Gygrastolen. Bamas Turlag hadde til såman 253 bom og vaksne fordelt på fem gjermomførte arrangement. Dette er mer en dobbelt så mange som året før. Side 8 av 44 Vintermerking: Dette året var det seniorene som organiserte kvisthogging. Rundløypen Bjørkestølen, Fagnabotnen, Frankrikeheia, Nautavatnet, Fagnabotn vart kvista, i tillegg til en mnde frå Fjellhaugen til Fuglatjøm. Turprogrammet "Ta Turen 2009" er sendt til alle medlemmene og elles distribuert lokalt. Opplaget er på 2500 eks. Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 8

11 Laget har markedsført seg gjennom turomtaler/førehandsomtale og turreportasjer i lokalavisene. Dei fleste turane har vore godt dekka med omtale og bilder frå turane. Det har vært mange oppslag i lokalavisene Kvinnheringen og Grenda og på innsida.no også dette året. Intemett har vore nytta ein del til å leggja ut informasjon om turar og aktivitet i laget. Laget sitt nett-fotoalbum er godt besøkt. Her har vi lagt ut bilde frå fleire av turane. Forvaltningsplanen for Folgefonna Nasjonalpark vart gjennomgått og vi hadde noen merknader til denne som vart kanalisert via Bergen Turlag. Laget er urolig over at flere utbyggere får konsesjon. Det er fmstrerende med NVEs anbefalinger til utbygging av Eikemovassdraget og overføring av Blådalsvatnet/I. Kvitnadalsvatnet med mer til Juklavatnet. Naturvemet taper dessverre de fleste saker av denne typen. Laget har gitt en uttale vedrørende utvidet hjortejakt i Kvinnherad. Vi mener at utvidet jakttid i hele Kvinnherad ikke er tenlig for friluftsinteressene siden jakttiden er lang nok som den er per i dag og dagslyset i november og desember er begrenset. Kvinnherad Turlag var teknisk arrangør av Felles- / høstmøte til Bergen Turlag som vart holdt på Rosendal Fjordhotell oktober. 4.6 Odda/Ullensvang Turlag Styret i Odda/Ullensvang Turlag har i 2009 hatt følgende sammensetning: Willy Solberg, leder. Finn T. Rud, nestleder, Ingurm Løyning, kasserer, Turid Stalheim, sekretær, Torgils Bleie, Svein Grønsberg, Marit Solberg, styremedlemmer. Odda/Ullensvang Turlag har hatt 10 styremøter, årsmøte, møte vedr. Folgefonnmarsjen og møte med hyttevaktene. Odda/Ullensvang Turlag hadde ved årets utgang 664 medlemmer, en oppgang på 1 fra i fjor. Vi hadde 18 fellesturer på programmet for Av disse ble 9 turer avlyst. På de 9 turene som ble arrangert var det ikke så mange deltakere som vi skulle ønsket. Totalt hadde vi om lag 790 deltakere på alle mrene våre. Målet vårt er å få enda flere ut på tur. For første gang arrangerte vi Opptur for 8. Klassene i Odda og Ullensvang. Hauso skule, Kinsarvik skule og Røldal skule stilte opp. Turen startet ved stadion, gikk over Strand for å ende opp på Sandvin. Undervegs ble klassene delt inn i gmpper som løste natursfioppgaver på vegen iim mot Strand. På Strand underviste Odda Orienteringsklubb alle elevene i riktig bmk av kart og kompass. Der ble det stekt lapper, og elevene satte stor pris på serveringen. Dagen var dessverre svært våt, men ingen elever eller voksne klaget på været. Tilbakemeldingene fra skolene var svært positive. Det har vært ivrige og seriøse hyttevakter i Alle har sørget for at hyttene har kunnet ta i mot gjester som møtte ei hytte med nok av ved, gass og proviant. Nytt i år var en felles dugnadshelg. Helikoptertransport til alle hyttene, ved, gass og proviant ble flydd inn, avfall og søppel ut. Det har dessverre vært flere hytteinnbmdd i Tyssedalsfjellene høsten Mosdalsbu og Reinaskorsbu har hatt besøk av ubudne gjester. I Mosdalsbu ble det i tillegg gjort en del hærverk og pengekassen ble bmtt opp og penger forsvant. Dugnadsånden er sterk i laget. Turlaget er helt avhengig av at mange drar lasset i lag. Slik det er i dag er det ingen problemer. Folk stiller opp på minste vink, og spesielt i forbindelse med Folgefonnmarsjen så vi dugnadsånden i praksis. Likeså var mange med og gjorde Opptur så vellykket. Videre har mange brukt helger på hyttedugnader. Alle hyttevaktene og mrledeme er viktige, og alle gjør en flott jobb. Side 9 av 44 Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 9

12 Høsten 2009 fikk vi tilbud om å leie kontorer i Eitrheimsveien 17. Kontoret er møblert, og vi vil merke vinduene slik at alle kan se at her hører Odda/Ullensvang turlag til. Med eget kontor, blir det vil bli lettere å samles til møter, dugnader og kos over en kaffekopp. Side 10 av Askøy Turlag Interimstyret i Askøy Turlag har bestått av: Sigmn Haarklau, leder. Linda Vikøyr Brynjulfsen, kasserer, Elin Vik, sekretær, Einar Solberg, turansvarlig og Fredrik Staff, Barnas Turlag. Det ble holdt 8 arbeidsgruppemøter i Det formelle stiftelsesmøtet for Askøy Turlag ble avholdt i Møllensalen i Havna Eget turprogram for Askøy ble laget og distribuert sammen med lokalavisen Askøyværingen i april måned. 6 gjennomførte turer på Askøy og ca. 250 deltakere totalt. Askøy Turlag har 760 medlemmer. Askøy Turlag sin målsetting og visjon er: Folkehelseperspektiv - "Grønn resepf Få flest mulig mennesker ut på tur og bli glade i namren i nærmiljø og ellers Ta vare på naturen - bærekraftig og enkelt friluftsliv 4. ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING MEDLEMSTALL OG MEDLEMSUTVIKLING Ved utgangen av 2009 hadde Bergen Turlag medlemmer. Det er en oppgang fra 2008 på 939 medlemmer og tilsvarer en økning på 4,2 %. I DNT er gjennomsnittet en medlemsvekst på 4,3 %. Det er 7. året på rad Bergen Turlag opplever medlemsvekst. Alle lokallag hadde økning i 2009: Kvinnherad (28), Os (53), Kvam (25), Nordhordland (68), Odda/Ullensvang (1) og Stord/Fitjar (20) har hatt økning i medlemstallet. Økningen i antall medlemmer står i parentes. Hovedm Student Honnør Livsv Barn Skole Husstand Bergen Diff 744 % 4,26 % NordhordI ,92 % Odda/Ullen ,15 % Os ,59 % Kvinnherad ,30 % Stord/Fitjar ,70 % Kvam ,47 % 4,23 % Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 10

13 Tabell 1 Medlemsoversikt for 2009 Tabell 2 Medlemsutvikling fra 1990 til TILRETTELEGGING I NÆROMRÅDENE OG FJELLET Nærområdet til Bergen Ansvarlig i administrasjonen: Karl H. Olsen. Bergen Turlags representant i byfjellsrådet er Karl H Olsen. Byfjellsrådet har hatt 4 møter i Viktige saker i forbindelse med byfjellsforvaltningen i 2009: Ulriksbanen: I henhold til planene åpnet Ulriksbanen igjen 1. mai Både øvre og nedre stasjon er oppgradert. Det samme gjelder utearealet og restauranten. I tillegg til mrismen betyr Ulriksbanen mye for turbmken av Ulriken og Vidden, spesielt om vinteren. Stoltzekleiven: Alle tretrappene er fomyet og det er utarbeidet en plan for oppmsting av midtre og nedre del. Løvstien: Løvstien er navnet på "Løvstakkens fjellvei". Fullt utbygget vil veien gå fra Langegarden til Melkeplassen. Første etappe fra Langegarden er ferdig og ble offisielt åpnet i høst. Tursti/vei fra Tarlebødammen til Hvttelien: Restaureringen av den gamle mrstien er godt i gang og vil bu gjort ferdig våren tillegg til dette er det planer om å videreføre dette arbeidet videre opp til Rundemanen i løpet av Forprosjekt til turvei over Landåsflellet: Prosjektet er en videreføring av veien som går fra Nattlandsfj ellet til Nubbevatn på Landåsfjellet til den møter Skiveien (Johan Blyttsvei). Bergen Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 11

14 Turlag ved områdeansvarlig, har vært på befaring sammen med byljellsforvalteren og kjentmann, ^"^ ^^ ^^ Svein Træland. BT også gitt innspill til saken der høringen ble avsluttet høsten Utbedring av 7-fiellsmten: Terrengslitasjen som følge av 7-fjellsturen og 3-:Qellsturen er stor og skjemmende. Flere befaringer er gjennomført for å følge opp slitasjeproblematikken. Fra Bergen Turlag har arrangementsansvarlig, områdeansvarlig og daglig leder deltatt. I tillegg til dette byfjellsforvalteren og kjentmann Svein Træland. Målet har vært å forbedre forholdene for deltagerne og å redusere naturslitasjen mest mulig. Følgende tiltak er gjennomført: På strekningen Rundemanen - Sandviks^ellet er det lagt ut flere klopper. Det er besluttet å legge om mten ned Ulriken slik at man unngår Bjømdalen. Ny mte vil bli lagt ned den gamle slalombakken ved Montana. Nødvendig rydding vil bh utført før 7-fjellsturen Videre er det besluttet å bygge ny trapp med dobbel bredde ved Skålevikvatnet på Lyderhom. Dette planlegges også utført før neste 7- fjeustur. Klopplegging: I tillegg til kloppleggingen på Rundemanen - Sandviksfjellet er det lagt ut klopper i Bjømdalen (Ama), Spelhaugen, Bønes - Gullsteinen - Løvstakken og på Fløyen. Radiostasjonen barnehage/aktivitetshus ble åpnet i april 2008 med barnehagedrift. Aktivitetshuset er et tilbud til skoleklasser, organisasjoner, idrettslag med mer. Her er det mulig å booke seg inn på møterom, leie kanoer og armet friluftslivsutstyr. Dette tilbudet ble satt i drift høsten Booking på Grønn Etat i Bergen kommune. Det vurderes om Bergen Turlag skal overta bookingen av dette tilbudet. Hyttene Ansvarlig i administrasjonen: Karl H. Olsen og Marit Djupvik Hyttebesøket i 2009 har ikke vært tilfredsstillende med en samlet nedgang på 4,4 % fra året tidhgere, som var et middels år. Tilbakegangen skyldes først og fremst svikt i besøket i Stølsheimen på hele 20 %. En værmessig dårlig ettersommer og høst far ta en del av skylden for tilbakegangen. På denne bakgmnn er det kanskje gmnn til å være fomøyd med at besøket på de fleste andre hyttene har vært som året før. Lyspunktene var nye besøksrekorder på Kalvedalen og Reinaskorsbu. Det første hele driftsåret på Kiellandbu viser også besøkstall over det forventede. Hyttestatistikk. ' ' ' ". ' : ,/ 2om-'i D(I 1999 Alexander Grieg Breidablikk Dyrkollbotn ' -_;'' ^'t Sri v' i '* '- > *t~' ' - r Fonnabu Hadlaskard HaUingskeid Holmaskjer Høgabu Kalvedalen *, ^ Kiellandbu Kvanntjømsbu Mosdalsbu S3 Norddalen Reinaskorsbu * '-t, 50 '-' \ '^^'. Selhamar Skålatåmet Solrenningen Stavali '. ' ' Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 12

15 Skavlabu b,dg(j^ av 44 Træet J5i;i"*7J ji^åi Vardadalsbu Vatnane Vending ^ Åsedalen Sum På alle hyttene har det vært utført vanlig tilsyn og vedlikeholdsarbeid. Hyttenes tilstand er i hovedsak god. Hallingskeid, Hadlaskard, Selhamar og Stavali har hatt hyttevakt i sommersesongen. På Norddalen, Solrenningen og Åsedalen har vi hatt en ordning med vandrende hyttevakt gjermom sommersesongen. Folgefonna Breførerlag gjennomførte i sommer 3 uker med føring over breen mellom fra Foimabu til Holmaskjer. De fleste helgene i høstsesongen har det vært vakt på Hallingskeid. På Alexander Grieghytten har det vært kombinert hyttevakt og aktivitetsleder i vinterferien og påsken. På hyttene har arbeidet med braimforebyggende tiltak, varsling og rømningsforhold vært høyt prioritert. Ny Getec brarmalarmsentral er kommet i drift på Fonnabu. Det er innkjøpt sentraler til Vardadalsbu og Skavlabu. Disse vil bli montert innen hovedsesongen Vi har lagt bak oss en prøveperiode med en betalingsfiillmakt der kunden har kunnet velge betalingsform (kredittkort eller tilsendt faktura). Ordingen har fiingert godt, og vil antagelig fungere ut følge signaler fra BBS vil heller ikke dette systemet bli godtatt i fremtiden. Det er nedsatt et nasjonalt DNT-utvalg med mandat å utarbeide et nytt betalingssystem som skal være iverksatt i Solrenningen byggeprosjekt Hovedhytten ble bygget i 1965 og hadde 23 faste sengeplasser. I tillegg til hovedhytten ble det i 1997 bygget en sikringshytte på ca. 40m2. Sikringshytten har også do og vedlager. Årlig besøk siste lo-årsperiode har vært gjester i året. Hovedhytten shk den fremsto de siste årene var preget av alder, den var mørk, trang, nedslitt og tilfredsstilte ikke dagens krav til en fiinksjonell selvbetjent hytte. Vanskelige gmrmforhold hadde resultert i sprekkdannelser i pipe og gmnnmur samt ustabilitet i støttepunktene under hytten. Etter en vurdering om man skulle satse på ombygging av den gamle hytten eller nybygg, besluttet styret i Bergen Turlag å satse på nybygg på det samme stedet der gamlehytten sto. Solrenningen turisthytte er irmarbeidet og ligger som et ledd i en hyttekjede. Det er derfor ønskelig å ha den nye hytten ferdig til bmk til sommersesongen For å få dette til valgte man å starte arbeidet så snart byggeløyve var gitt i september Den gamle hytten ble revet, og ny gmnnmur sto ferdig i november Arbeidet med bygg over grunnmur planlegges oppstartet i mai Den nye hytten vil ha en gmnnflate på 80 m2 (10 m2 mer eim den gamle), vil få 25 sengeplasser og med det være tilpasset en skoleklasse. Arbeidet med den nye Solrenningen utføres av byggmester Bjøm Vike. Den gamle leieavtalen med gmrmeieme er justert og forlenget til 40 år. Alexander Grieghytten Hytten ble betydelig oppgradert i Alle vasker på vaskerom og doer er skiftet. Dårlig kledning på sør- og østvegg er skiftet. Det er utført en del malerarbeid både inne og ute. Defekt takstein er skiftet. Inne er samtlige sofaputer fomyet. Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 13

16 Fonnabu Etter en del problemer i 2008, er nå brannalarmsystemet kommet i stabil drift. På uthuset er ytterdøren skiftet. Det ble også lokalt utviklet og produsert en ny type bossbrenner. Denne er kommet på plass og fungerer godt. Side14av44 Høgabu Hunder er nå velkommen til sikringshytten der det er tilrettelagt med hundebur. BT har gitt innspill til reguleringsplan for hyttefelt på Lid, der vi ber om at den eksisterende T- merkede stien skal bestå både i anleggsfasen og i fremtiden. Videre fremmer BT et ønske om at 5 parkeringsplasser avsettes til Bergen Turlag for gjester til Høgabu. Hadlaskard Stuen i hovedhytten er oppgradert med nye sofaer. Eier av Hadlaskard, Tom Andreassen har, i henhold til avtale med BT, utført transport av varer og ved til Hadlaskard. Han ønsker ikke å utføre dette oppdraget lenger. BT har inngått ny transportavtale med Leif Olav Litiatun (driver i dag Dyranut Fjellstue). Hallingskeid Samtlige overlysvinduer på begge hyttene er skiftet. Det er også utført en del takarbeid på begge hyttene. BT har i 2009 mottatt et "fjellbliotek" i gave fra DNT-Ung. Gaven var øremerket Hallingskeid og inneholdt et vidt spekter av friluftsrelaterte bøker. BT takker så mye for gaven, som vi tror vil glede mange gjester. Kiellandbu 2009 var hyttens første hele driftsår. Imponerende 260 personer har besøkt den lille hytten på toppen av Løkjedalsnuten. Det er nå satt opp steinbord og benker på forsiden av hytten. Skavlabu Det er satt inn nytt rømningsvindu i gavlen på sikringshytten. Nytt Getec alarmanlegg er innkjøpt og vil bli montert før hovedsesongen Skålatårnet Vannlekkasjene gjennom ytterveggene på Skålatåmet har blitt verre. Dette kan også ha sammenheng med en regnfull høst. Tetting av lekkasjene vil derfor bli prioritert i Andre paner som innvendig oppgradering av Tårnet, ny do og oppgradering av sikringshytte vil det bli jobbet videre med, men gjermomføringen kan bli utsatt til Stavali Til stor glede for sommerturistene har det på Stavali også i 2009 vært drevet stølsdrift og servert stølskost av Odd Ame Espeland med familie. Årets nye tilbud på stedet har vært badestamp. Vardadalsbu På grunn av skader i tettingen mot isolasjon og bjelkelag under hytten, ble hele hytten bordkledd under. I tillegg til dette ble det skiftet en del utvendig kledning. Arbeidet er utført av tømrer Arild Kleiveland. Nytt Getec brannalarmanlegg er innkjøpt. Montering er påbegynt og vil være ferdig innen hovedsesongen Vatnane Bmket i Amafjord, som har Vatnane som støl, har omsider fått nye eiere. Vi har hatt muntlig kontakt med de nye eieme, som er positive til at BT fortsetter å drive Vatnane som turisthytte. Ny kontrakt forventes signert i løpet av vinteren Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 14

17 Fjellsporthytte Med bakgmrm i "Mål- og strategiplan for Bergen Turlag" og "BTs overordnede plan for hytter" (2007) var et av de prioriterte prosjektene "Ubetjent ovemattingstilbud i Kvinnherad - helst i Uskedalen". Prosjektet ble fremmet primært av BTs fjellsportgmppe. Som følge av en artikkel om saken i Sti og Varde fikk vi en henvendelse fra eier av det nedlagte småbmket Fjellandsbø innerst i Uskedalen med tilbud om et leieforhold. Nødvendige befaringer ble gjennomført der både Fjellsportgmppen og Kvinnherad Turlag var representert. Både administrasjonen i BT, Fjellsportgmppen og Kvinnherad Turlag var meget positive til prosjektet som derfor ble utredet videre av administrasjonen. Det ble gjort en nøye bygningsmessig gjennomgang med påfølgende innhenting av anbud. Samtidig ble det forhandlet om en leieavtale for stedet. Basert på nytteverdi og en samlet kostnadsvurdering av istandsetting av hus og leieavtale vedtok styret å ikke satse på dette prosjektet. Kysthytte Med bakgmrm i "Mål- og strategiplan for Bergen Turlag" og "BTs overordnede plan for hytter" (2007), ble det nedsatt et utvalg med mandat "å kartlegge nærmere aktuelle lokaliseringer for hytteanlegg i kystsone". Stikkord for innhold var tilgjengelighet, samarbeid med andre aktører, bredt spekter av aktivitet og målgmpper. Saken har vært fremlagt for lokallagene og den har vært profilert i Bergens Tidende og Sti og Varde. Som følge av dette har det kommet mange tilbud på steder med stor geografisk spredning. Det har vært gjermomført møter med Bergen Omland Friluftsråd og det har vært kontakt med Skifte Eiendom, som forvalter forsvarets eiendommer og noen kommuner. Utvalget har hatt befaringer til Lerøy fort, Hitsøy, Skageneset, Kvalvågneset, Rongevær kurs- og fritidssenter, Skjellanger fort og Skotnes. Utvalgets konklusjon var at man så langt ikke har funnet et egnet sted å etablere turlaget sin kysthytte. Bergen Turlag vil i neste strategiperiode være på utkikk etter aktuelle lokaliteter. Priser i 2009 Losjipriser medlem ikke medlem Voksne kr. 175 kr. 275 Ungdom kr. 85 kr. 135 Dagsbesøk kr. 50 kr. 60 Familiepris kr. 60 kr. 75 Familierabatt: Bam under 4 år gratis. Bam fra 4 år til og med 12 år kr. 85. Medlemmer av Bamas Turlag: Gratis losji. Ungdomsrabatt: Ungdomsmedlemmer 13 år til 26 år kr. 85. Gmpperabatter: Grupper på 15 personer eller mer har betalt medlemspris for alle dersom de på forhånd har gitt melding om hyttebesøket på Turlagskontoret. Alexander Grieghvtten leies ut eksklusivt bortsett når vi har egne arrangementer hemnder er vinterferie og påskeferie. Priser: Kr pr. døgn fra fredag til søndag og kr pr. døgn for de resterende ukedagene. Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr Lokalet Hallingskeid leies eksklusivt ut deler av året. Priser: kr pr. døgn fra fredag til søndag kr pr. døgn for de resterende ukedager. Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr FJELLSIKRING Ansvarlig i administrasjonen: Karl H. Olsen Side 15 av 44 Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 15

18 Broer og klopper Side 16 av 44 Det har ikke vært problemer med noen av broene i løpet av vår- og sommersesongen Store snømengder og en lengre kuldeperiode tidlig i oktober laget en del problemer med inntaket av broene. Sommermerking Det har vært utført vanlig vedlikehold på en del av stiene i alle områdene der vi har T-merkete mter. Stien til Skålatåmet på strekningen Sjinglebroen til Skålavatnet er fullstendig og pietetisk og vakkert oppmstet. Dette er et prosjekt i regi av Statens namroppsyn i samarbeid med Fylkesmarmen. Hotell Alexandra har også vært en viktig medspiller og pådriver for dette prosjektet. Samlet kostnad for dette delprosjektet er ca. 2 mill. kr. Vintermerking Hardangervidda: Garen - Hadlaskard, Stavali - Hadlaskard og Stavali - Torehytten. Stølsheimen: Trefall - Selhamar - Åsedalen - Solrenningen - Stølsdammen og Vika^ell (Sendedalen) - Selhamar. Bergsdalen: Li - Høgabu, Hamlagrøosen - Vending. Rutene Li - Høgabu og Hamlagrøosen - Vending ble kvistet til vinterferien, resterende mter til påske. I tillegg til dette har DNT kvistet flere mter fra andre hytter til Hadlaskard og til Hallingskeid. 7. FOLKEHELSEARBEID - AKTIV:ALLE Under årets Fylkeskonferanse for kultur, idrett og friluftsliv 5. november, ble det markert at Bergen Turlag sammen med fire andre organisasjoner inngikk et formelt samarbeid med Hordaland Fylkeskommune. Målet med avtalene er å styrke folkehelsen i Hordaland. Mye av den aktiviteten Bergen Turlag organiserer og legger til rette for er et aktivt folkehelsearbeid til samfiinnets beste. I årsmeldingen er dette omtalt i kap. 5 om tilrettelegging og i kap 7. og 8 om aktiviteter. Prosjektet Aktiv:ALLE 2009 Aktiv:ALLE er et toårig prosjekt der vi har mottatt støtte fra Helse og Rehabilitering og Hordaland Fylkeskommune til aktiviteter rettet mot innvandrere, fiinksjonshemmede, lavterskelgmpper og pensjonister Prosjektleder Ragnhild Frotjold ble 26. juni 2009 ansatt som prosjektleder for Aktiv:Alle i 30 % stilling. Margaret Are overtok fra 26.november Stillingsprosenten ble samtidig økt til 40 %. Ressursgruppe Det ble opprettet en ressursgmppe som skal være med i planleggingen av det videre arbeidet. Dette er personer som har bred erfaring med de aktuelle bmkergmppene og et stort kontaktnett som vil komme oss til nytte i prosjektet. Det har også vært kontakt med andre personer som ønsker å bidra på turer og aktiviteter. Gjennomførte aktiviteter 2009: A. Lavterskeltilbud i nærområdene. Byljellstrimmen: 27 turer, 407 deltagere 7-Fjellstrimmen: 5 mrer, 270 deltagere Kulturturer: 5 turer, 98 deltagere Aktiv Kvar Dag: 10 mrer, 151 deltagere (turer for psykisk syke) Bergen Turiag Årsmelding 2009 side 16

19 Til sammen ble det arrangert 47 turer i nærområdene med 926 deltagere. Rita Mathisen ledet de ^'^^ 17 av 44 aller fleste turene. I tilegg bidro sju andre turledere på en del av turene, samt Dag Sletten på et par av kulturturene. Turene økte i popularitet og nye deltagere dukket opp hver gang. Det ble også artangert et førstehjelpskurs og et eget nærmiljøturlederkurs i slutten av juni. Dette bidro til å rekmttere flere turledere som har vært med på å skape et mangfold i aktivitetsprogrammet. B. Aktivitetstilbud innvandrergmpper. Internasjonale dager på Hallingskeid hit gjennomført i april med en klasse fra Nygård skole. 17 irmvandrere fra 13 ulike nasjoner fikk et helgeopphold med en mengde ski- og snøaktiviteter. Tilbakemeldingene var svært gode både fra deltageme og de mange frivillige som stilte opp. Bergen Turlags ungdomsgmppe har hatt kontakt med VI3 og 2gether, to gmpper som jobber med integrering og fritidstilbud for innvandremngdom. Det vil bli gjennomført mrer/aktiviteter i samarbeid med disse. C. Aktivitetstilbud funksj onshemmede. DNT fjellsport Bergen tok utfordringen med å arrangere en klatre-/rappelldag for funksjonshemmede. (Gjennomføringen vil bh i 2010.) D. "Base Camp Senior". Base Camp Senior ble gjennomført august. Dette ble en vellykket tur med fokus på natur, kultur og lokalmat i Hardanger. 31 deltagere. 8. ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER Ansvarlig i administrasjonen: Ame-Kristian Teigland Turaktiviteten Turprogrammet 2009 omfatter helge- og ukesturer, søndagsturer, kurs, turene til Barnas Turlag, DNT ung Bergen, DNT fjellsport Bergen, Pensjonistgmppen og lokallagene. Turtilbudet omfattet 1030 mrer og arrangement for Bergen Turlag og lokallagene som helhet. Programmet ble trykket i et opplag på ca og distribuert sammen med Bergens Tidende. Programmet har dessuten vært gratis til disposisjon for publikum på stand, på 7-fjellsmren og til utdeling i Turinformasjonen. Hele opplaget ble distribuert. Det var satt opp 35 helge/ukesmrer som samlet 302 deltakere, en oppgang på 54 pers fra Bedre vær og færre avlysninger på vintersesongen kan ta mye av æren. 7 mrer ble avlyst. Det var satt opp 12 søndagsmrer og 11 ble gjennomført, med totalt 306 deltagere. Det er en oppgang på 51 personer fra året før Lavterskel/nærmiljø Byfjellstrimmen og 7-fjellstrimmen, Kulmrmrer og Aktiv kvar dag er dagsturer i nærområdene som ble videreført i mrer ble satt opp, en økning på 21 mrer fra Totalt 929 personer deltok, en økning på hele 399 deltagere. Det ble gjennomført 5 7-fjellstrimmer med 270 deltagere og 27 Byfjellstrimmer med 410 deltakere, 5 kulmrmrer med 98 deltagere og 10 mrer undr kategorien Aktiv kvar dag med 151 deltagere. Kulmrtnrene ble satt opp i sammenheng med Kulmrminneåret 2009 og inngikk i en hel rekke av kulmrmrer i den forbindelse. Aktiv kvar dag er et samarbeidsprosjekt med Amalie Skrams hus og Fylkeskommunen som har vist seg svært populært. Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 17

20 Hverdagstrimmen er også et trimtilbud som arrangeres hver mandag kl hele året. Turen går Så^ 18 av 44 en gang i uken mot tidligere to ganger. Startsted om vinteren er N. Korskirkeallmenning, og startsted om sommeren er bommen ved Svartediket. Gmppen skaffer selv sine mriedere (ansvarlig Sigrid Fauske og Kjell Sunde). Gmppens tilbud er lite samordnet av Bergen Turlag. 7-fjellsturen 7-^ellsmren og 4-fjellsmren samlet hele 7974 deltakere i 2009 og ble arrangert for 55. gang. Dette er det høyeste deltakertallet gjennom tidene og med 58 flere erm i Det er nedlagt et betydehg dugnadsarbeid av over 100 fimksjonærer. Arrangementet fikk omfattende og god presseomtale og er det viktigste enkeltarrangementet for Bergen Turlag. Arrangementet fører et betydelig overskudd. Våre viktigste sponsorer på dette arrangementet er: Bergens Tidende, Sparebank Vest og Platou sport. Nytt for 2009 var påmelding betaling på nett ved påmelding som var en av de største omleggingene av arrangementet i nyere tid og en nyutviklet teknisk t-skjorte designet av Skigutane/Åsnes. I forkant av arrangementet ble det gjennomført en oppdatert risikoanalyse med dertil egnede tiltak, f. eks. ekstra skilting. I etterkant av arrangementet var administrasjonen på synfaring på de ulike delene av traseen og la en slagplan i samarbeid med Bergen kommune for traséutbedringstiltak, samt løypeomlegging. Som følge av nettpåmelding og betaling innhentet vi e-post adresser (ca 1400) og personalia på en del av de påmeldte ca 4000 stk. En egen spørreundersøkelse gjennom intemettprogrammet Questback ble utarbeidet og sendt til de med e-postadresse, vi fikk 740 svar på denne undersøkelsen og mange konstmktive tilbakemeldinger. Det er og opprettet et eget nyhetsbrev liste med utgangspunkt i disse adressene for promotering i I samarbeid med MOKS (Mottaks- og kompetansesenteret for integrering av irmvandrere og flyktninger i Bergen kommune) ble det gjennomført en temadag med friluftsliv som tema. Dette var oppkjøringen til 7-fjellsmren, som en gruppe innvandrere gjennomførte med stor suksess. Dette samarbeidet vil bli opprettholdt. Kom deg ut dagen (Byfjellsdagen) Byfjellsdagen ble arrangert på Fløyen og Ulriken 6. september med ca deltakere. Det var et skiftende vær på dagen med et par mnge regnskyll. Bergen Turlag sto som arrangør, men flere samarbeidspartnere var med på arrangementet: Norges Jeger og Fiskeforbund, Norsk Omitologisk Forening, Bamas Turlag i Bergen, Norges Speiderforbund ved 16. Bergen speidergruppe, Bergens Tidende, Universitetet i Bergen/ Bergen Museum & Bergen & Omegn Geologiforening, Friluftsliv, Fløibanen, Bergen Kommune (Grønn etat), God Tur Norge, Bergen Røde Kors Hjelpekors, Tumerhytten, Hordaland Orienterings Krets, Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb, Ulriken 643, Namrvemforbundet, Norges Folkesportforbund Region Hordaland, Bergen Astronomiske Forening, Bergen Tumforening orienteringsgmppe, Tumerhytten. Kurs og tur- og veilederkurs 2009 ble nok et meget godt år for kursaktiviteten. 328 personer deltok på 32 kurs. Det er særlig på klatrekurssiden det har vært god aktivitet. Vi finner også en markert oppgang i deltagertallene på brekursene. Det ble utdannet hele 12 nye vintermrledere i Tre instmktører var med på å holde kurset på Hallingskeid og Bergsdalen. Det ble i 2009 arrangert sommermrlederkurs som oppsatt. To instmktører var med på å holde kurset. 8 deltagere ble tatt opp og 7 av dem bestod kurset. Det ble også avholdt et Gmnnleggende mriederkurs i Bergen. 14 deltagere gjennomførte kurset. Enkelte av deltageme gikk videre på sommermrlederkurset her lokalt, andre tok det som en del av Bergen Turiag Årsmelding 2009 side 18

21 utdanningen for å komme inn på DNT ung sentralt sitt sommerturlederkurs i Jomnheimen. 6 nye ^"^^ 19 av 44 ungdomsmriedere ble utkommet av DNT sitt kurs i Totalt 6 deltagere gjennomførte veilederkurset som ble satt opp på Træet juni. arrangert av Bamas Turlag i Bergen. Bergen Turlag arrangerte ellers kurs i vintervett, to telemarkskurs, sommerkurs, to GPS kurs, og hytte- og uteskolekurs for lærer. Resten av kursene er fordelt på gmppene. Turlederutvalget Utvalget hadde ved utgangen av 2009 følgende sammensetting: Ole Kristian Johannessen (leder), Elisabeth Eide, Cathrine Theodorsen, Lars Robert Hole og Harald Helseth og Ame-Kristian Teigland (fra adm.). Thorbjøm Kaland og Christer Bakke Frantzen tok ikke gjenvalg for 2010 og takket av etter tre år i utvalget. Lars Robert Hole og Harald Helseth ble valgt inn på turledermøtet i november Utvalget har hatt 5 møter i Det har i tillegg vært tre fellesmøter for mriedere i De tre samlingene har vært populære og har hatt totalt 51 deltagere. Målsettingen med disse samlingene er å tilføre fomtsigbare og systematiske kompetansehevende tiltak til mrledergmppen. Ulike case fra reelle hendelser sommer og vinter har vært presentert og skapt gode plenumsdebatter. Det har vært sett fokus på diskusjon omkring nødutstyr på mr, som satellittelefon og sender/mottaker. I tillegg har samhugene vært sosiale. På samlingen i januar ble det laget til langbord og tapas. På mrledermøtet som ble holdt i november, ble mrprogrammet for 2010 presentert og Carl Martin Hansen viste lysbilder fra Folgeforma under med "Det tmede landskapet" som tittel. Det er blitt regelmessig sendt ut informasjon om mrer på e-post/brev til turledeme. Turledemtvalget kåret Torstein Tylden som Årets mrieder og han ble hedret med et fenalår fra Voss. Sikkerhetsarbeid I 2008 ble det nedsatt et eget Sikkerhetsutvalg i Bergen Turlag. Utvalgsarbeidet ble videreført i Utvalget består av Per Ove Oppedal (leder). Ståle Grimen, Fredrik Skeie, Kjetil Midtmn, Birgithe Roald (adm) og Ame-Kristian Teigland (adm). Det ble avholdt 3 møter i løpet av Sikkerhetsutvalget er et rådgivende utvalg for styret og administrasjonen i Bergen Turlag. Sikkerhetsutvalget skal aktivt virke for sikkerhetsaspektet blir ivaretatt innenfor Bergen Turlags virkeområde. Det er utarbeidet beredskapsplaner for aktivitetsavdelingen og for administrasjonen. På møtet i desember 2009 ble en ny administrativ øvelse planlagt for administrasjonen i januar Gjennom hele året blir ulike mrer og kurs systematisk risikoanalysert ved hjelp av en tre-trinns modell (tidhg fase, nært i tid og i simasjonen). Denne modellen blir bmkt i mrplanleggingsfasen i administrasjonen/mrledemtvalget, samt er gjort kjent for mriedeme på samlinger. Modellen ligger tilgjengelig for mriedeme på Bergen Turlags hjemmeside. Kursledersamling Bergen Turlag sendte 6 deltagere på kurslederseminar i regi DNT sentralt. Seminaret tar høyde for å verifisere kursinstmktører til turledemtdarming og friluftslivskurs i medlemsforeningene. Bergen Turlag hadde den største delegasjonen. Deltageme ble sammen med andre instmktører som har gjort virke for Turlaget bedt inn til et eget kursledermøte for å dra veksler på hverandres erfaringer. Innkallingen ble sendt desember 2009 med møte på nyåret Samarbeid med Amalie Skram huset Prosjektet "Aktiv kvar dag - friluftsliv" er et samarbeidsprosjekt der målet er å fa personer irmen psykisk helsevem til å komme i litt bedre form gjennom et aktivt friluftsliv. Gjennom regelmessig Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 19

22 fysisk aktivitet skal deltakerene bh i stand til å være med på en 3-jjellstur søndag 24. mai - samm^"^^ ^ ^^ ^'^ dag som Bergen Turlag sin 7-jjellstur blir arrangert. Målgmppe for aktivitetstilbudet er personer innen psykisk helsevem som har lyst til å være i fysisk aktivitet gjennom friluftslivsopplevelser. Prosjektdriver er Hordaland fylkeskommune (Kultur- og idrettsavdelinga) og regional samarbeidspartner er Bergen Turlag. I løpet av 2009 var tilsammen 151 deltagere med på disse mrene. Samarbeid med Hordaland Bondelag Også i 2009 gjennomførte Bergen Turlag samarbeid med Hordaland Bondelag om gjennomføringen av prosjektet "Frå fjell til ^ord". Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Bondelag, DNT og Gardimillom under fanen "Frå dal til fjell". Målsettingen med prosjektet er å knytte uhke småskala mat- og reiselivsbedrifter i Hordaland sammen med spennende mrer. Det ble i 2009 gjennomført turer på Folgefonna, Bergsdalen og til Nærøyfjorden. Tilbakemeldingen frå både deltakere og medlemsbedriftene til Bondelaget har vært svært god. Turene genererer en god del mediaoppslag. Prosjektet krever en del ressurser fra Turlagets side. Totalt timeantall i administrasjonen er 87 timer. 9. GRUPPENE 9.1 Barnas Turlag Ansvarhg i administrasjonen: Birgithe Roald Styret i Bamas Turlag Bergen hadde ved utgangen av 2009 følgende sammensetting: Jorid Skjenken (styreleder), Grete Blom, Myrthe Rysst, Helge Hellevik og Kari Litleskare. Styret har hatt 5 styremøter i løpet av For 2009 var antallet bamemedlemmer Dette er en økning på ca 9,4 % i forhold til Samtlige lokallag har egne grupper av Bamas Turlag, hvorav de to mest aktive i året 2009 har vært Os og Nordhordland. Av 32 planlagte mrer og arrangement ble samtlige gjennomført, unntatt Juleverksted på Alexander Grieghytten. Dette ble avlyst på gmnn av mangel på veiledere, og mange avmeldinger like før avreise. Det deltok totalt mndt 1722 personer på mrer, arrangement og leirer med Bamas Turlag Bergen i 2009, mot 1838 personer i Dette tilsvarer en nedgang på 6,7 %. Nedgangen kan skyldes at det var satt opp færre arrangement i 2009 erm i I 2009 ble antall turer og arrangement bevisst redusert på gmnn av utfordringen med å skaffe nok frivillige. I tillegg var det anslagsvis 2000 personer innom Bamas Turlags aktiviteter ved Skomakerdiket på Byfjellsdagen 6. september. Samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening Hordaland Bamas Turlag har også i 2009 arrangert firgleskole på Herdla i samarbeid med Norsk Omitologisk Forening Hordaland. Dette samarbeidet har vært svært populært blant aldersgruppen 7-12 år. I 2009 videreføres dette samarbeidet med fugleskole på Herdla den 14. mars. I løpet av 2009 ble det forsøkt med et tilbud om fugleskole for ungdommer. Dette var ikke populært og blir derfor ikke videreført i Trilleturlaget Etter Trillemriagets oppstart på vårparten 2006, har deltakelsen vært formidabel. Fordelt på 39 mrer var deltakertallet 747 i Dette er en nedgang på 37 % i forhold til Tre av trilleturene ble avlyst på gmnn av glatt føre og manglende påmelding (Lysøen). Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 20

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET Naturopplevelser for livet INNHOLD Et friskere folk gjennom friluftslivet! Et friskere folk gjennom friluftslivet! 3 Styrets årsberetning 4 Arabisk på Selhamar

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vinterstemning, Olalia Fjellstove. Naturopplevelser for livet. Foto: Svein Egil Økland

ÅRSBERETNING 2014. Vinterstemning, Olalia Fjellstove. Naturopplevelser for livet. Foto: Svein Egil Økland ÅRSBERETNING 2014 Foto: Svein Egil Økland Vinterstemning, Olalia Fjellstove Naturopplevelser for livet ÅRSBERETNING 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅRSBERETNING FOR 2014 (01.01.14 31.12.14)... 4 2 STYRETS BERETNING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR STAVANGER TURISTFORENING

ÅRSRAPPORT FOR STAVANGER TURISTFORENING ÅRSRAPPORT FOR STAVANGER TURISTFORENING MED STYRETS ÅRSBERETNING Naturopplevelser for livet 22.985 INNHOLD VIRKSOMHETSRAPPORT STF VISJON OG VERDIER 228 MEDLEMMER I STAVANGER TURISTFORENING NØKKELTALL 229

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 Foto: Asle Strand / Vårtur i Skarvheimen i anledning Geiterygghyttas 100 års jubileum. DNT OSLO OG OMEGN DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

Årsberetning 2011. Jarle Nyttingnes. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2011 1

Årsberetning 2011. Jarle Nyttingnes. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2011 1 Skiforeningens Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Jarle Nyttingnes Skiforeningen 2011 1 Erik Wassum Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen

Detaljer

Den norske turistforening. Årsrapport 2006. Naturopplevelser for livet. www.turistforeningen.no

Den norske turistforening. Årsrapport 2006. Naturopplevelser for livet. www.turistforeningen.no Årsrapport 2006 Naturopplevelser for livet www.turistforeningen.no 1 Duis augait dolutpat Innhold 4 DNTs visjoner og verdier 16 Norges største i bratt friluftsliv Foto fra venstre: Nordic Life, ag-naturfoto.no,

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2011 Selskapets 143. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2011 Selskapets 143. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2011 Selskapets 143. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2011 Beretning om virksomheten Selskapets 143. år Side 4-5 Styrets beretning

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Hilsen fra Andreas Mikkelsen 3 2012 kort fortalt 4 Styret og eierstruktur 7 Generalsekretæren har ordet 8 Administrasjonen 9 Medlemstilbud 10 Oddane

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Gullhorgabu CANADA FJELLREVEN. årets suksess. Pudderjakt i. Tett på. Naturopplevelser for livet

Gullhorgabu CANADA FJELLREVEN. årets suksess. Pudderjakt i. Tett på. Naturopplevelser for livet STI OG VARDE Medlemsmagasin for Bergen og Hordaland Turlag Nr 4 2014/45 årgang Gullhorgabu årets suksess Nyheter Reportasjer Naturvern Utstyr Tips Tett på FJELLREVEN Pudderjakt i CANADA Naturopplevelser

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no Årsberetning 2014 www.skiklubben.no 1 Årsmøte på Skistua Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Magnus Nyløkken ÅRSBERETNING 2014. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2014 1

Magnus Nyløkken ÅRSBERETNING 2014. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2014 1 Skiforeningens Årsberetning 2014 ÅRSBERETNING 2014 Magnus Nyløkken Skiforeningen 2014 1 Magnus Nyløkken FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen for alle og

Detaljer

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda.

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda. Lågøya Aspond Oslofjorden Melbukta Nordbukta 2009 Ristodden, Bjørnejordet Digerudgrunnen Årsberetning og regnskap 2009 Røyken råøya Bjørnehue Bjørnebukta V. Dragsund Laksebogen Isdammen Dragsundodden o,

Detaljer

Årsberetning 2012. Haakon Harriss. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2012 1

Årsberetning 2012. Haakon Harriss. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2012 1 Skiforeningens Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Haakon Harriss Skiforeningen 2012 1 Erik Wassum Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen for

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

28. MARS 2011 I HAUGESUND

28. MARS 2011 I HAUGESUND ÅRSMØTE 2012 28. MARS 2011 I HAUGESUND ÅRSMELDING 2011 - ARBEIDSPROGRAM 2012 NB! Dette er en foreløpig versjon til styremøtet 16.februar 2012 I endelig versjon til årsmøtet legger vi til bilder og statistikk.

Detaljer