Hjemmeboende Kulturmidler. 11. Oversikt over aktivitetstilbud 11-12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjemmeboende... 10. Kulturmidler. 11. Oversikt over aktivitetstilbud 11-12"

Transkript

1

2 INNHOLD Side Innledning Litt om bakgrunnen. 2. Mål. 3. Hva er kulturarbeid? 4. Kultur på institusjonene. 5. Forankring, motivasjon og opplæring. 6. Institusjoner bofellesskap for eldre i Røyken kommune. 7. Etablering av kulturteam. 8. Interesser og hobbyer. Samarbeidspartnere Samarbeid med frivillighetssentralen. 2. Samarbeid med frivillige organisasjon, pårørende, venneofreninger etc. 3. Samarbeid med biblioteket. 4. Samarbeid med kirken. 5. Samvær på tvers av generasjoner. 6. Samarbeid med enheten for kultur og servicetorg. Aktiviteter Eksempler på aktiviteter. - Erindringsrom for demente. - Mimrekurv for demente. - Sansehager. - Bruk av foto, film og fortellere. - Musikk skaper glede. - Mat er kultur. - Turer og utflukter. Hjemmeboende Kulturmidler. 11 Oversikt over aktivitetstilbud Kulturarbeid og tilrettelegging Deltakelse og tilgjengelighet. - Praktiske tips før et arrangement. - Kontrakter og honorarer. - Litteratur om kulturarbeid for eldre. Skjema Håndboka er utarbeidet av Røyken kommune, oktober Arbeidsgruppen har bestått av Grethe Utvei, enhet for kultur og servicetorg, Kirsten Seyffarth, frivillighetssentralen og Ellen Marie Lindholm, institusjonstjenesten ved Slemmestad bo- og aktivitetssenter. Planen ble vedtatt i Kulturutvalgets møte den 11. november 2008, PS 29/08, saksnr. 08/

3 INNLEDNING Tiltaket er forankret i Kultur- og kirkedepartementet og omtales under Omsorgsplan 2015 i kapittel 3 Kulturutvalgets vedtak i møtesaksnr. 12/ Litt om bakgrunnen. Innen helsevesenet og annet eldrearbeid vokser bevisstheten og erkjennelsen om at kulturopplevelser og kulturtilbud er viktig for alle. 1. Mål. Røyken kommunes mål er at alle innbyggere i kommunen skal ha et kulturtilbud i alle faser i livet. Den kulturelle spaserstokken skal være et verktøy til inspirasjon og aktivitet, bringe eldre ut av isolasjon og ensomhet, og bidra til å spre engasjement og livsglede til folk flest. Det er et ønske å søke nye strategiske og forpliktende allianser og samarbeidspartnere i nærmiljøet. For å nå målet om mer kultur til eldre i institusjon må det ryddes tid til disse aktivitetene. Den kulturelle spaserstokken må forankres hos de involverte. 2. Hva er kulturarbeid? Opprinnelig stammer kulturbegrepet fra det latinske ordet colere, som betød å dyrke eller kultivere (jorda ved Nilen) (Hylland Eriksen 1993). Pr. i dag finnes imidlertid ingen presis avgrensing av begrepet som de fleste kan enes om. Sett fra et sosialantropologisk perspektiv er kultur eller det kulturelle et aspekt ved menneskelig samhandling, og noe som preger all form for menneskelig praksis. I denne handlingsplanen er det imidlertid en mer offentlig sektortankegang det vises til, det vil si kulturadministrasjonens kulturtilbud rettet mot seniorer bosatt i Røyken, men opprinnelisen til begrepet er fremdeles aktuelt. Det kulturadministrasjonen dyrker fram er kulturopplevelser. I vår forståelse er kultur holdninger, verdier og måter å leve sammen på. Kulturarbeid er alle tiltak som fremmer gode relasjoner mellom mennesker. Vi ser for oss kultur på fire forskjellige nivåer: Tiltak som igangsettes av de ansatte på institusjonene som en del av aktiviteten i hverdagen. Bruk av nærmiljøet, som for eksempel foreninger, frivillige, skoleungdom m.fl. 3

4 Bruk av profesjonelle kulturarbeidere. Tiltak i regi av kulturadministrasjonen som gjelder spesielt hjemmeboende. 3. Kultur på institusjonene. Det er en allmenn erkjennelse at økt satsning på helsefremmende arbeid, vil kunne bidra til å redusere behovet for behandling av sykdom. Kultur styrker helsen vår, både den fysiske og den psykiske. Gleden ved opplevelser av kunst og kultur i sosiale sammenhenger har helsefremmende og trivselsfremmende effekt. Det er derfor viktig at det blir et større fokus på kultur oppleveleser ved våre institusjoner og bo- fellesskap. Kultur i eldreomsorgen særlig musikk har vist seg å være en god medisin for vitalitet og bedre helse, og viser seg å være effektiv mot passivitet og ensomhet. Erfaring viser også at *musikk virker beroligende til personer med demenssykdom som har en urolig adferd. Vi må begynne å tenke på kultur på samme måte som vi i dag arbeider med å forebygge sykdommer. Det må arbeides med kultur som om det er like viktig som hjertemedisin. I forbindelse med at vår nåværende regjering i 2007 bevilget 10 mill til Den kulturelle spaserstokk, uttalte statsminister Jens Stoltenberg følgende: I mange år har vi vært opptatt av botilbud- og pleietilbud for de eldre. Det skal vi fortsette med. Men i tillegg til å fokusere på hva de eldre skal leve i vil vi også legge vekt på hva de eldre skal leve for. Derfor legger vi opp til økt aktivitet og innhold i omsorgen, blant annet gjennom den kulturelle spaserstokken. 4. Forankring, motivasjon og opplæring. For å kunne lykkes i å etablere et godt kultur- og frivilligarbeid på et bo- og omsorgssenter, trengs kunnskap, eierskap og entusiasme fra lederne og de ansatte. Utdanning, kursing, trening og veiledning er avgjørende for å kunne oppnå dette. Det er viktig å forankre kulturarbeid til ledelsen i pleie- og omsorgstjenesten til administrasjonen og hos lokale politikere. Det vil derfor ha stor betydning at enhetsledere prioritere tid til å inspirere og motivere ansatte. Frivillig arbeid vil alltid komme i tillegg til de ansattes arbeid. Den frivillige innsatsen bør derfor utvikles i nært samarbeid med de ansatte. Det er to ulike kulturer som i noen sammenhenger skal samarbeide med den samme brukergruppe, og derfor bør roller avklares, og det bør etableres gode samarbeidsrutiner. 6. Institusjoner bofellesskap for eldre i Røyken kommune: Bråset bo - og omsorgsenter er et interkommunalt sykehjem for kommunene Asker og Røyken. Kommunene disponerer 100 plasser hver, men pr. dags dato benytter Røyken 56 plasser ved senteret. 4

5 Institusjonstjenesten ved Slemmestad bo - og aktivitetssenter er et sykehjem med 23 institusjonsplasser. Bølstadsenteret på Spikkestad, er et bokollektiv for demente. Her bor det 8 beboere som har sin egne leilighet med felles opphold stue. Bokollektivet er døgnbemannet. 7. Etablering av kulturteam. Hver institusjon/bofellesskap bør ha en eller flere kulturkontakter. Det bør opprettes et samarbeidsforum, et kulturteam for disse kulturkontaktene. En ansatt i kulturenheten anbefales å lede disse møtene. Målet bør være å ha et møte vår og høst, og ellers ha kontakt på e-post og telefon. Kulturteamet vil også være viktige medspillere når det gjelder å få til samarbeid med andre frivillige foreninger / enkeltpersoner. Målet er å skape et godt klima for kreativitet og stimulere til økt innsats for at eldre skal få et bedre kulturtilbud. 8. Interesser og hobbyer. Å flytte på institusjon kan kjennes vanskelig, også fordi institusjonenes daglige rutiner og kultur er annerledes enn dagliglivets. Det oppleves ofte trist å flytte fra et hjem. Det er viktig å få overgangen så smidig og god som mulig, og det må brukes god tid til å bli godt kjent med den nye beboeren og deres pårørende. Det vil derfor være nødvendig at beboernes interesser innen kultur og hobbyer kartlegges, på lik linje med annen datainnsamling. SAMARBEIDSPARTNERE. Den kulturelle spaserstokken skal stimulere til tverrfaglig samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Tiltaket skal så langt det er mulig tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturgenre, som musikk, teater, film, litteratur og billedkunst. Arrangementene skal være åpne for alle, og benytte etablerte arenaer i nærmiljøet som forsamlingshus, kaféer, kulturhus, kirkerom, sykehjem og omsorgssentre. Den kulturelle spaserstokken skal samarbeide med små og store kulturinstitusjoner, med kunstnere, utøvere og artister og lokalt kulturliv både profesjonelle og amatører. Det kan arrangeres formiddagsforestillinger på kino og teater, for å lette tilgjengeligheten for de som har problemer med å benytte tilbudene på kveldstid, og kulturinstitusjonene kan bidra med lokale arrangementer. 1. Samarbeid med Frivillighetssentralen. Frivillighetssentralen er en naturlig samarbeidspartner på mange nivåer. Sentralens viktigste oppgave er å igangsette, tilrettelegge og markedsføre forskjellige aktiviteter. Frivillighetssentralen har stor bredde i sosiale omsorgstiltak, og spiller en aktiv roller når det gjelder å rekruttere frivillige til sykehjemmene, og til frivillige lag og foreninger som tar ansvar for hyggelige tilstelninger for beboerne. Sentralen er åpen for dialog, for nye samarbeidsformer og nye aktiviteter. Frivillighetssentralen skal være en møteplass i lokalsamfunnet, og ønsker å være nettverksbygger og samarbeidspartner både ekstern og internt. Frivillighetssentralen kan bidra på flere områder i kulturarbeidet som: 5

6 - rekruttering og ivaretakelse av frivillige - være bindeledd mellom institusjon bofellesskap og frivillige lag/forening - være bindeledd mellom aktivitør og kultur kontaktene - markedsføre og være pådriver i forhold til Den kulturelle Spaserstokk 2. Samarbeid med frivillige organisasjoner, pårørende, venneforeninger etc. Når frivillige gir av sin fritid er de med på å skape et større mangfold blant de som lever og jobber innenfor eldreomsorgen. Frivillighet er en selvvalgt ulønnet innsats den enkelte utfører til beste for andre. Frivillige er et supplement i virksomheten, og skal ikke erstatte ansatte eller gjøre deres oppgaver. 3. Samarbeid med biblioteket. Alle har glede av litteratur hele livet, men en del får problemer med å lese vanlig skrift med årene. Biblioteket kan være behjelpelig med å finne frem bøker med STOR skrift, bøker med bilder, lydbøker, tekster til høytlesning og egnet musikk og film. 4. Samarbeid med kirken. Mange eldre har et forhold til kirken og gjennom kirkens tilbud har de fått næring til noen av sine åndelige behov. Selv om ikke alle har deltatt aktivt i kirkens aktiviteter ønsker mange kirkens nærvær på sine eldre dager. Eksempler på kirkens tilbud kan være Sang og musikkstund med organist Kirkehistorie Tur til kirkene for gudstjeneste, kirkekonsert, omvisning Mimrestund om kirken, kirken i gamle dager 5. Samvær på tvers av generasjoner. Et mål er å få et forpliktende samarbeid med andre kommunale virksomheter, for eksempel: Barnehager SFO Skoler. Kulturskolen 6

7 Barn, unge, voksne og eldre tilbringer mye tid hver for seg. Tiltak som bringer generasjoner sammen er verdifulle både for eldre og yngre. Utveksling av erfaringer, verdisyn og synspunkter mellom generasjoner gir grunnlag for økt forståelse og gjensidig respekt. Felles opplevelser gir felles gleder. 6. Samarbeid med Enhet for kultur og servicetorg. Når vi snakker om kultur i institusjonene er kulturadministrasjonen en naturlig samarbeidspartner på flere områder. De ansatte sitter på kunnskap og ressurser som man bør benytte seg av. Kulturadministrasjonen har et meget godt nettverk innen kulturlivet og har mye kunnskap om bygda. AKTIVITETER Bo- og omsorgsentrene i kommunen har stadig kulturarrangementer for sine beboere, da ofte i form av opptredener fra frivillige lag og foreninger. Aktiviteten varierer nok litt fra sted til sted. Noen eksempler: Trivselsgruppen i Røyken består av 8-10 frivillige damer som arrangerer årlig julebord, sommer og høstfester ved Slemmestad bo- og aktivitetssenter og bokollektivet for demente på Spikkestad. Ved Bråset arrangerer Trivselsgruppen regelmessig Bingo for beboerne. Ved Bråset ønsker to frivillige å lese for beboerne i biblioteket annenhver uke, og samarbeidet med biblioteket vil være av vesentlig betydning for at dette skal bli et tilbud som beboerne vil ha glede og nytte av. I forbindelse med andakt på Bråset serverer Diakoniutvalget i Røyken kaffe og kaker for beboerne. Ved Bråset bo- og omsorgssenter deltar frivillige ved ulike tistelninger som søndagskafè, høstfest og sommerfest. I dag er kirken nærværende på institusjonene med andakt til faste tider, og Gudstjenester spesielt ved høytidene jul og påske. Frivillige lag og foreninger arrangerer månedlig søndagskafè for beboerne ved Slemmestad bo- og aktivitetssenter. Foruten servering kaffe og vafler er det alltid populært når beboerne også kan oppleve kulturinnslag som sang og musikk. Den ukentlige Sittedansen for beboerne er svært populær, med fengende musikk og enkle øvelser som de flest klarer å delta på. En gang i året blir kommunens billedkunst rullert, slik at blant annet beboerne på institusjonene får nye bilder på veggene i fellesrommene. 7

8 Mange foreninger gjør i dag en stor innsats gjennom hele året, og målet ved besøk på de ulike institusjonene er å øke trivselen for de som bor der. Utfordringen blir å få enda bedre kontinuitet og knytte til seg flere foreninger. Mange foreninger har aldri vært på et sykehjem, og har kanskje ikke tenkt over hva de kan bidra med. Eksempler på foreninger som kan forespørres: - Røyken Husflidslag kan for eksempel vise gamle håndverksteknikker - Røyken Historielag har mange gode foredragsholdere, fortellinger fra gamle dager vil engasjere beboerne - Røyken Hagelag kan ha med seg planter og blomster som minner de eldre om gamle dager - Røyken Hørselslag kan informere om bruk og stell av høreapparater. Erindrings-rom for demente Forsking viser at personer som er rammet av en demenssykdom kan ha stor glede og nytte av å bli minnet om gamle dager. Ved Bråset er det innredet en liten leilighet fra 1950 tallet, som inneholder møbler og gjenstander fra denne tidsalder. Det var på denne tiden mange av disse beboere selv stiftet sine egne hjem, og nettopp derfor vil denne leiligheten sannsynligvis vekke gamle minner som synes å være gått helt i glemmeboken for de demente. Meningen med denne leiligheten er at de demente skal få tilbringe tid i leiligheten sammen med ansatte, og med evt. frivillige. Her kan gamle minner dukke opp, og den demente kan ha stor glede i å huske gjenstander som for eksempel kaffekvern, en gammel ovn, seng eller barnevogn. Dette kan være et fint utgangspunkt for samtaler. Mimrekurv for demente. Et alternativ til et erindrings-rom kan være en mimre-kurv Her kan en stor kurv være fylt med gjenstander som en gammel skolebok/sangbok, ukeblad, en kaffekvern og lignende. Gjenstandene kan være i kurven eller stilles ut, og kan danne et godt utgangspunkt til samtaler fra gamle dager En idé for bofelleskapene kan være å lage forskjellige temahefter som står sentralt på huset. Et slikt hefte kan for eksempel inneholde bilder og tekst om et gitt tema som kan være utgangspunktet for en samtale eller en aktivitet man kan gjøre sammen. Både ansatte pårørende og frivillige kan da bruke heftene i samvær med en eller flere beboere. Et slikt hefte kan for eksempel inneholde - juletradisjoner - høsten - våren 17.mai - reiser - matlaging - sanger 8

9 Sanse-hager. På Bråset bo- og omsorgssenter er det laget Sansehager som er tilknyttet boenhetene der det bor personer med demenssykdom. Beplantningen i Sansehagene er ment å vekke minner fra blomster og busker de selv hadde i sine egne hager. Disse hagene er asfalterte og tilrettelagt også for rullestolbrukere. De demente kan ikke gå seg bort, men ha stor glede av å rusle ute, kjenne på de ulike duftene og kunne plukke blomster og bær fra egen have. Bruk av foto, film og fortellere. De fleste beboerne har egne bilder og fotoalbum som de kan glede seg over alene eller sammen med andre. Ved Bråset vises det film på stort lerret hver uke. Beboerne setter stor pris på gamle filmer som vekker gode minner. Kommunen kjøpte i sin tid alle de gamle flyfotoene av flyselskapet Widerøe, disse kan være et fint utgangspunkt for et mimre-arrangement. Røyken Historielag og private samlere sitter også på mange gamle fotografier som man kan spørre om å få låne, eller man kan spørre for eksempel historielaget om selv å komme og fortelle. Musikk skaper glede. Bruk av sang og musikk på sykehjem har lange tradisjoner. Det å bruke musikk er et lite ressurskrevende tiltak som beboere ofte trives med. Alle har et forhold til musikk, og musikk vil ofte skape gjenkjennelse og minner. Mange vil huske både tekstlinjer og melodier, og vil selv kunne bidra aktivt. Dette er en aktivitet som de ansatte ved institusjonene kan gjøre på egenhånd. Det kan være mange ansatte som sitter på kunnskap om musikk og som kanskje spiller et instrument. En begynnelse er å kartlegge både blant ansatte, pårørende og blant medlemmer i venneforeninger og andre frivillige, og utnytte denne musikalske ressursen positivt i kulturarbeidet ved institusjonen. Mat er kultur. Mat er ikke bare næring og ernæring, det handler også om smak og behag. Maten binder folk sammen. Mattradisjoner har stor betydning både historisk og sosialt. Alle har et forhold til mat og kan noe om det. Det er kanskje ennå viktigere når man blir eldre, og matlagingen ofte kan bli så som så. Eksempler: - Tradisjonell norsk mat. - Sildebord. - Høstfest med fårikål - Julefrokost. - Bordpynting. 9

10 Turer og utflukter. Å være i aktivitet, komme seg ut og oppleve natur og sosialt samvær med andre gir fysisk og mentalt overskudd, og dermed økt livskvalitet. Det er ofte praktisk hindringer forbundet med det å dra på tur, og noen har ikke helse til å være med. Derfor vil individuell tilrettelegging og bruk av frivillige medhjelpere kunne øke mulighetene for at enkelte kan komme seg ut på tur. Samarbeidspartnere kan være Lions, Rotary og Civitan klubbene, turistforeninger og lignende. Det er mye flott natur i Røyken, og mange fine turveier. Det er korte avstander til museer, bibliotek osv. HJEMMEBOENDE Den største andelen av eldre bor i sine egne hjem. Og fleste parten av eldre er friskere og sprekere enn for noen tiår tilbake. Mange eldre er også svært aktive både i forhold til at de reiser mye, og deltar på kulturelle arrangementer, eller de er selv aktive kulturutøvere. Det er imidlertid dokumentert store forskjeller i befolkningen når det gjelder deltakelse i kulturlivet. Personer med lav inntekt bruker i langt mindre grad enn andre offentlig finansierte kunst- og kulturtilbud. Mange eldre er minstepensjonister, og i forhold til økonomien vil det være utgifter til kultur som velges bort. Vi ønsker at alle skal ha likeverdig mulighet til å delta på kulturarrangementer i regi av Den kulturelle spaserstokken. Eldre som har fått en helsesvikt og som ikke selv kan komme til konserter og lignende er det viktig å ha et transport tilbud til. Det vil da være nødvendig med et godt samarbeid med hjemmesykepleien i forhold til å få kartlagt hvem som har behov for en slik tjeneste. Kulturkontaktene i hjemmesykepleien vil derfor være viktig å samarbeide med. Og det vil være behov for frivillige som kan kjøre, og ved behov være sammen med den eldre på arrangementet. En annen mulighet kan være at ulike arrangementer skjer der de eldre bor. I for eksempel storstuene i tilknytning til omsorgsboligene. Dette kan være sang og visekvelder, høytlesning små teater/revynummer og små utstillinger. Eller kanskje kan et lag eller en forening ha sitt medlemsmøte med demonstrasjoner av ulike produkter/teknikker på stedet. Dette krever at de ulike styrene i disse boligene legger forholdene til rette og kanskje er arrangører/medarrangører av tiltakene. 10

11 KULTURMIDLER Pr. oktober 2008 foreligger ingen øremerkede midler i Røyken kommune. Denne håndboka er derfor laget som et praktisk og idégivende utgangspunkt for tiltak på flere nivåer. Tilgangen på ressurser i form av engasjement, kompetanse, tid og penger vil avgjøre hva som til enhver tid vil være mulig å gjennomføre. Ved økt kompetanse og bevissthet om de enkle tiltak som kan gi hverdagen innhold, vil det være mulig å prioritere disse uten stor kostnader. Kultur- og kirkedepartementet har i 2008 avsatt 15 mill kroner til Den kulturelle spaserstokken. Søknadsfristen var i år 15. september. Kulturkontoret har søkt om midler for Behandlingstiden er tre måneder. Kommunen har søkt på følgende prosjekter: Minnekurven et tilbud til demente på institusjon, søknadssum kr Kafé & kultur et tilbud til alle eldre i kommunen kr De statlige midlene kan bare brukes til dekning av utgifter til profesjonelle utøvere/kunstnere. Andre finansieringsmuligheter kan være - Regionale kulturmidler fra Buskerud Fylkeskommune - Private sponsorer - Fond - Pengegaver OVERSIKT OVER AKTIVITETSTILBUD Denne oversikten er ikke fullstendig. Aktivitetstilbud for eldre Hva slags aktivitet Bråset bo- og omsorgssenter Institusjonstjenesten ved Slemmestad bo- og aktivitetssenter Bingo Søndagskafé Sittedans Konserter m/ profesjonelle Konserter m/ lokale kor etc. Kino Julefrokost/julebord 23 Vårfest, sommerfest og høstfest 23 Søndagskafé Andakt/sangandakt Trekkspill/visekvelder 20 Torsdagskaffe 10 Konserter 20 Sang/trim/høytlesning 20 Ca. antall brukere 23 pluss pårørende Kommentarer I regi av frivillige 11

12 Bølstadsenteret, bokollektiv for demente Slemmestad Eldresenter Enhet for kultur og service- torg og Frivillighetssentralen Markering av for eksempel eldredagen og andre små og store begivenheter Turer i nærmiljøet Arrangementer fra for eksempel skoler og barnehager Dagkafe Turer i nærmiljøet Høstfest Hyggetreff flere ganger i uka Matservering Fredags-bingo Konserter m/ profesjonelle og amatører på forskjellige institusjoner Små grupper av gangen Åpent for alle KULTURARBEID OG TILRETTELEGGING Deltakelse og tilgjengelighet. Lokalitetene ved de forskjellige institusjonene i Røyken er variable. Dette kan sette begrensninger enkelte steder. Derfor kreves det planlegging, kreativitet og pågangsmot. Det er viktig med individuell tilrettelegging, og med varierte tilbud til ulike grupper til ulike tider. Samarbeid om arrangementer kan være aktuelt, en profesjonell musiker kan for eksempel leies inn til flere steder på samme dag, denne ordningen vil som regel gjøre at honoraret blir mindre. Tilgjengelighet handler blant annet om - transporttilbud. Tilrettelegges så man kan frakte beboere til og fra arrangementer - teleslynge i felleslokaler, så brukere av høreapparater kan ha full glede av begivenheten - program og informasjon må ha god lesbarhet - teksting av filmer, også norske, slik at hørselshemmede får glede av dem. Praktisk tips før et arrangement. Det er en del praktiske ting som er viktige i forbindelse med kulturarrangement. Ofte er det de små detaljene som avgjør om arrangementet blir vellykket eller ikke. Nedenfor er det en huskeliste over små og store oppgaver knyttet til kulturarrangementer, basert på kulturkontorets erfaringer ved gjennomføring av ulike typer arrangementer. Forarbeid: o Programidé idéstadiet. o Kontakt potensielle aktører, skriv, ring, bruk e-post. o Skaff deg en kontaktperson med telefonnummer, hold kontakten. 12

13 o Lag enkle avtaler over hvem som gjør hva, skriftlig eller muntlig (kontrakt) o Sørge for avtale om betalingsmåte. o Markedsføring av arrangementet, spre program og plakater til beboere, ansatte, venneforeninger, pårørende, naboer. Eventuelt legg informasjon i postkasser sett opp oppslag i nærmiljøet. Gratis annonse i Drammens Tidende på siden Ut i dag o Sørg for kontakt med din kontaktperson siste dag før arrangementet. o Kontakt lokalavisen for å få en omtale i for- eller etterkant. Gjennomføring: o Alle på jobb må være informert om arrangementet. o En person må ha ansvar for å ta imot gjestene/aktørene. o Avtalt utstyr må være på plass skjøteledning, mikrofon etc. o Sted for opptreden må være ferdig rigget med stoler. o Ønske velkommen. o Gave til aktøren, - blomst, konfekt og lignende. Etterarbeid og evaluering: o Skriv ned gode og dårlige egne erfaringer, ta imot ris og ros fra omgivelsene. o Husk takk til deltakere o Del gjerne dine erfaringer med andre virksomheter, trivselsgruppa og lignende o Del opplysninger du får om aktører med andre virksomheter, trivselsgruppa og lignende. Kontrakter og honorar. Kontrakt: Vanligvis når man inngår en avtale/kontrakt med en profesjonell artist eller foredragsholder får man tilsendt en skriftlig kontrakt. Hvis ikke artisten selv ordner dette, ligger det her ved et eksempel på kontrakt som kan brukes for å sikre den muntlige avtalen som er inngått. Det er ikke bestandig nødvendig å ha en skriftlig kontrakt, men muligheter finnes. Honorar: Alle slike utbetalinger for tilfeldige oppdrag skal foregå via regnskaps- eller lønnssystemet. De artistene som er selvstendig næringsdrivende, sender gjerne egen faktura. Andre igjen er ikke det, og må betales via lønnssystemet, da må man be om å få tilsendt skattekort, og personalmelding og skjema for variabel lønn må fylles ut. Frivillige organisasjoner kor, korps etc. gjør ofte slike opptredener gratis. Litteratur om kulturarbeid for eldre. Kirkens Bymisjon har gitt ut en håndbok i kulturarbeid på eldreinstitusjoner Impulser. Boka er et resultat av prosjektet LEVE ikke bare overleve. Prosjektet hadde som formål og utvikle en metode som kan gi kulturarbeid og engasjement en større plass innen omsorgsarbeid blant eldre. Boka håper å gi impulser til å begynne med kulturarbeid og frivillig engasjement. Kirkens Bymisjon har også gitt ut en metodebok som heter Systematisk bruk av sang og musikk for ansatte i eldreomsorgen. 13

14 Artist: Kontakt info : Arrangør Adresse Kontaktperson Tel Faks Spillested og dato for opptreden : Dato By Konsertsted Adresse Kontaktperson Tel Faks Tidsplan: Tidspunkt for øving Dørene åpner Konsert start Konsert lengde Tekn anvarlig lyd/tlf/mail Annen info: Honorar Annen informasjon Røyken,. Underskrift Underskrift 14

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Holtålen Holtålen Kommune - mulighetenes kommune

Holtålen Holtålen Kommune - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune Plan for den kulturelle spaserstokken 2011-2012 Vedtatt i Driftsutvalget i sak 25 den 13.04.2011. Plan for Den kulturelle spaserstokken Holtålen kommune

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Mer enn vegger og tak

Mer enn vegger og tak Mer enn vegger og tak 9. 10. september 2008 Karin Høyland Boligkvalitet for eldre. Mer enn vegger og tak! Karin Høyland NTNU / SINTEF Byggforsk, 1 Boliger for eldre før og nå Før: Tidligere var omsorgen

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem eies og driftes av stiftelsen «Livsglede for eldre»

Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem eies og driftes av stiftelsen «Livsglede for eldre» LIVSGLEDESYKEHJEM Livsgledesykehjem I stortingsmelding 29 (2012-2013), Morgendagens omsorg, omtales Livsgledesykehjem. Livsgledesykehjem presenteres som et nasjonalt tilbud til landets kommuner. Sertifiseringsordningen

Detaljer

Kultur + helse = SANT

Kultur + helse = SANT Kulturenheten Kultur + helse = SANT Foto: Carl Erik Eriksson HANNE JENSEN SOUSA, PROSJEKTLEDER KARIN AMBLE, DAGLIG LEDER Hva vil vi snakke om? Hvordan vi har arbeidet med kultur og helse i Trondheim Kommune?

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Aktiv senior i Telemark - mål Flest mulig eldre skal være i daglig

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Arbeidsområde Organisert under Fagutviklingsenheten 17 Bo- og behandlingssentre, 10 Omsorgsboliger Fra 2016 satsning på

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Saksbehandler: Kari Jokstad Arkivsaksnr.: 14/ Dato: AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER

Saksbehandler: Kari Jokstad Arkivsaksnr.: 14/ Dato: AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Jokstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/3049-1 Dato: 13.03.14 AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2016 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2016 Vi gleder oss til høsten og alt den har å by på av både aktiviteter

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

I budsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til seniorkulturformål i bydelene. Dette betyr at der er kr ,- til fordeling i hver bydel.

I budsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til seniorkulturformål i bydelene. Dette betyr at der er kr ,- til fordeling i hver bydel. Dato: 26. mars 2010 ARBS /10 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål 2010 - Arna bydel. SOLI SARK-3012-201001225-19 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune VÅRPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Tema : Demens. Eldrerådet

Tema : Demens. Eldrerådet Tema : Demens Eldrerådet 22.11.17 Tjenestetrappen Tidlig innsats Hjemmetjenester Heldøgns omsorg Tidlig innsats I samarbeid med eksterne I drift Demensvennlig samfunn Pårørendeskole Aktivitetsvenn Demenstelefon

Detaljer

Aktiviteter for elever ved Helse- og Oppvekst - Gjøvik vdg. skole

Aktiviteter for elever ved Helse- og Oppvekst - Gjøvik vdg. skole Aktiviteter for elever ved Helse- og Oppvekst - Gjøvik vdg. skole l Stiftelsen Livsglede for Eldre ble opprettet i 2006. En frivillig og landsomfattende stiftelse som er trosmessig og partipolitisk nøytral.

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april

Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Helsefremmende tiltak er lovpålagt også i eldreomsorgen Lov om

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141 Sæterstuggu Søkerorganisasjon: LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Bjørg Hildonen, Folldal Bo og Sevicesenter Forord: Sæterstuggu er ment som erindringssted

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Livsglede i Trondheim kommune. Foto: Carl-Erik Eriksson

Livsglede i Trondheim kommune. Foto: Carl-Erik Eriksson Livsglede i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson Bakgrunn Politisk beslutning om at alle HVS skulle sertifiseres som livsgledesykehjem (2011) Eldreplan 2016-2026 Planen skal tilrettelegge for: At

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Informasjon til institusjoner som mottar aktivitetsvenner

Informasjon til institusjoner som mottar aktivitetsvenner Informasjon til institusjoner som mottar aktivitetsvenner En aktivitetsvenn er en frivillig som med opplæring og oppfølging skal bidra til å gi personer med demens flere gode opplevelser og aktiviteter

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss)

Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss) Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss) Tjøme mottok fra kulturdepartementet NOK 25 000,- til aktiviteter til den kulturelle spaserstokken for 2012.

Detaljer

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune HØSTPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre?

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Omsorgsboliger for livskvalitet Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Therese Staal Brekke, prosjektleder Norsk Form Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Parallellseksjon 2 OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Bråta bo- og aktivitetssenter, Nedre Eiker kommune Å bygge nytt er en mulighet Bråta har sjel Et samfunn i samfunnet INTEGRERTE

Detaljer

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Foto: Connie Slettan Olsen FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 Hva er Frisklivsdosetten? Det er kjent at meningsfull aktivitet, som i størst mulig

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Dagens tekst Hva er aktiv omsorg Aktiv omsorg og frivillighet - nettverk Opplæringsprogram i aktiv omsorg Hva er aktiv omsorg? Hvordan

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken i Larvik

Den kulturelle spaserstokken i Larvik Den kulturelle spaserstokken i Larvik Høsten 2013 Den kulturelle spaserstokken driftes av statlige midler og gjennomføres av kulturkontoret i samarbeid med omsorgstjenesten og frivillighetsgrupper på det

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

De eldste barna Handlingsplan

De eldste barna Handlingsplan Ilabekken barnehager De eldste barna Handlingsplan Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Barnehagens Innledning rutiner: Barnehagen Alle barn er skal, med i en samarbeid egen

Detaljer

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide!

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! AKTIVITETER SOM MEDISIN Se meg! Aktiviteter kan virke på samme måte som medisin.

Detaljer

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Den kulturelle trillebagen EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Lier kommune, november 2005 DEN KULTURELLE TRILLEBAGEN Kultur til eldre i institusjon Kunsten å leve ikke bare overleve INNLEDNING 1. Litt om bakgrunnen

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

Mens vi venter. livsgledeforeldre.no

Mens vi venter. livsgledeforeldre.no Mens vi venter Før Livsglede for Eldre setter inn ressurser som bistår i sertifiseringen, må virksomheten forberede seg. Noe skal være på plass og noe skal med fordel være påbegynt. Det handler om å ta

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID

EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Den kulturelle trillebagen EN HÅNDBOK I KULTURARBEID Lier kommune, nov. 2005 revidert nov. 2009 INNHOLD Revidert nov. 2009 INNLEDNING 1. Litt om bakgrunnen 2. Mål 3. Hva er kulturarbeid? 4. Kulturrevolusjon

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken DKSS Sundvollen

Den kulturelle spaserstokken DKSS Sundvollen Den kulturelle spaserstokken DKSS Sundvollen 21.09.2012 Hol kommune - Ca 4500 innbyggere - 2 alders-og sykehjem: Høgehaug i Hol Geilotun på Geilo - 2 velferdssentre: Hol velferdssenter, avd. Vika i Hol,

Detaljer