Utvalg for plan og kommunalteknikks vedtak ved sluttbehandling i møte i sak 16/11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg for plan og kommunalteknikks vedtak ved sluttbehandling i møte 22.03.2011 i sak 16/11"

Transkript

1 PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak: 09/1458 PlanID: 371 Sakstitel: Reguleringsplan for Down Town/ Porsgrunn sentrum sør Reguleringsplan for Down Town/ Porsgrunn sentrum sør Detaljregulering PLANBESKRIVELSE- Saksframstillinger med vedtak Planbeskrivelsen er det som var grunnlaget for planens endelige vedtakelse jf. Plan og bygningsloven 4-2 Godkjent av bystyret i sak 16/11 INNHOLD Bystyrets vedtak om godkjenning i møte i sak 16/11 Utvalg for plan og kommunalteknikks vedtak ved sluttbehandling i møte i sak 16/11 Saksframlegg for sluttbehandling (arkiv: L12 09/ ) Utvalg for plan og kommunalteknikks vedtak ved 1.gangsbehandling i møte i sak 58/09 Saksframlegg for 1.gangsbehandling (arkiv:l12 09/1458-2) KLAGEBEHANDLING Det har kommet inn klage(r) i saken, men klagen(e) er ikke tatt til følge

2 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 16/11 Arkivsak: 09/1458 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR DOWN TOWN/ PORSGRUNN SENTRUM SØR Behandling: Jacob Aasland (H) erklærte seg inhabil. Dette fikk bystyrets enst. tilslutning. Ida Julie Westheimer (H) tok Jacob Aaslands plass ved behandling av denne saken. Åge Frisak (V) tok opp sitt forslag fra Utvalg for plan og kommunalteknikk som ble fremmet på vegne av på vegne av Venstre og Rødt slik: Vegløsning over Frednesøya i dagens trasé justeres. Dette ivaretar eksisterende bebyggelse. Kristin Clemmensen (V) fremmet følgende to forslag: 1. Forutsetning for planen er at Storebrand Amfi Eiendom og deres virksomheter relatert til handel, til enhver tid følger gjeldende parkeringsbestemmelser i Porsgrunn, herunder også avgift. 2. Støyskjerming må bygges for å skjerme eksisterende Struktur og form bør gjøres i samarbeid med velforeningen. Thorleif Vikre (FRP) tok opp forslaget fra rådmannen og ba om at dette ble tatt opp til avstemming. Stein Roger Bjerkely (R) fremmet følgende forslag på vegne av Rødt og Venstre: Bestemmelsene i arealdelen om 20 meter byggegrense mot elva følges. Siren Johnsen (V) fremmet følgende to forslag: 1. Neptunparken bevares som grønn lunge. 2. For å gi allmennheten gode forhold til rekreasjon opparbeides elvepromenaden med en bredde på minimum 5 meter. Avstemming: Forslaget fra Åge Frisak (V) på vegne av Venstre og Rødt fikk 14 (V, SP, KRF, R, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag til vedtak ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak. Forslag til vedtak ble vedtatt med 37 mot 11 (FRP) stemmer. Forslaget fra Stein Roger Bjerkely (R) på vegne av Rødt og Venstre fikk 12 (V, SP, 2 KRF, R, SV og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 1 fra Siren Johnsen (V) fikk 13 (V, SP, KRF, R, SV og Uavhengig repr.) stemmer og falt. 09/ Arkiv L12 Side 1 av 4

3 Forslag 2 fra Siren Johnsen (V) fikk 14 (V, SP, KRF, R, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 1 fra Kristin Clemmensen (V) ble trukket. Forslag 2 fra Kristin Clemmensen (V) fikk 14 (V, SP, KRF, R, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Når avstemmingen var avsluttet tok Jacob Aasland (H) sin plass for behandling av øvrige saker i sakskartet. Ida Julie Wetheimer (H) ble permittert. VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1, vedtas privat forslag til reguleringsplan, for Down Town/Porsgrunn sentrum Sør, datert , med tilhørende konsekvensutredning og bestemmelser, med følgende endringer, som er vist på forslag til plankart datert : Endringer på plankartet: - Tollbodgaten 5 vises med tykk strek for regulering bevaring, jfr. forslag til plankart dat Byggegrensen for felt 8 skyves 7,5 meter fra gjerdet til bymuseet, jfr. forslag til plankart, dat Byggegrense for felt 9 skyves 7,5 meter mot Down Town I, jfr. forslag til plankart, dat På felt 6 (Down Town I) legges det inn et nytt felt i tråd med hotellalternativet som i planbeskrivelsen har betegnelsen bindersalternativet. Det nye feltet betegnes på plankartet som felt 6 H, jfr. forslag til plankart dat Den resterende delen av felt 6 deles inn i 2 deler. Delen mot Storgata betegnes som Felt 6a og delen mot Porsgrunnselva betegnes som felt 6b, jfr. forslag til plankart dat Hele felt 7 og hele Grängestorget (P1) vises som spesialområde bevaring, jfr. plankart dat Ferjegata 1 i felt 4 vises med tykk strek for regulering bevaring, jfr. forslag til plankart, dat Nye busstopp i kjørefelt markeres på begge sider av Skippergata rett sør for hagen til Porsgrunn Bymuseum, som vist på plankart dat I Brugata ved Franklintorget legges det inn tilfredsstillende busslommer på begge sider. Ved fotgjengerovergangen skal det kun være 2 kjørefelt, jfr. plankart dat Avgrensningen av for strandpromenaden PR2 PR4 flyttes 2m mot nordvest. - I Storgata, rett syd for krysset Brugata/Storgata reduseres antall nordgående kjørefelt fra to til ett, jfr. plankart, dat Siktlinjer i kryss endres til 10X54m, som vist i plankart dat Rundkjøring i krysset Raschebakken/Skippergata justeres slik det framgår på plankart, dat Vannspeilene på torg T2, T4, T8 og T9 vises som en del av torgområdet, jfr. plankart dat Endringer av bestemmelser: - I 5.1 endres teksten til: Lange sammenhengende fasader skal brytes og deles opp i en god rytme. Store bygningsvolumer og fasader må oppdeles på en måte som motvirker monotoni. Volumene 09/ Arkiv L12 Side 2 av 4

4 skal brytes opp for å hindre en massiv virkning mot småskalabebyggelsen i omgivelsene. - I 7.3 legges følgende tekst til: Ved tiltak i skråningen med eksisterende trær og vegetasjon langs T5 mellom Tollbodgata og adkomstvei til Grängeshallen skal søknad sendes antikvarisk myndighet for behandling etter kulturminneloven. - I 10.1 legges følgende tekst til: Fasaden på Down Town I mot sjøfartsmuseet inngår i det freda området, jfr. plankartet. - I 10.1 legges følgende tekst til: Ved tiltak utover ordinært vedlikehold innenfor fredningsområdet skal søknad sendes til antikvarisk myndighet for behandling etter kulturminneloven. - I 11 legges følgende tekst til: Fasaden på Down Town I mot sjøfartsmuseet inngår i det freda området, jfr. plankartet. - I 11 endres teksten til: Søknader om ramme- og igangsettingstillatelse skal forelegges antikvarisk myndighet for uttale og eventuell behandling etter kulturminneloven. - I 11.2 endres forutsetningene om byggestruktur og maksimale tillatte byggehøyde for felt 8 og 9 i tråd med saksvedlegg 4 i fylkesutvalgets sak 55/10. - I 11.2 legges inn følgende nye byggeområder med tilhørende maksimale byggehøyder: Felt 6 H - Maksimal kotehøyde møne/tak og gesims kote 22,0 Felt 6a - Maksimal kotehøyde møne/tak og gesims kote 13,5 Felt 6b Maksimal kotehøyde kan fra grense mot felt 6a stige fra kote 13,5 til kote 15,5 mot Porsgrunnselva. - I 10.1 legges inn følgende tekst: Ved tiltak på bygninger regulert til bevaring og tiltak innenfor spesialområde bevaring skal søknaden oversendes den regionale kulturminneforvaltning til uttale. - Ny setning under første avsnitt i bestemmelsenes 7.2: Dersom vegmyndighetene kan tillate det - skal atkomsten til parkeringsanlegg i felt 6 (Down Town I) fortrinnsvis legges direkte ut til Storgata ved krysset med Raschebakken, slik at man i størst mulig grad unngår trafikk over det freda området. - I 7.4 og 10.5 legges det inn følgende tilegg: Sikkerhetssonen ved Frednesbrua og Porsgrunnsbrua gjelder under brua og 10 m på hver side av denne. - I 5.3 legges det inn følgende tillegg: Reklame utenom fasade langs riksvegen må det søkes Statens vegvesen om. - I 5.1 legges følgende nye setning inn i nest siste avsnitt Brygger og andre konstruksjoner i elva må dimensjoneres slik at de tåler belastningen som skipstrafikken medfører. Alle tiltak i sjø krever godkjenning etter lov om havner og farvann. - I 11.2 endres maksimale byggehøyder for felt 4 til: 09/ Arkiv L12 Side 3 av 4

5 Maksimal gesims = kote +12,5 og maksimal møne = kote +15,5. I 2 Rekkefølgekrav legges det inn følgende nytt pkt.: Før det gis igangsettelsestillatelse på nye tiltak på Down Town I (Felt 6) skal utbygging av Skomværkvartalet med nødvendig parkeringsanlegg for offentlig og privat parkering være påbegynt. Før det blir gitt brukstillatelse på Felt 6 skal det være gitt brukstillatelse på den nye bebyggelsen i Skomværkvartalet. I 2.1 Rekkefølgekrav legges det inn følgende tekst som erstatter tidligere rekkefølgekrav til rundkjøring: Følgende tiltak skal være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til næringsareal over m 2 BRA i DTI/DTII: Rundkjøring i Raschebakken/ Skippergata med tilførselsarmer Eksisterende bruksareal eller bruksareal under terreng inngår ikke i beregning av antall m2 BRA. I 7.3 a legges inn følgende setning: Det skal i tilknytning til T4, 8 og 9 etableres møtepunkt/ oppholdsareal med god kontakt til elva. I den forbindelse tillates etablert utstikkere/utfylling inntil 10m ut i elva. Følgende bestemmelser som ble vedtatt ved 1.gangs behandling av planen utgår: - For felt 6 (DT1) reduseres maksimal kotehøyde mot elva fra 15,0 til 13,0 - Mot Storgata (Kulltangvegen) reduseres maksimal kotehøyde fra 20,0 til 13,0 - For felt 8 (DTII) reduseres maksimal kotehøyde mot Storgata (Kulltangvegen) fra 24,0 til 17,0 - For felt 8 (DTII) reduseres maksimal kotehøyde mot Skippergata fra 16,0 til 10,0 - For felt 8 (DTII) reduseres maksimal kotehøyde mot Tollbodgata fra 13,0 til 10,0 - Før det gis brukstillatelse på et nytt og utvidet Down Town 1 skal den nye trafikkløsningen i Raschebakken, Kulltangvegen, Storgata og Brugata være etablert. - De båtplassene PMB mister, erstattes ved Assuransebrygga (Osebakken), så langt det er mulig. Resten av plassene erstattes ved K1. Følgende reguleringsplaner som erstattes i sin helhet: Området Porsgrunnsbrua Fredneøya, egengodkjent Området Brustrøket Frednes, egengodkjent Reguleringsplan for Neptunkvartalet, egengodkjent Frednesøya sørvest, egengodkjent Følgende reguleringsplaner erstattes delvis: Reguleringsplan for Bratsberg Bruk, egengodkjent Del av Bratsberg Bruk, egengodkjent Frednesøya, egengodkjent / Arkiv L12 Side 4 av 4

6 Saksprotokoll Utvalg: Utvalg for plan og kommunalteknikk Møtedato: Sak: 16/11 Arkivsak: 09/1458 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR DOWN TOWN/ PORSGRUNN SENTRUM SØR Behandling: Fremlagt på møtet: - Brev datert fra advokat Christian Moulin. - Uttalelse datert mars 2011 fra Sundjordet Vel v/knut Fjellvang. - Brev datert fra advokatfirmaet Jessen & Bjelkemyr-Østvang v/steinar Jessen. Ap v/ragnhild Winger fremmet følgende forslag: Ny veg Fredneshalvøya/Sundjordet. Plankart merket PK legges til grunn for valg av ny vegtrasé. Begrunnelse: Dette forslaget ivaretar barn og unges interesser på en bedre måte. Muligheten for avbøtende tiltak vedr. støy er størst når en planlegger ny bebyggelse. Retningslinjene åpner for at ny bebyggelse kan ligge i gul støysone i sentrumsområdene og kollektivknutepunkt. Det forutsettes at ny bebyggelse får avbøtende tiltak, inkludert hvordan bebyggelsen utformes. V v/åge Frisak og R fremmet følgende utsettelsesforslag: Vegløsning over Frednesøya i dagens trasé justeres. Dette ivaretar eksisterende bebyggelse. Utsettelsesforslaget fra V og R falt med 8 mot 3 stemmer. Sp stemte for forslaget til V og R. Ap s forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer, avgitt av H og Frp, som stemte for administrasjonens forslag. Ap v/ragnhild Winger fremmet følgende forslag til nytt pkt: - de båtplassene PMB mister, erstattes ved Assuransebrygga (Osebakken), så langt det er mulig. Resten av plassene erstattes ved K1. Ap s forslag, om båtplasser, ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer, avgitt av H og Frp. VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1, vedtas privat forslag til reguleringsplan, for Down Town/Porsgrunn sentrum Sør, datert , med tilhørende 09/ Arkiv L12 Side 1 av 4

7 konsekvensutredning og bestemmelser, med følgende endringer, som er vist på forslag til plankart datert : Endringer på plankartet: - Tollbodgaten 5 vises med tykk strek for regulering bevaring, jfr. forslag til plankart dat Byggegrensen for felt 8 skyves 7,5 meter fra gjerdet til bymuseet, jfr. forslag til plankart, dat Byggegrense for felt 9 skyves 7,5 meter mot Down Town I, jfr. forslag til plankart, dat På felt 6 (Down Town I) legges det inn et nytt felt i tråd med hotellalternativet som i planbeskrivelsen har betegnelsen bindersalternativet. Det nye feltet betegnes på plankartet som felt 6 H, jfr. forslag til plankart dat Den resterende delen av felt 6 deles inn i 2 deler. Delen mot Storgata betegnes som Felt 6a og delen mot Porsgrunnselva betegnes som felt 6b, jfr. forslag til plankart dat Hele felt 7 og hele Grängestorget (P1) vises som spesialområde bevaring, jfr. plankart dat Ferjegata 1 i felt 4 vises med tykk strek for regulering bevaring, jfr. forslag til plankart, dat Nye busstopp i kjørefelt markeres på begge sider av Skippergata rett sør for hagen til Porsgrunn Bymuseum, som vist på plankart dat I Brugata ved Franklintorget legges det inn tilfredsstillende busslommer på begge sider. Ved fotgjengerovergangen skal det kun være 2 kjørefelt, jfr. plankart dat Avgrensningen av for strandpromenaden PR2 PR4 flyttes 2m mot nordvest. - I Storgata, rett syd for krysset Brugata/Storgata reduseres antall nordgående kjørefelt fra to til ett, jfr. plankart, dat Siktlinjer i kryss endres til 10X54m, som vist i plankart dat Rundkjøring i krysset Raschebakken/Skippergata justeres slik det framgår på plankart, dat Vannspeilene på torg T2, T4, T8 og T9 vises som en del av torgområdet, jfr. plankart dat Endringer av bestemmelser: - I 5.1 endres teksten til: Lange sammenhengende fasader skal brytes og deles opp i en god rytme. Store bygningsvolumer og fasader må oppdeles på en måte som motvirker monotoni. Volumene skal brytes opp for å hindre en massiv virkning mot småskalabebyggelsen i omgivelsene. - I 7.3 legges følgende tekst til: Ved tiltak i skråningen med eksisterende trær og vegetasjon langs T5 mellom Tollbodgata og adkomstvei til Grängeshallen skal søknad sendes antikvarisk myndighet for behandling etter kulturminneloven. - I 10.1 legges følgende tekst til: Fasaden på Down Town I mot sjøfartsmuseet inngår i det freda området, jfr. plankartet. - I 10.1 legges følgende tekst til: Ved tiltak utover ordinært vedlikehold innenfor fredningsområdet skal søknad sendes til antikvarisk myndighet for behandling etter kulturminneloven. 09/ Arkiv L12 Side 2 av 4

8 - I 11 legges følgende tekst til: Fasaden på Down Town I mot sjøfartsmuseet inngår i det freda området, jfr. plankartet. - I 11 endres teksten til: Søknader om ramme- og igangsettingstillatelse skal forelegges antikvarisk myndighet for uttale og eventuell behandling etter kulturminneloven. - I 11.2 endres forutsetningene om byggestruktur og maksimale tillatte byggehøyde for felt 8 og 9 i tråd med saksvedlegg 4 i fylkesutvalgets sak 55/10. - I 11.2 legges inn følgende nye byggeområder med tilhørende maksimale byggehøyder: Felt 6 H - Maksimal kotehøyde møne/tak og gesims kote 22,0 Felt 6a - Maksimal kotehøyde møne/tak og gesims kote 13,5 Felt 6b Maksimal kotehøyde kan fra grense mot felt 6a stige fra kote 13,5 til kote 15,5 mot Porsgrunnselva. - I 10.1 legges inn følgende tekst: Ved tiltak på bygninger regulert til bevaring og tiltak innenfor spesialområde bevaring skal søknaden oversendes den regionale kulturminneforvaltning til uttale. - Ny setning under første avsnitt i bestemmelsenes 7.2: Dersom vegmyndighetene kan tillate det - skal atkomsten til parkeringsanlegg i felt 6 (Down Town I) fortrinnsvis legges direkte ut til Storgata ved krysset med Raschebakken, slik at man i størst mulig grad unngår trafikk over det freda området. - I 7.4 og 10.5 legges det inn følgende tilegg: Sikkerhetssonen ved Frednesbrua og Porsgrunnsbrua gjelder under brua og 10 m på hver side av denne. - I 5.3 legges det inn følgende tillegg: Reklame utenom fasade langs riksvegen må det søkes Statens vegvesen om. - I 5.1 legges følgende nye setning inn i nest siste avsnitt Brygger og andre konstruksjoner i elva må dimensjoneres slik at de tåler belastningen som skipstrafikken medfører. Alle tiltak i sjø krever godkjenning etter lov om havner og farvann. - I 11.2 endres maksimale byggehøyder for felt 4 til: Maksimal gesims = kote +12,5 og maksimal møne = kote +15,5. I 2 Rekkefølgekrav legges det inn følgende nytt pkt.: Før det gis igangsettelsestillatelse på nye tiltak på Down Town I (Felt 6) skal utbygging av Skomværkvartalet med nødvendig parkeringsanlegg for offentlig og privat parkering være påbegynt. Før det blir gitt brukstillatelse på Felt 6 skal det være gitt brukstillatelse på den nye bebyggelsen i Skomværkvartalet. I 2.1 Rekkefølgekrav legges det inn følgende tekst som erstatter tidligere rekkefølgekrav til rundkjøring: Følgende tiltak skal være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til næringsareal over m 2 BRA i DTI/DTII: Rundkjøring i Raschebakken/ Skippergata med tilførselsarmer 09/ Arkiv L12 Side 3 av 4

9 Eksisterende bruksareal eller bruksareal under terreng inngår ikke i beregning av antall m2 BRA. I 7.3 a legges inn følgende setning: Det skal i tilknytning til T4, 8 og 9 etableres møtepunkt/ oppholdsareal med god kontakt til elva. I den forbindelse tillates etablert utstikkere/utfylling inntil 10m ut i elva. Følgende bestemmelser som ble vedtatt ved 1.gangs behandling av planen utgår: - For felt 6 (DT1) reduseres maksimal kotehøyde mot elva fra 15,0 til 13,0 - Mot Storgata (Kulltangvegen) reduseres maksimal kotehøyde fra 20,0 til 13,0 - For felt 8 (DTII) reduseres maksimal kotehøyde mot Storgata (Kulltangvegen) fra 24,0 til 17,0 - For felt 8 (DTII) reduseres maksimal kotehøyde mot Skippergata fra 16,0 til 10,0 - For felt 8 (DTII) reduseres maksimal kotehøyde mot Tollbodgata fra 13,0 til 10,0 - Før det gis brukstillatelse på et nytt og utvidet Down Town 1 skal den nye trafikkløsningen i Raschebakken, Kulltangvegen, Storgata og Brugata være etablert. - De båtplassene PMB mister, erstattes ved Assuransebrygga (Osebakken), så langt det er mulig. Resten av plassene erstattes ved K1. Følgende reguleringsplaner som erstattes i sin helhet: Området Porsgrunnsbrua Fredneøya, egengodkjent Området Brustrøket Frednes, egengodkjent Reguleringsplan for Neptunkvartalet, egengodkjent Frednesøya sørvest, egengodkjent Følgende reguleringsplaner erstattes delvis: Reguleringsplan for Bratsberg Bruk, egengodkjent Del av Bratsberg Bruk, egengodkjent Frednesøya, egengodkjent / Arkiv L12 Side 4 av 4

10 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: L12 09/ Utvalg for plan og kommunalteknikk Bystyret Saksbehandler: Einar Barosen FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DOWN TOWN/ PORSGRUNN SENTRUM SØR, MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - SLUTTBEHANDLING Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1, og med henvisning til saksframlegget vedtas privat forslag til reguleringsplan, for Down Town/Porsgrunn sentrum Sør, datert , med tilhørende konsekvensutredning og bestemmelser, med følgende endringer, som er vist på forslag til plankart datert : Endringer på plankartet: - Tollbodgaten 5 vises med tykk strek for regulering bevaring, jfr. forslag til plankart dat Byggegrensen for felt 8 skyves 7,5 meter fra gjerdet til bymuseet, jfr. forslag til plankart, dat Byggegrense for felt 9 skyves 7,5 meter mot Down Town I, jfr. forslag til plankart, dat På felt 6 (Down Town I) legges det inn et nytt felt i tråd med hotellalternativet som i planbeskrivelsen har betegnelsen bindersalternativet. Det nye feltet betegnes på plankartet som felt 6 H, jfr. forslag til plankart dat Den resterende delen av felt 6 deles inn i 2 deler. Delen mot Storgata betegnes som Felt 6a og delen mot Porsgrunnselva betegnes som felt 6b, jfr. forslag til plankart dat Hele felt 7 og hele Grängestorget (P1) vises som spesialområde bevaring, jfr. plankart dat Ferjegata 1 i felt 4 vises med tykk strek for regulering bevaring, jfr. forslag til plankart, dat Nye busstopp i kjørefelt markeres på begge sider av Skippergata rett sør for hagen til Porsgrunn Bymuseum, som vist på plankart dat I Brugata ved Franklintorget legges det inn tilfredsstillende busslommer på begge sider. Ved fotgjengerovergangen skal det kun være 2 kjørefelt, jfr. plankart dat Avgrensningen av for strandpromenaden PR2 PR4 flyttes 2m mot nordvest. - I Storgata, rett syd for krysset Brugata/Storgata reduseres antall nordgående kjørefelt fra to til ett, jfr. plankart, dat Siktlinjer i kryss endres til 10X54m, som vist i plankart dat Rundkjøring i krysset Raschebakken/Skippergata justeres slik det framgår på plankart, dat Ekstra kjørefelt i Kulltangvegen - rett sør for rundkjøringen, tas ut av planen, slik det framgår på plankart, dat De legges inn grøntbelte langs begge sider av kanalens forlengelse, jfr. plankart dat Vannspeilene på torg T2, T4, T8 og T9 vises som en del av torgområdet, jfr. plankart dat

11 Endringer av bestemmelser: - I 5.1 endres teksten til: Lange sammenhengende fasader skal brytes og deles opp i en god rytme. Store bygningsvolumer og fasader må oppdeles på en måte som motvirker monotoni. Volumene skal brytes opp for å hindre en massiv virkning mot småskalabebyggelsen i omgivelsene. - I 7.3 legges følgende tekst til: Ved tiltak i skråningen med eksisterende trær og vegetasjon langs T5 mellom Tollbodgata og adkomstvei til Grängeshallen skal søknad sendes antikvarisk myndighet for behandling etter kulturminneloven. - I 10.1 legges følgende tekst til: Fasaden på Down Town I mot sjøfartsmuseet inngår i det freda området, jfr. plankartet. - I 10.1 legges følgende tekst til: Ved tiltak utover ordinært vedlikehold innenfor fredningsområdet skal søknad sendes til antikvarisk myndighet for behandling etter kulturminneloven. - I 11 legges følgende tekst til: Fasaden på Down Town I mot sjøfartsmuseet inngår i det freda området, jfr. plankartet. - I 11 endres teksten til: Søknader om ramme- og igangsettingstillatelse skal forelegges antikvarisk myndighet for uttale og eventuell behandling etter kulturminneloven. - I 11.2 endres forutsetningene om byggestruktur og maksimale tillatte byggehøyde for felt 8 og 9 i tråd med saksvedlegg 4 i fylkesutvalgets sak 55/10. - I 11.2 legges inn følgende nye byggeområder med tilhørende maksimale byggehøyder: Felt 6 H - Maksimal kotehøyde møne/tak og gesims kote 22,0 Felt 6a - Maksimal kotehøyde møne/tak og gesims kote 13,5 Felt 6b Maksimal kotehøyde kan fra grense mot felt 6a stige fra kote 13,5 til kote 15,5 mot Porsgrunnselva. - I 10.1 legges inn følgende tekst: Ved tiltak på bygninger regulert til bevaring og tiltak innenfor spesialområde bevaring skal søknaden oversendes den regionale kulturminneforvaltning til uttale. - Ny setning under første avsnitt i bestemmelsenes 7.2: Dersom vegmyndighetene kan tillate det - skal atkomsten til parkeringsanlegg i felt 6 (Down Town I) fortrinnsvis legges direkte ut til Storgata ved krysset med Raschebakken, slik at man i størst mulig grad unngår trafikk over det freda området. - I 7.4 og 10.5 legges det inn følgende tilegg: Sikkerhetssonen ved Frednesbrua og Porsgrunnsbrua gjelder under brua og 10 m på hver side av denne. - I 5.3 legges det inn følgende tillegg: Reklame utenom fasade langs riksvegen må det søkes Statens vegvesen om. - I 5.1 legges følgende nye setning inn i nest siste avsnitt Brygger og andre konstruksjoner i elva må dimensjoneres slik at de tåler belastningen som skipstrafikken medfører. Alle tiltak i sjø krever godkjenning etter lov om havner og farvann,

12 - I 11.2 endres maksimale byggehøyder for felt 4 til: Maksimal gesims = kote +12,5 og maksimal møne = kote +15,5. I 2 Rekkefølgekrav legges det inn følgende nytt pkt.: Før det gis igangsettelsestillatelse på nye tiltak på Down Town I (Felt 6) skal utbygging av Skomværkvartalet med nødvendig parkeringsanlegg for offentlig og privat parkering være påbegynt. Før det blir gitt brukstillatelse på Felt 6 skal det være gitt brukstillatelse på den nye bebyggelsen i Skomværkvartalet. I 2.1 Rekkefølgekrav legges det inn følgende tekst som erstatter tidligere rekkefølgekrav til rundkjøring: Følgende tiltak skal være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til næringsareal over m 2 BRA i DTI/DTII: Rundkjøring i Raschebakken/ Skippergata med tilførselsarmer Eksisterende bruksareal eller bruksareal under terreng inngår ikke i beregning av antall m2 BRA. I 7.3 a legges inn følgende setning: Det skal i tilknytning til T4, 8 og 9 etableres møtepunkt/ oppholdsareal med god kontakt til elva. I den forbindelse tillates etablert utstikkere/utfylling inntil 10m ut i elva. Følgende bestemmelser som ble vedtatt ved 1.gangs behandling av planen utgår: - For felt 6 (DT1) reduseres maksimal kotehøyde mot elva fra 15,0 til 13,0 - Mot Storgata (Kulltangvegen) reduseres maksimal kotehøyde fra 20,0 til 13,0 - For felt 8 (DTII) reduseres maksimal kotehøyde mot Storgata (Kulltangvegen) fra 24,0 til 17,0 - For felt 8 (DTII) reduseres maksimal kotehøyde mot Skippergata fra 16,0 til 10,0 - For felt 8 (DTII) reduseres maksimal kotehøyde mot Tollbodgata fra 13,0 til 10,0 - Før det gis brukstillatelse på et nytt og utvidet Down Town 1 skal den nye trafikkløsningen i Raschebakken, Kulltangvegen, Storgata og Brugata være etablert. Følgende reguleringsplaner som erstattes i sin helhet: Området Porsgrunnsbrua Fredneøya, egengodkjent Området Brustrøket Frednes, egengodkjent Reguleringsplan for Neptunkvartalet, egengodkjent Frednesøya sørvest, egengodkjent Følgende reguleringsplaner erstattes delvis: Reguleringsplan for Bratsberg Bruk, egengodkjent Del av Bratsberg Bruk, egengodkjent Frednesøya, egengodkjent

13 Porsgrunn, den Per Wold rådmann Morten Næss kommunalsjef

14 Vedlegg utenfor sakskartet: 1. Dokumentliste, dat Plankart, dat , med bestemmelser (Alternativ PK) 3. Plankart, dat , med bestemmelser (Alternativ Utbygger) 4. Plankart og reguleringsbestemmelser, datert (i samsvar med forslag til sluttvedtak) 5 Konsekvensutredning, dat Utrykte vedlegg: 1. Dokumenter i h.h.t. dok.liste, dat Saksutredning: 0. Viktige punkter i saken Storebrand Eiendom AS som eier kjøpesenteret Down Town og BratsbergGruppen AS har inngått et samarbeid med den hensikt å utvikle området langs østsiden av Porsgrunnselva, fra Ferjegata i nord til Kulltangbrua i sør. Storebrand AS ønsker i første rekke å modernisere og videreutvikle forretningsvirksomheten i området, mens BratsbergGruppen ønsker å bygge nye sentrumsnære boliger. I 2007/2008 ble det gjennomført en begrenset arkitektkonkurranse. Masterplanen fra vinnerforslaget ble etter noen endringer lagt til grunn for reguleringsarbeidet. Planen er omfattende, noe som medførte krav til konsekvensutredning. Det ble i juni 2009 lagt ut to alternative planforslag på høring. Planforslagene er identiske bortsett fra vegløsningen over Frednes (sør for Grängeshallen). Innspillene etter den offentlige høringen har i hovedsak dreid seg om byggehøyder/volum i forhold til det fredede museumsområdet. I tillegg har trafikkløsninger spesielt sett i forhold til veg over Frednes, ny kollektivtrasé, og myke trafikanter vært sentrale tema. Utbygging av Skomværkvartalet og Franklintorget innebærer at Storgata 94 må rives for å gi tilfredsstillende atkomst til området. Andre løsninger er vurdert, men er lite tilfredsstillende. Fra Fylkeskommunen mottok vi innsigelse til planforslagene. Etter flere møter med fylkeskommunen har fylkesutvalget vedtatt at innsigelsen kan trekkes dersom deres forslag til endringer blir etterkommet. I planforslaget som nå fremmes er alle de 9 forutsetningene til fylkeskommunen etterkommet, jfr. forslag til vedtak. På bakgrunn av merknad fra Skippergata 1 (Grep) er rundkjøringen i Raschebakken foreslått noe forskjøvet og litt krympet for å redusere inngrepet på deres eiendom. Planforslaget forutsetter nå at busstraseen legges om fra Storgata/Ferjegata til Sverresgate. Busslinjene M2, M3 og P4 vil få busstopp i Brugata ved Franklintorget Busslinjene M1a og b får busstopp i Skippergata, sør for hagen til bymuseet. Det arbeides videre med trase for M1b over Øyekast. Det tillates kun biltrafikk nordover i Storgata fra Brugata. Planen forutsetter at trafikk fra Vestsiden over Porsgrunnsbrua ikke kan svinge nordover i Storgata i krysset Brugata/Storgata. For å sikre at Skomværkvartalet og Franklintorget blir utbygd med nødvendig offentlig parkering har administrasjonen foreslått en ny rekkefølgebestemmelse som ivaretar dette. 1.0 Historikk 5

15 I oktober 2007 inviterte Steen & Strøm AS på vegne av Storebrand Eiendom AS og Bratsberg Gruppen AS, til en arkitektkonkurranse for området Down Town/ Porsgrunn sentrum sør. Det ble utarbeidet et konkurransegrunnlag som beskrev dagens situasjon for området, og hvilke intensjoner man hadde for denne bydelen, blant annet at dersom det skulle tillates en stor utbygging av Down Town, måtte det samtidig sørges for at det historiske sentrum i Storgata fikk konkurransemessige forhold som ville gjøre det mulig å konkurrere med et framtidig større kjøpesenter. En av de viktigste utfordringene for konkurransen var derfor å finne løsninger hvor Down Town kunne knyttes bedre sammen med det historiske sentrum for å trekke flere av de over 4 millioner besøkende som Down Town har pr. år i større grad oppover i Storgata. Samtidig var det viktig å finne gode trafikale løsninger for gående, syklende og biler. Det måtte legges godt til rette for et effektivt kollektivknutepunkt ved Franklintorget, og gode grep for å aktivisere museene var også viktig. Samtidig skulle det legges til rette for et boligområde på Fredneshalvøya med gode bokvaliteter. Dette var bare noen av de mange utfordringene området hadde å by på. Juryen for konkurransen mente at arkitektgruppen AKJT, Transform, Cobe, Filter arkitekter og Asplan Viak hadde svart best på oppgaven, og kåret i desember 2007 denne gruppen til vinnere. For å vise de prinsipielle løsningene i vinnerforslaget ble det utarbeidet en illustrasjonsskisse som betegnes som masterplan. Illustrasjonsskissen/ masterplanen som viser prinsippene i vinnerforslaget Vinnerforslaget ble presentert for referansegruppa, beboere og foreninger på Sundjordet. Beboerne/Velforeningen på Sundjordet reagerte negativt på at Storgata skulle gjenåpnes for trafikk fra rundkjøringa ved Grängeshallen til rundkjøringa ved Frednesbrua, og viste til at vegen var lagt om over Frednesøya (ut mot elva) nettopp for å bedre bokvalitetene på Sundjordet. De protesterte også sterkt på bebyggelsen som var foreslått mellom Kulltangvegen (tidligere Storgata) og Sundjordkanalen. I tillegg mente de at byggehøydene generelt måtte reduseres. Ny bebyggelsen burde etter deres syn forholde seg til byggehøydene som eksisterende boligbebyggelsen har på Sundjordet. På bakgrunn av disse innspillene ble masterplanen endret. Den foreslåtte bebyggelsen mellom Kulltangvegen og Sundjordkanalen ble tatt ut. Byggehøyder ble redusert og det ble vist en større åpenhet mellom nye bygninger. For å redusere ulempene som en åpen gjennomgående veg ville medføre ble det vist en mellomløsning over Frednes - hvor kun den øvre delen av boligene langs Kulltangvegen ville bli berørt. Her er det også en relativt stor avstand mellom bebyggelse den

16 planlagte vegtraséen (Kulltangvegen) som gjør det mulig å skjerme de fleste boligene mot trafikkstøy. Med denne løsningen vil det fortsatt bli en god og trafikksikker forbindelse mellom boligområdet og friområdet på Fredneshalvøya. Illustrasjon/masterplan som viser endringene. Dette er grunnlaget for reguleringsforslaget. 2.0 Førstegangs behandling Sundjordet Velforening mente den foreslåtte vegløsningen (som vist i endret masterplan) fortsatt ville komme til å skape store ulemper for boligområdet på Sundjordet. De mener det er urimelig at det legges til rette for gode bokvaliteter i det nye boligområdet på bekostning av eksisterende boligområde. Administrasjonen viste til konsekvensutredningen som synliggjorde at det blir et vesentlig større antall boliger som får reduserte bokvaliteter ved å la trafikken gå i eksisterende trasé - eller i noen av de andre alternativene som var utredet. Før planen skulle legges fram til 1.gangs behandling ble det fra kommunens side utarbeidet et alternativt forlag PK (datert ) som viser en endret vegtrasé over Frednesøya. Vegen er i dette forslaget lagt på nordsiden av kanalen og har fått en organisk linjeføring. I dette alternativet vil det ikke bli plass til en forlengelse av kanalen. Ifølge utredninger vil det bli vesentlig flere boliger som får ulemper fra trafikken i dette alternativet. Antall nye boliger vil også bli redusert. Linjeføringen i dette alternativet innbyr også til høyere hastighet. Ved behandlingen av reguleringsplanforslaget i utvalget for Plan og kommunalteknikk (PKT) den (sak 58/09) ble begge alternative planforslag vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Nedenfor følger protokoll fra PKTs behandling i sin helhet: Nelly Olsen var ikke til stede under behandling av denne sak, 10 repr. til stede. Fremlagt på møtet: - Uttalelse fra Sundjordet Vel v/knut Fjellvang. - Brev fra advokat Christian Moulin datert

17 H v/tor Kåsa fremmet følgende forslag: Utvalget for plan- og kommunalteknikk legger plankart datert og plankart datert med tilhørende reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn. Resten av vedtak som rådmannens forslag. V v/åge Frisak fremmet følgende forslag: Ubebygd areal mot elvebredden legges inn offentlig areal på minimum 20 meter fra elva. Veiløsning foreslås dagens situasjon justert. Forlag fra V v/åge Frisak falt med 2 (V, R) mot 8 stemmer. Forslag fra H v/tor Kåsa ble vedtatt med 8 mot 2 (V, R) stemmer. VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-1, nr.2, og med henvisning til saksframlegget, legges forslag til reguleringsplan for Down Town/ Porsgrunn sentrum sør, plankart datert og plankart datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser, ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: På plankartet: - Byggegrensen for hotell/kontorbygg på DT1 endres slik at det legges til rette for et påbygg for hotell/kontor i samsvar med alternativ 2 i konsekvensutredningen - Byggegrensen på område 11A mot elva trekkes 2m lenger inn, slik at den totale byggegrensen blir 4m - Område O1 utvides ved at deler av området F10B integreres i O1, slik som illustrert i saksframlegget under kap Kanalen på område T2 (Franklintorget) reduseres noe slik at det kan etableres snumuligheter for trafikk fra Skomværgata I bestemmelsene: Under pkt.11.2 Bebyggelsesstruktur og byggehøyder - For felt 6 (DT1) reduseres maksimal kotehøyde mot elva fra 15,0 til 13,0 - Mot Storgata (Kulltangvegen) reduseres maksimal kotehøyde fra 20,0 til 13,0 - Siste avsnitt om hotell erstattes med følgende tekst: Det kan etter nærmere studier av nær- og fjernvirkning etableres et hotell/kontorbygg på området DT1 med plassering vist som alternativ 2 i konsekvensutredningen. - Maksimal byggehøyde for hotell reduseres fra kote 50,0 til kote 22,0 - For felt 8 (DTII) reduseres maksimal kotehøyde mot Storgata (Kulltangvegen) fra 24,0 til 17,0 - For felt 8 (DTII) reduseres maksimal kotehøyde mot Skippergata fra 16,0 til 10,0 - For felt 8 (DTII) reduseres maksimal kotehøyde mot Tollbodgata fra 13,0 til 10,0 Nye bestemmelser Som pkt 7.5 legges inn følgende bestemmelse: - Langs område felt 11 A skal det mellom strandpromenaden og elva opparbeides et minimum 3m bredt grøntbelte. Det grønne beltet skal beplantes med trær, som demper virkningene av de høye byggene mot elva. Under rekkefølgebestemmelser legges inn følgende nye punkt: - Før det gis brukstillatelse på et nytt og utvidet Down Town 1 skal den nye trafikkløsningen i Raschebakken, Kulltangvegen, Storgata og Brugata være etablert. - Før det gis brukstillatelse på nytt og utvidet Down Town skal mest mulig av Franklintorget være ferdig opparbeidet - Før det gis brukstillatelse på nytt bygg i Skomværkvartalet skal det være etablert ny atkomst fra Storgata, slik planforslaget viser

18 Reguleringsbestemmelsene må gjennomgås og eventuelt tilpasses justeringen som er vist i plankartalternativ PK datert fram mot 2.gangsbehandlingen. 3.0 Innkomne merknader med administrasjonens kommentar 3.1 Varsel om offentlig ettersyn Varsel om å legge planforslagene ut til offentlig ettersyn ble kunngjort i distriktets aviser , og med brev til naboer, andre berørte og regionale myndigheter. Planforslagene lå ute til offentlig ettersyn fra til I brevet ble det lagt inn en lenke til kommunens hjemmeside slik at de som ønsket det, kunne hente opp dokumentene i saken der. 3.2 Innkomne merknader Ved offentlig ettersyn har det kommet inn 16 merknader. Fra Fylkeskommunen er merknaden også fremmet som en innsigelse til planforslaget. I det etterfølgende er hver enkelt merknad gjengitt i utdrag, og de blir etterfulgt av administrasjonens kommentarer til hver merknad. Merknad med varsel om innsigelse fra Telemark fylkeskommune, dat : Hensynet til nyere tids kulturminner - innsigelse Fylkeskommunen viser til at en større del av planområdet er fredet etter kulturminnelovens 15 og 19, og at det er flere verneverdige enkeltobjekter og miljøer i området. Planforslaget har etter deres syn på mange måter tatt hensyn til dette, men ikke i tilstrekkelig grad. På området Felt T8 og T9 legger planforslaget til rette for to terrasserte bygninger som i volum form og høyde ikke ivaretar forholdet til det freda området. Felt T8 og T9 Området med den sorte skråskravuren er fredet. Utsnitt av plankart, alt. utbygger. Etter at kommunen mottok varselet om innsigelse ble det igangsatt en dialog mellom partene, hvor det ble fremmet en rekke forslag til løsninger. Etter en omfattende prosess ble det lagt fram et forslag til løsning som administrasjonen hos fylkeskommunen og kommunen kunne akseptere. Utbygger var med på disse møtene og uttrykte sterk skepsis til å miste deler av byggepotensialet. Det ble gjort oppmerksom på at en utbygging av området med tilhørende infrastruktur er kostbar, og man er avhengig av en relativt sterk utnyttelse dersom man skal kunne realisere/finansiere utbyggingen av området. På tross av en relativt sterk reduksjon av byggepotensialet, aksepterte utbygger det nye forslaget til redusert utbygging. Løsningen innebar en ny form på bygningsmassen hvor bygningene i større grad trappes ned mot den freda bebyggelsen. For å

19 synliggjøre dette ble det utarbeidet en illustrasjon som viser de maksimalt tillatte byggehøydene på de enkelte områder. Se illustrasjonen under. Vedlegg 4 i fylkesutvalgets sak 55/10 Fylkeskommunen stilte en rekke andre krav som måtte etterkommes. Etter å ha kommet fram til enighet på alle forholdene i innsigelsen, la fylkeskommunens administrasjon saken fram til behandling i fylkesutvalget med følgende forslag til endringer av planforslaget: 1. Tollbodgaten 5 må få tykk strek på reguleringskartet for regulering bevaring. 2. Byggegrensen for felt 8 skyves ytterligere 7,5 meter fra gjerdet til bymuseet. 3. I 5.1 må teksten endres til: Lange sammenhengende fasader skal brytes og deles opp i en god rytme. Store bygningsvolumer og fasader må oppdeles på en måte som motvirker monotoni. Volumene skal brytes opp for å hindre en massiv virkning mot småskalabebyggelsen i omgivelsene. 4. I 7.3 må følende legges til: Ved tiltak i skråningen med eksisterende trær og vegetasjon langs T5 mellom Tollbodgata og adkomstvei til Grängeshallen skal søknad sendes antikvarisk myndighet for behandling etter kulturminneloven. 5. I 10.1 må det synliggjøres i planen at en del av felt 6 også omfattes av det freda området, jfr. avgrensningen i fredningsvedtaket og forslag til plankart. 6. I 10.1 må følgende tekst føyes til: Ved tiltak utover ordinært vedlikehold innenfor fredningsområdet skal søknad sendes til antikvarisk myndighet for behandling etter kulturminneloven. 7. I 11 må det føyes til at deler av felt 6 også omfattes av det freda området, jfr. avgrensing i fredningsvedtaket og forslag til plankart. 8. I 11 må teksten endres til: Søknader om ramme- og igangsettingstillatelse skal forelegges antikvarisk myndighet for uttale og eventuell behandling etter kulturminneloven. 9. I 11.2 må forutsetningene om byggestruktur og maksimale tillatte byggehøyde for felt 8 og 9 endres i tråd med saksvedlegg 4. Fylkesutvalget behandlet saken den (sak 55/10), og vedtok her at det ikke vil bli fremmet innsigelse dersom planforslaget blir endret og vedtatt i tråd med de ovennevnte 9 punkter

20 Illustrasjonene under på venstre side viser den terrasserte løsningen som var foreslått av utbygger. På høyre side vises den nye løsningen som er akseptert av fylkeskommunen. Andre synspunkter i forhold til bevaringsinteressene Fylkeskommunen forutsetter at teksten i bestemmelsenes 11.2 om maksimal byggehøyde på hotell på felt 6 endres i samsvar med kommunens vedtak den Her skal maksimal byggehøyde ikke overstige kote 22. I tillegg må følgende foreslåtte tekst bli stående: Som grunnlag for et eventuelt vedtak må det foreligge en nærmere studie av nær- og fjernvirkningene av det omsøkte prosjektet. De ber samtidig om at den regionale kulturminneforvaltningen blir involvert i ovennevnte studier. De øvrige alternativene for hotell i forbindelse med Down Town I er av hensyn til bylandskapet og de nasjonale interessene som ligger i det fredete området ikke akseptable. Som det framgår av vernevedtaket er veggen mot sør på Down Town I en del av fredningsområdet. Endringer av denne fasaden må derfor planlegges og utformes med tanke på verneinteressene i området. Fylkeskommunen aksepterer et hotell på Down Town I, men er redd for at dette kan få en negativ effekt på småskalabebyggelsen i området - ved at tyngdepunktet flyttes ytterligere over på Down Town I.

21 Fylkeskommunen forutsetter at byggehøyde på den resterende del av Down Town I maksimalt blir på kote 13, 0. I bestemmelsenes 10.1 forutsetter fylkeskommunen at det under bevaringsverdig bygningsmiljø og bygg føyes til at ved tiltak på bygninger regulert til bevaring og tiltak innenfor spesialområde bevaring skal søknaden oversendes den regionale kulturminneforvaltningen for uttale. Fylkeskommunen anbefaler sterkt at felt 7 får skravur som spesialområde bevaring, slik at ikke bare byggene som enkeltobjekter sikres, men også deres innbyrdes sammenheng og omgivelser. Det samme gjelder Grängestorget (område P1), slik at området blir sett på som en helhet i forhold til de to museumsområdene og fredning. De anbefaler også at områdene F1 til F5 i Skomværkvartalet vises som bevaringsområder. Fylkeskommunen anbefaler sterkt at høydene i felt 5 mot Skomværgate reduseres. De mener den planlagte høyden er fremmed for området og vil skape en uheldig portalvirkning. Den vil forstyrre bildet av bylandskapet sett fra Vestsiden og Brua. Bebyggelsen bør etter deres syn forholde seg til bebyggelsen i Storgata. Ferjegata 1 i felt 4 er med i kulturminnevernplanen som c-objekt og bør vises med tykk strek som innebærer at bygningen skal bevares. Hensynet til areal og transport Fylkeskommunen viser til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging hvor følgende framgår: I regioner eller områder der befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et miljøvennlig og effektivt transportalternativ, skal det ved utforming av utbyggingsmønsteret og transportsystemet legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportløsninger. Når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre alternativer enn økt vegkapasitet vurderes på lik linje, for eksempel regulering av trafikk, forbedring av kollektivtransporttilbud. Likeledes poengteres det i Stortingsmelding nr.26 ( ) om bedre kollektivtransport at: veksten i det totale transportomfanget må begrenses, og at areal- og transportplanleggingen må legge forholdene bedre til rette for økt bruk av kollektivtransport samtidig som det legges til rette for gående og syklende. Reguleringsplanen har som hensikt å bygge opp under målsetninger i kommunens egne overordnede planer og følge opp det statlige programmet Framtidens byer og Bystrategi Grenland. Fylkeskommunen ser det som et positivt grep å utnytte sentrumsnære områder til tett boligbebyggelse og handel. Dette gir et godt utgangspunkt for mål om høyere kollektivdekning. Det er som de sier viktig å utnytte arealer langs elva til formål som utnytter dette potensialet, og samtidig legge til rette for tilgjengelighet for allmennheten. Hver enkelt plan er avgjørende for å nå de nasjonale og lokale målsettingene. Biltrafikk Planområdet omfatter i dag to gjennomfartsårer med deler av riksvegnettet (Frednesbrua) og fylkesvegnettet (Porsgrunnsbrua med tilhørende gateløp). Veien fra Sentrumstunnelen til Frednesbrua vil også kunne oppfattes som en gjennomfartsåre. Når det gjelder de to veialternativene mener fylkeskommunen at utbyggers forslag vil fungere mer som en bygate og gi bedre kvaliteter til den nye boligbebyggelsen på Fredneshalvøya. Alternativ PK viser en vegføring som i større grad inviterer til gjennomgangstrafikk. For begge alternativene påpeker fylkeskommunen at det generelt er uheldig med gjennomgangstrafikk både over Porsgrunnsbrua og gjennom planområdet. Trafikkløsningen må ses i sammenheng med en overordnet trafikkvurdering hvor behovet for kapasitet ved Frednesbrua tas med. Franklintorget skal fungere som et bindeledd mellom to deler av byen og ikke en barriere. Fylkeskommunen registrerer at planen forutsetter at rundkjøringen i Brugata fjernes for å opparbeide torget, noe som får relativt store konsekvenser for håndtering av busstrafikken. De

22 anbefaler at det vurderes tiltak for å begrense trafikken over torget. Dette er etter deres syn ikke godt nok vurdert i planarbeidet. Slik de oppfatter det, forutsettes det at nedre del av Storgata stenges for privatbiler. Dette ser de på som et restriktivt tiltak som vil redusere gjennomgangstrafikken. Planen åpner for å bygge ned overflateparkering på flere steder i byen. Dette omdisponerer verdifulle sentrumsarealer til annen aktivitet. De forutsetter at de nye foreslåtte restriktive normene når det gjelder begrensning av parkering følges. Fylkeskommunen ber om at atkomsten til parkering i felt 6 (Down Town I) forsøkes plassert/ organisert slik at det blir minst mulig trafikk over det freda området mellom Porsgrunn bymuseum og Grängestorget. Området bør være forbeholdt myke trafikanter og varelevering. Slik atkomsten nå er vist, vil det bli uheldig mye trafikk over det freda området. De kjenner til at det tidligere er foreslått en inn og utkjøring til parkeringsanlegget ved krysset Storgata/Raschebakken, men at vegvesenet den gangen ikke kunne tillate dette. Med alle de nye trafikkbegrensede tiltak som planen legger opp til, bør en slik atkomst vurderes på nytt. Fylkeskommunen har forståelse for et ønske om et offentlig parkeringsanlegg i nedre del av sentrum som trekker folk oppover i Storgata. De er imidlertid i tvil om at dette bør legges under Franklintorget/Skomværkvartalet fordi dette innebærer at trafikken må trekkes inn i sentrum. En gunstig plassering av parkeringsplasser vil også skape konkurransefortrinn mot kollektivtilbudet. Kollektivtrafikk For at det skal være attraktivt for brukere å velge kollektivt som alternativ foran bil, er tilgjengelighet viktig. Det betyr at avstanden til stoppestedene ikke må være for lang. Fylkeskommunen sier det er viktig å planlegge for dette i forbindelse med en storstilt utbygging som denne planen legger opp til. Busstopp bør derfor plasseres tett ved de tverrgående gangaksene. Bussen bør være godt synlig i bybildet for i større grad bli et foretrukket transportalternativ. Alle metrolinjene og flere pendellinjer betjener i dag Franklintorget, og fylkeskommunen kan ikke se at planen legger opp til en god løsning. Reguleringsplanen forutsetter at rundkjøringa i Brugata fjernes. Dette innebærer at sørgående trasé gjennom Skomværgata går ut. Videre forutsetter planen at trafikk fra Vestsiden over Porsgrunnsbrua ikke kan svinge til venstre og nordover i Storgata. Dette vil også gjelde buss. Fylkeskommunen ser at 420 busser og sannsynligvis over 800 busser i framtiden vil skape miljømessige ulemper for myke trafikanter i Storgata. De mener likevel at 2-veis busstrafikk i Storgata ville være det gunstigste sett i forhold til å fremme kollektivinteressene. Fylkeskommunen har på bakgrunn av de nye foreslåtte løsningene som planforslaget vil innebære, foreslått følgende alternative trasévalg. M2, M3 og P4 alternative traseer: 1. To-vegs i Storgata 2. Raschebakken/Sverresgate 3. Sentrumstunnelen Dersom venstresvingemulighet i krysset ved Franklintorget fjernes som foreslått i planforslaget, er ikke alternativ 1 aktuelt. Kommunen legger vekt på at den totale trafikkbelastningen på grunn av bussen blir uakseptabel dersom alle linjene skal gå i Storgata. Fylkeskommunen har forståelse for at hyppige bussavganger kan være en belastning for et sentralt byrom, men de understreker at det er uheldig å gi privatbilen bedre tilgjengelighet enn kollektivtrafikken i denne gata. Alt. 2 eller 3 er ikke avhengig av planen. De forutsetter at det arbeides videre med alt.2 for å sikre tilfredsstillende tilgjengelighet for publikum. Videre forutsetter de at bussen gis tilfredsstillende

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram 1 Forord Asplan Viak AS har på vegne av Storebrand Eiendom AS v/ Steen & Strøm og Bratsberg Gruppen AS, utarbeidet forslag til reguleringsplan for Down Town / Porsgrunn sentrum sør med konsekvensutredning.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Forslag til planprogram Down Town / Porsgrunn Sentrum Sør

Forslag til planprogram Down Town / Porsgrunn Sentrum Sør Forslag til planprogram FORORD Steen & Strøm AS, på vegne av Storebrand Eiendom AS, og Bratsberg Gruppen AS har inngått samarbeid om utvikling av Down Town og nærområdene fra og med Skomværskvartalet til

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 05.03.2015 Marviksletta, områdeplan - nytt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Kristiansund kommune. Møteinnkalling

Kristiansund kommune. Møteinnkalling Kristiansund kommune Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 29.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 10 Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 16:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Marinetomta. Sluttbehandling.

Forslag til reguleringsplan for Marinetomta. Sluttbehandling. Dato: 04.11.09 Saksnr.: 200812542 Arkivkode O: PLAN: 1210 Saksbehandler: Eirik Martens Svensen Saksgang Byutviklingsstyret Formannskapet Bystyret Møtedato 12.11.2009 18.11.2009 25.11.2009 Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksutskrift 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksbehandler: Jochen Caesar Saksnr.: 13/00259-34 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-,

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer