Rejseadapter. Matka-adapteri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rejseadapter. Matka-adapteri"

Transkript

1 Reseadapter med jordat uttag Reiseadapter med jordet uttak Matka-adapteri maadoitettu pistoke Rejseadapter med jordstik Biltema Nordic Services AB

2 Reseadapter med jordat uttag VIKTIGT: Läs igenom denna bruksanvisning och spara den. Observera och följ alla säkerhetsanvisningar! Genom att läsa igenom instruktionerna förstår du och kan använda reseadapterns alla möjligheter och funktioner. Observera hänvisningarna nedan, framför allt säkerhetsanvisningarna! Därigenom förebygger du defekter på grund av att reseadaptern används på fel sätt. Vid problem, se felsökningstabellen nedan, eller kontakta Biltema Kundservice. Säkerhetsanvisningar Förhindra person- och egendomsskador på grund av elektrisk ström genom att följa nedanstående anvisningar. Skydda reseadaptern mot fukt. Doppa aldrig reseadaptern i vatten. Reseadaptern får endast anslutas till jordade uttag. Använd aldrig reseadaptern om den är defekt på något sätt. Använd inte reseadaptern om den är trasig, t.ex. om höljet är skadat, eller om det uppstått ett elektriskt fel (kortslutning, brandlukt). Använd inte metalltrådar eller liknande för överbryggning. Detta kan medföra livsfara! Reseadaptern är ej någon transformator eller frekvensomformare. Innan du använder reseadaptern, kontrollera alltid att elproduktens elektriska specifikationer överensstämmer med elsystemet på resmålet. Manipulera eller förändra inte reseadaptern på något sätt. Öppna aldrig höljet. Detta kan medföra livsfara! Avsedd användning Reseadaptern är avsedd för att ansluta elprodukter med stickpropp till ett vägguttag med andra kontaktsystem. Detta sker genom att en landskontakt placeras i kontakthållaren och ansluts till vägguttaget på resmålet. Sedan kan en elprodukt användas via det jordade uttaget. Reseadaptern ska användas i enlighet med säkerhetsanvisningarna ovan. De angivna stickproppssystemen motsvarar de vanligast förekommande enligt officiella tillämpningstabeller. Dessutom finns det i enstaka länder speciella stickproppssystem, som inte täcks av denna reseadapter. Använda landskontakter Uttaget får aldrig belastas med någon elprodukt som drar mer ström än vad landskontakten är märkt med. Ta reda på vilken nationell lagstiftning som gäller för reseadaptern på resmålet. Skjut in landskontakten helt i kontakthållaren innan du ansluter reseadaptern till vägguttaget. Om vägguttaget inte passar får det inte anslutas till en landskontakt via metalltrådar eller liknande. Detta kan medföra livsfara! Sätta in/byta landskontakt OBS! När du sätter in eller drar ut en landskontakt, tryck inte eller dra inte i kontaktstiften, utan håll endast i kontaktens plasthölje. Skjut in landskontakten helt i kontakthållaren. Reseadaptern får anslutas endast till ett jordat uttag för 230 V~ (USA: 115 V~). Om höljet är defekt uppstår livsfara på grund av elektrisk spänning och då ska reseadaptern kasseras Biltema Nordic Services AB 2

3 Max. strömuttag Landskontakt CH Schweiz, Liechtenstein I Italien, Chile, Uruguay, El Salvador, Syrien, Jordanien 15 A (3450 W) (USA:1725 W) USA USA, Kanada, Taiwan, Japan, Thailand, Filippinerna, Brasilien AUS Australien, Tonga, Nya Zeeland, Nauru, Argentina, Cook-öarna, Fiji, Papua Nya Guinea, Kina (delvis) Färg Röd Grön 13 A (2990 W) GB England, Irland, Hongkong, Singapore, Malaysia, Kuwait, samväldesländerna Mörkblå Svart Gul 16 A (3680 W) D Mörkblå Ill. nedan på resp landskontakt Skapa strömförbindelse Anslut reseadaptern (landskontakten för det berörda landet) till vägguttaget. OBS! Undvik att trycka reseadapterns hölje uppåt, då landskontaktens korrekta läge kan rubbas. Stick in elproduktens stickpropp i reseadapterns jordade uttag. Felsökning Problem/fel Den anslutna elprodukten fungerar inte Möjlig orsak Ingen strömförsörjning Åtgärd Kontrollera att reseadaptern är ordentligt ansluten till vägguttaget. Kontrollera att landskontakten sitter fast ordentligt. Utför inga manipulationer på enheten! Rengöring Dra ut reseadaptern ur vägguttaget innan du rengör den! Rengör med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka rengöringsmedel eller kemikalier. Avfallshantering Lämna den kasserade reseadaptorn till en återvinningsstation i din kommun. Tekniska data Strömförsörjning USA-kontakt: V~/60 Hz Övriga: upp till 250 V~/50 Hz Ta bort landskontakt Tryck ut landskontakten ur kontakthållaren och placera den i förvaringspåsen. Använda elprodukter med reseadaptern Reseadaptern får anslutas endast till ett jordat uttag för 230 V~ (USA: 115 V~). Uttaget får aldrig belastas med någon elprodukt som drar mer ström än vad landskontakten är märkt med se även tabell ovan. Om höljet är defekt uppstår livsfara på grund av elektrisk spänning och då ska reseadaptern kasseras. Max. belastning V, upp till 16 A (beroende på nationella bestämmelser) Skyddsklass I (med skyddsjord) Mått ,5 x 61,5 x 55 mm (lxbxh) Vikt g (inkl. 6 landskontakter) OBS! Läs bruksanvisningen innan du använder reseadaptern Biltema Nordic Services AB

4 Reiseadapter med jordet uttak VIKTIG: Les gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den. Iaktta og følg alle sikkerhetsanvisninger! Ved å lese gjennom instruksjonene vil du forstå du og kunne bruke alle mulighetene og funksjonene til reiseadapteren. Iaktta henvisningene nedenfor, framfor alt sikkerhetsanvisningene! Slik forebygger du defekter som følge av at reiseadapteren er brukt på feil måte. I tilfelle problemer, se feilsøkingstabellen nedenfor, eller kontakt Biltema Kundeservice. Sikkerhetsanvisninger Hindre person- og eiendomsskader på grunn av elektrisk strøm ved å følge anvisningene nedenfor. Beskytt reiseadapteren mot fukt. Dypp aldri reiseadapteren i vann. Reiseadapteren skal kun kobles til jordede uttak. Bruk aldri reiseadapteren om den er defekt på noen måte. Bruk ikke reiseadapteren om den er i stykker, f.eks. om dekselet er skadet, eller om det har oppstått en elektrisk feil (kortslutning, brannlukt). Bruk ikke metalltråder eller lignende for tilkobling. Dette kan medføre livsfare! Reiseadapteren er ikke en transformator eller frekvensomformer. Før du bruker reiseadapteren, kontroller alltid at det elektriske produktets elektriske spesifikasjoner er i samsvar med det elektriske systemet dit du skal reise. Manipuler eller endre ikke reiseadapteren på noen som helst måte. Åpne aldri dekselet. Dette kan medføre livsfare! Beregnet bruk Reiseadapteren er beregnet for å koble elektriske produkter med støpsel til et vegguttak med annet kontaktsystem. Dette skjer ved at et lands støpsel plasseres i støpselholderen og kobles til vegguttaket der du oppholder deg. Deretter kan et elektrisk produkt brukes via det jordede uttaket. Reiseadapteren skal brukes i samsvar med sikkerhetsanvisningene ovenfor. De angitte støpselsystemene tilsvarer de vanligst forekommende i henhold til offisielle tabeller. Dessuten finnes det i enkelte land spesielle støpselsystemer, som ikke dekkes av denne reiseadapteren. Bruke støpsler Uttaket må aldri belastes med et elektrisk produkt som trekker mer strøm enn det landets støpsel er merket med. Finn ut hvilken nasjonal lovgivning som gjelder for reiseadapteren på reisemålet. Skyv støpselet helt inn i støpselholderen før du kobler reiseadapteren til vegguttaket. Dersom vegguttaket ikke passer, må det ikke kobles til et støpsel via metalltråder eller lignende. Dette kan medføre livsfare! Sette inn / skifte støpsler OBS! Når du setter inn eller drar ut et lands støpsel, trykk ikke eller dra ikke i støpselets pinner, men hold kun i støpselets plastdeksel. Skyv støpselet helt inn i støpselholderen. Reiseadapteren må kun kobles til et jordet uttak for 230 V~ (USA: 115 V~). Dersom dekselet er defekt, oppstår det livsfare på grunn av elektrisk spenning, og reiseadapteren skal da kasseres Biltema Nordic Services AB 4

5 Støpsel for ulike land CH Sveits, Liechtenstein I Italia, Chile, Uruguay, El Salvador, Syria, Jordan Maks. strømuttak Farge Rød Ill. nedan på resp landskontakt Skape strømforbindelse Koble reiseadapteren (støpselet for det aktuelle landet) til vegguttaket. OBS! Unngå å trykke reiseadapterens deksel oppover, fordi støpselets korrekte posisjon kan flyttes. Stikk det elektriske produktets støpsel inn i reiseadapterens jordede uttak. Feilsøking Problem/feil Mulig årsak Tiltak 13 A (2990 W) 15 A (3450 W) (USA:1725 W) 16 A (3680 W) GB England, Irland, Hongkong, Singapore, Malaysia, Kuwait, USA USA, Canada, Taiwan, Japan, Thailand, Filippinene, Brasil AUS Australia, Tonga, New Zeeland, Nauru, Argentina, Cookøyene, Fiji, Papua Ny Guinea, Kina (delvis) D Sort Gul Mørkeblå Mørkeblå Det tilkoblede elproduktet virker ikke Ingen strømforsyning Kontroller at reiseadapteren er ordentlig koblet til vegguttaket. Kontroller at landets støpselet sitter ordentlig fast. Utfør ingen manipulering av enheten! Rengjøring Trekk reiseadapteren ut av vegguttaket før du rengjør den! Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk ingen sterke rengjøringsmidler eller kjemikalier. Avfallshåndtering Kasser reiseadapteren i samsvar med bestemmelsene i din kommune (gjenvinningsstasjon eller egen plass i kildesorteringsskap). Tekniske data Strømforsyning SA-kontakt: V~/60 Hz Øvrige: opp til 250 V~/50 Hz Ta bort støpsel Trykk støpselet ut av støpselholderen og plasser det i oppbevaringsposen. Bruke elektriske produkter med reiseadapteren Reiseadapteren må kun kobles til et jordet uttak for 230 V~ (USA: 115 V~). Uttaket må aldri belastes med et elektrisk produkt som trekker mer strøm enn det støpselet er merket med se også tabell ovenfor. Dersom dekselet er defekt, oppstår det livsfare på grunn av elektrisk spenning, og reiseadapteren skal da kasseres. Maks. belastning V, opp til 16 A (avhengig av nasjonale bestemmelser) Isolasjonsklasse I (med beskyttelsesjord) Mål ,5 x 61,5 x 55 mm (lxbxh) Vekt g (inkl. 6 støpsler) OBS! Les bruksanvisningen før du bruker reiseadapteren Biltema Nordic Services AB

6 Matka-adapteri, maadoitettu pistoke TÄRKEÄÄ Lue tämä käyttöohje ja säästä se. Ota kaikki turvallisuusohjeet huomioon ja noudata niitä. Kun luet käyttöohjeen, opit tuntemaan matkaadapterin mahdollisuudet ja toiminnot sekä käyttämään niitä. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuusohjeisiin. Näin estät matka-adapterin virheellisestä käyttämisestä aiheutuvat viat. Jos esiintyy ongelmia, tutustu jäljempänä näkyvään ongelmanratkaisutaulukkoon tai ota yhteys Bilteman asiakaspalveluun. Turvaohjeet Voit ehkäistä sähkövirran aiheuttamat henkilöja omaisuusvahingot tutustumalla seuraaviin ohjeisiin. Suojaa matka-adapteri kosteudelta. Älä upota matka-adapteria veteen. Matka-adapterin saa yhdistää vain maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä matka-adapteria, jos siinä on jokin vika. Älä käytä rikkinäistä matka-adapteria, esimerkiksi jos sen kuori on vaurioitunut tai siinä on sähkövika, kuten oikosulku, tai jos siitä lähtee palaneen hajua. Älä yhdistä liitäntöjä esimerkiksi rautalangan avulla. Muutoin on olemassa hengenvaara. Matka-adapteri ei ole muuntaja eikä taajuusmuuttaja. Ennen matka-adapterin käyttämistä varmista, että sähkölaitteen ominaisuudet vastaavat matkakohteessa käytettävän sähköverkon ominaisuuksia. Älä tee matka-adapteriin mitään muutoksia. Älä koskaan avaa laitteen kuorta. Muutoin on olemassa hengenvaara. Käyttötarkoitus Matka-adapteri on tarkoitettu pistokkeella varustettujen sähkölaitteiden yhdistämiseen sähköpistorasiaan. Tämä tapahtuu ottamalla esiin matkakohteessa käytettävä pistoke ja työntämällä se sähköpistorasiaan. Sähkölaitetta voidaan tämän jälkeen käyttää maadoitetun pistorasian avulla. Matka-adapteria käytettäessä on noudatettava edellä kerrottuja turvaohjeita. Pistokejärjestelmät ovat yhteensopivia yleisimpien sähköpistorasioiden kanssa. Matka-adapteri ei kuitenkaan ole yhteensopiva kaikissa maissa käytettävien pistorasioiden kanssa. Maakohtaiset pistokkeet Pistorasiaa ei koskaan saa kuormittaa sähkölaitteella, joka kuluttaa enemmän sähköä kuin maakohtaiseen pistokkeeseen on merkitty. Perehdy maakohtaisiin matka-adapterin käyttämissäännöksiin. Työnnä maakohtainen pistoke pidikkeeseensä pohjaan saakka ennen matkaadapterin yhdistämistä pistorasiaan. Jos pistorasia ei ole yhteensopiva, maakohtaista pistoketta ei saa yhdistää siihen esimerkiksi rautalangan avulla. Muutoin on olemassa hengenvaara. Maakohtaisen pistokkeen ottaminen käyttöön tai vaihtaminen HUOM! Kun otat maakohtaisen pistokkeen käyttöön tai poistat sen käytöstä, älä paina tai vedä koskettimista vaan tartu ainoastaan pistokkeen muovikuoreen. Työnnä maakohtainen pistoke kokonaan pitimeensä. Matka-adapterin saa yhdistää vain maadoitettuun 230 voltin (Yhdysvallat: 115 voltin) pistorasiaan.). Jos kuori on viallinen, syntyy hengenvaara ja matka-adapteri on toimitettava kierrätykseen Biltema Nordic Services AB 6

7 Suurin virransyöttö Maakohtainen pistoke CH Sveitsi, Liechtenstein I Italia, Chile, Uruguay, El Salvador, Syyria, Jordania Väri Pu nainen Vihreä Ill. nedan på resp landskontakt Virran syöttäminen Yhdistä matka-adapteri pistorasiaan siten, että siinä on kyseisessä maassa käytettävä pistoke. HUOM! Vältä painamasta matka-adapterin kuorta ylöspäin. Muutoin maakohtaisen pistokkeen oikea asento voi muuttua. Työnnä sähkölaitteen pistoke matka-adapterin maadoitettuun pistorasiaan. Ongelmanratkaisu 13 A (2990 W) 15 A (3450 W) (USA:1725 W) 16 A (3680 W) GB Englanti, Irlanti, Hongkong, Singapore, Malesia, Kuwait, brittiläisen kansanyhteisön maat USA Yhdysvallat, Kanada, Taiwan, Japani, Thaimaa, Filippiinit, Brasilia AUS Australia, Tonga, Uusi- Seelanti, Nauru, Argentiina, Cooksaaret, Fidzi, Papua- Uusi-Guinea, Kiina (osittain) D Tum man sininen Musta Keltai nen Tum man sininen Maakohtaisen pistokkeen poistaminen käytöstä Irrota maakohtainen kosketin pitimestä ja aseta se säilytyspussiin. Sähkölaitteiden käyttäminen yhdessä matka-adapterin kanssa Matka-adapterin saa yhdistää vain maadoitettuun 230 voltin (Yhdysvallat: 115 voltin) pistorasiaan. Pistorasiaa ei koskaan saa kuormittaa sähkölaitteella, joka kuluttaa enemmän sähköä kuin maakohtaiseen pistokkeeseen on merkitty. Lisätietoja on edellisessä taulukossa. Jos kuori on viallinen, syntyy hengenvaara ja matka-adapteri on toimitettava kierrätykseen. Ongelma tai vika Yhdistetty sähkölaite ei toimi. Mahdollinen syy Virtaa ei syötetä. Toimenpide Tarkista, että matkaadapteri on yhdistetty pistorasiaan kunnolla. Tarkista, että maakohtainen pistoke on tiukasti paikoillaan. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia! Puhdistaminen Irrota matka-adapteri pistorasiasta ennen sen puhdistamista! Puhdista kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai kemikaaleja. Jätteiden käsitteleminen Toimita käytöstä poistettu matka-adapteri jäteasemalle. Tekniset tiedot Virransyöttö Yhdysvalloissa käytettävä pistoke: V~/60 Hz Muissa maissa käytettävät pistokkeet: enintään 250 V~/50 Hz Enimmäiskuorma V, enintään 16 A (vaihtelee kansallisten määräyksien mukaan) Suojausluokka I (maadoitettu) Mitat ,5 x 61,5 x 55 mm (pxlxk). Paino g, sis. 6 maakohtaista pistoketta HUOM! Lue käyttöohje ennen matka-adapterin käyttämistä Biltema Nordic Services AB

8 Rejseadapter med jordstik VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning igennem og gem den. Bemærk og følg alle sikkerhedsanvisninger! Ved at gennemlæse instruktionerne kan du forstå at bruge alle rejseadapterens muligheder og funktioner. Bemærk henvisningerne nedenfor, især sikkerhedsanvisningerne! På den måde forebygger du defekter som skyldes forkert anvendelse af rejseadapteren. Opstår der problemer se da fejlsøgningstabellen nedenfor eller kontakt Biltema Kundeservice. Sikkerhedsvejledning Ved at følge nedenstående anvisninger undgås person- og ejendomsskader på grund af elektrisk strøm. Beskyt rejseadapteren mod fugt. Dyp aldrig rejseadapteren i vand. Rejseadapteren må kun tilsluttes jordstik. Brug aldrig rejseadapteren hvis den på nogen måde er defekt. Brug ikke rejseadapteren hvis den er slidt, f.eks. hvis overfladen er skadet, eller hvis der opstår en elektrisk fejl (kortslutning, røglugt). Brug ikke metaltråde eller lignende til at skabe forbindelse. Dette kan medføre livsfare! Rejseadapteren er hverken transformator eller frekvensomformer. Inden du bruger rejseadapteren, kontroller altid at elproduktets elektriske specifikationer er i overensstemmelse med rejsemålets elektriske system. Ændre ikke på rejseadapteren overhovedet. Åbn aldrig adapteren. Dette kan medføre livsfare! Anvendelsesmuligheder Rejseadapteren er beregnet til tilslutning af elprodukter med stik til et vægudtag med andre kontaktsystemer. Dette foregår ved at landestikket placeres i stikkontakten og tilsluttes vægudtaget på rejsemålet. Derefter kan et elprodukt bruges via det jordede stik. Rejseadapateren skal bruges i overensstemmelse med sikkerhedsanvisningerne ovenfor. De angivne stiksystemer svarer til de mest almindeligt forekommende officielle oversigtstabeller. Desuden findes der i enkelte lande specielle stiksystemer, hvor denne rejseadapter ikke kan bruges. Brug af lande stik Udtaget må aldrig belastes med et elprodukt, som bruger mere strøm end angivet på landestikket. Find ud af hvilken national lovgivning som gælder for rejseadapteren på rejsemålet. Sæt landestikket helt ind i stikkontakten inden du tænder for rejseadapteren i vægudtaget. Hvis vægudtaget ikke passer må det ikke tilsluttes til et landestik via metaltråde eller lignende. Dette kan medføre livsfare! Indsæt/skift landestik OBS! Når du sætter et landestik i eller tager det ud, må du hverken trykke eller trække i stikket med mindre du holder i kontaktens plastholder. Sæt landestikket helt ind i stikkontakten. Rejseadapteren må kun tilsluttes jordstik ved 230 V~ (USA: 115 V~). Hvis adapteroverfladen er defekt kan der opstå livsfare ved elektrisk spænding, og adapteren skal kasseres Biltema Nordic Services AB 8

9 Maks. strømudtag 13 A (2990 W) 15 A (3450 W) (USA: 1725 W) 16 A (3680 W) Landestik Farve Ill. nedenfor på resp. landestik CH Schweiz, Liechtenstein I Italien, Chile, Uruguay, El Salvador, Syrien, Jordan GB England, Irland, Hongkong, Singapore, Malaysia, Kuwait, Commonwealth-lande USA: USA, Canada, Taiwan, Japan, Thailand, Filippinerne, Brasilien AUS Australien, Tonga, New Zealand, Nauru, Argentina, Cook-øerne, Fiji, Papua Nya Guinea, Kina (delvis) D Rød Grøn Mørkeblå Sort Gul Mørkeblå Skab strømforbindelse Tilslut rejseadapteren (landestikket til det aktuelle land) i stikkontakten. OBS! Undgå at trykke rejseadapteren opad, da landestikkets korrekte stilling derved kan forrykkes. Sæt elproduktets stik i rejseadapterens jordede stik. Fejlfinding Problem/fejl Mulig årsag Foranstaltning Det tilsluttede elprodukt fungerer ikke Ingen strømforsyning Ændre ikke på enheden! Kontroller at rejseadapteren er ordentligt tilsluttet i stikkontakten. Kontroller at landestikket sidder ordentligt fast. Rengøring Tag rejseadapteren ud af stikkontakten inden du rengør den! Rengør med en let fugtig klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler eller kemikalier. Affaldshåndtering Aflever den kasserede rejseadapter på kommunens genbrugsplads. Tekniske specifikationer Strømforsyning USA-kontakt: V~/60 Hz Øvrige: op til 250 V~/50 Hz Fjern landestikket Tag landestikket ud af stikkontakten og placer den i opbevaringsposen. Brug elprodukter med rejseadapteren Rejseadapteren må kun tilsluttes jordstik ved 230 V~ (USA: 115 V~). Udtaget må aldrig belastes med et elprodukt, som bruger mere strøm end angivet på landestikket se også ovenstående tabel. Hvis adapteroverfladen er defekt kan der opstå livsfare ved elektrisk spænding, og adapteren skal kasseres. Maks. belastning V, op til 16 A (i overensstemmelse med nationale bestemmelser) Klasse 1 (med jord) Mål ,5 x 61,5 x 55 mm (lxbxh) Vægt g (inkl. 6 landestik) OBS! Læs brugsanvisningen inden du bruger rejseadapteren Biltema Nordic Services AB

10 2008 Biltema Nordic Services AB 10 Art

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator 35-382_3_manual.indd 2012-02-15, 11.45.27 Art. 35-382, 35-383 Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Golvfläkt Läs och spara denna manual! Läs

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER

POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov HC-ESL100 for/för ESL100E EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Anvendelse 1. Anvendelse Eksternt betjeningspanel til

Detaljer

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 230 V 1 Värmefläkt Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten, och spara dem för senare bruk. Säkerhetsanvisningar När elektriska apparater

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Kyl/värmebox. Køle/varmeboks. Kylmä-/lämpölaukku

Kyl/värmebox. Køle/varmeboks. Kylmä-/lämpölaukku Kyl/värmebox Kjøle-/varmeboks Kylmä-/lämpölaukku Køle/varmeboks Kyl/värmebox Läs bruksanvisningen noga före användning och förvara den för framtida bruk. Säkerhetsråd Läs noggrant igenom instruktionerna

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Dis Air humidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual HU-3W

Dis Air humidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual HU-3W Dis Air humidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. HU-3W P. 2

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 1. Dørklokke, trådløs, model 1

Dörrklocka, trådlös, modell 1. Dørklokke, trådløs, model 1 Dörrklocka, trådlös, modell 1 Dørklokke, trådløs, modell 1 Ovikello, langaton, malli 1 Dørklokke, trådløs, model 1 1 Art. 35-388 Dörrklocka, trådlös, modell 1 Trådlös plug-in dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer Skotork Skotørker Kenkien kuivain Skotørrer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Skotork Bruksanvisning Läs alla anvisningar innan sko-/stöveltorken används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät. Bredbands-TV

Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät. Bredbands-TV Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät Bredbands-TV Power LED Ethernet LED Powerline LED x2 x2 Power LED Fast grön: Adaptern får ström. Blinkande orange:

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 900 1050 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar Universalgrill Viktiga säkerhetsanvisningar Grundläggande försiktighetsåtgärder ska alltid vidtas när elektriska apparater används. Spara denna bruksanvisning för framtida behov. Läs alla instruktioner

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 2010 Biltema Nordic Services AB SE Oljefyllt element 6 fenor Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna innan

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

NÄTVERKSSWITCH, 5 PORTAR NETTVERKSSWITCH, 5 PORTER VERKKOKYTKIN, 5 PORTTIA NETVÆRKSSWITCH, 5 PORTE 10/100 MBPS

NÄTVERKSSWITCH, 5 PORTAR NETTVERKSSWITCH, 5 PORTER VERKKOKYTKIN, 5 PORTTIA NETVÆRKSSWITCH, 5 PORTE 10/100 MBPS 23-838_manual_151228.indd 2015-12-28, 10.04.28 Art. 23-838 NÄTVERKSSWITCH, 5 PORTAR NETTVERKSSWITCH, 5 PORTER VERKKOKYTKIN, 5 PORTTIA NETVÆRKSSWITCH, 5 PORTE 10/100 MBPS Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS 24 L Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer