FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SKISSEPROSJEKT SULITJELMA SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SKISSEPROSJEKT SULITJELMA SKOLE"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I I Arkiv JoumalpostlD: sakid.: 09/2735 I Saksbehandler: Georg de Besche d.y. Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr. 087/09 I FORMANNSKAP I Dato: SKISSEPROSJEKT SULITJELMA SKOLE Vedlegg: Skisseprosjekt med kostnadsoppsett Sammendrag: Innledning Den iverksatte rådmann oppdraget med å lage et skisseprosjekt for renovering av Sulitjelma skole. Skolen skal dimensjoneres for 80 elever. Prosjektgruppe ble etablert med prosjektleder, deltagelse fra skoleledelse, ansatte, elev- og lærerorganisasjon, verneombud og foreldregruppe. Kommunelege ble orientert om igangsetting av oppdraget. Det ble utlyst åpen anbudskonkurranse om arkitektoppdraget. Konkurransedokumentene var utformet slik at prosjektet kan beholde samme arkitekt gjennom hele prosessen til ferdig utført bygg. Det er imidlertid anledning til å avbryte kontrakten etter gjennomførte beskrevne faser i prosessen. Skolen hadde utarbeidet et godt grunnlag for å starte arbeidet med å komme frem til et romprogram. Skolebiblioteket skal fortsatt være en del av folkebibliotek og samlokalisert bibliotek er del av oppdraget. Noe senere i prosessen kom et tileggsoppdrag om å påvise sambruksmulighetene for en senere tilknytning av barnehage til skolen. Prosjektleder avholdt et informasjonsmøte med prosjektgruppen ultimo januar Informasjonen var ment som forberedelse av deltagere til de prosesser som et byggeprosjekt må gjennom. Første programmeringsmøte med arkitekt ble avholdt 26. februar Det vanskeligste og mest tidkrevende arbeidet var å komme frem til rett størrelse på romprogrammet. Tidlig i fasen ble det besluttet at all pedagogisk undervisning skulle lokaliseres i nye lokaler. Dagens trebygning med undervisningslokaler og administrasjonsdel i betongbygg blir foreslått revet, men opprettholdes som skole mens nybygg er under utførelse. Del av betongbygg som inneholder spesialrom og basseng er vanskelig å utnytte på en god måte, da bygget er i mange forskjellige nivå. Dette forhold gjenspeiles i arealeffektiviteten og areal pr. elev. Prosjektleder har jevnlig hatt møter med styringsgruppe. Styringsgruppen har i møtene gitt klare tilbakemeldinger om hva prosjektet måtte vurdere nærmere.

2 Totalt er det gjennomført i alt 7 programmeringsmøter i Sulitjelma med siste møte L 7. juni Styringsgruppen fikk oversendt skisseprosjektet med en kostnadsramme på 70 mil. Styringsgruppen gavet pålegg til prosjektet den 13. august 2009 om å redusere kostnadene med 15 mil. kroner. Samtidig var det et uttalt ønske om å bevare den pedagogiske plattform til skolen. Det eneste sted i prosjektet som kan ta kostnadsreduksjoner i en slik størrelse er det gamle betongbygg med spesialrom og basseng. Deltagere i prosjektgruppen ble samlet til et nytt møte for å gå gjennom prosjektet for å gjøre besparelsene. Noen endringer i romoppdeling ble gjort for å spare ombyggingskostnader. Deretter er det gjort en reduksjon i oppgraderingskostnader, vist i tabell med redusert kostnad pr. kvadratmeter. Konsekvensen av styringsgruppens pålegg er at arkitekt og prosjektleder mener bygget ikke kan få den nødvendige oppgradering som bygget trenger. Det er nå kun lagt inn kostnader for lovpålagte krav til bygget - lysforhold, ventilasjon, universell utforming, brannsikkerhet osv. Eksempelvis tror vi ikke kostnadsrammen vil være tilstrekkelig for å kunne skifte vinduer, utbedre takonstruksjon, etterisolere med mere. I oppfølging av prosjektet har styringsgruppen anbefalt en økning av kostnadsrammen med 5 mill. Dette beløp er ment å ivareta anbefalinger fìa kollegiet som kvalitetssikret prosjektet, kjøp av tomt og gamle realskole, og at ombyggings- og riveprosjekter har større risiko for uforutsette kostnader. Tomt Skolebygningen står i dag på eiendom tilhørende Statskog SF. Plan/utvikling er gitt oppdraget med å forberede anskaffelse av eiendommen. Tomtens størrelse er på 7250 m2, dette innbefatter grunnen som gamle realskolebygg står på. Utearealer for skole og eventuelt senere tilknytning med barnehage er i minste laget. Tomten er en skråhelning med platåer i flere nivå. Det er en utfordring å få til gode uteområder for skole og barnehage. Gamle Realskole Da kommunen solgte det gamle realskolebygg var det blant annet en del av avtalen at kommunen skulle være behjelpelig med å få til nødvendig regulering av området. Av årsaker vi ikke kjenner til er det ikke etablert småindustri i bygget som forutsatt ved salget. Plan/utvikling har gjort henvendelse til eier om muligheten for tilbakekjøp av bygning. Prisforlangende er langt over hva kommunen er vilig til å akseptere. Det føres fortsatt en dialog om å komme til enighet. For å ha tilstrekkelige utearealer til skole er det ikke nødvendig med innløsing av bygget. Men det er nødvendig med en avklaring om regulering av området. Byggets forfatning er dårlig. Nedfallende takheller gjør nærområdet farlig. Det kan bli nødvendig å benytte Plan- og bygningsloven for å sikre trygge utområder for elevene om bygget blir stående. Trafikkavvikling Det er utarbeidet to forslag på trafikkavvikling ved skolen. Det ene går på å lage en rundlqøring med innjøring fra øst og å stenge veien for passering av skoleområde. Det andre forslaget går på å lage en busslomme på sydside av nytt skolebygg. Kommunens folkehelserådgiver og kommunelege har vært på en forhåndsbefaring og blitt orientert om begge situasjoner. Hva som er best egnet eller mulig å gjennomføre er uvisst. Det er avhengig blant annet av hva som blir utfallet av kommunens forpliktelser nedfelt i kontrakt ved salg av gamle realskolebygg. Ved en

3 innløsing av bygget står prosjektet mye friere til å finne beste løsning. Parkering for ansatte er foreslått på etablert ubenyttet busslomme langs Rv 830. Ved en reguleringsendring vil Statens vegvesen være en naturlig høringsinstans om endret bruk av busslomme og trafikkavvikling. Ute are al Elevråd ved skolen og foreldrerepresentant har vært meget aktive i arbeidet med å utforme et forslag til bruk av utearealer. Kommunens folkehelserådgiver har også vært en bidragsyter til dette arbeidet. I skisseprosjektet er dette arbeidet fremlagt i sin helhet. Riving gml. trebygning og del av betongbygg. Det er en forutsetning i prosjektet at bygning rives for å gi plass til nye utearealer for elevene. Det er laget en miljøsaneringrapport for bygningene. I gamle trebygning er det benyttet gruveslagg i vegger med så høyt kobberinnold at det må behandles som spesialavfall. Statens forurensingstilsyn og Bergvesenet er kontaktet for en mulig lokal deponering av gruveslagget. Dette må følges opp videre i prosjektet om det lar seg gjennomføre. Bygningsmaterialer av sten og betong forutsettes benyttet i terrengutforming av nyt uteareal. Anet materialet transporteres til deponi. Nybygg Sulitjelma skole sin pedagogiske plattform er etablert i den tiltenkte nye delen. Bygget er i to plan. Plan 1 har samordnet bibliotek, administrasjon og skoletrinn Plan 2 har 1-4,5-7 og arbeidsrom for lærere. Plan 1 har god adkomst med universell utforming. Adkomsten til plan 2 må skje via gamle betongbygg der heisen er planlagt plassert. Kvalitetssikring 1 risikovurdering Salten kommunerevisjon sine fire anbefalinger etter undersøkelsen av prosess utbygging Vestmyra skolesenter er fulgt opp med følgende tiltak;. Sulitjelma skole er en fådelt 1-10 skole. Det gjør den til en litt annerledes skole en de øvrige i kommunen. I prosjektutviklingen har det vært viktig å ivareta eleven og undervisningsmetodikken.. Det er avholdt eget møte med prosjektgruppen der prosjektprosess, målsetting for prosjektet og rett tidspunkt for brukerpåvirkning i prosjektet ble informert om.. Det er gjennomført et møte der tre inspektører fra andre skoler har gjennomgått prosjektet med gitte forutsetninger for en tenkt skoleuke i Egen rapport med kommentarer vil foreligge.. Konklusjonen fra gjennomganglkvalitetsikring av prosjektet var at skolen vil fungere etter forutsetningene. Kollegiet anbefaler justeringer i romplan for å optimalisere gjennomføring av skoledagen. Ikke uventet kom det flere kommentarer og forslag på endringer til endringene som ble gjennomført for å spare kostnader.. Anskaffelser som skal gjøres etter -c Lov om offentlige anskaffelser )- er normalt tidlaevende. Utarbeidelse av fremdriftsplan for prosjektet der tidsbruk for anskaffelser er en del av planen vil på best mulig måte sikre at Lov om offentlige anskaffelser etterleves. Ombygging bygningsdel med spesialrom og basseng

4 Dette bygg er forsøkt utnyttet med alle funksjoner som ikke har med basisundervisning å gjøre. Direktoratet for sivil beredskap har etter søknad frigitt tilfluktsrommet. Heis er planlagt i dette bygg for at alle nivå skal kune nås av alle. Kostnadsrammen som styringsgruppen bestemte tilsier minimum av renovering for å tilfredsstile dagens forskrifter. Utover dette er det ikke lagt inn kostnader for oppussing. Tilpasning mot barnehage Den nåværende trafikksituasjon med en adkomstvei til et boligområde, mellom skolebygg og barnehage, gjør det vanskelig å finne gode løsninger til sambruk av skole og barnehage. En omlegging av veien på nordside av dagens skolebygg vil beslaglegge verdifulle uteområder for skolen. Å knytte arealene sammen anses som kostbar løsning i forhold til hva som oppnås. Prosjektet anser en løsning med barnehage tilknyttet skoleområde best plasseres der gamle realskolebygg står i dag. Denne løsning forutsetter kjøp av gamle realskolebygg. Både barnehage og skole blir da plassert mellom to adkomstveier til bolighus. Trygg trafikkavvikling bringe- Ihentetjeneste kan etableres med biloppstillngsplass vest på tomtearealet. Om barnehage skal samlokaliseres på et fellesareal må tilgjengelig uteareal vurderes mht tilstrekkelig størrelse. Om veien på sydside stenges permanent med rundkjøring i øst kan dagens veiareal omreguleres å benyttes som uteareal for barnehage. Det prosjekterte skolebygg har ikke fasiliteter for en barnehage. Innomhusareal for en barnehage må bygges i et tilbygg til skolen. Barnehagen har i dag 25 plasser. Barn under tre år opptar to plasser. Med en fordeling der det er 2 barn under tre år og 21 barn over tre år er behovet til lekeareal 95 m2. Erfaringstall tilsier at administrasjons- og biarealer utgjør omtrent tilsvarende arealbehov. Arealbehovet for en barnehage med samme antall barnhageplasser blir da 190 m2. Om det benyttes samme erfaringstall nybyggkostnader som for skolebygg, kr pr m2, vil kostnaden for ny barnehage bli 5,7 mil. Tidsplan Lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse for dette prosjektet. Det må gjennomføres konkuranse både for anskaffelse av rådgivere og entreprenører. Fra vedtak om videre prosessarbeid blir tidsplan omtrent slik: Anskaff rådgivere 2-3 mnd Forprosjekt 4 mnd Godkjenning av forprosjektet med kostnader. Detaljprosjektering av prosjektet Anskaffelse av entreprenører Utførelse ombygglnybygglriving 7-8 mnd 2-3 mnd 20 mnd Utarbeidelse av reguleringsplan bør skje parallelt med forprosjekt for å ha forutsigbarhet i senere detaljprosjektering. Reguleringsarbeid tar 6 mnd fra oppstart. Økonomi Prosj ektkostnader ihht skisseprosj ekt kr. 55 mill

5 Tilegg:. Anbefalinger etter kvalitetsgjennomgang. Kjøp gml realskolebygg og tomt Reguleringsarbeid og endret kjøremønster Kostnadsramme kr. 5 mil kr. 60 mil Risikovurdering Prosjektgruppen har som utgangspunt vurdert tiltaket i gamle betongbygg som en rehabiliteringsoppgave og ikke en hovedombygging. Den vesentligste begrunnelse for det er;. Funksjoner i den del som rives flyttes til et nyt bygg. Funksjonene i betongbygg beholdes, svømmebasseng, gymsal og spesialrom, men tilpasses krav vedrørende tilkomst og rømning for brann. En hovedombygging vil måtte følge dagens forskrifter tilsvarende nybygg. Da stiles det andre krav til energiforbruk, lastberegninger etc. som vesentlig vil øke kostnadene. Kostnadsantagelsen er satt opp med grunnlag i erfaringstall fra en kvadratmeterpris på bygg. En kalkulering av fagrådgivere i henhold til bygningsdelstabell gjøres ved fremleggelse av et f()rprosj ekt. Rehabilitering av eldre bygg er erfaringsmessig mer usikkert med hensyn ti arbeidsomfang da man i et skisseprosjekt ikke har inntatt fagkunskap/rådgivere om bygningsteknikk og andre tekniske anlegg. Elevtall Elevtall for Sulitjelma barne- og ungdomsskole Trinn 1-7 Trinn 8-10 Sum / / / INNSTILLING: Kommunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole med en total kostnadsramme på 60 mil. kroner inkl. mva. Ragnar Pettersen rådmann

6 SULITJELMA SKOLE Fauske kommune Revidert Skisseprosjekt August 2009 Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn' Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post: posttfaursark.no

7 _ J f v &1.... ', ' I /, -' +- Y::..l. \, 7' ' -o..o..'- o,..o ---._ '-o o l' '... ' _).1/

8 TEGNINGS OG DOKUMENTLISTE: - Perspektiv, - 1) nybygg 2) landskap rundt. - Tegnings og dokumentliset - Arkitektens beskrivelse - Situasjonsplan - Planer og snitt nybygg og gammelbygg - Fasader nybygg - Foreløpige brannplaner - Forslag til utforming av uteanlegg - Romprogram med kostnadskalkyle

9 v A í\ ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS SIVILARKITEKTER MNAL NPA nt Faks: * Mobil potbs 376 * 7801 Narrs RæRYG3 VESTRE HAVN 2elg * Bankgiro 44.05J)5807 * Foretaksreg ARK-BESKRIVELSE SULITJELMA SKOLE,- REV.AUG GENERELT Det har vært en kreativ og aktiv planleggingsperiode med skolen styrt av prosjektleder Georg de Besche jr. i Fauske kommune. Det vises ti tegninger/- tegningsliste og romprogram. Det nye skoleanlegget vil få ca elever. Dagens eldste bygg og mellombygg mot hovedbygget forutsettes revet. Gjenstående hovedbygg får ny bruk og nødvendig rehabiltering. To etasjes nybygg er plassert syd for hovedbygget med kobling mot gammelt bygg i to plan. Nybygg stjeler med dette relativt lite av skoletomta og man unngår å dele skoletomta i to slik dagens gamle bygg, som skal rives gjør. Man kan nå også benytte gamle bygg som før inntil nybygg står ferdig. Parkering tenkes løst med utnyttelse av dagens busslomme ved hovedvei, evt. omregulering/- flytting av vei like nedenfor skolen. Detaljer rundt parkering, av og påstigning av elever, avklares nærmere i løpet av forprosjektet. Trafikksikkerhet samt universiell utforming (rullestolramper osv.) blir styrende. Det skal i den videre planleggingen tas hensyn til at det. kan bli bygget en ny barnehage i tilknytting til eller i nærheten av det nye skolebygget. For brannkrav vises det til egne skisser som følges opp i mer detalj i forprosjektet. FORM OG UTTRYKK, MATERIALVALG Viktige kriterier er: 1. Klar markering av overgang mellom nytt tilbygg og gammelt skolebygg inkludert hoved inngang. 2. Trafikksikker gangveg for elever til og fra skolen med klart skille mellom kjørende trafikk og elever 3. Utsikt i nybygg, spesielt mot syd. 4. Kompakt form i nybygg fordi tomta er lita.(god bruttolnetto - faktor) 5. Bygget skal ha et moderne uttrykk. Bruk av murlskifer, tre og glass. Ny tolkning av regional arkitektur med moderne drakt. 6. Unngå flate tak. Gjenta takvinkel i dagens hovedbygg 7. Følge dagens energikrav til nybygg 8. Ta hensyn til HMS inkludert behandling av spesialavfall 9. Nøktern arkitekttur hvor det spares generelt i bæresystem og byggemetode, med ekstra ressurser i for eksempel værbestandig treverk. Det benyttes generelt slitesterke materialer.

10 PLANLØSNING Nybygg mr ny hovedinngang og trapp i nytt mellombygg mot øst. Trinn 8-10 med skole og folkebibliotek og administrasjon er i plan 1 og trinn 1-4 og 5-7 med arbeidsrom til lærerne i plan 2. Teknisk rom tenkes plassert i loftsrom under skrått tak. Det er lagt vekt på at biblioteket blir brukt aktivt av elever, lærere og besøkende. Reint bygg krever at elevgarderober ligger i eller i tilknytting til nytt mellombygg i plan 1. Ettersom bygget blir søylefritt er det muligheter for fleksible løsninger. I gammelt bygg er planløsninger fylt opp med farvede funksjonsbokser i tråd med omforent romprogram. Ny heis ved dagens hovedtrapp gjør at halvplanene i bygget nåes av rullestolbrukere. Mot syd- øst iletg. blir det musikkrom og i svømmebassenget blir det tilrettelagt for treningsaktiviteter, bad og hvilerom til rullestolbruker. Fyrrom og øvrige tekniske rom oppgraderes i nødvendig grad. 2 etg. viser personal og møterom mot nord og videre spesialrom for matematikk, fysikk, kjemi og sløydrom mot syd. Vaskesentral og vaktmester med lagerrom mr egen utvendig adkomst fra nord- vest. Dusjrom til gymsall- svømmebasseng blir delvis oppgradert. 13 etg. oppgraderes dagens kostrom/- skolekjøkken mot syd og språk- lab og formingsrom (maling, tekstil, keramikk) følger deretter. Gamlebygget renoveres i henhold til dagens forskrifter (HMS og brannkrav) og den økonomiske ramme som er satt for prosjektet. Yttervegger og tak oppgraderes hvor nødvendig. Det er oppdaget lekkasjer i tak og skader på fls i dusj rom til svømmehalligymnastikksal som må repareres. For ytterligere fordypning av tilstand i gammel skole vises til miljøsaneringsbeskrivelse utarbeidet av Norconsult AS. ROMPROGRAM. Det er etterspurt om den nye planlagte skolen er mer arealeffektiv enn dagens skole. Det er i tilegg etterspurt forklaringer på arealstørreiser totalt og rom for rom i forhold til antall elever for den nye skolen. Arealeffektivitet ny og gammel skole. Gamle skolebygg som skal rives og som begge er i tre etasjer er til sammen ca m2 brutto. Nytt tilbygg blir brutto l.l25m2 altså er det som bygges nytt ca. 400m2 mindre enn det som nves. Det nye tilbygget har i tilegg relativt mindre gangareal enn dagens bygg som skal rives, da sistnevnte har store korridorer. Driftsmessige fordeler med nybygg kontra bygg som rives vil også bli bedre med mer moderne energitilpassede løsninger.

11 Arealstørrelser totalt og rom for rom i forhold ti antall elever for ny skolen. Det vises her til vedlagt romprogram hvor det helt til høyre kommenteres rom for rom om skolens arealer har normale størrelser i forhold til de antall elever som bruker dem. Skjema viser at arealer i all hovedsak er OK. Underveis i planprosessen med skisseprosjektet har skolen selv, prosjektleder og undertegnede samlet og sammenlignet erfaringstall fra skoler a 'la Sulitjelma skole. Her har man derfor tilpasset romprogram så godt det lot seg gjøre opp imot antall elever og bruksfrekvens. Totalt brutto areal på ny skole eksklusivt svømmebassenget og halve garderobe til denne, samt folkebibliotek og gymnastikksalen er på ca m2. For 80 elever gir dette ca. 33 m2/pr elev. Normalt for nye barne og u-skoler er det 15-l6m2 brutto m2 pr elev inkludert gym.sal, men eksklusivt svømmebasseng. Hvis vi tar brutto m2 av gammelt bygg som skal bevares og deler på antall elever så får vi 20m2 pr elev (l 579m2/80=19,73m),- men er det realistisk å rive bygg som bestemt og samtidig å fã alt inn i den gjenstående gamle skolen uten å bygge nytt tilbygg? Bildet blir altså mer nyansert. Og må utdypes nærmere. I forhold til romstørrelser og antall elever på skolen bemerkes derfor følgende: l. Spesialrom krever flere elever samlet noe som også gir fornuftig bruk av læretid. Det må derfor være en viss størrelse på for eksempel kostrom/- skolekjøkken, sløyd osv. Med færre elever på skolen så blir disse rommene selvsagt stående mer tomme enn i en skole med flere elever. Bruksfrekvensen blir derfor lavere, men man har samtidig rent pedagogisk behov for arealene' s størrelse og det blir også uhensiktsmessig å foreta store fysiske inngrep i gammelt bygg hvor de fleste spesialrommene nå er planlagt. 2. Rom ti skolens administrasjon og arbeidsrom ti lærere kan ikke være mindre på grunn av at det er færre elever ved skolen. Arbeidsrom til lærere er lovpålagt til å være 6 m2 pr. lærer og kontor må også ha en minimumsstørrelse.(jfr. Arbeidstilsynet s krav) 3. Tekniske rom, renholdssentral, lagringsplass, vaktmester osv er relativt like ved små og store skoler. 4. Tilpasninger for handikappete, foreksempel tilpasning for multifunksjonshemmet elev, krever like mye plass for store som for små skoler. Dette gjelder toaletter, gangarealer, ramper, kjøkken, trenings, bad og hvilerom. 5. Undervisningsarealene på de forskjellge trinnene må ha en viss størrelse. Grupperom kan for eksempel ikke brukes som baserom. Fordi baserom kombinerer mange funksjoner,- undervisning, gangareal, lagringsplass, tumleplass osv. må de ha en viss størrelse og grupperom må man ha i tillegg til baserom ut fra praktiske pedagogiske hensyn.

12 6. Skolebiblioteket, her kombinert med folkebibliotek er relativ like stort for en liten som for en stor skole. I dette prosjektet er skolebibliotek redusert i areal på grunn av kombinert bruk med folkebiblioteket 7. Vår erfaring fra nye og større skoler er at spesialrommene kan brukes fleksibelt til annen undervisning for eksempel gruppeundervisning. I vårt prosjekt ligger de fleste spesialrom i gammelt bygg og det blir mer utfordrende i vår skole med både en ny og gammel skole, - å benytte disse til annen undervisning på grunn av lange avstander mellom disse og nye undervisningsarealer i nybygget. Dette er et resultat av å gi og ta økonomisk hvor en mest mulig har prøvd å bevare rom slik de er i dag i gamlebygget. UTOMHUS. Uteanlegget på skolen vil generelt bli oppgradert og vil bli mer detaljert utformet med hensyntagen til skolens ønske i forbindelse med forprosjektet. Det vises til vedlagt forslag. Det er viktig å ta vare på tomtas naturlige muligheter hva angår terrengformasjoner og vegetasjon. Grunnmur av den eldste av de to bygningene bevares og tilpasses ny arrondering og opparbeidelse av uteanlegg. ØKONOMI. Det vises til kostnadsoverslag og romprogram til slutt i skisseprosjektet. Her er det satt opp en egen oversikt som viser endringer i kostnader fra skisseprosjekt juli 09 og revidert skisseprosjekt august 09. Romfunksjoner er i det reviderte skisseprosjektet plassert mest mulig likt dagens situasjon for å spare på fysiske tiltak noe skolen er enige i tross noe mindre ideell planløsning. E'ST Espen Aursand August 2009

13 l' '- \ '-- o,., '. '-- ' _-- -- i ;:... SITUASJONSPLAN 1:1000 SKISSEPROSJEKT SULITJELMA SKOLE For Fauske kommune. Espen Aursand Arkitektkontor AS Juli Kartutsnilt 12, Målestokk 1: Fauske kommune

14 BARNEHAGE? rttrrrrrrrr æ LAPPETEPPE PLAN AL T C TRINN ETG. SYKl! 024,.,.,. GARD m2 MUSIKK.DANS OG DRAMA a.'hz vgger/dø 65M2 rives OPPHSR iaatrfvegg GARDER,REN/ SKITTEN M2 BASEROM B M2 BASEROM A M2 BASEROM L?R R- ff 8-10 = BIBLlOT 20M2! 15M2 K i MI GR.RO A M2 FELLES AREAL 55M2 I. pl.:. KONTOR INNSPEKT.1 15M2 L?RINGS ;: FOLKEBIBLIOTEK 9: 120M2 : : ': OG MEDl TE,,,, VF. VEDINNGANG,,, EKSPEDISJ. BIBLIOTEKAR INNGANI!M2 KONTOR R?DGIVER HELSES?STE 15M2 KONTOR REK- TOR 20M2 1'1 PLAN 5276 m2 SUM BR. AREAL 1 OG 2 ETG, 1100M2.25M2 LOFT =115M2 SNITT A PLAN 1 ETASJE FAUSKE KOMMUNE SEKSJON 8YGGIENDO - SUUTJElSKOLE 6265 m2,,,,,,,,,,,

15 2 _,ißkk/ma HM. - BIOLOGI/KJEMI LAGER 40M2 BILOGI/-. ANNET. 15M2 GANG 2 ETG 45,7M ' Cl UJ W)-N I.(''I.- :3vie: N O(O -J ci.- egger os es SL?YO, VERKSTED TRE OG MET ALUM K) 50M2 2 ETG.GML.B 'i8 m2 FAUSKE KOMMUNE SEKSJON BYGGIIEN SUUTJELMA SKOLE SKOL r KlAfRvtQC BASEROM M2 KJ?K.KR!SR.RO A SFO M210M2 AREAL 8-10 ARB,ROM L?RERE 28M2 R.RO - 7 OM2, BASEROM :C 5-7, 20M2 : BASEROM A , 30M2,, BASERdM B 1-4 : 30M ,,, chl. pl.,... hl'lftiiiiuoltl ':pi., 11 FELLES L 7RINGS AREAL M2 AREAL 1-4: AREAL 5-7 ARB.ROM : ARB.ROM L?RERE L 7RERE 34M2 : 28M , , FELLES L?R NGS AREAL M2 BA5EROM M2 BASEROM : A M2 :.J SNITT A PLAN 567,7 m IT.. i 1. - li - -I :l,,,,!!,, Il i,,, i.' z: UJ, vi, 0::: vi'. UJ 0(' -- en en' : O UJ' c: er a. O UJ o:: )-.. (''1 UJ ::' I-- vi. a... UJ,i..,.... i.,. i. vi' t- Il I \ UJO er er i...vi - - i.o(:: o(i.;: 5! $ j.: f- f- Zvi,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16 TA TAK i- Vl: GYM.SAL ''' NBI Kontroll taklys I\TRi'4 1e.li. GANGS AGGRE- GATROM VVS 25-30M2 SNITT A FORMINGSROM, TE MALlNG,TEKSTI KOST -ROM n.., TA PLAN 3 G PLAN 3 ETG.GML.BYGG BRUTTO AR6lU m2 FAUSKE KOMMUNE SEKSJON BVGGNOOM ASKOL ll,ii.i, VENTlLSJONSP OM m '1.9M; PLAN 4 RTG. GML.Ølm2 MINUS 248M2=249.3M2 SUM ALLE ET ASJER (EKSL. KJELLER UNDER BASSENG): 1 ETG.= 626.5htÃUSKE KOMMUNE 2 ETG.= 625 8l!SJON BYGG/EIENDOM t ni..: 'ijjelmaskole SUM= M2 Cl.. i. I I I I I I I I I I I I

17 -::::::-,, r :,, :--; -- : :_:_..:.: J r-..-:-;-:.. -;-:... i -::: l i li II - =: -,,,,, I n_' - )t,- Li -----r OPPRISS SYD =:il====== 3 ETG. GADEROBER ============= 2 ETG.?_?r:!:liAmtiG 1 ETG, SNITT A L L TOPP TAK ;:1:= == ==== == === = == =! 3 ETG. a9gqf=f! === = = = ==== = = = i s_y?_ B_ASS'NJ! ---- L ETG., -,,,

18 o ø South 1 1:100 North 2 1: 100 grnrnrn Autodesk' Revit Consunt Addre Addre Phone aíi Consuhant Addre Addreas Phori F ail.:ni Addre Phone F Consultnt Addre& Addre. Phori F &-ail No. I Description I Date Fauske kommune Sulitjelma skole Fasader Sør og Nord Projednum!; Project Number Issue Date Author Chckedby Checker AF-10 1: 100

19 ø East 1 1'1nn ø West 2 1'1nn :', ',; :.:., \: ti.,:.','.',', Autodesk Revit ta,.. Addreu F e-ail Consultnl,,_ A.. Phone F e-ail Consult i u Addreos AddreS5 '''00 F e-ail Consultnt A'.... Phone F e-ajl No. I Description I Date Fauske kommune Suliljelma skole Fasader vest og øst Projenumber Project Number Issue Date Dravmby Author C_by Checker AF-20 1: 100

20 ê.t'rnehage? VENlL.;.- PLAN) ETG.GML.8VGG T!!EA1624,6mi =-:.: r am1m2l3l4msi16m1m8m9,.am tj LAPPETEPPEPLAN O AL T.6 TRINN 1-4 I 1 ETG. Brannseksjonering LI 00 ææ BranneeIle RØMNINGSVEI TAK RØMNINGSUTGANG PLAN 5677m2 PLAN 3 NY ',., V1 ż

21 Uteområdet Sulitjelma oppvekstsenter --- i I I l. /1//+// ;ø? v/,. // ï ''-- -- i / / ). 'tj, n, ',,j' / / / /Llii -, I -/' / / i J. ', '-,.?::// ),.0- I i ''''r'!-ò'tlr- q.,,l /f?i / ; //';, -'. -'I. I i /./, - / j í( ì','t..0-. / / / _Ii?i- I_// _ rp;://:( /(í \\ \ 11\ f 0,. bi 'J;:% J /.' \ \ \.. _ / ',r,o, 'I; 't. b: '1...,l-//// '.;' I /;. ( f(--- v ;r:ï;l -- lj,. Il,, :-1 I, t (h- 'S',. /f '':f..\' '-Ì'...\\\ l, _ /. (Ì?l-. o1,y.. 'ý'/ -ff.';,. (/. M'P iif,:',l., '1''.,.. i /./ì; / A:: - \'\ v'' J '(,,, '//;.---_..-? //-\-ft - -. i!// i / i,/,--,..-.-\-\ \ \\\, - '''', \ \ i À (, '.---=U:-LT\1I1.. i /! /. i í \ \ \ \, \.I-)I( L2'?.r9 -r4c')s ßE;71il _ '!!!.. I \, \. \ S (/ hj',7.i-a S'ó! 'é--'.'! -. 1:;;1/f/l' /tjyt11f(jj1ë: '- '.., 2.'. f oy '- I LJ Innledning Sulitjelma oppvekstsenter er en fådelt 1.-1 O.skole som skoleåret har 77 elever. Spredningen i alder fra 5 år når de starter på skolen til 16 år når de går ut, stiller krav til uteområdet vårt på en annen måte enn rene barneskoler eller ungdomsskoler. Det holder ikke å ha store utearealer dersom områdene ikke er varierte, spennende og funksjonelle for brukerne. Skolens utearealer skal betjene ulike aktiviteter, både organiserte og uorganiserte innenfor og utenfor skoletid. Skolens uteområder er en del av nærmijøet sitt aktivitetstilbud. Uteanlegget med møblering og utstyr skal være tilgjengelig og brukbart for alle. Den komplekse bruken vil sette krav til funksjonell utforming samtidig som helheten må ivaretas på en god måte. Utformingen av skolegårder, spesielt i tilknytning av nybygg, har en tendens til å bli nedprioritert. Etter ferdigstillelse av bygningsmassen opplever mange at man har lite midler igjen til utforming av utearealet og resultatet av dette er områder med lite

22 grønne flater, ofte bestående av store asfalterte områder, og generelt lite gjennomtenkte løsninger. Skolens utearealer må være varierende, stimulerende og opplevelsesrikt. Fra oppvekstsenterets side er det utrolig viktig at også opparbeiding av uteområdet legges inn i budsjettet til nytt skolebygg. Vi ønsker å ta hensynt til følgende. Vi vil unngå store og øde arealer og dele opp arealet ved hjelp av vegetasjon og terrengbehandling slik at det skapes rom og soner med estetiske kvaliteter.. Vi vil legg til rette for variasjon i aktiviteter. Ulike områder, fra store arealer for ballspill til små gjemmesteder og sitteplasser.. Skjerm mot vær og eventuell vind ved hjelp av overdekninger, levegger og vegetasjon.. Legg til rette for enkel orientering slik at alle kan ta seg frem og delta i bruken av uteanleggene.. Et uteområde som legger til rette for ulike sanseopplevelser Elevenes innspil Elevene har kommet med innspill for hva de ønsker inn på uteområdet. Enkelte av ønskene her nok mer realistiske enn andre, men vi har valgt å ta med alle for å vise hvilke tanker elevene har Arstrinn 4- Vippe (sitter på hver sin side og vipper opp og ned) ' Trampoline (nedgravd trampoline) Utetavle til å tegne på 4l Bord og benker i grønt areal 4. Bord med pokemonbane 4- Natursti 4- Huskestativ med flere enn 2 husker Skile 4. Stor sandkasse 4 Leker til sandkassen Taubane 4 Slåball 4- Bedre akebakke og rydding av akebakken for steiner Kunstgress på fotballbanen, utvidet fotballbane 41 Ballbinge 4. Badminton Flere klartretau Blinker for snøballkasting Klatrestativ Elevrådet 5.-1 O.trinn Fotballbane, ballbinge

23 Bane for ulike aktiviteter, basketball, håndball, slåball, bandy, konkurranser osv. Mulighet for å lage skøytebane vinterstid 4. Sykkelområde, sykkelbane og sykkelparkering Skateområde, skateramper 4: Lekeområde for de minste med sandkasse, lekestativer, husker osv. Klatrevegg, klatremulighet Taubane, slengehuske Kupert terreng med mulighet for fysisk utfoldelse Natursti Forbedring av akebakken Område for snøballkasting om vinteren, blinker for snøballkasting 4 Benker, områder hvor elevene kan sitte og snakke og slappe av Riving av gammel skole Vi vil at arealet som blir igjen etter at den gamle skolen er revet blir slettet ut slik at nivåene går jevnt over i hverandre i en bakke. Klatrevegg Skolen har allerede en klatrevegg montert på nordøst siden av skolen. Vi ønsker å beholde denne klatreveggen der den står i dag. Vi ser for oss at denne klatreveggen kan utvides til å bli lengre og mer utfordrende. Vi har forstått det slik at det er mulig å søke midler til utbedring av klatreveggen bl.a. gjennom norsk klatreforbund.

24 Hvordan vil vi ha uteområdet rundt skolen. M3113e 09 $ke3e ' i::.:: Orir 3re31 -, -'1.._ --i?--..-.,, : '; l; :ff;.. '... - Taubane Bord og benker med tak Grillplass Slengtau / bildekk Huske / sandkasse --. Siden vi har skrånet terreng i uteområdet er det godt egnet til montering aven taubane i uteområdet. En plass elevene kan sitte tørt ved dårlig vær. Kan også brukes til undervisning. I tilknytning til bord og benker vil vi ha en grillplass som kan bru kes til matlaging ute, og andre sosiale sammenkomster for elevene. Stimulering av flere sanser, og opparbeiding av balanse. Variasjon De yngste elevene har stort utbytte av huskestativ og sandkasse. Mye lek og sosial læring foregår her.

25 Skateboard rampe Litt mer utfordringer til elevene etter hvert som de vokser til. Fotballbane/skøytebane Vi vil beholde dagens fortballbane i skoleområdet, men vil at vi skal se på muligheten til å lage denne bredere. Vi vil også at det klargjøres i forhold til å utnytte området til skøytebane vinterstid. klatrevegg Akebakke utetavle Se ovenfor Vi vil beholde eksisterende akebakke, da denne gir gode utfordringer i løpet av vinteren. Men den er vel bratt når det er på det glatteste, og vi tenker at en liten akebakke ved siden av steintrappa vil være mulig å få til. En tavle som henger på en vegg ute der elevene kan tegne og skrive i friminutt. Denne må være lett synlig slik at det er lett å holde oversikt over skrivingen som skjer på tavlen. Naturen rundt skolen I skogsområdet over skolen ligger et område som er mye brukt i undervisningen på hele skolen. Området består aven natursti, bro over en liten elv og gapahuk. Dette området ønsker vi å bevare som læringsarena for elevene. En av lærerne på ungdomsskolen har laget et forslag til matematikkskog, som vi ønsker å integrere i dette uteområdet. Området brukes ukentlig i forbindelse med uteskole, og vi ser mulighet til å videreutvikle bruken av dette området. Idrettsanlegget på sletta Nedenfor skolen ligger det store, flotte og flate områder som er mulig å opparbeide til en bedre standard. Området består av fotballbane, en asfaltert plate beregnet på basket - håndball og et område som ikke er utarbeidet. Vi ønsker at dette området oppgraderes slik det en gang var tenkt. Området er regulert til idrettsformål etter de opplysninger som vi har. Vi vil at det langs hele kanten mot Rv830 settes opp et gjerde med netting over. Dette for å stoppe elever og utstyr, slik at de ikke legger over veien for å hente for eksempel en fotball. Ved siden av fotballbanen har det en gang vært en hoppegrop, denne ønsker vi tilbake igjen. Området som er tenkt til basket - håndball har pga manglede vedlikehold grodd igjen. Det er fullt mulig å ruste opp dette området, montere mål og kurver slik at det kan brukes slik det var tenkt. Det området som ikke er opparbeidet, og ligger nærmest skolen ønsker vi brukt til en ballbinge. Det må opparbeides en gangsti fra parkering for besøkene og ansatte og opp til skolen. Den samme stien kan knyttes sammen med idrettsområdet.

26 Oppsummering Når det gjelder den endelige planleggingen av hvordan uteområdet ved skolen skal utformes ser vi for oss at det må inn personer med spisskompetanse på disse områdene. Det forventes fra skolens side at det legges inn penger i budsjettet til renovering og oppgradering av uteområdet.

27 ROMPROGRAM SKISSEPROSJEKT SULITJELMA S.U. SKOLE REVIDERT AUGUST 2009 FAUSKE KOMMUNE Antall barn SFO 12 Kommentarer Antall elever barnetrinnet (1-7- inkl. SFO/1-2 sammen) 54 Antall elever m-u.sk.,trinnet (8-10) 26 Sum elever/-barn(lnki.sfo) Pluss minus 40 elever normal svingning hittil Totalt...elever i dag/ Rettet Livslang læring o PP Antall driftspresonale 5 2 v.m. 1 hel og 1 3t.pr.uke/.-0% renhold.3 pers. Totalt antall ansatte ped. Ansatte.4 assistenter,1 kontor.+hels.s.lkultursk Rom Avdeling - Underavd - Rom Ny- Gml. Ikke Oppr. Oppr. Dif. Dif. Sum.dif. Lett Middels Tung nr. UNDERVISNINGSROM bygg bygg skole nybygg gml.b. nybygg gml.b. Omgjør. Omgjør. Omgjør. ARELKOMMENTARER EKSTRA Generelt: 7 plan i bygg idag. RS adkomst? Uterom som mulighet læringsareal? 8000kr/m kr/m220000kr/m2 M2 Uteareal må ikke bli salderinnsnost 1 Bruk av naturens eqne kvaliteter,- ikke mye dyrt utstyr, spren e ut? Rød skrift under betyr omgjort fra 2 Uteområde som lærini:sareal, stedsbasert lærinq.lnne bli uteunderv. skisseprosekt juli til ingen omgjøring 3 Skolen som møtested for byqda eller endret omajørina auaust 09. ensrom Hvor mye skal vi benvtte utearealet? Jfr. forslaq fra skolen, Storstue,gvmsal.Med dagslyskontroll O 200 Benytter d.agens gymsal(rom 215). O 200 O O O o Normal størrelse for alle b.w skoler Galleri avm.sal O 16,4 Rom 307. Nv veaa brannrømnin O 16,4 O O O o Normal størrelse for alle b.w skoler Galleri nvm.sal O 16,4 Rom 309. Nv veoa brannrømnino O 16,4 O O O o Normal størrelse for alle b.w skoler Stollaner storstue.nvm.sal. 42,7 Teleskoplaqer stoler under scene avm.sal Rom 216 O 40 O 2,7 2,7, o Normal størrelse for alle b.w skoler Annaratrom,ovm.sal. 16,5 Rom 212 O 16,5 O O O Normal størrelse for alle b.w skoler Annaratrom,ovm.sal. 16,8 Rom214 O 16,8 O O Normal størrelse for alle b.w skoler Svømmebasseno O O 203,9 Rom 016. O O O O O. O o o Ikke medt som del av skolearealer Garderober bassene Rom 109 til 120.Skoo.,omkL.badstu,dus'.læreraard,Ny WC/omk!. O O O m o Ikke medtatt som del av skolearealer Badstu O O 5,8 Rom 112 O O O O O o o o Ikke medttt som del av skolearealer Biletter O 5,8 O Rom 123,renoveres til badstu O 5,8 O O O o Ikke medttt som derav skolearealer Laaer lao 00 foreninaer 1 O 29,3 Stolla er rom 305 O O O O O o o.i o Ikke medtatt som del av skolearealer Skueseileraarderober avm.sal O 14,5 Rom , litt aanaareal, blir ikke renovert når ikke skole. O O O O O o o o Ikke medtatt som del av skolearealer WC ,9 Rom 207 eksisterende bvaa O 1,9 O O O o Normal størrelse for alle b.w skoler BK 1,3 Rom 207 O 1,3 O O O O Normal størrelse for alle b.w skoler BK 2,2 Rom 018 O 2,2 O O O o Normal størrelse for alle b.w skoler WC 1,trinn 8-10,1 eta. 2 O 4 WC nvbvaa.. 1 aml.byqq+2 svø.bas,+2 RS nybygg(deles med andre) 2 O O O O o o o Normal størrelse for alle b.w skoler WC 2,trinn 8-10,1 etg. 2 O 2 O O O O o o o Normal størrelse for alle b.w skoler RS.WCnr.1 Felles bruk eersonale) 4,1 O Felles bruk lærere, elever, andre 4,1 O O O O o o o Normal størrelse for alle b.w skoler BK 1 eto 2,5 O 2,5 O O O O o o o Normal størrelse for alle b.w skoler WC 1,trinn O 2 O O O O O O O Normal størrelse for alle b.w skoler WC 2,trinn O 2 O O O O.. O O O Normal størrelse for alle b.w skoler RS.WC nr. 2 (Felles bruk personale) O O Felles bruk lærere, elever, andre O O O O O o o o Normal størrelse for alle b.u skoler BK2 eta. 2,5 O 2,5 O O O O o o o Normal størrelse for alle b.w skoler WC 1 eersonale 1 eta. 2 O Personale benytter oaså to RS WC 8 O -6 O -6 o o!i o Normal størrelse for alle b.w skoler WC 2 personale 1 etg. 2 O Personale benytter også to RS WC 8 O -6 O -6 o o o Normal størrelse for alle b.u skoler WC 3 nersonale 2 etno 2 O Personale benytter oaså to RS WC 8 O -6 O -6 o o. o Normal størrelse for alle b.w skoler WC 4 nersonale 2 etno 2 O Personale benytter OQså to RS WC 8 O -6 O -6 o o o Normal størrelse for alle b.w skoler Trann 4 etno 18,1 O 18,1 O O O o Gangareal Hovedtrann 3 eta. 17,9 O 17,9 O O O Gangareal Trapp galleri gym.sal O 11,5 Ram 308 O O O O O o Gangareal TraDa ovm.sal 4 7,5 Rom 213 O O O Gangareal Trao sv. bassene vanlie 4 7,5 Rom 111 O O O Gangareal TraoD sv. bassene seirai O 5,3 Rom 111 O O O O O o Gangareal Traoo sv. bassen o spiral O 5,3 Rom 111 O O O O O o Gangareal Trapp 2 etg. 18,8 O 18,8 O O O 150' Gangareal Trapn 1 etno 12,8 O 12,8 O O O Gangareal Trann k'eller 10 O 10 O O O 8000 Gangareal Kjellerrom under basseng O Ukjent areal, uklart hva som evt. skal gjøres/renoveres her O O O O O o o cc,ikke medtatt som del av skolearealer Gann 3 etn 18,8 O 18,8 O O O o Gangareal Gann nr.1-2 eta 45,7 O 45,7 O O O o Gangareal Gana nr.2 inkl.adkomst bassena- 2 et 49,5 O 49,5 O O O o Gangareal Gana-nr.-ird eta 51,4 O 51,4 O O O o Gangareal Gana nr. 2-VF/-1 ela 14,9 O 14,9 O O O o Gangareal R.S.Heis/-sluse O 47,4 Størrelse 15,Bm2 pr. etas'e. Nært inntak varer. 3 etas'ers heis O 47,4 O O O o Gangareal Sum 25,1 710, , ,7 63,7 28&40 o 9480 O O Admin istras. on,oersonale Plasseres mest mulio sentralt i bvaaet O O O Eksoedis'on,-innaana 15 O 15 O O O O o o o Normal størrelse for alle b.w skoler Ko ieriiirom eksoedis'onen 6 O Kan brukes av flere 6 O O O O o o o Normal størrelse for alle b.w skoler Kontor rektor 20 O 20 O O O O o o,o Normal størrelse for alle b.w skoler Kontor Inspektør 1 15 O 15 O O O O o o o Normal størrelse for alle b.w skoler Kontor rådever 15 O 15 O O O O o o o Normal størrelse for alle b.w skoler Felles nersonalrom O O O 82 Nøktem for 30 ansatte.(90 m2 for 56 ansatte) -7,2 Møterom ansatte 20 Foldeveaa mot oersonalrom ønskelia 20 O O O Normal størrelse for alle b.w skoler Romprogram revidert skisseprosjekt Sulitjelma b.u.skolo august Sheel1 Ulskritl: :59

28 15 O Emnebibliotek,materiell som benvttes,fejles for alle 15 O O O O o o o Nøktern for 30 ansatte.(30 m2 for 56 ansatte) 1,1 Arkivadm.f1øy 10 O Arkiv elever ben ttes ukentl 10 O O O O o o o Nøktern for 30 ansatte.(15 m2 for 56 ansatte).ma ha såpass m2 Garderobe,wc med dusj menn,damer 30 Bruker svømmebassenoarderoberl Utvide RS WC? 30 O O O o Meget nøktern løsning. -00 Vaskesentral 22,8 Gamle veqqer OQ dører beholdt O 22,8 O O O o OK bruk av dagens bygg Verksted vaktmester m. kontor 15 Gamle veç qer oq dører beholdt O 15 O O O o Nøktemt.27 m2 for 56 ansatte) Lagerrom vaktmester og renhold 13 Gamle vegger og dører beholdt O 13 O O O OK bruk 311 dagens bygg i.re.,,,,, Sum ,8 O ,8 O O O o 122 O O Hovedteam 1.-4 med SFO 27 barn, 7 lærere O O O M Garderober,SFO ren/skitten sone 30 O Skile SFO ? 30 O O O O o o 'G. o Mye for 27 elever.(70 m2far 130 barn=o,54 m2 pr.elev) 15 K'økkenkrok SFO 15 O 15 O O O O O O o Se under. Felles lærinasareal O O O O o o R o Mye med 80m2(175m2for 90 bam=1.95pr.e.for 27=53m2) 27 8aserom A, O Muliahet å åone 2 baserom mot hverandre med foldeveaa 30 O O O O o o o Romslig for 27 elever(60m2 for 90 bam=0,66.for27=18m2) 12 Baserom B, O 30 O O O O o o o Romslig for 27 elever(60m2 for 90 bam=0,66.for27=18m2) 12 8aserom C, O 20 O O O O O O O OK for 27 elever(60m2 for 90 bam=0,66.for2=18m2) 2 Gruooerom A, O 10 O O O O O O O Nøktemt f.27 elever(45m2 for 90 bam=o,5.for27=13,5m2) -O,S Arbeidsrom lærere ink1.lf.boks 36 O 36 O O O O o o o Normal størrelse for alle b.u skoler Sum 236 O O 236 O O O O, o o., ':-. o Hovedteam barn, 6 lærere O O O Garderober,ren/skitten sone 30 O 30 O O O O o o o Mye for 27 elever.(70 m2 for 130 bam=0,54 m2 elev) pr. 15 Felles lærinasareal O O O O o o o Nøkt med 55m2(175m2for 90 bam=1.95pr.e.for 27=53m2) 2 Baserom A, O Mulighet å åpne 2 baserom mot hverandre med foldevegg 30 O O O O o o o Romslig for 27 elever(60m2 for 90 bam=0,66.for27=18m2) 12 Baserom 8, O 30 O O O O,, O o O Romslig for 27 elever(60m2 for 90 barn=0,66.for27=18m2) 12 Baserom C, O 20 O O O O O o O OK for 27 elever(60m2 for 90 bam=o,66.for27=18m2) 2 Gruooerom A, O 10 O O O O o o O Nøktemtf27 elever(45m2 for 90 bam=0,5.for27=13,5m2) -o,s Tlf.elever 1-7 1,4 O For kontakter entreorenørskao 1,4 O O O O o o o Normal størrelse for alle b.u skoler, Arbeidsrom lærere 28 O 28 O O O O o o R o Normal størrelse for alle b.u skoler Sum 204,4 O O 204,4 O O O O o o o Hovedteam barn, 6 lærere O O O o o o Garderober,ren/skitten sone O 30 O 30 O O O 60 Mye for 27 elever.(70 m2 for 130 bam=o,54 m2 pr.elev) 15 Felles lærinçisareal O O O O o o o Nøkt med 55m2(175m2for 90 barn=1.95pr.e.for 27=53m2) 2 Baserom A, MulJçihet å åpne 2 baserom mot hverandre med foldeveçiçi 30 O O O O o o o Romslig for 27 elever(60m2 for 90 bam=0,66.for27=18m2) 12 Baserom 8, O O O O - O O R O Romslig for 27 elever(60m2 for 90 bam=0,66.for27=18m2) 12 Baserom C, O O O O o o m o OK for 27 elever(60m2 for 90 barn=0,66.for27=18m2) 2 Grupperom A, O 10 O O O O o o o Nøktemtf.27 elever(45m2 for 90 bam=0,5.for27=13,5m2) -0,5 i Tlf.elever ,4 O For kontakter entrecrenørskao 1,4 O O O O o o o Normal størrelse for alle b.u skoler Arbeidsrom lærere 28 O 28 O O O O ;O o _ o Normal størrelse for alle b.u skoler Sum 174,4 30 O 174,4 30 O O O o o 60 Soesialrom Entreorenørskao, røffe rom/ Antall elever/bruk 00 evt. tomme rom-sambr? O O O Sløyd,verksted,tre og metall(mek) O 55,3 O 50 O 5,3 5,3 R c o Samle elever samtidig hensiktmessig+bruk av lærere+gmlbygg Lager,sløyd-verksted,tre og metall O 17 O 17 O O O 136 o Må være med Lakkeríngsrom sløyd O 10 O 10 O O O 80 o Maværemed Formingsrom keramikk 13 O 13 O O O i; o Må være med Formingsrom tegning, maling,tekstil 61,1 O 45 O 16,1 16,1 48 o Samle elever samtidig hensiktmessig+bruk av lærere+gmlbygg lager mailing teksti 15 O 14,8 O 0,2 0,2 o Må være med, Mat og kostrom O 84 Rom 210. Skolek.økken 68,2m2 eks.nv heis) O 74 O o Samle elever samtidig hensiktessig+bruk av lærere+gml.bygg Vaskerom kostrom O 14,8 Rom211 Leaekontor14,8m2 Nv brannrømnina inkludert O 9 O 5,8 5,8 1n600 o Mavære med Kjølerom kostrom O 3,5 Rom 209 KøI,3,5m2) O 7 O -3,5-3,5 o Må være med F sikk,mat,bioloai,kiemi O 40 O 40 O O O Samle elever samtidig hensiktmessig+bruk av lærere+gmlbygg Laqer biolo i/annet O 15 O 15 O O O,'Co 30 Má være med Musíkk,dans og drama 74,4 O 65 O 9,4 9, o Samle elever samtdig hensiktmessig+bruk av lærere+gmlbygg Lager musikkrom 14,9 O 10 O 4,9 4, o Maværemed Mediatek, bibliotek skole oa folkeb. 120 O 120 O O O O o Folkebibliotek redusert med 175m2-80m2=95m2-95 Sprãklab. og komb. musikkøvingsrom O 33 O 20 O m2 utover romprogram. Bruk av dagens bygg. 13 Bamehaae? O O O O O O o, Treninasrom multifunkjsonshem. elev. O 8,5 Rom 0'3,(,7m2),Rom (2,6m2),rom 012(5,7m2) 20m2 O 23 O -14,5.14, m2 normal størrelse for alle M.F.H-rom Her 24,5m2 av dagens -25,5 Hvilerom m.f.h. elev. O 10 Rom 013, 11,7m2,Rom ,6m2,rom 012 5,7m2 =20m2 O 15 O Bad/stellebenk/dus' m.f.h. elev. O 6 Rom 013, 11,7m2,Rom ,6m2,rom 012 5,7m2 =20m2 O 10 O -4, Sum ,5 O O 37,7 37, O O. Tekniske rom O O O c Fvrrom O 18,7 017 Fvrrom 33,8 m2-fratrekk heis=23,2m2 O 24 O -5,3-5, Normalt Aggregatrom Vifterom 16,9m2 + uinnredd 10ft for nvbvaa O o Normalt Satt.rom 1 etg. eksist. O 1,2 Rom 019.Ved hovedtrapp aammmelt bygg O 1,2 O O O o Normalt Tavlerom 1 etg. eksist. O 5,8 Rom 019.Ved hovedtraoo i ammmelt bvaa O 5,8 O O O o Normalt Traforom 1 etg. eksist. O 21,7 Rom 020. Ved hovedtrapo i ammmelt bvaa O 21,7 O O O o Normalt Sum ,4 O ,3-35, '080 Sum netto areal 885, ,7 Tall eksisterende bvaa har med mye laaer , Sum innv./utv.vegger/sjakt/+gangareal 242,74 179,4 44,12 27,4% av nettoareal nybygg, 12% av n.areal innv. og utv. vegger gml.bygg 814ô Sum totalt 1128,6 1674,4 411, Pris omaiørinaskostnader Inkludert lett omai.+middels omqi.+ tunq omqjørinq Pris nytt tilbygg kr/m2 Rivingskostnader eksist. hele bygg Ca 2000 m2 gulvfate begge bygg i 3 etasjer og grunnflate ca. 600m2 (Kr 1250 pr.m2) Utenomhuskostnader usslommealternativet ikke inkludert her. Redusert uteanleaa Inventarkostnader Beregnes for 90 elever og netto areal sum 2381 m2 TakJyterveggkostnader gml. bygg Kun mindre omaiørinaer, tiloasnina brannkrav oat tilkoblina nvbvaa Asbest,mugg,PCB kostnader Vindu(61stk),lys,gulvbelegg,vifterom 4 elg,frrom.keramikkovn.ved rivingsarb.rør Total prosjektkostnad inkl. MVA Generelle og spesielle kostnader samt prisstigning i 0,5 år inkludert ' Romprogram revidert :;k;:;:;epro:;jekt Sulitjelm b.u.skole 3ugu:; $heel1 Utskrif: :59

29 O O O O O O O O O o o 0000 O O O QlÆÆÆ ê B a B a.5 Ig:ig i-.i... Ql Q: Q: Q: 0.E,E.E,E Cl Q: Ql Q: Ql E E E E E E E E E c? lê -ê :! - :J nim di =t c (ij ;: E g tl z - E j l ñi VI VI VI Ð aj:::::: lí E.. li.!2 - O O 'O.. ËË:l VI E E E 2! e e e-g = E E J! ' u. o LO c o :E.s ro & E!f. i - ' 0:= ro - E rom ;; E 'ro c : Ë Ë E wen i :; Ol 1i & ii - i E :; ro :g 'g g ë ig VI =t ClU æ: -gë ;.8 e St Ql:O;t Q; ::ËÉ I' ils o t Il Jl ḻ. oo 000 o 00 o o o 00 o 000 o o 00 o o :; o o i-'cio h:.è 000 o rn 1'3: êü :Jrn E Q;V!,:_':;,:_':;,:_.._lf g... ti E _$ 1-.(te a f; ;:: EEi ÆE ee e l TE:: Æ o Q: (R.. Ee lelsni I e E lí a l jrn.. E VI E E!;: l o E E E. o o o._j c lii u! o.s æ: o &. I. E É me I E ü il.5 E E E E i E Ë E E. i E E o i t Q; I l l i l l ; i l l l æ: l j l l i j l di l i o u ro s ro g c D.s i :J S S S (t (t Ql ro e o & o o Ql o o &! i g. Il en Il m en,, o m o en Il,, ii

30 enon l- II Cl Cl.c '. '. g -J E o o o o o o o o o o o o o o o o o o o... li en ' n. Cl o E 8...z? O, o o o o o o o o o o o o o o o o o 8 z 8 i 8 8 n o o o o o ::!:.. L or 2l.å :; E Cl w ;; O o:: o o o o o o o o o o o o o o o o o a: :: I g n o i o o o li li Cl d i o, :: II l 'Sl l' O.. E a: : 3 O 5), i: Il ãi.i +.. t!.s i: Q. o ' :: T,g i. J! i: *' o Il 'I.- di 'Š ' 5 :.. -. ' i: ff '; :x C Ef o i: i: ' g E.E W.. II :i ai! i E õ: ' N.. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.. a r,. \? O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.. 'å :! E O ni 88 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Ë n 8 o o o l o 8 o I s 'Sl i; :: :: 3 o E w Cl - æ ;1 o l( (I E. g. ro -,..Q)c: Oen o :&oi c: c: c: W -.. i: Q. E - li'2 Cl g 4) 00 (i Q) N.5 'i -= C1.êi.g g B a..bli.) ò ëv-g -8IËlg ro Ig Q) W N ti =- g nj t' o:e 1ioc:l 'O EU! :: ', (l(l Cl tí.. Cl i. l:i c: li.. li I '-I' ' i; I Cl...t'.o...:.... _ - ro 'a.- m E o (J o M a E æ ';: Cl c: nl'a $'2 Cl Et 1i ro gi.s -g Cl Gl :f Ol Cl Cl Cl ij:: Ul IQ o :b Gi 2u....r'E èic'cc)?i. c: d; ció:a Q) IgÈ ece: I. ti =: C (L ff Q. 1: Cl Rl l/ = :J.g.. E 1õ 'E :; m.g li t' t' U. ro m ' ro il _ ro 5: ' Qí u: :e:e i... Cl Q; - E.:, 2.nJ c: i 2 E. fi.2. Ul 15l ro t1.! :- N 5:5 5..IM 'C: fl :a:a.... N l.3 cc :E -, -, : Cl.; 5 C)i: suj.. E 'li E i; E E li Jl 11 I Q c: c: i.. c: c: i.. e! t' I E.a.a.a ñí E g Ñ.. (' o: :: -: '._ -. E in O.- = - (1 (' =.. e ø O o: o....b C ;.. Q)...c i. E S e O ::.. r:!!.r: r:...s.r:.r: ü V r:.5 Q) :s Q) O Qj Q) Q).b (I ('(I ('(I :;:;:; N...Q).i g M Q)... C C c: C ìi v g!9j!esei l!s,,q1ul.i('roeli: lilb,.ñ$:..,.ñn..n(o-.g-g : a. Q) ëii g: Cl c(.. c( 1I l-.: li Cl l- Cl:: Cl5,' ClCl 'liclinaijlls:inins:s:,ins:s:'ins:s:s:s:..:i..i=i=..i=i=i=i=clclclclcliill U o o o o o U O W i:. i: i :: O.'; a. O '; 2 5i Q) -g Y' Q) l1 O (i ti O o. la -g ÆIE: O :: O O u: O O f/ O O O O El (' ro ro ro ro ro Q) æ ff æ li fi en li it t: : i '5 'Øj :E i ê -!Ji '5.ê.m,g Ig l!.e ê 5ro.-ægë 'O i - ro C.ê gl.mæ. :.e -=.21 åæ 5 g,... N C:i 3i ID Ë. N (' l1 g! -5..i _ a ñf ii Z i: Ne E'ë'c: i: OJ Q) & :c æl ê ê!3 :=il E: i:;: -g ro Q)i Q):;: g* cazzro et r-oin-.cdo:nm CO.o Q)gNNÕ;:I5 c æ!3!3!3!3!3!3g!3!3ä!3!3 aj o: o: i- o: o: o: o: o: o: en o: o: o: o: -. 8;:O N' N.. in lj.q li '.Q ê -g ro -. l 2.Q u. f/ f/ f/ en -g ro 0:0:0:0:...9 B B ' i'i : I l Q) Q. C1 C1.c.o.o.o 2 Q) Q. Q) Q).Q C1 Q. C1 Q) u. lla.a.n. (0(0... g N... E E E E E o o o o o 0:0:0:0:0: g o o o o o o o o o o o o o o o o o v v o o o : N T T lo.. v o o o o o NN:;NNONNNN 1O l( l( (O (O ::i.r-iri..c g I E i: ro ' ro x :: ':; ' '.. -. i: æ Z '., a: N Jj i a.. ii o o o o o l a E e - Ig o ;;,i ro õ E 2.Q 'O.! ro Õ a. u. ooooo; o N ID.. o c :!: Q) gil.. E C1..,g. i:.oi. o ito. g (' ê :õl. '. E 'E :I' it

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall.

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Til: Kommunalstyret for Byutvikling Kommunalstyret for Kultur SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Dette skriv er utarbeidet

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 31.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 09.06.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole Vestre Toten ungdomsskole Dialogmøte med interesserte tilbydere 17.12.2013 Agenda Nøkkeltall Situasjonsplan Prosessen hittil: forstudie og vedtak om nybygg Noen utdrag fra foreløpig romprogram Prosessen

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE Versjon 22.05.14 1. BAKGRUNN... 3 2. GRUNNLAG FOR UTFORMING... 3 2.1. ELEVTALL... 3 2.2. ANSATTE... 4 2.3. FREMTIDIG ORGANISERING... 4 2.4. PEDAGOGISK UTFORMING...

Detaljer

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG Versjon: 15.6.12 revb Forfatter: Sissel Havik (Rektor), Nils Solbraa (Teknisk Plan og Prosjekt), Kjetil Hovde (Hovde Arkitekter) 1 HENSIKT Hensikten med løsningsforslaget/skisseprosjektet

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Oppdragsgiver Balsfjord kommune Dokument type Alternativsvurdering Dato Juni, 2013 VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Revisjon Utkast Dato 2013/05/28 Utført av Solfrid

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole VEGÅRSHEI KOMMUNE 10.02.2015 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole Vegårshei kommune RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR UTREDNING AV LØSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JouialpostID: 11/11817 Arkiv sakd.: 11/2698. k-~r-

FAUSKE KOMMUNE. JouialpostID: 11/11817 Arkiv sakd.: 11/2698. k-~r- 1-- lo SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouialpostID: 11/11817 Arkiv sakd.: 11/2698 Sak nr.: I FORMMlN6f(P k-~r- II I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 13.12.2011 SULITJELMA

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2 DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 INNHOLD 1 ORIENTERING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Dagens situasjon... 2 1.3 Regulering... 3 1.4 Bruk av boligene... 4 1.5 Utforming/ arkitektur... 4 1.6 Interiør

Detaljer

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg Sørreisa kommune framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg A3 arkitektkontor as mars 2012 > forord Denne rapport / skisseprosjekt er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Sør-Aurdalhallen Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Prosess Sør-Aurdalhallen Utgangspunkt: Utslitt gymsal og svømmebasseng i C- blokka på SAUS, delvis pga. skader ved flommer. C- blokka bygget 1977. Vurdering:

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje N D-1 9p l HC ing 3,5 14 ing gard erob e,7 ppe n gru ppe rom 72 HC alta 12 gru HC rom SFO HC kjøkk en +71 9 ELP. opph old KK 6,6 SY NY GA par RA JE ker +72,3 SJE ELP. NO RE SY GA 43 R A S pl ker par 1

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2014/628-22 Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2014/628-22 Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2014/628-22 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 23/2015 02.06.2015 Ny sentrum skole - Kompenserende

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.04.2009 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Andøy kommune Risøyhamn skole Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Desember 2014 1. Innledning. Prosjektgruppa for ny skole i Risøyhamn har bedt skolen om å utarbeide en behovsanalyse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Innholdsfortegnelse 1. Prosjektgjennomføring og organisering 2. Innledning/Mandat/Kommentar planskisse a) Situasjonsplan

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Saksframlegg NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar 2.byggetrinn ved Byåsen skole. 2. byggetrinn omfatter rehabilitering

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat. fra prosjektmøte 22. juni 2005

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat. fra prosjektmøte 22. juni 2005 ETABLERNG NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat fra prosjektmøte 22. juni 2005 Møtested: PLs kontor, Johan Grønvighs gt 10 Dato - tid: 22.6.2005 kl. 14.00 15.00 Til stede: Ulf A. Holsbø, prosjektleder

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004 RAPPORT høsten 4 Innhold Rapporten er laget parallelt med deltakelse i Kurset analyse av skolebygg i regi av Byggforsk vpresentasjon av eksisterende skoleanlegg varealbruk vlys/dagslys vlyd / støy vutomhus

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT. Notat. fra prosjektmøte 23. september 2004

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT. Notat. fra prosjektmøte 23. september 2004 ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT Notat fra prosjektmøte 23. september 2004 Møtested: Bystyresalen, rådhuset. Dato - tid: 23.9.2004 kl. 9.00 11.15 Til stede: Espen Aursand, Espen Aursand arkitektkontor

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Øystese Ungdomsskule KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Skisseprosjekt nov.2005 2 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Kalkylesamandrag NUS Kalkylesamandrag ØUS Arealtabell

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/956-5 Ark.: 000 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Formannskapet 6/16 Oppvekst- og kulturkomiteen 19.04.2016 Saksbehandler: Rønnaug Egge Braastad, Tjenesteleder P3-VEDTAK: VIDERE

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE Rev 1. juni 2010 INNHOLD 0 INNLEDNING... 2 01 Bakgrunn... 2 02 Prosjektgruppe... 4 03 Politisk behandling... 5 04 Framdrift og prosjektorganisering... 5 1 GENERELT OM

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole ADRESSE : KONGENS GATE 89 : 7012 TRONDHEIM TELEFON : 73 56 00 50 E-POST : firmapost@rojoarkitekter.no WEB : http://www.rojoarkitekter.no MULIGHETSSTUDIE KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

Detaljer

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201333024-13 Emnekode: UTBY-1632 Saksbeh: HMTH

Detaljer

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015 Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015-1 - Alternativer Storm-tomta Alt. A2(74 plasser) / B1(150 plasser) Leiktun Alt. A1(54 plasser) Sjukeheimen Alt. A3(74 plasser) / B2(150 plasser) - 2 - Romprogram

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Sør-Aurdalhallen Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Prosess Sør-Aurdalhallen Utgangspunkt: Utslitt gymsal og svømmebasseng i C- blokka på SAUS, delvis pga. skader ved flommer. C- blokka bygget 1977. Vurdering:

Detaljer

Kontor. Kontor. Kontor/møter. 7,4 m. 7,2 m. Kulturskole. Klasserom Klasserom Kontor. 55,9 m. 72,8 m. Rektor Kontor. 21,1 m. 8,3 m. Grupperom Øvingsrom

Kontor. Kontor. Kontor/møter. 7,4 m. 7,2 m. Kulturskole. Klasserom Klasserom Kontor. 55,9 m. 72,8 m. Rektor Kontor. 21,1 m. 8,3 m. Grupperom Øvingsrom Kontor/møter tor om Kon 13,5 m Kontor 7,4 m planløsning 405,0 m 55,9 m 8, m Kontor 8,3 m Rektor Kontor 70, m 7,8 m 7,8 m 1,1 m 1,7 m, m 3 500 Kontor Kulturskole 0 x 175 = BRA endret 7, m Øvingsrom 13,5

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000 KVAM HERAD Strandebarm Skule FORPROSJEKT NOV. 2005 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4-12 Side 13-14 Side 15-18 Side 19-22 Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle ARK Forprosjekt m/ kalkyle RIB Forprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 15.05.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

ARKITEKTER MNAL NPA LJØTERUD ØDEGÅRD KONGSBERG AS OLAVSGATE 39B, 3612 KONGSBERG

ARKITEKTER MNAL NPA LJØTERUD ØDEGÅRD KONGSBERG AS OLAVSGATE 39B, 3612 KONGSBERG Kongsberg kommune Plan- og næringstjenesten Kongsberg 18.11.2015. Raumyr Transittsenter. Tiltakshaver: Statsbygg. PLANLØSNING, BRUKBARHET, UTOMHUSBRUK. Vi er engasjert av Statsbygg til å prosjektere en

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Detaljregulering Øren skole Tilleggsutredning: banestørrelse

Detaljregulering Øren skole Tilleggsutredning: banestørrelse Detaljregulering Øren skole Tilleggsutredning: banestørrelse Innledning - bakgrunn Øren skole har en forventet økning i elevtall fra ca 500 til ca 660 elever frem mot 2030. I 2015 ble det fremmet en reguleringsplan

Detaljer

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 KUNSTPLAN Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 Kunstplanen er utarbeidet av kunstutvalget for Greveløkka skole Spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder Ola Sendstad, post@olasendstad.no, 416

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksbehandler: Kjell Skarstad NY UTOMHUSPLAN FOR FJERDUM SKOLE OG BARNEHAGE Vedlegg: 1. Tegninger av utomhusplan i konkurransegrunnlaget a.

Detaljer

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 HVORFOR ER GODE UTEROM VIKTIG? Et variert og godt tilrettelagt uteareal gir muligheter for : - et variert opplæringsmiljø - allsidige bevegelsesaktiviteter - sosial

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer