Bo bedre i borettslag og sameier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bo bedre i borettslag og sameier"

Transkript

1 Bo bedre i borettslag og sameier Boligbyggelaget som rådgiver for boligselskapene tirsdag 11. oktober 2011 Boliglaget som rådgiver for boligselskapene Geir Egil Holter, NBBO ByggTek Elin Grønvold, NBBO forvaltning

2 Rollen som boligselskapets rådgiver Rådgivning - egen forvaltningskonsulent i NBBO Teknisk rådgivning - byggteknisk personell i Byggtek Utfordringer: Byggteknisk assistanse etterspørres sent i prosessen Internkommunikasjon mellom forvaltning og Byggtek Stort behov for informasjon mot boligselskapene Nye grep i tider med stor endring: NBBO og NBBO Byggtek Felles fokus på kvalitet gjennom samhandling Felles strategigruppe Bo bedre i borettslag og sameier

3 Utfordringer i boligselskap Minimumsvedlikehold etter ad hoc metoden Vedlikehold utløses først ved akutte skader. Dette krever rask aksjon og gir lite rom for å vurdere helhetlige og gode løsninger på lengre sikt Boligselskap med svak økonomi og betalingsvilje Villighet til å velge kortsiktige løsninger for å unngå økning av felleskostnadene Manglende kontinuitet med skiftende styrer

4 Utfordringer i boligselskap Usikkerhet om hva som bør prioriteres. Uklart skille mellom ønsker og behov. Ingen langsiktig plan eller strategi for vedlikehold og oppgradering Nødvendige oppgradering betinget av 2/3 flertall i årsmøte Behov for god og tydelig informasjon forut for årsmøtevedtak. Enhver lenke er ikke sterkere enn det svakeste ledd

5 Huskeliste for et smartere vedlikehold Noe å huske på når styret sier: Vi skal skifte yttertak! Bør da taket samtidig tilleggsisoleres og tilpasses for en senere fasadeisolering? Vi skal skifte kledning! Bør veggen også etterisoleres etter dagens krav eller mer? Bør også vinduer skiftes samtidig? Mer en 1/3 av alt varmetap forsvinner gjennom dører og vinduer.

6 Huskeliste for et smartere vedlikehold Vi skal skifte vinduer! Hvor gammel er kledningen og bør dette sees i en sammenheng? (eventuelt hvorfor ikke) Vi skal skifte ytterdører! Husk at ytterdøra bør ha en lav u-verdi (bør ha en lav evne til å lede varmen ut av bygget) Fukt i kjeller/utskifting av drenering Husk en kjellervegg bør i hovedsak aldri graves opp uten at den samtidig etterisoleres. Min 10 cm.

7 Huskeliste for et smartere vedlikehold Vi skal gjennomføre en baderomsrehabilitering! Husk ENØK og at lavere skadefrekvens kan oppnås ved at benkeberedere fjernes og et berederbatteri plasseres i fellesareal utenfor leiligheten. I tillegg er det gunstig å fremføre en rørføring i sjakt mellom loft/tak til berederrommet. Tiltaket representerer en begrenset tilleggskostnad men har stor verdi. Reduserer kostnadene for senere ettermontering av mer økonomiske oppvarmingskilder. (solvarme, jordvarme luft til vannvarmepumpe og fjernvarme.

8 HVORFOR TENKE PERIODISK VEDLIKEHOLD?

9 MÅ VI GJØRE DET SOM ER SAGT I DAG? Hva sier loven om boligselskapets vedlikeholdsansvar Hva er alderen på bygningsmassen i vår portefølje Hvordan ønsker NBBO å bidra

10 LOVVERKET - borettslag Brl Oppgåver for styret Styret skal leie verksemda i laget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlinga. Styret kan ta alle avgjerder som ikkje i lov eller vedtekter er lagde til andre organ.

11 LOVVERKET borettslag - vedlikehold Brl Vedlikehold og anna frå laget. Laget skal halde bygningar og eigedommen elles i forsvarlig stand så langt plikta ikkje ligg på andelseigarane. Skade på bustad eller inventar som tilhøyrer laget, skal laget utbedre dersom skaden kjem av mishald fra ein annan andelseigar. Brl Skadebotansvar for laget og bakre ledd Andelseigaren kan krevje skadebot for tap som følgje av at laget ikkje oppfyller pliktene sine etter Brl Andelseigarens skadebotansvar i høve laget. Laget kan krevje skadebot som følgje av at andelseigaren ikkje oppfyller pliktene sine etter 5-12.

12 LOVVERKET - sameie Eierseksjonsloven 40 (LOE): Styrets oppgaver Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret har herunder i samsvar med 31 å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

13 FORSKRIFT OM PERIODISK VEDLIKEHOLD Forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag I avskrivningsplanen for bygninger kan avskrivningssatsen settes til null. Dersom det ikke er gjennomført faktisk vedlikehold som oppveier verdiforringelsen på bygningene, skal borettslaget regnskapsføre en tilsvarende avsetning til periodisk vedlikehold. Forskrift om internkontroll i borettslag og sameier (HMS): Boligselskapet skal verne om liv, helse, og materielle verdier. Boligselskapet skal skape et godt miljø for de som bor i området.

14 STYRET MÅ DERFOR SØRGE FOR: at selskapet er forsvarlig organisert å ha forsvarlig kontroll med driften og vedlikeholdet å holde seg orientert om boligselskapets økonomiske stilling

15 BYGNINGSALDER PÅ NBBOs PORTEFØLJE 0-10 år antall år antall år antall år antall år antall år antall år antall 2 = 178 selskaper eldre enn 20 år gamle = 142 selskaper nyere enn 20 år gamle

16 HVA BETYR DET Å VÆRE ANSVARLIG FOR PERIODISK VEDLIKEHOLD? De fleste boligselskap NBBO forvalter er veldrevne og til dels godt vedlikeholdte Lovverket stiller ingen krav til grad av kvalitet og langsiktighet ved vedlikeholdet. Flikking har vært lov, men ikke nå lenger iht til bygningsteknisk forskrift. Fare oppstår for at boligeiere i et boligselskap som tidligere ikke tilstrekkelig har vektlagt kvalitet, langsiktighet og ikke tatt høyde for den økonomiske virkeligheten, lett kan komme i et uføre. Boligeierne har betalt full pris for boligen og planlegger ikke med at store akutte vedlikeholdskostnader brått oppstår. Styret er ansvarlig for den dyreste delen av boligen - ytre vedlikehold av byggets klimaskall

17 HVEM SKAL FINANSIERE VEDLIKEHOLDET? Den som eier - du og dine naboer! Derfor er det viktig å tenke kvalitet i det langsiktige vedlikeholdet, og forankre denne vedlikeholdsstrategien hos eierne, på et årsmøte. Dette vil gjøre vedlikeholdsarbeidet og utviklingen av felleskostnadene mye mer forutsigbare, både for det sittende styre, framtidige styrer og ikke minst boligeierne. Bo bedre i borettslag og sameier

18 NBBOs ANBEFALINGER I EN TID MED RASKE SKIFTNINGER? HELHETLIG OG LANGSIKTIG TANKEGANG planlegge vedlikeholdet før det vises på bygningsmassen at det må gjøres noe TENKE KVALITET styret sørger for å skaffe seg oversikt over dagens tekniske krav og muligheter, det som skal gjøres i dag skal være bra også om 30 år ØKONOMISK VIRKELIGHET sette av penger på bok hvert år - for å møte kostnadene med det framtidige vedlikeholdet. Alle vet at kostnadene kommer og alle skal være med å betale slitasjen fra første dag Bo bedre i borettslag og sameier

19 HVORDAN TA GREP? KARTLEGGINGSMØTE VEDLIKEHOLD FORMÅL: Kartlegge styrets ambisjoner for framtidig vedlikehold og status på dagens bygningsmasse HVEM: Styret, forvaltningskonsulent, repr fra ByggTek MÅL: Utarbeide en vedlikeholdsstrategi som vedtas på årsmøte Bo bedre i borettslag og sameier

20 KARTLEGGINGSMATRISE Ambisjons nivå 1 Teknisk ambisjon og strategi Vedlikehold utføres gjennom å erstatte eller behandle bygningskomponenter med tilsvarende komponent når bygningsdelen har mistet sin funksjon. Utvikling av eiendomsmassen vurderes ikke. Økonomisk ambisjon og strategi Noen konsekvenser Lave felleskostnader er et mål og ved behov for midler Liten presisjon på vedlikeholdet gir kortere levetid på for gjennomføring av periodisk vedlikehold, skal dette i bygningsdeler. Dette fører til økte totalkostnader. Fører hovedsak finansieres gjennom låneopptak. Midler til videre til redusert bokvalitet og med stor usikkerhet. Stor utvikling av eiendomsmassen vurderes ikke. sannsynlighet for dramatiske endringer av andel felleskostnader etter noen år. Risikerer "forslumming". 2 Vedlikehold utføres på bakgrunn av boligselskapets egen vurdering av eiendomsmassen, med dets ulike komponenter sett under ett, målet er å opprettholde den opprinnelige teknisk og miljømessige kvalitet. Ingen behovsbasert plan for avsetning til periodisk vedlikehold. Avsetninger til dette gjøres på bakgrunn av styrets egen vurdering og innstilling. Styret har anledning til å benytte eventuelt oppsparte vedlikeholdsmidler til andre ting om dette er ønskelig. Økt risiko for dramatisk økning av andel felleskostnader ved at avsatte midler ikke er avpasset i forhold til faktisk behov. Stor fare for endringer i ambisjonsnivå og rutiner gjennom endringer i styret. 3 Vedlikeholdsplan utarbeidet av ekstern konsulent for å oppnå en helhetlig, langsiktig og forutsigbar vedlikeholdssituasjon. Målsetting om utvikling av eiendomsmassen er ikke vurdert. Vedlikeholdet utføres i større eller mindre grad i henhold til vedlikeholdsplan. Nivået for nødvendig avsetning vurderes av styret i samråd med forvaltningskonsulenten. Usikkerhet gjennom at ikke alle relevante faktorer på kostnadsiden er definert. På tross av at en vedlikeholdsplan finnes er man avhengig av at styret velger å bruke vedlikeholdsplanen. Noe økonomisk usikkerhet knyttet til at det ikke foreligger en avsetningsplan. 4 Boligselskapet skal ha en vedlikeholdsplan som utarbeides av ekstern konsulent. Planen skal inneholde både en teknisk og en økonomisk vurdering. Dette er grunnlaget for en økonomisk avsetningsplan for de neste 10 år. Vedlikeholdet skal ses i sammenheng med behovet og ønsket om utvikling av eiendomsmassen. Strategi og definert langtidsplan for utvikling av bygningsmassen utarbeides av styret i felleskap med NBBO og BYGGTEK. Utgangspunktet for teknisk nivå er nyeste TEK eller bedre. Ambisjonsnivået er forankret i et årsmøtevedtak. Oversikt over alle økonomiske konsekvenser av planlagt vedlikehold og nødvendig oppgradering. Borettslaget følger avsetningsplanen og setter av øremerkede midler til vedlikehold og oppgradering i henhold til avsetningsplanen. Vedlikeholdsplan og avsetningsplanen følges uavhengig av sittende styre da ambisjon og rutine er forankret i et årsmøtevedtak. Dette gir stor sikkerhet for stabil andel felleskostnad i alle faser gjennom hele byggets levetid. Vedlikeholdet er kostnadseffektivt gjennom en helhetlig og langsiktig strategi for alt vedlikehold. Bygningsmassen er sikret en utvikling ved at nye kvaliteter og standarder implementeres løpende. Bo bedre i borettslag og sameier

21 VEDLIKEHOLDSSTRATEGI Formål - sikre bygningsmassen, grunnlag for vedlikeholdsplan Bygningstype -kort beskrivelse Vedlikeholdsansvar - utdrag fra vedtektene Status pr i dag - hva er gjort/ikke gjort Ambisjonsnivå vedlikehold - styrets ønsker og mål Forslag til vedtak på årsmøte - eiernes beskjed til sittende og framtidige styrer

22 VEDLIKEHOLDSSTRATEGI Det vedtatte ambisjonsnivået og vedlikeholdsstrategien vil være et arbeidsverktøy og representere retningslinjer både for det sittende, og fremtidige styrer Kartleggingsmøtet anbefales uavhengig om styret allerede har en vedlikeholdsplan, eller pr i dag ikke ser behovet. Bo bedre i borettslag og sameier

23 VEDLIKEHOLDSSTRATEGI Boligselskapet oppnår: - langsiktige løsninger - styrket økonomi og bedre betalingsvilje - god kontinuitet ved skiftende styrer - mer forutsigbar drift for styret - mer forutsigbar og riktig utvikling av felleskostnadene - eiere har bedre forutsetning for å forstå tekniske krav og hva som må gjøres

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: FotoWeb INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD LUND KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden september 2010 til og med januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 46/2014 Saksansvarlig: Styreleder Ulf Syversen og Adm. direktør Torbjørn

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Kommunalt eide boliger i. borettslag. Erfaringer med samarbeidsutvalg. Kjersti Hammarqvist

Kommunalt eide boliger i. borettslag. Erfaringer med samarbeidsutvalg. Kjersti Hammarqvist Kommunalt eide boliger i borettslag Erfaringer med samarbeidsutvalg 2007 Kjersti Hammarqvist Forord Denne rapporten er initiert av NBBL og har fått finansiering av Husbanken. Prosjektet ble startet opp

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Til seksjonseierne i Ullernbakken Boligsameie

Til seksjonseierne i Ullernbakken Boligsameie 1 Ullernbakken Boligsameie Til seksjonseierne i Ullernbakken Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer