Smittevernplan for Målselv kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smittevernplan for Målselv kommune"

Transkript

1 Smittevernplan for Målselv kommune Pesta farer landet rundt Theodor Kittelsen 1904 Sistoppdatert:2011 Nesteoppdatering:2013 Vedtatti kommunestyre dd.mm.åå/saksnummer Av: OddmundH. Eriksen Ansvarlig:Smittevernlegen 1

2 Innholdsfortegnelse: 1. Forankring Målsetting: Lovgrunnlag: Plikter og ansvar: Sammenhengmedandrekommunaleplaner: Revisjonsrutiner: Lokaleforhold Demografi: Om kommunen: Lokaleressurser: Eksterneressurser: Risiko og sårbarhetsanalyser/utfordringer: Smitteverni normalsituasjonen Ansvarog myndighet: Helseopplysning: Helsestasjonog vaksinasjon: Sykehjemog hjemmebasertomsorg: Tuberkulosekontrollprogram: Melding og varsling: Resistensproblematikk: Miljørettet helsevern: Smitteverni beredskapssituasjoner Definisjon: Ansvarog myndighet: Melding og varsling: Tvangsvedtak: Aksjonsplan: Pandemiplan: Distribusjonsliste Vedlegg Vedlegg1, lokaleressurser: Vedlegg2, eksterneressurser: Vedlegg3, meldepliktigesykdommer: Vedlegg4, samarbeidsavtalekommune/mattilsyn: Vedlegg5, liste overinstansersomer aktuellå varsleeller informere 31 Vedlegg6, listeoverprioritertegrupperfor vaksineog planfor massevaksi nering:...32 Vedlegg7, nyttige linker: 32 Vedlegg8, anbefalingominnhold i pliktig tuberkuloseundersøkelse: Vedlegg9, skolerog barnehageri Målselv: Vedlegg10, undersøkelseav asylsøkereog innvandrere: Vedlegg11, infeksjonskontrollprogramfor sykhjemog åpenomsorg.36 Vedlegg12,retningslinjerfor bruk av tvang Vedlegg13,forkortelser

3 1. Forankring Målsetting: Smittevernplanener et hjelpemiddelfor å vernebefolkningenmotsmittestoffer(delerav eller helemikroorganismersomfor eksempelbakterier,parasitterog virus) og konsekvensene dissekanmedføre.det gjøresvedå forebyggesmitteog vedå haenfornuftig planmed skadebegrensende tiltak nårsmitteutbruddoppstår. Planenskalderforskisserehvordanenforebyggerog håndtererutbruddav smittenårdette oppstår,bådei dagligdrift og vedstørreutbruddavsmittsomsykdom. Smittevernplanener ikke mentsomet utfyllendeoppslagsverk,menskalomhandlegenerelle prinsipperog i tillegg enkeltesærlige områderderdetteerpålagt. Tuberkulosekontrollprogramer et eksempelpåsistnevnte.ved dealler flestesmitteutbrudd, entendeter enkeltpasientereller grupper,måaktuellkunnskapom denspesifikketilstand innhentesfra gangtil gang. Menprinsippenesombeskrivesi smittevernplanenhartil hensikt å gi enstruktursomsikrerenforsvarlighåndteringav smitteutbrudd. Lovgrunnlag: SmittevernplanpåleggeskommunengjennomLov nr. 55 om vernmot smittsomme sykdommer av og tilhørendeforskrifter.særlignevnesforskrift om tuberkulosekontrollav ,Forskrift om allmennfarligesmittsommesykdommerav og Forskrift om smitteverni helsetjenestenav Lov nr.124om matproduksjonog mattrygghetav medtilhørendeForskrift om drikkevanner ogsåsentrali forhold til smittevern. Gjeldendelover og forskrifter vedleggesikke, menforutsettestilgjengeliggjennom kommunensomarbeidsgivereller direktevia 3

4 Plikter og ansvar: Politisk ledelsei kommunenhardetoverordnaansvaretfor smitteverneti henholdtil 7-1 i Smittevernloven. Smittevernlegenskaletter 7-2 i overnevntelov: Utarbeidesmittevernplanog revideredenne Organiseresmittevernarbeidrettetmot grupperav befolkningen Holdeoversiktoversmittsommesykdommeri befolkningen Foreslåforebyggendetiltak Biståkommunen,helsepersonellog andrei kommunensomhari oppgaveå arbeide medvernom smittsommesykdommer Gi informasjon,opplysningerog rådtil befolkningenom vernmot smittsomme sykdommer Sammenheng med andre kommunale planer: Smittevernplanener enunderordnetdel av kommunensoverordnakriseberedskapsplan. I smittevernmessigeberedskapssituasjoner skalsmittevernlegengjennomordførereller rådmannaktiviserekommunenskriseteamslik skisserti overordnaplan. Infeksjonskontrollprogrammenepåsykehjemer enviktig del av smittevernarbeidet i kommunenog regnessomenunderplantil smittevernplanen. Ved smitteverni enberedskapssituasjon vil kommunensplanfor helsemessigog sosial beredskapskissereomdisponeringav personellog bygningsmassefor å møtebehoveneved for eksempeleninfluensapandemi. Revisjonsrutiner: Smittevernplanenskalrevidereshvert2.år,samtunderveishvis deter vesentligemomenter sombørendresentengrunnethendelser, eksternekrav (for eksempelendretpandemistatus, oppgraderingfra stadium3) eller åpenbaremangler. Smittevernlegenharansvarfor revisjon, kommunestyret godkjenner planen. Planenbør i tillegg til å væretilgjengeligpåkommunenshjemmesideogsåværetilgjengeligi papirversjonhosadministrasjon,smittevernlegeog i kurativ utøvendevirksomhetsom helsesøster - og legetjeneste. 4

5 2. Lokale forhold Demografi: Målselvharper innbyggere,hvoravdrøye 1550er under18. Om kommunen : Måleselver enarealmessigstorkommunepå3322kvadratkilometer, somvarierermellomen liten stripekyst,innlandskoger,høye fjell og høyfj ellsområderinn mot svenskegrensa. Kommunehuset ligger påmoen.befolkningener sentrertrundtandselvområdet,olsborgog Øverbygd, men50 % av befolkningenbor utenfordetendefinerersomtettbygdestrøk. Kommunenharegensivil og militær flyplasspåbardufoss, mellomannetmed2 militære helikopterskvadroner. Målselver enforsvarskommunemedmilitæreavdelingeri Heggelia og på Skjold.Forsvaret haregenmedisinsktjenestefor vernepliktigemedegenmilitær legevaktog sykestuerbådepå Skjold og Bardufossfl ystasjon.man harlangtradisjonmedmilitært-sivilt samarbeidbåde innensmittevernog generellberedskap. Enkelteav innbyggerneharlangvei til kommunesentra. Klimatiskeforhold kanværeen utfordring,spesieltvinterstid.kommunener vertskommunefor Fjellandsbyensomi høysesongvil kunnegi flere tusenturisterog væreenutfordringfor kommunensplikt til å yte forsvarlighelsehjelp. Videreharensomstorforsvarskommuneogsåutfordringervedå samkjøremilitær og sivil beredskapvedspesiellehendelserog ulykker. Kommunenharogsåvideregåendeskolermed eleverfra andrekommuner. De sisteåreneharkommunenhattasylmottak, og detharført medsegnye utfordringerinnen smittevern. 5

6 Lokale ressurser: Sevedlegg1,side21. Eksterne ressurser : Sevedlegg2, side22. Risiko og sårbarhetsanalyser/utfordringer: Gjennomnasjonaltvaksinasjonsprogramog denstoreoppslutningenom programmeter barn og ungegodtbeskyttet mot deagenssominngår.dette gjelderogsådeikke-vaksinerte, grunnetsåkaltgruppeeffekt. Dengjennomgåendegodefolkehelsagjør at dødelighetener lav vedsmittsommesykdommergenerelt,setti forhold til storedelerav verdensbefolkningen. Likevel vet enat deter deyngsteog deeldste, sammenmedgravide, somer mestsårbarefor infeksjonssykdombådei forhold til mottakelighetog dødelighet. For dissegruppeneer detviktig medengodmedisinskberedskapsomklarerå fangeoppog startebehandlingav dealvorligetilfellene, samtidigsommanpådenandresidenbørunngå unødvendigantibiotikabehandlingog sekundæresistensproblematikk. For å sikredenne gruppenet godtsmitteverner helsesøstertjenesten og fastlegenedeviktigsteaktørene. Til trossfor et velfungerendehelsevesenog godfolkehelsemåenlikevel regnemedatdetvil oppståalvorligeog fataletilfeller avsmittsomsykdommeri befolkningen. Dettestiller store krav til enryddig,åpenog forsvarlighelsetjeneste- ikke minsti forhold til informasjonog rådtil befolkningen. Vi såhvor viktig dettevar under svineinfluensaepidemien. Andelenav eldrei befolkningenvil økekraftig i åreneframoverog envil få økendepresspå hjemmebasertomsorgogsykehjemstilbud.flereeldremedsammensattelidelservil utgjøre ensmittevernmessigutfordring.goderutinerfor hygienei hjemmetjenesteog påsykehjemvil væreenkleog sentraletiltak i dettearbeidet.smitteutbruddfor eksempelavnorovirusi sykehjemvil kunnehastorekonsekvenserogkommunenbørsørgefor rutinerfor å redusere sannsynlighetenfor utbruddog tiltak for å begrensekonsekvensenenårutbruddeter et faktum.her vil infeksjonskontrollprogrammenepåsykehjemværeet sentraltredskap. Aktivering av tidligeretuberkuløssykdomhoseldrestårfor 50 % avregistrerte tuberkulosetilfellenei åreti Norge.Slik aktiveringmedmulighetfor smittefor eksempelpå sykehjemvil kunnehaalvorligekonsekvenser,selvom sannsynlighetenikke er sværtstori hverenkeltkommune.egettuberkuloseprogramer derforbeskrevet. Økt kontaktmedrestenav verdengjennomendredereisevanerog innvandringrepresenterer ensmittevernmessigutfordring.gjennomå sikreet oppegåendereisevaksinasjonsprogram 6

7 kanenbeskytte befolkningenmot enkelteformerfor smitte. Det er viktig at kommunenhar tilbud om rådog vaksinering for utenlandsreiser. Tilstedeværelseav forsvaretmedførerspesiellesmittevernmessigeutfordringer.soldaterfra helenorgebor og arbeidertett påhverandreog enharårligeutbruddav smittsomme sykdommer. Når soldateneharvært hjemmepåperm,bringerdemedsegsmitte.målselver derforutsattfor tidlig smittemedinfluensa,adenovirus,norovirus,atypiskelungebetennelser, kikhoste,brennkopperetc. Overføringav smittetil lokalbefolkningforekommerofte. Forsvaretstjenestei utlandetmedføreri tillegg enekstrainnfallsportfor import av smittsommesykdommer.en hardesisteårenesettøkendeantallomslagerepåmantoux-test etterendtutenlandstjeneste. Etableringav asylmottaki kommunenharværtenny utfordringinnenenkeltesykdommer, spesielttuberkulose,hiv og hepatittb. Innvandringfra områdermedet annet sykdomspanoramaennvårtgjørdetnødvendigåsikreat innvandreretilbys enforsvarlig helsekontrollfor åhindrespredningav eventueltsmitte. En av fastlegene fortidennina Kjær Brones skalhamedisinskansvarfor dennetjenesten, og deter utarbeidetegnerutinerfor legeundersøkelseog rutineprøverav nyankomne. Sevedlegg10. Nyeinternasjonaleviruspandemierersannsynlig, mennårdennestekommerer usikkert. God generellhelsetilstand,godtutbygdehelsetjenesterog enstabilinfrastrukturgjør at Norgehar bedre forutsetningerennmangeandrelandfor å håndterepandemier. Epidemienmed svineinfluensavisteat deter viktig å hamulighettil å vaksinerestoregrupperpåkort tid. 7

8 3.Smittevern i normalsituasjonen Ansvar og myndighet: Smittevernsansvaret i dagligpasientkontaktligger hosdetenkeltehelsepersonell.det være segfastlege,helsesøster, sykehjemsansatteosv.vedpåvisningavsmittsomsykdomhar fastlegeogtilsynslegeansvarfor å gi pasientenadekvatinformasjonog behandling. Smittevernlegekankontaktesvedbehovfor rådog veiledning. For spesieltsmittsommeeller spesieltfarlige sykdommererdetetablertvarslingsrutinerfra utøvendehelsepersonell til smittevernlegeog Folkehelseinstituttet for at disseskalkunne overvåkesmittesituasjonen, tilse at pålagtbehandlingiverksettesog hindrestørre smitteutbrudd. Smittevernlegen ogkommuneerpålagtenoverordnetfunksjonvedåholdeoversiktover smittesituasjonenoggjennomsitt arbeidhindreat befolkningenutsettesfor smitteog således reduseresannsynlighetenfor utbruddavsmittsomsykdom. Gjennommeldingssystemetsikrerenat smittevernlegeharoversiktoversmittestatusi kommunenog kangjørenødvendigegreput fra dette.smittevernlegen skalbiståog hjelpe øvrigedelerav kommunens helsetjenestei arbeidetmot smittsommesykdommernårdetteer nødvendig. Legeneer tilpliktet å meldetil fra til smittevernlegedersomdeikke harforutsetningfor å undersøkesmittedepersoner,eller utføresmitteoppsporing. De somoppholdersegi kommunenharrett til nødvendigsmittevernhjelpog ved allmennfarligsmittsomsykdomogsårett til gratishelsehjelp.nyankomneasylsøkeretilbys førstegangsundersøkelse hoslegeog helsesøster for å avdekkesåvel smittsomsykdomsom andrefysiskeog psykiskelidelsermedbehovfor oppfølging. Helseopplysning: I sitt dagligearbeidtilplikter fastlege,hjemmetjeneste, sykehjemsansatteog helsesøsterå informerepasienteneom nødvendigetiltak for åunngåsmittsommesykdommer.ved påvist smittsomsykdomskaldetinformeresom tiltak for å hindrevideresmitte, samtidentifisering av smittekildenårdetteer relevant. Smittevernlegen har et selvstendigansvarfor å drive helseopplysning ovenforbefolkningen. Bådei forhold til hvordandeskalhåndtere infeksjonssykdommer,tegnpåalvorlige sykdommerog for å forebyggeunødiguro vedspesiellehendelser. 8

9 Helsestasjon og vaksinasjon : Helsestasjonharansvarfor pålagteundersøkelserav barnog gjennomføringav barnevaksinasjonsprogrammet. Herundergis ogsågenerellinformasjonknyttettil infeksjonssykdommerog tiltak for å forhindreog vedutbruddivaretabarn. Det anbefaltebarnevaksinasjonsprogrammet for barnfødt fra og med2006: Alder Vaksinasjonmot 3 måneder Difteri-tetanus-kikhoste(DTP), Haemophilusinfluenzaetypeb (Hib), Poliomyelitt, Pneumokokksykdom 5 måneder DTP,Hib, poliomyelitt, pneumokokksykdom 12 måneder DTP, Hib, poliomyelitt, pneumokokksykdom 15 måneder Meslinger,kusma,rødehunder(MMR) 7 år DTP,poliomyelitt år MMR, Humantpapillomavirus(HPV) 0-18 år HepatittB (til barnav foreldrefra land utenforlavendemiskområde) Kommunenharansvarfor reisevaksineringi henholdtil gjeldenderetningslinjer,dissefinnes mellomannetpåfolkehelseinstituttetshjemmesider: 0:15,2386:1:0:0:::0:0). Vaksinasjonmot hepatittb av særligutsattegruppergis ettergjeldende retningslinjer. Influensavaksineskaltilbystil allei definerterisikogrupper(over65år,sykehjemsbeboere, pasientermedkroniskhjerteog lungesykdom, diabetikere). Dettetilbudet organiseresogså gjennomhelsesøsterog legekontor,i samarbeidmedsmittevernlege.det er et mål at langt flere i risikogruppeneskalla segvaksinereog dete vil væreenprioritert oppgaver. Pneumokokkvaksineskaltilbys til sammegrupper, samttil immunsvekkendeog personer somharfjernetmilten, hvert10.år. Sykehjem, hjemmebasert omsorg og helseinstutusjoner : Sykehjemmeneog spesieltlederpåsykehjemmeter pålagtå haet infeksjonskontrollprogram og deternaturligat smittevernlegefølgerdetteopp.sevedlegg11 Sammekontrollprogramkangjerneimplementeresi hjemmetjenestenselvom detteikke er pålagt.da vil rutinerfor årlig influensavaksine,tiltak for å reduseresmittefaresamttiltak ved utbruddbli skriftliggjort og revisjonav dagligedriftsrutinervil bli lettere. Infeksjonskontrollprogrammet er enviktig del av kommunen smittevernarbeid. 9

10 Influensavaksineringav ansattei sykehjem og hjemmebasertomsorgserut til å væreet bedre beskyttendetiltak for deeldre,ennvaksineringav deeldreselv. Renholder viktig for å redusererisikoenfor spredningav smittesommesykdommer.rutinene for renholdbørværeskriftlig, og godkjentav lederfor institusjon.renholderneskalvære kjent medskriftlige rutiner,og ogsåhapersonligsmittevernveiledning. Godventilasjonredusererisiko for slimhinneplagerog smitte.ventilasjonsanleggskalvære godtdimensjonert,medregelmessigrengjøring og vedlikehold Tuberkulosekontrollprogram: Kommunenvedsmittevernlegeharansvarfor å haet tuberkulosekontrollprogramog skali samarbeidmedhelsesøstertjeneste, hjemmetjenesteog regionaltuberkulosekontaktsikreat personermedhøy risiko for eller symptomerpåtuberkulosefår raskog adekvatbehandling. Det visestil forskrift om tuberkulosekontrollog Smittevern9. Regionaltuberkulosekontakter ToneOvesen,UniversitetssykehusetNord NorgeHF, tlf: Mulige smittedeidentifiseresgjennom: Lovpålagttestingav personerfra landmedhøy forekomstav tuberkulose. Informasjonom tilstedeværelseav slike personerkommervia politiet i forbindelse medinnvilgelseav oppholdi Norge.Hosdissegjøreshudtesting(mantoux)innen14 dageretterankomstsamtrøntgenav lungenefor deover15 år, viderevaksineringav uvaksinertemednegativmantoux. Hudtestingi forbindelsemedoppstarteller gjeninntredelsei stilling i helse- og sosialtjeneste, lærerstillingeller annenjobb medbarnfor deansattesomharoppholdt segmerenn3 månederi landmedhøyforekomstav TBC. Testingav pasientermedkliniske mistankeom tuberkuloseentenpåbakgrunnav symptomereller smittekontakt. Overnevnte3 grupperer forpliktet gjennomlov til å gjennomgåundersøkelser, jamfør forskrift om tuberkulosekontroll. Ved mistankeom tuberkulosehenvisespasientensåtil spesialisthelsetjenesten for videre utredningog eventueltoppstartavbehandling.hastegradavhengeravsannsynlighetfor sykdomogsmittefare,vedhøymistankeom lungetuberkuloseskalutredningskje umiddelbart. Spesialisthelsetjenesten skalgi enindividuell og detaljertbehandlingsplan.videreskal tuberkulosekoordinatorvarslesog sikreat behandlingskjedenikke brytesnårpasienten tilbakeførestil kommunehelsetjenesten. Prinsippetfor behandlinger direkteobserverterapi(dot), detvil si at inntakav medikamenterobserveresav helsepersonell i helebehandlingsperioden.smittevernlegehar ansvarfor at dettegjennomføresi kommunehelsetjenesten, somregelvedå delegeredotbehandlingentil hjemmesykepleien.smittevernstiltakovenforhjemmetjenestenskalnormalt 10

11 ikke værenødvendigog skal i såfall fremgåav behandlingsplanenfra spesialisthelsetjenesten. Når pasientersomer pålagttestingeller somer underbehandlingfl yttet til annenkommune, skalsmittevernlegen sørgefor at dennye kommunenfår tilsendt journalog nødvendige opplysningerfor videre oppfølging. Ved påvisttuberkuløssykdomer detnaturligå kartleggepasientensomgangskretsog identifisererutsattepersonerfor testingog videretilbyr vaksinasjontil uvaksinerte. Tuberkuloseer kun meldepliktig,ikke varslingspliktig. Asylsøkereskalværescreenetfor smittsomlungetuberkulosevia skjermbilde(for deover15 år) og mantouxpåtransittmottaket.videreoppfølgingav mantouxsvaretgjøresi kommunen ettergjeldenderetningslinjer (sevedlegg7) oglokalt tilpassedeprosedyrer. Melding og varsling : Melding er skriftlig, varsling muntlig og umiddelbar Melding ettermsis-forskriftengjøresskriftlig påmsis-skjemaog sendesi postentil Folkehelsaog Smittevernlege.Melding av sykdommeri gruppea og B gjøresfor hverenkelt pasient,i gruppec innsendesantalldirektefra laboratoriene. Lege,sykepleier,jordmoreller helsesøstersommistenkereller påviseret tilfelle av enkelte, utpektegruppea-sykdommer,skalumiddelbartvarslesmittevernlegen. Dissesykdommeneer per : botulisme,difteri, diareassosierthemolytiskuremisksyndrom, enterohemoragiske. coli (EHEC) infeksjon,flekktyfus,hemoragiskfeber,kolera,kopper, legionellose,meningokokksykdom, meslinger,miltbrann,pest,poliomyelitt,rabies,røde hunder,sarsog trikinose. Hvis smittevernlegeikke kannås,skalenvarslestedfortredereller Folkehelseinstituttet. Ettermottattvarslingskalsmittevernlege,dersommistankenikke rasktkanavkreftes, varsle Fylkeslegenog Folkehelseinstituttet (Smittevernvakta ).Ved utbruddderen mistenkerat fødemidlerkanværeårsaktil humansmitte,skalmattilsynetvarsles. Mattilsynetharplikt til åvarslesmittevernlege nårdefår kjennskaptil humansmittsom sykdomsomkanskyldesnæringsmidler,eller næringsmiddelsmitteog dyresykdomsomkan værefarlig for menneske.sevedlegg4 for nærmerebeskrivelseav gjensidige samarbeidsavtalemellomkommunen og Mattilsyn. Ved mistankeom eller bekreftetenkeltepisoderavsmittsomsykdomharsmittevernlegeplikt til å varslelegenei kommunen,legevakt,mikrobiologiskavdelingog 2. linjetjeneste.ved behovkannabokommunervarsles. 11

12 Ogsåutbruddav vesentligbetydningavinfeksjonssykdommersomikke er nevnti MSISoversiktenbør smittevernlegevarsles,for eksempel størreutbruddav magetarminfeksjoner i helseinstitusjonog barnehage. Resistensproblematikk : Norgehargrunnetrestriktiv bruk av antibiotikahattmindreresistensproblematikkennmange andrelandi Vesten.Det måværeet mål ogsåi framtida.for legeri allmennpraksisbetyr dette at enforventerat dissefølgergjeldendeterapianbefalinger. Nasjonaleretningslinjerfor bruk av antibiotikai primærhelsetjenesten, fra Infeksjonskontrollplanfor sykehjemskalinneholdetiltak for åredusereog gjøre antibiotikabrukenmålrettetinnenforde4 mestvanligesykehjemsinfeksjonene: Urinveisinfeksjon,bakterielleluftveisinfeksjoner,hudinfeksjonerog postoperative infeksjoner. Kommunenmåforventeet økendeantallmrsa tilfeller bådei form av friske bærerog infeksjonerforårsaketav MRSA. Behandlingav detteskalomhandlesi infeksjonskontrollprogrammeneog enviservideretil Smittevernveileder10. Miljørettet helsevern : Miljørette helseverninnbefatteret brederefelt av direkteog indirektehelsepåvirkende faktorerennbaresmittsommesykdommer.påmangeområdervil likevel smittevernog miljørettethelsevernoverlappehverandre: Drikkevannskontroll.Vannverksomleverertil minst20 hustandereller merenn50 personer,samttil næringsmiddelindustri, barnehag eller helseinstitusjoner godkjenningspliktig.vannverkenei Målselveiesav kommunen, andelslagog private. Bardufossvannverkfra Andsvatner desidertstørstog forsyner brorpartenav kommunensinnbyggere.videreharkommunenvannverk påmøllerhaugen,i Øverbygd, pårundhaugog påholt. Fleremindreprivatevannverkogbrønnersom ikke er godkjenningspliktingellersi kommunen. Eier haransvarfor å følgedrikkevannsforskriftenog leverer rutinemessiginn vannprøvertil analyse.videreer detskriftlige retningslinjerfor tiltak vedsmittsomme agenseller indikasjonpåat smittekanhaskjedd.mattilsyneter kontrollorgan.ved funn påvannanalyseneinformerersenjalab teknisketat,somsåvarsler smittevernlegeog Mattilsyn. Gjensidigforpliktendesamarbeidmellomkommunenog Mattilsyn er viderebeskreveti vedlegg2. Drikkevannskontroller særdelesviktig i forhold til smitteverndapotensialetfor vannbårensmittevedmangelfullekontroll- og varslingsrutinerer stort. Avfall- og avløpshåndtering.kommunensrenovasjonstjenestebesørgesav Senja Avfallselskap. Skadedyrkontroll. Sannsynlighetenfor smittemellomdyr og mennesk er genereltlav. Ved tilfeller somkangi smitteharmattilsynetog smittevernlegegjensidigvarslingsog oppfølgingsforpliktelser.det finnesenrekkeprivatefirmaersomdriver med skadedyrkontroll i TromsFylke. 12

13 Smitteverni skoleog barnehager.reguleresetterforskrift om miljørettethelseverni barnehagerog skoler. 4. Smittev ern i beredskap ssituasjoner Definisjon: Med beredskapssituasjonmenesenfaresituasjonsompotensieltkanutvikle segtil enfarlig hendelse.innensmitteverner detnaturligå tenkeutbruddav allmennfarligsmittsomsykdom. Med utbruddav allmennfarligsmittsomsykdommenesto eller flere tilfeller av allmennfarlig sykdomsommistenkeså hasammekilde, eller flere tilfeller ennforventetinnenforet område i et gitt tidsrom. Ved særligalvorligesykdommerkanet tilfelle definereså værenok, for eksempeltuberkuloseeller meningokokksykdom(t.d. hjernehinnebetennelse). Ansvar og myndighet: Somellersi beredskapsarbeidgjelderdesammetre grunnprinsippene: 1. ansvarsprinsippet : Denetatensomharansvarfor et fagområdei ennormalsituasjon, harogsåansvaretfor å håndtereekstraordinærehendelser. 2. nærhetsprinsippet : En kriseskalhåndterespålavestmuligeoperativenivå 3. likhetsprinsippet: Kriseorganisasjonenbørværemestlik denorganisasjonenman opererermedtil daglig. Ved mistankeom utbruddavallmennfarligsmittsomsykdomer detsmittevernlegensitt ansvarå tilse at sakenhåndteresforsvarlig. Behandlendelegevil fortsatt hadet behandlingsmessigeansvarfor pasientenlokalt, mensspesialisthelsetjenesten har behandlingsansvar for pasientenpåsykehus. Smittevernlegenharansvarfor å sikreat behandlingskjedenfungere,at tiltak for å hindre videresmitteog å identifiseresmittekilde/andresyke fungerelokalt. Videreå informereog innkallekriseledelseni kommunennårberedskapssituasjonen tilsier det.detvil si når utfordringenevedsmittevernarbeidetovergårdetkommunenkanhåndtereinnenforrammene av dagligdrift. Når detteskjerskalsmittevernlegeinngåi og biståkriseledelseni arbeidetfor å ivareta befolkningen, treffe nødvendigebeslutningerog håndteresakeni forholdtil både smittevernplanog overordnakriseberedskapsplan. Videreskalsmittevernlegesørgefor kontaktmellomkommune,folkehelseinstitutt, Fylkeslegen, legevakt,nabokommunerog sykehus.alle disseskalsamvirkefor å redusere skadeomfangetog håndteresituasjonenbestmulig vedutbruddav allmennfarligsmittsom sykdom.varslingsrutinerbeskrivesi egetpunkt. 13

14 De somoppholdersegi kommunenharrett til nødvendigsmittevernhjelpog ved allmennfarligsmittsomsykdomrett til gratishelsehjelp.ved alvorligeutbruddpåleggesi tillegg befolkningenendel krav, somvedmanglendefrivillig samarbeidkanmedføre tvangsvedtak.detteredegjøresdetfor senere. Melding og varsling: Varslinggjøresmuntlig og umiddelbart.lege,sykepleier,jordmoreller helsesøstersom mistenkereller påviseret tilfelle av enkelte,utpektegruppea-sykdommer,skalumiddelbart varslesmittevernlegen.dissesykdommeneer per : botulisme, difteri, diareassosierthemolytiskuremisksyndrom,enterohemoragiske. coli (EHEC) infeksjon,flekktyfus,hemoragiskfeber,kolera,kopper,legionellose,meningokokksykdom, meslinger,miltbrann,pest,poliomyelitt,rabies,rødehunder,sarsog trikinose. Dersomsmittevernlegeikke kanvarsles,skalenvarslestedfortredereller Folkehelseinstituttet. Dersomikke et slikt utbruddrasktkanavkreftesskalsmittevernlegenvarslefylkeslegenog Folkehelseinstituttet (Smittevernvakta ). Utbruddetskal fortrinnsvisvarslespå varslingtil Folkehelseinstituttetsmittevernvakt. Sammegruppeav helsepersonell skalogsåvarslesmittevernlegevedmistankeom særlig omfattendeutbrudd av smittsommesykdommerikke omfattetav disse,samtvedutbruddi sykehjem,barnehagerog lignende. Ved utbruddderenmistenkerat fødemidlerkanværeårsaktil humansmitte,skalmattilsynet varsles.mattilsyn ogkommunen harengjensidigvarslingsforpliktelse,sevedlegg4 der skriftlig samarbeidsavtalebeskriverhvordandetteer organisert.ved utbruddder næringsmidlermistenkesinvolvert gir smittevernlegenmattilsynetid-kodentil opprettetsak påwww.utbrudd.no og viseversa. Smittevernlegeinformererrådmannog ordføreri kommunensomharansvarfor å innkalle kommunensoverordnakrisehåndteringsgruppe, forsterketav helsesøsterog eventuelt Mattilsyn. Videreskaldetgisinformasjontil legenei kommunenog eventueltberørte nabokommuner, legevakt,mikrobiologisklaboratoriumog sykehus. Ved behovkanenbeom rådfra Folkehelseinstituttetog eventueltbistandfra Nasjonal feltepidemiologiskgruppe. Rutinenefor aktiveringav kommunenskrisehåndteringsgr uppeer beskreveti kommunens hovedplanfor kriseberedskap.her omtalesogsåhåndteringav mediaspesifikt. Her vil fagmedisinskbistandværenødvendigfor å gi sannferdig,forståeligog klar informasjonutad.kommunensplanfor helsemessigog sosialberedskapbeskriverrutinene for driftsomleggingi beredskapssituasjoner. I tillegg til varslingskalmeldepliktigesykdommeri gruppea og B meldesskriftlig påmsisskjema. 14

15 Tvangsvedtak : Ved allmennfarligesmittsommesykdommerhvor deter overveiendesannsynlig at den smittedekanoverføresykdomtil andreog hvor frivillig isoleringikke lar seggjennomføre, kandetettersmittevernloven 4-2 og 5-2 fattestvangsvedtaki forholdtil forbudmot deltagelsei jobb ( 4-2) og tvungetlegeundersøkelse ( 5-2), sistnevntei hastesaker. Det er kun smittevernlegensomkanfremmeforslagom bruk av tvang. Sevedlegg12 Sykehuslegesomsammenmedsmittevernlegekangjøretvangsvedtak: RegionalsmittevernlegeAnne Grete Olsen KORSN, UNN Tromsø Telefon Stedfortreder OverlegeKjell Pedersen Medisinskavdeling,UNN Harstad Telefon: Andreaktuellevedtak: Kommunestyret kanetter 4-1 i smittevernlovenileggemøteforbud,stenge virksomhet,stanseeller begrensekommunikasjon, isolerepersoneri geografisk avgrensedeområderog påleggesmittesanering. Smittevernlegeog overnevntesykehuslegerkanforby smittedepersonerå gjenoppta sitt arbeideller deltai undervisningi 3 ukerav gangenetter 4-2. Smittevernlegekanvedtaobduksjonvedmistankeom alvorlig smittsomsykdometter 4-5. Smittevernnemda(sammerepresentanter sombarnevernnemnda i fylket) kani særskiltesakeretterforslagfra smittevernlegegjørevedtakom tvungetisoleringog medikamentell behandlingi sykehusetter 5-2 og 5-3.Fylkesmannen er sekretær for smittever nemda. Aksjonsplan: Hvilke tiltak somtreffeser avhengigav denenkeltesituasjonog aksjonsplanenmålagesetter enkartlegging avsituasjonen. Mindrealvorligeepidemierkanhåndtereslokalt, mensmer alvorligesituasjonernødvendiggjørat eninvolverer flere eksterneinstansersomskissert ovenfor. 15

16 Hensiktenmedsmittevernplanener å tydeliggjørehvakommunengjør, hvordanenaktivisere kriseberedskapsteamet lokalt og hvilke ressurserenharå spille påutenforkommunen. Pandemi plan : Somskisserti ROS-analysen er pandemiskevirusutbruddsannsynligeogsåi framtidaog vil kunnemedførestorekonsekvenserbådefor enkeltindividerog samfunn.med pandemisk influensaforstårenheret influensavirussomer såendretat befolkningenharliten og ingen immunitet,noesomgjør mengdensmittedebetydelig størreennveddeårlige influensaepidemiene. Viruspandemivil somtidligerenevntmedførestørremengdersyke og dødeennveddeårlige influensaperiodene. Egenskapenevedvirusetvil avgjørehvormangesomblir sykeoghvor høydødelighetvirusutbruddetvil medføre.smittenvil sannsynligvis oppståi Asia og spreseg vestover.hastighetenpåspredningenavhengerav virusegenskaper,menøkt internasjonal kommunikasjonvil etterall sannsynlighetmedføreenraskspredning. Isolasjonav landog delerav landanseesikke somnoehensiktsmessigmiddelfor å beskyttesegmotsmitte. Dennasjonalepandemiberedskapen styressentraltgjennomhelse- og Omsorgsdirektoratet (HOD) og detvisestil Nasjonal Beredskapsplanfor Pandemiskinfluensaav I Nasjonalberedskapsplanbeskrivesaktuelletiltak og fordelingav oppgaveravhengigav hvilke fasei pandemiberedskapener i: Hovedfaseri en pandemi Tabell 1. De ulike faseneunder en pandemi beskrevetavverdenshelseorganisasjon (WHO) FaserBeskrivelse Interpandemisk periode 1. Ingen nye virus Ingennye influensavirussubtyperer oppdagethosmennesker. En influensavirussubtypesomkanforårsakeinfeksjonhosmenneskekanværetil stedehos dyr. I såfall ansesrisikoenfor smittetil menneskersomlav. 2. Nytt virus hosdyr Ingennye influensavirussubtyperer oppdagethosmennesker. Imidlertidsirkulererdetdyreinfluensavirusomutgjørenreellrisikofor sykdomhos mennesker. Pandemisk årvåkenhetsperiode 3. Smitte til menneskeoglignende Sykdomhosmenneskemedny subtype,meningenspredningmellom mennesker,eller sjeldnetilfeller av smittetil nærkontakter. 16

17 4. Begrensetsmitte mellom mennesker Småklyngermedbegrensetspredningmellommennesker,men geografiskbegrenset,noesomantyderat virusetikke er godttilpasset mennesker. 5. Økende,menikke svært smittsomt Størreklyngerav personermedinfeksjon,menfortsattgeografisk begrenset,noesomantyderat viruseter i ferd medå tilpasseseg mennesker,menfortsattikke smitterlett mellommennesker(betydelig pandemirisiko). 6. Pandemi Økendeog vedvarendesmittei dengenerellebefolkningen. PostpandemiTilbaketil interpandemiskperiode Vi var medfugleinfluensautbruddene i Asia, medsmittetil menneske, i fase3. Ved overgang til fase4 og viderevil omfangetav tiltak og beredskapsnivået bli høyere. I dagensfaseer varslingsrutinenesombeskrevetovenfor.kommuneneog smittevernlegenharansvarfor å oppgradereog gjøreplanenmerdetaljertnårrisikoenfor pandemiøker.tiltakenevil da påleggesvia HOD og nasjonalberedskapsplan. Virkemidlenesomligger i smittevernlovener tenktbrukt ogsåvedpandemiutbrudd. Hensiktenmedtiltakeneer å begrensesmitteomfangetog begrensesykelighetog død.videre å sikreat samfunnsfunksjoneneopprettholdes.de viktigstetiltak er smitteverntiltak,antiviral behandlingog vaksine.gjennomkommunensplanfor helsemessigog sosialberedskap beskrivesrutinefor omleggingav drift for åmøteslike situasjonerog detvisesderfortil denne. Det visesogsåtil dennasjonaleplanen,og til denregionaleplanenfor Helsenord 1.Anti tiviral behandling Norgeharkjøpt inn beredskapslagremed1,4 millioner 10-pakningerav oseltamivir,75 mg og 12 millioner døgndosermedrimantadin/amantidin. Oseltamivirkanbrukesforebyggendeblantnøkkelpersonellfor å holdeviktige samfunnsfunksjoner i gang.viderekandetbrukesav sykeogsmittendefor åreduserelengde, alvorlighetog dødelighetav influensasmitte. Rimantidin/amantidinkankun brukesvedsmitte,ikke forebyggende. Strategienefor hvordanantiviralemedikamenterskalbrukesavhengerav hvilke typepandemi enfår, meni prioritert rekkefølgevil detværesmitteutsatthelsepersonell,nye smittedetidlig i pandemienfor forsinkeutbredelsenog kjøpetid, særligutsattegrupperog personelli prioritertesamfunnsfunksjoner.dermederdetsannsynlig at delerav befolkningenikke vil få tilgang. Antiviral behandlingvil bli distribuertut via deteksisterendeapoteksystem.kommunen henterantiviralemedikamenterpåapotek,om nødvendigmedbeskyttelsefra politiet eller forsvarog kjørerdettil distribusjonslokalei kommunen.her mådetpådettetidspunkt foreliggelister overhvemsomskalhamedisineneog enplanfor hvordanensikrer medisinenemot svinn,sikrerat enfår distribuertmedisinentil desomskalhadetog samtidig 17

18 ivaretarnødvendigsmittevernovenfordistribusjonsapparat og innadi befolkningen(unngå unødignærkontakt,samtgodhånd- og hostehygiene). Spesifikkdoseringfinnesmellomanneti veileder,ogsåbarnedosering.hod haransvarfor å ta beslutningom hvordanmedisineneskalbrukes. 2. Vaksine Norgeharavtaleom leveringav inntil 9,4 millioner vaksinedosesåsnartprodusentener i standtil å produsereenvaksinemedeffekt mot virusetsomforårsakerpandemien.vaksine vil derforetterall sannsynlighetkommeetterat pandemienharspredtsegi Norge.Viderevil sannsynligvis vaksinenekommeoverflere leveranser,slik at helebefolkningenikke kan tilbys vaksineringsamtidig.hod mågi nasjonaleretningslinjerfor hvilke grupperenskal prioritere;nøkkelpersonell,spesieltsmitteutsatte(eldre,hjerteog lungesyke, allmennsvekkede osv), personelli samfunnskritiskenøkkelposisjoner. Kommuneneskaldahalister overhvem somskalvaksineresavhengigav disseretningslinjeneog listeneskalsendeshod somhar ansvarfor utsendelse. Nasjonalberedskapsplaninneholderegenmatrisefor distribusjonav vaksine.kommunensliste og planfor massevaksinasjon ligger somvedlegg5 til planen. Vaksineneleveresmedkjølebilertil et sentraltlagerpåøstlandet.temperaturenmåholdes mellom2-8 graderogenvil sannsynligvis distribueredetteuttil kommuneneviakjølebiler. Ved kun vaksineringav spesiellegruppervil enkunnemåtteivaretasikkerhetavedhjelp av politi eller militær bistand.lagringvil kunnegjøresi vanlig kjøleskapi godtsikredelokaler lokalt, 1 kubikkmetervil tilsvaremellom9000og 14000doser. Vaksinasjonenannonseresenteni mediahvis alle kantilbys vaksine,eller vedbrevdersom kun enbegrensetdel av befolkningenvil bli vaksinert.lokaletmåordnesslik at smitteverntiltakkangjennomføres,vaksinasjonenkangjøresav ikke-medisinskpersonellsom t.d. rødekorsunderveiledningav helsepersonellog hjemmetjenestenkanforeståvaksinasjon av dei målgruppasomikke kankommesegtil vaksinasjonsstedet. Egenplanfor massevaksineringvil bli lagetog lagt somvedleggtil smittevernplanen. 3.Smitteverntiltak Personligesmitteverntiltak : Normalinkubasjonstidfor influensaviruser 2 dager(1-4 dager),sykdomstidennormalt3-7 dager.man er smittsomheleperiodenmanharsymptomer,menmesti starten % av de smittedevil hasåsparsomtmedsymptomerat deikke vil oppfattesegselvsom smittet. Vanligstesmitteveierer via spytt, entendirekte(kyssingog direktehostingmot andre)eller indirekte(hoste/spytt påhenderog overflatersomandreigjen berører).vedleggnummer3 viserskjematiskesmitteverntiltakenesomer aktuellvedpandemiskvirusinfeksjon. Hostehygienevil si at enhosteri renekluter somsåkasteseller at smittedebrukermunnbind underkortereoppholdi fellesarealerog lignende. Håndhygienevil si at envaskerhendeneetterhosting,før måltiderog ettermulig kontaktmed smittedeflater eller lignende.bådesåpevaskog desinfiseringmedalkoholantaseffektivt. 18

19 Munnbindkanbenyttesav helsepersonell for å unngåsmittefra syke og av sykesom oppholdersegi felleslokalerfor å hindredråpesmitte. Struktur elle/fysiskesmitteverntiltak: Legevaktbørhaenfysiskavgrensetenhetmedegetpersonalefor behandlingav febersykdom for åhindresmittespredningpålegevakt. Viderebør eni planom helsemessigog sosialberedskapskisserehvordanentenkerå løse behovetfor midlertidigebehandlingsplasser for et økt antallinfluensasyke og endret sykehusdrifti forbindelsemedpandemien. Kommunenvil måttelagefeberlasarettereller lignendeog samtidigværeforbredtpåat spesialisthelsetjenesten vil måtteleggeom drifta betydelig,derkun dealler sykestevil kunneinnlegges,mensandresykdomsgrupperog mindrealvorlig sykemågishelsehjelpi kommuneni vedenomfattendepandemi. Helsepersonellog andresomhargjennomgåttinfeksjonvil væreimmuneog vil være en betydelig ressursutoveri arbeidet. 4.Døde Døderepresenterer ikke ensmittefare.ved versttenkeligscenarioi forhold til dødelighet tilsier beregningeneat 25 % av befolkningenblir syk og at 0,4-1,1%av desykedør.det vil si at mellom1 og 2,75 pr. 1000innbyggerdøri løpetav pandemien,somvil gåovermange måneder. I forhold til gravleggingforventerenut fra beregningeneat detteivaretasgjennomdagens systemer,menat tid fra dødtil gravleggingog seremonielleforholdvil måttetilpassestil en krisesituasjon.sorgarbeidetvil naturlignok værebetydelig og i enomfattende samfunnsmessigkrisemåkommunenværeforbredtpåat enharbehovfor frivillig innsatsfra befolkningen,i tillegg til detoffentligestøtteapparatet somfinnes.samarbeidmellomkirke, psykososialeteamog frivillige ressurserer nødvendig. 5.Beredskapslagre Kommunenharingenlagrefor antibiotikafor å møtedetøktebehovetsom sekundærinfeksjonen i forbindelsemedomfattendeinfluensasmittevil medføre. Smitteverntiltakvil gi enbetydelig bruk av engangshansker og munnbind,noeenhellerikke harberedskapslagreav,utoverdetenharbehovfor vednormaldrift. Helsedirektoratetskalifølge NasjonalBeredskapsplanfor Pandemiskinfluensasammenmed helsetjenestenutredebehovetfor nasjonale lagre for antibiotika,medisinskutstyr og forbruksmateriellsomt.d. hansker,munnbindog termometer.smittevernlegenmenerat kommunenbøravventeenslik utredningog avklaringav ansvarsforholdetomkring beredskapslager. 19

20 9334 Distribusjonsliste Ordførerog Varaordfører Rådmann Lederhelsetjenesten Legetjenesten Helsesøstertjenesten Sykehjem Pleie- og omsorgstjenesten Interkommunalegevakt Fylkeslegen Tuberkulosekontakter i UNN Helseforetak Smittevernlegei UNN Helseforetak MikrobiologenUNN 20

21 6. Vedlegg Vedlegg 1 Lokale ressurser: SmittevernlegeOddmundH. Eriksen,Målselvhelsesenter,9325Bardufoss. Telefon Mob StedfortredendesmittevernlegeNinaKjær Brones,Målselvhelsensenter, 9325 Bardufoss.Telefon Mob HelsesjefLise kristensen. AndslimoenHelsesenter,9325Bardufoss Legekontor,AndslimoenHelsesenter,9325Bardufoss.Telefon Lokaliseremellomannet4 fastlegerog 2 turnuskandidater. Øverbygd Legekontor,Holt 9334Øverbygd.Telefon Lokaliserer3 leger og fra august20081 turnuskandidat. AndslimoenHelsestasjon,AndslimoenHelsesenter9325Bardufoss.Telefon Holt Helsestasjon,9334Øverbygd. Telefon MålselvSyke og Aldershjem/PRONedre.9321Moen.EnhetslederElin Rognmo. Telefon MålselvtunetSykehjem,9325Bardufoss.Telefon Øverbygd Eldresenterog Sykehjem/ProØvre,9334Øverbygd. Telefon EnhetslederTrine Bø. SykestuaBardufoss.9325Bardufoss.Telefon SykestuaSkjold, 9334Øverbygd. Telefon

22 Vedlegg 2 Eksterne ressurser: Senjalab, Sjøgata5, 9300Finnsnes.Telefon Levererteknisketjenesteri forhold til miljørettethelsevern,herunderanalyse av vannkvalitet. Mattilsynet,Distriktskontoretfor Midt-Troms,Storgata46, 9300Finnsnes.Telefon Tilsynsmyndighetfor vannforsyning og ansvarfor kontroll knyttettil næringsmiddel.formalisertesamarbeidsrutiner inkludertgjensidigvarsling,seavtale, vedlegg2. UniversitetssykehusetNord NorgeHF avdelingtromsø.telefon Spesielt aktuelleklinikker i forhold til smitteverner MedisinskKlinikk, Hjerteog Lungeklinikk og Barne- og ungdomsklinikk. Korsnmedregionalsmittevernlege,regionalsmittevernrådgiverog tuberkulosekontakt.tlf Hjemmeside:www.unn.no/korsn UniversitetssykehusetNord NorgeHF avdelingharstad.telefon Generellmedisinskavdelingog Diagnosestasjonfor lungesykdommer. UniversitetssykehusetNord NorgeHF avdelingnarvik. Telefon Generell medisinskavdeling. TromsMilitære Sykehus,9360Bardu Lungelegeog prøvetakning TromsFylkeskommune,Strandveien13,9007Tromsø.Telefon InnbefatterStatenshelsetilsyn/fylkeslegesomhartilsyns- og rådgivingsfunksjon ovenforkommunehelsetjenesten. Fylkeskommunenharenkoordinerenderolle ved utbruddav alvorlig smittsommesykdommerog katastrofer.er sekretariatfor Smittevernnemdadersomdeter behovmedtvangstiltaksom hjemleti smittevernloven. Nasjonaltfolkehelseinstitutt,postboks4404Nydalen,0403Oslo.Telefonsentralbord Smittevernvaktatlf Vaksinerådgiving(ukedagerkl )tlf Nasjonaltsenterfor overvåkingog forebyggingavsmittsommesykdommer.rådog veiledningstjenestevedutbrudd.ved mistankeom eller vedutbruddønskerenat smittevernlegeog Mattilsyn melderinn via 22

23 Vedlegg 3 Meldepli ktige sykdommer: Følgende sykdommer skal meldes pr. 21. desember 2006, de som skal varsles straks er merket med x: Sykdommer i gruppe A Sykdommer som forebygges gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet: X Difteri X x x x Kikhoste Kusma Meslinger Poliomyelitt Røde hunder Systemisk Haemophilus influenzae-sykdom Tetanus (Stivkrampe) Tuberkulose Virushepatitter: Hepatitt A Hepatitt B Hepatitt C Mat- og vannbårne sykdommer: x Botulisme x x Campylobacteriose Diareassosiert hemolytisk uremisk syndrom E. coli-enteritt Giardiasis Listeriose Salmonellose Yersiniose Zoonoser: Brucellose x Ekinokokkose Lyme borreliose Miltbrann Nephropathia epidemica 23

24 x x Rabies Trikinose Tularemi Alvorlige importsykdommer: x Flekktyfus x Gulfeber Hemoragisk feber Kolera Lepra Malaria Pest Shigellose Tilbakefallsfeber Alvorlige miljøsykdommer: Atypisk mykobakterieinfeksjon x Legionellose Alvorlige, systemiske sykdommer: Aids x x x x Alvorlig, akutt luftveissyndrom sars Encefalitt Kopper Paratyfoidfeber Prionsykdommer Systemisk meningokokksykdom Systemisk pneumokokksykdom Systemisk gruppe A streptokokksykdom Systemisk gruppe B streptokokksykdom Tyfoidfeber Sykdommer forårsaket av visse resistente bakterier: Smittebærertilstand eller infeksjoner med meticillinresistente gule stafylokokker Smittebærertilstand eller infeksjoner med penicillinresistente pneumokokker Smittebærertilstand eller infeksjoner med vankomycinresistente enterokokker Sykdommer i gruppe B 24

25 Sykdommene fremgår av forskriften 1-2 fjerde ledd og er: Gonoré Hiv-infeksjon Syfilis Sykdommer i gruppe C Genital chlamydiainfeksjon Influensaliknende sykdom. 25

26 Vedlegg 4 Samarbeidsavtale kommune/mattilsyn: Retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsy nets distriktskontor og kommunen på det medisinskfaglige området. Med kommunelege menes her smittevernlege. Retningslinjene tar utgangspunkt i ansvarsfordelingen som følger av smittevernloven med forskrifter, kommunehelsetjenesteloven med forskrifter og matloven med forskrifter. Referanser i parentes viser til avsnitt og kapitler i Smittevern 13, Håndbok i oppklaring av utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser. 9334Formål Formålet med retningslinjene er å etablere klare og forpliktende rutiner som sikrer effektiv varsling, informasjonsflyt og samarbeid mellom kommune (navnet på kommunen) ved kommunelegen (medisinskfaglig ansvarlig rådgiver) og Mattilsynet, Distriktskontoret for. (navnet på distriktet) om smittsomme sykdommer hos mennesker som kan skyldes næringsmidler, dyr eller andre kilder under Mattilsynets forvaltningsområde. Drikkevann er inkludert i begrepet næringsmidler. Formålet er også å etablere rutiner som sikrer at varslingsplikten til nasjonale myndigheter og at plikten til å sende inn smittestoffer, blir ivaretatt. 2. Varsling fra Mattilsynet til kommunelegen Dersom Mattilsynet får mistanke om eller kjennskap til smittsom sykdom eller smittebærertilstand hos mennesker som kan skyldes næringsmidler, dyr eller en annen kilde under Mattilsynets forvaltningsområde, skal tilsynet umiddelbart varsle kommunelegen. Dette gjelder både ved enkeltstående sykdomstilfeller og ved sykdomsutbrudd. Dersom Mattilsynet får mistanke om eller påviser smittsom sykdom eller smittebærertilstand hos dyr som kan medføre smittefare for mennesker, skal Mattilsynet umiddelbart varsle kommunelegen. Dersom Mattilsynet har kjennskap til eller påviser smittestoffer, mikrobielle toksiner, kjemiske fremmedstoffer eller andre forhold i næringsmidler som indikerer fare for sykdom hos mennesker, skal Mattilsynet umiddelbart varsle kommunelegen. Dette gjelder også dersom Mattilsynet påviser slike forhold i andre kilder under sitt forvaltningsområde enn næringsmidler, dersom disse forholdene utgjør en risiko for sykdom hos mennesker. DersomMattilsynetikke oppnårkontaktmedkommunelegen, skalkommunenvedrådmannen, eventueltfylkesmannenvarsles.i mindrekommunerderkommunelegenikke harberedskapsvakt, kan varslingvia legevaktenvurderes. Varslingfra Mattilsynettil helsetjenestenkanskjemedpersonnavn,utenat vedkommendeperson har gitt sitt samtykke, dersomkommunelegenberom det,(jf. Smittevernloven 2-2). Varsletskal somet minimuminneholdeopplysningerom denantattesykdommen,detantattesmittetidspunktet,personens alderog bostedskommune, samteventuelthvilket næringsmiddelsomer mistenktog hvor detble frambudt.for antattsmittefra dyr skalvarsletinneholdeopplysningerom hvilket dyr sommistenkes og hvor detbefinnerseg(jf. Avsnitt 5.1 i Smittevern13). 26

27 Varslingen skal skje på følgende måte: Enkeltstående sykdomstilfeller hos mennesker: Mattilsynet varsler kommunelegen via telefon, e-post eller telefaks. Mattilsynet sender deretter kopi av utfylt vedlegg C i Smittevern 13, eventuelt sammen med en vurdering. Mistanke om sykdomsutbrudd hos mennesker: Mattilsynet varsler straks kommunelegen via telefon. Mattilsynet varsler Folkehelseinstituttet gjennom det internettbasert varslingssystemet på Mattilsynet gir utbruddets ID-kode til kommunelegen, slik at begge etater kan lese, oppdatere og supplere informasjonen om utbruddet (jf. Avsnitt 5.1 i Smittevern 13). Andre varsler: Mattilsynet varsler straks kommunelegen. Dersom e-post eller telefaks benyttes, skal mottakeren bekrefte at varslet er mottatt. 3.Varsling fra kommunelegen til Mattilsynet Dersom kommunelegen får mistanke om eller kjennskap til smittsom sykdom eller smittebærertilstand hos mennesker som kan skyldes næringsmidler, dyr eller en annen kilde under Mattilsynets forvaltningsområde, skal kommunelegen umiddelbart varsle Mattilsynets distriktskontor. Dette gjelder både ved enkeltstående sykdomstilfeller og ved utbrudd. Dersom kommunelegen ikke oppnår kontakt med Mattilsynets distriktskontor, skal regionkontoret varsles. Varslingfra kommunelegentil Mattilsynetskalikke skje medpasientnavnutenat vedkommende pasienthargitt samtykke til det.varsletskal somet minimuminneholdeopplysningerom denantatte sykdommen,detantattesmittetidspunktet, pasientensalderog bostedskommune, samteventuelt hvilket næringsmiddelsomer mistenktog hvor detble frambudt.for antattsmittefra dyr skal varslet inneholdeopplysningerom hvilket dyr sommistenkesog hvor detbefinnerseg. Varslingenskalskje påfølgendemåte: Enkeltstående tilfeller: Kommunelegen varsler Mattilsynet via telefon, e-post eller telefaks. Mistanke om utbrudd: Kommunelegen varsler straks Mattilsynet via telefon. Kommunelegen varsler Folkehelseinstituttet gjennom det internettbasert varslingssystemet på Kommunelegen gir utbruddets ID-kode til Mattilsynet, slik at begge etater kan lese, oppdatere og supplere informasjonen om utbruddet (jf. Avsnitt 5.1). Hvis varslet formidles via telefon, kan den døgnåpne vakttelefonen benyttes. Dersom e-post eller telefaks blir brukt, skal mottakeren bekrefte at varslet er mottatt. 4.Varsling fra kommunelegen til Folkehelseinstituttet og fylkesmannen Kommunelegen har ansvaret for å påse at varslings- og meldingsplikten til Nasjonalt folkehelseinstitutt og fylkesmannen blir overholdt: Mistanke om utbrudd: Dersom det foreligger mistanke om eller påvist utbrudd av smittsom sykdom hos mennesker, skal kommunelegen umiddelbart varsle Folkehelseinstituttet og fylkesmannen (jf. Kapittel 5). Utbruddsvarslingen skal fortrinnsvis skje gjennom det internettbaserte systemet på Varslingspliktige sykdommer: Dersom det foreligger enkelttilfeller av visse alvorlige smittsomme sykdommer som omfattes av varslingsplikten i MSIS- og 27

28 Tuberkuloseregisterforskriften, skal kommunelegen umiddelbart varsle Folkehelseinstituttet og fylkesmannen (jf. Kapittel 5). Folkehelseinstituttet skal varsles ved å ringe den døgnåpne Smittevernvakta på telefon Etter at varslet er formidlet, skal kommunelegen i tillegg sende MSIS-melding på vanlig måte. 5. Varsling og informasjon til andre instanser Ved mistenkt eller påvist sykdomsutbrudd i befolkningen har kommunelegen ansvaret for å varsle eller informere legene i kommunen, legevakta, lokale medisinsk mikrobiologiske laboratorier og eventuelt også andre sykehusavdelinger, samt kommuneleger i nabokommuner, dersom det er nødvendig. Mattilsynets distriktskontor har ansvaret for å varsle Mattilsynets regionkontor og hovedkontor, i henhold til interne bestemmelser innen Mattilsynet. Mattilsynet har også ansvaret for å varsle lokale forurensningsmyndigheter samt teknisk etat og andre kommunale etater, dersom det er nødvendig. 6. Innhenting av opplysninger, råd og bistand fra Folkehelseinstituttet Ved mistenkt eller påvist sykdomsutbrudd kan kommunelegen kontakte Nasjonalt folkehelseinstitutt for å be om opplysninger og råd, eller anmode om bistand fra Nasjonal feltepidemiologisk gruppe (jf. Kapittel 2). Folkehelseinstituttet kan kontaktes ved å ringe den døgnåpne Smittevernvakta på telefon Ansvar, møter og samarbeidsgruppe Ved utbrudd av smittsom sykdom blant innbyggerne i kommunen, har kommunelegen ansvaret for å lede og organisere oppklaringsarbeidet innen befolkningen. Kommunelegen har ansvaret for å iverksette eventuelle tiltak rettet direkte mot befolkningen med medhold i blant annet smittevernloven eller kommunehelsetjenesteloven med forskrifter. Mattilsynets ansvar inntrer dersom det er mistanke om at utbruddet kan skyldes næringsmidler, dyr eller en annen kilde under Mattilsynets forvaltningsområde. Mattilsynet har ansvaret for å lede og organisere oppklaringsarbeidet innen matkjeden. Mattilsynet har ansvaret for å iversette eventuelle tiltak rettet mot smittekilden og innenfor produksjons- og distribusjonskjeden med medhold i matloven med tilhørende forskrifter. Mattilsynet og kommunelegen gir hverandre opplysninger, råd og bistand slik at de kan utføre oppklaringsarbeidet innen hvert sitt ansvarsområde. Ved utbrudd av smittsom sykdom blant innbyggerne i kommunen har kommunelegen ansvaret for å innkalle Mattilsynet og andre berørte instanser til møter, eventuelt etablere en samarbeidsgruppe for å fordele oppgaver og koordinere oppklaringsarbeidet, dersom det er behov for det. Oppgavenetil samarbeidsgruppenkanblantannetværeå: Klargjørehvemsomharansvarfor hva,fordeleoppgaver,og koordinereoppklaringsarbeidet. Avtale rutinerfor rapporteringav fremdrift og resultater,i form av møter,telefonkontakt,e-posto. l Bli enigeom relevantetiltak og hvordandisseskaliverksettes(kapittel12). Besluttehvilke prøversomskalsamlesinn og hvilke laboratorieundersøkelser somskalrekvireres, Ta beslutningerom å inspiseremistenktevirksomheter. Planleggeog gjennomføreintervjuundersøkelser. Planleggeinformasjontil befolkningengjennommassemedia(avsnitt5.4). 28

Smittevernplan for Torsken kommune

Smittevernplan for Torsken kommune Smittevernplan for Torsken kommune Pesta farer landet rundt Theodor Kittelsen 1904 Godkjent av kommunestyret 23.09.2008/vedtak K-SAK 62/08 Sist oppdatert: 19.06.09 Av: Aslak Hovda Lien Neste oppdatering:

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE Harstad kommune / Helse- og miljøkontoret / Smittevernplan Side: 1 Smittevernplanen ble utarbeidet: Høsten 2000 av: Ass. Kommuneoverlege/helsesjef/smittevernlege/spesialist

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2003-06-20 nr 740: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger... Page 1 of 30 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2003-06-20 nr 740: Forskrift om innsamling

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE - SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Siste endringer av enkeltdokument:13.02.15 Dokumentansvarlig: Kommuneoverlegen/smittevernlegen 01 0VERORDNET SMITTEVERNPLAN 01.01. INNLEDNING Navn: 01.01.01. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Verdal Kommune SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Denne Smittevernplanen er gjennomgått og godkjent første gang av Plan og utviklingskomiteen 270105 Smittevernplanen er revidert

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 1 SMITTEVERNPLAN FOR 2008 1 INNHOLD 2 KAPITTEL TEMA SIDE 1 Innledning forankring av planen 4 1.1 Hensikt med planen 4 1.2 Formelt grunnlag og faglige referanser 4 1.3 Kommunens oppgaver (plikter og ansvar)

Detaljer

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Innholdsfortegnelse 1. Varslingsliste... 4 2. Innledning... 5 3. Revisjon og rammer... 5 3.1 Lovgrunnlag... 6 3.2 Andre viktige grunnlagsdokumenter

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE Administrativt vedtatt 04.05.04 C:\Documents and Settings\annegi\Local Settings\Temporary Internet Files\Smittevernplan Hurum kommune 2009.odt Forord 2 Lov om vern mot

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV LEVANGER KOMMUNES SMITTEVERNPLAN

SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV LEVANGER KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Levanger Kommune SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV LEVANGER KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Denne Smittevernplanen er gjennomgått og godkjent første gang av hovedutvalget for helse og sosialsaker i Levanger den 20.01.1998.

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Revidert 01.07.2006-1 -

Revidert 01.07.2006-1 - Revidert 01.07.2006-1 - INNLEDNING 5 1. LOVGRUNNLAG...5 2. OPPDATERING AV SMITTEVERNPLAN...5 3. PLASSERING AV SMITTEVERNPLANEN...5 4. SMITTEVERNLOVEN...5 5. DEFINISJONER...5 6 ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR ETNE KOMMUNE 2006 Redaksjonsgruppen :Hans Lisken Bengt Kallevik Marion Kallevik Smittevernplanen er godkjent : Etne den 2706 2006 Komunestyresak 31/06 Innhold 1 Hvordan bruke smittevernplanen

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 4.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 4.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 4.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge

Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge 0. Innhold 0. Innhold... 1 1. Formål... 2 2. Lovgrunnlag... 2 2.1 Smittevernloven... 2 2.2 Sosial- og helseberedskapsloven... 4 2.3 Kommunehelsetjenesteloven... 4

Detaljer

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 29.11. og 30.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007 Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007

Detaljer

SMITTEVERNPLAN. Snillfjord kommune FOR. Ajourført mars 2008 Rådmann, funksjonsområde Helse og sosial 7 FOREBYGGING AV LEGIONELLA 12

SMITTEVERNPLAN. Snillfjord kommune FOR. Ajourført mars 2008 Rådmann, funksjonsområde Helse og sosial 7 FOREBYGGING AV LEGIONELLA 12 SMITTEVNPLAN FOR Snillfjord kommune Ajourført mars 2008 Rådmann, funksjonsområde Helse og sosial 1 LOKALE FORHOLD... 2 2 FORDELING AV ANSVAR OG OPPGAV... 3 3 SMITTEVN I NORMALSITUASJON... 5 4 SMITTEVN

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober I alt 16 sider + vedlegg Bokn kommune PANDEMIPLAN Filnavn: Skrevet av kommuneoverlege Dag-Helge Rønnevik Kontrollert av helsesjef Tore Bøe Olsen Godkjent av

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015.

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015. SMITTEVERNPLAN SKIPTVET 2015 Oppgradering av plan 2012-13 Oppdatert januar 2015. 1 Innhold SMITTVERNPLAN... 9 FORMÅL:... 9 FREMGANGSMÅTE:... 9 UNDERLIGGENDE LOVER/PLANER/LITTERATUR:... 9 1. SMITTEVERN

Detaljer

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13)

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13) Smittevernplan (revisjon pr. november 13) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommunelege, november 13. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212)

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommuneoverlege, 010212..

Detaljer

rapport 2012:1 Barnevaksinasjonsprogrammet www.fhi.no Rapport for perioden 2001-2010

rapport 2012:1 Barnevaksinasjonsprogrammet www.fhi.no Rapport for perioden 2001-2010 rapport 212:1 Barnevaksinasjonsprogrammet Rapport for perioden 21-21 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 444 Nydalen 43 Oslo Tel: +47-21 7 7 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no www.fhi.no

Detaljer