Frittliggende enebolig med garasje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frittliggende enebolig med garasje"

Transkript

1 VADSØ Gensen 2A Flggende enebolg med gaasje Flggende enebolg med gaasje, belggende Mdbyen med ko avsand l desanlegg, skole sam bymaka/ Fossen nod. Adesse: Gensen 2A Salgsved: k ,byggeå: 952 BTA: 28m2 BRA : 200m2 BRA P-om: 6m2 BRA S-om: 39m2 Advoka Pe S. Johannessenmna - lf

2 FOTO Kjøkken Sue 2

3 FOTO soveom 3

4 FOTO Kjellesue 4

5 Sak n Salgsoppgave Beegnelse: Gn.0 Bn.478 Byggeå: 952 Hjemmel l gunn: En Åse Lagesen Salgsfom: Tvangssalg beslue av Øs-Fnnmak nge. Oppnevn som medhjelpe: Advoka Pe S. Johannessen Fel og mangle: Medhjelpe kjenne kke l a eendommen ha fel og/elle mangle som de kke e opplys om. De bemekes a lov om avhendng av fas egedom kke få anvendelse på vangssalg. Mangelsnnsgelse kan lkevel gjøes gjeldende desom de kke e g, elle e g felakge opplysnnge om eendommen, som må anas å ha ha nnvknng på salge. Hefelse: Eendommen selges f fo pengehefelse. Belggenhe: Eendommen lgge Mdbyen med ko avsand l desanlegg, skole og bymaka/fossen nod sam flee av de soe offenlge abedsplassene Vadsø. Tomen e elav fla, oppabede med plen og plane med so ba og løvæ sam buske langs omegensa på vessden. Eendommen e nngjede på e sde. Pakeng: Bloppsllngsplass. Ve, vann og kloakk: Offenlg vann og avløp, sam adkoms l eendommen fa offenlg ve. Sepkank e plasse på eendommens nodsde mo Gensen..eg: Vndfang, gang, ene, bad, o soveom, sue, kjøkken, bod og appeoppgang. Lof: Usole bod. Øvge bygg: Gaasje, byggeå 952 (BTA) 26 kvm. Oppvamng: 3 fase sømnnak og skngsskap e mone 2006 og så plasse på vegg appegang l lof. De e kke femlag samsvaseklæng fobndelse med nsallasjonen. Fodelngsne e geneel åpen anlegg. Avgfe: Kommunale avgfe ca. k.3.466,- p. å. De as fobehold om gebyendng. Lknngsved: K ,- følge Skaeeaens bolgkalkulao. Enegmekng: F med fage oange Vsnng: Ee næmee avale med megle. Eendommen vudees solg den sand den e ved beskgelsen. Taks: Se vedlag skadeaks dae den Vedaks: k ,- med skaden Omkosnnge: Dokumenavgf l saen 2,5 % av kjøpesum. Tnglysngsgeby fo skjøe k. 525,-. Tnglysngsgeby fo hve paneesdokumen k. 525,- og k. 72,- fo aesgeby. Oppgjø beales l: Medhjelpeen, advoka Pe S. Johannessen Kono Innhold: Ueg.: Tappegang, ene, bad, kjellesue, kjøkkenkok, fellesom, soveom, appegang mo hage, bod og fyom. 5

6 Budfs: Ee loven kan de bae as hensyn l bud som e bndende fo budgveen mns 6 uke. Desom paene og egheshavene l eendommen samykke, kan de as hensyn l bud med bndngsd ned l o uke. Bealngsfs: Oppgjøsdagen e 3 månede ee a medhjelpeen ha begjæ bude sadfese. Bealngsplk nneffe allkevel kke fø o uke ee a sadfeselseskjennelsen e eskafg, men desom dee dspunk e senee enn oppgjøsdagen, løpe en ene på 6% p.a. de mellom lggende dsom. Medhjelpe: Advoka mna Pe S. Johannessen (H) Adesse: Kkeg. 22 pb. 254, 98 Vadsø Tlf.: Tfax: e-mal: Hjemmesde: Salgsoppgaven kan lases deke fa hjemmesden. Eendomskono: Saksbehandle: Au. Adv. flm. Anne Lse Haavold lf Emal: Vedlegg l salgsoppgaven: Oeneng l kjøpsneessee om vangssalg ved medhjelpe. Taks dae den Vedvudeng dae den Skadeaks dae den Gunnboksuskf Enegaes Regulengska med besemmelse Tegnnge Budskjema 6

7 ORIENTERING TIL KJØPSINTERESSERTE OM TVANGSSALG VED MEDHJELPER Den nye lov om vangsfullbydelse åde kaf. janua 993. En av de vkgse endngene fohold l den dlgee lov e a vangssalg av fas eendom so useknng skje j ennon medhj elge, sede fo ved vangsauksjon. De e lovens hensk a slke salg skal foegå mes mulg lk fvllge salg j ennon advoka elle eendomsmegle. På en del vkge punke e de mdled foskjell. A eendommen vangsselges nnebæe a de e fngeen, og kke ee av eendommen som a beslunngene salgsposesessen. Opplysnnge om eendommen. Den oppnevne medhj elge plke å nnhene og konollee nødvendge opplysnnge om eendommen, på samme måe som ved vanlg eendomsmeglng. Dsse opplysnnge skal nedegnes en salgsoppgave, som skal lsles alle kj øpsneessee. De skal dessuen avholdes vsnnge på vanlg måe. Væ nøye nå du beskge eendommen. Ta j ene med en bygnngskyndg. De kan væe fonufg å få avhold en lsandsappo. En lsandsappo e en j ennomgang av eendommens bygnngsmessge sandad. Fel og mangle. Som hovedegel oveas en eendom kjøp på vangssalg den sand den befnne seg. Lov om avhendng av fas eendom få kke anvendelse. Dee nnebæe a eklamasjonsmulgheene e begense. Kjøpeen kan mdled keve psavslag desom - eendommen kke svae l opplysnnge om vesenlge fohold som medhjelpeen ha g, elle - medhjelpeen ha fosøm å g opplysnnge om vesenlge fohold som han måe kjenne l og som kjøpeen hadde gunn l å egne med å få, - elle eendommen e vesenlg dålgee sand enn kjøpeen hadde gunn l å egne med, og - dsse fohold kan anas å ha nnvknng på kjøpe. KjØpeen kan kke heve kjøpe, men keve psavslag, evenuel ved søksmål mo de som ha få den del av kjøpesummen som keves eduse. 7

8 Kjøpesummen må beales selv om de keves psavslag, mn kjøpeen kan keve a den del av summen som ammes av k.ve psaysl. kle uøeal l de beegede nnl saken e avj o, desom kke angeen fnne kave åpenba gunnløs. Desom hele elle dele av eendommen e boled, ovea kjøpeen selv ansvae fo e evenuel leefohold. Bud. Bud nngs hovedsak som ved odnæ eendomsmeglng. En vesenlg foskjell e a e bud fo å komme beaknng må væe bndende fo bydeen mns 6 uke. Dee kan mdled ee avale mellom paene nedkoes l mnmum 2 uke. I pakss vl dee væe fo le. Ved salg av andelslelghee e fsen 3 uke. Bud som nneholde fobehold om fnanseng vl nomal kke bl anbefal godkjen fø fnansengen e odne. Anbefalng av baud. Medhjelpeen kan ee loven kke aksepee e nnkomme bud. Han foelegge bude fo saksøkeen og ande egheshavee, og be om a saksøkeen belj æe bude sadfese. Saksøkeen kan unnlae å fjøe dee, og også ekke hele saken lbake nnl bue e sadfese av namseen. (Dee kan skje desom saksøke odne s j eldsfohold sse len. Medhjelpeen vl de enkele lfelle kunne uale seg om sannsynlgheen fo dee.) De usedes kke kj Øpekonak. Sadfeselseskj ennelsen e bekefelsen på a kjøpe e komme sand. Oppgjø og oveagelse. Oppj øsdagen e e månede ee a medhjelpeen be om a bude belj æes sadfese. Ee oppj øsdagen påløpe moaene. Desom eendommen e faveke, kan medhjelpeen ee anmodnng fa kj Øpeen llae a oveagelse skje dlgee, nå kjøpesummen e beal. Dog bø kke nnflyng skje fø ankefsen ha uløp. Desom en anke kke e avj o fø oppj øsdagen nne, foskyves bealngsplken. Kjøpe kan velge mellom å beale kjøpesummen p. oppj øsdao elle beale 6 ene fem l bealngsplk nne. Ee a kjøpeen e bl ee, ovea han skoen fo eendommen, og må selv søge fo fosknge ec. 8

9 Anken ove sadfeselsen. Sadfeselseskj ennelsen kan angpes ved anke. Ankefsen e en måned fa kjennelsen avses. En anke kan som hovedegel kke begunnes med nnvendnge som kke ha væ femsa ovefo namseen fø kjennelsen avses. Saksøkes faflyng. Nå kjøpeen e bl ee av eendommen, plke saksøke og hans hussand å faflye den. Flye kke saksøke fvllg nå kjøpeen skal ovea eendommen, kan kjøpe uen geby keve ukaselse ee a kjøpeen ha nnbeal kjøpesummen. Kj Øpe plke da å søge fo evenuell bokjøng og lagng av nvena. Besj æng om ukaselse kan sendes Namsmannen de dsk eendommen e. Skjøe. Nå kjøpesummen e beal og kjøpe ha bl ee, vl Namseen usede skjøe som skal nglyses på eendommen. Nå vangssalgsskjøe nglyses bl samlge pengehefelse som foge ee hadde på eendommen, og som kjøpe kke skal ovea, slee. Tlsvaende vl medhjelpe ved evev av andelslelghe søge fo a adkomsdokumenene bl lanspoe den nye ee. Ovensående e men å g en ovesk ove hovedeglene ved vangssalg av fas eendom ved medhjelpe. Femsllngen e kke uømmende. De flese av de akuelle besemmelse e nna lov om vangsfullbydelse av 26. jun 992, kapel og 2. 9

10 RApPCRTANSVØIG: Nvnen Analyse s Inguf NskavØ Peslelvaa Posboks 354, 98 VADSØ Tlf: 0 Ob I2 62 E pos: Ta. fyggee bvfghande 0 EØI- G IA.NET.KT F.s Eva A dess VIkkln. Konnnune I,emmeshave-e Dao fo efang Buksaeal: Buksaeal pmædel (Ø-RC: Tomeaea: Nomal makdsvd: Anbefal låneved: GØnsen 2A? 980 'ADØ bn. lu Bn. 478 VADSØ ''.A DSØ IVU'TE.a9.2 4 m m S m k S00 U00 k 2f 0 ' fnske ju a s `ekk a pp oen s gy lde ghe? Skann R-kden med dn moblefn, ele. besøk hp.l/aksveseng.no.na Q 0

11 EØI- G LÅNETAKST Fasl edm endamsbeegnelse, hjenelshav xn.x.. s yggee bolghandel Adesse bn. Bn. Fese.n. Seksj.n. Bolgnumme gensen 2A Q 478 Posn, Possed kommune mådelbydel $d ØØ ØØ {I] Rkvan Kn Lagesen Hjemmlhave(e} ØSØ K0ILTNE Tsedelopplysnnge g av beskgelsesdao En Lagesn og Knu H. Bndksen z 'ensse - enelle opplysnnge Taksen kun base. på vsuell befang uen nngep byggvk, men kn vaee supple me enkle må.lnge som da vl femgå av aksen. Legg meke l a vedaks kke e en lsandsappa som besl.ve yges eknske lsand. Desom ene aksen e elde enn b månede bø aksngenøen Cnakes fa ny befang og apgdaeng. Taksoppdage e ufø som uavhengg aksmann. Femlag unnlokuskf e fa 2f. Sammendag EenØunen lg e elc eale bolgomåde besånde av - easjes enebolge. Bcalgen e bygd 952 cog senee ne modense. Plansnngen e noe umodene g udsmessg. Me enda aldspcnen wi bolgen egne sg fo en mddels so fam.le, mådbkels - BelggeØe - l',ijø Eendommen lgge Mdby ned ka ansand I desanegg, sale g bymakalfossen nod s.m fee av de sas nge abedsplassene Vds Nomal afkk Gensen gom passee donmen. Regulengsmesg fohold mde egul+ l bolgfomål. Gensen 2A, 980Q VADSØ Befangsdao; lnale; Navaen Analyse as Gn: a en: 7s 2.os.2a2 Sde av ngulf Nskaaa

12 O VEØI- G LANETAKST Fas eendom :} I T, yggee bolghanda! Eendommens om Tomeaeal m' Type omb Fesedens Ålg feseavgf Bofeses navn 682 Fesed ucpså Tomens beskaffenhe (også vann, ve, kloakk m..) Tomen e elav Ia, oppabede med plen og glane med soe ba- og IØv sam buske langs oensa på vessden. Eendommen e nnede på på e sde. C7ffenlg vann ag avøp, sam adkoms l eendommen fa offenlg ve. Sepkkum e plasse på eendommens nodsde mo Gensen. Plenen va ovegodd på befangsdspunke og de Øas a fall fa unnnen kke e lfedssllende. 3'engfohvl Gunnen anas beså av moenemasse. Eendnmens bygnnge TyFe bygg BYgge Rehab.-Tombygd å A Enebolg 352 $ gaasje ukjen Lknng.ved f å) jpså KjØpesun / KØSps Fvskngsselskp Plsenumme Type faskng Bgngsmessg beskvelse Fundameneng, guønmu o kjellegulv PlasssØp be.ong ana lag fosf dybde. I hh snuegnng kjellegulv søp på kulemasse og sole på nnsden. I legg ve gnngn a de e lag o sk. 2 2 " densø unde kul und gunnmuen. U da byggedspunk anas de a de kke lgge fukspee elle og solasjon bakken unde kjellegulv. Gunnmu mop sø unnede kelleom ha en sk $ekk/ evne md å veggn og e ykke nn mo amme, noe som dyde p jaåykk zenfa. De eses fuklekkasj enn m spekken. Rom foan kjellesue ha søpjenssluk beonggulve. Spo på gulve og da feeluke ppe ndkee a nedbø enge nn bolgen gjennom ppa. Sluk e oppfyl med vann og de as a denne e e. AvlØp o,g sluk anefales kanoll+. moons#uksjonsmeode ove gunnmu og uvendge fasade Yevegge ans opgfø med bakkelemme som beskeve på planegnng, kledd med upanel og vnde papp på begge sde, uleke cog kledd med sående panel. Easjesl le hh snuegnng bygge med ejelkel og anas usole. Ile e fyl med glassva hh dadens ggeskkk. Fa Cjelle e de en nnbyg appeoppgang fo adkoms l hage på søsyda. TapgelØp beong. Tappa mangle ekkvklhåndls på vegg. Gensen 2A, 9800'VADSQ Befagsdaa: Inale: Navaen Analyse as gn: Hn. 478.os.a Sde 2 av 7 ngulf Nkavaa 2

13 DI- G LÅN`I'AT Fas eedom Y99ee bolghandel DØ g vndue Vndue- hovedeasjen esåu av 3 Iag soleglass fa poduksjonså I Cu.nne levedsbaknnge må ndune Påegnes uskfe løpe f å. I kjelle e de dobbelvndue med enkel vndusamme på u- og nnsden. KØmnngsvndu soveom kjelly lfedsslle ke kas fl mnngse. soe. yedø av eals. På bgg sde aj yedø e de sdefel med lag glass DØ mangle uvendg beslag unde eskel. FunxfyllngdØ fl fyom lfec3sslle ck bannkav. alkosuksjn md y VlØne akkqnsuksjcn hvo halvdelen av ake lengdenngen feså a plassbgde aksoffe og Øw feså av spee leg på knevegge. Take e kledd med ako og ekle med sålplae. I hmlng e d lag 5fl mm nealull med plasfal som. e lag gyve solasjonen. Plassn av pusen e e byggefel. TkoYgg ove app På søs lygge a møna akkonsuksjon med spee, kledd med ao,.na sole ag ekke med shngi. Takenne ag nedløø av plas med ukas ave eeng. n meallsge lg p e scam adkoms l pp. kpe, ldsede og oppanung Bolgen Ia a ppe som anas oppfe av eglsen. eflaene e husse ag mal. Ppe på susda e lkne psvn sue og kjllsue. Ppe på nadsd e bknye senafngsanlegg hjelle. SnalFyngsanlgge benyes kke yl opgvanng flg ee. gpamng med vampunpe sym e passe sua og supple med vedovn. Bad og vaskeom Bad hovdeasjn ha vnylbeg på cal m oppbe langs vegge. Belegge ha benn- /svmeke und vaneø ul. BadeE beså a n I20 cm badeomsnnednng med lneg sevan, duskbne og w Få vgge e de mflne våomspla md espaex elle.lsfaende ovfle. El.sy avekksvfe nane a Bad klle h. badeka, wc og evan man p veg. Bade bukes dag som Vaskeom hvo de e plasse n vaskemasen og n Økeomnel. El.sy vekksfe mone vegg. KjØkken omsg kjkkn neø js eøn, an.ne skog g hel maø Øne. ednne h nege oppvaskmaskn og plass fo kmy og kjøeskap. jøkkene fa glass % mddis sa spssuemølemen. Invende oveflue Hmlng kleød eed ma.le hmlngsple, vegge enen mal plae elle apese v mal. gulv sut gang og en e belag med pak. gulv foøvg e belag med vnyl, mi beong og la:kkee ebyd. Tegge fyom e mal beong og hmlng e l.iedd ned eenglae. eleksk anlegg Nyk 3-fase sømnnak og skngsskap e mone a 2Ø0f og så plasse på vgg appegang d cf. D kke femlag samsvaseklæng fobndelse med nsallasjonen. Fadengsne e geneel åpen anlegg. Gensen 2A, 9800 VACS Bfangsdao: Inale. Nvaen Analyse as Gn: } Bn: a CQ 3 ay 7 ngulf Nskavaa 3

14 0 VØI- QG,ANETAKST Fas eendom IT- a. yggee boghadel A,nn# bannsluknngsappaa e plasse skyvdøsgadeobe soveom. De. e kke daoangvelse fo alde e7e fo konoll på appaae. F høyde spp l kjelle og IoF Ylfedsslle kke dagens mnsekav. Qljeank e nedgavd nodves fo bolgen. de ana den e dam. Tanken e kke nspse. Kanal av snk fa lufnnak l fyom føs unde hmlng ene kjelle jnnom gunnmuen og e USflI. UfØelsen anbefales konolle av bnnlsyne. Teasse: Bolgen ha a easse/veandae hhv mo ves med adkoms fa sue og den ande mo syd med adkoms fa yegangenlvndfange. Tassepla ves e flg ees opplysnnge uskfe a Z0$ og bese 2. Begge pangene helle som følg av sennge und søyene. Rekkvek lfedsslle kke nnns kav l høyde. Tapp fa easse s mangle ekkvek. Geneel om ande bygg gaasje ha ngmu av beong og søg beonggulv på ana kuluasse. C}ve gulv gaasjen synes en langsgående spekkvn mmuen. Spek.en e også synlg Y unned kjelleom. SØvegg gaasjen e nnvendg kledd med gpsplae mo bod. F Ø e vegge usale. T.k e e mec sålpl. Gaasjen ha dkams va vgpeg. ØALBEREGNING Aelmlnene denne appoen må]es ee bansjesandafes 'T;sbansjcns nnsnje ved aealmålng av bqle". Rennsnjene ha N5 3Q:?? som ugangspunk, nen nhlde pessenge fa ealeepe ag enjane fbdlse ned aealmålng vc om:senn og'elle vedseå, av boenhee. Ved moc nem N5 394f:Z}2 ag 'Tulcsbajes emnslne fo aealmålng av bole" ele annen lknnvl e de speselle eene fo aealmålng av bolge Ta}shansjen enngsnj g l bunn. "Ta}:sb.:ssjens Enneslnje fo:ue:mn av he" us av nomasonsse3skapec ved o e c,su cljenelg p og De vkgse pssenene e: Ae oppgs hele kvadme appoen, o gjelde fc ee dspunl:c oppznlngen fan sed. Buoaeal HTAI ved a}:sng def ne som aeala som becnss av mluendc vccveg ulvsyde. o Iellc l måc skllevegcn l ancn bksenhec oge' felcsel. Buksaeal BRA} e buoele (BT') mnus aeal sau opg.s av yece. vedge AREALER Se åpnnge enn ndvng åpnnge esjeklle fo apø, hese. sjake o necde, egnes k:e med e.jcns anal. Hvs app ng pnngn, egnes appeas h4sonalpaeksjon med sasjens nc:l. Rom ska] ha akoms a ganb gulv. anmenes buk kan vacc sd med bgaskfenc selv am de e n3leved. ;4ARKEUSFRIG Ved nkedsføn av badge skal BRA u P-ROM appgs. Øenne appan vse hvlke eam som nne kaceoene P-R{3 og S-R0V. Foengen e base på ngslnjcnc o l:smannens ege skjenn. En bukndnn av om. kn ha beydnng 'o hvlken kaeego mmme lhp. Fo beeen v bygnngsaele faandels med omes unyelse gjelcec ee måleele, Gensen 2A, 90 VADSØ Befangsdao:!aale: Navaen Analyse as Gn. o Bn. 478 X.09,202 åv 7 Ilgulf (skava 4

15 0 ERI3I- CJ- IA,NTAKT Fas eendom Ta. -- yggee bolghandel Rvsu A F.nhnlQ APl Eas,e Buoaeal (3TA m Buksaeal(BØ) m2 Toe p-o s-a Kjelle ? b Y.e I { Laf 0 Q D Sum bygnng 28 2U0 f 39 Rva A F.nahnla nmfnplnn EASjc PmØe am P-R3M) SQundeee om (S-R Kjelle Tappegang, ene, bad, kjellesue, kjøkkenok, hod ag fyom fellesom, soveom,appegang ma hage..e Vndfang, gang, ene, had, o sovean, sue Qg k,økken. Bod og appegang Lof Usvle bod Rs R C:AsP - snap Easje BoaØl ABTA) 2 uksaøl (3Ø} m Toel P-ROM -RQh. 2? 0? Sum bygnng Byd B: Gaasje - omfodelng Easje Pme am {P-RQM) Skundae om {SROM} l. Blppllngsplass!m ap hvq Sum ale bygnnge Buoaeal (BTA m' BcuksaeAl BRA} m Toal '-IJII S-RUM [a mmen#e l aealbeegng+en Cnnendge aealy e apmål. [vndg aeal {BTA e beeg, Kanmenae l uboksblade n.m. hefelse: Panopblsjcn fl gjensdge N7R SbØk ASA(Gunnlaakuskf 26} B akfese ha panea endmmen fa nnl ås fofal feseavgf. enommen fqusees solg f fa enghefelse. Sevue: Bemmelse om e,vann,koakk,eeksle ldne mv. ØQU3 Gensen 2A, 9500 VADSØ Øefangsdao: Inale: Navaen Analyse as gn: o Bn: aps.s.2o2 de a ' Inguf Nskavaa 5

16 Teas vedbeegnng VEØI- G IÅITA.KST Fas eendome - - yggee bolghanda! Beegnede byggekcsnade, Hovedy,gg k 2 f eeduksjon -Hovedb}gg 47 % k 257 Q43 BeegnØe byggkosnade ee fdag = k 47 I7 Beegnede byggekosnade, yg B k 20 D4 -vededuksjon -Bygg B 35 % k 42 OOQ Beegnede byggkosnae ee fadag = k 78 QQ Same sum beegnede bggekosknade = k T'?IVF'C llcl. agpabedelse + k f 8D Sum feegne eknsk ved = k f7 000 E å'silcl S Balen lgge foøldsvs senal cmåd fohold skl, senum, banehage og kod. se l cmdene jod fo byen. Næhe fl bsenuz og øisn på blgn j den sed en opagade.ng f en mddels so famle da. gl maedsnesse. x.is OIl :ppdagsge Øå konollee de dokumne fo e uel l og nangl+e fø- de beye EedØmmen ec kkje kanoll fo skjule fel og mangle. fa vsul beskgelse og nhne pplsng se.es deslf Des noal sgsvd: 4 Afl Iånvd: S sed og dae T'aksgenø, '. acs dn 29- s ' '.. -!'. Ingulf lskava Isu, enkse Gensøn 2A, ØsO VADSØ Befangscao: Inale; olavaen Analyse a nx: 0 Bn: a$.as.a Sde 6 av? nu Nskava 6

17 Dumenlonoll elag: Bolgees egeneklæng '"egnnge uas j onsk Cskf av gunnboku) Vedlag: B olges genelan Tegnnge Suasjonska Uskf av gunnbok2qf ) VERDI I..Å,NETAKST 's eå+m. 'Y99ee bnlghadal Gensen 2A, 9800 VADS Befngsdao. Inale: Navaen Analyse as Gn: D Bn: ld 7 Y 7 Ingolf Nskavaa 7

18 Vedvudeng a. yggee bolghandel Vudeng av omseelghe Svæ lav Mege høy Kofae begunnelse fo ovensående valg Bolgen ha nomalsandad fo dsepoken de e oppfø men modense mh bad, kjøkken og gulvflae hovedeasj en på 980/90-alle. Enkel adkoms sam næhe l bysenum, flee av de soe offenlge abedsplassene kommunen, banehage, skole fo alle nn, fomåde og lekeplass bda l noe øk makedsneesse Annen nfomasjon om eendommen Base på opplysnnge g av ee Konsesjon Boe Fokjøpse Anses dee å ha konsekvens fo vedvudengen: QJa ONe Anne (se kommena) Kommena l anne Beskvelse Eendommen selges ee vangsgunnlag. Dee medføe som egel a omsenngsveden vl kunne lgge noe lavee enn ved e f salg pga dsaspeke posessen med salge sam selges svake nnflyelse på vudeng av nnkomne bud. I fobndelse med en vedaks foea høsen 202 e ana makedsved sa l k ,-. Ana makedsved nåvæende suasjon e sa noe lavee. Vedkonklusjon Oppåagsgve må konollee dee dokumene fo evenuelle fel og mangle fø de benyes Vude makedsved l k ,- ',Undeskfe ' Sed/Dao Taksngenø Vadsø den 24/4-203 Ingulf Nskavaa o Ønske du a spekke appoens gyldghe. Skann QR-koden med dn moblelefon, elle besøk hp://aksvefseng.no.no 0,- Gensen 2 A, 9800 VADSØ Befangsdao: Inale: Navaen Analyse as Gn: 0 Bn: Slde 2 av 2ngulf Nskavaa 8

19 Foskngsake: En Åse Lagesen Skadeadesse: Gensen 2 A, 9800 VADSØ Skadenumme: Inspeksjonsselskap: Og.numme: Web: Adesse: Posn/sed: Epos: Telefon: Telefax: Navaen Analyse AS Inspekø: P.b. 354 Adesse; 98 VADSØ Posn/sed: Epos: Telefon: Moblelefon: Ingulf Nskavaa Peselvg 9800 VADSØ ngulf.nskavaaønavaen.no Sed/dao: Rappo-I D: Gensen 2 A, 9800 VADSØ / 3.Q.204 (bef.) / , 4:7:54 (appodao) Analyseaks Noge AIS 9

20 Foskngsselskap: Foskngsselskap: Skadenumme: Skadeype: Skadedao: Befangsdao: Rekve dao: DNB Skadefoskng AS Vannskade Desembe Foskngsake: Navn: Pvå ådesse: Telefon pva: Telefon jobb: Moblelefon: Epos: Tlsede på befangen: En Åse Lagesen Gensen 2 A, 9800 /AD Teje Ivesen, ølegge fa Comfo Bend &Bøy as. Fomala fo skadeappo ) Bygnngsype Anne ) Skadesed Gensen 2 A, VadsØ 2) Eefom Selvee ` 5) Konakpesons Advokafullmekg Anne Lse navn, Haavold, lknynng,lf.n 3) Husfoskng, Vlla bass 6) Skadebehandles Sonja Lndvk, 0488 Deknngsbeskvelse :navn, lf.n Kafg kulde og mye vnd desembe 203 anas å væe åsak l skade. Bolg ha så uen lsyn denne peoden. geneelle opplysnnge ) Anall easje 2 5) Easjeskllee av Te 2) Takkonsuksjon Salak 6) Byggeå / 952 nnflye 3) Yeakekkng Pappak 7) Ko beskvelse Se vedlag låne- og vedaks av bygnng: Tlsand av åc - åc å.,.,,,,.,,,,,.w,.,..,,..w..m..µ.....,..,..,w.4,, mµ..,w.,,..w,,,.,,.,,,,.,.,.,.,. 4) Yevegge av Bndngsvek { 8) E bolgen hel ne elle delvs uled? Skadeåsak - hendelsesfoløp ) ANA kode Vann AAH Manglende vame bygge 3) Alde på nnvendge ø 2) Maealype på Galvansee Ø, kobbeø og 4) Maealype på nnvendge ø pvc Ø =ø l vamelkjøleanlegg > 25 å El. galy. Ø Skadeomfang nnbo/løsøe De e kke nnbo/løsøe bolgen. Skaden fousees ubede som beskeve denne appo. De gjøes spesel oppmeksom på: - Avvke skadeomfange fa de som e beskeve#, må den som behandle skaden konakes - Bl kke avvk meld, kan kke esanng fo denne del av epaasjonskosnadene påegnes - Evenuelle mekosnade pga valg anne maeale og/elle uføelse må bekoses av foskngsake Sed/dao: Gensen 2 A, 9800 VADSØ / (bef.) Skadenumme: , Rappo-ID: / , 4:7:54 (appodao) Sde 2 av 6 Noge Analyseaks AIS 20

21 Skadeomfang bygnng ubedng Røbudd delevegg mellom dusj og lsøende soveom. Fukskade hmlng appeom kjelle sam ufoe panel vegg samme sed. Vannskade dele av gulv og dele av panel ufoe yevegg kjellesue sam øbudd flee sede nnkassng unde hmlng samme om. Vannskade hmlng ved øoppskk bad kjelle. Iveksae lak - Aval femdf -Med hvem? Comfo Bend &Bøy as ha væ lkal fo nng av ø og påvsnng av øbudd. Foøvg e de kke besl yelgee bsand. Repaasjon Røfønge l adaoe kjelle og o soveom hovedeasjen må skfes. E blandebae e fosspeng. Røføng skjul delevegg mellom bad og soveom må byes. Bygnngsmessge abede: Rvng av hmlng kjellegang og kjellebad. Rvng av panel klednng på gunnmu kjellegang og kjellesue. Rvng av nnkassng fo øfønge kjellesue. Rvng av dele av lfaeguly kjellesue. Gjenoppbyggng av nevne konsuksjone. SkadesanenØ Uove oppsugng av vann og økng av bygnngskonsuksjone e de kke veksa yelgee saneng. Reg ens - Ansva - ldenf kas jon De anas a de kke e egessmulghe mo edjepa. Konklusjon Bolgen e faflye og vame avslå. Eendommen ha så uen lsyn og få skade som følge av fos. Undeegnede e bed om å vudee nedgangen ved ee skade. Den 24/4-203 ble ana makedsved sa l k ,- av neg. Med denne skaden som kke e fullsendg avdekke mh omfang da de kke e gjo nngep konsuksjonene vl makede sannsynlgvs legge nn en eksa skng mo uvene skadeomfang. Makedsmekansmene e også slk a desom de e nødvendg med abede fo å gjøe bolgen bokla vl dee medføe e søe fall bealngsvllgheen enn de abedene e kalkule l. Skaden fousees ubede som beskeve denne appo. De gjøes spesel oppmeksom på: - Avvke skadeomfange fa de som e beskeve, må den som behandle skaden konakes - Bl kke avvk meld, kan kke esanng fo denne del av epaasjonskosnadene påegnes - Evenuelle mekosnade pga valg anne maeale og/elle uføelse må bekoses av foskngsake Sed/dao: Gensen 2 A, 980 VADSØ / 3,0.204 (bef.) Skadenumme: Rappo-I D: / , 4:7:54 (appodao) Sde 3 av 6 S Noge Aås 2

22 Dee ha med makedsakøenes manglende kunnskap om abedsomfang, admnsasjon av abedene ec. De anas a nomal makedsved defo vl lgge på k ,- med skade. Tdlgee skade De e kke opplys om dlgee lsvaende skade. Ubed ngskosnade Beskvelse Anall Enhe P. enhe Tme Tmeps Toal Anne k ,27 39,7 k 550,00 k 86 82,77 Se vedlag e kalkyle Toal (eks. moms): k 86 82,77 Skaden fousees ubede som beskeve denne appo. De gjøes spesel oppmeksom på: - Avvke skadeomfange fa de som e beskeve, må den som behandle skaden konakes - Bl kke avvk meld, kan kke esanng fo denne del av epaasjonskosnadene påegnes - Evenuelle mekosnade pga valg anne maeale og/elle uføelse må bekoses av foskngsake Sed/dao: Gensen 2 A, 9800 VADSØ / (bef.) Skadenumme: Rappo-ID: / , 4:7:54 (appodao) Sde 4 av 6 Hoeås S` 22

23 B-Ide: Røføng vegg l dusjkabne lekke. Soveom lsøende om. Veggplae soveom mo bad hovedeasje. Lamnaguly soveom må skfes. Hmlng og ufoe klednng kjelleappeomme må skfes. Innkassng av adaoø unde hmlng skfes. Klednng på vegg bakkan skfes. Tlfaeguly skfes en lengde ca,5 mee fa kovegg. Skaden fousees ubede som beskeve denne appo. De gjøes spesel oppmeksom på: - Avvke skadeomfange fa de som e beskeve, må den som behandle skaden konakes - Bl kke avvk meld, kan kke esanng fo denne del av epaasjonskosnadene påegnes - Evenuelle mekosnade pga valg anne maeale og/elle uføelse må bekoses av foskngsake Sed/dao: Gensen 2 A, 9800 VADSØ (bef.) Rappo-I D: / , 4:7:54 (appodao) Skadenumme: Sde 5 av 6 Noge Analysecacs AJS 23

24 sks` Skaden fousees ubede som beskeve denne appo. De gjøes spesel oppmeksom på: - Avvke skadeomfange fa de som e beskeve, må den som behandle skaden konakes - Bl kke avvk meld, kan kke esanng fo denne del av epaasjonskosnadene påegnes - Evenuelle mekosnade pga valg anne maeale og/elle uføelse må bekoses av foskngsake Sed/dao: Gensen 2 A, 9800 VADSØ / (bef.) Skadenumme: Rappo-I D: / , 4:7:54 (appodao) Sde 6 av 6 Noeå 24

25 Navn: Senum Advokae AS Saksbehandle: ALH4 Saksefeanse: 3224 Uskf fa Gunnboken Gådsnumme 0, Buksnumme VADSØ kommune Uskf fa EDR - Eendomsegsee Klde: Tnglysnngsmyndgheen Saens Kavek Uskfsdao Regse l og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavee: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsenngsype: Uoppg VADSØ KOMMUNE ORG.NR: Feseev HJEMMEL TIL FESTE Kjøpesum: Omsenngsype: F salg LAGESEN ERIN ÅSE FØDT: Påegnnq l hjemmel: TVANGSSALG BESLUTTET Navn: LAGESEN EfRIN ÅSE FØDT: TINGRETT: Øs-Fnnmak SAKSN R: TVA-OSFI 08.' TVANGSSALG BESLUTTET Navn: LAGESEN EIRIN ÅSE FØDT: TNGRETT: ØST-FINNMARK TINGREIT SAKSN R: TVA-OSF 22.'! TVANGSSALG BESLUTTET Navn: LAGESEN EIRIN ÅSE FØDT: TIN GREIT: Øs-Fnnmak SAKSN R: TVA-OS F yf4 y.f.f I S` j; -I. j-: '}.' '..J -' - wl J Y.JJf L4- k`e C}'.3.`,E v l.:ey`( l,n v -j y- { e ' #,, 7 0,.,,' p f sw '. 4WI a7 h 4 a:'.., S. :S.- f./ Y; { 6 =; E- y = { '' F' µn,#'. ' '; =)! '' `f y!. -'- '! Y; { 6 =; - E-., y = -. f,., c "! c : 4., {.;;? "'!, ; f!.' ".2: F.vl `.,. `.!'/uff./. l`{j F.I ' s J 25

26 ( '.= :. j l,. E' s(' -F %. ) ssi % ;: '+ S;= ;f-,f PENGEHEFTELSER Hefelse fese: FESTEKONTRAKT - VILKÅR Fesed: 40 å Ålg feseavgf: 0 NOK Tomeved: 0 NOK ÅRLIG AVGIFT NOK 35 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT FORKJØPSRETT FOR GRUNNEIER GJELDER FESTE PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panhave: DNB BANK ASA ORG.NR: GJELDER FESTE PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panhave: DNB BANK ASA ORG.NR: GJELDER FESTE UTLEGGSFORRETNING Avhold dao: k.:6:30 Beløp: 7 94 NOK Saksøke: DNB BANK ASA ORG.NR: Posessfullmekg: LINDORFF AS ORG.NR: Saksøk: LAGESEN EIRN ÅSE FØDA: GJELDER FESTE UTLEGGSFORRETNING Avhold dao: k.:4:00 Beløp: NOK Saksøke: GE MONEY BANK ORG.NR: Posessfullmekg: GE MONEY BANK ORG.NR: Saksøk: LAGESEN EIRN ÅSE FØDT: GJELDER FESTE UTLEGGSFORRETNING Avhold dao: k.:09:45 Beløp: NOK Saksøke: SKATTEOPPKREVEREN (VADSØ ORG.NR: SaksØk: LAGESEN EIRIN ÅSE FØDT: GJELDER FESTE ' % ;.. +}# n3.-., '7. } ',=,'?. Yc'Sf T j a! ;, ' % ;.. +}# n3.-., '7. } 4 :;f } a),=.?. Yc'Sf T j a! ;, ' % ;.. +}# n3.-., '7. } S` %l. -J '.,f. S.? V J %;:.: k. { e'-. '. '.('A 3 `."' y"c'} J-. sj.(., :j/!'}.,.,..,: -'. ^.'.y /' ( ". `' ` x. Y '''y A! '', '. f' C'.e " f. -+ ( {:! y. ;5!'}.,.,..,: -'. ^.'.y /' ( ". `' ` x. Y '''y / -) IB: C. vl f I 4 = L X J S -;.75- af`.f l['h..j '45.F.? n, '.:, 2...'. v!.., Y,!! e v. <y. 3 ;.) 26

27 (`;'; -.' sk Yc`7 I; f - - c - '' }' F -- SERVITUTTER Sevue fese: ERKLÆRING/AVTALE BESTEMMELSER OM VEGHANN/KLOAKK/ELEKTRISKE LEDNINGER M.V. GJELDER FESTE GRUNNDATA OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK %j' ^ # V'.," ; # C,. l,v `' f.,.;.! -",., ;,.! e.7.' '` 'h F fj. j< ' ''2 ` I ^.} s ' # c : ' ; j., 2 ' FF:.;, ' S.,, ^ ) : w 7 ',. ;. n yl a 4" 6 y,' '`} }.'" vs Y -`ff f-.'y.,, :,. F` 'e. 'a ' f^.-:y :%)' e,' ' : F '"' j 74 ' ; - ' 4:'' :- ' '} "a (" fa ' b, "E 4 ' X4 `;' e l ' : --,. k`.s' 3 '.: v 's " f L.,. f : G; +7 ' S 4' ` '{''-+.w : :. ;: :.: {) 'å `. c..., S. k.,,. Y,,,. ' -j ' ; *. ' -Ie' { f C 27

28 ENERGIATTEST N V E Adesse Gensen 2A Enegmeke Posn 9800 Sed Andels- /lelghesn. Vadsø Y L a. a w Gn. 0 Bn. 478 Seksjonsn. Fesen. Bygn. n. Bolgn. Meken. A Dao L c. L W : a. a å a $. J Høy andel Oppvamngskaake (andel e og fossl} - Lav andel Ee Åse En Lagesen Innmeld av Enegaesen e bekefe og offsell. Bygnngens dene og eefohold e kke bekefe fa Makkelen Enegheke ang bolgens enegsandad. Enegmeke beså av en enegkaake og en oppvamngskaake, sefguen. Enegmeke symbolsees med e hus, hvo fagen vse oppvamngskaake, og boksaven vse enegkaake. Enegkask#een ang hvo enegeffekv bolgen e, nklude oppvamngsanlegge. Enegkaakeen e beegne u fa den ypske enegbuken fo bolgypen. Beegnngene e gjo u fa nomal buk ved e gjennosnlg klma. De e bolgens enegmessge sandad og kke buken som besemme enegkaakeen. A bey a bolgen e enegeffekv, mens G bey a bolgen e le enegeffekv. En bolg bygge ee byggefoskfene veda 200 vl nomal få C. Oppvamngskaakeen foelle hvo so andel av oppvamngsbehove (omoppvamng og vamvann) som dekkes av elekse, olje elle gass. Gønn fage bey lav andel el, olje og gass, mens ød fage bey høy andel el, olje og gass. Oppvamngskaakeen skal smulee l øk buk av vamepumpe, soleneg, bobensel og fjenvame. Om bakgunnen fo beegnngenes se wwvv.enegmekng.no Bukeen ha benye enkel egseng elle valg å kke oppg mål enegbuk. 28

29 Hvodan bodgen benyes ha beydnng fo enegbehova# Enegbehove påvkes av hvodan man benye bolgen, dele av bolgen kke e buk, og kan foklae avvk mellom beegne og mål fæe pesone enn de som egnes som nomal enegbuk. Gode enegvane bda l a enegbehove buke bolgen, elle edusees. Enegbehove kan også bl lavee enn nomal den kke bukes hele åe. desom: Gode enegvane Ved å følge enkle ps kan du edusee d enegbehov, men dee vl kke påvke bolgens enegmeke. Enegmekngen kan kun endes gjennom fysske endnge på bolgen. Tps : Følg med på enegbuken bolgen Tps 2: Luf ko# og effekv Tps 3: Reduse nneempeauen Tps 4: Buk vamvann fonufg Mulge fobednge fo bolgens enegsandad U fa opplysnngene som e oppg om bolgen, Noen av lakene kan llegg væe svæ lønnsomme. anbefales følgende enegeffekvseende lak. Dee Tlakene bø spesel vudees ved modenseng av e lak som kan g bygnngen e bede enegmeke. bygnngen elle uskfng av eknsk usy, Taks{se (Fo full beskvelse av lakene, se Tlakslse - vedlegg ) - Monee enngslse - Teng av luflekkasje Eesoleng av yeak /lof - Isoleng a gulv mo gunn Randsonesoleng av easjeskllee - Eesoleng av yevegg - Eesoleng av kjellevegg - Isolee lofsluke - Uskfng av vndu - Temogafeng og ehespøvng Tempeau- og dssyng av panelovne - Insallee nv enbennend vdovn I Pn,#, alenav pelleskamn De as fobehold om a lakene e foeslå u fa de med gjeldende lovvek, og de må as hensyn l kav opplysnnge som e g om bolgen. Fagfolk bø l god nneklma og foebyggng av fukskade og defo konakes fo å vudee lakene næmee. ande byggskade. Evenuell gjennomføng av lak må skje samsva 29

30 Bolgdaa som e gunnlag fo enegmeke Enegmeke og ande daa denne aesen e beegne u fa opplysnnge som e g av bolgee da aesen ble egse. Nedenfo e en ovesk ove oppge opplysnnge, som bolgee e ansvalg fo. De opplysnnge kke e oppg, bukes ypske sandadvedefo den akuelle bygnngsypen. Fo me nfomasjon om beegnnge, se Bygnngskaego: Småhus Bygnngsype: Enebolg Byggeå: 952 Bygnngsmaeale: Te BRA: 200 An. eg. med oppe. BRA: 2 Dealje vegge: Ne Dealje vndu: Ne Teknsk nsallasjon Oppvamng: Vamepumpe: Venlasjon: Dealjeng vamesysem: Elekse Vamepumpe Ved Ha kke nfomasjon om vameklde Kun naulg Elekske ovne og/elle vamekable Lukke pes elle ovn 30 0

31 4m gunnlage fo enegaesen Oppge opplysnnge om bolgen kan fnnes ved å gå nn på wwn.enegmekg.n, og logge nn va MnID/Alfnn. Dee fousee a du e egse som ee av denne bolgen makkelen, elle ha få delege llaelse l å gå nn på enegaesen. Fo å se dealje må du velge "Gjenbuk" av akuell aes unde Offselle enegaese skjemblde "Adesse". Bolgee e ansvalg fo a de bl buk kge opplysnnge. Evenuelle gale opplysnnge må defo as opp med selge elle ulee da dee kan ha beydnng fo psfasseelsen. Ee kan nå som hels lage en ny enegaes. O eegmekeodnne Noges vassdags- og enegdekoa e ansvalg fo enegmekeodnngen. Enegmeke beegnes på gunnlag av oppge opplysnnge om bolgen. Fo nfomasjon som kke e oppg, bukes ypske sandadvede fo den akuelle bygnngsypen fa dspeoc'n den bfe bygd. Beegnngsmeoa ene fo enegkaakeen basee seg på NS 3037 (wvw. enegeng. o/vs3ø3 IV samabede med Enova om ådgvnng knye l enegmekeodnngen. SpØsmål om eneg- aesen, enegmekeodnngen elle gjennomføng av enegeffekvseng og lskuddsodnnge kan ees l Enova svae på lf , elle Plken l enegmekng e beskeve enegmekefoskfen, veda desembe 2009, og ss ende janua 2072 Næmee opplysnnge om enegmekeodnngen kan du fnne på wwvv. eegnekg. a.,..sd.s k'xe'uac6 3.z'Y'.e»a :s?a,... :. 3 4

32 :. - n+^ ;..-" "- f', `' ' \ '.., -:..l.- '^ ''./ l' /!%%=.' J' ' -:(. ' } f \\ ` `; ', f.a, w:?v}'j(; l,i/ Y 'j, ', -:. " j `.,V,/ ff ` 'f, ' ` -- ) f - y? % L' /'.Z l. l;,g - ay.; }' I ".'/ (., '--' --- ' '. - ;'' 'S ', \ L # \ :. 'R`Cs!(: ; a \ - ` ',.- ``^. ; p "-y ' ' s + 3! %T' - "S / -='-"!:C. 'F j -= ' /'h - '? - "! ',, /.. /!. :!` '% p # -,. `(-.j' u''x;; S. N;, '% ; -Y,.- /" '.( ±/. '. J.: `, M\ 95*'' `f, + ' '.,- j. ` \V -:`. ;',. ` S ) s' ;.7. 'y ( `'fm.jgj a" a' j, f' U. } n I?f E... e!- f.' } f">s.; ::.''`,, ` ( `-. '' '.å ; {,' w -a:'.,, ' '.,? - }l, ^ / l \\ -' -- x `` ' '',, { a ' - ", S `. ',s }3 `` '{j,, y -.. >> ' I `( l. j + %,, :JJ.`3 /. s ;y4.{ S y'.,; =:,' j/. 'l: `''f -,.'',` "y" -{+.,, j!'j= `. f ;' {j,},+!l ::l<<l:,, / (,'. j}' ` ` S -,.., 4' 3,'b C x= \%,.. `,.,: s '' `;'. -, s'' j' ` : l..l.--.d:jl, F,` J < ' / L, ' 33 y. { ^- `, % ` \, +om, ' / --, \, j { - (,l.,, J (ce" f'r'! g j J ' ` a f{ Z:::f 3 4 (4 N y Ek `.'l ;',f ' \ -F'. % j -,,,,.,. f ' ; \." j!,. '. L ` :e ;f ' d. / 'f J',s" ' # N!` S"a *.,,{` s f / j. f Ly (' { ` I! ` (/ /FE,, f f { ;.s l : j'f (} f!l,' \` j ±`*( fii `; '. f,,,. `' a :. ','s' +`! /!% fl/f..f `elf f ' j:,åf j '*.. I / / /-,. ' '. '.' -, å ' j+' '' f - -. yc `,I7.! /./ ( /``". `j \,)+f l {. 4 ` s`'4..,,, :) Qå!,',`}j=`S) F,ce"',\ 'l)!j('j} `', (` { J. ; +. s.--,,. l 'j& ' }', : ' I k l k}lj(! '.fj ' `s '. '.J. (,,,, y,, p {\, {v, ( (,j,' `!. ` %., -f'.øf/'ayj 9I ;pl. '±s,t{; 7. c"`'.',, f ll, x ".,'. ''; y! `::,. (fj'`. 5 s -+. ' -.' j `,' fj j //" - / :'.. l / '`-,,, J.Y e,`,,/ '. f -. '.;c :.<,,../,' ', { ':,jj'.,-. ---="',= ` :l {-S(,: Il } I;j y'. fk ` (' j+.:l; L.l ;!' I '';g, l3 '}3 j, ', +f 3 f.? )',.," % jf)3 ` " `` l fj / "V' j f l E / ` ( J ^`""' \ /(!.,. y..,' k%,.,,2: \ ` 'M+l: f{`., \ z2 a,. j} ' yj`! E?3'{ ; y= :}. J,`, ` j. `! `-+. y '#p /j, e Ed ', -. -} a f. f ; ;. -+.' y Y '' T,j.f. ` 7 '.+ -.,: ; S ;7 Cpf. '(/ff le ' F' :f- ;! e' E? 4{4 (` fj.y }vf : f z+ d' 'S " k(, ; } E Vl' F f. \ ` F'; T*` # ` `! a Ij j f }, '` j `}; ^ ` " ) 'j3.' '7 ".å qp k '.,,-^-'^'^: f ' p? ' J \. 2.,' j ' s ' +'`.s' y S; js I y ;. ' > fa +. sy4? `J `. a`s! l. :.om w,yy`,' a S.' -, L,gy f -. "?` y ; T,^`' f #, T,+ ` ';.,"' \ ' '!l,'jf!.o -x- ``l ` ` ;!''; '=-" -. j j - '',., : ''! ^ ^' v', ` a f j (/.''----'T' E '3. /. y, T F/ % '' :%/ : %. ;!/ - ` ^-. n, -'- - ; ll!` '{ c /! %.!..' f ' J '. 'me -'' %. /' -^ Y^ d',,. j ;, ',' -,; ;?., ;<.'"y' :fs'` "`'',. ',.'!`,^', J"^!. - { s c. \' `f jø -.J /, 3` '..- y l '\3^ "^ --,."' j -> `' ^s '` 'Y'", JI.,- ^,.j,." " li -''"'.'. `-- " -!' `.) -`', ' /%` -=` = ^,',. J.%.`,,:. ^---""'--- ;'G: "ae[i`' w= ^' =,-. '.,,,/'.'" '.-/.y'/ :':+- 7 c.x. (,-, \ å \ -' PLC--` " ' g./i /. \ \. ±" ((' '+J f ``, I, ;j{ E '. R I jam., -''` \ '/ f(l )l -- ) f,,;'' ^.,, `.,J` `,'j( ` +. C.F'' `,j "'',,- j*! `,\..':., -. ` ``` '- ',/ f,fj I 'j,-''` f,-'.:,'!'l(( J `^ '` "l \ \ j '., {,.' ` "' '.-y '\ `'` '. /,.f.esj {'. ly /Y/'' - \`c / ; }4C' : I ( fy,,,,,. /7/ ( :.. Z ; /' \ \ ---" f /! - / ' \f.. ('y ^', S' '; J.+ ; I!d. T,.---, : -. ^`J `, ` \`-,., :!`. +I. (. ). L ' { ` c S \ -`'L,x, ' ' -'. *. 9!' ' ; 7, n ( \ `-- -- = k f ':'- "7{! '' k, ; j(j!j, '++ /. ), S/.,;- "' '.,,` j; f j ) `'\` \ I,.^.f F)/'`,. «4Ij.s, f J y ff. a. P % / j,'{ j(...,,,. I / ( ''/' ',,,.4, j `' fj ' ( L % 7 (` ' y ' j.` '^"` ' ` ' 5. -, <.. `:,,jl.' <,:`!` '' y `` ' ''j J( l--:..er. l.. -`- \('.,: j > - '., \Z ('y',.; -,.-..,!' -` (^ ^ l-'\, j(/,j! S`'y '` )' ' '/ ' `+I%.,l : Z., J'44'x, -` l...,;,.' -,-'` },' - \ I, l ` +,,. f '.; -$ % J'.---"" e. j j.l (,. ^,'`E' J'fj`!{. y :.`-'-.E 4, f, S} c/ ',.a.,i.,,.+`, =/ jl-:' - -:':. :ce Jj s;%,7;!,, S J.` /,,' >.&- = / c y :..I ``R, 2. o " '.),', '` `' -Y., l --" `l f"`` -. -`. "' fi., -..,. aj., ; ' 'v ^=. j - '". +, / ' `\. V'' {.,c ' jfj/!4,y' S, f, f `, ` I. a;,\ \`,.. 'J -. : - ` y!, f, ': ".'I-' jy 4a. f/i Jv// / %%/''' /'}j(j?.' l f- l'' j f' ',')`/`'%,.'jf e T -)7!' ^ :. y \ '4, ;,ya. L"., -.. `j (-Z- : '', "'J/` "J. `f lll Il,%.L-. om. e-=,.--.,,-` -- " `-.f. 32!/df,

33 5 S l '' ' ',==..!el. j L J' f,'','*',e's` a.,,. - F :

34 s -',., u -' {,,3 ` ;,. Ø p - w ' a A, a s #. es.ø f 0 +,. g, 34

35 Mkkelapp+o -000 '+ ' ' f0` '"kklelh F makkelenh: Gdsnumm+: Buksnumme: -VADSØ ljskfsdaalklkkesle: k. 2:54 Poduse gyv: Svee Jakobsen ,2fl'! Sde v 6 35

36 Ma`kkeenhesype: Gunneendom Buksnavn: BYGR. TC99 Eablengsdaa: 29. Q. 5 Skyld: 0 E nglys: J Ha fesgunn: Ne E seksjone: Ne Alppo Teks Beegna ea fo 0 f 8 Aeal m2) Commena f8,` Tglyse eefahod Rolle Saus Hjemmelshave Fese Føds.d.lo,n Navn V3 å K{ M M U N 2+07.AGESEN EIRIN ÅSE Buksenhe Adee Andel 'osbok '4 / X8 VAQØ MCRENEVEIEN 2' ` / 9C VADSØ. -.- Foenngsype Åsak l feleng Tngysngssaus Tnglyngssausdao Foenngsdao Makkføngsdao S+nau Nymakulen 29. Q. 95' Rolle Makkelenhe Moake 0/478 Aealendng X82 Adesseype Vegadesse Adessenavn Adessekode Adesse Alesseleggsnavn Gensen 3n 2A Kese Gunnkes Valgkes. Kkesagn; Pasn,aåde: Tesed ooz KET VdsØ oo a vadsø oa vaø 852 VadsØ Sde 2 av 6 36

37 Byg n ngs n : LØpen: Bygnngsendngskode; Bygnngsype: Enebolg Nængscupp: Ban Bygnngssaus: T buk Enegklde: Bobensel Elekse Eaje Easje Anall boenhee BRA bolg BRA anne BRA oalf HO's 94.J 0. 94a K 29,0 U.0 29,0 Bu kuenhee Adesse Buksenhfsnumme Buksenhesype.34 Gensen 2 A N Bolg Bbd el: U An. bolge: Buksa! bolg: An. easje: BFA anne; annfosynng: Buksel oal: 23 AvØp: Alenav anal: Q H hes. Alenav +al 2: Q Oppvamng: Annen oppvamng Eleksk 2 T(kn. off. vannvek Ne Daoe: Rammelaes:.0.95 Igangsengsllaels: Ta buk:. Q. 952 Mdl. buksllaelse: Fedga#es: Buksea An. om KjØkkenlgang Bad VVS Makkelenhe 23 4 KjØkken 0/478 Bygnnsn: ?" Bebygd aeal: Q Ag. balg: 0 LØpn: uksl balg: p An. ej: a Bygnngsendngskpd: BØ a: Q V'nf+synng: Bygnngsype: Casjeu#hus anneks l bolg Euke al. vø: Nængsupp: Alenav e; a H hes: Ne Bygnngssaus. T buk Å lenv e! 2: Enegklde: {ppvmng. Buksenhee Daoe: Rammellaelse: Igangsengsl laelse: Ta buk: Md. buksllaelse: Fedgaes: Adesse Buksenke#snunme Buksehesype Busael An. am Kjøkkenlgang Bad WC Makkelenhe Unummee ukenh q /478 3.X Sde 3 av 6 37

38 5,, ElJ REF8f; IJTM on` 3 ; Sde 4 av 6 38

39 Sde 5 av 6

40 Aeal: f$,7 Aealeknad: Repesnasanspunk: Koodnasysem: EUFEF U'M ne 3 Gensepunk f Genselnje Nod: Øs: Ye avgesn Gensemek nedsa / nsepunkype I LØ en Nod Øs L.n de H'I elfn +gy e Måmecd Nø k he Rds ' 77800, x',58 Ikke spefe Umeke 0 T`eengl l A ww.w w. 3 4 a IIY Y YIII Il YI 7?7827,36 w I w w w , I Y?'7? 808,43 Y Y IIp II IM l 645,'(8 ++ w w e. w 60453,23 f ll f w wul 6045n,78 27, Ikke hj{plne! II F lw M A M MW If I + lkk spsf Umk 2, Ikke hjeplnje s.w.f w ww w w a w w I wca w Iw a wm A!fe + A.w ada s kk ssfs+ ljek 3,2 Ck+e hjeplje wl w / w sw Yw IIA ' I ll w wl a IM w ela YWI' M AY Ikke spesfse umk,4,ø5 Ikke hj+lplnje ' Q Teenml I f I IIF III III Ik `!!D Teengmålf w Ol wa s M w nw +w w +ww wow II ww ww ww Iw w wll Q Teengmål w M w w ww III Mw I w +wl +M +ISM Ow wa wl w Nw w ww f Y fl III ys Y! I f ww ww +A +w + + s w.e s 3 aa +w a l Sde 6 av 40

41 BPIAIVED'KTER FR.AI:SØ Veda av Va.sø bysye den.augus 946. Sadfese av depae.ene smed n del endnge foea a deaenlee} den 3 0. desembe 94. De e ulene omåde e på planen vs vd egu s ense. Innenfo d.ne eulengs xnj n skal beygøse pasees fohold I gae, pae og naboense, sa vs på a, I. c.xe dl. Øen få faskj dee, zn g s F g ø Ind.ss e, 'ed- f b a senen B gl se a.a h d u oåde.cd f n a - Hv.ahls ae. Ø a. b b g x. a d...n.. f %ke b' - g.ø køn dog a nd ua s. o: Ø. a uy o fonn:.za e, Id v.ø høkbd " dan pasee gl s he. - åc :..: d., Øk eø p..e. å. f bøl sø a ge. h lå.d uau s. F` jø s. Ø..Y..eØ, Z. n n,. y..%; e,. kk.gy f.i.; Ø nj k.. 4

42 balgsnen kan u. k oppføs e e aj.. da.enne Ien e offel gn som a. bye høkee hvs bgnngså. f n.e a de :k vl sjee n.be jbce. 8...d..e l..øe by, n 'o bg.,sav ame, hes. få ng. felles pl. ` e sø Ena,.. Vån sse ls k. væe. 5 o a c e aa p..ee n., d nå c Ø- ::.nn.t.e.+ sj uus f,. 'øe cø c de s ee p anøn. apfø..v hu.yg ll. on.å an v be a e.s.e a d Dansn-.ng:, uno ø. D Øs la.. s khus el l{ j Øeus,.n Ø.. d.fc ll. flenå ne, h fcslfs.e s.de. bo.ø oå. 4edeke fo onnø X Fe..,gssø.: xnf. :.dø nc sø ges a. nye 5.Zd.. og. a.a, v nj o `l sd. v fe såde. s To bu,a v d, nc ee.e lc ne a, aø Haeaa, wad.s.aa. a.c Øs,.a. :.ngen. o'øes Ø. le b.g og..s,.zl. 42

43 X3, Byggele skal oføs 2 easje. Ide faslegges kke noen besem esmshøyd.e. Ide de på planen e vs fabndelsesbgn.ge melon 2 blokky, skal dsse fobndelsesbygnngl oppføes en e.sj e, 2. Bygn.genes bedde må.ke avskde 2 mee, 3. `a en.nelene pu.k 0 2 kan bg.ngsåde, gned elseå.e - 'o søe øe og. bay y%s - sa.ykke la endnge nefoz ammen av ØnavØn, nå d e Ødel% fo Tfolol.en o bbeens uede a aø Ødcn.,.g.de al, gå de Øe uak fa bes- seng ggdbd Ø, panall, se undeeg Ø fa.e z. e d dkmee ce.men. 4.,f yg.sø. pø bnn føenø e a.d.sj.ø.n fo... pa.e. s Øee ka{u-e k a..e Øn k. b es p.. ui. ul. o bgg. n. ede I3 a Ø: fa.gb. eaj k.l uys ui, c n oe g, Bebc.j la. 4'dke fø nuss-øe Icu ØØ a a., Ø ges c fcønn,.,g Tllbu;aas Ø. a.ø: sø fa d Ha.ae. l a d. f n el.s fo A. a ufo...: føll kj ae a an.såd. 43

44 B dø dan ags. n.f d. Ø ndsåd ; p fø- v bf m. Ø.a.s å le x u.ee fo be., Heleå.e bss u.lls h..9 B..såd 'asee bgnn,.s hød due nf.mmen.v by,gso. 0 I.ulf ØØS. se. ynnå. k.: Ø u:.:. fa Ø b s.e e.de o ff ele bs. u.l sg. B nns.ø dan., h. ee..l e da.n. v f...øekl, ae a C +!pøs. ku". ' li Ul: :.uvø. å e e f Ø x? Øn ke Øy `. ll ae aa. s. e av. uds I. a. ue n ves,.e `c. n.åcø dpee. Paku, Øcde o de cl.s pfø.e ska pøe. 2 I.kØ ae pfø sa buhe dekø gom elå f'o e s ewe 2 ang fø øe Ø fo Øve Iea c send.i gae, e se ve av Psela c, a e,a 44

45 Z4. Ingen om må bby;ges fø de foelgge godkjen omeplan fo hele Iaale, såfem bgnsåde f ene de nødvenåx. 2. Bygnngsåde kan folange uabed bbyggelseslan d høydeapss fa enkele kvaale 'Ø ed a enku Y g behades. - Ø øe l.nnsabce fasønsz.ue, lsg.ve o IØned sm an.s å fl kj e.xaed, les. 2d slasj.b]. (.Øe} sogn x plane å ke ØØg es. 27 Øha,g In xl. fl, ede bgnn, x nå gg.d.o-ø ehøndln,g. 3gåØe.a. e u.b. feze pi.fo- nåd s vs uhus, lanfn. e, Økpass, pla.s ppllasse.. I. ed. av one Y:Ø e d l by ngs.d o skal godj ewe både ednøs plass, Øden a, føle. Ee a vd ha a kaf e de le lla vd p ae eue å caeø 'oh.e.o.s veelez, 3 By.dk.e supl Øy,xngsov o bs b,gvde.. 45

46 f - ---".'' /.. / f 4Y.; qs k y <y { y".:' b fw Ffe -d ; :f,w y, 3W Hyx. /"j +/ -j j ya `y:a, 4 Ø,g l,. y,q, s 9 j, Å / 'L jj fz /,s; 'K H,. f 3' '7.." " N z A..n;' «gy [ ""' - 4'a.off'. / y.'l 'b fyw, P ' `, - I -- :: ; 48,, " z '` '". *,'nv 'l 'h '+' å ","Y/'a'f 'AF' vf s,. G, ;`s R Ø3h '. 3: 3 " MDN y 4 / w f TSI2. 46

47 . a C) ; l ' `"""" j ' s - -..,.,s ^ ab+.,., e '. "mow.,, + s,. -,.^..,.. - S : ---"".,, - -; { ` - }' f, p.. jjjj f + ) {f[ ,s,.,. w :',,,.,... f j} }'Ø ', e± `f `',.,, Ø m` y, al.. : ', -. -{ e `j '^=L k ; '- -. y -'" ' ( ` Y'4 7,}: '[ gy: j j,'. ` '. a New ', -.,-... -'.,.,-,-,,,` S '.,. l"`.,, ^"`. `.., {"C.3 S f',.p - - ` - - { ' es' :T?j,'.' - L `v', j. `.wt:y..+,".yes s. >.,,.+w. `.:y+. ^swynwy fy4'.y.waew { :. S;. 3 '. s j,,..: :. -..:.;.,. --.f - c.,.,. 7 47

48 e. } }.,.. 3 '. } S,... `, -. (.:cls., :. y e. SF+' v +, ', :'.a :'a 3;. f V ($. #,.,{'.,-' :..,,.,me-,,,d.,. :l%,..,,. + R }{ '. -..a ` Y, '`!',, "`w"`. '.",,,7 E.,.,, '+''a ' a.- + Y -. y,., :, T.., - `!' a;, `: }.. ;.,..:. > Yfa.. a. e.:, ^ -, `, j.:.-. :.: w.. '" c,. ".K- - k f.'. } {,; s,.. Y.;`., +'y S'' s y F C a '"`"' a:. `.. 'k. ' `. '. a f )F }f..:+ a,-! j,.'y, {}{ ^.: '.:!..w,., z :: ( (+'y 3.-`,j +,. y =-' l:,m ' :. '.:...-.`f I 2.' }j -:.c ` j`} 4 f { " = n! f.%:m.f.j 9. d,/,, F4.,,. +.,' YU'f""',.,.,, V F X : 'J ^! -.` x..ee+-w.: -.+.., R K3, 4 "'' ( `j Ø7U w.k Is, 'a. S [ 2. - v { '. a ''.y 3 y. Y w 'L j F':!.:. `..l.sw,. y ' ea, «S'. {. `. ' : 7{ ` ( j'.: Y^ } '.a! V.-. a k..» a x g { a., ' 4 ). D,, s l w ++. N -.T:y Y ^ % v \, '. }.. }! } f f 7, f,j.,( a. ;.I!ffµ. 4 j ','., - / 4 f, -y }.4,J y J a, :,c I. { '! a { y -.'. (. S., -'.. f, ', j! '" s ; {.' L»x y. +'. 5 7,j..: j ' I, `'' + w,. f-:.. -..`....,»,,,,: L f j a.{;: s `S f,:' y.! J }, `.,.;; ` { yl' f.,. l:,5,. : ;,,,.4.a. ',%' a e,,.,t.%. ` + y 'jj y,.,..,' 3"C". w..-nww.aw+..«x:` y'.-.:.l.j.f' f {.{y }.".""me (l } ".,.,.., '.. 5.'v!,,,,,,-,j, `a. ', / -.. '. ; s ww+.a.'s:.-.:m -. /! f '. ;: L., / ye.' j %...I,,,. -. (j,n+' '{., }. h., 'J,. : s: ' ' { f., "" 3 ''+ j }j. Y / 3/. +,?.. Ø.. - ;v. ' +.l x., j.,,,. ' `, j 'Z' Z.. } ' F y - f y. f (.w=. 5: y'.j,. f w». ' ' -, :`-* ' ( {. '': }. " c+:+.å., { S ; ' 7Y'.'" `.x k". I."'M""' T` ) * R.l. I` ) S ` +: ' w.:. '.S..».. ' l,. F : -- I': - [y : `.j '. 7,'{.;:.: l7 3.Y : j '± "'`"! ' j'' a! v. Sl».,.n.,....a., ' { f. Cd '. "'E3 { }/^.å M"he' '..C4` ) J\ l:.l,.b,,f ", j w. "x:.: jj /y {{ 'y" ` ' j. j M.,`. E' 4; : le ^ : x ::: -.-w }. ' K,:. -.!. ',, :'.,.'' ".!,,:?.- ;.,: w' åz ;a (,, j ' j. x a,j.` j..' -,:.,,c:::. +.nw:wå : -F--.' = '`'',, } "' 2 - ``'`.4.'"'w.'" ".'zr' ',Y.`fl',:«'f T' ( «y,.,«,.,. S +""`j"av.. w.«.2 -,''---'----».,.«' /!. ',.: Y.v 4 l ±o.:, -. T }: me. ' -k+«y+` ±w:.::.:a:4 :Y +'. { 'Y, Ø 'T` ', `.! ::.,,-!+TN.s M'v=mow:- w;' +.f J., v,.''...,,,y u. ; 'l.. I a. b ,. -e., ' `,.,fl J `. 'L+/.'` w+v F+. ;,+ ' ' -.:. Y,,. 7' -(.' / /,+ :.s,.',+ '.! '., (-.y.id»' ( w SJ b/{j^ ;3 Y'' `5 5`L :7 `. :. å,." ' ` }.-. /. / 4 E7.Ø ' dl X. : f' {` :'. f. "'..., X.:;. ;;w +/.,,...Is, :3 ;.; y : wy'.--.-«.«.a.,+. s s'. +^., j.- :,;,,.,,.,.,,.,,,.,y.,y-.--.-,,' :.;:;W.,` y.:.".yvaa.ec=,,,m y ` j,. j.'.:.l^. ':'-.,.'`C"..«+ a.`. 4 + ( w,.:,... g ',,y f.^ 'y ' s ,,. S f c. I ( ^:. /, /! ',. '{ J ['': f ` w-«,«e.+-.., :;,,.. S:..3'I'?,4.?'.:7 : - j,, :...T', ;..::.,. F -(,.. f' om..,.. x,,.{ ',. :. j } :a f c. f!' '.,.,, '.l:y.f: a Y 'I.( v j'4' j ( f ',,,y T,w, w 'S^7 ; ' w..,.. n`s' ' " `j +.! `.,,,'.l,.. «'v«e..f "a -,:. + V.` /'. ::. ` e-. s =., `,. }-. '.{:(, '},^ 'k`. 'x..:». I. e., a + '. e. : `.,,',,., «--""- `k.' x-,'" pv+,e'y A z',h 'x 3 "' -,.+.`!,/`4 ' b /S. Fl ( --.- w 0a. xi ' I # '` `. :`F.e ' ;' ' 3` ^.,,.c' Ap-: ;,. +s. ;.,. '-u.-.-au. x }., : «.,.. ---, ',f' l3.!> s..,.,` Y å., +.,.:.Y..7'"'^,.-.'+.N.. ','7, "- (., '""!. '. Y, :j -+:.w.""+": :--a+ '^! "+na- Y" v a: F: '.,"*--';''f,.a':c.,.e..:,"' n. "'a.:sh^, ^T c - f.'. z: I.:.-W."'-.å' --- :.,..*'+"I',^.",.- e.{'mow ''..'..,.:g..< a,' a - p.:,: s,..>. -gym;, -. ;., :., ''y'v`.. `.,. {' '. {,w'+.«.,.: '.:,.. 4W+". > ', w Y `,..{.. >...,,.,.e,.:. ;e,"/`kf,,.:!!f...w+«a.4«.-e+«.-. {j)'. a,. :. y' `,<w +: '. w.-w.'.:-. '`''`-'` ' "' + : `.,.,... w.., `. ^.faya!..,.,. <. ': ;, p. :,w'" :va..,... f a ' jh'."v. k y4,' ^ } E :.:++., '.: : v,.,. - `! k+ } '!.l '?' ' T, ''4; '`m ;. y 'E '::,y':.'åw,,,,..,.. K'` 2 :,., ' { a. >.,,.: z.,,.a..c,.. ^. :..n+ y -j.., fs.. 4. ;..,.,,. y. :. F.,.:::.^'.: { å. { : 4 -,.,. M.: 48

49 S e "...,.«..» w.el... w...' -...,.«.....e.., o.. l::...a. :.' ,. :Y.: A:v 7^, Y.':...:J.. -..,,,.. s. ^ : j,;l. a. a 6 4 ce..:. j T'-,{,' =--:'s, f(..l. a, a.jy ' ' 'v,: w ;}, a " kom.,.f. :. -.» «å :w,,,, L.T. wµ ` '. ' 4? `' + ;.. ' f«`. (. - ` }'; '. f l '. ' j,., ('. '7. 7 #..,,7."y,.l J.',!,2` ' ^ gys.:. ;. " Z. ". ),, H u }' e, {! ' F + - ' S " ',,. f +! } "a.:--., :} f, I' ', 4 +..' s.'..,, 'e+ «! - 4 `IG' y.;j.' w '5 :. e, -.. :.f f { T.. f.e :. "'; `wy'{! {. :..+ :7. / /. J' j / < 'J,.%p.ffR {. ;4- l v - Y 4.. '..:.k., "'"f""... -.w e. j.,s "!S" '' ;.I+!},; M#+'+`.y!M'' "'+'`'!""I ;.'.... w4 w + ` ' y. j :'. '. 'L.. Y ; y -,, y u..,. j }'. 4,. ',l.l. wf. ` R.3#. s d f, :, ;- ;} I ' c. j ` ''.,w :;, I; j,:". l j '' ^ -- f C '.+ l--y',`4 'l '.T.. ;,f L,.,, + " :.j.. :f+n j f: '.,.. {{},.I '.., ' : 'l.:.''.:' f `; :':' :3 l:.w:.l.63 IL f. 4..T.f S,':**,^7#,.. '`.. + f F..""""T.*"'"' L. +,..,,! l f ' e.. 3,,.,. y.,.,x. F...«. :, ` '. k :. l -.. a.. :/ ` I..,. + p. me. -..." {gy - ;? ` j..,t s ` =Ef,. -.,.Y! `,y, j ± f '<,: ' a.,.,.' u. :,ll wll,3 'l -. Z. f' $ '3p, 4 ', 0, { ",`! +# ` j '!,`.#T : ::::. :w v %'... '' j 'S. `. (.,, 'C, C- l' s, p's 3 K G M M U.N ;w f j - l ;-?, ".. - ".' : '.n.:+f#fb#af##,.`. '! BF RRa `«,.%'f `,,,,,, `{.j s ' " f,j', `J,. + ' ': ay G! N C 5`R Å Df T Q '.. J ;' j! o ' :: +., ',; ' 49 j S?; f, ---'^...:"'y" '': ".` ^: ' '. '(.7,. lufp+, (//". (' ^ f,'f. ` (/..].Y,.. O f.: J, M ' å.' :, -.\^`, ' / f /. `"! ' LA J 3 l ', j f!'`. j.?4s. f /. ' {».'',.}^f'; `+ ja '4.,..,,.,.,,.. -..,......,, T.

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Refleksjon og transmisjon av transverselle bølger på en streng

Refleksjon og transmisjon av transverselle bølger på en streng Reflesjon og ansmsjon av ansveselle bølge på en seng Fgu vse o lange senge med masse pe lengde og 2 som e sjøe sammen ogo, x 0. x-asen lgge paallel med sengen. V sal se hva som sje med en bølge som passee

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Transistorkonfigurasjoner: Det er tre hovedmåter å plassere en FET/BJT i en arkitektur:

Transistorkonfigurasjoner: Det er tre hovedmåter å plassere en FET/BJT i en arkitektur: 0. Foseke akiekue Nå e asiso skal bukes il e foseke, oscillao, file, seso, ec. så vil de væe behov fo passive elemee som mosade, kodesaoe og spole ud asisoe. Disse vil søge fo biasig slik a asisoe få ikig

Detaljer

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Nosk mal: Saside (ilak mo kenkelse av opphavse m.m. på Inene) Sian Fagenæs og Espen Anebeg Bøse Opphavsesfoeningen elg. 1 Poposisjon om ilak mo opphavseskenkelse på Inene Inngå som del av helhelig evisjon

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner Newons ede lo Knemkk o og e dmensone 31.1.213 husk: nnleeng oblg #1 Mndg, 4.eb. kl.1 YS-MEK 111 31.1.213 1 Newons ede lo: Enhe knng h lld og lsende en moknng, elle den gensdge påknng o legeme på hende

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Kap. 8-4 Press- og krympeforbindelse

Kap. 8-4 Press- og krympeforbindelse K. -4 Pess- og kymefobdelse.4. Dmesjoeg v kymefobdelse Dmesjoeg v kymefobdelse fslegge e essmo slk kokykke () mellom delee e lsekkelg å oveføe belsge e gldg og kke så so segee v elle ksel bl fo høy Kymefobdelse

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

Nye opplysninger i en deloppgave gjelder bare denne deloppgaven.

Nye opplysninger i en deloppgave gjelder bare denne deloppgaven. Oppgave a) Hva e åvedie av k o 7 å å ea e 5 %? b) Aa a du see k i bake. Hvo ye ka du heve ee å å ea e 5 % de føse 4 åee og deee sige il 7 % ålig? c) E bukbil kose k. Bile ka selges fo k 7 ee 6 å. Hva e

Detaljer

FAG: FYS122 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad

FAG: FYS122 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad UNVEEE DE ad E K M E N O P P V E : F: FY Fkk ÆE: Fkk : Pe Henk Hogad Klae: Dao:..5 Ekaend, fa-l: 9.. Ekaenoppgaen beå a følgende nall de: 5 nkl. fode nall oppgae: nall edlegg: llae hjelpedle e: Kalkulao

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 1/11 Us indiiduell skiflig eksmen i 1BA 111- Beegelseslæe Mndg. ugus 11 kl. 1.-1. Hjelpemidle: klkulo og elle i fysikk Eksmensoppgen eså 3 side inklude fosiden Sensufis: 1. sepeme

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Løsningsforslag til eksempeloppgave 2 i fysikk 2, 2009

Løsningsforslag til eksempeloppgave 2 i fysikk 2, 2009 Fysikk Eksempeloppgae Løsningsfoslag il eksempeloppgae i fysikk, 9 Del Oppgae Rikige sa på flealgsoppgaene a x e: a) C b) D c) B d) C e) C f) D g) C h) D i) B j) C k) A l) B m) A n) D o) B p) D q) D )

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

ARKITEKTONISK OG FUNKSJONELL OPTIMALISERING I ET ZEB - COM BYGG OSLO

ARKITEKTONISK OG FUNKSJONELL OPTIMALISERING I ET ZEB - COM BYGG OSLO ARKITEKTONISK OG FUNKSJONELL OPTIMALISERING I ET ZEB - COM BYGG OSLO 6515 HOVEDPUNKTER CAMPUS MÅLSETNING PROGRAM/ FUNKSJONALITET/ VOLUMOPPBYGGING MASSIVTRE ELEMENTER BYGNINGSKOMPONENTER MÅLSETNING ARKITEKTONISK

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Flerpartikkelsystemer Massesenter

Flerpartikkelsystemer Massesenter lepakkelsysee assesene.4.3 YS-EK.4.3 YS-EK.4.3 Kollsjone beang a beegelsesenge:,,,, p p p p elassk kollsjon beang a eneg,,,,,,,,,, ( ( fullseng uelassk kollsjon:,,,,,, esusjonskoeffsen: uelassk kollsjon:,,,,

Detaljer

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tllegg nr 1 l Grunnprospek daer 27. ma 2015 henhold l EU's Kommsjonsforordnng nr 809/2004 Tlreelegger Oslo, 25. jun 2015 Uarbede samarbed med DNB Markes 1 av 7 Ord med sor forboksav som benyes llegg l

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

FAG: FYS120 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Margrethe Wold

FAG: FYS120 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Margrethe Wold UNVEEE DE ad E K M E N O P P V E : F: FY Fkk ÆE: Fkk : Pe Henk Hogad Magehe Wold Klae: Dao:..5 Ekaend, fa-l: 9.. Ekaenoppgaen beå a følgende nall de: 6 nkl. fode nall oppgae: nall edlegg: llae hjelpedle

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

FAG: FYS121 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad

FAG: FYS121 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad UNIVERSIEE I GDER Gd E K S M E N S O P P G V E : G: YS kk LÆRER: kk : Pe Henk Hogd Kle: Do: 5.. Ekend, f-l: 9.. Ekenoppgen beå følgende nll de: 5 nkl. fode nll oppge: nll edlegg: lle hjelpedle e: Klkulo

Detaljer

Nytt Bodø rådhus MOTTO: SUB COMMUNIS. Situasjonsplan 1:500 MOTTO: SUB COMMUNIS 1. Sammenheng til by / bydel

Nytt Bodø rådhus MOTTO: SUB COMMUNIS. Situasjonsplan 1:500 MOTTO: SUB COMMUNIS 1. Sammenheng til by / bydel MOTTO: SUB COMMUNIS Situasjonsplan 1:0 Nytt Bodø ådhus Saenheng til by / bydel nkuansefoslaget e baset på Mulighetsstudiens alt.. hvo adinistasjonen salokalisees i Rådhuskvatalet. Det eksisteende Rådhuset

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

NITO VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM 6/3. OlavSørensen. H ' besøk httpz//takstverifisering.nit0.no. 271m2 259m2 627,2m2 kr1300000 kr1 040000

NITO VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM 6/3. OlavSørensen. H ' besøk httpz//takstverifisering.nit0.no. 271m2 259m2 627,2m2 kr1300000 kr1 040000 E] EE l E. Dokd:14004409(08/595-18) ' 401260SENTRUMSVEIEN 10 AVVERDIoe LANErAKsT.`- é O8/595-/8 5,;/, 41'O03/)1-,1 6/3 TAKSTMANN INGENIOR,/ RAPPORTANSVARLIG: Ing. F rdtjof Nansens Ve 49, 8516NARVIK Tlf:

Detaljer

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann UNIVEITETET I GDE Gid E K E N O G V E : FG: FY6 Fikk/Kjei LÆE: Fikk : e Henik Hogd Kjei : Gehe Lehnn Kle: Do: 7.5. Ekenid, f-il: 9.. Ekenogen beå følgende nll ide: 6 inkl. foide og edlegg nll oge: 5 nll

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Tillatte hjelpemidler: Lærebok og kalkulator i samsvar med fakultetet sine regler Oppgave 1 En funksjon f er gitt ved f ( x) ( x 2) e x.

Tillatte hjelpemidler: Lærebok og kalkulator i samsvar med fakultetet sine regler Oppgave 1 En funksjon f er gitt ved f ( x) ( x 2) e x. UNIVERSITETET I BERGEN De maemaisk-nauvienskapelige fakule Eksamen i emne MAT Bukekus i maemaikk Fedag 8 febua, kl 9-4 BOKMÅL Tillae hjelpemidle: Læebok og kalkulao i samsva med fakulee sine egle Oppgave

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen.

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen. ØVRE EIKER KOMMUNE Mø U F 3 Næ ø Mø K F V D.03.204 T 00 P K 55 K 545 K 5 K 00 A Rå Bø S O B K F O Oæ ø E æ ø ø Sy æ. E ø ø. V ø æ. Oø.... /4.... 2/4. ORDFØREREN I ØVRE EIKER. 204 A S F. M Rø S S T L PS

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Vedlegg 3, detaljert oversikt over tiltak, kostnader og planstatus

Vedlegg 3, detaljert oversikt over tiltak, kostnader og planstatus Vedlegg 3, dealje vesk ve lak, ksnade g plansaus lan f sykkellak, 2002-2011 Vedlegg 3 nnehlde dealje vesk ve bl.a. lak, ksnade g plansaus. Nedenf fnnes en fklang l abellene: Seknng Beskve de ulke delseknngene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

2/gm. 1i MW VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. :iii. Sentrumsveien 66, 8540 BALLAN GEN Gnr. 40 Bnr. 266 BALLANGEN Ballangen Kommune Dato for befaring

2/gm. 1i MW VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. :iii. Sentrumsveien 66, 8540 BALLAN GEN Gnr. 40 Bnr. 266 BALLANGEN Ballangen Kommune Dato for befaring \L,\ E E] Dokd:14004394(11I439-2) E _oelanetaksf 40/25 - SENTRUMSVEIE4 56- "«) VERDl- - NIIO 2/gm f T_ A RAPPORTANSVARLIG: Ing 1 59183/)9 TAKSTMANN {NGENIOR < ) "»\ \A'_L"V -I J 1 MW FrdtjofNansens Ve49,

Detaljer

FAG: FYS114 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Grethe Lehrmann

FAG: FYS114 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Grethe Lehrmann UNISITTT I AGD Gid K S A M N S O P P G A : FAG: FYS Fyikk/Kjei LÆ: Fyikk : Pe Henik Hogd Gehe Lehnn Kle: Do:.. kenid, f-il: 9.. kenoppgen eå følgende Anll ide: 6 inkl. foide / edlegg Anll oppge: 5 Anll

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

FAG: FYS117 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

FAG: FYS117 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann UNIVEITETET I AGDE Gid E K A E N O G A V E : FAG: FY7 Fikk/Kjei LÆE: Fikk : e Henik Hogd Kjei : Gehe Lehnn Kle: Do: 7.. Ekenid, f-il: 9.. Ekenoppgen beå følgende Anll ide: 6 inkl. foide og edlegg Anll

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

FAG: FYS115 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Grethe Lehrmann

FAG: FYS115 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Grethe Lehrmann UNIVRSITTT I GDR Gi K S M N S O P P G V : FG: FYS5 Fyikk/Kjei LÆRR: Fyikk : Pe Henik Hog Gehe Lehnn Kle: Do:.. keni, f-il: 9. 4. kenoppgen eå følgene nll ie: 6 inkl. foie / elegg nll oppge: 5 nll elegg:

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

FAG: FYS121 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad

FAG: FYS121 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad UNIVERSITETET I GDER Gad E K S M E N S O P P G V E : FG: FYS Fkk LÆRER: Fkk : Pe Henk Hogad Klae: Dao:.5. Ekaend, fa-l: 9.. Ekaenoppgaen beå a følgende nall de: 6 nkl. fode nall oppgae: nall edlegg: Tllae

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

FAG: FYS122 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Tore Vehus

FAG: FYS122 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Tore Vehus UNIVESITETET I AGDE Giad E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS Fyikk LÆE: Fyikk : Pe Henik Hogad Toe Vehu Klae: Dao:.5.6 Ekaenid, fa-il: 9. 4. Ekaenoppgaen beå a følgende Anall ide: 6 inkl. foide Anall

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVESITETET I AGDE Gimsad E S A M E N S O P P G A V E : AG: MA-9 Maemaikk LÆE: Pe Henik Hogsad lasse: Dao: 6.5. Eksamensid a-il: 9.. Eksamensoppgaven beså av ølgende Anall side: 5 inkl. oside vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611 ØND O I I VIO fi f i ø /-, P If Ii... Oåi.... fi j f ø.... ijøi i j..... ø..... yi f.... N å..... i yå..... jøf..... i y..... æi if å å f...... i f... iii... P i i jø.... ø i...., - øjii..... æjii.....

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

FAG: FYS120 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad

FAG: FYS120 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad UNIVERITETET I AGDER Giad E K A M E N O P P G A V E : FAG: FY Fikk LÆRER: Fikk : Pe Henik Hogad Klae: Dao:.5.4 Ekaenid, fa-il: 9. 4. Ekaenoppgaen beå a følgende Anall ide: 5 inkl. foide Anall oppgae: 4

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innlednngg 2. Demokt, smbed og medvknng 3. Geneell nomsjon b 4. Intensjonlseng e 5. Studestt 6. Studegjennomøngen 7. Bblotek 8. IT l 9. Studentveled 1. Innlednng g 2. Demokt, smbed

Detaljer