Innholdsfortegnelse. Kompetansepakken er tilgjengelig på Hensikten med permen...2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Kompetansepakken er tilgjengelig på www.oslo-universitetssykehus.no/barnparorende. Hensikten med permen...2"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Kompetansepakken er tilgjengelig på Hensikten med permen...2 Innledning Utviklingen av kompetansepakken Informasjon til personalet på avdelingen Når mor eller far er alvorlig syk...4 Hvordan ta imot barn og ungdom på avdelingen?...5 Hvordan hjelpe foreldrene?...6 Kommunikasjon med barn og ungdom...7 Hjelp til mestring...8 Bruk av lek, tegning og bilder...9 Referanser Rettigheter, prosedyre, sjekkliste, litteratur Rettigheter når mor eller far er syk hva med barna og ungdommen?...15 Prosedyre/huskeliste (Radiumhospitalet)...16 Sjekkliste for fagpersonell - barn og ungdom som pårørende...18 Litteratur Informasjon til foreldre 10 tips for å snakke med barn/ungdom om en forelders alvorlige sykdom...23 Brosjyre til pasienter og pårørende.: Barn og ungdom som pårørende, - rettigheter og behov når en i nær familie er alvorlig syk Perm til informasjon for pasienter og pårørende. Forslag til innhold Undervisningsopplegg for fagpersonell Powerpoint presentasjon (tekst til presentasjonen - se barnparorende)...28

2 Hensikten med permen Kompetansepakke for helsepersonell Barn og unge som pårørende i somatisk sykehus er laget for å øke kompetansen om barn og ungdom som pårørendes behov når mor, far eller annen omsorgsperson blir alvorlig syk. Kompetansepakken inneholder bakgrunnsinformasjon om temaet og forslag til hjelpemidler og råd i møte med foreldrene og barna. Gjennom litteratursøk og erfaringsinnhenting i 2006 ble kompetansepakken utviklet og i 2007/2008 revidert og implementert ved Oslo universitetssykehus, Riks- og Radiumhospitalet. I 2009 kom Ot.prop.nr. 84 fra Helse- og omsorgsdepartementet, som førte til endringer i Helsepersonellovens 10a og 25 og i Spesialisthelsetjenestelovens 3-7a, januar Lovendringene setter tema Barn som pårørende i et nytt lys og kompetansepakken er revidert sept Ivaretakelse av barn og ungdom som pårørende er ikke lenger noe helsepersonellet bør bry seg med, men noe helsepersonellet er pålagt å bidra til. Lovendringene pålegger helsepersonell å bidra til å dekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Formålet med bestemmelsene er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk. Videre er formålet å forebygge problemer hos barn og foreldre. Bestemmelsen gjelder både for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og private helsetjenester. Rundskriv 1S-5/2010 Barn som pårørende Mor / far er syk, jfr. Mer informasjon på Kompetansepakken er laget før lovendringene kom og må leses utefra sin tid, men er like relevant! Opplysningene i pakken om barns behov når en omsorgsperson er syk, om samtaler med foreldrene om barna/ungdommene og informasjon til barna m.m. vil gi helsepersonellet økt innsikt, forståelse og redskaper i møte med foreldre/barn. Det er utarbeidet nye overordnede retningslinjer for hvordan endringene i lovverket skal iverksettes ved Oslo universitetssykehus HF. Jfr. E Håndboka. Endringer i kompetansepakken: Endringer i lovverket er tatt med, - se Prosedyrer, rettigheter og sjekkliste. Det er føyd til en del litteraturhenvisninger. Undervisningspakken er revidert i henhold til endringer i lovverket. 2

3 Innledning Prosjekt 2006 Prosjektet Barn som pårørende i somatisk sykehus var et kompetansehevende prosjekt på Rikshospitalet HF (RH HF) i Prosjektet har hatt som hensikt å bidra til at personalet i sykehuset skal bli bedre til å ivareta barn og ungdoms emosjonelle behov. Prosjektet var forankret i Sosialmedisinsk avdeling, Klinikk for klinisk service, og finansiert av Helse Sør RHF. Prosjektleder var Anne Hoffmeyer Wæhrens. Det ble bestemt at videre kompetansespredning/ implementering av prosjektresultatet skulle foregå via Lærings- og mestringssentrene i Helse Sør RHF. Kompetansepakken er utviklet gjennom litteratursøk og erfaringsinnhenting både internt på sykehuset og fra andre helseforetak og organisasjoner. En arbeidsgruppe, organisert av Lærings- og mestringssenteret på RH HF, var allerede etablert før oppstart av dette prosjektet. Gruppen fungerte som delprosjekt og har bidratt betydelig til prosjektet Barn som pårørende i somatisk sykehus. Kompetansepakken inneholder informasjon til både personalet og foreldrene. Den inneholder bakgrunnsinformasjon om barns behov når en forelder er syk, og problemstillinger helsepersonell kan møte og bør være oppmerksom på. Videre gis konkrete råd for kommunikasjon med barn for å forberede dem og å snakke med dem om sykdom. Innholdet er kvalitetssikret via Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling ved Barneklinikken ved RH HF og er prøvet ut og evaluert på en avdeling. Dessuten er det prøvet ut og evaluert via Klinisk Stige, et kompetansehevende tilbud for sykepleiere på RH HF. Prosjekt til juni 2008 ble kompetansepakken implementert på Rikshospitalet. Kreftforeningen bisto med prosjektleder i 40% stilling til implementeringen i samarbeid med Læringsog mestringssenteret (LMS) RH HF, Klinikk for klinisk service. Leder Ellen Glåmseter ved LMS og prosjektleder Lise Lotte Hoel. Implementeringen ble utført i samarbeid med en prosjektgruppe og ressursgrupper. Prosjektgruppens medlemmer var Ingun Benno Petterson, Hilde Beate Vik, Lene Beate Strømmen, Astri Dahlstrøm, Ragnhild Hals, Gry Mette Svendsen, Ragnhild Øhrn, Una Stenberg ved Rikshospitalet Gaustad og Berit Hofset Larsen, Nina Ulfsæt, Liv Dagmar Stenvågnes ved Radiumhospitalet og Hilde Karterud ved Epilepsiseneteret-SSE i Sandvika. Ressursgruppene bestod av undervisningssykepleiere og ressurspersoner fordelt på 6 ressursgrupper fra hele sykehuset. Kompetansepakken ble revidert og videreutviklet i juni 2008 med bakgrunn i erfaringene fra implementeringen. I tillegg ble det satt fokus på ungdoms spesielle situasjon. Kompetansepakken er ment som et redskap for de avdelinger som velger å sette fokus på barn og ungdom som pårørende. I pakken er det blant annet et undervisningsopplegg i form av en PowerPoint-presentasjon. Denne presentasjonen ligger i sin helhet på internett barnparorende. Kommentarer til PowerPointpresentasjonen finnes på notatsiden i presentasjonen. Innholdet i kompetansepakken er forsøkt gjort generelt, og de enkelte avdelinger kan i tillegg supplere med det som er relevant for dem. Det er benyttet bilder med tillatelse fra RH HF og bilder hentet fra Microsoft bildedatabase. Fortsatt fokus på barn og ungdom som pårørende skal videreføres via en ressursgruppe. LMS RH HF vil innkalle til møter og seminar i den hensikt i å opprettholde en kollektiv innsats for barn og ungdom som pårørende. 3

4 1. Informasjon til personalet på avdelingen Om barns og ungdoms behov når en i familien er alvorlig syk. Hvordan ta imot barn og ungdom på avdelingen? Hvordan hjelpe foreldrene? Kommunikasjon med barn og ungdom. Når en i familien er alvorlig syk Et stort antall barn og ungdom opplever hvert år at foreldre eller søsken rammes av alvorlig sykdom, og at foreldre eller andre nære personer dør. Forskning viser at et markant høyt nivå av stress er observert hos barn av en forelder med alvorlig fysisk sykdom (Armistead et al., 1995; Korneluk & Lee, 1998; De Judicibus & Mc- Cabe, 2004). Faktorer som spiller inn i forhold til å takle stress er barnets alder, barnets og den syke forelders kjønn samt barnets forståelse av forelderens sykdom. Barnets/ungdommens og familiens mestringsressurser og evt. sårbarhet vil virke inn. Når familier rammes av alvorlig sykdom eller død, bærer barn og ungdom på dobbel sorg, så vel egen som foreldrenes. Barn og ungdoms tanker, følelser og reaksjoner er komplekse og ofte motsetningsfylte. Spesielt mindre barn reagerer med angst for å være alene uten foreldrene. Barn kan også veksle mellom sterke reaksjoner og å være tilsynelatende uanfektet, og de kan reagere med å trekke seg unna hvis vanskelige tema tas opp. Det er signifikante forskjeller i hvordan tenåringsjenter og -gutter opplever en forelders sykdom. Tenåringer opplever høyere grad av angst og depresjon enn barn i prepubertet og unge voksne. Ofte er det mest uttalt hos pubertetsjenter hvor moren har kreft (Sears & Sheppard 2004). Pubertetsjenter med syke mødre blir belastet med mer husarbeid enn andre ungdommer. Tenåringer kan reagere med å ta økt ansvar hjemme eller med å trekke seg unna familien. Både tenåringer og yngre barn kan reagere med konsentrasjonsvansker. Forskningsresultater antyder at familiefaktorer som samhørighet, konflikt og både individets og familiens mestringsstrategier er viktige faktorer som kan påvirke barnas tilpasning (Korneluk & Lee, 1998). På tross av store vanskeligheter kan barn også demonstrere motstandskraft og positive sider som større uavhengighet (Butera- Prinzi & Perlesz, 2004). Alle barn og ungdommer trenger imidlertid støtte fra stabile voksne som kan yte omsorg for dem. Selv om det innen helsesektoren er blitt satt sterkere søkelys på barn og ungdoms behov i forbindelse med nære voksnes sykdom i løpet av de siste årene, er barn og ungdom ofte usynlig til stede i mange sammenhenger. 4

5 Hvordan ta imot barn og ungdom på avdelingen? Det er viktig at barn og ungdom som kommer på avdelingen blir sett, og at man møter dem på deres premisser. De bør involveres, men ikke overinvolveres og ikke pålegges spesifikt ansvar eller omsorgsoppgaver. De bør dessuten beskyttes mot sterke visuelle inntrykk og sterke voksenreaksjoner (Straume, 2005). Illustrasjonsfoto Det kan være en fordel at personalet vet at barnet eller ungdommen skal komme, slik at de kan være forberedt. Barnet og ungdommen kan forberedes på forhånd av den friske forelder eller en annen voksen, ved hjelp av bilder/tegninger og brosjyrer. Dette vil kunne redusere angsten. I denne sammenheng kan man overføre erfaringer og forskningsresultater fra pediatrien om å ivareta innlagte barn og søskens emosjonelle behov. Forskning viser at forberedelse av barn gjennom lek før innleggelse og poliklinisk konsultasjon er angstreduserende (Ellerton & Merriam, 1994; Mitchell, 2004). Barn og ungdom gjør seg mange forestillinger. Gjennom fotografier og illustrasjonstegninger danner de mer realistiske bilder. Se Bruk av lek/ tegninger og bilder. Det kan være lurt å ha med en annen voksen som kan være til støtte for barnet og ungdommen under besøk på sykehus. Det er viktig at barna og ungdommen får tillit til den som tar imot dem, og at de føler trygghet og varme. Alle barn uansett alder forstår, men de forstår på hver sin måte. Sykepleieren og andre fagpersoner vil kunne gi dem anledning til å uttrykke sine spørsmål og følelser. Det krever engasjement og innlevelse og må tilpasses barnets alder, utvikling og personlighet. Man kan evt. starte med å spørre: - Vet du hvorfor mor/far er på sykehuset? - Er det noe du lurer på? - Hvordan er det med deg når mor/far er på sykehuset? - Har du noen å snakke med hvis du lurer på noe? Er det noe du har lyst til at vi skal gjøre sammen? (Husebø, 2005). En positiv tilnærming er også å tilby saft og boller og lignende. I de tilfellene hvor foreldrene ikke har tid eller krefter til å gi informasjonen, bør det diskuteres om det er andre i familien eller helsepersonell som kan gi den. Det henvises for øvrig til sjekkliste. 5

6 Hvordan hjelpe foreldrene? Noen familier er små og sårbare, andre har flere ressurser. Det er viktig å være åpne overfor foreldrenes spørsmål omkring barna. Selv om helsepersonell ikke kan svare på alt, kan foreldrene med støtte av helsepersonellet opparbeide seg en form for helsekunnskap, bl.a. gjennom den informasjonen og veiledningen de får, og gjennom den kunnskapen de selv tilegner seg. Det er viktig å oppmuntre til kommunikasjon innad i familien og støtte foreldrene til kommunikasjon med barna sine. Det er viktig at barn og ungdom blir trygge på hvor den syke mor eller far skal være, og hvem som skal ta seg av hun/han. Hverdagen bør tilrettelegges så de også vet når den friske forelderen kommer hjem. I barnehage og skole kan det være vanskelig for barna og ungdommen å konsentrere seg. De tenker på hvordan den syke forelderen har det. Det er viktig at det er voksne som tar tak i dette tidlig og snakker med barna og ungdommen om hvorfor de opplever disse problemene og hjelper dem, slik at det blir lettere for dem å konsentrere seg. Foreldrene oppfordres til å informere førskolelærere og lærere om situasjonen med sykdom i hjemmet. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig at avdelingen tar kontakt, men alltid etter avtale med foreldrene. Barn og ungdom kan trenge andre enn foreldrene å snakke med. Derfor er det viktig at de som møter barnet og ungdommen i det daglige er orientert om situasjonen. Ungdom tenker mye over hvordan fremtiden blir. De kan også være flaue over den syke forelderen og redde for at vennene skal se dem. Det er ofte vanskelig for dem å vise følelser. Noen takler det ved å være mye hjemmefra, sammen med venner. Andre reagerer med å være hjemme og hjelpe foreldrene. Noen tar på seg mye ansvar hjemme i en fase hvor andre ungdommer løsriver seg mer fra sin familie, og de kan slite med dårlig samvittighet hvis de ikke er hjemme med den syke forelderen. Det er viktig at foreldrene er åpne både om sykdommen og om hvordan de har det. Det er også viktig at det er voksne som kan høre på ungdommene når de selv er motivert for å dele tanker og følelser (Kreftforeningen, 2000). Det er viktig at foreldre får støtte til å søke hjelp hvis barnet viser bekymringsfulle endringer i humør og atferd. Dersom barn eller ungdom fungerer dårlig over tid, bør de ha profesjonell hjelp. Foreldrene oppfordres til å kontakte det lokale hjelpeapparatet, helsesøster eller andre. Kanskje kan barnet eller ungdommen ha glede av samtalegrupper for unge pårørende (www.kreftforeningen.no). Mange barn og ungdom reagerer med angst for å være alene. Spesielt mindre barn vil gjerne være sammen med foreldrene og kan vegre seg for å være på skolen eller i barnehagen. Det er derfor viktig å oppfordre foreldrene til hurtig å la barna komme på besøk på sykehuset. Men barnet bør være forberedt; for eksempel på forandringer i forelderens utseende (Kreftforeningen, 2000). Illustrasjonsfoto 6

7 Kommunikasjon med barn og ungdom Det kan også være situasjoner hvor det er helsepersonellet som skal informere barnet og ungdommen. I disse tilfellene er det viktig å være bevisst på hva samtalens hensikt er. Informasjon til barn og ungdom bør være åpen og ærlig, men skånsom. Språket som anvendes bør være direkte og tydelig, alderstilpasset og konkret. Det er en fordel å ta utgangspunkt i det barnet og ungdommen har observert med fokus på her og nå. Ved forklaringer til barn og ungdom bør man ta sammendraget først og detaljene etter hvert. Kommunikasjonen skal være mestringsorientert. Barnas og ungdoms opplevelse og lojalitet bør aksepteres, og skyldfølelse dempes (Straume, 2005). Forslag til måter å informere barn på etter alder er utarbeidet etter en svensk undersøkelse av hvordan innlagte barn oftest informeres (Mansson & Dykes, 2004). Små barn (2-3 år) informeres sammen med foreldrene ved hjelp av dukker og terapeutisk lek. Se avsnittet Bruk av lek og tegning side 8. utstyr som den syke evt. er utstyrt med. Det er hensiktsmessig å demonstrere på dukker. Man kan også vise dem relevante fotos og vise dem rommet hvor eventuelt inngrep skal foregå eller har foregått. Skolebarn (6-12 år) kan informeres ved å vise dem relevante fotos og medisinsk utstyr. Det kan evt. informeres gjennom skriftlige anvisninger, anatomibøker ( kroppen - bøker) som passer til alderen og relevante brosjyrer. Til de minste skolebarna kan dukker anvendes etter vurdering for det enkelte barn. Det er viktig å gjøre forklaringen enkel. Tenåringer (13-18 år) informeres ved å vise dem utstyr som brukes ved prosedyrer og gjennom brosjyrer, bilder og fotoalbum, samt bruk av dialog. Det avgjøres i hvert enkelt tilfelle om foreldrene skal være til stede. Det er spesielt viktig for ungdommene å bli sett og inkludert. De er i en periode hvor den personlige identitet utvikles, og de er på vei til å løsrive seg fra foreldrene. En forelders sykdom kan derfor gripe forstyrrende inn i denne løsrivingen. Førskolebarn (4-5 år) informeres sammen med foreldrene ved å vise dem relevant medisinsk Ofte vil hensikten være å informere og forberede barna og ungdommen. Barnet og ungdommen kan formidle at det har spørsmål og tanker som det er viktig å få svar på, og foreldre kan formidle at de synes det er vanskelig å snakke med barnet og ungdommen om sin sykdom. Informasjonen kan være om tilstanden til forelderen, hendelser, observasjoner, sammenhenger og årsaker. Det kan være hensiktsmessig å bruke konkrete hjelpemidler. Illustrasjonsfoto 7

8 Hjelp til mestring Samtalens hensikt kan også være å hjelpe barnet og ungdommen til mestring, bearbeidelse og tilpasning eller å avdekke forhold i barnets og ungdommens liv (Straume, 2005). Det er en prosess som tar tid og vil oftest bli fulgt opp av fagpersoner i barnets og ungdommens hjemmemiljø. Det er imidlertid viktig at behovet blir avdekket og at det blir formidlet videre til det lokale hjelpeapparatet som helsestasjon, skole og PP-tjeneste. Foreldrene må være orientert om dette. Det kan likevel være en fordel at barna og ungdommen allerede under forelderens innleggelse på sykehus får mulighet for å sette sammen hendelser og opplevelser. En god måte å kommunisere med mindre barn på er gjennom tegninger som er laget spesielt for å snakke med barn som er i vanskelige situasjoner (Holmsen 2004). Språk og begreper som gir forutsigbarhet og trygghet er viktig. Pass på å gi mer kortfattet og enkel informasjon jo yngre barnet er. Et godt utgangspunkt er å spørre barnet hva det vet om forelderens sykdom og hvorfor mor eller far er på sykehus. Holmsen M. (2004). Samtalebilder og tegninger en vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner. Oslo: Damm & søn. Tegning: Kjell Midthun. En billedbok av samme forfatter er skrevet om musebarn - som en fortelling for barn. Det er en bok om hvordan det er å ha en bror eller søster på sykehus for den som er igjen hjemme. Boken kan også brukes til barn som er pårørende til voksne innlagte pasienter. Den er velegnet til førskolebarn og kanskje opp til 2. klasse: Holmsen M. (2006). Mens Rasmus er på sykehus. Målet med samtalen er å hjelpe barna til å mestre den nye hverdagen. Slike tegninger bygger på teori om anerkjennende og empatisk kommunikasjon. Barnet assosierer til tegningene og forteller historier der de gjør bruk av egne tanker, følelser og opplevelse. Tegning: Kjell Midthun 8

9 Bruk av lek, tegning og bilder Barn av syke foreldre kan også ha nytte av bruk av dukke ved informasjon om foreldrenes sykdom og behandling. Ved informasjon av de minste barna sammen med foreldrene kan man for eksempel innlede med å si: Dukken har den samme sykdom som mamma eller pappa. Til de litt større barna kan man si: Vi kan late som om dukken er som mamma eller pappa. Dukken leveres gratis fra Kiwanisklubber til sykehus over hele landet. Illustrasjonsfoto Barn og ungdom kan ha feil oppfatning av årsaker til sykdom og innleggelse på sykehus. Gjennom lek og samtale kan barn og ungdom lettere forstå sammenhengen. Innlagte barn på barneavdelinger blir ofte forberedt av sykepleiere gjennom en informativ samtale med bruk av dukker. Leken brukes bevisst for å hjelpe barnet til å mestre en gitt situasjon. Denne form for terapeutisk lek er noe alle kan lære seg. Den er ikke det samme som leketerapi, som er en psykoterapeutisk teknikk (Cosentino 2001). Kiwanisdukken er en tøydukke som brukes på barneavdelinger til å forberede barn på inngrep eller gjøre dem kjent med behandlingen de skal få eller har fått. Dessuten får barnet selv mulighet for å leke seg gjennom hendelsene. De kan tegne og plastre på den, og de kan sette sprøyter i veneflon og slange. Barn som kommer på besøk kan også være med på å lage egen sykehuskoffert av to pussbekken (se illustrasjon i Bruk av lek - å leke det ut). Det brukes piperensere til å lage håndtak og det legges sprøyter m.m. opp i den ting som er relevante i hvert enkelt tilfelle. Barnet får den med seg hjem. Fri lek kan også brukes. Leken kan få barnet til å uttrykke følelser, normalisere opplevelsene på sykehuset og lette spenninger. Helsepersonell kan også bruke lek til å vurdere barna for å finne frem til undervisningsstrategier som passer til barnets utviklingstrinn (Cosentino, 2001). En bør fokusere spesielt på barnets evne til å kommunisere og nyttiggjøre seg tegning, bilder, dukker/figurer og verbal kommunikasjon. Tegning og annen ekspressiv kunst kan være et medium for kommunikasjon med barn og kan brukes som et redskap til å hjelpe barn til å uttrykke seg. De fleste barn liker å tegne. Helsepersonell skal ikke tolke tegningene, men kan la barnet selv fortelle om hva det tegner. 9

10 Bruk av lek å leke det ut Ved informasjon eller forberedelse av barn gjennom lek reduseres angsten for det ukjente. Leken brukes bevisst for å hjelpe barnet til å mestre en gitt situasjon. Fri lek kan også brukes til å gjøre det lettere for barnet å uttrykke følelser. Barn som kommer på besøk kan være med på å lage egen sykehuskoffert av to pussbekken. Det brukes piperensere til håndtak. Sprøyter m.m. legges opp i den ting som er relevante i hvert enkelt tilfelle (se ill.). Barnet får den med seg hjem. En leke/tegnekrok kan synliggjøre at barn inviteres til å være på avdelingen. Velegnete tegninger til å fargelegge kan kopieres opp. Tegningene kan evt. lamineres og henges opp hos den syke forelder. Barnet kan få en Kiwani tøydukke. Dukken er hvit, helt nøytral og uten klær. Det tegnes eller limes øyne, nese og munn på. Dukken kan forsynes med i.v. slange som CVK eller andre aktuelle inngrep. Barnet får den med seg hjem. Dukker bestilles hos Kiwanis Club, Skedsmo, tlf og er gratis. (Sjekk først om LMS har noen på lager.) Bak Barneklinikken på Rikshospitalet finnes en natursti. I vestibylen ved Barneklinikken er det et fotballspill, biljard og lekekrok. Tilgang til ungdomsrom med bl.a. playstation, kan fås via hovedresepsjonen. Det finnes et eget aktivitetshefte som heter Barnas Rikshospital. På Radiumhospitalet kan pårørende bl.a. oppholde seg i skolestue, ungdomsrom hvor det er PC og musikkinstrumenter samt i velferdsrom/ svømmehall. 10

11 Bruk av fotografering/bilder Til forberedelse av barn og ungdom før besøk på sykehuset eller til barn og ungdom som ikke kan komme på besøk på sykehuset. Barn og ungdom gjør seg mange forestillinger. Gjennom fotografier danner de mer realistiske bilder. Personlige bilder bør brukes med stor omtanke og alltid i samarbeid med foreldrene. Rikshospitalet Radiumhospitalet Bilder fra sykehuset så barnet eller ungdommen kan se hvor mor eller far skal være kan sendes elektronisk via e-post. Avdelingene kan ta egne bilder fra postene. Kort med bilder fra Rikshospitalet kan også kjøpes i kiosken. Bilder eller videoopptak fra sengepostene kan lagres på avdelingenes hjemmeside og på hjemmeside for Barn og ungdom som pårørende: barnparorende 11

12 Den friske forelder kan eventuelt ta bilder som kan brukes til å fortelle barnet eller ungdommen om forløpet. Kan sendes via e-post eller mobiltelefon. 12

13 Rikshospitalet Radiumhospitalet Epilepsisenteret-SSE Tegninger til informasjon av barn og ungdom som har syk forelder/nær pårørende ved Oslo universitetssykehus. Lærings- og mestringssenteret, september

14 Referanser Armistead L., Klein K., & Forehand, R. (1995). Parental physical illness and child functioning. Clinical Psychology Review, 15, Butera-Prinzi F. & Perlesz, A. (2004). Through children s eyes: children s experience of living with a parent with an acquired brain injury. Brain Injury, 18, Cosentino B. Play it again, Sam. The Power of Therapeutic Play. Nursing Spectrum Ref Type: Electronic Citation MagazineArticles/article. cfm?aid=3726 De Judicibus M. A. & McCabe M. P. (2004). The impact of parental multiple sclerosis on the adjustment of children and adolescents. Adolescence, 39, Ellerton M. & Merriam C. (1994). Preparing children and families psychologically for day surgery: an evaluation. Journal of Advanced Nursing, 19, Holmsen M. (2004). Samtalebilder og tegninger: en vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner. [Oslo]: Damm. Korneluk Y. G. & Lee, C. M. (1998). Children s adjustment to parental physical illness. Clin.Child Fam.Psychol.Rev., 1, Kreftforeningen. (2000). Jeg har ikke gjort leksene i dag, min mor fikk kreft i går. Oslo. Ref Type: Video Recording Mansson M. E. & Dykes A. K. (2004). Practices for preparing children for clinical examinations and procedures in Swedish pediatric wards. Pediatric Nursing, 30, 182-7, 229. Mitchell C. (2004). Preparing children and their families for hospitalisation: a review of the lite-rature. Neonatal, Paediatric and Child HealthNursing, 7, Sears H. A. & Sheppard H. M. (2004). I just wanted to be the kid : adolescent girls experiences of having a parent with cancer.canadian Oncology Nursing Journal, 14, Straume M. (2005). Ivaretagelse av barn som pårørende. Ref Type: Slide Husebø S. (2005). Sykdom, sorg og kjærlighet: Hva kan vi lære av barn? Når barn og voksne rammes av alvorlig sykdom og død: For pasienter, pårørende og fagpersonell. Oslo: MEDLEX norsk helseinformasjon. 14

15 2. Rettigheter, prosedyre, sjekkliste, litteratur Rettigheter når mor eller far er syk hva med barna og ungdommen? Når det er behov for mer enn familie og venner kan yte Kommunen har det primære oppfølgingsansvaret for barn der foreldrene ikke selv kan dekke behov for tilsyn på grunn av sykdom eller andre forhold. Det kan være spørsmål om behov for hjelp til den daglige omsorgen for barnet, for støttekontakt, avlastning eller lignende. Hjelpens omfang, hvem i kommunen som har ansvaret m.m. vil variere fra kommune til kommune. På kommunens servicekontor eller kontoret for hjemmebaserte tjenester kan du få informasjon, råd og bistand. Hvis det er behov for ekstra støtte i skolen, vil klasselærer eller sosiallærer kunne bistå, evt. viderehenvise til PP - tjenesten. Omsorgspenger når barnepasser er syk - Folketrygdloven: Internett: (lover og regler - Kapittel 9 i folketrygdloven) 9-5 Første ledd bokstav b - Barnepassers sykdom Dersom mor eller far er syk, kan det ytes omsorgspenger til den av foreldrene som er i arbeid. Dette gjelder f. eks når den av foreldrene som til vanlig passer barnet, er syk. Det kan også omfatte far eller mor dersom en barnehage må stenges på grunn av sykdom hos personalet. Det forutsettes at barnepasser er så syk at han eller hun ikke kan ha det nødvendige tilsynet med barnet. 9-6 Hovedregelen Hovedregelen er at det gis omsorgspenger for 10 dager pr. kalenderår, 15 dager ved omsorg for mer enn 2 barn, og henholdsvis 20 og 30 dager for enslige forsørgere, dvs. etterlatte, enslige mødre, skilte og separerte. Omsorgspenger gis til og med barnet fyller 12 år. Dersom en av foreldrene er alvorlig syk over lang tid, kan den andre forelderen bli vurdert som enslig forsørger og få omsorgspenger. Ved livstruende sykdom og opphold i sykehus over lang tid Når pasienten har livstruende sykdom, ikke selv makter å reise hjem og har barn under 14 år, dekker NAV trygd reiseutgiftene til barnet/ barna sammen med en ledsager èn gang pr. uke. Bestemmelsen gjelder så sant sykehusoppholdet er ment å vare utover 14 dager. Det bør foreligge uttalelse fra behandlende lege. Oppholdsutgiftene dekkes imidlertid ikke. Se Hovednr. 71 Lov om spesialisthelsetjenesten 5-5 Reise, opphold, ledsager. Hjemreise dekkes vanligvis ikke for innlagte pasienter (permisjonsreiser). Unntak: Utgifter til hjemreise for innlagte i regionsykehus, spesialsykehus og landsdekkende sykehus dekkes ved livstruende sykdom, men ikke hvis pasienten er bosatt i det fylket hvor sykehuset ligger. Pasienter som må bo utenfor hjemstedet under seriebehandling, får dekket utgifter til hjemreise ved en eller flere dagers opphold i behandlingen. Mer om rettigheter og hjelpeapparatet Flere av de større brukerorganisasjonene (pasientforeningene) har utgitt egne hefter over rettigheter, støtteordninger og hjelpeapparatet. Kreftforeningen har utgitt hefte Rettigheter for pasienter og pårørende som kan gi gode tips til flere pasienter enn de som har kreftdiagnosen. telefon Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO, er en paraplyorganisasjon for en rekke pasientforeninger. De har eget Rettighetssenter som betjenes av jurister, telefon eller Ellen Glåmseter, Oslo universitetssykehus, Lærings- og mestringssenteret sept

16 Prosedyrer, huskeliste (Radiumhospitalet) Noen avdelinger ved sykehuset har utarbeidet kvalitetsdokumenter for barn som pårørende. Her er et eksempel fra Kreftklinikken. 16

17 17

18 Navn: Sjekkliste for fagpersonell Barn og ungdom som pårørende Hensikt: Pasienter og pårørende på Oslo universitetssykehus skal få informasjon og råd Sjekklisten er tilgjengelig på og kan tilpasses hver enkelt avdeling Barn og ungdom som pårørende 0-18 år Dato Fagperson Kommentar Pasientens barn Navn, fødselsår: Navn, fødselsår: Navn, fødselsår: Informert muntlig Barn og ungdoms behov for informasjon Barn og ungdoms behov for å komme på besøk Helsesøster/skole/ barnehage behov for informasjon Samtaletilbud med fagpersoner i sykehuset Informert skriftlig Informasjonsbrosjyre Informasjonsperm på pårørenderommet Gjort barn og ungdom kjent på sykehuset Avdelingen, poliklinikken, behandlingsrom etc. Aktivitetstilbud, park, spill, leker, underholdning etc. Informert barn og ungdom om sykehus/sykdom/behandling Bilder av sykehuset, avdelingen, pasientrom Tegninger av sykehuset, avdelingen, behandling Kiwanisdukke/sykehuskoffert Bøker/Kjemomannen Kasper Annet Overført informasjon etter avtale med pasient Ansvarlig avdeling på sykehus i fylket Helsesøster Fastlege Skole Barnehage Evt. andre Informert om mulige støtte og hjelpetiltak Samtalegrupper for barn og ungdom Kurs og gruppetilbud for pasient og familie Pasientforeninger/brukerorganisasjoner Faglig rådgivning via helsesøster, PPT, BUP Nettverksgruppe Brosjyrer/litteratur Flere sjekklister og skjema i Rundskriv 15-5/2010, Barn som pårørende. 18

19 Litteratur Se også referanser under Informasjon til personalet på avdelingen Fagpersonell Barn er også pårørende: en beskrivende studie av sykepleieres møte med barn og unge som er pårørende til kreftsyk mor eller far. Antonsen, E.E.B (2002). Oslo: Universitetsforlaget Hvordan støtte familier i sorg? Bugge K. (2001). I Kirkevold, M & Ekern, K. S. (Red); Familien i sykepleiefaget (s ). Oslo: Gyldendal akademisk. Hvordan møte barn og ungdom i sorg? Bugge, K. (2003). I Bugge, K.E, Eriksen, H. & Sandvik, O. (Red); Sorg (s ). Bergen: Fagbokforlaget Having a parent with cancer: coping and quality of life of children during serious illness in the family. Helseth S. & Ulfsæt N. (2003). Cancer Nursing, 26, The quality of communication between parents and adolescent children in the case of parental cancer. Huizinga G. A., Visser A., van der Graaf W. T., Hoekstra H. J., & Hoekstra-Weebers J. E. (2005) Annals of Oncology, 16, Barn som pårørende. Jakobsen, L. (2004). I Løvli, H.M.S. & Gravklev-Ludvigsen, J. (Red). Epilepsiens mange ansikter (s ). Porsgrunn: Epilepsiforeningen i Grenland. Support for children whose parents have cancer. Larkin, M. (2003). The Lancet Oncology, 4, 517. Children visiting in the adult ICU: a facilitated approach. Pierce B (1998). Crit Care Nurse, 18, Attachment needs of adolescent daughters of women with cancer. Quinn-Beers J. (2001). Journal of Psychosocial Oncology, 19, Når sorg får et komplisert forløp. Straume M. (2003). I Bugge, K.E.,. Eriksen, H & Sandvik, O. (Red) Sorg (s ). Bergen: Fagbokforlaget An exploration of the support available to children who may wish to visit a critically adult in ITU. Vint P. E. (2005). Intensive Crit Care Nurs., 21, A nurse s role in helping well children cope with a parent s serious illness and/or hospitalization. Winch A. (2001). Journal of the Society of Pediatric Nurses, 6, 42-46, Artikler fra bl.a. tidsskriftet Omsorg Nordisk tidsskrift for palliativ medisin - relevante artikler som kan skrives ut og legges i permen, velges av avdelingene Barn og ungdom som pårørende Hur er det att växa upp med en kronisktsjuk förälder? Andrae K. Omsorg (2005) 4:

20 Kreftsykepleie: Skolebarn er også pårørende. Antonsen EB. Sykepleien 11 (2004). Projekt OmSorg - skolens rolle i forhold til unge som pårørende. Bøge P (2005). Omsorg 4: Barn og ungdom i sorg. Bugge K. (2001). Sykepleien, 7 php?articleid=578 Støtte til barn og ungdom som pårørende og etterlatte til kreftpasienter ved Ullevål universitetssykehus. En samarbeidsmodell. Bugge KE, Bergh, I & Aamotsmo, T. Omsorg 4(2005): At miste forældre er svært -men at have syge forældre kan være sværere. Engelbrekt P. Nordisk Sosialt Arbeid 25.1 (2005): Netværkets centrale betydning når forældre rammes af alvorlig sygdom. Engelbrekt P. Omsorg 4 (2005): Børn som pårørende. Rapport fra Finsencentrets tværfaglige gruppe. Jacobsen N and L Mølsted. Fokus på kræft og sygepleje 1 (2004): Grupper for børn og unge med en kræftsyg forælder. Juel-Blicher, U and B Kasten. Omsorg 4 (2005): Hjælp - min mor har fået kræft. Poulsen R. Omsorg 4 (2005): Psykologisk trivsel hos børn af forældre med kræft. En oversigt over forskning. Rosbjerg RS Thastum M. Omsorg (2005) 4, Krise og sorg. Sivertsen AK. Kreftsykepleie 4 (2005): Foreldrerollen - informere eller tie? Totland L. Omsorg 4 (2005): 3-6. Informasjon til barn og unge i sorg relatert til foreldres kreftdiagnose. Værholm, R. Omsorg 4 (2005): Supplerende litteratur og aktuelle lenker (2011) Den friske forelders opplevelse og mestring av foreldrerollen ved uhelbredelig kreft hos samlivspartner. En litteraturstudie. Aamotsmo T. (2010) BALANSEKUNSTNER.pdf Barns Beste, ressursside om og for barn som pårørende Children s experiences of a family support program when their parent has incurable cancer. Bugge KE, Helseth S, Darbyshire Ph. Cancer Nursing (2008); 31 (6):

21 Å treffe andre som virkelig forstår. Ensby T, Dyregrov K, Landmark B. Sykepleien Forskning (2008); 3: Barn som pårørende Mor/far er syk; Helsedirektoratet. Rundskriv 1S 5/2010 og brosjyre til barn som pårørende rende rundskriv Barns og ungdoms informasjonsbehov når mor eller far får kreft. Litteraturstudie. Larsen BH, Nortvedt M. Sykepleien Forskning nr 1, (2011); 6: Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre: Sommerschild H i Mestring som styrende begrep: Gjærum B, Grøholt B, Sommerschild H (red) Oslo: Tano Ascehoug, Barn/ungdom og foreldre Bøker for voksne Barn og traumer: En håndbok for foreldre og hjelpere. Dyregrov A. (2000). Bergen: Fagbokforlaget Syke barn i familien: Informasjon og veiledning til foreldre. Hordvik E. (1997).Oslo: Pedagogisk forum. Sykdom, sorg og kjærlighet: Hva kan vi lære av barn?: når barn og voksne rammes av alvorlig sykdom og død: For pasienter, pårørende og fagpersonell. Husebø S. (2005). Oslo: MEDLEX norsk helseinformasjon. How to help children through a parent s serious illness. McCue K. (1994). New York: St. Martin s Press. Vær der for meg: om ungdom, død og sorg. Ranheim U (2002). Lisbeth Michelsen, foto. Asker. ISBN Bøker/lydbøker for barn og ungdom Meg også Bok for barn og ungdom som opplever sykdom i familien. Johansen E, Bergan T (2010). Oslo universitetssykehus HF. Universitetsforlaget. Kjemomannen Kasper og jakten på de sure kreftcellen. Kreftforeningen www. kreftforeningen.no - Tlf Da pappaen til Johanne hadde kreft. Anne Marie Handeland (2009). Kreftomsorg Rogaland. Kulturhuset Forlag AS Sandnes Mai-Elins mamma har MS. Ernemo B. (2004). Serono Nordic AB. Mens Rasmus er på sykehus. Holmsen M. (2006). Oslo: Cappelen. 21

22 Når verden vælter: 26 unge om angsten for fremtiden, når far eller mor bliver hjerneskadet. [s.l.]: Jensen, J. (2004). Hovedland. Bernt på sykehus/kjell Johnsen; [musikk: Frode Fjellheim]. Johnsen K. (2000). Lydbokforlaget ISBN Det er lov å være lei seg. En liten hjelpebok for barn som sørger. Mundy M. (1998). Ungarn: Libretto Forlag. Tenkeboka - Det blå hjerte - om et barns kjærlighet til en mamma som er død. Susanne 8 år (2006). Romerike: Uranus Forlag. Jordbær og svarte pannekaker. Skrevet for barn som er pårørende til voksne med ervervet hjerneskade. Mia Tuft er psykolog på Sunnaas. Tuft Mia., Illustrert av Kristin Bjerke. Boken bestilles via Brosjyrer for og om barn og ungdom som pårørende Små barns sorg. Dyregrov, A. Pedagogisk forum. Tlf Bestillingsnr. Q ISBN: http://odin.dep.no/filarkiv/170252/Smbarnss.pdf Barn som pårørende. Weidemann, KM. (red.) Kommuneforlaget Tlf ISBN: Mor eller far har kreft. Devold, SF. (red.) Kreftforeningen - Tlf Til deg som er pårørende. (Ungdom omtales side 20) Kreftforeningen no - Tlf Barn som pårørende. Helsedirektoratet. Rundskriv 15-5/2010 om endringene i Helsepersonelloven. Ungdom og sorg. Bugge, KE, Grelland, E, og Schrader, L. Kreftforeningen www. kreftforeningen.no - Tlf Hjelp til å finne egnet litteratur fås også ved henvendelse på bibliotek og i Lærings- og Mestringssenteret 22

23 3. Informasjon til foreldre 10 tips til å snakke med barn og ungdom om en forelders alvorlige sykdom Stol på deg selv: Du vil finne din personlige måte å snakke på og gi støtte til dine barn gjennom vanskelige tider. Selv om du kanskje ikke helt klarer å beskytte dine barn så mye som du ønsker, kan du hjelpe dem til bedre å mestre livets vanskeligheter. Bare gjør ditt beste! Ha tillit til ditt barns evne til å forstå og til å takle tingene: Vær trygg på ditt barns styrke og utholdenhet. Nedenfor er det flere råd/tips om hvordan du bør forberede deg på å snakke med barnet ditt slik at din åpenhet kan styrke barnets evne til å mestre. Ta deg tid: Før du snakker med barna dine, ta deg tid til å håndtere akutte medisinske utfordringer, lag behandlingsplaner, og ta tak i dine egne følelser. Å ta seg tid til disse skrittene hjelper deg til å kommunisere mer effektivt med barna dine. Skaff den hjelpen du trenger: Før du snakker med barna dine ønsker du kanskje å konferere med familie og venner. Eller du kan snakke med en sosionom, prest, barnelege, sosiallærer på skolen, og/eller foreldre i tilsvarende situasjon. Du kan finne det nyttig å oppsøke bøker, nettsteder og støttegrupper *. Gå i gang: Du kan utsette å snakke med barna til du føler deg forberedt, men det er sannsynligvis best å ikke vente med den første samtalen alt for lenge. Barn kan merke når noe er annerledes. Hvis du ikke begynner å snakke, blir de bekymret. Så trekk pusten dypt og begynn å snakke. Følg barnets antydninger: Oppmuntre barnet til å stille spørsmål. Gjør ditt beste for å svare på spørsmål på en enkel måte. Prøv å ikke overvurdere barnas alder, modenhetsgrad, evne til å forstå og behov for å vite. Fortsett å snakke: Sykdom er en prosess og over tid vil det oppstå mange anledninger til å snakke om livet, sykdom, medisinsk omsorg og det å dø. Bruk disse anledningene til å gjøre det mulig for familiemedlemmer å snakke og å reflektere. Finn måter å ha en åpen kommunikasjon slik at barna kan stille spørsmålene sine og gi utløp for følelser og bekymringer. Finn voksne som kan være dine støttespillere: Gi dem anledning til å være dine øyne og ører og til å informere deg om de har bekymringer for barnas tilpasning i forbindelse med sykdommen. Slike støttespillere kan være lærere, sosiallærere, helsesøstre, veiledere og foreldre til dine barns venner. Kom i forkjøpet av en eventuell kronisk fase: Du kan komme til å leve lenge med sykdommen din, selv om det kan være vanskelig å tro den første tiden etter at du har fått vite at du har en alvorlig sykdom. Det kan komme tider hvor sykdommen avtar og blir mindre betydningsfull. Gjør ditt beste for å hjelpe familien din til å nyte disse gode tider. Fritt bearbeidet etter Janet D. Perloff, PhD, AM og Victoria M. Rizzo, PhD, MSW* og artikkelen Conversations from the Heart: Ressources for Talking With Children about a Parent s Serious Illness. A Life Institute Book, Copyright

24 Ønsker du å vite mer? I perm på besøksrommet finnes det litteratur om barn og ungdom som pårørende. Vi har også noen DVD er dere kan låne. De viser litt av barn og ungdoms reaksjoner og behov for informasjon når noen i familien blir alvorlig syk. Ta gjerne kontakt med personalet om det er noe dere lurer på. Se også universitetssykehus.no/barnparorende. Brosjyren er utviklet i samarbeid med Lærings og mestringssenteret Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Kreftforeningen i prosjektet: Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Besøksadresse: Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo Postadresse: Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: E post: hf.no Målgruppe: Pasienter og deres pårørende Utgiver: Forum: Barn og ungdom som pårørende, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Trykk: Printes ut av avdelingen ved behov Dato: september universitetssykehus.no Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Sentralbord: Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst RHF. Barn og ungdom som pårørende Informasjon til pasienter og pårørende behov og rettigheter når en i nær familie er alvorlig syk Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

25 Barn og ungdom er hjertelig velkommen til Oslo universitetssykehus. I dette heftet finner du nyttige tips om du har barn eller ungdom som nære pårørende. Informasjonen i dette heftet gjelder først og fremst behandling på Rikshospitalet. Barn og ungdoms reaksjoner. Når en nær pårørende blir syk, kan hverdagen til barn og ungdom endre seg og bli preget av bekymringer. Barn er gode observatører av omgivelsene. De gjør sine egne tolkninger om endringene. Barn som mangler informasjon om sykdommen til den pårørende, kan ha fantasier som er verre enn virkeligheten. Helsepersonell har plikt til å bidra i samarbeid med foreldre/foresatte til at deres mindreårige barn (0 18år) får den informasjon og støtte de har behov for. Samtale og informasjon Det er viktig å få vite hva barn og ungdom tenker om situasjonen, for å kunne se hvilket behov de har for informasjon. Vær ærlig og konkret når du informerer og svarer på spørsmål. Når barn og ungdom informeres har de ikke alltid så mye å spørre om. La de selv få regulere hvor mye de vil snakke eller delta. Vær oppmerksom på situasjoner der barn pleier å fortell om seg selv, for eksempel når de kommer hjem fra skolen eller når de legger seg om kvelden. Kontakt med den som er syk Det er generelt viktig at barn og ungdom så tidlig som mulig får komme på besøk til sykehuset. Det hender at noen ikke ønsker dette. Respekter valget deres der og da, men forsøk å finne ut av grunnen og oppmuntre dem til å bli med. Noen ganger er det ikke mulig å besøke den syke pga lang reisevei eller annet. I slike tilfeller er det viktig og gi barn og ungdom hjelp til å forstå mer konkret hvor den syke er, for eksempel ved hjelp av bilder eller tegninger. Råd ved besøk på sykehuset avtal med personalet når barn og ungdom kommer på besøk, så kan vi prøve å legge forholdene til rette spør gjerne barn og ungdom om hva de allerede vet om den syke, for å kunne se hvilket behov de har for informasjon forklar på forhånd om sykdommen og behandlingen på en lettfattelig måte forklar på forhånd om de kan få kontakt med den syke. De som er koblet til respirator kan ikke snakke forbered på eventuell endringer i utseende forklar utstyret som er ved sengen, for eksempel respirator, urinkateter, overvåkningsutstyr osv. Vi har bilder i avdelingen som kan brukes i forklaring av dette avgrens besøkene til korte besøk av gangen. Barn og unge kan trenge lang tid på å bli trygg i nye omgivelser. Noen vil være inne hos den syke i kort tid for så å komme inn igjen senere Ønske om å få bidra med noe Barn og ungdom ønsker ofte å bidra med noe og være til nytte. De kan ta med eller sende hilsninger med bilder og tegninger som vi kan henge opp ved sykesengen. Når de er på besøk, kan de for eksempel hjelpe den syke med å hente noe de trenger. Er barna syke? Har barn og ungdom en smittsom infeksjon, (vannkopper, meslinger, utslett, omgangsyke, forkjølelse med feber og hoste) må de dessverre vente med å besøke avdelingen pga smittefare. Vannkopper og meslinger smitter en dag før utslett kommer. Si ifra om barnet får vannkopper eller meslinger like etter at de har vært på besøk. Informasjon til nærmiljøet Vi anbefaler at dere informerer helsesøster, skole og/eller barnhage, slik at barn og ungdom kan bli sett og ivaretatt i en vanskelig situasjon. Tilbud til barn og ungdom På pårørenderommet på Rikshospitalet finnes det en lekekrok med bord, stoler, lekekasse, tegnesaker og underholdende DVD er. Ved Barneklinikken er det en lekeplass og natursti. Barnas Rikshospital arrangerer forskjellige tilbud til barn og ungdom hver uke. Oppslag om dette finner dere på tavle ved inngangen Barn Kvinner resepsjonen. FOTO: Illustrasjonsfoto, Oslo universitetssykehus

26 Perm til informasjon for pasienter og pårørende Forslag til innhold (se vedlegg Perm for pasienter og pårørende, Rettigheter når mor eller far er syk hva med barna/ungdommen? Brosjyre til pasienter og pårørende: Barn og ungdom som pårørende - rettigheter når en i nær familie er syk. 10 tips til å snakke med barn om en forelders alvorlige sykdom Billedserie (bruk av lek og foto til informasjon og forberedelse av barn) Litteratur som anbefales barn og foreldre (generell): Supplerende liste for den enkelte avdeling. Kopi av egnede artikler: for eksempel Straume M. Når mor eller far får kreft. Helsenytt for alle Totland L. Foreldrerollen informere eller tie? Omsorg 4 (2005) s. 3-6 Værholm R. Informasjon til barn og unge i sorg. Omsorg 4 (2005) s Nettsteder: (Voksne for barn) (Kreftforeningen) Informasjon fra pasientforeninger som er relevante for avdelingen Informasjon på flere språk: Engelsk: Guide for parents. 10 tips for talking with children about a parent s lifethreatening illness. Original utgave Conversations from the heart. Resources for talking with children about a parent s serious illness (liste over bøker m.m.på engelsk). Perloff, JD, School of Social Welfare, University at Albany (www.thelifeinstitute.org) Forslag til brosjyrer og artikler Navn på brosjyre/tidsskrift Forfatter/redaktør Forlag/bestillingssted Brosjyrer/artikler for foreldre og andre voksne Små barns sorg Dyregrov, A Pedagogisk forum Bestillingsnr.:Q-0935 Veien ingen skal gå alene når barn og Kreftforeningen ungdom blir pårørende At miste forældre er svært men at have Engelbrekt, P. Nordisk Sosialt Arbeid (2005) syge forældre kan være sværere Lærerveiledning Barn og ungdom i sorg og krise Kreftforeningen Barn som pårørende Mor/far er syk; Rundskriv 1S 5/2010 og brosjyre til barn som pårørende Helsedirektoratet ublikasjoner/rundskriv/barn_som_ p_r_rende rundskriv Ungdom og sorg Bugge, K / Grelland, E / Landsforeningen uventet Schrader, L barnedød (2006) Skolebarn og sorg Bugge, K / Grelland, E / Landsforeningen uventet Schrader, L barnedød (2007) Mor eller far har kreft Kreftforeningen 26 Til deg som er pårørende familie, venn Kreftforeningen eller kollega. Barn som pårørende Weidemann, KM (red.) Kommuneforlaget AS

27 og krise Barn som pårørende Mor/far er syk; Rundskriv 1S 5/2010 og brosjyre til barn som pårørende Helsedirektoratet ublikasjoner/rundskriv/barn_som_ p_r_rende rundskriv Ungdom og sorg Bugge, K / Grelland, E / Landsforeningen uventet Navn på brosjyre/tidsskrift Schrader, Forfatter/redaktør L barnedød Forlag/bestillingssted (2006) Skolebarn Brosjyrer/artikler og sorg for foreldre og andre voksne Bugge, K / Grelland, E / Landsforeningen uventet Små barns sorg Schrader, Dyregrov, L A barnedød Pedagogisk (2007) forum Mor eller far har kreft Kreftforeningen Bestillingsnr.:Q-0935 Veien ingen skal gå alene når barn og Kreftforeningen Til ungdom deg som blir er pårørende pårørende familie, venn Kreftforeningen eller kollega. At miste forældre er svært men at have Engelbrekt, P. Nordisk Sosialt Arbeid (2005) Barn som pårørende Weidemann, KM (red.) Kommuneforlaget AS syge forældre kan være sværere Lærerveiledning Barn og ungdom i sorg Kreftforeningen Hvordan støtte ungdom i sorg Svenberg, G.B, Bugge, K og krise Barn som pårørende Mor/far er syk; Helsedirektoratet Å være der du er samtale med Falk, B Fagbokforlaget, 1999 kriserammede Rundskriv 1S 5/2010 og brosjyre til ublikasjoner/rundskriv/barn_som_ OMSORG barn som 4 pårørende (2005) OMSORG p_r_rende rundskriv (2005) Temahefte Nordisk tidsskrift for palliativ Barn Ungdom som og pårørende: sorg Bugge, K / Grelland, E / medisin Landsforeningen uventet Foreldrerollen Totland, Schrader, L. L barnedød (2006) - Skolebarn informere og eller sorg tie? Bugge, K / Grelland, E / Landsforeningen uventet Barn og ungdom som pårørende Hur er Andrae, Schrader, K. L barnedød (2007) det Mor att eller växa far upp har kreft med en kronisk sjuk Kreftforeningen förälder? Netværkets centrale betydning når Engelbrekt, P. Til deg som er pårørende familie, venn Kreftforeningen forældre rammes av alvorlig sygdom Børns eller kollega. coping og familiens Thastum, M. kommunikation Barn som pårørende i familier med en Weidemann, KM (red.) Kommuneforlaget AS kræftsyg forælder Barnets Hvordan trygghet støtte ungdom i sorg Björklund, Svenberg, G.B, L. Bugge, K jeg er hos deg Brosjyrer/bøker for barn og ungdom Å være der du er samtale med Falk, B Fagbokforlaget, 1999 Meg også. Johansen E, Bergan T. Universitetsforlaget Bok kriserammede for barn og ungdom som opplever Oslo universitetssykehus sykdom OMSORG i familien 4 (2005) HF OMSORG 4 (2005) Temahefte Nordisk tidsskrift for palliativ Pappa Barn som har pårørende: fått hjerneskade Kognitiv KReSS medisin Foreldrerollen Rehabiliteringsenhet Totland, L. Sunnaas sykehus Sunnaas sykehus - informere eller tie? Kjemomannen Kasper Motzfeldt, H. Kreftforeningen Barn og ungdom som pårørende Hur er Andrae, K. og jakten på de sure kreftcellene Forældreforeningen børn det att växa upp med en kronisk sjuk 1 og unge med Kræft - förälder? Kreftforeningen Jordbær Netværkets og svarte centrale pannekaker betydning - når om en Tuft, Engelbrekt, M. P. Psykologi i praksis far forældre som har rammes hatt slag av alvorlig sygdom Benjamin Børns coping Min og mamma familiens er spesiell om Lazai, Thastum, S. og M. Pohl, S. Schering Nordiska AB, en kommunikation mor med MS i familier med en Ynglingavägen 1, Järfälla, kræftsyg forælder Sverige Marte Barnets har trygghet fødselsdag Holmsen, Björklund, M. L. Ulseth, B. Carlsen forlag, Oslo 1991 jeg er hos deg Øien, J-K Det Brosjyrer/bøker lov å gråte for Når barn barn og ungdom opplever Moen, T. IKO-Forlaget, Oslo 2002 motgang og sorg Tekster i utvalg. Meg også. Johansen E, Bergan T. Universitetsforlaget (passer for barn og ungdom 9 15 år) Bok for barn og ungdom som opplever Oslo universitetssykehus Video/DVD sykdom i familien HF Jeg har ikke gjort leksene mine. Min mor Kreftforeningen har fått kreft tlf.: Pappa har fått en hjerneskade Kognitiv KReSS Min far er på video når noen i familien Kreftforeningen Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus er syk av kreft tlf Sunnaas sykehus Han vil alltid være i hjertet mitt Kreftforeningen tlf.:

Innledning Hensikten med permen 2

Innledning Hensikten med permen 2 Innholdsfortegnelse Informasjon til pasienter og pårørende som har barn og ungdommer. Denne permen er utviklet av fagpersoner på Rikshospitalet ved Lærings- og mestringssenteret og er en del av en kompetansepakke

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte NÅR FORELDRE DØR Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > Innhold < Innledning 3 Innledning 4 La barnet være med i fellesskapet 8 Sorg hos barn 11 Slik kan voksne

Detaljer

MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK

MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > < Innledning Innhold Mor eller far er alvorlig syk er utgitt av Kreftforeningen FAGLIGE KONSULENTER:

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Mor eller far er alvorlig syk. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

Mor eller far er alvorlig syk. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte Mor eller far er alvorlig syk Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte Innhold 3 Innledning 4 Når skal man fortelle barnet? 6 Barns reaksjon på sykdom 10 Å være sammen under sykdommen

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Når foreldre dør. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

Når foreldre dør. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte Når foreldre dør Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte Innhold 3 Innledning 4 La barnet være med i fellesskapet 8 Sorg hos barn 12 Slik kan voksne hjelpe 20 Familien har bruk for støtte

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

LÆRERVEILEDNING. Barn og ungdom i sorg og krise. Finansiert med midler fra

LÆRERVEILEDNING. Barn og ungdom i sorg og krise. Finansiert med midler fra LÆRERVEILEDNING Barn og ungdom i sorg og krise Finansiert med midler fra Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 07877 Telefaks: 22 86 66 10 E-post: servicetorget@kreftforeningen.no www.kreftforeningen.no

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 1/2013-22. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hør oss! Se oss! Hovedtema: Barn som pårørende -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler På På lederplass Badeliv

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave I for store sko Shoes too large Barn som pårørende når mor eller far er psykisk syk Children in families where mother or father is mentally ill Kaisa Mari Opsahl Laila Wean Antall

Detaljer

Pårørende i rusfeltet: Ressurs, hjelpetrengende eller begge deler? Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Pårørende i rusfeltet: Ressurs, hjelpetrengende eller begge deler? Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2013 Pårørende i rusfeltet: Ressurs, hjelpetrengende eller begge deler? Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 PÅRØRENDE

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Introduksjon Denne brosjyren har som formål å belyse noen av de vanligste praktiske og følelsesmessige forholdene som berører etterlatte ved selvmord.

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov. Magne Raundalen. Senter for Krisepsykologi, Bergen.

Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov. Magne Raundalen. Senter for Krisepsykologi, Bergen. Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi, Bergen Postadresse: Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi Fabrikkgaten 5 5037

Detaljer

Å lære for livet når hverdagen endres. Hvordan kan barn lære å håndtere en krisepreget livshendelse når. mor eller far rammes av alvorlig sykdom?

Å lære for livet når hverdagen endres. Hvordan kan barn lære å håndtere en krisepreget livshendelse når. mor eller far rammes av alvorlig sykdom? Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Å lære for livet når hverdagen endres Hvordan kan barn lære å håndtere en krisepreget livshendelse når mor eller far rammes av alvorlig sykdom? av Anne Tofte Master

Detaljer

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN else eh ung ki sk g o w w w. h v e m k a n h j e l p e j e s p e r. n o fo r b ar n VeILEDER es psy VOKSNE FOR BARN er organisasjonen for deg som er opptatt av barn og unges

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Et rom står avlåst. Jeg lengter etter deg. Et rom står avlåst i kroppen min. Alle tingene dine fins der og avtrykkene av det korte livet ditt, flyktige som skygger på snøen i måneskinnet. Nøkkelen har

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer