BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE"

Transkript

1 Modum kommune BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Åmot Modum Utgave: 1 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: TB P.nr V129

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER BESKRIVELSE AV OPPDRAGET HJEMMELSGRUNNLAG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET OG RETTING AV AVVIK I ELDRE BYGNINGER BESKRIVELSE AV BRANNOBJEKTET, AREALER OG AKTIV/PASSIV BRANNSIKRING I DAG OBJEKTETS BRUK OG VIRKSOMHET, RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE OBJEKTETS BRANNENERGI OBJEKTETS STATUS SOM SÆRSKILT BRANNOBJEKT BRANNVESENETS BEREDSKAP MÅL FOR BRANNSIKKERHETEN - AKSEPT KRITERIER BRANNTEKNISK HOVEDUTFORMING BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK, VTEK BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN, VTEK ANTENNELSE, UTVIKLING OG SPREDNING AV BRANN OG RØYK, VTEK Overflater og kledninger Isolasjonsmaterialer Brannceller, dører, sjakter for lufting mv TILRETTELEGGING FOR SLOKKING AV BRANN, VTEK Brannslokkeutstyr BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK, VTEK RØMNING AV PERSONER, VTEK Brannalarmanlegg Ledesystem Rømningsstrategi / beskrivelse TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP, VTEK Tilgjengelighet Brannvann ORGANISATORISKE BRANNVERNTILTAK BRANNDOKUMENTASJON ELEKTRISK ANLEGG, FYRING LAGRING FYRING VEDLEGG FOTORAPPORT P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 2 av 18

3 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER 1.1 Beskrivelse av oppdraget Roar Jørgensen AS har på oppdrag for Modum kommune ved Knut Grimnes gjennomført en brannteknisk overordnet risikovurdering av Strand barnehage i Åmot med det formål å se på muligheten av å kunne benytte plan 2 mer permanent. Risikovurderingen inneholder elementer av NS3901 Risikoanalyse av brann i byggverk, men er ikke utført i henhold til Standarden i så måte. Det har som en del av denne rapporten blitt gått befaring på bygget sammen med Knut Grimnes. Feil og mangler er påpekt i forhold til tekniske krav i FoBToT (Forskrift Om Brannforebyggende Tiltak og TILSYN), samt sammenlignet med dagens minimums sikkerhetsnivå i barnehager. 1.2 Hjemmelsgrunnlag Hjemmelsgrunnlaget er følgende: Brann- og eksplosjonsvernloven FOBTOT (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn) Fra 2-1 FOBTOT: Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt. Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven 93. Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Eldre byggverk som ikke er oppgradert, skal oppgraderes til sikkerhetsnivå som følger av TEK dersom det kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Dokumentasjonen må vise at valgte løsninger gir tilfredsstillende personsikkerhet. Se under 2-3. Oppgraderinger som medfører installering av brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, ledesystem osv. er søknadspliktige etter plan- og bygningslovgivningen. P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 3 av 18

4 Dokumentasjonens innhold Eiers dokumentasjon av objektet i henhold til lovens 8, herunder internkontrollforskriften, må ta utgangspunkt i følgende punkter, og tilpasses objektets risiko og kompleksitet: Beskrivelse av forutsetninger og begrensninger ved byggverket. Overordnet funksjon overført fra byggefasen, herunder tilgjengelighet og tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper Oversikt over godkjente bygningsmessige endringer Brannfilosofi, mål og risikovurdering som er lagt til grunn ved byggverket (gjelder spesielt for bygning med virksomhet som faller inn under internkontrollforskriften) Tegning som beskriver byggverkets helhetlige branntekniske løsninger (brannteknisk oppdeling, symbolgitt markering av branntekniske installasjoner samt rømningsveier og rømningsarealer) Beskrivelse av oppbygging og funksjonalitet av alle branntekniske installasjoner Kontroll, ettersyn- og vedlikeholdsrutiner for branntekniske installasjoner, herunder kopi av avtaler med kvalifisert kontrollorgan (ref. også 2-4) Beskrivelse av organisasjon for brannobjektet, oppgaver og myndighet, herunder internfordeling av ansvar mellom eiere og virksomhet/bruker i henhold til avtale/samarbeidsordning Generell branninstruks for objektet, prosedyrer, rutiner (for varme arbeider, eksterne håndverkere, låsing av rømningsveier, utleie til 3. person m.m.) Avtale/samarbeidsordning mellom eier og virksomhet/bruker Dokumentasjonen bør oppbevares lett tilgjengelig og kunne fremvises for tilsynsmyndigheter 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet og retting av avvik i eldre bygninger Byggeår : Ombygging : Ikke ombygget. Kun noe ominnredning, maling av flater, gulvbelegg, kjøkken, mv. Ved oppføring var det ingen gjeldende forskrift. Iht. veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av februar 2004, skal eldre bygninger oppført før 1985 og oppgradert etter FOBTOB av 1990, betraktes som objekter som oppfyller brannsikkerhetsnivået, såfremt bruken av byggverket er uendret. Eldre byggverk som ikke er oppgradert, skal oppgraderes til det sikkerhetsnivået som TEK angir, dersom det kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Disse forhold blir vurdert innunder de ulike kapitlene. Oppgraderingen kan skje ved bygningsmessige tiltak, ved andre risikoreduserende tiltak eller en kombinasjon av slike. Forskriften gir rom for at man kan forbedre brannsikkerheten ved tiltak som er teknisk enklere og billigere å utføre. Ved en oppgradering med nye bygningstekniske elementer skal i utgangspunktet utførelseskrav fra nye tekniske forskrifter av 1997 følges. Eksisterende bygningsdeler som fungerer bra og tilfredsstiller krav fra tidligere forskrifter kan i utgangspunktet beholdes eller oppgraderes. Forskriftskrav Eier av bygget plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. Eier og bruker plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt. P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 4 av 18

5 Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. Alle bygninger må til enhver tid tilfredsstille gjeldende krav i brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging. Også i pbl fins krav som gjelder for alle eksisterende bygninger. Bygninger fra før 1985, bygd etter byggeforskriften av 1969 eller tidligere forskrifter, skal uten ugrunnet opphold oppgraderes til sikkerhetsnivået som framgår av gjeldende TEK så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Forskrift om brannforebygging stiller krav til hvordan brannsikkerheten skal ivaretas. Den regulerer eiers og brukers plikter til å gjennomføre tekniske og organisatoriske brannforebyggende tiltak. I forskrift om brannforebygging og internkontrollforskriften stilles det krav som medfører at eier må kartlegge, vurdere og dokumentere at et brannobjekt er bygd, utstyrt, vedlikeholdt og blir brukt i samsvar med: forutsetninger som gikk fram av regelverket da ferdigattest i byggesaken ble gitt tilleggskrav i gjeldende brann- og eksplosjonsvernlovgivning om forebygging av brann, blant annet om at eldre bygninger skal oppgraderes til dagens sikkerhetsnivå så langt det lar seg gjøre innenfor praktiske og økonomiske rammer. krav til rutinemessig kontroll, ettersyn og vedlikehold av brannsikringstiltak, installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg mv. Kravet om å sikre tilstrekkelig rømningstid, for eksempel for personer med bevegelsesvansker, vil ofte medføre behov for tiltak som vaktordninger eller installering av stasjonære slokkeanlegg. Etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen kan brannvesenet gi de påleggene og treffe de enkeltvedtakene som er nødvendige for å tilfredsstille kravene i eller i medhold av loven. Det skal settes en frist for når pålegget skal være utført. Bevaring av bygningens egenart Endringer i en eksisterende bygning bør utføres med omtanke, varsomhet og riktig valg av tekniske løsninger, slik at bygningens opprinnelige arkitektoniske uttrykk og konstruksjoner beholdes. Tiltak utover det som kreves for nybygg Minimumsløsningene som er gitt i veiledningen til TEK, er sjelden tilpasset eldre bebyggelse og er ikke uten videre aktuelle. Ved utbedring eller ombygging kan det derfor være nødvendig med tiltak utover det som kreves for et tilsvarende nybygg, fordi skjulte svakheter/feil i eksisterende bygningskonstruksjoner er mer sannsynlig. I tillegg kan flere mindre bygningstekniske svakheter til sammen gi dårligere brannsikkerhet enn for tilsvarende nybygg. Eksisterende tilstand må klarlegges som grunnlag for brannteknisk prosjektering ved ombygging og utbedring Følgende branntekniske svakheter er de vanligste, og de alvorligste, ut fra hensynet til personsikkerhet: manglende eller dårlig fungerende brannalarmutstyr (gjelder her) mangelfulle rømningsveier (gjelder her) bare ett trapperom (gjelder her) P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 5 av 18

6 utette dører og dører med liten brannmotstand mellom brannceller (avdeling trapperom, loft-kjeller trapperom) (gjelder her) brennbare kledninger i rømningsveier, i mange tilfeller kan også selve trappa være brennbar, lagring i trapp (gjelder her) mulig brannspredning til trapperom gjennom uklassifiserte vindusglass (gjelder her) svake og utette tilslutninger rundt gjennomføringer og mot ulike bygningsdeler (gjelder her) gjennomgående kanaler/hulrom (gjelder her) 1.4 Beskrivelse av brannobjektet, arealer og aktiv/passiv brannsikring i dag SBHG er 1890 bygård oppført i uisolert bindingsverk. Arealer: det forefinnes ikke tegninger, men det antas en grunnflate på ca m2. Kjeller : Ca yy m 2 1. etg. : Ca yy m etg. : Ca yy m 2 loft : Ca yy m 2 Totalt : Ca yyy m 2 Bygningen er utført med hovedbærekonstruksjoner av treverk på en kjeller av mur/stein. Bygget har kun noen få røykvarslere lokalt, håndslokkeutstyr i form av håndapparater og brannslanger. 1.5 Objektets bruk og virksomhet, risikoklasse og brannklasse Barnehagen har 2 avdelinger, en småbarns med 6 barn og 2 voksne, samt en storbarns med 18 barn og 3 voksne. De holder til i plan 1 primært, men har disp for å bruke plan 2 1,5-2 timer hver dag. Totalt antall personer i bygget vil være i størrelsesorden 30 personer. For et rent bygg som dette defineres kjeller og uinnredet loft i risikoklasse 2 og barnehage i risikoklasse 3. Med 2 tellende etasjer defineres et bygg som dette etter brannklasse 1. Dette er et ok referansenivå for et slikt bygg. 1.6 Objektets brannenergi Bygningen er oppført i treverk. Lokaler som her har normalt en brannenergi på mellom MJ/m 2 og faller dermed innunder øvre grense i normalintervallet på 400 MJ/m 2 omhyllingsflate. Mye treverk i bjelkelag, vegger, lagring og treverksloft bringer verdiene noe høyere enn vanlig. 1.7 Objektets status som særskilt brannobjekt Bygget i seg selv er et særskilt brannobjekt kategori a. bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv. 1.8 Brannvesenets beredskap Modum brannvesen (MBV) har ikke kasernerte mannskaper på brannstasjon på Nedmarken i Vikersund. Til Åmot vil kjøretid være i størrelsesorden 10 minutter ca. Dette vil si at brannvesenet bruker betydelig lengre tid enn 10 minutter fra de blir varslet via tlf 110 eller brannalarm er mottatt på 110 sentralen og formidlet til mannskapene. P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 6 av 18

7 MBV er godt utstyrt med biler og mannskaper i forhold til bygningen. MBV innehar både røykdykkere og vanntankbil, for innsats mot bygget. MBV kan stille opp sine biler fra veier/parkering utenfor. 1.9 Mål for brannsikkerheten - aksept kriterier For å ha mål for brannsikkerheten i det etterfølgende må vi definere akseptkriterier hva gjelder personsikkerhet og sikring av materielle verdier i bygget. Roar Jørgensen AS foreslår følgende akseptkriterier: Personsikkerhet: Sikring av materielle verdier: Oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet i bygget slik at barn og ansatte føler seg trygge. Ingen personer skal omkomme. Det skal sikres hurtig varsling og trygge rømningsveier ut av bygget. Branner skal forebygges. En brann skal ikke få spre seg utenfor startbranncellen, samt inn i rømningsvei innen brannvesenet er på plass eller 30 minutter. P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 7 av 18

8 2. BRANNTEKNISK HOVEDUTFORMING 2.1 Brannspredning mellom byggverk, VTEK 7-26 Tilfredsstillende. 2.2 Bæreevne og stabilitet ved brann, VTEK 7-23 Når det gjelder bæreevne settes ikke dette i så stor fokus, men allikevel er et riktig nivå i et slikt bygg å oppgradere bærende konstruksjoner til 30 minutter tilsvarende brannklasse 1 nivå. Registrerte forhold: Bygget har bærende bygningsdeler fra bjelkelag over kjeller til og med loft av eksisterende bindingsverk. Bjelkelag mot kjeller er isolert med Glava, resterende konstruksjoner er uisolert. Ingen konstruksjoner kan sies å ha brannteknisk bæreevne i noen grad utover noen minutter. Risikovurdering / betydning for personsikkerhet og/eller sikring av materielle verdier: Følgende forhold er vurdert: Oppgradering av bjelkelagene til REI30/B30 i alle etasjer anses nødvendig for å kunne ha en minste bæreevne som igjen stabiliserer branncellene. Takkonstruksjon råloft: Dette ligger utenfor det nivået for oppgradering som anses som viktigst, bjelkelag med gulv vil ta imot brennende takkonstruksjon i en tidlig fase. Viktig at loft er fritt for brennbar lagring, samt detektert, og har branncelle mot trapperom. Trapper: Trappen er utført i treverk i trinnene og reposer. Det stilles ikke krav til trapp i brannklasse. Dette fordrer at trappen er egen branncelle, samt at det ikke lagres noe i rømningstrappen, og at vegger og tak har tilfredsstillende kledninger og overflater. Bærende vegger: uisolerte vegger har mye hulrom som sprer brann veldig fort. Dette kan medføre at en brann fra kjeller eller plan 1 fort kan spre seg vertikalt til nye rom/avdelinger/trapp mv via utettheter. Det må vurderes å fylle veggene med innblåst ubrennbar mineralull. P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 8 av 18

9 2.3 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk, VTEK Overflater og kledninger SBHG skal etter preaksepterte krav ha overflater og kledninger etter nedenstående tabell: Bygningsdel Brannklassifisering Inne i avdelinger og kontorer mv Overflater på gulv Ikke særskilt krav. Innvendig overflate D-s2,d0 [In 2] Kledning K 210 D-s2,d0 [K2] I rømningsveg (trapp) Overflater på gulv Innvendig overflate Kledning G (D fl-s1) (klassifisert gulvbelegg, massivt treverk) In1 (B-s1,d0) (type gips, mur, betong, klassifiserte plater) K 210 B-s1,d0 [K1] Utvendig Kledning Ut2, ikke særskilte krav Registrerte forhold: Etter befaring på bygget er det generelt registrert treoverflater. Trapperom har ikke tilfredsstillende kledning/overflate. Dette kan for panelen sin del utføres til In1 med påstrykningsprodukter, men må sees i sammenheng med at veggene for øvrig ikke innehar noen brannteknisk klasse, det er her kun et panellag, og skal man isolert sett utbedre panelet forutsetter dette at veggen er tilfredsstillende isolert eller kledd med gips bak panelet Isolasjonsmaterialer Isolasjonsmaterialer skal generelt være ubrennbare. Registrerte forhold: Kun bjelkelag mot kjeller som er etterisolert. Resterende konstruksjoner uisolerte. Isolering kan være en del av oppbyggingen av brannceller, men dette kan også utføres med plateprodukter. Viser her til punktet over vedr. hulrom Brannceller, dører, sjakter for lufting mv Som følge av brannklasse 1 nivå kan krav til branncellebegrensende konstruksjoner generelt settes til EI30 uten å gi krav til ubrennbarhet. Kravet settes derfor til B30. Kravet til piper er EI60/A60. Kravet til brannceller er følgende: Trapperom Hver avdeling Piper Dekker/bjelkelag P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 9 av 18

10 Kjeller Loft Bygget har ingen brannceller i dag. Det er svært svake brannskiller mellom kjeller og trapp og mellom loft og trapp, samt uklassifiserte vegger og dører fra avdelinger og kontor mot trapperom. Dører i branncellebegrensende konstruksjon: Bygget har ikke klassifiserte dører. Piper: Pipene kontrolleres for sprekker og skader. Disse repareres ved skader. Hvis piper brukes til sjakter må de pusses og tettes ut/ inn og dette har et krav på A60, luker har også krav A60. Feieluker som ikke sitter korrekt fast utbedres og det pusses godt inn ved svakheter, disse så ved befaring ok ut på loft. Sjakter / lufting: Det er luftesjakt ved siden av pipe, pipe brukes for øvrig ikke til fyring, ildsteder er fjernet. Luftesjaktene i seg selv må inspiseres for skader på lik linje med pipene, samt vurderes mht at luftesjakt innehar rister for lufting i hver etasje. Brannspredningsmulighet utredes. Kan vurderes tettet igjen. 2.4 Tilrettelegging for slokking av brann, VTEK Brannslokkeutstyr Krav FOBTOT: Med manuelt slokkeutstyr menes brannslanger med tilstrekkelig lengde til å nå inn til alle rom, eller håndslokker. Registrerte forhold: Barnehagen er utstyrt med slokkeutstyr i form av brannslange og håndslokkere. Dette anses å være ok. Innspillene er at brannslanger ikke bør være montert inne i selve trappeløpet da slange gjennom dør slipper branngassene gjennom etter bruk. Kan utbedres med noen ekstra slokkeapparater. Blant annet i kjeller og på loft. 2.5 Brannspredning mellom byggverk, VTEK 7-26 Det er tilfredsstillende avstand mot naboeiendommene. 2.6 Rømning av personer, VTEK 7-27 Generelle krav: Et byggverk skal utføres slik at de mennesker som oppholder seg i eller på byggverket under brann kan rømme eller bli reddet til sikkert sted uten at de påføres alvorlige helseskader. Når rømningsveger skal planlegges og dimensjoneres, er det derfor ikke bare bredde og lengde mv. som har betydning for personsikkerheten. Bruken av bygningen og brukernes evne til å ta seg ut ved egen hjelp har stor betydning for sikkerheten ved rømning Brannalarmanlegg Barnehagen er i dag kun utstyrt med enkeltstående røykvarslere som dekker noen få rom. P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 10 av 18

11 Det er av svært viktig betydning og anses som et fullstendig minimumskrav at bygget utstyres med et heldekkende adresserbart brannalarmanlegg Ledesystem Det er ikke et forskriftskrav til ledesystem, men i en risikovurdering anbefales det allikevel å installere ledelys i trapperom, ett lys minimum i annenhver etasje i trapp for å gi ledelys ved evakuering hvis strømbrudd. Kun sporadisk opphold i kjeller og på loft Rømningsstrategi / beskrivelse Bygget har ett trapperom sentralt i bygget. Ved bruk av kun plan 1 til barnehage og kontor i plan 2 er dette ok da avdelingene kan bruke åpningsbare vinduer og ta ut barna denne vegen (vinduer har mål 46x140 cm som er ok selv om de er 4 cm smalere enn minimumskravet). Ved bruk som barnehage i plan 2 krever dette en ekstra trapp på utsiden av bygget fra hver avdeling som skal brukes (skjermet for brann med branncellevegg). Kontor kan ha sekundær rømning via vindu inntil 5m over bakkenivå slik som her. Det er gitt dispensasjon fra MBV til å benytte bl.a. gymsal 1,5-2 timer pr. dag. Dette anbefales ikke av brannrådgiver på grunn av følgende: Trapperommet som eneste rømningsvei har ingen motstand mot inntrengning av brann fra f.eks kjeller og loft, samt uklassifisert lett antennbare overflater og kledninger. Trapperommet brukes til mye lagring, tørking av klær (tørkeskap) mv som både har brannenergi men også gjør flyten i rømning redusert. Slik bruk av rømningstrapp er svært uheldig. Bygget har ikke brannalarmanlegg; dvs. de ansatte blir ikke varslet ved røykutvikling i f.eks kjeller. Rømning fra avdeling i plan 2 har en sekundær utgang via en bitrapp som går opp utvendig ved siden av inngangsparti. Denne er skrudd igjen innenfra og fungerer i dag ikke som en utgang. 2.7 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap, VTEK Tilgjengelighet MBV har tilfredsstillende adkomst til bygget. Trapperommet gir adkomst til kjeller og loft, men innehar ikke brannmotstand slik at røykdykkere kan bruke trapp som angrepsvei Brannvann Dette er ikke verifisert i denne rapporten. P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 11 av 18

12 3. ORGANISATORISKE BRANNVERNTILTAK 3.1 Branndokumentasjon Barnehagen er i gang med elektronisk brannbok, dette er ok. Til dette må det utarbeides ett sett branntegninger, samt evakueringsplan og som også danner grunnlag for O-plan for brannalarmanlegget. 3.2 Elektrisk anlegg, fyring Barnehagen har lagt om en del av det elektriske anlegget. Fordelingsskap befinner seg i gang ved bitrapp plan 2. Hovedsikringer er eldre skrusikringer. Det henger fremdeles igjen forlegning av kabler og kontakter mv fra gammelt av, blant annet på loft. Det må her foretas en gjennomgang av elektro med en risikovurdering, samt termofotografering på mest belastet årstid for å sjekke opp farepunkter ved anlegget. Skap skal holdes låst og skal være nippeltettet rundt kabelinnføringer. På kjøkken er det i bruk kaffetraktere, vannkokere, komfyr mv. Dette området er til dels uovervåket og det bør her installeres tidsbrytere, samt komfyrvakt. 3.3 Lagring Barnehagen bærer preg av lite og uegnet lagringsplass. Dermed brukes trapperommet til en mengde oppbevaring av garderobe, ansattbekledning, tørkestativer, tørkeskap, mv. se fotorapport. Dette gjør trapperommet både lite fremkommelig, men gjør også at det skal svært lite til for et branntilløp og vokse med rask hastighet med så mye lett antennbart. Slik bruk og oppbevaring i rømningsvei er ikke forenlig med kravet til raske og ryddige rømningsveier. 3.4 Fyring Barnehagen fyres med luft-luft varmepumper, samt panelovner og lokale strålevifter. Panelovn på toalett lavtsittende med høy temperatur er uheldig da det skal svært lite til for å miste eller legge noe brennbart oppå slike ovner. 3kW stråleovner inne i avdelinger er også uheldig da disser fort kan vendes i en annen retning og glemmes av i retning brennbart materiale. 4. Vedlegg 4.1 Fotorapport P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 12 av 18

13 Foto 1 Loft, kun treverk, uklassifisert bjelkelag mot plan 1, mye lagring. Foto 2 Kun en plankevegg og uklassifisert plankedør mot trapperom. P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 13 av 18

14 Foto 3 Trapperommet brukes til tørk og oppbevaring av utstyr, samt fryseboks mv. P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 14 av 18

15 Foto 4 Sikringsskap med både nytt og gammelt. Se punkt elektrisk. Foto 5 Trapperommet brukes til lager, garderober, kjøleskap mv. Vi ser også dør/vegg til kjeller til venstre i bildet uten brannteknisk klasse. P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 15 av 18

16 Foto 6 Tørkeskap i rømningsvei. P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 16 av 18

17 Foto 7 Gjenskrudd dør fra bitrapp plan 2. Foto 8 Isolert bjelkelag kjeller med plastfolie på undersiden. Ved brann i kjeller har dette svært liten motstand mot gjennombrenning og plasten vil dessuten forsterke både røykutviklingen og hastigheten på et branntilløp. P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 17 av 18

18 Hønefoss, Roar Jørgensen AS Tore Bratvold Branningeniør P:\V-prosjekt\V129 Strand barenhage, Åmot\5 - RIBr\1 PRO\Overordnet tilstandsrapport doc 18 av 18

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning Disposisjon Hvorfor har brannvesenet som tilsynsmyndighet endret tilsynsmetodikk? Hvilke dokumentasjonskrav stilles til eier av et særskilt brannobjekt ved tilsyn hjemlet etter BEL? Hva er søknadspliktig

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Prosjekt brannsikker bygård. Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat

Prosjekt brannsikker bygård. Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat Prosjekt brannsikker bygård Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat Prosjekt brannsikker bygård Tema for presentasjonen: Bakgrunnen for prosjektet Lokal forskrift Utfordringer Motivasjon Økonomi Rosenkrantz

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

OPPGRADERING AV BRANNSIKKERHETEN I ELDRE BYGGVERK

OPPGRADERING AV BRANNSIKKERHETEN I ELDRE BYGGVERK VEILEDER OPPGRADERING AV BRANNSIKKERHETEN I ELDRE BYGGVERK Om gårdeiers dokumentasjonsplikt og forholdet til plan- og bygningslovens regler om søknad, ansvar og kontroll 2011 Tromsø kommune Byutvikling

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

Brannsikkerhet evalueringer og erfaringer. TROND S. ANDERSEN Byggesaksdagene 2017

Brannsikkerhet evalueringer og erfaringer. TROND S. ANDERSEN Byggesaksdagene 2017 Brannsikkerhet evalueringer og erfaringer TROND S. ANDERSEN Tema Praktiske eksempler Brannevalueringer Feil i prosjektering og utførelse Evaluering av brannen i BASA-Huset Oppdrag utført av Direktoratet

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg

Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg Forslag til løsning 1 Plantegning 2 Plantegning galleri 3 Oppgave 1 Brann- og eksplosjonsvernlovens 7 sier at: Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger,

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Brannsikker bygård Problemstillinger og løsninger Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Temaer for presentasjonen Generelt om brannårsaker, og konsekvenser av brann Brannsikkerhet i eldre murgårder Branntekniske

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Drammensveien 68 Oslo RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Utført av: Norsk brannvernforening v/ Veronica Stensrud 27. september 2010 Prosjektnr.: 10.059 NORSK BRANNVERNFORENING Side 1 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 8 og 9. januar 2009 Lars Haugrud senioringeniør Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

2-1 Generelle krav til eier

2-1 Generelle krav til eier 2-1 Generelle krav til eier Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Kravene til brannteknisk

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Røyse skole, Hole kommune Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. F341 Dato: 04.10.12, rev 19.10.12 Oppdragsgiver: Hole kommune Ansv. Tore Bratvold v/ Steinar Langvandsbråten Sign.: KS: Egenkontroll

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser?

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Vidar Stenstad, Direktoratet for byggkvalitet 29.09.2017 Forum Wood Building Nordic, Trondheim

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Byggteknisk vinteruke

Byggteknisk vinteruke Byggteknisk vinteruke Storefjell 2005 Eiers rolle/virksomhetens rolle, Myndighetenes krav og tilsynsrolle Trond Dilling senioringeniør Hvorfor så stort fokus på brannvern Vil byggverket og brannvernorganiseringen

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Murbyen Oslo - brannsikring. André Korsaksel

Murbyen Oslo - brannsikring. André Korsaksel Murbyen Oslo - brannsikring André Korsaksel 26.10.2017 Bevaringsverdig i Oslo Gul liste Oversikt over registrerte kulturminner i Oslo Ca 14 400 eiendommer (per 01.01.2015) Bevaringsverdig 62% Spesialområde

Detaljer

LOVER OG FORSKRIFTER

LOVER OG FORSKRIFTER LOVER OG FORSKRIFTER Oslo, 13.02.2012 Lover Er en samling av bestemmelser som vedtas av Stortinget og forvaltes av et departement. Plan- og bygningsloven Miljøverndepartementet Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 23/ HAMA

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 23/ HAMA Lunner kirkelige Fellesråd Lunnerlinna 43 A 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1028-3 GNR 23/143 16.06.2016 HAMA 23/143 - REVIDERT RAPPORT - BRANNTILSYN 2016 - LUNNER KIRKE Lunner - Gran

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo

Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo Kurs Brannsikring av bygg 05.05.2010 Merete Ann Thune, PBE 1 En tilsynsarbeider 2 Hva møter oss av kvalitet?

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer