Hvordan tilrettelegge i arbeidslivet for de med moderat kognitiv svikt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan tilrettelegge i arbeidslivet for de med moderat kognitiv svikt?"

Transkript

1 Hvordan tilrettelegge i arbeidslivet for de med moderat kognitiv svikt? Christina Mol Slettenes og Nina Braathen Ergoterapeuter ved Sunnaas Sykehus HF Norsk Attføringsforum, Høstkonferanse 29. og 30. Oktober

2 Agenda Presentasjon av Sunnaas Basis om hjernen og kognisjon Begrepsavklaringer Kognitiv rehabilitering Vurdering av arbeidsevne Kognitive utfall og tiltak Generelle råd og tips på jobben Case Oppsummering 2

3 Læringsmål Økt basiskunnskap om hjernen og hvordan den fungerer Få innblikk i usynlige skader og hvordan dette påvirker hverdagsliv og arbeidssituasjon Få praktiske råd og tips om hvordan man kan tilrettelegge for arbeidsdeltagelse ved moderat kognitiv svikt 3

4 Begrepsavklaring Utfall= konsekvens av en skade Vansker= resultatet av utfallet, hvordan dette viser seg/oppleves i en konkret situasjon Funksjon= en persons fungering, enten kognitivt, fysisk eller psykisk Kognitivt= alt det hjernen gjør innklusiv tankeprosesser Premorbid= slik man var før skade Psykoedukativ prosess/metode= en teoretisk og pedagogisk læringsprosess om et emne for å gi innsikt og forståelse Fatigue= en organisk hjernetretthet Prossesering= det som foregår i hjernen fra man tar inn et stimuli gjennom sansene, til dette bearbeides og blir overført til tanker eller handling 4

5 Sunnaas Sykehus HF Tverrfaglige behandlingstilbud 159 senger (Nesodden og Askim) Ca 750 ansatte 2800 utskrevne pasienter i året Ca 4500 polikliniske konsultasjoner 62% menn og 38% kvinner 100 barn under 18 år Carf akkredierte behandlingsprogram Forskningsavdeling, kompetansesenter, lærings og mestringssenter Poliklinisk tilbud og ambulante tjenester 5

6 Hjernen og de ulike hovedfunksjonene 10kr 6

7 Anatomisk inndeling av hjernen Venstre Analytisk Konkret Detaljer Matte Språk Høyre Kreativ Abstrakt Rom-retning Helhet 7

8 Ervervede hjerneskader Hjerneslag Traumatisk skade Hjernesvulst Anoksiskader Betennelser Løsemiddelskader 8

9 Hjerneskader og alvorlighetsgrad Lette/milde hjerneskader omfatter skader uten eller kortvarig bevissthetstap (under en time), uten klare nevrologiske tegn på hjerneskade, men med symptomer på hjernerystelse. Posttraumatisk forvirring (PTF) inntil 6 timer. Moderate hjerneskader omfatter skader hvor en person har vært bevisstløs mellom en time og ett døgn, med nevrologiske tegn, og hvor en noen ganger finner endringer når hjernen undersøkes med CT og MR. PTF over 6 timer. Alvorlige hjerneskader omfatter skader hvor en person har vært bevisstløs utover ett døgn, med sikre nevrologisk tegn, og sikre funn når hjernen undersøkes med CT og MR. PTF over 24 timer. 9

10 Kognisjon = alt hjernen gjør ->Tankeprosesser Regulering av følelser Hukommelse Oppmerksomhet Konsentrasjon Evne til å kommunisere Planlegging/ organisering 10

11 Den kognitive prosess Hjernen får informasjon gjennom sansene Informasjonen tolkes og vurderes Informasjonen brukes til handling ->Disse prosessene skaper mening og sammenheng mellom oss selv og verden vi lever i 11

12 Vanlige kognitive vansker Har utfordringer med tidsforståelse og tidsbruk Lære nytt materiale og huske detaljer Lite oversikt over hverdagens aktiviteter opplever kaos Problemer med å sette i gang, opprettholde og avslutte en aktivitet Problemer med å planlegge en eller flere aktiviteter eller handlingsrekker Vansker med å snakke og med å forstå hva andre sier Orker ikke like mye og bruker lengre tid enn tidligere Vansker med å forholde seg til flere oppgaver på en gang Regulere adferd/ hemme impulser Er sensitive for lys og lyd 12

13 Hvordan ivareta kognitiv rehabilitering? Spontanbedring Kartlegging/bevisstgjøring av skade og utfall Sette realistiske mål Kognitiv trening/ bygge på ressurser/ lære nye måter å utføre aktiviteter på Kompensere for vanskene ved bruk av ulike strategier 13

14 Faktorer som kan påvirke behandlingen Innsikt Tid siden skade Omfang av skaden Premorbid funksjon Følelsesmessige reaksjoner Familie/nettverk Rusmidler Forutsetning til å mestre store påkjenninger (Resiliens) 14

15 Faktorer som påvirker retur til arbeid Uklare tanker om egen situasjon og fremtid Tanker om familiens økonomiske fremtid Tanker om endret/ uklar familiesituasjon Støtteapparat Forhold NAV/ arbeidsgiver Uavklart forsikringssituasjon Annet 15

16 Vurdering av arbeidsevne på Sunnaas To ulike oppholdstyper Medisinskfaglig vurdering/ tverrfaglig team Kartlegging av ressurser og vansker Evaluering underveis Dokumentasjon og anbefaling av videre tiltak Samarbeid med eksterne aktører 16

17 17 Hvem av disse kan ha kognitive utfall/vansker?

18 Redusert kapasitet Kapasiteten påvirker andre kognitive funksjoner Sliten i ny form (Fatigue/ trettbarhet) Det er ikke at personen ikke vil, men faktisk slik at man ikke orker Kan forveksles med å være lat Oppgaver som før kunne utføres automatisk krever nå mer energi og konsentrasjon Bruker lengre tid på å planlegge aktiviteter og hente seg inn igjen hvis uforutsette ting skjer 18

19 Tiltak ved redusert kapasitet Skap gode arenaer der personen finner ro og nødvendig hvile Forebygge med god søvnrytme og faste måltider Hjelp personen til å fordele energien utover dagen Fokuser på korte arbeidsøkter istedenfor lange Fokuser på det som er viktig for personen Viktig at personen lærer å lytte til kroppen og kjenner sin egen kapasitet Legge inn små fysiske aktivitetsøkter, korte mosjonsturer etc 19

20 Oppmerksomhet og konsentrasjon Handler om å rette fokus mot noe og holde fokuset over tid Kan lett bli distrahert Gjør at man får utfordringer med å gjøre flere ting på en gang Utfordringer med å skille ut viktig informasjon Blir vanskeligere å huske og å lære Hurtighet og nøyaktighet blir nedsatt 20

21 Tiltak ved oppmerksomhet og konsentrasjonsvansker Skjerming- både fra lyd og synsinntrykk Unngå mye stimuli- lys, lyd Unngå tidspress (om mulig) Konkrete (skriftlige) arbeidsoppgaver Jobbe med en arbeidsoppgave av gangen Lag gode rutiner for å huske viktige beskjeder og avtaler, bruk av kalender, fremdriftslister, to do list Gi personen utfordringer, men ikke større enn at mestring oppleves Sett opp arbeidsøkt med innlagt pause 21

22 22 Pause

23 Hukommelse To hovedtyper hukommelse Vansker kan skape utfordringer i hverdag og jobb Gi utfordringer med nyinnlæring Glemmer viktige avtaler/ gjøremål Gir utfordringer med gjennomføringen av praktiske handlinger Simultankapasitet 23

24 Tiltak ved hukommelsesvansker Alvorlighetsgraden ved hukommelsesvanskene påvirker hvilke tiltak som benyttes Bygg på det personen allerede kan Skap rutiner i hverdagen Viktige beskjeder gis både muntlig og skriftlig Plasser gjenstander på samme sted hver gang og gi dem en logisk plass Legg viktige papirer på fast sted. Sorter dem tematisk og kronologisk i ringpermer eller i mapper på pc Repeter hva som skal skje i løpet av dagen på morgen Repeter hva som har skjedd i løpet av dagen på kvelden 24

25 Hukommelseshjelpemidler Informasjonsplakat, dagsplan/ ukeplan, memotavle Diverse elektroniske hjelpemidler, GPS, smarttelefon og apper Kalender, avtalebok/ almanakk Klokke Lister over daglige rutiner Post it lapper i farger Permer, fotoalbum, notatbøker, loggbok Komfyrvakt og timere Film og lydopptak 25

26 26 Eksempler

27 Eksekutive vansker Eksekutivfunksjon/ mentale kontrollfunksjoner: Vansker med å strukturere, vurdere, planlegge og korrigere handlinger Kan ha vanskeligheter med igangsetting og derfor oppleves som initiativløs Kan ha vanskeligheter med å regulere og kontrollere sin egen adferd, kan derfor oppleves som udannet og ukritisk Har vanskeligheter med å forholde seg til flere ting samtidig Nedsatt utholdenhet Kan ha manglende innsikt/forståelse for egen situasjon og det som har skjedd 27

28 Tiltak ved eksekutive vansker Har personen selv forståelse for hva som ikke fungerer? God struktur og forutsigbarhet i omgivelser/arbeidssituasjon Gjøre en konkret arbeidsoppgave av gangen Dele opp arbeidsoppgaven i mindre deler Lære seg nye rutiner Bruke strategier eller kompenserende teknikker Bruke nedskrevne sjekklister for å kunne utføre arbeidsoppgaver Føre dagsplan og ukeplan 28

29 Igangsetting og tempo Startvansker/ startknapp Trenger lengre tid både i tanker og i handling i enhver situasjon Kan også forveksles med å være lat og treg Kan variere med dagsform 29

30 Tiltak ved igangsetting og tempovansker Ta hensyn til at dagsformen kan variere, og planlegg aktiviteter etter dette Når har personen mest energi? Legg aktiviteter ut fra dette Finn «startknappen» Lag lister over det som skal gjøres 30

31 Generelle tips og råd på arbeidsplassen 31

32 Kommunikasjon og samhandling Ha tålmodighet og gi nok responstid Bruk korte setninger Snakk en om gangen Unngå bakgrunnsstøy Ha blikk-kontakt Gi skriftlige beskjeder om mulig Vær kreativ; bruk visuelle hjelpemidler Ha papir og blyant tilgjengelig; tegn og skriv stikkord 32

33 Tilrettelegging av samtaler og møter Send en skriftlig innkalling på forhånd, ring gjerne kort tid i forveien for å minne om møtet Vær forberedt til møtet, les sakspapirer og møteagenda Unngå forstyrrelser La vedkommende ha med en venn eller pårørende Bruk navnskilt Bruk enkle korte setninger uten fremmedord og billedlig tale min økter med 10 min pause Skriv referat eller hovedpunkter med ansvarsfordeling Oppsummering og gjentagelse 33

34 Tilrettelegging av fysisk miljø Arbeidsplass Møter Pauser/ hviletid Reisevei Lys/ lyd Sosialt Rammer Tidspress 34

35 35 Ulike strategier i omgivelsene

36 36

37 55år gammel familiefar i hektisk yrke; innsatsteam, utrykningstjeneste, turnusjobbing Hjerneskade og følgetilstand: Høsten 2010 Hjernebetennelse/infeksjon som gav redusert mental kapasitet, betydelig fatigue/trettbarhet, redusert oppmerksomhet, lydømfiendtlighet, problem med å holde fokus, nedstemthet og liten kapasitet til å takle hverdagenes oppgaver, samt varierende nattesøvn. Ingen spesielle fysiske endringer. Mål: Få tilbake energi og krefter, komme tilbake til jobb. Tiltak: Lære å planlegge aktiviteter med balansering av måltider, fysisk trening, aktivitet og hvile Psykoedukasjon: Lære om hjernen og hvordan den fungerer, informasjon til pårørende og arbeidsgiver om utfordringer og hvordan å tilrettelegge hverdagen bedre til utfallene. Hvordan støtte hverandre på en riktig måte.trening av utholdenhet, kapasitet og kortidshukommelse gjennom cog.med. Retur til jobb: Sykemeldt ca 6 mnd. Informasjon til arbeidsgiver og kollegaer om utfallene: følelsesmessig mer labil, tretthet, redusert kapasitet, behov for lydskjerming, ikke konsekvenser for IQ. Tilpasning av arbeidsoppgaver og mengde innenfor kjente oppgaver fra tidligere. Fortsette med jevnlig fysisk trening og jevnlig hvile. Startet med 60% dag, økte til 80% etter 3mnd og 100% etter nye 3mnd. Fra 1.februar 2012 var han tilbake på ordinær turnus med døgnkontinuerlige vakter. 37

38 48 år gammel kvinne, mor til tre, samboer, lederstilling i hektisk yrke Hjerneskade og følgetilstand: Hjerneslag, trombose sommeren Utfall: Afasi, delvis lammelser i høyre side, mildere til moderate kognitive problemer. Stor fremgang vedrørende motoriske utfall etter kort tid, men finmotorikk i høyre hånd er redusert samt psykomotorisk tempo. Kognitivt: ordletingsvansker, følelseslabil, problemer med innlæring og hukommelse, redusert simultankapasitet, lydsensitiv, søvnvansker, tretthet-fatigue. Mål: Takle hverdagen bedre, komme tilbake til jobb, få tilbake overskudd. Tiltak: Lære å planlegge aktiviteter, energiøkonomisering. Psykoedukasjon: informasjon til pårørende og arbeidsgiver om utfordringer og hvordan å tilrettelegge hverdagen bedre til utfallene. Hvordan støtte hverandre på en riktig måte. Trening av utholdenhet, kapasitet og kortidshukommelse gjennom cog.med. Retur til jobb: Startet opp i 20% etter 7mnd og holdt på med dette i 2 mnd. Fordelte dette på to formiddager med fridag i mellom. Fikk gå sammen med vikar i stillingen, fulgte passivt med på møter. Slippe ansvar men delta i rådgivning. Arbeidsgiver meget tålmodig og oppmuntrende. Kvinnen fikk følge sitt eget tempo, skjerme seg når hun hadde behov. Økte til 30% og en hel dag, mandagen. 15min time-out var viktig midt på dagen. Etter 1mnd. økte til 40% og to hele dager med en hviledag i mellom. 2mnd. i 40%, før ferie. 50% etter ferien i 5mnd. Litt flere oppgaver, men fremdeles med stedfortreder med hovedansvar. 38

39 Ung gutt i begynnelsen av tyveårene, fremdeles student. Bor I kollektiv m/4 andre Hjerneskade og følgetilstand: Hjerneinfarkt i høyre hjernehalvdel i feb Litt ansiktslammelser og sikling i v. munnvik. Restpareser i venstre arm og v. fot. Kognitivt har han nedsatt konsentrasjon, nedsatt kortidshukommelse, trettbar, problem med simultankapasitet og er lydvar. Går uten hjelpemidler. Mål: Mestre hverdag med studier og venner, lære å posjonere krefter, øke kortidsminne og utholdenhet. Opparbeide bedre fysisk utholdenhet og kontroll på paretisk side. Tiltak: Egentrening finmotoriske øvelser med paretisk hånd daglig, munnmotoriske øvelser, Cog.med. Dataprogram for å øke kortidsminnet. Lært å lage realistiske studieplaner med innlagte hvilepauser. Samtale m/studiested som har fått informasjon om utfordringene. Pårørendemøte og informasjon til kameratene i boligen. Retur til studiet: Har fått mulighet for tilrettelagt eksamenstid og forlenget studietid. Han ønsket likevel å prøve seg selv innenfor gitte rammer. Han anbefales av Sunnaas og voksenopplæringen å ta færre fag av gangen. Han bør også fortsette med å føre loggbok for å se på arbeidsmengde og kapasitet, slik at han kan justere dette etter tretthet. Kameratene ivaretar huslige sysler og måltider som støtte. Han anbefales å ha samtaler i forkant med kameratene rundt de ulike sosiale aktivitetene, varighet og hvordan de skal legges opp i forhold til lydvarheten. 39

40 Oppsummering av noen viktige faktorer for å få en god oppstart og retur tilbake til jobb Nøktern og god informasjon fra fagpersoner til NAV og arbeidsgiver, vedrørende skade og utfall som har konsekvenser for jobben og hvilke hensyn som bør tas Viktig med avklaring og informasjon om personens ressurser og alt som fungerer bra (IQ) etter skaden Samarbeid arbeidsgiver, NAV og arbeidstager- med god oppfølging fra fastlege og evnt. Poliklinisk oppfølging fra sykehus Trygge rammer ved retur; forsikre om mulighet for opptrapping i eget tempo og avklaring om hva NAV eventuelt må supplere eller støtte opp under økonomisk, for å få dette til Jevnlig evaluering og oppfølging av hvordan det går, faste evalueringsmøter over lengre tid Ta hensyn til kapasitet, dette skal være styrende ved nivåendring (opptrappingsplan) Avklare med NAV og arbeidsgiver om det skal settes inn økonomiske tilskuddsordninger, coach eller støtte på annen måte 40

41 Nyttige artikler og linker Tilbake i arbeid etter hjerneskade? Arbeidstakere og fagpersoners erfaringer. Ergoterapeuten Kjersti L. Ellingsen og Randi Wågø Aas (www.iris.no) Tilbakeføring til arbeid etter erhvervet hjerneskade. Tidsskrift for norsk psykologforening Hefter med ulike tema som omhandler hjerneskader og kognitive vansker E-læring: behandlingstilbud- søke på e-læring og/el kognitivtprosjekt. Ulike program: Hjerneskade, PTF, kurs om kognitiv tilrettelegging En pasienthistorie: (Når hodet halter) Kontakt oss gjerne ved spørsmål: 41

42 42 Takk for oss!

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

Myalgisk Encefalopati 1 (ME) - informasjon til skole

Myalgisk Encefalopati 1 (ME) - informasjon til skole Myalgisk Encefalopati 1 (ME) - informasjon til skole Av spesialpedagog Siw Risøy Sykdommen Myalgisk encefalopati (ME) er en nevrologisk sykdom. Den rammer i første rekke voksne, men også barn og ungdommer,

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

En praktisk innføring for mennesker med hukommelsesvansker, familie, venner og omsorgspersoner

En praktisk innføring for mennesker med hukommelsesvansker, familie, venner og omsorgspersoner Hukommelsesvansker En praktisk innføring for mennesker med hukommelsesvansker, familie, venner og omsorgspersoner Etter originalmanus av L. Clare og B. A. Wilson (1997). Coping with memory problems. A

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Eleven med ervervet hjerneskade

Eleven med ervervet hjerneskade Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning ELEVEN MED ERVERVET HJERNESKADE EN VEILEDER basert på nevropedagogisk tenkning Prosjekt Eleven med ervervet hjerneskade Roar

Detaljer

xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy Klinefelter syndrom xxy xxy xxy Utdanning og arbeid Har du spørsmål kan du kontakte:

xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy Klinefelter syndrom xxy xxy xxy Utdanning og arbeid Har du spørsmål kan du kontakte: Denne brosjyren er ment å være et helpemiddel på veien til å få et arbeid, både for personer med Klinefelter syndrom og aktuelle samarbeidspartnere i prosessen. Brosjyren kan fungere som en veileder, som

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ARBEID OG UTDANNING EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Innhold: Muskelsyk på arbeidsmarkedet... 3 Arbeid og prioriteringer... 4 Få på plass hverdagen... 6 Analyser hverdagen...

Detaljer

Førskolebarn med ASD

Førskolebarn med ASD Førskolebarn med ASD Redaktør: Eldri Essén Ytterland Forfatter: Katrine B. Hildebrand Illustrasjoner: Elfrid Emilia Moen Design: Jarle Johannessen Trykk: nxt graphic Oslo, april 2014 Utgiver: Autismeforeningen

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

JEG FORSTÅR ALT DU SIER

JEG FORSTÅR ALT DU SIER 15. 4. 2009 Å KOMMUNISERE MED AFASI JEG FORSTÅR ALT DU SIER Prosjektoppgave av Jane Svartskuren og Tanja Teigum Alternativ og supplerende kommunikasjon (30 studiepoeng) Høgskolen i Vestfold 2008-2009 Til

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose sammen er vi sterkere En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose Forord innholdsfortegnelse Denne brosjyren henvender seg til deg som er pårørende til

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Epilepsi hos barnehage og skolebarn

Epilepsi hos barnehage og skolebarn D Epilepsi hos barnehage og skolebarn HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Silje Systad

Detaljer

GODE STUDIEVANER GODE STUDIEVANER: INNLEDNING

GODE STUDIEVANER GODE STUDIEVANER: INNLEDNING GODE STUDIEVANER: INNLEDNING GODE STUDIEVANER Når man som student skal ta fatt på studiene, er det viktig å innarbeide gode vaner og rutiner i sitt arbeid med studiene. Gode studievaner er essensielt om

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009 Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000 Vår 2009 Tema: Sykepleie til barn som rammes av kreft Innleveringsdato: 14. mai 2009 Kandidatnummer: 25 Antall

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Innhold FORORD... 2 FORORD TIL "NYE" FORELDRE... 3

Innhold FORORD... 2 FORORD TIL NYE FORELDRE... 3 Innhold FORORD... 2 FORORD TIL "NYE" FORELDRE... 3 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 4 MEDISINSK INNFØRING... 4 SYKDOMSFORLØPET VED SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM... 5 MEDISINSK BEHANDLING... 7 BEHANDLING I

Detaljer