(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , BE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Unibind Limited, Margarita House 1, Them. Dervis Street, 136 Nicosia, CY-Kypros (72) Oppfinner PELEMAN, Guido, Jan Van Rijswijcklaan 76, B-18 Antwerpen, BE-Belgia (74) Fullmektig Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge (4) Benevnelse Innbindingselement for fremstilling av en innbindingsperm og fremgangsmåte som anvender et slikt innbindingselement for fremstilling av innbindingspermen (6) Anførte publikasjoner EP-A FR-A GB-A US-A US-A US-A US-B

2 1 Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen gjelder et innbindingselement for fremstilling av en innbindingsperm og en fremgangsmåte som anvender et slikt innbindingselement for fremstilling av innbindingspermen. Relevant tidligere teknikk på dette området er vist i dokumentene US , som ingressen i kravene 1 og 1 er basert på, og FR Spesielt har oppfinnelsen som mål å produsere en innbindingsperm dannet av en U- formet rygg og to endeblader for innbinding av en bunt med blader, så som f.eks. blader med foto, for å lage et fotoalbum. Innbindingselementer tilveiebrakt med et utvendig overtrekk er allerede kjent, hvormed det utvendige overtrekket, bunt allerede har blitt forsynt med et trykk før bunten blir innbundet, for således å gjøre den innbundete bunten mer estetisk. Slike utvendige overtrekk kan f.eks. være laget av laminert, fargetrykket papir. 1 Man kan uten videre si at det utvendige overtrekket ikke bare kan være dekorativt, men kan også være laget som et beskyttende lag som beskytter bunten mot alle typer utvendige påvirkninger. For å lage en bunt ved hjelp av disse kjente innbindingselementene, gjøres det bruk av en fremgangsmåte som delvis utføres på en mekanisk måte og delvis på en manuell måte. I de kjente fremgangsmåtene vil et utvendig overtrekk først bli tatt som en basis, som tilveiebringes i en støpeform, hvorpå det legges et lag med flytende lim. Deretter blir ett eller flere bånd med papp lagt på det flytende limet. Vanligvis legges det på tre bånd med papp, hvor det midterste vanligvis er smalere og fungerer som et innbindingsbånd for bunten som skal settes på plass. 2 Ved å tilveiebringe tre separate bånd, kan innbindingselementet lett foldes i en U- form uten å bli hindret av pappens stivhet. Det utvendige overtrekket foldes tilbake og festes på kantene.

3 2 Deretter blir den siden av bunten som skal bindes gjort ru, og denne rue siden blir belagt med et flytende lim, hvoretter bunten kan tilveiebringes i innbindingselementet og kan presses mot det midterste pappbåndet for så å danne en innbundet bunt. En ulempe er at denne fremgangsmåten er kompleks og tidkrevende. Bruk av flytende lim kompliserer bruk av fremgangsmåten betydelig, siden tykkelse og densitet for limet har stor innvirkning på kvaliteten i den innbuntede bunten. For, dersom for lite lim legges på, vil båndene ikke feste godt på det utvendige overtrekket og vil falle av etter en stund. En annen ulempe med flytende lim er at det raskt vil fordampe, noe som innebærer at limbeholderen alltid bør være lukket i tilfellet av gjentatte anvendelser. En annen ulempe er at bruk av flytende lim krever en grundig rensing av maskinen når den startes og stoppes. 1 Uansett er det klart at den kjente fremgangsmåten krever en viss dyktighet og erfaring for å få en kvalitativt god innbinding. Alternative fremgangsmåter har allerede blitt vist, hvor pappbåndene festes til det utvendige overtrekket ved hjelp av et varmesensitivt smeltelim. En ulempe er imidlertid at under oppvarmingen vil pappbåndene kunne flytte seg i forhold til hverandre ettersom limet blir flytende når det varmes opp. Dessuten, også her vil det være påkrevet med en viss fingerferdighet og erfaring for å få en stiv, god innbinding. Enda en ulempe ved anvendelsen av de kjente fremgangsmåtene er at mye støv blir produsert mens man gjør kanten av bunten ru, hvilket gjør det nødvendig med støvoppsamling. 2 Den foreliggende oppfinnelsen har som mål å bøte på én eller flere av de ovenfor nevnte og/eller andre ulemper, ved å tilveiebringe et innbindingselement for fremstilling av en innbindingsperm med en U-formet rygg og to endeblader, hvormed

4 3 innbindingselementet er et halvferdig produkt som innbindingspermen kan ha som grunnlag for å bli laget, og hvormed dette innbindingselementet er et flatt innbindingselement som består av en støtte som dannes av et midtre flatt bånd, hvorfra ryggen lages senere, og av to flate plater på hver side av det ovennevnte båndet, hvor støtten tilveiebringes med et overtrekk tilveiebragt over eller rundt nevnte støtte, og karakterisert ved at overtrekket () tilveiebringes med et lag smeltelim på utsiden som strekker seg på den utvendige overflaten av én side av det således dannede innbindingselementet, og på kantene av den motsatte siden av nevnte innbindingselement, for å feste et trykket utvendig overtrekk. En fordel er at innbindingselementene er flate og således kan lagres lett. En annen fordel er at, når innbindingspermen lages, blir midtbåndet omdannet til en U-formet rygg, som er gunstig ved at bladene blir fastbundet i innbindingspermen og ikke kan falle av når bunten åpnes gjentatte ganger. En annen fordel er at innbindingselementet kan lages på en billig måte. 1 Takket være tilstedeværelse av et smeltelim, kan et utvendig overtrekk lett tilveie- bringes uten anvendelse av et flytende lim. Siden smeltelimet har blitt tilveiebrakt på forhånd, kan det doseres nøyaktig, slik at når det skal påføres et utvendig overtrekk, vil den nødvendige mengden med lim være til stede uten noe overskudd eller underskudd på lim. Videre kan limet fordeles jevnt ut over hele overflaten på denne måten, uten noen lokale soner som dannes med et overskudd eller underskudd på lim. 2 Siden komponentene for støtten er fullstendig eller delvis omsluttet av overtrekket, vil disse komponentene alltid bli værende i rett posisjon i forhold til hverandre, også når elementet blir varmet opp for så å gjøre smeltelimet flytende for festing av det utvendige overtrekket. 30 Den foreliggende oppfinnelsen gjelder også en fremgangsmåte for fremstilling av de ovennevnte innbindingspermene med en U-formet rygg og to endeblader, hvormed denne fremgangsmåten tar det ovennevnte innbindingselementet som et grunnlag, og hvormed det, for å lage innbindingspermen, tilveiebringes et trykt utvendig overtrekk med et nedover vendt trykk på en overflate og det flate innbindingsele-

5 4 mentet plasseres deretter på det trykte utvendige overtrekket med den siden som er dekket med smeltelim vendt nedover, og hvormed dette utvendige overtrekket foldes tilbake ved kantene over kantene på innbindingselementet, og disse tilbakefoldede kantene varmes lokalt og avkjøles igjen for midlertidig å feste det trykte utvendige overtrekket, hvoretter det hele varmes opp, presses og kjøles ned igjen for så å få smeltelimet smeltet på siden av det trykte utvendige overtrekket, og for deretter å omforme midtbåndet for å danne en U-formet rygg. En fordel er at denne fremgangsmåten er svært brukervennlig, siden det ikke er nødvendig med fingerferdighet eller ekspertkunnskaper for brukeren, og følgelig vil fremgangsmåten ikke kreve noe kvalifisert eller opplært personell. 1 Et forråd av flate, halvferdige innbindingselementer vil herved bli tatt som en basis, f.eks., et forråd av enten eller ikke forhåndstrykte utvendige overtrekk, eventuelt et forråd av innvendige overtrekk som allerede har blitt tilveiebrakt med et lag med smeltelim, hvormed for å danne innbindingspermen slik som ønskelig, lages en kombinasjon av de ovennevnte forrådene for å sette sammen en perm slik som ønsket av sluttbrukeren. En annen fordel er at bruk av en varmesensitiv smeltelim ikke krever noen rensing. Ifølge en enkel anvendelse, kan oppvarmingen og pressingen gjøres ved hjelp av varmede trykkruller, hvor elementet ifølge oppfinnelsen ledes mellom, og hvormed for å øke hastigheten i prosessen, vil de varmede trykkrullene eventuelt kunne bli etterfulgt av avkjølingsruller for å få det oppvarmede, smeltede limet til å herdes raskere. 2 For bedre å kunne forklare særtrekkene ved oppfinnelsen, vil den følgende foretrukne utførelsesformen av et element ifølge oppfinnelsen bli beskrevet ved hjelp av et eksempel, uten på noen måte å være begrensende, med henvisning til de medfølgende tegningene, hvor: Figur 1 viser skjematisk en praktisk utførelsesform av et innbindingselement ifølge oppfinnelsen; Figur 2 representerer et snitt ifølge linjen II-II i Figur 1 i en større målestokk;

6 Figurer 3 til 7 representerer skjematisk noen få trinn i fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen, hvormed et innbindingselement ifølge Figur 1 brukes; Figur 8 representerer innbindingspermen skjematisk; Figur 9 representerer en alternativ utførelsesform av innbindingselementet ifølge Figur 2. Figurer 1 og 2 representerer skjematisk et innbindingselement 1 ifølge oppfinnelsen, hvor innbindingselementet 1 er et halvferdig produkt, som hovedsakelig er satt sammen av et flatt underlag 2 dannet av et flatt midtbånd 3 og to flate plater 4 på hver side av det ovennevnte båndet 3. Midtbåndet 3 er dermed utformet for senere å danne ryggen på innbindingspermen, og de to platene 4 utformes for å danne endebladene. 1 Ifølge oppfinnelsen tilveiebringes dette underlaget 2 med et overtrekk tilveiebragt over og rundt nevnte underlag 2, og overtrekket tilveiebringes med et lag av smeltelim 6 på utsiden, og strekker seg på den utvendige overflaten på én side av innbindingselementet 1 og på kantene 7 på den motsatte siden av innbindingselementet 1. Smeltetemperaturen for smeltelimet 6 er fortrinnsvis ikke for høy, slik at det er tilstrekkelig med lite oppvarming for å gjøre limet flytende. I praksis brukes en smeltelim 6 som har et smeltepunkt som er lavere enn den temperaturen hvor tonerpulvere og blekk som tradisjonelt brukes, vil bli skadet, siden innbindingselementet 1 vil kunne tilveiebringes med et forhåndstrykt utvendig overtrekk 8. Overtrekket kan være laget av papir eller papp, men det er preferanse for et overtrekk laget av papir, fortrinnsvis papir med en densitet på 90 g/m 2. 2 Naturligvis er oppfinnelsen ikke begrenset til dette, og andre materialer kan også brukes, så som lin, til overtrekk. Naturligvis kan overtrekket også være laget av andre komponenter, og for hver side av underlaget 2 kan det f.eks. velges et annet materiale.

7 6 I en praktisk utførelsesform av oppfinnelsen, tilveiebringes innbindingselementet 1 med et bånd med lim 9 for senere å feste en bunt med blader i innbindingspermen. I en praktisk utførelsesform av oppfinnelsen kan limbåndet 9 tilveiebringes som et bånd med varmesensitiv smeltelim, og midtbåndet 3 lages av metall, stål eller et annet varmledende materiale, slik at når bladbunten innbindes, vil den tilførte varmen bli ledet godt. I en alternativ utførelsesform av oppfinnelsen, som ikke er representert i figurene, vil limbåndet 9 kunne tilveiebringes som et selvlimende bånd, som eventuelt videre vil kunne være beskyttet av et tynt lag med dekkende folie, der det beskyttende laget lett kan fjernes av brukeren før innbinding av bunten. Overtrekket danner fortrinnsvis et hengsel ved forbindelsen til båndet 3 med platen 4 mellom disse elementene 3, 4. 1 Til tross for at platene 4 og senterstrimmelen 3, i den gitte utførelsesformen av Figur 2, er forbundet med et overtrekk, på toppen så vel som på bunnsiden, er det ikke utelukket ifølge oppfinnelsen at overtrekket tilveiebringes på bare én side og at bare en tilbakefoldet del av nevnte overtrekk foldes bak over kantene på innbindingselementet 1 og festes på kantene på den andre siden av innbindingselementet. Limbåndet 9 kan tilveiebringes på overtrekket ved midtbåndet 3, eller det kan tilveiebringes direkte på midtbåndet 3 uten noe dekkende lag. Fremgangsmåten for fremstilling av en innbindingsperm ved hjelp av et innbindingselement 1 ifølge oppfinnelsen er svært enkel og er som følger. 2 I et første trinn av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen, tilveiebringes et trykket utvendig overtrekk 8, hvor trykket vendes nedover på en overflate eller en plate som ikke er vist. Brukeren kan velge det utvendige overtrekket 8 slik som ønskelig, og det er klart at en rekke materialer, så som f.eks. papir eller papp er egnet. Nevnte utvendige overtrekk 8 vil kunne være forhåndstrykt. Naturligvis vil også andre materialer så som lær, linstoff, plast eller lignende kunne brukes som utvendig overtrekk 8.

8 7 Som det er skjematisk vist i Figur 3, vil det halvferdige innbindingselementet 1 deretter tilveiebringes på det sistnevnte, med siden belagt med smeltelim 6 vendt nedover, slik at, etter at bunten har blitt innbundet, vil det ønskede trykte utvendige overtrekket 8 være synlig på utsiden av den innbundete bunten. I denne hensikt blir dimensjonene på det utvendige overtrekket 8 valgt større enn dimensjonene på innbindingselementet 1, slik at kantene 11 på det utvendige overtrekket 8 kan foldes tilbake rundt kantene 7 på innbindingselementet 1, og slik at disse tilbake foldede kantene 11 fullstendig vil dekke smeltelimet på kantene ved toppsiden av innbindingselementet 1, slik som vist i Figur 4. I et påfølgende trinn, også vist i Figur 4, vil disse tilbakefoldede kantene 11 bli lokalt oppvarmet, for midlertidig å feste dem ved hjelp av varmeelementer 12, som kan flyttes, og som under oppvarmingen presser kantene 11 på det utvendige overtrekket 8 mot innbindingselementet 1. 1 Ifølge en foretrukket variant av fremgangsmåten, kan et innvendig overtrekk 13 deretter tilveiebringes på overflaten av innbindingselementet 1, på motsatt side av det utvendige overtrekket 8, slik som er vist i Figur. Dette innvendige overtrekket 13 lages fortrinnsvis av papir med en densitet på omtrent 90 g/m 2, men selvsagt er ikke oppfinnelsen begrenset til ovennevnte materialvalg. I den gitte utførelsesformen blir det innvendige overtrekket 13 laget av to halve innvendige overtrekk på hver side av midtdelen av underlaget 2. 2 Selv om, i utførelsesformen ifølge figurene, det innvendige overtrekket 13 er laget som to halve innvendige overtrekk, er det selvsagt også mulig å tilveiebringe det innvendige overtrekket i form av ett enkelt kontinuerlig innvendig overtrekk, som i dette tilfellet også strekker seg over midtbåndet 3. Det innvendige overtrekket 13 tilveiebringes med et lag med smeltelim 14 på én side med hvilket det innvendige overtrekket 13 kan festes til innbindingselementet 1.

9 8 I denne fasen av fremgangsmåten vil nevnte innvendige overtrekk 13 bli provisorisk festet til innbindingselementet 1 med lokal oppvarming av det innvendige overtrekket 13 ved noen punkter, eller langsmed kantene, på innbindingselementet 1. Fortrinnsvis gjøres herved bruk av et innvendig overtrekk 13, der dimensjoner velges slik at det innvendige overtrekket 13 strekker seg minst over en avstand, over de tilbakefoldede kantene 11 på det utvendige overtrekket 8. I det etterfølgende trinnet i fremgangsmåten, vil den dannete helheten, enten den tilveiebringes med innvendige overtrekk 13 eller ikke, bli varmet opp, presset og avkjølt igjen, slik at smeltelimet 6, 14 mellom innbindingselementet 1 og de utvendige og innvendige overtrekkene 8, 13 blir flytende, og slik at etter at disse overtrekkene 8, 13 har blitt kjølt ned igjen, vil de være godt festet til innbindingselementet 1. 1 For oppvarming og pressing, slik som vist i Figur 6, gjøres det fortrinnsvis bruk av ruller, hvor et antall er varmruller 1, etterfulgt av et antall kaldruller 16, hvor den dannede helheten kan føres inn imellom disse i retningen av pilen P. Varmrullene 1 kan dermed tilveiebringes med en avskjerming, som ikke er vist i figurene, og helheten vil fortrinnsvis bli plassert slik mellom rullene at nevnte avskjerming vil være plassert på nivå med midtbåndet 3, slik at limstrimmelen 9 på midtbåndet 3 ikke vil smelte ved kontakt med varmrullene 1. Et eksempel på en slik avskjerming vil kunne bestå i at varmrullene 1 blir skilt ved limbåndet 9, eller ved at en eller annen ytterligere beskyttelse tilveiebringes over limbåndet 9 før helheten blir ført mellom rullene 1. 2 Ifølge en annen variant av fremgangsmåten vil oppvarming og pressing av helheten kunne finne sted ved å gjøre bruk av varmede plater, hvor helheten føres inn imellom eller ved hjelp av et varmeelement som beveger seg med et visst trykk over innbindingselementet 1. Ifølge en alternativ fremgangsmåte, er det mulig å føre helheten bare gjennom varmruller, og deretter avkjøle den uten å gjøre anvendelse av kaldruller 16 eller andre avkjølingsteknikker.

10 9 Naturligvis kan fremgangsmåten også anvendes ved hjelp av andre teknikker for oppvarming, pressing og avkjøling, enn de ovennevnte teknikkene. Til slutt kan ryggen på midtbåndet 3 bli presset inn i den påkrevde U-formen ved hjelp av et påtrykningselement 17, som vist i Figur 7, hvoretter det oppnådde innbindingselementet 1 er egnet til å virke som en innbindingsperm 18, nemlig som en U-formet rygg sammen med to endeblader. En slik innbindingsperm18, som vist i Figur 8, kan brukes til å binde en bunt med blader på en kjent måte, ved å påføre denne bunten en fri kant på ryggen og å varme denne ryggen med passende utstyr for å gjøre limbåndet 9 flytende, hvoretter den avkjøles igjen for så å gjøre at limet stivner. I et alternativ utførelsesform av oppfinnelsen, som vist i Figur 9, kan underlaget 2 lages som en kontinuerlig flat plate 19, f.eks. laget av papp eller papp, tilveiebrakt med en utsparing på den angjeldende platen 19 langs midtbånd 3. Selvsagt er det ikke utelukket å tilveiebringe flere utsparinger på platen I en annen utførelsesform, som ikke er representert, kan det i stedet for det midtre limbåndet 9, anvendes et selvlimende limbånd, som tilveiebringes på det innvendige overtrekket 13 og som, etter at det innvendige overtrekket 13 har blitt tilveiebrakt på innbindingselementet 1, plasseres på toppsiden av innbindingselementet 1 og som strekker seg langs to parallelle bånd ved siden av midtbåndet 3, eller som strekker seg over hele flaten på toppsiden av det innvendige overtrekket 13. I dette tilfellet vil bunten med blader som kan innbindes f.eks. først bli stiftet ved én kant, og denne kanten tilveiebringes i ryggen til innbindingspermen 18, hvoretter bunten innbindes ved å folde opp endebladene slik at båndene med selvlimende lim får kontakt med de utvendige bladene i bunten. 2 Det er klart at en fremgangsmåte ifølge oppfinnelsen er innenfor alles evner, og ikke vil kreve noen håndverker med stor dyktighet. 30 Videre vil fremgangsmåten gjør det mulig å oppnå innbindingspermer på en svært fleksibel måte, og med et svært profesjonelt utseende, hvormed et forråd av innbindingselementer 1 blir tatt på stedet, og som kan belegges med et trykt utvendig overtrekk 8 som ønsket, valgt fra et forråd av utvendige overtrekk, og eventuelt et

11 innvendig overtrekk 13, som også kan velges fra et forråd av innvendige overtrekk som allerede har blitt tilveiebragt med et lag av smelte 14. Figurene viser bare oppfinnelsen på en skjematisk måte, og de relasjonene som er mellom de forskjellige elementene, spesielt tykkelsene, er tegnet ute av proporsjoner, kun for bedre å kunne illustrere oppfinnelsen ved hjelp av figurene. Den foreliggende oppfinnelsen er ikke på noen måte ment å være begrenset til de variantene som er beskrevet med eksempel, og som er vist i de medfølgende tegningene; tvert imot, et innbindingselement for fremstilling av en innbindingsperm og en fremgangsmåte for dette kan utføres i alle mulige varianter uten å forlate omfanget av de følgende kravene.

12 11 P a t e n t k r a v 1. Innbindingselement (1) for fremstilling av en innbindingsperm med en U- formet rygg og to endeblader, karakterisert ved at dette innbindingselementet (1) er et halvferdig produkt, hvor innbindingsmappen kan lages med basis i dette, og ved at dette innbindingselementet (1) er et flatt innbindingselement (1) som består av et underlag (2) som dannes av et flatt midtbånd (3), av hvilket ryggen lages senere, og av to flate plater (4) på hver side av det ovennevnte båndet (3), hvor underlaget (2) tilveiebringes med et overtrekk () tilveiebrakt over eller rundt nevnte underlag (2) karakterisert ved at overtrekket () tilveiebringes med et lag av smeltelim (6) på den utsiden som strekker seg på den utvendige overflaten til én side av det således dannede innbindingselementet (1) og på kantene (7) på den motsatte siden av nevnte innbindingselement (1) for å feste et trykt utvendig overtrekk (8) Innbindingselement (1) ifølge krav 1, karakterisert ved at overtrekket () er laget av papir. 3. Innbindingselement (1) ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at innbindingselementet (1) tilveiebringes med et limbånd (9) for å feste en bunt med blader i innbindingspermen senere. 4. Innbindingselement (1) ifølge krav 3, karakterisert ved at det ovennevnte limbåndet (9) dannes av et smeltelim som tilveiebringes ved midtbåndet (3), og ved at midtbåndet (3) er laget av metall.. Innbindingselement (1) ifølge krav 3 eller 4, karakterisert ved at limbåndet (9) består av en selvlimende strimmel Innbindingselement (1) ifølge krav 1, karakterisert ved at underlaget (2) dannes av en kontinuerlig flat plate (19), tilveiebrakt med én eller flere utsparinger () i den angjeldende platen (19) langs midtbåndet (3) Innbindingselement (1) ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, karakterisert ved at innbindingselementet (1) tilveiebringes med et trykt utvendig overtrekk (8) som har dimensjoner som er større enn dimensjonene på innbindingselementet (1) og hvor kantene (11) foldes ned rundt kantene (7) på innbin-

13 12 dingselementet (1), og som festes til det sistnevnte ved hjelp av det ovennevnte smeltelimet (6). 8. Innbindingselement (1) ifølge krav 7, karakterisert ved at dimensjonene på det utvendige overtrekket (8) er slik at de tilbakefoldede kantene (11) på det utvendige overtrekket fullstendig dekker smeltelimet (6) langs kantene (7) på innbindingselementet (1). 9. Innbindingselement (1) ifølge ethvert av de foregående krav, karakterisert ved at innbindingselementet (1) tilveiebringes med et innvendig overtrekk (13) tilveiebrakt med et smeltelim (14) på en en side, hvor det innvendige overtrekket (13) påføres innbindingselementet (1), og hvis dimensjoner er slik at dette innvendige overtrekket (13) strekker seg over minst en avstand over de tilbakefoldede kantene (11) til det utvendige overtrekket (8). 1. Innbindingselement (1) ifølge krav 9, karakterisert ved at det innvendige overtrekket (13) tilveiebringes med et selvlimende bånd av lim på den motsatte siden av smeltelimet (14) for å feste bunten av blader som skal innbindes. 11. Innbindingselement (1) ifølge krav 9 eller, karakterisert ved at det innvendige overtrekket (13) dannes av to halve overtrekk på hver side av den midtre delen av underlaget (2). 12. Innbindingselement (1) ifølge ethvert av kravene 9 eller, karakterisert ved at det innvendige overtrekket (13) lages av et enkelt kontinuerlig overtrekk. 13. Innbindingselement (1) ifølge krav, karakterisert ved at det innvendige overtrekket (13) tilveiebringes med et selvlimende bånd på den motsatte siden av smeltelimet (14) som strekker seg over praktisk talt hele overflaten på den ovennevnte siden eller over én eller flere smale bånd på hver side av midtbåndet Innbindingsperm, karakterisert ved at den lages av et innbindingselement (1) ifølge ethvert av kravene 1 til 13, hvormed midtbåndet (3) har blitt omdannet til en U-formet rygg Fremgangsmåte for fremstilling av en innbindingsperm med en U-formet rygg og to endeblader, karakterisert ved at denne fremgangsmåten tar et innbindingselement (1) ifølge ethvert av kravene 1 til som en basis, og ved at, for å

14 13 fremstille innbindingspermen, blir et trykt utvendig overtrekk (8) med et nedovervendt trykk tilveiebrakt på en overflate, og det flate innbindingselementet (1) blir deretter plassert på den trykte utvendige overtrekket (8) med siden dekket med smeltelim (6) vendt ned, og ved at dette utvendige overtrekket (8) foldes tilbake ved kantene (11) over kantene (7) på innbindingselementet (1) og disse tilbakefoldede kantene (11) varmes opp lokalt og avkjøles igjen for midlertidig å feste den trykte utvendige overtrekket (8), hvoretter helheten varmes opp, presses og avkjøles igjen for å få smeltelimet (6) smeltet på siden med det trykte utvendige overtrekket (8) og deretter omdanne midtbåndet (3) for å forme den U-formede ryggen Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at, før trinnet med oppvarming og pressing av helheten, tilveiebringes det et innvendig overtrekk (13) på overflaten til innbindingselementet (1) langs den andre siden av det utvendige overtrekket (8), hvor det innvendige overtrekket (13) tilveiebringes med et smeltelim (14) som festes til underlaget (2) på noen få steder ved å varme opp lokalt, overlappende med de tilbakefoldede kantene (11) av det utvendige overtrekket (8), hvoretter det innvendige overtrekket (13) permanent festes sammen med det utvendige overtrekket (8) under det ovennevnte trinnet av oppvarming og pressing av helheten. 17. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 16, karakterisert ved at, for å presse og varme opp helheten, gjøres anvendelse av ruller (1, 16) hvor helheten blir ført imellom Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 16, karakterisert ved at, for å presse og varme opp helheten, gjøres anvendelse av oppvarmede plater hvor helheten blir ført imellom. 19. Fremgangsmåte ifølge krav 18, karakterisert ved at, under oppvarming og pressing, vil midtbåndet (3) være beskyttet fra å bli oppvarmet. 30. Fremgangsmåte ifølge ethvert av kravene 1 til 19, karakterisert ved at et forråd av flate innbindingselementer (1) tas som en basis, et forråd av eventuelt forhåndstrykte utvendige overtrekk (8), valgfritt et forråd av innvendige overtrekk (13) som allerede er tilveiebrakt med et lag med smeltelim (14), hvormed, for å danne den ønskede innbindingspermen, lages en kombinasjon av de ovennevnte forrådene for å komponere en innbindingsperm slik som ønsket av sluttbrukeren.

15 1/4 / I lo I,9! I,t 6 4

16 2/4 I 9,9 4 /2 a /2 le td t/ /2 9 a

17 3/4 /, a /4 /,t 4 6 F le // a -Wgfz

18 4/4 /a la Æ98 I

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21736 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 19/00 (06.01) A41D 19/01 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2399741 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B32B 27/40 (06.01) C08J 7/04 (06.01) C09D 17/04 (06.01) D21H 19/82 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer