Hjemmeboende Kulturmidler. 11. Oversikt over aktivitetstilbud 11-12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjemmeboende... 10. Kulturmidler. 11. Oversikt over aktivitetstilbud 11-12"

Transkript

1

2 INNHOLD Side Innledning Litt om bakgrunnen. 2. Mål. 3. Hva er kulturarbeid? 4. Kultur på institusjonene. 5. Forankring, motivasjon og opplæring. 6. Institusjoner bofellesskap for eldre i Røyken kommune. 7. Etablering av kulturteam. 8. Interesser og hobbyer. Samarbeidspartnere Samarbeid med frivillighetssentralen. 2. Samarbeid med frivillige organisasjon, pårørende, venneofreninger etc. 3. Samarbeid med biblioteket. 4. Samarbeid med kirken. 5. Samvær på tvers av generasjoner. 6. Samarbeid med enheten for kultur og servicetorg. Aktiviteter Eksempler på aktiviteter. - Erindringsrom for demente. - Mimrekurv for demente. - Sansehager. - Bruk av foto, film og fortellere. - Musikk skaper glede. - Mat er kultur. - Turer og utflukter. Hjemmeboende Kulturmidler. 11 Oversikt over aktivitetstilbud Kulturarbeid og tilrettelegging Deltakelse og tilgjengelighet. - Praktiske tips før et arrangement. - Kontrakter og honorarer. - Litteratur om kulturarbeid for eldre. Skjema Håndboka er utarbeidet av Røyken kommune, oktober Arbeidsgruppen har bestått av Grethe Utvei, enhet for kultur og servicetorg, Kirsten Seyffarth, frivillighetssentralen og Ellen Marie Lindholm, institusjonstjenesten ved Slemmestad bo- og aktivitetssenter. Planen ble vedtatt i Kulturutvalgets møte den 11. november 2008, PS 29/08, saksnr. 08/

3 INNLEDNING Tiltaket er forankret i Kultur- og kirkedepartementet og omtales under Omsorgsplan 2015 i kapittel 3 Kulturutvalgets vedtak i møtesaksnr. 12/ Litt om bakgrunnen. Innen helsevesenet og annet eldrearbeid vokser bevisstheten og erkjennelsen om at kulturopplevelser og kulturtilbud er viktig for alle. 1. Mål. Røyken kommunes mål er at alle innbyggere i kommunen skal ha et kulturtilbud i alle faser i livet. Den kulturelle spaserstokken skal være et verktøy til inspirasjon og aktivitet, bringe eldre ut av isolasjon og ensomhet, og bidra til å spre engasjement og livsglede til folk flest. Det er et ønske å søke nye strategiske og forpliktende allianser og samarbeidspartnere i nærmiljøet. For å nå målet om mer kultur til eldre i institusjon må det ryddes tid til disse aktivitetene. Den kulturelle spaserstokken må forankres hos de involverte. 2. Hva er kulturarbeid? Opprinnelig stammer kulturbegrepet fra det latinske ordet colere, som betød å dyrke eller kultivere (jorda ved Nilen) (Hylland Eriksen 1993). Pr. i dag finnes imidlertid ingen presis avgrensing av begrepet som de fleste kan enes om. Sett fra et sosialantropologisk perspektiv er kultur eller det kulturelle et aspekt ved menneskelig samhandling, og noe som preger all form for menneskelig praksis. I denne handlingsplanen er det imidlertid en mer offentlig sektortankegang det vises til, det vil si kulturadministrasjonens kulturtilbud rettet mot seniorer bosatt i Røyken, men opprinnelisen til begrepet er fremdeles aktuelt. Det kulturadministrasjonen dyrker fram er kulturopplevelser. I vår forståelse er kultur holdninger, verdier og måter å leve sammen på. Kulturarbeid er alle tiltak som fremmer gode relasjoner mellom mennesker. Vi ser for oss kultur på fire forskjellige nivåer: Tiltak som igangsettes av de ansatte på institusjonene som en del av aktiviteten i hverdagen. Bruk av nærmiljøet, som for eksempel foreninger, frivillige, skoleungdom m.fl. 3

4 Bruk av profesjonelle kulturarbeidere. Tiltak i regi av kulturadministrasjonen som gjelder spesielt hjemmeboende. 3. Kultur på institusjonene. Det er en allmenn erkjennelse at økt satsning på helsefremmende arbeid, vil kunne bidra til å redusere behovet for behandling av sykdom. Kultur styrker helsen vår, både den fysiske og den psykiske. Gleden ved opplevelser av kunst og kultur i sosiale sammenhenger har helsefremmende og trivselsfremmende effekt. Det er derfor viktig at det blir et større fokus på kultur oppleveleser ved våre institusjoner og bo- fellesskap. Kultur i eldreomsorgen særlig musikk har vist seg å være en god medisin for vitalitet og bedre helse, og viser seg å være effektiv mot passivitet og ensomhet. Erfaring viser også at *musikk virker beroligende til personer med demenssykdom som har en urolig adferd. Vi må begynne å tenke på kultur på samme måte som vi i dag arbeider med å forebygge sykdommer. Det må arbeides med kultur som om det er like viktig som hjertemedisin. I forbindelse med at vår nåværende regjering i 2007 bevilget 10 mill til Den kulturelle spaserstokk, uttalte statsminister Jens Stoltenberg følgende: I mange år har vi vært opptatt av botilbud- og pleietilbud for de eldre. Det skal vi fortsette med. Men i tillegg til å fokusere på hva de eldre skal leve i vil vi også legge vekt på hva de eldre skal leve for. Derfor legger vi opp til økt aktivitet og innhold i omsorgen, blant annet gjennom den kulturelle spaserstokken. 4. Forankring, motivasjon og opplæring. For å kunne lykkes i å etablere et godt kultur- og frivilligarbeid på et bo- og omsorgssenter, trengs kunnskap, eierskap og entusiasme fra lederne og de ansatte. Utdanning, kursing, trening og veiledning er avgjørende for å kunne oppnå dette. Det er viktig å forankre kulturarbeid til ledelsen i pleie- og omsorgstjenesten til administrasjonen og hos lokale politikere. Det vil derfor ha stor betydning at enhetsledere prioritere tid til å inspirere og motivere ansatte. Frivillig arbeid vil alltid komme i tillegg til de ansattes arbeid. Den frivillige innsatsen bør derfor utvikles i nært samarbeid med de ansatte. Det er to ulike kulturer som i noen sammenhenger skal samarbeide med den samme brukergruppe, og derfor bør roller avklares, og det bør etableres gode samarbeidsrutiner. 6. Institusjoner bofellesskap for eldre i Røyken kommune: Bråset bo - og omsorgsenter er et interkommunalt sykehjem for kommunene Asker og Røyken. Kommunene disponerer 100 plasser hver, men pr. dags dato benytter Røyken 56 plasser ved senteret. 4

5 Institusjonstjenesten ved Slemmestad bo - og aktivitetssenter er et sykehjem med 23 institusjonsplasser. Bølstadsenteret på Spikkestad, er et bokollektiv for demente. Her bor det 8 beboere som har sin egne leilighet med felles opphold stue. Bokollektivet er døgnbemannet. 7. Etablering av kulturteam. Hver institusjon/bofellesskap bør ha en eller flere kulturkontakter. Det bør opprettes et samarbeidsforum, et kulturteam for disse kulturkontaktene. En ansatt i kulturenheten anbefales å lede disse møtene. Målet bør være å ha et møte vår og høst, og ellers ha kontakt på e-post og telefon. Kulturteamet vil også være viktige medspillere når det gjelder å få til samarbeid med andre frivillige foreninger / enkeltpersoner. Målet er å skape et godt klima for kreativitet og stimulere til økt innsats for at eldre skal få et bedre kulturtilbud. 8. Interesser og hobbyer. Å flytte på institusjon kan kjennes vanskelig, også fordi institusjonenes daglige rutiner og kultur er annerledes enn dagliglivets. Det oppleves ofte trist å flytte fra et hjem. Det er viktig å få overgangen så smidig og god som mulig, og det må brukes god tid til å bli godt kjent med den nye beboeren og deres pårørende. Det vil derfor være nødvendig at beboernes interesser innen kultur og hobbyer kartlegges, på lik linje med annen datainnsamling. SAMARBEIDSPARTNERE. Den kulturelle spaserstokken skal stimulere til tverrfaglig samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Tiltaket skal så langt det er mulig tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturgenre, som musikk, teater, film, litteratur og billedkunst. Arrangementene skal være åpne for alle, og benytte etablerte arenaer i nærmiljøet som forsamlingshus, kaféer, kulturhus, kirkerom, sykehjem og omsorgssentre. Den kulturelle spaserstokken skal samarbeide med små og store kulturinstitusjoner, med kunstnere, utøvere og artister og lokalt kulturliv både profesjonelle og amatører. Det kan arrangeres formiddagsforestillinger på kino og teater, for å lette tilgjengeligheten for de som har problemer med å benytte tilbudene på kveldstid, og kulturinstitusjonene kan bidra med lokale arrangementer. 1. Samarbeid med Frivillighetssentralen. Frivillighetssentralen er en naturlig samarbeidspartner på mange nivåer. Sentralens viktigste oppgave er å igangsette, tilrettelegge og markedsføre forskjellige aktiviteter. Frivillighetssentralen har stor bredde i sosiale omsorgstiltak, og spiller en aktiv roller når det gjelder å rekruttere frivillige til sykehjemmene, og til frivillige lag og foreninger som tar ansvar for hyggelige tilstelninger for beboerne. Sentralen er åpen for dialog, for nye samarbeidsformer og nye aktiviteter. Frivillighetssentralen skal være en møteplass i lokalsamfunnet, og ønsker å være nettverksbygger og samarbeidspartner både ekstern og internt. Frivillighetssentralen kan bidra på flere områder i kulturarbeidet som: 5

6 - rekruttering og ivaretakelse av frivillige - være bindeledd mellom institusjon bofellesskap og frivillige lag/forening - være bindeledd mellom aktivitør og kultur kontaktene - markedsføre og være pådriver i forhold til Den kulturelle Spaserstokk 2. Samarbeid med frivillige organisasjoner, pårørende, venneforeninger etc. Når frivillige gir av sin fritid er de med på å skape et større mangfold blant de som lever og jobber innenfor eldreomsorgen. Frivillighet er en selvvalgt ulønnet innsats den enkelte utfører til beste for andre. Frivillige er et supplement i virksomheten, og skal ikke erstatte ansatte eller gjøre deres oppgaver. 3. Samarbeid med biblioteket. Alle har glede av litteratur hele livet, men en del får problemer med å lese vanlig skrift med årene. Biblioteket kan være behjelpelig med å finne frem bøker med STOR skrift, bøker med bilder, lydbøker, tekster til høytlesning og egnet musikk og film. 4. Samarbeid med kirken. Mange eldre har et forhold til kirken og gjennom kirkens tilbud har de fått næring til noen av sine åndelige behov. Selv om ikke alle har deltatt aktivt i kirkens aktiviteter ønsker mange kirkens nærvær på sine eldre dager. Eksempler på kirkens tilbud kan være Sang og musikkstund med organist Kirkehistorie Tur til kirkene for gudstjeneste, kirkekonsert, omvisning Mimrestund om kirken, kirken i gamle dager 5. Samvær på tvers av generasjoner. Et mål er å få et forpliktende samarbeid med andre kommunale virksomheter, for eksempel: Barnehager SFO Skoler. Kulturskolen 6

7 Barn, unge, voksne og eldre tilbringer mye tid hver for seg. Tiltak som bringer generasjoner sammen er verdifulle både for eldre og yngre. Utveksling av erfaringer, verdisyn og synspunkter mellom generasjoner gir grunnlag for økt forståelse og gjensidig respekt. Felles opplevelser gir felles gleder. 6. Samarbeid med Enhet for kultur og servicetorg. Når vi snakker om kultur i institusjonene er kulturadministrasjonen en naturlig samarbeidspartner på flere områder. De ansatte sitter på kunnskap og ressurser som man bør benytte seg av. Kulturadministrasjonen har et meget godt nettverk innen kulturlivet og har mye kunnskap om bygda. AKTIVITETER Bo- og omsorgsentrene i kommunen har stadig kulturarrangementer for sine beboere, da ofte i form av opptredener fra frivillige lag og foreninger. Aktiviteten varierer nok litt fra sted til sted. Noen eksempler: Trivselsgruppen i Røyken består av 8-10 frivillige damer som arrangerer årlig julebord, sommer og høstfester ved Slemmestad bo- og aktivitetssenter og bokollektivet for demente på Spikkestad. Ved Bråset arrangerer Trivselsgruppen regelmessig Bingo for beboerne. Ved Bråset ønsker to frivillige å lese for beboerne i biblioteket annenhver uke, og samarbeidet med biblioteket vil være av vesentlig betydning for at dette skal bli et tilbud som beboerne vil ha glede og nytte av. I forbindelse med andakt på Bråset serverer Diakoniutvalget i Røyken kaffe og kaker for beboerne. Ved Bråset bo- og omsorgssenter deltar frivillige ved ulike tistelninger som søndagskafè, høstfest og sommerfest. I dag er kirken nærværende på institusjonene med andakt til faste tider, og Gudstjenester spesielt ved høytidene jul og påske. Frivillige lag og foreninger arrangerer månedlig søndagskafè for beboerne ved Slemmestad bo- og aktivitetssenter. Foruten servering kaffe og vafler er det alltid populært når beboerne også kan oppleve kulturinnslag som sang og musikk. Den ukentlige Sittedansen for beboerne er svært populær, med fengende musikk og enkle øvelser som de flest klarer å delta på. En gang i året blir kommunens billedkunst rullert, slik at blant annet beboerne på institusjonene får nye bilder på veggene i fellesrommene. 7

8 Mange foreninger gjør i dag en stor innsats gjennom hele året, og målet ved besøk på de ulike institusjonene er å øke trivselen for de som bor der. Utfordringen blir å få enda bedre kontinuitet og knytte til seg flere foreninger. Mange foreninger har aldri vært på et sykehjem, og har kanskje ikke tenkt over hva de kan bidra med. Eksempler på foreninger som kan forespørres: - Røyken Husflidslag kan for eksempel vise gamle håndverksteknikker - Røyken Historielag har mange gode foredragsholdere, fortellinger fra gamle dager vil engasjere beboerne - Røyken Hagelag kan ha med seg planter og blomster som minner de eldre om gamle dager - Røyken Hørselslag kan informere om bruk og stell av høreapparater. Erindrings-rom for demente Forsking viser at personer som er rammet av en demenssykdom kan ha stor glede og nytte av å bli minnet om gamle dager. Ved Bråset er det innredet en liten leilighet fra 1950 tallet, som inneholder møbler og gjenstander fra denne tidsalder. Det var på denne tiden mange av disse beboere selv stiftet sine egne hjem, og nettopp derfor vil denne leiligheten sannsynligvis vekke gamle minner som synes å være gått helt i glemmeboken for de demente. Meningen med denne leiligheten er at de demente skal få tilbringe tid i leiligheten sammen med ansatte, og med evt. frivillige. Her kan gamle minner dukke opp, og den demente kan ha stor glede i å huske gjenstander som for eksempel kaffekvern, en gammel ovn, seng eller barnevogn. Dette kan være et fint utgangspunkt for samtaler. Mimrekurv for demente. Et alternativ til et erindrings-rom kan være en mimre-kurv Her kan en stor kurv være fylt med gjenstander som en gammel skolebok/sangbok, ukeblad, en kaffekvern og lignende. Gjenstandene kan være i kurven eller stilles ut, og kan danne et godt utgangspunkt til samtaler fra gamle dager En idé for bofelleskapene kan være å lage forskjellige temahefter som står sentralt på huset. Et slikt hefte kan for eksempel inneholde bilder og tekst om et gitt tema som kan være utgangspunktet for en samtale eller en aktivitet man kan gjøre sammen. Både ansatte pårørende og frivillige kan da bruke heftene i samvær med en eller flere beboere. Et slikt hefte kan for eksempel inneholde - juletradisjoner - høsten - våren 17.mai - reiser - matlaging - sanger 8

9 Sanse-hager. På Bråset bo- og omsorgssenter er det laget Sansehager som er tilknyttet boenhetene der det bor personer med demenssykdom. Beplantningen i Sansehagene er ment å vekke minner fra blomster og busker de selv hadde i sine egne hager. Disse hagene er asfalterte og tilrettelagt også for rullestolbrukere. De demente kan ikke gå seg bort, men ha stor glede av å rusle ute, kjenne på de ulike duftene og kunne plukke blomster og bær fra egen have. Bruk av foto, film og fortellere. De fleste beboerne har egne bilder og fotoalbum som de kan glede seg over alene eller sammen med andre. Ved Bråset vises det film på stort lerret hver uke. Beboerne setter stor pris på gamle filmer som vekker gode minner. Kommunen kjøpte i sin tid alle de gamle flyfotoene av flyselskapet Widerøe, disse kan være et fint utgangspunkt for et mimre-arrangement. Røyken Historielag og private samlere sitter også på mange gamle fotografier som man kan spørre om å få låne, eller man kan spørre for eksempel historielaget om selv å komme og fortelle. Musikk skaper glede. Bruk av sang og musikk på sykehjem har lange tradisjoner. Det å bruke musikk er et lite ressurskrevende tiltak som beboere ofte trives med. Alle har et forhold til musikk, og musikk vil ofte skape gjenkjennelse og minner. Mange vil huske både tekstlinjer og melodier, og vil selv kunne bidra aktivt. Dette er en aktivitet som de ansatte ved institusjonene kan gjøre på egenhånd. Det kan være mange ansatte som sitter på kunnskap om musikk og som kanskje spiller et instrument. En begynnelse er å kartlegge både blant ansatte, pårørende og blant medlemmer i venneforeninger og andre frivillige, og utnytte denne musikalske ressursen positivt i kulturarbeidet ved institusjonen. Mat er kultur. Mat er ikke bare næring og ernæring, det handler også om smak og behag. Maten binder folk sammen. Mattradisjoner har stor betydning både historisk og sosialt. Alle har et forhold til mat og kan noe om det. Det er kanskje ennå viktigere når man blir eldre, og matlagingen ofte kan bli så som så. Eksempler: - Tradisjonell norsk mat. - Sildebord. - Høstfest med fårikål - Julefrokost. - Bordpynting. 9

10 Turer og utflukter. Å være i aktivitet, komme seg ut og oppleve natur og sosialt samvær med andre gir fysisk og mentalt overskudd, og dermed økt livskvalitet. Det er ofte praktisk hindringer forbundet med det å dra på tur, og noen har ikke helse til å være med. Derfor vil individuell tilrettelegging og bruk av frivillige medhjelpere kunne øke mulighetene for at enkelte kan komme seg ut på tur. Samarbeidspartnere kan være Lions, Rotary og Civitan klubbene, turistforeninger og lignende. Det er mye flott natur i Røyken, og mange fine turveier. Det er korte avstander til museer, bibliotek osv. HJEMMEBOENDE Den største andelen av eldre bor i sine egne hjem. Og fleste parten av eldre er friskere og sprekere enn for noen tiår tilbake. Mange eldre er også svært aktive både i forhold til at de reiser mye, og deltar på kulturelle arrangementer, eller de er selv aktive kulturutøvere. Det er imidlertid dokumentert store forskjeller i befolkningen når det gjelder deltakelse i kulturlivet. Personer med lav inntekt bruker i langt mindre grad enn andre offentlig finansierte kunst- og kulturtilbud. Mange eldre er minstepensjonister, og i forhold til økonomien vil det være utgifter til kultur som velges bort. Vi ønsker at alle skal ha likeverdig mulighet til å delta på kulturarrangementer i regi av Den kulturelle spaserstokken. Eldre som har fått en helsesvikt og som ikke selv kan komme til konserter og lignende er det viktig å ha et transport tilbud til. Det vil da være nødvendig med et godt samarbeid med hjemmesykepleien i forhold til å få kartlagt hvem som har behov for en slik tjeneste. Kulturkontaktene i hjemmesykepleien vil derfor være viktig å samarbeide med. Og det vil være behov for frivillige som kan kjøre, og ved behov være sammen med den eldre på arrangementet. En annen mulighet kan være at ulike arrangementer skjer der de eldre bor. I for eksempel storstuene i tilknytning til omsorgsboligene. Dette kan være sang og visekvelder, høytlesning små teater/revynummer og små utstillinger. Eller kanskje kan et lag eller en forening ha sitt medlemsmøte med demonstrasjoner av ulike produkter/teknikker på stedet. Dette krever at de ulike styrene i disse boligene legger forholdene til rette og kanskje er arrangører/medarrangører av tiltakene. 10

11 KULTURMIDLER Pr. oktober 2008 foreligger ingen øremerkede midler i Røyken kommune. Denne håndboka er derfor laget som et praktisk og idégivende utgangspunkt for tiltak på flere nivåer. Tilgangen på ressurser i form av engasjement, kompetanse, tid og penger vil avgjøre hva som til enhver tid vil være mulig å gjennomføre. Ved økt kompetanse og bevissthet om de enkle tiltak som kan gi hverdagen innhold, vil det være mulig å prioritere disse uten stor kostnader. Kultur- og kirkedepartementet har i 2008 avsatt 15 mill kroner til Den kulturelle spaserstokken. Søknadsfristen var i år 15. september. Kulturkontoret har søkt om midler for Behandlingstiden er tre måneder. Kommunen har søkt på følgende prosjekter: Minnekurven et tilbud til demente på institusjon, søknadssum kr Kafé & kultur et tilbud til alle eldre i kommunen kr De statlige midlene kan bare brukes til dekning av utgifter til profesjonelle utøvere/kunstnere. Andre finansieringsmuligheter kan være - Regionale kulturmidler fra Buskerud Fylkeskommune - Private sponsorer - Fond - Pengegaver OVERSIKT OVER AKTIVITETSTILBUD Denne oversikten er ikke fullstendig. Aktivitetstilbud for eldre Hva slags aktivitet Bråset bo- og omsorgssenter Institusjonstjenesten ved Slemmestad bo- og aktivitetssenter Bingo Søndagskafé Sittedans Konserter m/ profesjonelle Konserter m/ lokale kor etc. Kino Julefrokost/julebord 23 Vårfest, sommerfest og høstfest 23 Søndagskafé Andakt/sangandakt Trekkspill/visekvelder 20 Torsdagskaffe 10 Konserter 20 Sang/trim/høytlesning 20 Ca. antall brukere 23 pluss pårørende Kommentarer I regi av frivillige 11

12 Bølstadsenteret, bokollektiv for demente Slemmestad Eldresenter Enhet for kultur og service- torg og Frivillighetssentralen Markering av for eksempel eldredagen og andre små og store begivenheter Turer i nærmiljøet Arrangementer fra for eksempel skoler og barnehager Dagkafe Turer i nærmiljøet Høstfest Hyggetreff flere ganger i uka Matservering Fredags-bingo Konserter m/ profesjonelle og amatører på forskjellige institusjoner Små grupper av gangen Åpent for alle KULTURARBEID OG TILRETTELEGGING Deltakelse og tilgjengelighet. Lokalitetene ved de forskjellige institusjonene i Røyken er variable. Dette kan sette begrensninger enkelte steder. Derfor kreves det planlegging, kreativitet og pågangsmot. Det er viktig med individuell tilrettelegging, og med varierte tilbud til ulike grupper til ulike tider. Samarbeid om arrangementer kan være aktuelt, en profesjonell musiker kan for eksempel leies inn til flere steder på samme dag, denne ordningen vil som regel gjøre at honoraret blir mindre. Tilgjengelighet handler blant annet om - transporttilbud. Tilrettelegges så man kan frakte beboere til og fra arrangementer - teleslynge i felleslokaler, så brukere av høreapparater kan ha full glede av begivenheten - program og informasjon må ha god lesbarhet - teksting av filmer, også norske, slik at hørselshemmede får glede av dem. Praktisk tips før et arrangement. Det er en del praktiske ting som er viktige i forbindelse med kulturarrangement. Ofte er det de små detaljene som avgjør om arrangementet blir vellykket eller ikke. Nedenfor er det en huskeliste over små og store oppgaver knyttet til kulturarrangementer, basert på kulturkontorets erfaringer ved gjennomføring av ulike typer arrangementer. Forarbeid: o Programidé idéstadiet. o Kontakt potensielle aktører, skriv, ring, bruk e-post. o Skaff deg en kontaktperson med telefonnummer, hold kontakten. 12

13 o Lag enkle avtaler over hvem som gjør hva, skriftlig eller muntlig (kontrakt) o Sørge for avtale om betalingsmåte. o Markedsføring av arrangementet, spre program og plakater til beboere, ansatte, venneforeninger, pårørende, naboer. Eventuelt legg informasjon i postkasser sett opp oppslag i nærmiljøet. Gratis annonse i Drammens Tidende på siden Ut i dag o Sørg for kontakt med din kontaktperson siste dag før arrangementet. o Kontakt lokalavisen for å få en omtale i for- eller etterkant. Gjennomføring: o Alle på jobb må være informert om arrangementet. o En person må ha ansvar for å ta imot gjestene/aktørene. o Avtalt utstyr må være på plass skjøteledning, mikrofon etc. o Sted for opptreden må være ferdig rigget med stoler. o Ønske velkommen. o Gave til aktøren, - blomst, konfekt og lignende. Etterarbeid og evaluering: o Skriv ned gode og dårlige egne erfaringer, ta imot ris og ros fra omgivelsene. o Husk takk til deltakere o Del gjerne dine erfaringer med andre virksomheter, trivselsgruppa og lignende o Del opplysninger du får om aktører med andre virksomheter, trivselsgruppa og lignende. Kontrakter og honorar. Kontrakt: Vanligvis når man inngår en avtale/kontrakt med en profesjonell artist eller foredragsholder får man tilsendt en skriftlig kontrakt. Hvis ikke artisten selv ordner dette, ligger det her ved et eksempel på kontrakt som kan brukes for å sikre den muntlige avtalen som er inngått. Det er ikke bestandig nødvendig å ha en skriftlig kontrakt, men muligheter finnes. Honorar: Alle slike utbetalinger for tilfeldige oppdrag skal foregå via regnskaps- eller lønnssystemet. De artistene som er selvstendig næringsdrivende, sender gjerne egen faktura. Andre igjen er ikke det, og må betales via lønnssystemet, da må man be om å få tilsendt skattekort, og personalmelding og skjema for variabel lønn må fylles ut. Frivillige organisasjoner kor, korps etc. gjør ofte slike opptredener gratis. Litteratur om kulturarbeid for eldre. Kirkens Bymisjon har gitt ut en håndbok i kulturarbeid på eldreinstitusjoner Impulser. Boka er et resultat av prosjektet LEVE ikke bare overleve. Prosjektet hadde som formål og utvikle en metode som kan gi kulturarbeid og engasjement en større plass innen omsorgsarbeid blant eldre. Boka håper å gi impulser til å begynne med kulturarbeid og frivillig engasjement. Kirkens Bymisjon har også gitt ut en metodebok som heter Systematisk bruk av sang og musikk for ansatte i eldreomsorgen. 13

14 Artist: Kontakt info : Arrangør Adresse Kontaktperson Tel Faks Spillested og dato for opptreden : Dato By Konsertsted Adresse Kontaktperson Tel Faks Tidsplan: Tidspunkt for øving Dørene åpner Konsert start Konsert lengde Tekn anvarlig lyd/tlf/mail Annen info: Honorar Annen informasjon Røyken,. Underskrift Underskrift 14

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter Frivillighetsmelding Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Samhandling som veien til bedre boligsosialt arbeid. - Et erfaringshefte fra kommuner og Husbankens regionkontorer

Samhandling som veien til bedre boligsosialt arbeid. - Et erfaringshefte fra kommuner og Husbankens regionkontorer Samhandling som veien til bedre boligsosialt arbeid - Et erfaringshefte fra kommuner og Husbankens regionkontorer Innledning Innhold Innledning Forord ved Svein Hammer, prosjektleder for FoU i Husbanken

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer.

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. SENIORGAMER En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. Innledning Velkommen til denne håndboken! Den er ment både som inspirasjon og en

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Frivillighetsmelding 2013. «Lett å være frivillig i Asker»

Frivillighetsmelding 2013. «Lett å være frivillig i Asker» Frivillighetsmelding 2013 «Lett å være frivillig i Asker» Innhold 1. Innledning, sammendrag 2 2. Arbeidsmetode benyttet for utarbeidelse av meldingen 3 3. Strategi og mål 5 3.1 Strategi 5 3.2 Mål 5 4.

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 MODIG ROMSLIG SUNN Den gode og aktive omsorg Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 Sandnes - i sentrum for fremtiden Innhold 1 Innledning... 3 2 Statlige mål og styringssignal... 4 2.1 Lovgrunnlag...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Møteinnkalling Kulturutvalget

Møteinnkalling Kulturutvalget Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Fredrikstad stadion, Kinnarps Tidspunkt: 08.06.2011 kl. 17:00 Utvalgets medlemmer møter kl. 14:00, se vedlagte orienteringsbrev: 1. Litteratur festivalen Ord i Grenseland

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer