Rejseadapter. Matka-adapteri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rejseadapter. Matka-adapteri"

Transkript

1 Reseadapter med jordat uttag Reiseadapter med jordet uttak Matka-adapteri maadoitettu pistoke Rejseadapter med jordstik Biltema Nordic Services AB

2 Reseadapter med jordat uttag VIKTIGT: Läs igenom denna bruksanvisning och spara den. Observera och följ alla säkerhetsanvisningar! Genom att läsa igenom instruktionerna förstår du och kan använda reseadapterns alla möjligheter och funktioner. Observera hänvisningarna nedan, framför allt säkerhetsanvisningarna! Därigenom förebygger du defekter på grund av att reseadaptern används på fel sätt. Vid problem, se felsökningstabellen nedan, eller kontakta Biltema Kundservice. Säkerhetsanvisningar Förhindra person- och egendomsskador på grund av elektrisk ström genom att följa nedanstående anvisningar. Skydda reseadaptern mot fukt. Doppa aldrig reseadaptern i vatten. Reseadaptern får endast anslutas till jordade uttag. Använd aldrig reseadaptern om den är defekt på något sätt. Använd inte reseadaptern om den är trasig, t.ex. om höljet är skadat, eller om det uppstått ett elektriskt fel (kortslutning, brandlukt). Använd inte metalltrådar eller liknande för överbryggning. Detta kan medföra livsfara! Reseadaptern är ej någon transformator eller frekvensomformare. Innan du använder reseadaptern, kontrollera alltid att elproduktens elektriska specifikationer överensstämmer med elsystemet på resmålet. Manipulera eller förändra inte reseadaptern på något sätt. Öppna aldrig höljet. Detta kan medföra livsfara! Avsedd användning Reseadaptern är avsedd för att ansluta elprodukter med stickpropp till ett vägguttag med andra kontaktsystem. Detta sker genom att en landskontakt placeras i kontakthållaren och ansluts till vägguttaget på resmålet. Sedan kan en elprodukt användas via det jordade uttaget. Reseadaptern ska användas i enlighet med säkerhetsanvisningarna ovan. De angivna stickproppssystemen motsvarar de vanligast förekommande enligt officiella tillämpningstabeller. Dessutom finns det i enstaka länder speciella stickproppssystem, som inte täcks av denna reseadapter. Använda landskontakter Uttaget får aldrig belastas med någon elprodukt som drar mer ström än vad landskontakten är märkt med. Ta reda på vilken nationell lagstiftning som gäller för reseadaptern på resmålet. Skjut in landskontakten helt i kontakthållaren innan du ansluter reseadaptern till vägguttaget. Om vägguttaget inte passar får det inte anslutas till en landskontakt via metalltrådar eller liknande. Detta kan medföra livsfara! Sätta in/byta landskontakt OBS! När du sätter in eller drar ut en landskontakt, tryck inte eller dra inte i kontaktstiften, utan håll endast i kontaktens plasthölje. Skjut in landskontakten helt i kontakthållaren. Reseadaptern får anslutas endast till ett jordat uttag för 230 V~ (USA: 115 V~). Om höljet är defekt uppstår livsfara på grund av elektrisk spänning och då ska reseadaptern kasseras Biltema Nordic Services AB 2

3 Max. strömuttag Landskontakt CH Schweiz, Liechtenstein I Italien, Chile, Uruguay, El Salvador, Syrien, Jordanien 15 A (3450 W) (USA:1725 W) USA USA, Kanada, Taiwan, Japan, Thailand, Filippinerna, Brasilien AUS Australien, Tonga, Nya Zeeland, Nauru, Argentina, Cook-öarna, Fiji, Papua Nya Guinea, Kina (delvis) Färg Röd Grön 13 A (2990 W) GB England, Irland, Hongkong, Singapore, Malaysia, Kuwait, samväldesländerna Mörkblå Svart Gul 16 A (3680 W) D Mörkblå Ill. nedan på resp landskontakt Skapa strömförbindelse Anslut reseadaptern (landskontakten för det berörda landet) till vägguttaget. OBS! Undvik att trycka reseadapterns hölje uppåt, då landskontaktens korrekta läge kan rubbas. Stick in elproduktens stickpropp i reseadapterns jordade uttag. Felsökning Problem/fel Den anslutna elprodukten fungerar inte Möjlig orsak Ingen strömförsörjning Åtgärd Kontrollera att reseadaptern är ordentligt ansluten till vägguttaget. Kontrollera att landskontakten sitter fast ordentligt. Utför inga manipulationer på enheten! Rengöring Dra ut reseadaptern ur vägguttaget innan du rengör den! Rengör med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka rengöringsmedel eller kemikalier. Avfallshantering Lämna den kasserade reseadaptorn till en återvinningsstation i din kommun. Tekniska data Strömförsörjning USA-kontakt: V~/60 Hz Övriga: upp till 250 V~/50 Hz Ta bort landskontakt Tryck ut landskontakten ur kontakthållaren och placera den i förvaringspåsen. Använda elprodukter med reseadaptern Reseadaptern får anslutas endast till ett jordat uttag för 230 V~ (USA: 115 V~). Uttaget får aldrig belastas med någon elprodukt som drar mer ström än vad landskontakten är märkt med se även tabell ovan. Om höljet är defekt uppstår livsfara på grund av elektrisk spänning och då ska reseadaptern kasseras. Max. belastning V, upp till 16 A (beroende på nationella bestämmelser) Skyddsklass I (med skyddsjord) Mått ,5 x 61,5 x 55 mm (lxbxh) Vikt g (inkl. 6 landskontakter) OBS! Läs bruksanvisningen innan du använder reseadaptern Biltema Nordic Services AB

4 Reiseadapter med jordet uttak VIKTIG: Les gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den. Iaktta og følg alle sikkerhetsanvisninger! Ved å lese gjennom instruksjonene vil du forstå du og kunne bruke alle mulighetene og funksjonene til reiseadapteren. Iaktta henvisningene nedenfor, framfor alt sikkerhetsanvisningene! Slik forebygger du defekter som følge av at reiseadapteren er brukt på feil måte. I tilfelle problemer, se feilsøkingstabellen nedenfor, eller kontakt Biltema Kundeservice. Sikkerhetsanvisninger Hindre person- og eiendomsskader på grunn av elektrisk strøm ved å følge anvisningene nedenfor. Beskytt reiseadapteren mot fukt. Dypp aldri reiseadapteren i vann. Reiseadapteren skal kun kobles til jordede uttak. Bruk aldri reiseadapteren om den er defekt på noen måte. Bruk ikke reiseadapteren om den er i stykker, f.eks. om dekselet er skadet, eller om det har oppstått en elektrisk feil (kortslutning, brannlukt). Bruk ikke metalltråder eller lignende for tilkobling. Dette kan medføre livsfare! Reiseadapteren er ikke en transformator eller frekvensomformer. Før du bruker reiseadapteren, kontroller alltid at det elektriske produktets elektriske spesifikasjoner er i samsvar med det elektriske systemet dit du skal reise. Manipuler eller endre ikke reiseadapteren på noen som helst måte. Åpne aldri dekselet. Dette kan medføre livsfare! Beregnet bruk Reiseadapteren er beregnet for å koble elektriske produkter med støpsel til et vegguttak med annet kontaktsystem. Dette skjer ved at et lands støpsel plasseres i støpselholderen og kobles til vegguttaket der du oppholder deg. Deretter kan et elektrisk produkt brukes via det jordede uttaket. Reiseadapteren skal brukes i samsvar med sikkerhetsanvisningene ovenfor. De angitte støpselsystemene tilsvarer de vanligst forekommende i henhold til offisielle tabeller. Dessuten finnes det i enkelte land spesielle støpselsystemer, som ikke dekkes av denne reiseadapteren. Bruke støpsler Uttaket må aldri belastes med et elektrisk produkt som trekker mer strøm enn det landets støpsel er merket med. Finn ut hvilken nasjonal lovgivning som gjelder for reiseadapteren på reisemålet. Skyv støpselet helt inn i støpselholderen før du kobler reiseadapteren til vegguttaket. Dersom vegguttaket ikke passer, må det ikke kobles til et støpsel via metalltråder eller lignende. Dette kan medføre livsfare! Sette inn / skifte støpsler OBS! Når du setter inn eller drar ut et lands støpsel, trykk ikke eller dra ikke i støpselets pinner, men hold kun i støpselets plastdeksel. Skyv støpselet helt inn i støpselholderen. Reiseadapteren må kun kobles til et jordet uttak for 230 V~ (USA: 115 V~). Dersom dekselet er defekt, oppstår det livsfare på grunn av elektrisk spenning, og reiseadapteren skal da kasseres Biltema Nordic Services AB 4

5 Støpsel for ulike land CH Sveits, Liechtenstein I Italia, Chile, Uruguay, El Salvador, Syria, Jordan Maks. strømuttak Farge Rød Ill. nedan på resp landskontakt Skape strømforbindelse Koble reiseadapteren (støpselet for det aktuelle landet) til vegguttaket. OBS! Unngå å trykke reiseadapterens deksel oppover, fordi støpselets korrekte posisjon kan flyttes. Stikk det elektriske produktets støpsel inn i reiseadapterens jordede uttak. Feilsøking Problem/feil Mulig årsak Tiltak 13 A (2990 W) 15 A (3450 W) (USA:1725 W) 16 A (3680 W) GB England, Irland, Hongkong, Singapore, Malaysia, Kuwait, USA USA, Canada, Taiwan, Japan, Thailand, Filippinene, Brasil AUS Australia, Tonga, New Zeeland, Nauru, Argentina, Cookøyene, Fiji, Papua Ny Guinea, Kina (delvis) D Sort Gul Mørkeblå Mørkeblå Det tilkoblede elproduktet virker ikke Ingen strømforsyning Kontroller at reiseadapteren er ordentlig koblet til vegguttaket. Kontroller at landets støpselet sitter ordentlig fast. Utfør ingen manipulering av enheten! Rengjøring Trekk reiseadapteren ut av vegguttaket før du rengjør den! Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk ingen sterke rengjøringsmidler eller kjemikalier. Avfallshåndtering Kasser reiseadapteren i samsvar med bestemmelsene i din kommune (gjenvinningsstasjon eller egen plass i kildesorteringsskap). Tekniske data Strømforsyning SA-kontakt: V~/60 Hz Øvrige: opp til 250 V~/50 Hz Ta bort støpsel Trykk støpselet ut av støpselholderen og plasser det i oppbevaringsposen. Bruke elektriske produkter med reiseadapteren Reiseadapteren må kun kobles til et jordet uttak for 230 V~ (USA: 115 V~). Uttaket må aldri belastes med et elektrisk produkt som trekker mer strøm enn det støpselet er merket med se også tabell ovenfor. Dersom dekselet er defekt, oppstår det livsfare på grunn av elektrisk spenning, og reiseadapteren skal da kasseres. Maks. belastning V, opp til 16 A (avhengig av nasjonale bestemmelser) Isolasjonsklasse I (med beskyttelsesjord) Mål ,5 x 61,5 x 55 mm (lxbxh) Vekt g (inkl. 6 støpsler) OBS! Les bruksanvisningen før du bruker reiseadapteren Biltema Nordic Services AB

6 Matka-adapteri, maadoitettu pistoke TÄRKEÄÄ Lue tämä käyttöohje ja säästä se. Ota kaikki turvallisuusohjeet huomioon ja noudata niitä. Kun luet käyttöohjeen, opit tuntemaan matkaadapterin mahdollisuudet ja toiminnot sekä käyttämään niitä. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuusohjeisiin. Näin estät matka-adapterin virheellisestä käyttämisestä aiheutuvat viat. Jos esiintyy ongelmia, tutustu jäljempänä näkyvään ongelmanratkaisutaulukkoon tai ota yhteys Bilteman asiakaspalveluun. Turvaohjeet Voit ehkäistä sähkövirran aiheuttamat henkilöja omaisuusvahingot tutustumalla seuraaviin ohjeisiin. Suojaa matka-adapteri kosteudelta. Älä upota matka-adapteria veteen. Matka-adapterin saa yhdistää vain maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä matka-adapteria, jos siinä on jokin vika. Älä käytä rikkinäistä matka-adapteria, esimerkiksi jos sen kuori on vaurioitunut tai siinä on sähkövika, kuten oikosulku, tai jos siitä lähtee palaneen hajua. Älä yhdistä liitäntöjä esimerkiksi rautalangan avulla. Muutoin on olemassa hengenvaara. Matka-adapteri ei ole muuntaja eikä taajuusmuuttaja. Ennen matka-adapterin käyttämistä varmista, että sähkölaitteen ominaisuudet vastaavat matkakohteessa käytettävän sähköverkon ominaisuuksia. Älä tee matka-adapteriin mitään muutoksia. Älä koskaan avaa laitteen kuorta. Muutoin on olemassa hengenvaara. Käyttötarkoitus Matka-adapteri on tarkoitettu pistokkeella varustettujen sähkölaitteiden yhdistämiseen sähköpistorasiaan. Tämä tapahtuu ottamalla esiin matkakohteessa käytettävä pistoke ja työntämällä se sähköpistorasiaan. Sähkölaitetta voidaan tämän jälkeen käyttää maadoitetun pistorasian avulla. Matka-adapteria käytettäessä on noudatettava edellä kerrottuja turvaohjeita. Pistokejärjestelmät ovat yhteensopivia yleisimpien sähköpistorasioiden kanssa. Matka-adapteri ei kuitenkaan ole yhteensopiva kaikissa maissa käytettävien pistorasioiden kanssa. Maakohtaiset pistokkeet Pistorasiaa ei koskaan saa kuormittaa sähkölaitteella, joka kuluttaa enemmän sähköä kuin maakohtaiseen pistokkeeseen on merkitty. Perehdy maakohtaisiin matka-adapterin käyttämissäännöksiin. Työnnä maakohtainen pistoke pidikkeeseensä pohjaan saakka ennen matkaadapterin yhdistämistä pistorasiaan. Jos pistorasia ei ole yhteensopiva, maakohtaista pistoketta ei saa yhdistää siihen esimerkiksi rautalangan avulla. Muutoin on olemassa hengenvaara. Maakohtaisen pistokkeen ottaminen käyttöön tai vaihtaminen HUOM! Kun otat maakohtaisen pistokkeen käyttöön tai poistat sen käytöstä, älä paina tai vedä koskettimista vaan tartu ainoastaan pistokkeen muovikuoreen. Työnnä maakohtainen pistoke kokonaan pitimeensä. Matka-adapterin saa yhdistää vain maadoitettuun 230 voltin (Yhdysvallat: 115 voltin) pistorasiaan.). Jos kuori on viallinen, syntyy hengenvaara ja matka-adapteri on toimitettava kierrätykseen Biltema Nordic Services AB 6

7 Suurin virransyöttö Maakohtainen pistoke CH Sveitsi, Liechtenstein I Italia, Chile, Uruguay, El Salvador, Syyria, Jordania Väri Pu nainen Vihreä Ill. nedan på resp landskontakt Virran syöttäminen Yhdistä matka-adapteri pistorasiaan siten, että siinä on kyseisessä maassa käytettävä pistoke. HUOM! Vältä painamasta matka-adapterin kuorta ylöspäin. Muutoin maakohtaisen pistokkeen oikea asento voi muuttua. Työnnä sähkölaitteen pistoke matka-adapterin maadoitettuun pistorasiaan. Ongelmanratkaisu 13 A (2990 W) 15 A (3450 W) (USA:1725 W) 16 A (3680 W) GB Englanti, Irlanti, Hongkong, Singapore, Malesia, Kuwait, brittiläisen kansanyhteisön maat USA Yhdysvallat, Kanada, Taiwan, Japani, Thaimaa, Filippiinit, Brasilia AUS Australia, Tonga, Uusi- Seelanti, Nauru, Argentiina, Cooksaaret, Fidzi, Papua- Uusi-Guinea, Kiina (osittain) D Tum man sininen Musta Keltai nen Tum man sininen Maakohtaisen pistokkeen poistaminen käytöstä Irrota maakohtainen kosketin pitimestä ja aseta se säilytyspussiin. Sähkölaitteiden käyttäminen yhdessä matka-adapterin kanssa Matka-adapterin saa yhdistää vain maadoitettuun 230 voltin (Yhdysvallat: 115 voltin) pistorasiaan. Pistorasiaa ei koskaan saa kuormittaa sähkölaitteella, joka kuluttaa enemmän sähköä kuin maakohtaiseen pistokkeeseen on merkitty. Lisätietoja on edellisessä taulukossa. Jos kuori on viallinen, syntyy hengenvaara ja matka-adapteri on toimitettava kierrätykseen. Ongelma tai vika Yhdistetty sähkölaite ei toimi. Mahdollinen syy Virtaa ei syötetä. Toimenpide Tarkista, että matkaadapteri on yhdistetty pistorasiaan kunnolla. Tarkista, että maakohtainen pistoke on tiukasti paikoillaan. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia! Puhdistaminen Irrota matka-adapteri pistorasiasta ennen sen puhdistamista! Puhdista kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai kemikaaleja. Jätteiden käsitteleminen Toimita käytöstä poistettu matka-adapteri jäteasemalle. Tekniset tiedot Virransyöttö Yhdysvalloissa käytettävä pistoke: V~/60 Hz Muissa maissa käytettävät pistokkeet: enintään 250 V~/50 Hz Enimmäiskuorma V, enintään 16 A (vaihtelee kansallisten määräyksien mukaan) Suojausluokka I (maadoitettu) Mitat ,5 x 61,5 x 55 mm (pxlxk). Paino g, sis. 6 maakohtaista pistoketta HUOM! Lue käyttöohje ennen matka-adapterin käyttämistä Biltema Nordic Services AB

8 Rejseadapter med jordstik VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning igennem og gem den. Bemærk og følg alle sikkerhedsanvisninger! Ved at gennemlæse instruktionerne kan du forstå at bruge alle rejseadapterens muligheder og funktioner. Bemærk henvisningerne nedenfor, især sikkerhedsanvisningerne! På den måde forebygger du defekter som skyldes forkert anvendelse af rejseadapteren. Opstår der problemer se da fejlsøgningstabellen nedenfor eller kontakt Biltema Kundeservice. Sikkerhedsvejledning Ved at følge nedenstående anvisninger undgås person- og ejendomsskader på grund af elektrisk strøm. Beskyt rejseadapteren mod fugt. Dyp aldrig rejseadapteren i vand. Rejseadapteren må kun tilsluttes jordstik. Brug aldrig rejseadapteren hvis den på nogen måde er defekt. Brug ikke rejseadapteren hvis den er slidt, f.eks. hvis overfladen er skadet, eller hvis der opstår en elektrisk fejl (kortslutning, røglugt). Brug ikke metaltråde eller lignende til at skabe forbindelse. Dette kan medføre livsfare! Rejseadapteren er hverken transformator eller frekvensomformer. Inden du bruger rejseadapteren, kontroller altid at elproduktets elektriske specifikationer er i overensstemmelse med rejsemålets elektriske system. Ændre ikke på rejseadapteren overhovedet. Åbn aldrig adapteren. Dette kan medføre livsfare! Anvendelsesmuligheder Rejseadapteren er beregnet til tilslutning af elprodukter med stik til et vægudtag med andre kontaktsystemer. Dette foregår ved at landestikket placeres i stikkontakten og tilsluttes vægudtaget på rejsemålet. Derefter kan et elprodukt bruges via det jordede stik. Rejseadapateren skal bruges i overensstemmelse med sikkerhedsanvisningerne ovenfor. De angivne stiksystemer svarer til de mest almindeligt forekommende officielle oversigtstabeller. Desuden findes der i enkelte lande specielle stiksystemer, hvor denne rejseadapter ikke kan bruges. Brug af lande stik Udtaget må aldrig belastes med et elprodukt, som bruger mere strøm end angivet på landestikket. Find ud af hvilken national lovgivning som gælder for rejseadapteren på rejsemålet. Sæt landestikket helt ind i stikkontakten inden du tænder for rejseadapteren i vægudtaget. Hvis vægudtaget ikke passer må det ikke tilsluttes til et landestik via metaltråde eller lignende. Dette kan medføre livsfare! Indsæt/skift landestik OBS! Når du sætter et landestik i eller tager det ud, må du hverken trykke eller trække i stikket med mindre du holder i kontaktens plastholder. Sæt landestikket helt ind i stikkontakten. Rejseadapteren må kun tilsluttes jordstik ved 230 V~ (USA: 115 V~). Hvis adapteroverfladen er defekt kan der opstå livsfare ved elektrisk spænding, og adapteren skal kasseres Biltema Nordic Services AB 8

9 Maks. strømudtag 13 A (2990 W) 15 A (3450 W) (USA: 1725 W) 16 A (3680 W) Landestik Farve Ill. nedenfor på resp. landestik CH Schweiz, Liechtenstein I Italien, Chile, Uruguay, El Salvador, Syrien, Jordan GB England, Irland, Hongkong, Singapore, Malaysia, Kuwait, Commonwealth-lande USA: USA, Canada, Taiwan, Japan, Thailand, Filippinerne, Brasilien AUS Australien, Tonga, New Zealand, Nauru, Argentina, Cook-øerne, Fiji, Papua Nya Guinea, Kina (delvis) D Rød Grøn Mørkeblå Sort Gul Mørkeblå Skab strømforbindelse Tilslut rejseadapteren (landestikket til det aktuelle land) i stikkontakten. OBS! Undgå at trykke rejseadapteren opad, da landestikkets korrekte stilling derved kan forrykkes. Sæt elproduktets stik i rejseadapterens jordede stik. Fejlfinding Problem/fejl Mulig årsag Foranstaltning Det tilsluttede elprodukt fungerer ikke Ingen strømforsyning Ændre ikke på enheden! Kontroller at rejseadapteren er ordentligt tilsluttet i stikkontakten. Kontroller at landestikket sidder ordentligt fast. Rengøring Tag rejseadapteren ud af stikkontakten inden du rengør den! Rengør med en let fugtig klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler eller kemikalier. Affaldshåndtering Aflever den kasserede rejseadapter på kommunens genbrugsplads. Tekniske specifikationer Strømforsyning USA-kontakt: V~/60 Hz Øvrige: op til 250 V~/50 Hz Fjern landestikket Tag landestikket ud af stikkontakten og placer den i opbevaringsposen. Brug elprodukter med rejseadapteren Rejseadapteren må kun tilsluttes jordstik ved 230 V~ (USA: 115 V~). Udtaget må aldrig belastes med et elprodukt, som bruger mere strøm end angivet på landestikket se også ovenstående tabel. Hvis adapteroverfladen er defekt kan der opstå livsfare ved elektrisk spænding, og adapteren skal kasseres. Maks. belastning V, op til 16 A (i overensstemmelse med nationale bestemmelser) Klasse 1 (med jord) Mål ,5 x 61,5 x 55 mm (lxbxh) Vægt g (inkl. 6 landestik) OBS! Læs brugsanvisningen inden du bruger rejseadapteren Biltema Nordic Services AB

10 2008 Biltema Nordic Services AB 10 Art

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 STEAKHOUSE BBQ CONTACT BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

Art. 25-9928. med elpump. med elpumpe. Käymälä. jossa sähköpumppu. med el-pumpe. 2008 Biltema Nordic Services AB

Art. 25-9928. med elpump. med elpumpe. Käymälä. jossa sähköpumppu. med el-pumpe. 2008 Biltema Nordic Services AB Toalett med elpump Toalett med elpumpe Käymälä jossa sähköpumppu Toilet med el-pumpe 2008 Biltema Nordic Services AB SE Toalett med elpump Allmänt Marintoalett med elektrisk tömning. Robust konstruktion

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer