Frittliggende enebolig med garasje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frittliggende enebolig med garasje"

Transkript

1 VADSØ Gensen 2A Flggende enebolg med gaasje Flggende enebolg med gaasje, belggende Mdbyen med ko avsand l desanlegg, skole sam bymaka/ Fossen nod. Adesse: Gensen 2A Salgsved: k ,byggeå: 952 BTA: 28m2 BRA : 200m2 BRA P-om: 6m2 BRA S-om: 39m2 Advoka Pe S. Johannessenmna - lf

2 FOTO Kjøkken Sue 2

3 FOTO soveom 3

4 FOTO Kjellesue 4

5 Sak n Salgsoppgave Beegnelse: Gn.0 Bn.478 Byggeå: 952 Hjemmel l gunn: En Åse Lagesen Salgsfom: Tvangssalg beslue av Øs-Fnnmak nge. Oppnevn som medhjelpe: Advoka Pe S. Johannessen Fel og mangle: Medhjelpe kjenne kke l a eendommen ha fel og/elle mangle som de kke e opplys om. De bemekes a lov om avhendng av fas egedom kke få anvendelse på vangssalg. Mangelsnnsgelse kan lkevel gjøes gjeldende desom de kke e g, elle e g felakge opplysnnge om eendommen, som må anas å ha ha nnvknng på salge. Hefelse: Eendommen selges f fo pengehefelse. Belggenhe: Eendommen lgge Mdbyen med ko avsand l desanlegg, skole og bymaka/fossen nod sam flee av de soe offenlge abedsplassene Vadsø. Tomen e elav fla, oppabede med plen og plane med so ba og løvæ sam buske langs omegensa på vessden. Eendommen e nngjede på e sde. Pakeng: Bloppsllngsplass. Ve, vann og kloakk: Offenlg vann og avløp, sam adkoms l eendommen fa offenlg ve. Sepkank e plasse på eendommens nodsde mo Gensen..eg: Vndfang, gang, ene, bad, o soveom, sue, kjøkken, bod og appeoppgang. Lof: Usole bod. Øvge bygg: Gaasje, byggeå 952 (BTA) 26 kvm. Oppvamng: 3 fase sømnnak og skngsskap e mone 2006 og så plasse på vegg appegang l lof. De e kke femlag samsvaseklæng fobndelse med nsallasjonen. Fodelngsne e geneel åpen anlegg. Avgfe: Kommunale avgfe ca. k.3.466,- p. å. De as fobehold om gebyendng. Lknngsved: K ,- følge Skaeeaens bolgkalkulao. Enegmekng: F med fage oange Vsnng: Ee næmee avale med megle. Eendommen vudees solg den sand den e ved beskgelsen. Taks: Se vedlag skadeaks dae den Vedaks: k ,- med skaden Omkosnnge: Dokumenavgf l saen 2,5 % av kjøpesum. Tnglysngsgeby fo skjøe k. 525,-. Tnglysngsgeby fo hve paneesdokumen k. 525,- og k. 72,- fo aesgeby. Oppgjø beales l: Medhjelpeen, advoka Pe S. Johannessen Kono Innhold: Ueg.: Tappegang, ene, bad, kjellesue, kjøkkenkok, fellesom, soveom, appegang mo hage, bod og fyom. 5

6 Budfs: Ee loven kan de bae as hensyn l bud som e bndende fo budgveen mns 6 uke. Desom paene og egheshavene l eendommen samykke, kan de as hensyn l bud med bndngsd ned l o uke. Bealngsfs: Oppgjøsdagen e 3 månede ee a medhjelpeen ha begjæ bude sadfese. Bealngsplk nneffe allkevel kke fø o uke ee a sadfeselseskjennelsen e eskafg, men desom dee dspunk e senee enn oppgjøsdagen, løpe en ene på 6% p.a. de mellom lggende dsom. Medhjelpe: Advoka mna Pe S. Johannessen (H) Adesse: Kkeg. 22 pb. 254, 98 Vadsø Tlf.: Tfax: e-mal: Hjemmesde: Salgsoppgaven kan lases deke fa hjemmesden. Eendomskono: Saksbehandle: Au. Adv. flm. Anne Lse Haavold lf Emal: Vedlegg l salgsoppgaven: Oeneng l kjøpsneessee om vangssalg ved medhjelpe. Taks dae den Vedvudeng dae den Skadeaks dae den Gunnboksuskf Enegaes Regulengska med besemmelse Tegnnge Budskjema 6

7 ORIENTERING TIL KJØPSINTERESSERTE OM TVANGSSALG VED MEDHJELPER Den nye lov om vangsfullbydelse åde kaf. janua 993. En av de vkgse endngene fohold l den dlgee lov e a vangssalg av fas eendom so useknng skje j ennon medhj elge, sede fo ved vangsauksjon. De e lovens hensk a slke salg skal foegå mes mulg lk fvllge salg j ennon advoka elle eendomsmegle. På en del vkge punke e de mdled foskjell. A eendommen vangsselges nnebæe a de e fngeen, og kke ee av eendommen som a beslunngene salgsposesessen. Opplysnnge om eendommen. Den oppnevne medhj elge plke å nnhene og konollee nødvendge opplysnnge om eendommen, på samme måe som ved vanlg eendomsmeglng. Dsse opplysnnge skal nedegnes en salgsoppgave, som skal lsles alle kj øpsneessee. De skal dessuen avholdes vsnnge på vanlg måe. Væ nøye nå du beskge eendommen. Ta j ene med en bygnngskyndg. De kan væe fonufg å få avhold en lsandsappo. En lsandsappo e en j ennomgang av eendommens bygnngsmessge sandad. Fel og mangle. Som hovedegel oveas en eendom kjøp på vangssalg den sand den befnne seg. Lov om avhendng av fas eendom få kke anvendelse. Dee nnebæe a eklamasjonsmulgheene e begense. Kjøpeen kan mdled keve psavslag desom - eendommen kke svae l opplysnnge om vesenlge fohold som medhjelpeen ha g, elle - medhjelpeen ha fosøm å g opplysnnge om vesenlge fohold som han måe kjenne l og som kjøpeen hadde gunn l å egne med å få, - elle eendommen e vesenlg dålgee sand enn kjøpeen hadde gunn l å egne med, og - dsse fohold kan anas å ha nnvknng på kjøpe. KjØpeen kan kke heve kjøpe, men keve psavslag, evenuel ved søksmål mo de som ha få den del av kjøpesummen som keves eduse. 7

8 Kjøpesummen må beales selv om de keves psavslag, mn kjøpeen kan keve a den del av summen som ammes av k.ve psaysl. kle uøeal l de beegede nnl saken e avj o, desom kke angeen fnne kave åpenba gunnløs. Desom hele elle dele av eendommen e boled, ovea kjøpeen selv ansvae fo e evenuel leefohold. Bud. Bud nngs hovedsak som ved odnæ eendomsmeglng. En vesenlg foskjell e a e bud fo å komme beaknng må væe bndende fo bydeen mns 6 uke. Dee kan mdled ee avale mellom paene nedkoes l mnmum 2 uke. I pakss vl dee væe fo le. Ved salg av andelslelghee e fsen 3 uke. Bud som nneholde fobehold om fnanseng vl nomal kke bl anbefal godkjen fø fnansengen e odne. Anbefalng av baud. Medhjelpeen kan ee loven kke aksepee e nnkomme bud. Han foelegge bude fo saksøkeen og ande egheshavee, og be om a saksøkeen belj æe bude sadfese. Saksøkeen kan unnlae å fjøe dee, og også ekke hele saken lbake nnl bue e sadfese av namseen. (Dee kan skje desom saksøke odne s j eldsfohold sse len. Medhjelpeen vl de enkele lfelle kunne uale seg om sannsynlgheen fo dee.) De usedes kke kj Øpekonak. Sadfeselseskj ennelsen e bekefelsen på a kjøpe e komme sand. Oppgjø og oveagelse. Oppj øsdagen e e månede ee a medhjelpeen be om a bude belj æes sadfese. Ee oppj øsdagen påløpe moaene. Desom eendommen e faveke, kan medhjelpeen ee anmodnng fa kj Øpeen llae a oveagelse skje dlgee, nå kjøpesummen e beal. Dog bø kke nnflyng skje fø ankefsen ha uløp. Desom en anke kke e avj o fø oppj øsdagen nne, foskyves bealngsplken. Kjøpe kan velge mellom å beale kjøpesummen p. oppj øsdao elle beale 6 ene fem l bealngsplk nne. Ee a kjøpeen e bl ee, ovea han skoen fo eendommen, og må selv søge fo fosknge ec. 8

9 Anken ove sadfeselsen. Sadfeselseskj ennelsen kan angpes ved anke. Ankefsen e en måned fa kjennelsen avses. En anke kan som hovedegel kke begunnes med nnvendnge som kke ha væ femsa ovefo namseen fø kjennelsen avses. Saksøkes faflyng. Nå kjøpeen e bl ee av eendommen, plke saksøke og hans hussand å faflye den. Flye kke saksøke fvllg nå kjøpeen skal ovea eendommen, kan kjøpe uen geby keve ukaselse ee a kjøpeen ha nnbeal kjøpesummen. Kj Øpe plke da å søge fo evenuell bokjøng og lagng av nvena. Besj æng om ukaselse kan sendes Namsmannen de dsk eendommen e. Skjøe. Nå kjøpesummen e beal og kjøpe ha bl ee, vl Namseen usede skjøe som skal nglyses på eendommen. Nå vangssalgsskjøe nglyses bl samlge pengehefelse som foge ee hadde på eendommen, og som kjøpe kke skal ovea, slee. Tlsvaende vl medhjelpe ved evev av andelslelghe søge fo a adkomsdokumenene bl lanspoe den nye ee. Ovensående e men å g en ovesk ove hovedeglene ved vangssalg av fas eendom ved medhjelpe. Femsllngen e kke uømmende. De flese av de akuelle besemmelse e nna lov om vangsfullbydelse av 26. jun 992, kapel og 2. 9

10 RApPCRTANSVØIG: Nvnen Analyse s Inguf NskavØ Peslelvaa Posboks 354, 98 VADSØ Tlf: 0 Ob I2 62 E pos: Ta. fyggee bvfghande 0 EØI- G IA.NET.KT F.s Eva A dess VIkkln. Konnnune I,emmeshave-e Dao fo efang Buksaeal: Buksaeal pmædel (Ø-RC: Tomeaea: Nomal makdsvd: Anbefal låneved: GØnsen 2A? 980 'ADØ bn. lu Bn. 478 VADSØ ''.A DSØ IVU'TE.a9.2 4 m m S m k S00 U00 k 2f 0 ' fnske ju a s `ekk a pp oen s gy lde ghe? Skann R-kden med dn moblefn, ele. besøk hp.l/aksveseng.no.na Q 0

11 EØI- G LÅNETAKST Fasl edm endamsbeegnelse, hjenelshav xn.x.. s yggee bolghandel Adesse bn. Bn. Fese.n. Seksj.n. Bolgnumme gensen 2A Q 478 Posn, Possed kommune mådelbydel $d ØØ ØØ {I] Rkvan Kn Lagesen Hjemmlhave(e} ØSØ K0ILTNE Tsedelopplysnnge g av beskgelsesdao En Lagesn og Knu H. Bndksen z 'ensse - enelle opplysnnge Taksen kun base. på vsuell befang uen nngep byggvk, men kn vaee supple me enkle må.lnge som da vl femgå av aksen. Legg meke l a vedaks kke e en lsandsappa som besl.ve yges eknske lsand. Desom ene aksen e elde enn b månede bø aksngenøen Cnakes fa ny befang og apgdaeng. Taksoppdage e ufø som uavhengg aksmann. Femlag unnlokuskf e fa 2f. Sammendag EenØunen lg e elc eale bolgomåde besånde av - easjes enebolge. Bcalgen e bygd 952 cog senee ne modense. Plansnngen e noe umodene g udsmessg. Me enda aldspcnen wi bolgen egne sg fo en mddels so fam.le, mådbkels - BelggeØe - l',ijø Eendommen lgge Mdby ned ka ansand I desanegg, sale g bymakalfossen nod s.m fee av de sas nge abedsplassene Vds Nomal afkk Gensen gom passee donmen. Regulengsmesg fohold mde egul+ l bolgfomål. Gensen 2A, 980Q VADSØ Befangsdao; lnale; Navaen Analyse as Gn: a en: 7s 2.os.2a2 Sde av ngulf Nskaaa

12 O VEØI- G LANETAKST Fas eendom :} I T, yggee bolghanda! Eendommens om Tomeaeal m' Type omb Fesedens Ålg feseavgf Bofeses navn 682 Fesed ucpså Tomens beskaffenhe (også vann, ve, kloakk m..) Tomen e elav Ia, oppabede med plen og glane med soe ba- og IØv sam buske langs oensa på vessden. Eendommen e nnede på på e sde. C7ffenlg vann ag avøp, sam adkoms l eendommen fa offenlg ve. Sepkkum e plasse på eendommens nodsde mo Gensen. Plenen va ovegodd på befangsdspunke og de Øas a fall fa unnnen kke e lfedssllende. 3'engfohvl Gunnen anas beså av moenemasse. Eendnmens bygnnge TyFe bygg BYgge Rehab.-Tombygd å A Enebolg 352 $ gaasje ukjen Lknng.ved f å) jpså KjØpesun / KØSps Fvskngsselskp Plsenumme Type faskng Bgngsmessg beskvelse Fundameneng, guønmu o kjellegulv PlasssØp be.ong ana lag fosf dybde. I hh snuegnng kjellegulv søp på kulemasse og sole på nnsden. I legg ve gnngn a de e lag o sk. 2 2 " densø unde kul und gunnmuen. U da byggedspunk anas de a de kke lgge fukspee elle og solasjon bakken unde kjellegulv. Gunnmu mop sø unnede kelleom ha en sk $ekk/ evne md å veggn og e ykke nn mo amme, noe som dyde p jaåykk zenfa. De eses fuklekkasj enn m spekken. Rom foan kjellesue ha søpjenssluk beonggulve. Spo på gulve og da feeluke ppe ndkee a nedbø enge nn bolgen gjennom ppa. Sluk e oppfyl med vann og de as a denne e e. AvlØp o,g sluk anefales kanoll+. moons#uksjonsmeode ove gunnmu og uvendge fasade Yevegge ans opgfø med bakkelemme som beskeve på planegnng, kledd med upanel og vnde papp på begge sde, uleke cog kledd med sående panel. Easjesl le hh snuegnng bygge med ejelkel og anas usole. Ile e fyl med glassva hh dadens ggeskkk. Fa Cjelle e de en nnbyg appeoppgang fo adkoms l hage på søsyda. TapgelØp beong. Tappa mangle ekkvklhåndls på vegg. Gensen 2A, 9800'VADSQ Befagsdaa: Inale: Navaen Analyse as gn: Hn. 478.os.a Sde 2 av 7 ngulf Nkavaa 2

13 DI- G LÅN`I'AT Fas eedom Y99ee bolghandel DØ g vndue Vndue- hovedeasjen esåu av 3 Iag soleglass fa poduksjonså I Cu.nne levedsbaknnge må ndune Påegnes uskfe løpe f å. I kjelle e de dobbelvndue med enkel vndusamme på u- og nnsden. KØmnngsvndu soveom kjelly lfedsslle ke kas fl mnngse. soe. yedø av eals. På bgg sde aj yedø e de sdefel med lag glass DØ mangle uvendg beslag unde eskel. FunxfyllngdØ fl fyom lfec3sslle ck bannkav. alkosuksjn md y VlØne akkqnsuksjcn hvo halvdelen av ake lengdenngen feså a plassbgde aksoffe og Øw feså av spee leg på knevegge. Take e kledd med ako og ekle med sålplae. I hmlng e d lag 5fl mm nealull med plasfal som. e lag gyve solasjonen. Plassn av pusen e e byggefel. TkoYgg ove app På søs lygge a møna akkonsuksjon med spee, kledd med ao,.na sole ag ekke med shngi. Takenne ag nedløø av plas med ukas ave eeng. n meallsge lg p e scam adkoms l pp. kpe, ldsede og oppanung Bolgen Ia a ppe som anas oppfe av eglsen. eflaene e husse ag mal. Ppe på susda e lkne psvn sue og kjllsue. Ppe på nadsd e bknye senafngsanlegg hjelle. SnalFyngsanlgge benyes kke yl opgvanng flg ee. gpamng med vampunpe sym e passe sua og supple med vedovn. Bad og vaskeom Bad hovdeasjn ha vnylbeg på cal m oppbe langs vegge. Belegge ha benn- /svmeke und vaneø ul. BadeE beså a n I20 cm badeomsnnednng med lneg sevan, duskbne og w Få vgge e de mflne våomspla md espaex elle.lsfaende ovfle. El.sy avekksvfe nane a Bad klle h. badeka, wc og evan man p veg. Bade bukes dag som Vaskeom hvo de e plasse n vaskemasen og n Økeomnel. El.sy vekksfe mone vegg. KjØkken omsg kjkkn neø js eøn, an.ne skog g hel maø Øne. ednne h nege oppvaskmaskn og plass fo kmy og kjøeskap. jøkkene fa glass % mddis sa spssuemølemen. Invende oveflue Hmlng kleød eed ma.le hmlngsple, vegge enen mal plae elle apese v mal. gulv sut gang og en e belag med pak. gulv foøvg e belag med vnyl, mi beong og la:kkee ebyd. Tegge fyom e mal beong og hmlng e l.iedd ned eenglae. eleksk anlegg Nyk 3-fase sømnnak og skngsskap e mone a 2Ø0f og så plasse på vgg appegang d cf. D kke femlag samsvaseklæng fobndelse med nsallasjonen. Fadengsne e geneel åpen anlegg. Gensen 2A, 9800 VACS Bfangsdao: Inale. Nvaen Analyse as Gn: } Bn: a CQ 3 ay 7 ngulf Nskavaa 3

14 0 VØI- QG,ANETAKST Fas eendom IT- a. yggee boghadel A,nn# bannsluknngsappaa e plasse skyvdøsgadeobe soveom. De. e kke daoangvelse fo alde e7e fo konoll på appaae. F høyde spp l kjelle og IoF Ylfedsslle kke dagens mnsekav. Qljeank e nedgavd nodves fo bolgen. de ana den e dam. Tanken e kke nspse. Kanal av snk fa lufnnak l fyom føs unde hmlng ene kjelle jnnom gunnmuen og e USflI. UfØelsen anbefales konolle av bnnlsyne. Teasse: Bolgen ha a easse/veandae hhv mo ves med adkoms fa sue og den ande mo syd med adkoms fa yegangenlvndfange. Tassepla ves e flg ees opplysnnge uskfe a Z0$ og bese 2. Begge pangene helle som følg av sennge und søyene. Rekkvek lfedsslle kke nnns kav l høyde. Tapp fa easse s mangle ekkvek. Geneel om ande bygg gaasje ha ngmu av beong og søg beonggulv på ana kuluasse. C}ve gulv gaasjen synes en langsgående spekkvn mmuen. Spek.en e også synlg Y unned kjelleom. SØvegg gaasjen e nnvendg kledd med gpsplae mo bod. F Ø e vegge usale. T.k e e mec sålpl. Gaasjen ha dkams va vgpeg. ØALBEREGNING Aelmlnene denne appoen må]es ee bansjesandafes 'T;sbansjcns nnsnje ved aealmålng av bqle". Rennsnjene ha N5 3Q:?? som ugangspunk, nen nhlde pessenge fa ealeepe ag enjane fbdlse ned aealmålng vc om:senn og'elle vedseå, av boenhee. Ved moc nem N5 394f:Z}2 ag 'Tulcsbajes emnslne fo aealmålng av bole" ele annen lknnvl e de speselle eene fo aealmålng av bolge Ta}shansjen enngsnj g l bunn. "Ta}:sb.:ssjens Enneslnje fo:ue:mn av he" us av nomasonsse3skapec ved o e c,su cljenelg p og De vkgse pssenene e: Ae oppgs hele kvadme appoen, o gjelde fc ee dspunl:c oppznlngen fan sed. Buoaeal HTAI ved a}:sng def ne som aeala som becnss av mluendc vccveg ulvsyde. o Iellc l måc skllevegcn l ancn bksenhec oge' felcsel. Buksaeal BRA} e buoele (BT') mnus aeal sau opg.s av yece. vedge AREALER Se åpnnge enn ndvng åpnnge esjeklle fo apø, hese. sjake o necde, egnes k:e med e.jcns anal. Hvs app ng pnngn, egnes appeas h4sonalpaeksjon med sasjens nc:l. Rom ska] ha akoms a ganb gulv. anmenes buk kan vacc sd med bgaskfenc selv am de e n3leved. ;4ARKEUSFRIG Ved nkedsføn av badge skal BRA u P-ROM appgs. Øenne appan vse hvlke eam som nne kaceoene P-R{3 og S-R0V. Foengen e base på ngslnjcnc o l:smannens ege skjenn. En bukndnn av om. kn ha beydnng 'o hvlken kaeego mmme lhp. Fo beeen v bygnngsaele faandels med omes unyelse gjelcec ee måleele, Gensen 2A, 90 VADSØ Befangsdao:!aale: Navaen Analyse as Gn. o Bn. 478 X.09,202 åv 7 Ilgulf (skava 4

15 0 ERI3I- CJ- IA,NTAKT Fas eendom Ta. -- yggee bolghandel Rvsu A F.nhnlQ APl Eas,e Buoaeal (3TA m Buksaeal(BØ) m2 Toe p-o s-a Kjelle ? b Y.e I { Laf 0 Q D Sum bygnng 28 2U0 f 39 Rva A F.nahnla nmfnplnn EASjc PmØe am P-R3M) SQundeee om (S-R Kjelle Tappegang, ene, bad, kjellesue, kjøkkenok, hod ag fyom fellesom, soveom,appegang ma hage..e Vndfang, gang, ene, had, o sovean, sue Qg k,økken. Bod og appegang Lof Usvle bod Rs R C:AsP - snap Easje BoaØl ABTA) 2 uksaøl (3Ø} m Toel P-ROM -RQh. 2? 0? Sum bygnng Byd B: Gaasje - omfodelng Easje Pme am {P-RQM) Skundae om {SROM} l. Blppllngsplass!m ap hvq Sum ale bygnnge Buoaeal (BTA m' BcuksaeAl BRA} m Toal '-IJII S-RUM [a mmen#e l aealbeegng+en Cnnendge aealy e apmål. [vndg aeal {BTA e beeg, Kanmenae l uboksblade n.m. hefelse: Panopblsjcn fl gjensdge N7R SbØk ASA(Gunnlaakuskf 26} B akfese ha panea endmmen fa nnl ås fofal feseavgf. enommen fqusees solg f fa enghefelse. Sevue: Bemmelse om e,vann,koakk,eeksle ldne mv. ØQU3 Gensen 2A, 9500 VADSØ Øefangsdao: Inale: Navaen Analyse as gn: o Bn: aps.s.2o2 de a ' Inguf Nskavaa 5

16 Teas vedbeegnng VEØI- G IÅITA.KST Fas eendome - - yggee bolghanda! Beegnede byggekcsnade, Hovedy,gg k 2 f eeduksjon -Hovedb}gg 47 % k 257 Q43 BeegnØe byggkosnade ee fdag = k 47 I7 Beegnede byggekosnade, yg B k 20 D4 -vededuksjon -Bygg B 35 % k 42 OOQ Beegnede byggkosnae ee fadag = k 78 QQ Same sum beegnede bggekosknade = k T'?IVF'C llcl. agpabedelse + k f 8D Sum feegne eknsk ved = k f7 000 E å'silcl S Balen lgge foøldsvs senal cmåd fohold skl, senum, banehage og kod. se l cmdene jod fo byen. Næhe fl bsenuz og øisn på blgn j den sed en opagade.ng f en mddels so famle da. gl maedsnesse. x.is OIl :ppdagsge Øå konollee de dokumne fo e uel l og nangl+e fø- de beye EedØmmen ec kkje kanoll fo skjule fel og mangle. fa vsul beskgelse og nhne pplsng se.es deslf Des noal sgsvd: 4 Afl Iånvd: S sed og dae T'aksgenø, '. acs dn 29- s ' '.. -!'. Ingulf lskava Isu, enkse Gensøn 2A, ØsO VADSØ Befangscao: Inale; olavaen Analyse a nx: 0 Bn: a$.as.a Sde 6 av? nu Nskava 6

17 Dumenlonoll elag: Bolgees egeneklæng '"egnnge uas j onsk Cskf av gunnboku) Vedlag: B olges genelan Tegnnge Suasjonska Uskf av gunnbok2qf ) VERDI I..Å,NETAKST 's eå+m. 'Y99ee bnlghadal Gensen 2A, 9800 VADS Befngsdao. Inale: Navaen Analyse as Gn: D Bn: ld 7 Y 7 Ingolf Nskavaa 7

18 Vedvudeng a. yggee bolghandel Vudeng av omseelghe Svæ lav Mege høy Kofae begunnelse fo ovensående valg Bolgen ha nomalsandad fo dsepoken de e oppfø men modense mh bad, kjøkken og gulvflae hovedeasj en på 980/90-alle. Enkel adkoms sam næhe l bysenum, flee av de soe offenlge abedsplassene kommunen, banehage, skole fo alle nn, fomåde og lekeplass bda l noe øk makedsneesse Annen nfomasjon om eendommen Base på opplysnnge g av ee Konsesjon Boe Fokjøpse Anses dee å ha konsekvens fo vedvudengen: QJa ONe Anne (se kommena) Kommena l anne Beskvelse Eendommen selges ee vangsgunnlag. Dee medføe som egel a omsenngsveden vl kunne lgge noe lavee enn ved e f salg pga dsaspeke posessen med salge sam selges svake nnflyelse på vudeng av nnkomne bud. I fobndelse med en vedaks foea høsen 202 e ana makedsved sa l k ,-. Ana makedsved nåvæende suasjon e sa noe lavee. Vedkonklusjon Oppåagsgve må konollee dee dokumene fo evenuelle fel og mangle fø de benyes Vude makedsved l k ,- ',Undeskfe ' Sed/Dao Taksngenø Vadsø den 24/4-203 Ingulf Nskavaa o Ønske du a spekke appoens gyldghe. Skann QR-koden med dn moblelefon, elle besøk hp://aksvefseng.no.no 0,- Gensen 2 A, 9800 VADSØ Befangsdao: Inale: Navaen Analyse as Gn: 0 Bn: Slde 2 av 2ngulf Nskavaa 8

19 Foskngsake: En Åse Lagesen Skadeadesse: Gensen 2 A, 9800 VADSØ Skadenumme: Inspeksjonsselskap: Og.numme: Web: Adesse: Posn/sed: Epos: Telefon: Telefax: Navaen Analyse AS Inspekø: P.b. 354 Adesse; 98 VADSØ Posn/sed: Epos: Telefon: Moblelefon: Ingulf Nskavaa Peselvg 9800 VADSØ ngulf.nskavaaønavaen.no Sed/dao: Rappo-I D: Gensen 2 A, 9800 VADSØ / 3.Q.204 (bef.) / , 4:7:54 (appodao) Analyseaks Noge AIS 9

20 Foskngsselskap: Foskngsselskap: Skadenumme: Skadeype: Skadedao: Befangsdao: Rekve dao: DNB Skadefoskng AS Vannskade Desembe Foskngsake: Navn: Pvå ådesse: Telefon pva: Telefon jobb: Moblelefon: Epos: Tlsede på befangen: En Åse Lagesen Gensen 2 A, 9800 /AD Teje Ivesen, ølegge fa Comfo Bend &Bøy as. Fomala fo skadeappo ) Bygnngsype Anne ) Skadesed Gensen 2 A, VadsØ 2) Eefom Selvee ` 5) Konakpesons Advokafullmekg Anne Lse navn, Haavold, lknynng,lf.n 3) Husfoskng, Vlla bass 6) Skadebehandles Sonja Lndvk, 0488 Deknngsbeskvelse :navn, lf.n Kafg kulde og mye vnd desembe 203 anas å væe åsak l skade. Bolg ha så uen lsyn denne peoden. geneelle opplysnnge ) Anall easje 2 5) Easjeskllee av Te 2) Takkonsuksjon Salak 6) Byggeå / 952 nnflye 3) Yeakekkng Pappak 7) Ko beskvelse Se vedlag låne- og vedaks av bygnng: Tlsand av åc - åc å.,.,,,,.,,,,,.w,.,..,,..w..m..µ.....,..,..,w.4,, mµ..,w.,,..w,,,.,,.,,,,.,.,.,.,. 4) Yevegge av Bndngsvek { 8) E bolgen hel ne elle delvs uled? Skadeåsak - hendelsesfoløp ) ANA kode Vann AAH Manglende vame bygge 3) Alde på nnvendge ø 2) Maealype på Galvansee Ø, kobbeø og 4) Maealype på nnvendge ø pvc Ø =ø l vamelkjøleanlegg > 25 å El. galy. Ø Skadeomfang nnbo/løsøe De e kke nnbo/løsøe bolgen. Skaden fousees ubede som beskeve denne appo. De gjøes spesel oppmeksom på: - Avvke skadeomfange fa de som e beskeve#, må den som behandle skaden konakes - Bl kke avvk meld, kan kke esanng fo denne del av epaasjonskosnadene påegnes - Evenuelle mekosnade pga valg anne maeale og/elle uføelse må bekoses av foskngsake Sed/dao: Gensen 2 A, 9800 VADSØ / (bef.) Skadenumme: , Rappo-ID: / , 4:7:54 (appodao) Sde 2 av 6 Noge Analyseaks AIS 20

21 Skadeomfang bygnng ubedng Røbudd delevegg mellom dusj og lsøende soveom. Fukskade hmlng appeom kjelle sam ufoe panel vegg samme sed. Vannskade dele av gulv og dele av panel ufoe yevegg kjellesue sam øbudd flee sede nnkassng unde hmlng samme om. Vannskade hmlng ved øoppskk bad kjelle. Iveksae lak - Aval femdf -Med hvem? Comfo Bend &Bøy as ha væ lkal fo nng av ø og påvsnng av øbudd. Foøvg e de kke besl yelgee bsand. Repaasjon Røfønge l adaoe kjelle og o soveom hovedeasjen må skfes. E blandebae e fosspeng. Røføng skjul delevegg mellom bad og soveom må byes. Bygnngsmessge abede: Rvng av hmlng kjellegang og kjellebad. Rvng av panel klednng på gunnmu kjellegang og kjellesue. Rvng av nnkassng fo øfønge kjellesue. Rvng av dele av lfaeguly kjellesue. Gjenoppbyggng av nevne konsuksjone. SkadesanenØ Uove oppsugng av vann og økng av bygnngskonsuksjone e de kke veksa yelgee saneng. Reg ens - Ansva - ldenf kas jon De anas a de kke e egessmulghe mo edjepa. Konklusjon Bolgen e faflye og vame avslå. Eendommen ha så uen lsyn og få skade som følge av fos. Undeegnede e bed om å vudee nedgangen ved ee skade. Den 24/4-203 ble ana makedsved sa l k ,- av neg. Med denne skaden som kke e fullsendg avdekke mh omfang da de kke e gjo nngep konsuksjonene vl makede sannsynlgvs legge nn en eksa skng mo uvene skadeomfang. Makedsmekansmene e også slk a desom de e nødvendg med abede fo å gjøe bolgen bokla vl dee medføe e søe fall bealngsvllgheen enn de abedene e kalkule l. Skaden fousees ubede som beskeve denne appo. De gjøes spesel oppmeksom på: - Avvke skadeomfange fa de som e beskeve, må den som behandle skaden konakes - Bl kke avvk meld, kan kke esanng fo denne del av epaasjonskosnadene påegnes - Evenuelle mekosnade pga valg anne maeale og/elle uføelse må bekoses av foskngsake Sed/dao: Gensen 2 A, 980 VADSØ / 3,0.204 (bef.) Skadenumme: Rappo-I D: / , 4:7:54 (appodao) Sde 3 av 6 S Noge Aås 2

22 Dee ha med makedsakøenes manglende kunnskap om abedsomfang, admnsasjon av abedene ec. De anas a nomal makedsved defo vl lgge på k ,- med skade. Tdlgee skade De e kke opplys om dlgee lsvaende skade. Ubed ngskosnade Beskvelse Anall Enhe P. enhe Tme Tmeps Toal Anne k ,27 39,7 k 550,00 k 86 82,77 Se vedlag e kalkyle Toal (eks. moms): k 86 82,77 Skaden fousees ubede som beskeve denne appo. De gjøes spesel oppmeksom på: - Avvke skadeomfange fa de som e beskeve, må den som behandle skaden konakes - Bl kke avvk meld, kan kke esanng fo denne del av epaasjonskosnadene påegnes - Evenuelle mekosnade pga valg anne maeale og/elle uføelse må bekoses av foskngsake Sed/dao: Gensen 2 A, 9800 VADSØ / (bef.) Skadenumme: Rappo-ID: / , 4:7:54 (appodao) Sde 4 av 6 Hoeås S` 22

23 B-Ide: Røføng vegg l dusjkabne lekke. Soveom lsøende om. Veggplae soveom mo bad hovedeasje. Lamnaguly soveom må skfes. Hmlng og ufoe klednng kjelleappeomme må skfes. Innkassng av adaoø unde hmlng skfes. Klednng på vegg bakkan skfes. Tlfaeguly skfes en lengde ca,5 mee fa kovegg. Skaden fousees ubede som beskeve denne appo. De gjøes spesel oppmeksom på: - Avvke skadeomfange fa de som e beskeve, må den som behandle skaden konakes - Bl kke avvk meld, kan kke esanng fo denne del av epaasjonskosnadene påegnes - Evenuelle mekosnade pga valg anne maeale og/elle uføelse må bekoses av foskngsake Sed/dao: Gensen 2 A, 9800 VADSØ (bef.) Rappo-I D: / , 4:7:54 (appodao) Skadenumme: Sde 5 av 6 Noge Analysecacs AJS 23

24 sks` Skaden fousees ubede som beskeve denne appo. De gjøes spesel oppmeksom på: - Avvke skadeomfange fa de som e beskeve, må den som behandle skaden konakes - Bl kke avvk meld, kan kke esanng fo denne del av epaasjonskosnadene påegnes - Evenuelle mekosnade pga valg anne maeale og/elle uføelse må bekoses av foskngsake Sed/dao: Gensen 2 A, 9800 VADSØ / (bef.) Skadenumme: Rappo-I D: / , 4:7:54 (appodao) Sde 6 av 6 Noeå 24

25 Navn: Senum Advokae AS Saksbehandle: ALH4 Saksefeanse: 3224 Uskf fa Gunnboken Gådsnumme 0, Buksnumme VADSØ kommune Uskf fa EDR - Eendomsegsee Klde: Tnglysnngsmyndgheen Saens Kavek Uskfsdao Regse l og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavee: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsenngsype: Uoppg VADSØ KOMMUNE ORG.NR: Feseev HJEMMEL TIL FESTE Kjøpesum: Omsenngsype: F salg LAGESEN ERIN ÅSE FØDT: Påegnnq l hjemmel: TVANGSSALG BESLUTTET Navn: LAGESEN EfRIN ÅSE FØDT: TINGRETT: Øs-Fnnmak SAKSN R: TVA-OSFI 08.' TVANGSSALG BESLUTTET Navn: LAGESEN EIRIN ÅSE FØDT: TNGRETT: ØST-FINNMARK TINGREIT SAKSN R: TVA-OSF 22.'! TVANGSSALG BESLUTTET Navn: LAGESEN EIRIN ÅSE FØDT: TIN GREIT: Øs-Fnnmak SAKSN R: TVA-OS F yf4 y.f.f I S` j; -I. j-: '}.' '..J -' - wl J Y.JJf L4- k`e C}'.3.`,E v l.:ey`( l,n v -j y- { e ' #,, 7 0,.,,' p f sw '. 4WI a7 h 4 a:'.., S. :S.- f./ Y; { 6 =; E- y = { '' F' µn,#'. ' '; =)! '' `f y!. -'- '! Y; { 6 =; - E-., y = -. f,., c "! c : 4., {.;;? "'!, ; f!.' ".2: F.vl `.,. `.!'/uff./. l`{j F.I ' s J 25

26 ( '.= :. j l,. E' s(' -F %. ) ssi % ;: '+ S;= ;f-,f PENGEHEFTELSER Hefelse fese: FESTEKONTRAKT - VILKÅR Fesed: 40 å Ålg feseavgf: 0 NOK Tomeved: 0 NOK ÅRLIG AVGIFT NOK 35 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT FORKJØPSRETT FOR GRUNNEIER GJELDER FESTE PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panhave: DNB BANK ASA ORG.NR: GJELDER FESTE PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panhave: DNB BANK ASA ORG.NR: GJELDER FESTE UTLEGGSFORRETNING Avhold dao: k.:6:30 Beløp: 7 94 NOK Saksøke: DNB BANK ASA ORG.NR: Posessfullmekg: LINDORFF AS ORG.NR: Saksøk: LAGESEN EIRN ÅSE FØDA: GJELDER FESTE UTLEGGSFORRETNING Avhold dao: k.:4:00 Beløp: NOK Saksøke: GE MONEY BANK ORG.NR: Posessfullmekg: GE MONEY BANK ORG.NR: Saksøk: LAGESEN EIRN ÅSE FØDT: GJELDER FESTE UTLEGGSFORRETNING Avhold dao: k.:09:45 Beløp: NOK Saksøke: SKATTEOPPKREVEREN (VADSØ ORG.NR: SaksØk: LAGESEN EIRIN ÅSE FØDT: GJELDER FESTE ' % ;.. +}# n3.-., '7. } ',=,'?. Yc'Sf T j a! ;, ' % ;.. +}# n3.-., '7. } 4 :;f } a),=.?. Yc'Sf T j a! ;, ' % ;.. +}# n3.-., '7. } S` %l. -J '.,f. S.? V J %;:.: k. { e'-. '. '.('A 3 `."' y"c'} J-. sj.(., :j/!'}.,.,..,: -'. ^.'.y /' ( ". `' ` x. Y '''y A! '', '. f' C'.e " f. -+ ( {:! y. ;5!'}.,.,..,: -'. ^.'.y /' ( ". `' ` x. Y '''y / -) IB: C. vl f I 4 = L X J S -;.75- af`.f l['h..j '45.F.? n, '.:, 2...'. v!.., Y,!! e v. <y. 3 ;.) 26

27 (`;'; -.' sk Yc`7 I; f - - c - '' }' F -- SERVITUTTER Sevue fese: ERKLÆRING/AVTALE BESTEMMELSER OM VEGHANN/KLOAKK/ELEKTRISKE LEDNINGER M.V. GJELDER FESTE GRUNNDATA OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK %j' ^ # V'.," ; # C,. l,v `' f.,.;.! -",., ;,.! e.7.' '` 'h F fj. j< ' ''2 ` I ^.} s ' # c : ' ; j., 2 ' FF:.;, ' S.,, ^ ) : w 7 ',. ;. n yl a 4" 6 y,' '`} }.'" vs Y -`ff f-.'y.,, :,. F` 'e. 'a ' f^.-:y :%)' e,' ' : F '"' j 74 ' ; - ' 4:'' :- ' '} "a (" fa ' b, "E 4 ' X4 `;' e l ' : --,. k`.s' 3 '.: v 's " f L.,. f : G; +7 ' S 4' ` '{''-+.w : :. ;: :.: {) 'å `. c..., S. k.,,. Y,,,. ' -j ' ; *. ' -Ie' { f C 27

28 ENERGIATTEST N V E Adesse Gensen 2A Enegmeke Posn 9800 Sed Andels- /lelghesn. Vadsø Y L a. a w Gn. 0 Bn. 478 Seksjonsn. Fesen. Bygn. n. Bolgn. Meken. A Dao L c. L W : a. a å a $. J Høy andel Oppvamngskaake (andel e og fossl} - Lav andel Ee Åse En Lagesen Innmeld av Enegaesen e bekefe og offsell. Bygnngens dene og eefohold e kke bekefe fa Makkelen Enegheke ang bolgens enegsandad. Enegmeke beså av en enegkaake og en oppvamngskaake, sefguen. Enegmeke symbolsees med e hus, hvo fagen vse oppvamngskaake, og boksaven vse enegkaake. Enegkask#een ang hvo enegeffekv bolgen e, nklude oppvamngsanlegge. Enegkaakeen e beegne u fa den ypske enegbuken fo bolgypen. Beegnngene e gjo u fa nomal buk ved e gjennosnlg klma. De e bolgens enegmessge sandad og kke buken som besemme enegkaakeen. A bey a bolgen e enegeffekv, mens G bey a bolgen e le enegeffekv. En bolg bygge ee byggefoskfene veda 200 vl nomal få C. Oppvamngskaakeen foelle hvo so andel av oppvamngsbehove (omoppvamng og vamvann) som dekkes av elekse, olje elle gass. Gønn fage bey lav andel el, olje og gass, mens ød fage bey høy andel el, olje og gass. Oppvamngskaakeen skal smulee l øk buk av vamepumpe, soleneg, bobensel og fjenvame. Om bakgunnen fo beegnngenes se wwvv.enegmekng.no Bukeen ha benye enkel egseng elle valg å kke oppg mål enegbuk. 28

29 Hvodan bodgen benyes ha beydnng fo enegbehova# Enegbehove påvkes av hvodan man benye bolgen, dele av bolgen kke e buk, og kan foklae avvk mellom beegne og mål fæe pesone enn de som egnes som nomal enegbuk. Gode enegvane bda l a enegbehove buke bolgen, elle edusees. Enegbehove kan også bl lavee enn nomal den kke bukes hele åe. desom: Gode enegvane Ved å følge enkle ps kan du edusee d enegbehov, men dee vl kke påvke bolgens enegmeke. Enegmekngen kan kun endes gjennom fysske endnge på bolgen. Tps : Følg med på enegbuken bolgen Tps 2: Luf ko# og effekv Tps 3: Reduse nneempeauen Tps 4: Buk vamvann fonufg Mulge fobednge fo bolgens enegsandad U fa opplysnngene som e oppg om bolgen, Noen av lakene kan llegg væe svæ lønnsomme. anbefales følgende enegeffekvseende lak. Dee Tlakene bø spesel vudees ved modenseng av e lak som kan g bygnngen e bede enegmeke. bygnngen elle uskfng av eknsk usy, Taks{se (Fo full beskvelse av lakene, se Tlakslse - vedlegg ) - Monee enngslse - Teng av luflekkasje Eesoleng av yeak /lof - Isoleng a gulv mo gunn Randsonesoleng av easjeskllee - Eesoleng av yevegg - Eesoleng av kjellevegg - Isolee lofsluke - Uskfng av vndu - Temogafeng og ehespøvng Tempeau- og dssyng av panelovne - Insallee nv enbennend vdovn I Pn,#, alenav pelleskamn De as fobehold om a lakene e foeslå u fa de med gjeldende lovvek, og de må as hensyn l kav opplysnnge som e g om bolgen. Fagfolk bø l god nneklma og foebyggng av fukskade og defo konakes fo å vudee lakene næmee. ande byggskade. Evenuell gjennomføng av lak må skje samsva 29

30 Bolgdaa som e gunnlag fo enegmeke Enegmeke og ande daa denne aesen e beegne u fa opplysnnge som e g av bolgee da aesen ble egse. Nedenfo e en ovesk ove oppge opplysnnge, som bolgee e ansvalg fo. De opplysnnge kke e oppg, bukes ypske sandadvedefo den akuelle bygnngsypen. Fo me nfomasjon om beegnnge, se Bygnngskaego: Småhus Bygnngsype: Enebolg Byggeå: 952 Bygnngsmaeale: Te BRA: 200 An. eg. med oppe. BRA: 2 Dealje vegge: Ne Dealje vndu: Ne Teknsk nsallasjon Oppvamng: Vamepumpe: Venlasjon: Dealjeng vamesysem: Elekse Vamepumpe Ved Ha kke nfomasjon om vameklde Kun naulg Elekske ovne og/elle vamekable Lukke pes elle ovn 30 0

31 4m gunnlage fo enegaesen Oppge opplysnnge om bolgen kan fnnes ved å gå nn på wwn.enegmekg.n, og logge nn va MnID/Alfnn. Dee fousee a du e egse som ee av denne bolgen makkelen, elle ha få delege llaelse l å gå nn på enegaesen. Fo å se dealje må du velge "Gjenbuk" av akuell aes unde Offselle enegaese skjemblde "Adesse". Bolgee e ansvalg fo a de bl buk kge opplysnnge. Evenuelle gale opplysnnge må defo as opp med selge elle ulee da dee kan ha beydnng fo psfasseelsen. Ee kan nå som hels lage en ny enegaes. O eegmekeodnne Noges vassdags- og enegdekoa e ansvalg fo enegmekeodnngen. Enegmeke beegnes på gunnlag av oppge opplysnnge om bolgen. Fo nfomasjon som kke e oppg, bukes ypske sandadvede fo den akuelle bygnngsypen fa dspeoc'n den bfe bygd. Beegnngsmeoa ene fo enegkaakeen basee seg på NS 3037 (wvw. enegeng. o/vs3ø3 IV samabede med Enova om ådgvnng knye l enegmekeodnngen. SpØsmål om eneg- aesen, enegmekeodnngen elle gjennomføng av enegeffekvseng og lskuddsodnnge kan ees l Enova svae på lf , elle Plken l enegmekng e beskeve enegmekefoskfen, veda desembe 2009, og ss ende janua 2072 Næmee opplysnnge om enegmekeodnngen kan du fnne på wwvv. eegnekg. a.,..sd.s k'xe'uac6 3.z'Y'.e»a :s?a,... :. 3 4

32 :. - n+^ ;..-" "- f', `' ' \ '.., -:..l.- '^ ''./ l' /!%%=.' J' ' -:(. ' } f \\ ` `; ', f.a, w:?v}'j(; l,i/ Y 'j, ', -:. " j `.,V,/ ff ` 'f, ' ` -- ) f - y? % L' /'.Z l. l;,g - ay.; }' I ".'/ (., '--' --- ' '. - ;'' 'S ', \ L # \ :. 'R`Cs!(: ; a \ - ` ',.- ``^. ; p "-y ' ' s + 3! %T' - "S / -='-"!:C. 'F j -= ' /'h - '? - "! ',, /.. /!. :!` '% p # -,. `(-.j' u''x;; S. N;, '% ; -Y,.- /" '.( ±/. '. J.: `, M\ 95*'' `f, + ' '.,- j. ` \V -:`. ;',. ` S ) s' ;.7. 'y ( `'fm.jgj a" a' j, f' U. } n I?f E... e!- f.' } f">s.; ::.''`,, ` ( `-. '' '.å ; {,' w -a:'.,, ' '.,? - }l, ^ / l \\ -' -- x `` ' '',, { a ' - ", S `. ',s }3 `` '{j,, y -.. >> ' I `( l. j + %,, :JJ.`3 /. s ;y4.{ S y'.,; =:,' j/. 'l: `''f -,.'',` "y" -{+.,, j!'j= `. f ;' {j,},+!l ::l<<l:,, / (,'. j}' ` ` S -,.., 4' 3,'b C x= \%,.. `,.,: s '' `;'. -, s'' j' ` : l..l.--.d:jl, F,` J < ' / L, ' 33 y. { ^- `, % ` \, +om, ' / --, \, j { - (,l.,, J (ce" f'r'! g j J ' ` a f{ Z:::f 3 4 (4 N y Ek `.'l ;',f ' \ -F'. % j -,,,,.,. f ' ; \." j!,. '. L ` :e ;f ' d. / 'f J',s" ' # N!` S"a *.,,{` s f / j. f Ly (' { ` I! ` (/ /FE,, f f { ;.s l : j'f (} f!l,' \` j ±`*( fii `; '. f,,,. `' a :. ','s' +`! /!% fl/f..f `elf f ' j:,åf j '*.. I / / /-,. ' '. '.' -, å ' j+' '' f - -. yc `,I7.! /./ ( /``". `j \,)+f l {. 4 ` s`'4..,,, :) Qå!,',`}j=`S) F,ce"',\ 'l)!j('j} `', (` { J. ; +. s.--,,. l 'j& ' }', : ' I k l k}lj(! '.fj ' `s '. '.J. (,,,, y,, p {\, {v, ( (,j,' `!. ` %., -f'.øf/'ayj 9I ;pl. '±s,t{; 7. c"`'.',, f ll, x ".,'. ''; y! `::,. (fj'`. 5 s -+. ' -.' j `,' fj j //" - / :'.. l / '`-,,, J.Y e,`,,/ '. f -. '.;c :.<,,../,' ', { ':,jj'.,-. ---="',= ` :l {-S(,: Il } I;j y'. fk ` (' j+.:l; L.l ;!' I '';g, l3 '}3 j, ', +f 3 f.? )',.," % jf)3 ` " `` l fj / "V' j f l E / ` ( J ^`""' \ /(!.,. y..,' k%,.,,2: \ ` 'M+l: f{`., \ z2 a,. j} ' yj`! E?3'{ ; y= :}. J,`, ` j. `! `-+. y '#p /j, e Ed ', -. -} a f. f ; ;. -+.' y Y '' T,j.f. ` 7 '.+ -.,: ; S ;7 Cpf. '(/ff le ' F' :f- ;! e' E? 4{4 (` fj.y }vf : f z+ d' 'S " k(, ; } E Vl' F f. \ ` F'; T*` # ` `! a Ij j f }, '` j `}; ^ ` " ) 'j3.' '7 ".å qp k '.,,-^-'^'^: f ' p? ' J \. 2.,' j ' s ' +'`.s' y S; js I y ;. ' > fa +. sy4? `J `. a`s! l. :.om w,yy`,' a S.' -, L,gy f -. "?` y ; T,^`' f #, T,+ ` ';.,"' \ ' '!l,'jf!.o -x- ``l ` ` ;!''; '=-" -. j j - '',., : ''! ^ ^' v', ` a f j (/.''----'T' E '3. /. y, T F/ % '' :%/ : %. ;!/ - ` ^-. n, -'- - ; ll!` '{ c /! %.!..' f ' J '. 'me -'' %. /' -^ Y^ d',,. j ;, ',' -,; ;?., ;<.'"y' :fs'` "`'',. ',.'!`,^', J"^!. - { s c. \' `f jø -.J /, 3` '..- y l '\3^ "^ --,."' j -> `' ^s '` 'Y'", JI.,- ^,.j,." " li -''"'.'. `-- " -!' `.) -`', ' /%` -=` = ^,',. J.%.`,,:. ^---""'--- ;'G: "ae[i`' w= ^' =,-. '.,,,/'.'" '.-/.y'/ :':+- 7 c.x. (,-, \ å \ -' PLC--` " ' g./i /. \ \. ±" ((' '+J f ``, I, ;j{ E '. R I jam., -''` \ '/ f(l )l -- ) f,,;'' ^.,, `.,J` `,'j( ` +. C.F'' `,j "'',,- j*! `,\..':., -. ` ``` '- ',/ f,fj I 'j,-''` f,-'.:,'!'l(( J `^ '` "l \ \ j '., {,.' ` "' '.-y '\ `'` '. /,.f.esj {'. ly /Y/'' - \`c / ; }4C' : I ( fy,,,,,. /7/ ( :.. Z ; /' \ \ ---" f /! - / ' \f.. ('y ^', S' '; J.+ ; I!d. T,.---, : -. ^`J `, ` \`-,., :!`. +I. (. ). L ' { ` c S \ -`'L,x, ' ' -'. *. 9!' ' ; 7, n ( \ `-- -- = k f ':'- "7{! '' k, ; j(j!j, '++ /. ), S/.,;- "' '.,,` j; f j ) `'\` \ I,.^.f F)/'`,. «4Ij.s, f J y ff. a. P % / j,'{ j(...,,,. I / ( ''/' ',,,.4, j `' fj ' ( L % 7 (` ' y ' j.` '^"` ' ` ' 5. -, <.. `:,,jl.' <,:`!` '' y `` ' ''j J( l--:..er. l.. -`- \('.,: j > - '., \Z ('y',.; -,.-..,!' -` (^ ^ l-'\, j(/,j! S`'y '` )' ' '/ ' `+I%.,l : Z., J'44'x, -` l...,;,.' -,-'` },' - \ I, l ` +,,. f '.; -$ % J'.---"" e. j j.l (,. ^,'`E' J'fj`!{. y :.`-'-.E 4, f, S} c/ ',.a.,i.,,.+`, =/ jl-:' - -:':. :ce Jj s;%,7;!,, S J.` /,,' >.&- = / c y :..I ``R, 2. o " '.),', '` `' -Y., l --" `l f"`` -. -`. "' fi., -..,. aj., ; ' 'v ^=. j - '". +, / ' `\. V'' {.,c ' jfj/!4,y' S, f, f `, ` I. a;,\ \`,.. 'J -. : - ` y!, f, ': ".'I-' jy 4a. f/i Jv// / %%/''' /'}j(j?.' l f- l'' j f' ',')`/`'%,.'jf e T -)7!' ^ :. y \ '4, ;,ya. L"., -.. `j (-Z- : '', "'J/` "J. `f lll Il,%.L-. om. e-=,.--.,,-` -- " `-.f. 32!/df,

33 5 S l '' ' ',==..!el. j L J' f,'','*',e's` a.,,. - F :

34 s -',., u -' {,,3 ` ;,. Ø p - w ' a A, a s #. es.ø f 0 +,. g, 34

35 Mkkelapp+o -000 '+ ' ' f0` '"kklelh F makkelenh: Gdsnumm+: Buksnumme: -VADSØ ljskfsdaalklkkesle: k. 2:54 Poduse gyv: Svee Jakobsen ,2fl'! Sde v 6 35

36 Ma`kkeenhesype: Gunneendom Buksnavn: BYGR. TC99 Eablengsdaa: 29. Q. 5 Skyld: 0 E nglys: J Ha fesgunn: Ne E seksjone: Ne Alppo Teks Beegna ea fo 0 f 8 Aeal m2) Commena f8,` Tglyse eefahod Rolle Saus Hjemmelshave Fese Føds.d.lo,n Navn V3 å K{ M M U N 2+07.AGESEN EIRIN ÅSE Buksenhe Adee Andel 'osbok '4 / X8 VAQØ MCRENEVEIEN 2' ` / 9C VADSØ. -.- Foenngsype Åsak l feleng Tngysngssaus Tnglyngssausdao Foenngsdao Makkføngsdao S+nau Nymakulen 29. Q. 95' Rolle Makkelenhe Moake 0/478 Aealendng X82 Adesseype Vegadesse Adessenavn Adessekode Adesse Alesseleggsnavn Gensen 3n 2A Kese Gunnkes Valgkes. Kkesagn; Pasn,aåde: Tesed ooz KET VdsØ oo a vadsø oa vaø 852 VadsØ Sde 2 av 6 36

37 Byg n ngs n : LØpen: Bygnngsendngskode; Bygnngsype: Enebolg Nængscupp: Ban Bygnngssaus: T buk Enegklde: Bobensel Elekse Eaje Easje Anall boenhee BRA bolg BRA anne BRA oalf HO's 94.J 0. 94a K 29,0 U.0 29,0 Bu kuenhee Adesse Buksenhfsnumme Buksenhesype.34 Gensen 2 A N Bolg Bbd el: U An. bolge: Buksa! bolg: An. easje: BFA anne; annfosynng: Buksel oal: 23 AvØp: Alenav anal: Q H hes. Alenav +al 2: Q Oppvamng: Annen oppvamng Eleksk 2 T(kn. off. vannvek Ne Daoe: Rammelaes:.0.95 Igangsengsllaels: Ta buk:. Q. 952 Mdl. buksllaelse: Fedga#es: Buksea An. om KjØkkenlgang Bad VVS Makkelenhe 23 4 KjØkken 0/478 Bygnnsn: ?" Bebygd aeal: Q Ag. balg: 0 LØpn: uksl balg: p An. ej: a Bygnngsendngskpd: BØ a: Q V'nf+synng: Bygnngsype: Casjeu#hus anneks l bolg Euke al. vø: Nængsupp: Alenav e; a H hes: Ne Bygnngssaus. T buk Å lenv e! 2: Enegklde: {ppvmng. Buksenhee Daoe: Rammellaelse: Igangsengsl laelse: Ta buk: Md. buksllaelse: Fedgaes: Adesse Buksenke#snunme Buksehesype Busael An. am Kjøkkenlgang Bad WC Makkelenhe Unummee ukenh q /478 3.X Sde 3 av 6 37

38 5,, ElJ REF8f; IJTM on` 3 ; Sde 4 av 6 38

39 Sde 5 av 6

40 Aeal: f$,7 Aealeknad: Repesnasanspunk: Koodnasysem: EUFEF U'M ne 3 Gensepunk f Genselnje Nod: Øs: Ye avgesn Gensemek nedsa / nsepunkype I LØ en Nod Øs L.n de H'I elfn +gy e Måmecd Nø k he Rds ' 77800, x',58 Ikke spefe Umeke 0 T`eengl l A ww.w w. 3 4 a IIY Y YIII Il YI 7?7827,36 w I w w w , I Y?'7? 808,43 Y Y IIp II IM l 645,'(8 ++ w w e. w 60453,23 f ll f w wul 6045n,78 27, Ikke hj{plne! II F lw M A M MW If I + lkk spsf Umk 2, Ikke hjeplnje s.w.f w ww w w a w w I wca w Iw a wm A!fe + A.w ada s kk ssfs+ ljek 3,2 Ck+e hjeplje wl w / w sw Yw IIA ' I ll w wl a IM w ela YWI' M AY Ikke spesfse umk,4,ø5 Ikke hj+lplnje ' Q Teenml I f I IIF III III Ik `!!D Teengmålf w Ol wa s M w nw +w w +ww wow II ww ww ww Iw w wll Q Teengmål w M w w ww III Mw I w +wl +M +ISM Ow wa wl w Nw w ww f Y fl III ys Y! I f ww ww +A +w + + s w.e s 3 aa +w a l Sde 6 av 40

41 BPIAIVED'KTER FR.AI:SØ Veda av Va.sø bysye den.augus 946. Sadfese av depae.ene smed n del endnge foea a deaenlee} den 3 0. desembe 94. De e ulene omåde e på planen vs vd egu s ense. Innenfo d.ne eulengs xnj n skal beygøse pasees fohold I gae, pae og naboense, sa vs på a, I. c.xe dl. Øen få faskj dee, zn g s F g ø Ind.ss e, 'ed- f b a senen B gl se a.a h d u oåde.cd f n a - Hv.ahls ae. Ø a. b b g x. a d...n.. f %ke b' - g.ø køn dog a nd ua s. o: Ø. a uy o fonn:.za e, Id v.ø høkbd " dan pasee gl s he. - åc :..: d., Øk eø p..e. å. f bøl sø a ge. h lå.d uau s. F` jø s. Ø..Y..eØ, Z. n n,. y..%; e,. kk.gy f.i.; Ø nj k.. 4

42 balgsnen kan u. k oppføs e e aj.. da.enne Ien e offel gn som a. bye høkee hvs bgnngså. f n.e a de :k vl sjee n.be jbce. 8...d..e l..øe by, n 'o bg.,sav ame, hes. få ng. felles pl. ` e sø Ena,.. Vån sse ls k. væe. 5 o a c e aa p..ee n., d nå c Ø- ::.nn.t.e.+ sj uus f,. 'øe cø c de s ee p anøn. apfø..v hu.yg ll. on.å an v be a e.s.e a d Dansn-.ng:, uno ø. D Øs la.. s khus el l{ j Øeus,.n Ø.. d.fc ll. flenå ne, h fcslfs.e s.de. bo.ø oå. 4edeke fo onnø X Fe..,gssø.: xnf. :.dø nc sø ges a. nye 5.Zd.. og. a.a, v nj o `l sd. v fe såde. s To bu,a v d, nc ee.e lc ne a, aø Haeaa, wad.s.aa. a.c Øs,.a. :.ngen. o'øes Ø. le b.g og..s,.zl. 42

43 X3, Byggele skal oføs 2 easje. Ide faslegges kke noen besem esmshøyd.e. Ide de på planen e vs fabndelsesbgn.ge melon 2 blokky, skal dsse fobndelsesbygnngl oppføes en e.sj e, 2. Bygn.genes bedde må.ke avskde 2 mee, 3. `a en.nelene pu.k 0 2 kan bg.ngsåde, gned elseå.e - 'o søe øe og. bay y%s - sa.ykke la endnge nefoz ammen av ØnavØn, nå d e Ødel% fo Tfolol.en o bbeens uede a aø Ødcn.,.g.de al, gå de Øe uak fa bes- seng ggdbd Ø, panall, se undeeg Ø fa.e z. e d dkmee ce.men. 4.,f yg.sø. pø bnn føenø e a.d.sj.ø.n fo... pa.e. s Øee ka{u-e k a..e Øn k. b es p.. ui. ul. o bgg. n. ede I3 a Ø: fa.gb. eaj k.l uys ui, c n oe g, Bebc.j la. 4'dke fø nuss-øe Icu ØØ a a., Ø ges c fcønn,.,g Tllbu;aas Ø. a.ø: sø fa d Ha.ae. l a d. f n el.s fo A. a ufo...: føll kj ae a an.såd. 43

44 B dø dan ags. n.f d. Ø ndsåd ; p fø- v bf m. Ø.a.s å le x u.ee fo be., Heleå.e bss u.lls h..9 B..såd 'asee bgnn,.s hød due nf.mmen.v by,gso. 0 I.ulf ØØS. se. ynnå. k.: Ø u:.:. fa Ø b s.e e.de o ff ele bs. u.l sg. B nns.ø dan., h. ee..l e da.n. v f...øekl, ae a C +!pøs. ku". ' li Ul: :.uvø. å e e f Ø x? Øn ke Øy `. ll ae aa. s. e av. uds I. a. ue n ves,.e `c. n.åcø dpee. Paku, Øcde o de cl.s pfø.e ska pøe. 2 I.kØ ae pfø sa buhe dekø gom elå f'o e s ewe 2 ang fø øe Ø fo Øve Iea c send.i gae, e se ve av Psela c, a e,a 44

45 Z4. Ingen om må bby;ges fø de foelgge godkjen omeplan fo hele Iaale, såfem bgnsåde f ene de nødvenåx. 2. Bygnngsåde kan folange uabed bbyggelseslan d høydeapss fa enkele kvaale 'Ø ed a enku Y g behades. - Ø øe l.nnsabce fasønsz.ue, lsg.ve o IØned sm an.s å fl kj e.xaed, les. 2d slasj.b]. (.Øe} sogn x plane å ke ØØg es. 27 Øha,g In xl. fl, ede bgnn, x nå gg.d.o-ø ehøndln,g. 3gåØe.a. e u.b. feze pi.fo- nåd s vs uhus, lanfn. e, Økpass, pla.s ppllasse.. I. ed. av one Y:Ø e d l by ngs.d o skal godj ewe både ednøs plass, Øden a, føle. Ee a vd ha a kaf e de le lla vd p ae eue å caeø 'oh.e.o.s veelez, 3 By.dk.e supl Øy,xngsov o bs b,gvde.. 45

46 f - ---".'' /.. / f 4Y.; qs k y <y { y".:' b fw Ffe -d ; :f,w y, 3W Hyx. /"j +/ -j j ya `y:a, 4 Ø,g l,. y,q, s 9 j, Å / 'L jj fz /,s; 'K H,. f 3' '7.." " N z A..n;' «gy [ ""' - 4'a.off'. / y.'l 'b fyw, P ' `, - I -- :: ; 48,, " z '` '". *,'nv 'l 'h '+' å ","Y/'a'f 'AF' vf s,. G, ;`s R Ø3h '. 3: 3 " MDN y 4 / w f TSI2. 46

47 . a C) ; l ' `"""" j ' s - -..,.,s ^ ab+.,., e '. "mow.,, + s,. -,.^..,.. - S : ---"".,, - -; { ` - }' f, p.. jjjj f + ) {f[ ,s,.,. w :',,,.,... f j} }'Ø ', e± `f `',.,, Ø m` y, al.. : ', -. -{ e `j '^=L k ; '- -. y -'" ' ( ` Y'4 7,}: '[ gy: j j,'. ` '. a New ', -.,-... -'.,.,-,-,,,` S '.,. l"`.,, ^"`. `.., {"C.3 S f',.p - - ` - - { ' es' :T?j,'.' - L `v', j. `.wt:y..+,".yes s. >.,,.+w. `.:y+. ^swynwy fy4'.y.waew { :. S;. 3 '. s j,,..: :. -..:.;.,. --.f - c.,.,. 7 47

48 e. } }.,.. 3 '. } S,... `, -. (.:cls., :. y e. SF+' v +, ', :'.a :'a 3;. f V ($. #,.,{'.,-' :..,,.,me-,,,d.,. :l%,..,,. + R }{ '. -..a ` Y, '`!',, "`w"`. '.",,,7 E.,.,, '+''a ' a.- + Y -. y,., :, T.., - `!' a;, `: }.. ;.,..:. > Yfa.. a. e.:, ^ -, `, j.:.-. :.: w.. '" c,. ".K- - k f.'. } {,; s,.. Y.;`., +'y S'' s y F C a '"`"' a:. `.. 'k. ' `. '. a f )F }f..:+ a,-! j,.'y, {}{ ^.: '.:!..w,., z :: ( (+'y 3.-`,j +,. y =-' l:,m ' :. '.:...-.`f I 2.' }j -:.c ` j`} 4 f { " = n! f.%:m.f.j 9. d,/,, F4.,,. +.,' YU'f""',.,.,, V F X : 'J ^! -.` x..ee+-w.: -.+.., R K3, 4 "'' ( `j Ø7U w.k Is, 'a. S [ 2. - v { '. a ''.y 3 y. Y w 'L j F':!.:. `..l.sw,. y ' ea, «S'. {. `. ' : 7{ ` ( j'.: Y^ } '.a! V.-. a k..» a x g { a., ' 4 ). D,, s l w ++. N -.T:y Y ^ % v \, '. }.. }! } f f 7, f,j.,( a. ;.I!ffµ. 4 j ','., - / 4 f, -y }.4,J y J a, :,c I. { '! a { y -.'. (. S., -'.. f, ', j! '" s ; {.' L»x y. +'. 5 7,j..: j ' I, `'' + w,. f-:.. -..`....,»,,,,: L f j a.{;: s `S f,:' y.! J }, `.,.;; ` { yl' f.,. l:,5,. : ;,,,.4.a. ',%' a e,,.,t.%. ` + y 'jj y,.,..,' 3"C". w..-nww.aw+..«x:` y'.-.:.l.j.f' f {.{y }.".""me (l } ".,.,.., '.. 5.'v!,,,,,,-,j, `a. ', / -.. '. ; s ww+.a.'s:.-.:m -. /! f '. ;: L., / ye.' j %...I,,,. -. (j,n+' '{., }. h., 'J,. : s: ' ' { f., "" 3 ''+ j }j. Y / 3/. +,?.. Ø.. - ;v. ' +.l x., j.,,,. ' `, j 'Z' Z.. } ' F y - f y. f (.w=. 5: y'.j,. f w». ' ' -, :`-* ' ( {. '': }. " c+:+.å., { S ; ' 7Y'.'" `.x k". I."'M""' T` ) * R.l. I` ) S ` +: ' w.:. '.S..».. ' l,. F : -- I': - [y : `.j '. 7,'{.;:.: l7 3.Y : j '± "'`"! ' j'' a! v. Sl».,.n.,....a., ' { f. Cd '. "'E3 { }/^.å M"he' '..C4` ) J\ l:.l,.b,,f ", j w. "x:.: jj /y {{ 'y" ` ' j. j M.,`. E' 4; : le ^ : x ::: -.-w }. ' K,:. -.!. ',, :'.,.'' ".!,,:?.- ;.,: w' åz ;a (,, j ' j. x a,j.` j..' -,:.,,c:::. +.nw:wå : -F--.' = '`'',, } "' 2 - ``'`.4.'"'w.'" ".'zr' ',Y.`fl',:«'f T' ( «y,.,«,.,. S +""`j"av.. w.«.2 -,''---'----».,.«' /!. ',.: Y.v 4 l ±o.:, -. T }: me. ' -k+«y+` ±w:.::.:a:4 :Y +'. { 'Y, Ø 'T` ', `.! ::.,,-!+TN.s M'v=mow:- w;' +.f J., v,.''...,,,y u. ; 'l.. I a. b ,. -e., ' `,.,fl J `. 'L+/.'` w+v F+. ;,+ ' ' -.:. Y,,. 7' -(.' / /,+ :.s,.',+ '.! '., (-.y.id»' ( w SJ b/{j^ ;3 Y'' `5 5`L :7 `. :. å,." ' ` }.-. /. / 4 E7.Ø ' dl X. : f' {` :'. f. "'..., X.:;. ;;w +/.,,...Is, :3 ;.; y : wy'.--.-«.«.a.,+. s s'. +^., j.- :,;,,.,,.,.,,.,,,.,y.,y-.--.-,,' :.;:;W.,` y.:.".yvaa.ec=,,,m y ` j,. j.'.:.l^. ':'-.,.'`C"..«+ a.`. 4 + ( w,.:,... g ',,y f.^ 'y ' s ,,. S f c. I ( ^:. /, /! ',. '{ J ['': f ` w-«,«e.+-.., :;,,.. S:..3'I'?,4.?'.:7 : - j,, :...T', ;..::.,. F -(,.. f' om..,.. x,,.{ ',. :. j } :a f c. f!' '.,.,, '.l:y.f: a Y 'I.( v j'4' j ( f ',,,y T,w, w 'S^7 ; ' w..,.. n`s' ' " `j +.! `.,,,'.l,.. «'v«e..f "a -,:. + V.` /'. ::. ` e-. s =., `,. }-. '.{:(, '},^ 'k`. 'x..:». I. e., a + '. e. : `.,,',,., «--""- `k.' x-,'" pv+,e'y A z',h 'x 3 "' -,.+.`!,/`4 ' b /S. Fl ( --.- w 0a. xi ' I # '` `. :`F.e ' ;' ' 3` ^.,,.c' Ap-: ;,. +s. ;.,. '-u.-.-au. x }., : «.,.. ---, ',f' l3.!> s..,.,` Y å., +.,.:.Y..7'"'^,.-.'+.N.. ','7, "- (., '""!. '. Y, :j -+:.w.""+": :--a+ '^! "+na- Y" v a: F: '.,"*--';''f,.a':c.,.e..:,"' n. "'a.:sh^, ^T c - f.'. z: I.:.-W."'-.å' --- :.,..*'+"I',^.",.- e.{'mow ''..'..,.:g..< a,' a - p.:,: s,..>. -gym;, -. ;., :., ''y'v`.. `.,. {' '. {,w'+.«.,.: '.:,.. 4W+". > ', w Y `,..{.. >...,,.,.e,.:. ;e,"/`kf,,.:!!f...w+«a.4«.-e+«.-. {j)'. a,. :. y' `,<w +: '. w.-w.'.:-. '`''`-'` ' "' + : `.,.,... w.., `. ^.faya!..,.,. <. ': ;, p. :,w'" :va..,... f a ' jh'."v. k y4,' ^ } E :.:++., '.: : v,.,. - `! k+ } '!.l '?' ' T, ''4; '`m ;. y 'E '::,y':.'åw,,,,..,.. K'` 2 :,., ' { a. >.,,.: z.,,.a..c,.. ^. :..n+ y -j.., fs.. 4. ;..,.,,. y. :. F.,.:::.^'.: { å. { : 4 -,.,. M.: 48

49 S e "...,.«..» w.el... w...' -...,.«.....e.., o.. l::...a. :.' ,. :Y.: A:v 7^, Y.':...:J.. -..,,,.. s. ^ : j,;l. a. a 6 4 ce..:. j T'-,{,' =--:'s, f(..l. a, a.jy ' ' 'v,: w ;}, a " kom.,.f. :. -.» «å :w,,,, L.T. wµ ` '. ' 4? `' + ;.. ' f«`. (. - ` }'; '. f l '. ' j,., ('. '7. 7 #..,,7."y,.l J.',!,2` ' ^ gys.:. ;. " Z. ". ),, H u }' e, {! ' F + - ' S " ',,. f +! } "a.:--., :} f, I' ', 4 +..' s.'..,, 'e+ «! - 4 `IG' y.;j.' w '5 :. e, -.. :.f f { T.. f.e :. "'; `wy'{! {. :..+ :7. / /. J' j / < 'J,.%p.ffR {. ;4- l v - Y 4.. '..:.k., "'"f""... -.w e. j.,s "!S" '' ;.I+!},; M#+'+`.y!M'' "'+'`'!""I ;.'.... w4 w + ` ' y. j :'. '. 'L.. Y ; y -,, y u..,. j }'. 4,. ',l.l. wf. ` R.3#. s d f, :, ;- ;} I ' c. j ` ''.,w :;, I; j,:". l j '' ^ -- f C '.+ l--y',`4 'l '.T.. ;,f L,.,, + " :.j.. :f+n j f: '.,.. {{},.I '.., ' : 'l.:.''.:' f `; :':' :3 l:.w:.l.63 IL f. 4..T.f S,':**,^7#,.. '`.. + f F..""""T.*"'"' L. +,..,,! l f ' e.. 3,,.,. y.,.,x. F...«. :, ` '. k :. l -.. a.. :/ ` I..,. + p. me. -..." {gy - ;? ` j..,t s ` =Ef,. -.,.Y! `,y, j ± f '<,: ' a.,.,.' u. :,ll wll,3 'l -. Z. f' $ '3p, 4 ', 0, { ",`! +# ` j '!,`.#T : ::::. :w v %'... '' j 'S. `. (.,, 'C, C- l' s, p's 3 K G M M U.N ;w f j - l ;-?, ".. - ".' : '.n.:+f#fb#af##,.`. '! BF RRa `«,.%'f `,,,,,, `{.j s ' " f,j', `J,. + ' ': ay G! N C 5`R Å Df T Q '.. J ;' j! o ' :: +., ',; ' 49 j S?; f, ---'^...:"'y" '': ".` ^: ' '. '(.7,. lufp+, (//". (' ^ f,'f. ` (/..].Y,.. O f.: J, M ' å.' :, -.\^`, ' / f /. `"! ' LA J 3 l ', j f!'`. j.?4s. f /. ' {».'',.}^f'; `+ ja '4.,..,,.,.,,.. -..,......,, T.

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRLT I NYDLEN BO NYDLEN Nydal ha e hssk ss v se. På 18-alle lå fabkke mølle las elva. Sde va e vk ndsse med Chsana Spvk Nydal Cmpane sm dmnde akø. Hs fsa

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter.

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter. Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 De som ikke fikk følge med på frammarsjen (ikke fikk oppleve oppreisningen) (Fors fra forrige nr) Fylkesagronom Chr Kvarberg, Gjøvik Bonde Jens J Finsad, LØrenskog

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Kostnadsindeks for buss

Kostnadsindeks for buss Noaer Documens 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Noaer 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Sassk senralbyrå

Detaljer

Campus- nærhet til alt

Campus- nærhet til alt M U L I G H E T S S T U D I E Å R N E S APRIL 2014 Campus- næhet tl alt Idettspak Lek! Skole og banehage 1 766,5 m2 S I V I LAR K I T E K T E R MNAL N Pakdaget Naboskap Samhold 1 MULIGHETSSTUDIE ÅRNES

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater ORGES HADELSHØYSKOLE Bergen, 7.jun.2007 Teoresk og numersk prsng av korrelasjonsavhengge kreddervaer av Tor Åge Myklebus og Alex Shun We L Veleder: Knu Krsan Aase Maserurednng Fnansell Økonom ORGES HADELSHØYSKOLE

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

Enebolig, Tanahus 17, Tana

Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig (tidl. tomannsbolig) beliggende på Tanahus ca 27 km nord for sentrumsområdet Tana bru. Tidligere forsvarets byggefelt. Solrik tomt. Nærhet til allsidig friluftsliv herunder

Detaljer

VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig

VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig Vadsø, 29. januar 2014 Lys og trivelig leilighet med praktisk planløsning og alt på et plan. Beliggende i veletablert

Detaljer

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen Fr sykehusvalg En eoresk analyse av konkurranse de norske sykehusmarkede* av Eln Aasmundrud Mahesen Sen Rokkan sener for flerfaglge samfunnssuder Unversesforsknng Bergen Jun * Hovedogave samfunnsøkonom

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder Norges offselle saskk D 363 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Resulaer og meoder Sassk seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsvger Norges offselle saskk I dee sere publseres hovedsakelg prmærsaskk,

Detaljer

9730 Karasjok, - Enebolig

9730 Karasjok, - Enebolig Stuorraluokka 1 Vadsø, 13. august 2013 9730 Karasjok, - Enebolig Attraktiv enebolig på 2 plan. Midlertidig brukstillatelse gitt i 2010. Noe gjenstående arbeider. Boligen fremstår med meget høy standard.

Detaljer

Enebolig, Vestre Jakobselv

Enebolig, Vestre Jakobselv Enebolig, Vadsø, 08.03.2013 Vestre Jakobselv Enebolig beliggende på østsiden av Jakobselva i et åpent flatt område med god utsikt mot Varangerfjorden. Nærhet til kolonialbutikk, skole, barnehage, basseng,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau-

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau- Sifelsen nrsk Okkupasjnshisrie, 2014 /, OG Nr. 37-6. årg. Lørdag 23. nvember 1957 Løssalg 65 øre HAR HALVDAN KOHT PRØVET Å Prlessr Skeie m MSTENKELGGJØRE ULRCH STANG Høyeseres sre ny de hadde erfar. Således

Detaljer

God butikk for Steen & Strøm

God butikk for Steen & Strøm Et kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Utgave n. 0/ Gd butikk f Steen & Støm Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap

Detaljer

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka 8 6 Kkk mo spsalomso Nå kva da v Osda 21 apl 2010 SOGN AVIS ÅRDA Kj s Kk k mo sp salo mso L H : I o å ha ud la v faml s mamm ha k slbo a på d Hud a Na lov på B d (3 Fam ad 3) sad Us mu få Å o Hll ha d

Detaljer

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN:

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN: Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 kkjt' t nm:r k:j'jfyrar c!t'' ;1a :U:\\'\' T:-;!\ot.'t ~! rkk.' \''';\ p. m~'' t':: 0U kr. :\:\1' dv ~. d j.h.\)':;"!.n~ "k!' 1:.q~:":.1~.~ :\\' ~~S :-;t:t!\'!) ~t'

Detaljer

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater 2009/26 Noaer Mona Irene Andersen og Annee Kalvøy Noaer rsndeks for elekommunkasjonsjeneser Avdelng for nærngssaskk/seksjon for ranspor-, reselvs- og IKT-saskk Innhold. Innlednng... 2 2. Inernasjonale

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III TRANSITTERINGSDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTER AVSNITT I: Blanketter benyttet som transitteringsdokumenter eller andre dokumenter som beviser varers Fellesskapsstatus (artikkel

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer