Hjemmeboende Kulturmidler. 11. Oversikt over aktivitetstilbud 11-12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjemmeboende... 10. Kulturmidler. 11. Oversikt over aktivitetstilbud 11-12"

Transkript

1

2 INNHOLD Side Innledning Litt om bakgrunnen. 2. Mål. 3. Hva er kulturarbeid? 4. Kultur på institusjonene. 5. Forankring, motivasjon og opplæring. 6. Institusjoner bofellesskap for eldre i Røyken kommune. 7. Etablering av kulturteam. 8. Interesser og hobbyer. Samarbeidspartnere Samarbeid med frivillighetssentralen. 2. Samarbeid med frivillige organisasjon, pårørende, venneofreninger etc. 3. Samarbeid med biblioteket. 4. Samarbeid med kirken. 5. Samvær på tvers av generasjoner. 6. Samarbeid med enheten for kultur og servicetorg. Aktiviteter Eksempler på aktiviteter. - Erindringsrom for demente. - Mimrekurv for demente. - Sansehager. - Bruk av foto, film og fortellere. - Musikk skaper glede. - Mat er kultur. - Turer og utflukter. Hjemmeboende Kulturmidler. 11 Oversikt over aktivitetstilbud Kulturarbeid og tilrettelegging Deltakelse og tilgjengelighet. - Praktiske tips før et arrangement. - Kontrakter og honorarer. - Litteratur om kulturarbeid for eldre. Skjema Håndboka er utarbeidet av Røyken kommune, oktober Arbeidsgruppen har bestått av Grethe Utvei, enhet for kultur og servicetorg, Kirsten Seyffarth, frivillighetssentralen og Ellen Marie Lindholm, institusjonstjenesten ved Slemmestad bo- og aktivitetssenter. Planen ble vedtatt i Kulturutvalgets møte den 11. november 2008, PS 29/08, saksnr. 08/

3 INNLEDNING Tiltaket er forankret i Kultur- og kirkedepartementet og omtales under Omsorgsplan 2015 i kapittel 3 Kulturutvalgets vedtak i møtesaksnr. 12/ Litt om bakgrunnen. Innen helsevesenet og annet eldrearbeid vokser bevisstheten og erkjennelsen om at kulturopplevelser og kulturtilbud er viktig for alle. 1. Mål. Røyken kommunes mål er at alle innbyggere i kommunen skal ha et kulturtilbud i alle faser i livet. Den kulturelle spaserstokken skal være et verktøy til inspirasjon og aktivitet, bringe eldre ut av isolasjon og ensomhet, og bidra til å spre engasjement og livsglede til folk flest. Det er et ønske å søke nye strategiske og forpliktende allianser og samarbeidspartnere i nærmiljøet. For å nå målet om mer kultur til eldre i institusjon må det ryddes tid til disse aktivitetene. Den kulturelle spaserstokken må forankres hos de involverte. 2. Hva er kulturarbeid? Opprinnelig stammer kulturbegrepet fra det latinske ordet colere, som betød å dyrke eller kultivere (jorda ved Nilen) (Hylland Eriksen 1993). Pr. i dag finnes imidlertid ingen presis avgrensing av begrepet som de fleste kan enes om. Sett fra et sosialantropologisk perspektiv er kultur eller det kulturelle et aspekt ved menneskelig samhandling, og noe som preger all form for menneskelig praksis. I denne handlingsplanen er det imidlertid en mer offentlig sektortankegang det vises til, det vil si kulturadministrasjonens kulturtilbud rettet mot seniorer bosatt i Røyken, men opprinnelisen til begrepet er fremdeles aktuelt. Det kulturadministrasjonen dyrker fram er kulturopplevelser. I vår forståelse er kultur holdninger, verdier og måter å leve sammen på. Kulturarbeid er alle tiltak som fremmer gode relasjoner mellom mennesker. Vi ser for oss kultur på fire forskjellige nivåer: Tiltak som igangsettes av de ansatte på institusjonene som en del av aktiviteten i hverdagen. Bruk av nærmiljøet, som for eksempel foreninger, frivillige, skoleungdom m.fl. 3

4 Bruk av profesjonelle kulturarbeidere. Tiltak i regi av kulturadministrasjonen som gjelder spesielt hjemmeboende. 3. Kultur på institusjonene. Det er en allmenn erkjennelse at økt satsning på helsefremmende arbeid, vil kunne bidra til å redusere behovet for behandling av sykdom. Kultur styrker helsen vår, både den fysiske og den psykiske. Gleden ved opplevelser av kunst og kultur i sosiale sammenhenger har helsefremmende og trivselsfremmende effekt. Det er derfor viktig at det blir et større fokus på kultur oppleveleser ved våre institusjoner og bo- fellesskap. Kultur i eldreomsorgen særlig musikk har vist seg å være en god medisin for vitalitet og bedre helse, og viser seg å være effektiv mot passivitet og ensomhet. Erfaring viser også at *musikk virker beroligende til personer med demenssykdom som har en urolig adferd. Vi må begynne å tenke på kultur på samme måte som vi i dag arbeider med å forebygge sykdommer. Det må arbeides med kultur som om det er like viktig som hjertemedisin. I forbindelse med at vår nåværende regjering i 2007 bevilget 10 mill til Den kulturelle spaserstokk, uttalte statsminister Jens Stoltenberg følgende: I mange år har vi vært opptatt av botilbud- og pleietilbud for de eldre. Det skal vi fortsette med. Men i tillegg til å fokusere på hva de eldre skal leve i vil vi også legge vekt på hva de eldre skal leve for. Derfor legger vi opp til økt aktivitet og innhold i omsorgen, blant annet gjennom den kulturelle spaserstokken. 4. Forankring, motivasjon og opplæring. For å kunne lykkes i å etablere et godt kultur- og frivilligarbeid på et bo- og omsorgssenter, trengs kunnskap, eierskap og entusiasme fra lederne og de ansatte. Utdanning, kursing, trening og veiledning er avgjørende for å kunne oppnå dette. Det er viktig å forankre kulturarbeid til ledelsen i pleie- og omsorgstjenesten til administrasjonen og hos lokale politikere. Det vil derfor ha stor betydning at enhetsledere prioritere tid til å inspirere og motivere ansatte. Frivillig arbeid vil alltid komme i tillegg til de ansattes arbeid. Den frivillige innsatsen bør derfor utvikles i nært samarbeid med de ansatte. Det er to ulike kulturer som i noen sammenhenger skal samarbeide med den samme brukergruppe, og derfor bør roller avklares, og det bør etableres gode samarbeidsrutiner. 6. Institusjoner bofellesskap for eldre i Røyken kommune: Bråset bo - og omsorgsenter er et interkommunalt sykehjem for kommunene Asker og Røyken. Kommunene disponerer 100 plasser hver, men pr. dags dato benytter Røyken 56 plasser ved senteret. 4

5 Institusjonstjenesten ved Slemmestad bo - og aktivitetssenter er et sykehjem med 23 institusjonsplasser. Bølstadsenteret på Spikkestad, er et bokollektiv for demente. Her bor det 8 beboere som har sin egne leilighet med felles opphold stue. Bokollektivet er døgnbemannet. 7. Etablering av kulturteam. Hver institusjon/bofellesskap bør ha en eller flere kulturkontakter. Det bør opprettes et samarbeidsforum, et kulturteam for disse kulturkontaktene. En ansatt i kulturenheten anbefales å lede disse møtene. Målet bør være å ha et møte vår og høst, og ellers ha kontakt på e-post og telefon. Kulturteamet vil også være viktige medspillere når det gjelder å få til samarbeid med andre frivillige foreninger / enkeltpersoner. Målet er å skape et godt klima for kreativitet og stimulere til økt innsats for at eldre skal få et bedre kulturtilbud. 8. Interesser og hobbyer. Å flytte på institusjon kan kjennes vanskelig, også fordi institusjonenes daglige rutiner og kultur er annerledes enn dagliglivets. Det oppleves ofte trist å flytte fra et hjem. Det er viktig å få overgangen så smidig og god som mulig, og det må brukes god tid til å bli godt kjent med den nye beboeren og deres pårørende. Det vil derfor være nødvendig at beboernes interesser innen kultur og hobbyer kartlegges, på lik linje med annen datainnsamling. SAMARBEIDSPARTNERE. Den kulturelle spaserstokken skal stimulere til tverrfaglig samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Tiltaket skal så langt det er mulig tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturgenre, som musikk, teater, film, litteratur og billedkunst. Arrangementene skal være åpne for alle, og benytte etablerte arenaer i nærmiljøet som forsamlingshus, kaféer, kulturhus, kirkerom, sykehjem og omsorgssentre. Den kulturelle spaserstokken skal samarbeide med små og store kulturinstitusjoner, med kunstnere, utøvere og artister og lokalt kulturliv både profesjonelle og amatører. Det kan arrangeres formiddagsforestillinger på kino og teater, for å lette tilgjengeligheten for de som har problemer med å benytte tilbudene på kveldstid, og kulturinstitusjonene kan bidra med lokale arrangementer. 1. Samarbeid med Frivillighetssentralen. Frivillighetssentralen er en naturlig samarbeidspartner på mange nivåer. Sentralens viktigste oppgave er å igangsette, tilrettelegge og markedsføre forskjellige aktiviteter. Frivillighetssentralen har stor bredde i sosiale omsorgstiltak, og spiller en aktiv roller når det gjelder å rekruttere frivillige til sykehjemmene, og til frivillige lag og foreninger som tar ansvar for hyggelige tilstelninger for beboerne. Sentralen er åpen for dialog, for nye samarbeidsformer og nye aktiviteter. Frivillighetssentralen skal være en møteplass i lokalsamfunnet, og ønsker å være nettverksbygger og samarbeidspartner både ekstern og internt. Frivillighetssentralen kan bidra på flere områder i kulturarbeidet som: 5

6 - rekruttering og ivaretakelse av frivillige - være bindeledd mellom institusjon bofellesskap og frivillige lag/forening - være bindeledd mellom aktivitør og kultur kontaktene - markedsføre og være pådriver i forhold til Den kulturelle Spaserstokk 2. Samarbeid med frivillige organisasjoner, pårørende, venneforeninger etc. Når frivillige gir av sin fritid er de med på å skape et større mangfold blant de som lever og jobber innenfor eldreomsorgen. Frivillighet er en selvvalgt ulønnet innsats den enkelte utfører til beste for andre. Frivillige er et supplement i virksomheten, og skal ikke erstatte ansatte eller gjøre deres oppgaver. 3. Samarbeid med biblioteket. Alle har glede av litteratur hele livet, men en del får problemer med å lese vanlig skrift med årene. Biblioteket kan være behjelpelig med å finne frem bøker med STOR skrift, bøker med bilder, lydbøker, tekster til høytlesning og egnet musikk og film. 4. Samarbeid med kirken. Mange eldre har et forhold til kirken og gjennom kirkens tilbud har de fått næring til noen av sine åndelige behov. Selv om ikke alle har deltatt aktivt i kirkens aktiviteter ønsker mange kirkens nærvær på sine eldre dager. Eksempler på kirkens tilbud kan være Sang og musikkstund med organist Kirkehistorie Tur til kirkene for gudstjeneste, kirkekonsert, omvisning Mimrestund om kirken, kirken i gamle dager 5. Samvær på tvers av generasjoner. Et mål er å få et forpliktende samarbeid med andre kommunale virksomheter, for eksempel: Barnehager SFO Skoler. Kulturskolen 6

7 Barn, unge, voksne og eldre tilbringer mye tid hver for seg. Tiltak som bringer generasjoner sammen er verdifulle både for eldre og yngre. Utveksling av erfaringer, verdisyn og synspunkter mellom generasjoner gir grunnlag for økt forståelse og gjensidig respekt. Felles opplevelser gir felles gleder. 6. Samarbeid med Enhet for kultur og servicetorg. Når vi snakker om kultur i institusjonene er kulturadministrasjonen en naturlig samarbeidspartner på flere områder. De ansatte sitter på kunnskap og ressurser som man bør benytte seg av. Kulturadministrasjonen har et meget godt nettverk innen kulturlivet og har mye kunnskap om bygda. AKTIVITETER Bo- og omsorgsentrene i kommunen har stadig kulturarrangementer for sine beboere, da ofte i form av opptredener fra frivillige lag og foreninger. Aktiviteten varierer nok litt fra sted til sted. Noen eksempler: Trivselsgruppen i Røyken består av 8-10 frivillige damer som arrangerer årlig julebord, sommer og høstfester ved Slemmestad bo- og aktivitetssenter og bokollektivet for demente på Spikkestad. Ved Bråset arrangerer Trivselsgruppen regelmessig Bingo for beboerne. Ved Bråset ønsker to frivillige å lese for beboerne i biblioteket annenhver uke, og samarbeidet med biblioteket vil være av vesentlig betydning for at dette skal bli et tilbud som beboerne vil ha glede og nytte av. I forbindelse med andakt på Bråset serverer Diakoniutvalget i Røyken kaffe og kaker for beboerne. Ved Bråset bo- og omsorgssenter deltar frivillige ved ulike tistelninger som søndagskafè, høstfest og sommerfest. I dag er kirken nærværende på institusjonene med andakt til faste tider, og Gudstjenester spesielt ved høytidene jul og påske. Frivillige lag og foreninger arrangerer månedlig søndagskafè for beboerne ved Slemmestad bo- og aktivitetssenter. Foruten servering kaffe og vafler er det alltid populært når beboerne også kan oppleve kulturinnslag som sang og musikk. Den ukentlige Sittedansen for beboerne er svært populær, med fengende musikk og enkle øvelser som de flest klarer å delta på. En gang i året blir kommunens billedkunst rullert, slik at blant annet beboerne på institusjonene får nye bilder på veggene i fellesrommene. 7

8 Mange foreninger gjør i dag en stor innsats gjennom hele året, og målet ved besøk på de ulike institusjonene er å øke trivselen for de som bor der. Utfordringen blir å få enda bedre kontinuitet og knytte til seg flere foreninger. Mange foreninger har aldri vært på et sykehjem, og har kanskje ikke tenkt over hva de kan bidra med. Eksempler på foreninger som kan forespørres: - Røyken Husflidslag kan for eksempel vise gamle håndverksteknikker - Røyken Historielag har mange gode foredragsholdere, fortellinger fra gamle dager vil engasjere beboerne - Røyken Hagelag kan ha med seg planter og blomster som minner de eldre om gamle dager - Røyken Hørselslag kan informere om bruk og stell av høreapparater. Erindrings-rom for demente Forsking viser at personer som er rammet av en demenssykdom kan ha stor glede og nytte av å bli minnet om gamle dager. Ved Bråset er det innredet en liten leilighet fra 1950 tallet, som inneholder møbler og gjenstander fra denne tidsalder. Det var på denne tiden mange av disse beboere selv stiftet sine egne hjem, og nettopp derfor vil denne leiligheten sannsynligvis vekke gamle minner som synes å være gått helt i glemmeboken for de demente. Meningen med denne leiligheten er at de demente skal få tilbringe tid i leiligheten sammen med ansatte, og med evt. frivillige. Her kan gamle minner dukke opp, og den demente kan ha stor glede i å huske gjenstander som for eksempel kaffekvern, en gammel ovn, seng eller barnevogn. Dette kan være et fint utgangspunkt for samtaler. Mimrekurv for demente. Et alternativ til et erindrings-rom kan være en mimre-kurv Her kan en stor kurv være fylt med gjenstander som en gammel skolebok/sangbok, ukeblad, en kaffekvern og lignende. Gjenstandene kan være i kurven eller stilles ut, og kan danne et godt utgangspunkt til samtaler fra gamle dager En idé for bofelleskapene kan være å lage forskjellige temahefter som står sentralt på huset. Et slikt hefte kan for eksempel inneholde bilder og tekst om et gitt tema som kan være utgangspunktet for en samtale eller en aktivitet man kan gjøre sammen. Både ansatte pårørende og frivillige kan da bruke heftene i samvær med en eller flere beboere. Et slikt hefte kan for eksempel inneholde - juletradisjoner - høsten - våren 17.mai - reiser - matlaging - sanger 8

9 Sanse-hager. På Bråset bo- og omsorgssenter er det laget Sansehager som er tilknyttet boenhetene der det bor personer med demenssykdom. Beplantningen i Sansehagene er ment å vekke minner fra blomster og busker de selv hadde i sine egne hager. Disse hagene er asfalterte og tilrettelagt også for rullestolbrukere. De demente kan ikke gå seg bort, men ha stor glede av å rusle ute, kjenne på de ulike duftene og kunne plukke blomster og bær fra egen have. Bruk av foto, film og fortellere. De fleste beboerne har egne bilder og fotoalbum som de kan glede seg over alene eller sammen med andre. Ved Bråset vises det film på stort lerret hver uke. Beboerne setter stor pris på gamle filmer som vekker gode minner. Kommunen kjøpte i sin tid alle de gamle flyfotoene av flyselskapet Widerøe, disse kan være et fint utgangspunkt for et mimre-arrangement. Røyken Historielag og private samlere sitter også på mange gamle fotografier som man kan spørre om å få låne, eller man kan spørre for eksempel historielaget om selv å komme og fortelle. Musikk skaper glede. Bruk av sang og musikk på sykehjem har lange tradisjoner. Det å bruke musikk er et lite ressurskrevende tiltak som beboere ofte trives med. Alle har et forhold til musikk, og musikk vil ofte skape gjenkjennelse og minner. Mange vil huske både tekstlinjer og melodier, og vil selv kunne bidra aktivt. Dette er en aktivitet som de ansatte ved institusjonene kan gjøre på egenhånd. Det kan være mange ansatte som sitter på kunnskap om musikk og som kanskje spiller et instrument. En begynnelse er å kartlegge både blant ansatte, pårørende og blant medlemmer i venneforeninger og andre frivillige, og utnytte denne musikalske ressursen positivt i kulturarbeidet ved institusjonen. Mat er kultur. Mat er ikke bare næring og ernæring, det handler også om smak og behag. Maten binder folk sammen. Mattradisjoner har stor betydning både historisk og sosialt. Alle har et forhold til mat og kan noe om det. Det er kanskje ennå viktigere når man blir eldre, og matlagingen ofte kan bli så som så. Eksempler: - Tradisjonell norsk mat. - Sildebord. - Høstfest med fårikål - Julefrokost. - Bordpynting. 9

10 Turer og utflukter. Å være i aktivitet, komme seg ut og oppleve natur og sosialt samvær med andre gir fysisk og mentalt overskudd, og dermed økt livskvalitet. Det er ofte praktisk hindringer forbundet med det å dra på tur, og noen har ikke helse til å være med. Derfor vil individuell tilrettelegging og bruk av frivillige medhjelpere kunne øke mulighetene for at enkelte kan komme seg ut på tur. Samarbeidspartnere kan være Lions, Rotary og Civitan klubbene, turistforeninger og lignende. Det er mye flott natur i Røyken, og mange fine turveier. Det er korte avstander til museer, bibliotek osv. HJEMMEBOENDE Den største andelen av eldre bor i sine egne hjem. Og fleste parten av eldre er friskere og sprekere enn for noen tiår tilbake. Mange eldre er også svært aktive både i forhold til at de reiser mye, og deltar på kulturelle arrangementer, eller de er selv aktive kulturutøvere. Det er imidlertid dokumentert store forskjeller i befolkningen når det gjelder deltakelse i kulturlivet. Personer med lav inntekt bruker i langt mindre grad enn andre offentlig finansierte kunst- og kulturtilbud. Mange eldre er minstepensjonister, og i forhold til økonomien vil det være utgifter til kultur som velges bort. Vi ønsker at alle skal ha likeverdig mulighet til å delta på kulturarrangementer i regi av Den kulturelle spaserstokken. Eldre som har fått en helsesvikt og som ikke selv kan komme til konserter og lignende er det viktig å ha et transport tilbud til. Det vil da være nødvendig med et godt samarbeid med hjemmesykepleien i forhold til å få kartlagt hvem som har behov for en slik tjeneste. Kulturkontaktene i hjemmesykepleien vil derfor være viktig å samarbeide med. Og det vil være behov for frivillige som kan kjøre, og ved behov være sammen med den eldre på arrangementet. En annen mulighet kan være at ulike arrangementer skjer der de eldre bor. I for eksempel storstuene i tilknytning til omsorgsboligene. Dette kan være sang og visekvelder, høytlesning små teater/revynummer og små utstillinger. Eller kanskje kan et lag eller en forening ha sitt medlemsmøte med demonstrasjoner av ulike produkter/teknikker på stedet. Dette krever at de ulike styrene i disse boligene legger forholdene til rette og kanskje er arrangører/medarrangører av tiltakene. 10

11 KULTURMIDLER Pr. oktober 2008 foreligger ingen øremerkede midler i Røyken kommune. Denne håndboka er derfor laget som et praktisk og idégivende utgangspunkt for tiltak på flere nivåer. Tilgangen på ressurser i form av engasjement, kompetanse, tid og penger vil avgjøre hva som til enhver tid vil være mulig å gjennomføre. Ved økt kompetanse og bevissthet om de enkle tiltak som kan gi hverdagen innhold, vil det være mulig å prioritere disse uten stor kostnader. Kultur- og kirkedepartementet har i 2008 avsatt 15 mill kroner til Den kulturelle spaserstokken. Søknadsfristen var i år 15. september. Kulturkontoret har søkt om midler for Behandlingstiden er tre måneder. Kommunen har søkt på følgende prosjekter: Minnekurven et tilbud til demente på institusjon, søknadssum kr Kafé & kultur et tilbud til alle eldre i kommunen kr De statlige midlene kan bare brukes til dekning av utgifter til profesjonelle utøvere/kunstnere. Andre finansieringsmuligheter kan være - Regionale kulturmidler fra Buskerud Fylkeskommune - Private sponsorer - Fond - Pengegaver OVERSIKT OVER AKTIVITETSTILBUD Denne oversikten er ikke fullstendig. Aktivitetstilbud for eldre Hva slags aktivitet Bråset bo- og omsorgssenter Institusjonstjenesten ved Slemmestad bo- og aktivitetssenter Bingo Søndagskafé Sittedans Konserter m/ profesjonelle Konserter m/ lokale kor etc. Kino Julefrokost/julebord 23 Vårfest, sommerfest og høstfest 23 Søndagskafé Andakt/sangandakt Trekkspill/visekvelder 20 Torsdagskaffe 10 Konserter 20 Sang/trim/høytlesning 20 Ca. antall brukere 23 pluss pårørende Kommentarer I regi av frivillige 11

12 Bølstadsenteret, bokollektiv for demente Slemmestad Eldresenter Enhet for kultur og service- torg og Frivillighetssentralen Markering av for eksempel eldredagen og andre små og store begivenheter Turer i nærmiljøet Arrangementer fra for eksempel skoler og barnehager Dagkafe Turer i nærmiljøet Høstfest Hyggetreff flere ganger i uka Matservering Fredags-bingo Konserter m/ profesjonelle og amatører på forskjellige institusjoner Små grupper av gangen Åpent for alle KULTURARBEID OG TILRETTELEGGING Deltakelse og tilgjengelighet. Lokalitetene ved de forskjellige institusjonene i Røyken er variable. Dette kan sette begrensninger enkelte steder. Derfor kreves det planlegging, kreativitet og pågangsmot. Det er viktig med individuell tilrettelegging, og med varierte tilbud til ulike grupper til ulike tider. Samarbeid om arrangementer kan være aktuelt, en profesjonell musiker kan for eksempel leies inn til flere steder på samme dag, denne ordningen vil som regel gjøre at honoraret blir mindre. Tilgjengelighet handler blant annet om - transporttilbud. Tilrettelegges så man kan frakte beboere til og fra arrangementer - teleslynge i felleslokaler, så brukere av høreapparater kan ha full glede av begivenheten - program og informasjon må ha god lesbarhet - teksting av filmer, også norske, slik at hørselshemmede får glede av dem. Praktisk tips før et arrangement. Det er en del praktiske ting som er viktige i forbindelse med kulturarrangement. Ofte er det de små detaljene som avgjør om arrangementet blir vellykket eller ikke. Nedenfor er det en huskeliste over små og store oppgaver knyttet til kulturarrangementer, basert på kulturkontorets erfaringer ved gjennomføring av ulike typer arrangementer. Forarbeid: o Programidé idéstadiet. o Kontakt potensielle aktører, skriv, ring, bruk e-post. o Skaff deg en kontaktperson med telefonnummer, hold kontakten. 12

13 o Lag enkle avtaler over hvem som gjør hva, skriftlig eller muntlig (kontrakt) o Sørge for avtale om betalingsmåte. o Markedsføring av arrangementet, spre program og plakater til beboere, ansatte, venneforeninger, pårørende, naboer. Eventuelt legg informasjon i postkasser sett opp oppslag i nærmiljøet. Gratis annonse i Drammens Tidende på siden Ut i dag o Sørg for kontakt med din kontaktperson siste dag før arrangementet. o Kontakt lokalavisen for å få en omtale i for- eller etterkant. Gjennomføring: o Alle på jobb må være informert om arrangementet. o En person må ha ansvar for å ta imot gjestene/aktørene. o Avtalt utstyr må være på plass skjøteledning, mikrofon etc. o Sted for opptreden må være ferdig rigget med stoler. o Ønske velkommen. o Gave til aktøren, - blomst, konfekt og lignende. Etterarbeid og evaluering: o Skriv ned gode og dårlige egne erfaringer, ta imot ris og ros fra omgivelsene. o Husk takk til deltakere o Del gjerne dine erfaringer med andre virksomheter, trivselsgruppa og lignende o Del opplysninger du får om aktører med andre virksomheter, trivselsgruppa og lignende. Kontrakter og honorar. Kontrakt: Vanligvis når man inngår en avtale/kontrakt med en profesjonell artist eller foredragsholder får man tilsendt en skriftlig kontrakt. Hvis ikke artisten selv ordner dette, ligger det her ved et eksempel på kontrakt som kan brukes for å sikre den muntlige avtalen som er inngått. Det er ikke bestandig nødvendig å ha en skriftlig kontrakt, men muligheter finnes. Honorar: Alle slike utbetalinger for tilfeldige oppdrag skal foregå via regnskaps- eller lønnssystemet. De artistene som er selvstendig næringsdrivende, sender gjerne egen faktura. Andre igjen er ikke det, og må betales via lønnssystemet, da må man be om å få tilsendt skattekort, og personalmelding og skjema for variabel lønn må fylles ut. Frivillige organisasjoner kor, korps etc. gjør ofte slike opptredener gratis. Litteratur om kulturarbeid for eldre. Kirkens Bymisjon har gitt ut en håndbok i kulturarbeid på eldreinstitusjoner Impulser. Boka er et resultat av prosjektet LEVE ikke bare overleve. Prosjektet hadde som formål og utvikle en metode som kan gi kulturarbeid og engasjement en større plass innen omsorgsarbeid blant eldre. Boka håper å gi impulser til å begynne med kulturarbeid og frivillig engasjement. Kirkens Bymisjon har også gitt ut en metodebok som heter Systematisk bruk av sang og musikk for ansatte i eldreomsorgen. 13

14 Artist: Kontakt info : Arrangør Adresse Kontaktperson Tel Faks Spillested og dato for opptreden : Dato By Konsertsted Adresse Kontaktperson Tel Faks Tidsplan: Tidspunkt for øving Dørene åpner Konsert start Konsert lengde Tekn anvarlig lyd/tlf/mail Annen info: Honorar Annen informasjon Røyken,. Underskrift Underskrift 14

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Holtålen Holtålen Kommune - mulighetenes kommune

Holtålen Holtålen Kommune - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune Plan for den kulturelle spaserstokken 2011-2012 Vedtatt i Driftsutvalget i sak 25 den 13.04.2011. Plan for Den kulturelle spaserstokken Holtålen kommune

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Mer enn vegger og tak

Mer enn vegger og tak Mer enn vegger og tak 9. 10. september 2008 Karin Høyland Boligkvalitet for eldre. Mer enn vegger og tak! Karin Høyland NTNU / SINTEF Byggforsk, 1 Boliger for eldre før og nå Før: Tidligere var omsorgen

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Aktiv senior i Telemark - mål Flest mulig eldre skal være i daglig

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre?

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Omsorgsboliger for livskvalitet Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Therese Staal Brekke, prosjektleder Norsk Form Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i

Detaljer

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene Bodø kommune Den kulturelle skolesekken Kulturkontakten Informasjon til kulturkontaktene og skolene DKS i Bodø kommune Bodø kommune skal gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) formidle profesjonell kunst

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Den kulturelle trillebagen EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Lier kommune, nov. 2005 revidert nov. 2009 INNHOLD Revidert nov. 2009 INNLEDNING 1. Litt om bakgrunnen 2. Mål 3. Hva er kulturarbeid? 4. Kulturrevolusjon

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Den kulturelle trillebagen EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Lier kommune, november 2005 DEN KULTURELLE TRILLEBAGEN Kultur til eldre i institusjon Kunsten å leve ikke bare overleve INNLEDNING 1. Litt om bakgrunnen

Detaljer

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Parallellseksjon 2 OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Bråta bo- og aktivitetssenter, Nedre Eiker kommune Å bygge nytt er en mulighet Bråta har sjel Et samfunn i samfunnet INTEGRERTE

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss)

Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss) Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss) Tjøme mottok fra kulturdepartementet NOK 25 000,- til aktiviteter til den kulturelle spaserstokken for 2012.

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Dagens tekst Hva er aktiv omsorg Aktiv omsorg og frivillighet - nettverk Opplæringsprogram i aktiv omsorg Hva er aktiv omsorg? Hvordan

Detaljer

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide!

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! AKTIVITETER SOM MEDISIN Se meg! Aktiviteter kan virke på samme måte som medisin.

Detaljer

Aktiviteter for elever ved Helse- og Oppvekst - Gjøvik vdg. skole

Aktiviteter for elever ved Helse- og Oppvekst - Gjøvik vdg. skole Aktiviteter for elever ved Helse- og Oppvekst - Gjøvik vdg. skole l Stiftelsen Livsglede for Eldre ble opprettet i 2006. En frivillig og landsomfattende stiftelse som er trosmessig og partipolitisk nøytral.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141 Sæterstuggu Søkerorganisasjon: LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Bjørg Hildonen, Folldal Bo og Sevicesenter Forord: Sæterstuggu er ment som erindringssted

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Om Stiftelsen Livsglede for Eldre

Om Stiftelsen Livsglede for Eldre , Eidsvoll Om Stiftelsen Livsglede for Eldre Stiftelsen Livsglede for Eldre (LFE) ble opprettet i 2006 av sykepleierstudenter som ville gjøre mer mulig i eldreomsorgen. Siden den gang har LFE utviklet

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 12.02.2008 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 6/08 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune VÅRPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer

Kongsberg Frivilligsental. Årsrapport 2013

Kongsberg Frivilligsental. Årsrapport 2013 Kongsberg Frivilligsental Årsrapport 2013 VISJON OG VERDIER Frivilligsentralen er en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige for utveksling av ubetalte tjenester.

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Foto: Connie Slettan Olsen FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 Hva er Frisklivsdosetten? Det er kjent at meningsfull aktivitet, som i størst mulig

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 INNHOLD Innledning Fylkets abonnementsordning Det lokale aktivitetstilbudet Obligatoriske aktiviteter Valgfrie aktiviteter Kurs og etterutdanning Innledning Velkommen

Detaljer

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune HØSTPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

Søknadsskjema for Den kulturelle spaserstokken

Søknadsskjema for Den kulturelle spaserstokken Innledning Søknadsskjema for Den kulturelle spaserstokken. Kolonnen til venstre angir feltnavn; de forskjellige feltene skal fylles inn for alle tiltak. Tiltakene skilles fra hverandre ved at de beskrives

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Musikk og rytme Gir glede og mestring

Musikk og rytme Gir glede og mestring Musikk og rytme Gir glede og mestring Hvordan igangsette musikktiltak Melum bo- og servicesenter Helene Moen Elizabeth Reiss-Andersen Miljøbehandling Hvordan fysiske, psykiske og sosiale forhold kan tilrettelegges

Detaljer

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Turvenner og kaffekos ved Holsfjorden GODE MØTEPLASSER KAN GI: Sosialt fellesskap og nye venner Bedre livskvalitet

Detaljer

Fremtidige utfordringer

Fremtidige utfordringer Fremtidige utfordringer Helse- og omsorgssektoren står overfor store fremtidige utfordringer; Antall eldre øker Det er mange yngre tjenestebrukere med helsemessige og sosiale problemer. Hvordan kan vi

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Ringevenn 31.03.2016

Ringevenn 31.03.2016 Ringevenn 31.03.2016 Prosjektgruppen i ringevennprosjektet består av Lyngdal Røde Kors, Livsglede for Eldre Lyngdal, Lyngdal Frivilligsentral, Helsenettverk Lister Prosjekt Lister videregående skole og

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN: Strategisk kulturplan for Røyken kommune 2015 2024 inneholder strategiske mål for kommunens virksomheter i kultursektoren. Målene har et 10 års perspektiv.

Detaljer

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden!

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden! Finstadtunet Nytt forebyggende senter I Ski kommune Thorbjørn Engh virksomhetsleder Ski kommune på sporet til fremtiden! Introlåten var One day baby we ll be old med Asaf Avidan. I utgangspunktet en kjærlighetssang

Detaljer

Røyken Frivilligsentral

Røyken Frivilligsentral Årsmelding 2011 Røyken Frivilligsentral (Vedtatt på årsmøtet 27.03.12) 0 ÅRSMELDING FOR RØYKEN FRIVILLIGSENTRAL 2011 1. MÅLSETTINGER Hovedmål: Frivilligsentralen (FVS) skal være en ressurs for innbyggerne

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune VÅRPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2011 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Turvenner og kaffekos ved Holsfjorden GODE MØTEPLASSER KAN GI: Sosialt fellesskap og nye venner Bedre livskvalitet

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Trondheim, eldre og bolig

Trondheim, eldre og bolig Trondheim, eldre og bolig 9. 10. september 2008 Tor Åm Trondheim; Eldre og bolig Kommunaldirektør Tor Åm, 9. september 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenestetilbudet Udekkede

Detaljer

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Mai 2014 Sommeraktiviteter! VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! Vi håper du finner noen

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer