FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET"

Transkript

1 - 1 - FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET

2 - 2-1 BAKGRUNN OG OPPSUMMERING OVERVANNSHÅNDTERING TAKVANN VANN PÅ TERRENG BORTLEDNING AV OVERVANNET: VEGFYLLINGER OG DRENSKUMMER FUKTSIKRING AV BYGNINGER FUKT UTENFRA FUKT INNENFRA KOMBINER MED ISOLERING GJENNOMFØRING TRINN FOR TRINN DRENERINGSPLAN FOR ET REKKEHUS...12

3 - 3-1 BAKGRUNN OG OPPSUMMERING På årsmøte i 2002 ble det vedtatt en hovedplan for setningstiltak, vann og avløp. Planen var basert på geotekniske og bygningstekniske redegjørelser utført av eksterne konsulenter på oppdrag fra styret. Det ble blant annet anbefalt å gjennomføre noen forebyggende tiltak mot setninger, Et av tiltakene i hovedplanen var å få utarbeidet prinsippløsninger for overvannshåndtering med anbefalte utbedringsområder, blant annet håndtering av takvann og terrengjusteringer. Med denne rapporten er det utarbeidet prinsippløsninger som er relevante for husene på Engerjordet. Dokumentet tar for seg prinsippene for 1. håndtering av takvann 2. justering av terreng 3. etablering av avskjærende drenering 4. infiltrasjon og fordrøyning av overflatevann 5. bortleding av overflatevann 6. fuktsikring kjellermurer/reetablering av drenering og viser til dels hvordan dette kan gjennomføres rent praktisk. Løsningene som er beskrevet kan gjennomføres hver for seg og gjerne i den prioriterte rekkefølgen som vist over. Prinsippløsningene har blitt prøvd ut i full skala for husrekke og sommeren/høsten Dette arbeidet ble i sin helhet satt bort til anleggsgartner Kim Olsen Graveservice AS (tlf: , e-post: etter anbudsrunde mot flere aktører på markedet. Arbeidene ble gjennomført tilfredsstillende og til meget konkurransedyktig pris. Om du ønsker å gjennomføre hele eller deler av et slikt prosjekt i egen regi kan du enten betale for en gravemaskin med fører, eller leie en minigravemaskin og grave selv. Leien er kroner per døgn for maskinen. Materialkostnadene med unntak av isolasjon og tilkjørte drensmasser er lave, men deler av arbeidet er tungt, tidkrevende og krever erfaring. Ved større arbeider og ved full fuktsikring av kjeller vil jeg derfor anbefale at man setter bort arbeidet. Forespør gjerne flere og vær nøye med å få tilbudene skriftlig med en totalpris som dekker alt arbeid inkludert materialer, og med en avtalt ferdigstillingsdato. Jeg vil også anbefale at flere husrekker går sammen om ett slikt prosjekt. Da kan man oppnå bedre priser og det blir lettere å få gjennomført helhetlige tiltak mht med å lede bort vannet. Spørsmål og kommentarer kan rettes per e-post til Jørgen Berg Sivilingeniør Engerjordet, 16. April 2004.

4 - 4-2 OVERVANNSHÅNDTERING Dette avsnittet skisserer noen prinsippløsninger for håndtering av takvann, vann på terrenget, og avskjærende drenering når huset står på en skrånende tomt. Det naturlige avrenningsmønsteret varierer over året med nedbørssituasjonen. Man bør derfor registrere både en normal og en flomsituasjon, f.eks. under sommer-/høstregn og under snøsmelting om våren. o Hvor samles vannet, og hvor kan drens/infiltrasjonsgrøfter legges? o Hvor er drenskummer og andre muligheter for overvannsavløp? 2.1 Takvann Vann fra taknedløp må man lede bort fra bygningen. Helst skal dette gjøres over terreng til grøfter eller lignende, men på Engerjordet med små tomter og manglende fall på terrenget har mange huseiere på Engerjordet pytonslanger i hagene sine i mangel av bedre avrenningsmulighet. Bilde 1 - Pytonslanger på Engerjordet En grei metode for å unngå pytonplagen på er å grave en grøft rett ut fra huset ved taknedløpene i 3 4 meters lengde ut fra huset med godt fall i bunnen. Bytt ut den tette slagen med ett fleksibelt drensrør (skal ha spalter på oversiden) og legg det i grøfta omsluttet av finpukk og fiberduk, matjord og plen på toppen som vist i Figur 2. Taknedløpet kan kobles rett på dette røret, men vannet må siles før det renner ned i drensgrøften. Anskaff en rist som legges i takrenna ved nedløpet, for å hindre at bladverk og annet rusk fyller igjen dreneringssystemet. Dette får man tak i på byggvarehus som Maxbo, Byggmakker, etc. Silen må etterses jevnlig og holdes fri for bladverk som kan tette igjen taknedløpet.

5 - 5 - Figur 2 - Grøft for bortleding av takvann Figur 3 - Sluk med sandfang og rist for siling av takvann En alternativ og en mer proff metode er å anlegge ett sluk med sandfang rett under taknedløpet, med en dykkert som leder ut i drensgrøfta. Sluket kan lages av ett plastrør (eller annet passende emne) med 20 cm diameter og 1 meters lengde. Sett dette plastrøret ned i bakken og koble til drensrøret slik det er vist i Figur 3. Sluket må ha en inspeksjonsluke/rist på toppen, og en rist på innsiden over utløpet til drensgrøfta for å hindre at blader etc. fra taknedløpet trenger inn. Sluket ettersees vår og høst. Hold risten fri for bladverk og tøm sandfanget for rusk. For at takvannet som til slutt havner i drensgrøfta skal forsvinne kan man enten lede vannet mot ett fortdrøyningsbasseng i hagen, en avskjærende drensgrøft/infiltrasjonsgrøft, eller veifyllingen til fordrøyning og infiltrasjon av takvannet. 1. Fordrøyningsbasseng Grave ett stort hull med diameter 1 meter og 1 meters dybde. Fyll det med pukk og legg fiberduk, matjord og plen på toppen. Drensgrøften ledes inntil bassenget og røret stikkes godt inn i drensmassene. 2. Avskjærende drensgrøft/infiltrasjonsgrøft Led grøfta for takvannet mot en avskjærende drensgrøft/infiltrasjonsgrøft (se beskrivelse i neste avsnitt) som brukes til å lede vannet videre bort fra eiendommen. 3. Veifylling En enkel måte å oppnå fordrøyninger er lede grøfta for takvannet mot nærmeste vegfyllinger der dette er mulig. Drensgrøften ledes inntil vegfyllingen og røret stikkes godt inn i sprengsteinsfyllingen under vegskulderen.

6 Vann på terreng Det er nødvendig å planere terrenget slik at overflatevann ikke renner inn til bygningen. Terrenget bør planeres med fall, helst 1:20, men minst 1:50 fra bygningen til en avstand på minst 3 m. Man må ta hensyn til en viss synking i tilbakefyllingen mot veggen. Grunnens øverste lag bør være så tett at det meste av vannet renner bort, dvs. ikke synker ned i grunnen og belaster kjellerens drenering. De leirholdige massene på Engerjordet sikrer dette de fleste steder, så lenge den er hardpakket. Å planere med fall langs husrekken til lavereliggende terreng der forholdene ligger til rette, bør også gjøres. Se Figur 4 a og b. Ved oppretting av terrenget rundt husene må man ta spesielle hensyn der det er store setninger i grunnen. Der hvor det ligger til rette for det, kan oppretting skje ved avgraving. Oppretting som medfører stor tilleggsbelastning på grunnen (ved påføring av nye masser) er uakseptabelt. Dette innebærer at deler av grunnen i så tilfelle må masseutskiftes med lette fyllemasser, f.eks. løs Leca. Det løse Leca laget dekkes så av ett sjikt med tett leire for å hindre at vannet trenger ned i grunnen rett ved huset. Figur 4 - Avleding av vann på terreng. a. Fall fra bygningen, b. Fall langs bygningen Der det er mulig skal man forsøke å oppnå avrenning til et terrengsystem av åpne grøfter og lavbrekk i terrenget, som kan lede overflateavrenningen bort på en kontrollert måte. Dette er den enkleste, sikreste og rimeligste metoden for å bli kvitt overvannet på. På Engerjordet er det mange steder ikke mulig med 3 meter fall ut fra huset pga stikkveiene som ligger kloss inntil husene. Andre steder er det heller ikke mulig å justere terrenget langs husrekken. I disse tilfellene må man regulere terrenget så mye som mulig og så etablere en infiltrasjonsgrøft med fall langs husrekken som kan lede vannet raskt vekk. For å fange opp overflatevannet, bør man lage en forsenkning i terrenget over grøften med vanngjennomslippelige masser i toppen.

7 - 7 - Figur 5 - Forslag til infiltrasjonsgrøft Om man benytter grøfter for takvannet og leder disse inn mot infiltrasjonsgrøften bør man supplere denne med et drensrør for å ta unna vannet. Står huset på en skrånende tomt, der store mengder vann renner ned mot huset, må du regulere terrenget på den siden der det er høyest. Du bør da supplere dreneringen med enda et drensrør. Dette må plasseres i overgangen mellom det naturlige og det regulerte terrenget. ' Figur 6 - Avskjærende drenering 2.3 Bortledning av overvannet: Vegfyllinger og drenskummer Der det er mulig skal man forsøke å oppnå avrenning til et terrengsystem av åpne grøfter og lavbrekk i terrenget, som kan lede overflateavrenningen bort på en kontrollert måte. VA-grøftene og sprengsteinsfyllingene i vegene kan også utnyttes til fordrøyning og infiltrasjon av overvannet der det er hensiktsmessig. De fleste rekkehus på jordet har en dreneringsskum i tilknytning til drenssystemet rundt grunnmuren. Denne kan også benyttes, men du skal være forsiktig med å koble deg rett på en slik dreneringsskum dersom takvann for flere hus ledes mot en slik kum. Kapasitetsproblemer ved store nedbørsmengder kan medføre at vannet ledes inn i kjellerens dreneringssystem med fare for fuktskader på bygningene. Videre så er ikke det kommunale avløpssystemet på Engerjordet dimensjonert for å ta imot så store mengder vann og man kan risikere å få tilbakeslag med kloakk i kjellerne nederst på Engerjordet. Takvannet skal av disse grunner ledes bort fra husets eget dreneringssystem, men fordrøyning via ett fordrøyningsbasseng anlagt i nærheten av drenskummen er tilrådelig.

8 - 8-3 FUKTSIKRING AV BYGNINGER Den opprinnelige dreneringen av kjellemurene på Engerjordet består av 1 eller 2 rekker teglrør med diameter 10 cm. Rørene er lagt butt i butt og omsluttet av leire uten noen form for drenerende masse rundt rørene eller mot kjellerveggen. Etter ca. 45 år med setninger og innsig av finstoff i rørene er dreneringen i mange tilfeller sterkt redusert eller er helt ute av funksjon. I kjellere med uholdbart mye fukt (periodevis eller permanent) bør man gjennomføre tiltakene for overvannshåndtering som skissert i forrige avsnitt. Dette kan redusere behovet for en full reetablering av dreneringssystemet rundt kjellermuren, men 100 % fuktsikker blir ikke kjelleren. Ekstreme nedbørssituasjoner, flom og tele/snøsmeltesituasjoner kan fortsatt trenge forbi den ytre sikringen. Videre vil jordfukt og kondens innenfra fortsatt kunne være ett problem som medfører fuktskader og lukt. Dette avsnittet skisserer en prinsippløsning med forslag til gjennomføring for å kunne reetablere den opprinnelige dreneringsfunksjonen langs kjellermurene. Best effekt har man av dreneringen om den etableres rundt hele huset, men på Engerjordet har mange bygget terrasser på fremsiden som man nødig vil rive. Fremsiden er i tillegg overdekt av verandaene i andre etasje og behovet for ny drenering her er noe mindre. Som eksempel så ble det for husrekke ble dreneringen strukket rundt hele kjellermuren med unntak av 10 meter på forsiden hvor dreneringen ble lagt utenom 2 terrasser. Videre så ble det i husrekken ikke drenerte på fremsiden av huset i det hele tatt. 3.1 Fukt utenfra Fukt utenfra stammer fra overflatevann som trekker ned, eller fra grunnvannsspeilet som stiger opp på kjellerveggen, spesielt på visse tider av året. På denne måten oppstår det rett og slett et vanntrykk utenfra på deler av kjellerveggen og gulvet i kjelleren. Og vannet vil finne selv den minste sprekk å trekke inn gjennom. Her er løsningen å grave opp langs huset, helt rundt, og etablere ett drenerende lag på utsiden av kjellerveggen. Dette laget skal lede vannet til drensrøret og videre til drenskummen for husrekka. Alle huseierne på Engerjordet skal ha mottatt kartskisse som viser hvor dreneringskummen (og hovedkranen) er plassert. 3.2 Fukt innenfra Kondens kan oppstå ved at varm romluft blir avkjølt mot den kalde betongveggen. Da kommer det fukt på samme måten som på baderomsspeilet når man dusjer. Kondensproblemer kan løses med innvendig etterisolering. Men du må da være helt sikker på at fukten kommer innenfra, og ikke legge for mye isolasjon heller! Bygningene på Engerjordet er oppført med kjellermurer i plasstøpt betong med ett 5 cm isolasjonssjikt innvending. Denne, antatt cellulosebasert, isolasjonen er dekket med murpuss og har en noe redusert virkningsgrad sammenlignet med moderne isolasjonsmaterialer. Dagens byggforskrifter krever at kjellermur skal isoleres med 15 cm isolasjon. Av byggtekniske årsaker vil isolasjonstykkelse på 10 cm innvendig være det absolutt maksimale, da tykkere isolasjon vil flytte kondenseringspunktet på innsiden av veggen, og skape mulighet for fuktskader. 3.3 Kombiner med isolering Når du først skal grave opp, kan du likeså godt utføre en utvendig etterisolering av kjellerveggene. På den måten kan du ikke bare få opp temperaturen i kjellerveggen slik at du unngår innvendig kondensfukt, du beskytter samtidig kjellerveggen mot bevegelser og frostsprengninger.

9 - 9 - Videre så fungerer isolering som ett trykkbrytende lag som beskytter grunnmursplasten mot skader fra gjenfyllingsmassene. Dette gir en varm og tett mur, og du kan fylle tilbake med de oppgravde massene, uten å kjøpe dyre drensmasser. Massetransporten er dermed redusert til ett minimum. 3.4 Gjennomføring trinn for trinn Utgraving Først må matjordlaget graves av og legges godt tilside. Tenk ut på forhånd hvor massene skal plasseres. Jorda og leira kan fort ta mer plass en du forestiller deg. Grav hele kjellerveggen fri. Forskriftene sier at rør skal ligge 20 cm under kjellergulvets nivå, men av hensyn til setninger og eventuelt grunnvannsproblemer anbefales det at drensrøret legges 10 cm over underkant av grunnmuren om mulig. Hver meget forsiktig med å undergrave grunnmuren da det kan medføre setningsskader. Nede må det lages en minst 50 cm bred, plan bunn. Hellingen på den skrå sida mot jordbakken avhenger av hvor faste massene er. De fleste stedene på Engerjordet er det faste leirmasser som gjør det mulig å lage tilnærmet loddrette grøftekanter. Noen steder er det tildeles våte leirmasser og grøfta kan lett rase sammen særlig i perioder med mye nedbør Utbedring av skader på grunnmur Fins det utstikkende deler på kjellerveggen, må de hogges vekk, slik at ikke knasteplasten blir skadd når grøft fylles igjen og trykket mot veggen øker. Bruk hammer og meisel. Fyll deretter opp alle fordypninger med sementmørtel som du blander av en del sement til tre deler sand Montering av grunnmursplast Innerst mot grunnmuren monteres platene med grunnmursplast. Legg knastene inn mot muren slik at det dannes ett sammenhengende luftsjikt som ventilerer bort fukttransporten som går muren. Avslutt med dekklist øverst som kan festes med spikerplugger 4 x 40 mm Montering av isolasjonsplater Utenpå grunnmursplasten plasseres isolasjonsplatene. Det foreslås at man benytter 50 mm tykke isolasjonsplater. Det finnes flere produkter på markedet, men velg en ekstrudert (hardskum) isolasjonsplate for tøffere forhold med lavt vannopptak og god mekanisk fasthet. F.eks. Jacofoam 200. For å få platene til å stå på plass til du fyller igjen, må platene støttes opp av plankebord Drensrør fall og dimensjoner Drensrørene som skal legges rundt huset, er av plast og kan enten kjøpes i store ruller med fleksible rør, eller som stive rør som fåes i 3 4 m lengder. De stive rørene er litt dyrere, men enklere å legge med riktig fall og med redusert fare utilsiktede høy og lavbrekk som kan medføre at rørene slammes igjen. Rørene er ustyrt med en masse små hull som vannet lett kan sive inn gjennom. NB! Perforeringen på drensledningen skal vende opp. Utleggingen bør helst foretas av fagfolk hvis du ikke har vært med på den slags arbeid før. Rørene bør ha ett fall på 10 mm per meter for å være selvrensende, og de må ligge på ett stabilt underlag av grus og med fin pukk rundt.

10 Figur 7 Drensledning må ha jevnt fall til uttrekk. Drensledningen må ikke ha mindre innvendig diameter enn 80 mm, men det anbefales at det benyttes rør med diameter 100 mm. Drensrøret skal legges i bunnen av drensgrøfta. Det må legges med et fall på minimum 5 mm per meter mot det punktet der det skal kobles på drenskummen, men det anbefales at man legger med fall på 10 mm per meter pga selvrensingen. Fallet reguleres ved å justere grusunderlaget. Skal dreneringen legges rundt hele huset så legg det høyeste punktet slik at avstanden til drenskummen blir like lang begge veier. Se Figur 7. Bruk 90 graders bend ved bygningens hjørner og skjøtemuffer til skjøtingen av rørene Fiberduk & omfylling For å sikre at vannet blir ledet effektivt bort anbefales omfyllingsmasser av finpukk med kornstørrelse innenfor området 4-16 mm. Omfyllingslaget med finpukk må beskyttes mot de øvrige massene. Til dette benyttes en fiberduk som legges rundt hele omfyllingen (også under) og strekkes ett stykke opp langs veggen. Rull ut fiberduken, legg minst 5 cm pukk under drensrøret og fyll finpukken rundt drensrøret samtidig med at du sikrer deg at røret ikke forskyver seg. Fyll på ca. en halv meter finpukk til omfylling rundt og over røret. Figur 8 - Omfylling av drensrør Fiberduken beskytter omfyllingsmassene rundt dreneringen mot finpartikler fra grunnen og eventuelt fra tilfylte masser. Forskjellige typer tynne fiberduker framstilt av syntetiske fibre er å få kjøpt. Man kan få dukene levert på ruller og i store dimensjoner i flere kvaliteter til forskjellige bruksområder. Til fuktsikringen på Engerjordet kan man bruke fiberduk som fanger opp partikler

11 mindre enn 0,015 mm (siltig grunn) og med dimensjoner som gjør at man før omsluttet drenspølsa av finpukk og rør. Regn med 2 meters bredde til dette. Figur 9 Dreneringsløsning Dreneringskummen Dersom det legges drenering rundt hele huset kan man koble de to ledningene sammen med greinrør med en ledning fra uttrekket og videre til drenskummen. Drenskummen kan ha flere innløp, slik at man kan koble ledningen fra hver side av bygningen direkte på kummen. Se Figur Gjenfylling Ved gjenfylling skal du bare fylle opp cirka en halv meter om gangen og husk å komprimere hvert lag grundig enten ved å klemme med grabben på gravemaskinen eller ved hjelp av en platevibrator. Du kan bruke de utgravde massene for å redusere kostnadene (massetransport og dyre drensmasser). Dette forutsetter at man har godt fall fra huset og at takvannet ledes bort noe som anbefales uansett. Alternativt kan man legge et 20 cm tykt drenerende lag innerst mot isolasjonen. Dette drenslaget beskyttes med fiberduk på toppen før matjorda legges på til slutt.

12 DRENERINGSPLAN FOR ET REKKEHUS C Overbygd veranda B A Drenskum og husdrenering B, C Fordrøyningsbasseng og takvannsgrøfter D Avskjærende drenering ved skråning E Infiltrasjonsgrøft m/drensrør for bortledning av takvann Tra Tra A Overbygd veranda D E

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

514.221 Fuktsikring av bygninger

514.221 Fuktsikring av bygninger Side 1 av 17 0 Generelt 01 02 Innhold Dette bladet gir generelle anvisninger for fuktsikring av bygninger. Hvilken løsning som velges, er avhengig av terreng- og grunnforhold, grunnvannsstand og bygningens

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus

Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus Tørr kjeller Fukt og fuktskader Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder utsetter bygninger for store fuktbelastninger. Det oppstår lett mugg-

Detaljer

Tilstandsvurdering av overvannshåndtering

Tilstandsvurdering av overvannshåndtering Tilstandsvurdering av overvannshåndtering Hallagerbakken borettslag 14. november 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 innledning... 3 1.1 Eiendomsopplysninger... 3 1.2 Befaringsopplysninger... 3 1.3 Mandat...

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon Drensplate Isolerende drensplate 0117 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere Energibesparende byggisolasjon En del av Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia,

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

Platon for utvendig grunnmur

Platon for utvendig grunnmur Platon for utvendig grunnmur Fuktsikring og energisparing Den originale knasteplaten Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus Fukt og fuktskader! Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder

Detaljer

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting.

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. Grunnarbeid før montering av løfteplattform Plattformen skal monteres på et egnet, stabilt fundament. For å

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP minirenseanlegg for i Revidert 14.12.2017 1. Generelt Bestemte krav stilles til installasjon av glassfibertanker. Ved nedgraving kan uforsiktig nedlegging

Detaljer

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt ...fra avfall til verdi Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt Avfallsbeholderne utenfor huset ditt setter preg på nærmiljøet. Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Goodtech Environmenttal Technology AS Farexvegen 19 NO-2016 Frogner Norway Tlf: +47 63 86 64 60 NO 985 660 492 MVA kontakt@biovac.no

Detaljer

Norsk Murdag 2012. Robuste løsninger for murverk opp av bakken. Geir Wold-Hansen, St. Gobain Byggevarer, Weber Tove Narvestad, Wienerberger

Norsk Murdag 2012. Robuste løsninger for murverk opp av bakken. Geir Wold-Hansen, St. Gobain Byggevarer, Weber Tove Narvestad, Wienerberger Norsk Murdag 2012 Robuste løsninger for murverk opp av bakken Geir Wold-Hansen, St. Gobain Byggevarer, Weber Tove Narvestad, Wienerberger Gårsdagens arkitektur og konstruksjoner 2 Gårsdagens arkitektur

Detaljer

Fordrøyningsmagasin. Prinsippskisse av rørmagasin

Fordrøyningsmagasin. Prinsippskisse av rørmagasin Prinsippskisse av rørmagasin Fordrøyningsmagasin Behovet for fordrøyning er størst i urbane områder som er fortettet av bygg, parkeringsarealer og andre tekniske installasjoner. Betongrør kan installeres

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 8 1 5 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

JØRGEN SANDBERGS HUS UTBEDRING AV DRENERING

JØRGEN SANDBERGS HUS UTBEDRING AV DRENERING OPPDRAG HUS - Drenering Jørgen Sandbergs hus OPPDRAGSNUMMER 13752006 OPPDRAGSLEDER Ragnhild Soldal Sjøholt OPPRETTET AV Ragnhild Soldal Sjøholt DATO KS Arne Urnes JØRGEN SANDBERGS HUS UTBEDRING AV DRENERING

Detaljer

Drenering og nydyrking av grovforarealer Fagmøte i Tynset 24.januar 2013

Drenering og nydyrking av grovforarealer Fagmøte i Tynset 24.januar 2013 Drenering og nydyrking av grovforarealer Fagmøte i Tynset 24.januar 2013 Atle Hauge, Bioforsk Sivilagronom- Jordfag-hydroteknikk, Ås 1982 Konsulent i Felleskjøpet 1982-84 Fylkesagronom i Nordland 1984-2000

Detaljer

Boston Antikk. Boston Antikk - Det beste av to sider! BENDERS MARK

Boston Antikk. Boston Antikk - Det beste av to sider! BENDERS MARK - Det beste av to sider! En helt ny type mur med granittkarakter fra Benders som både er knekt og tromlet. ene har en konstruksjon med en låseplugg som gjør det mulig å bygge hellende og loddrette støttemurer,

Detaljer

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 255 67 71 225 66 73 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 3 fase strømledning fra stolpe 25 mm i ytre diameter kapasitet skal stå på ledningen Stuevindu 3x6 ruter

Detaljer

Ì UTVENDIG ISOLERING, DRENERING OG TØRKING AV KJELLERMUR Ì NYBYGG OG REHABILITERING. Monteringsanvisning JACKON THERMODREN. www.jackon.

Ì UTVENDIG ISOLERING, DRENERING OG TØRKING AV KJELLERMUR Ì NYBYGG OG REHABILITERING. Monteringsanvisning JACKON THERMODREN. www.jackon. Monteringsanvisning JACKON THERMODREN Ì UTVENDIG ISOLERING, DRENERING OG TØRKING AV KJELLERMUR Ì NYBYGG OG REHABILITERING 07-2016 erstatter 04-2016 www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima PRODUKTSPEKTER

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

Sluttrapport prosjekt ny drenering Susendal skole.

Sluttrapport prosjekt ny drenering Susendal skole. Sluttrapport prosjekt ny drenering Susendal skole. Bakgrunn: Prosjektet ble vedtatt gjennomført av kommunestyret i k.sak 039/13 med bevilgning på kr. 700.000,-. Prosjektet var ment å gjennomføres sommer/høst

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Landbrukshelga i Akershus 26.januar 2013 1. Vedlikehold og dimensjonering av hydrotekniske tiltak 2. Drenering

Landbrukshelga i Akershus 26.januar 2013 1. Vedlikehold og dimensjonering av hydrotekniske tiltak 2. Drenering Landbrukshelga i Akershus 26.januar 2013 1. Vedlikehold og dimensjonering av hydrotekniske tiltak 2. Drenering Atle Hauge, Bioforsk Sivilagronom- Jordfag-hydroteknikk, Ås 1982 Konsulent i Felleskjøpet

Detaljer

Megawall Garden. Megawall Garden - mot uante høyder! BENDERS MARK

Megawall Garden. Megawall Garden - mot uante høyder! BENDERS MARK - mot uante høyder! Komplett kostnadseffektivt jordarmert støttemursystem, for private og offentlige miljøer. Takket være alle systemets deler følger du lett naturens former, eller skaper helt egne. Murblokken

Detaljer

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 1 INNHOLD 3 Innledning 4 Fasade 5 Ensidig Redi Støttemur 6 Tosidig Redi Støttemur / Redi Topplate 7 Redi Portstolpe

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Turfgrass Research Group ERFA-treff Oppegård 8.mai 2012 Drenering

Turfgrass Research Group ERFA-treff Oppegård 8.mai 2012 Drenering Turfgrass Research Group ERFA-treff Oppegård 8.mai 2012 Drenering Agnar Kvalbein Skyldes dårlig infiltrasjons-kapasitet. Tett overflate. Kan endre seg mye gjennom en sesong. Vannproblemer kan ha to prinsipielt

Detaljer

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING DRENERING Komponenter i henhold til NS 3451 Bygningsdelstabell 712 Drenering 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner 731 Utendørs VA 1 BESKRIVELSE Overvannssystem, med sluk, stakekummer og overvannsrør,

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken.

opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken. 1. Mål opp og marker omtrentlig størrelse og plassering på terrassen ved å spenne opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken. 2. Markér terrassens høyde på husets fasade med en krittsnor 3.

Detaljer

Megawall Prosjekt. Megawall Prosjekt mot uante høyder! BENDERS MARK

Megawall Prosjekt. Megawall Prosjekt mot uante høyder! BENDERS MARK mot uante høyder! Komplett kostnadseffektivt jordarmert støttemursystem, for private og offentlige miljøer. Takket være alle systemets deler følger du lett naturens former, eller skaper helt egne. Murblokken

Detaljer

I kjelleren er det også en uutgravet del på 64kvm som har varierende mengde masser bestående av leirskifer.

I kjelleren er det også en uutgravet del på 64kvm som har varierende mengde masser bestående av leirskifer. Bakgrunn Formål Tegning av dagens kjeller Del 1: Utgraving av uutgravede rom i kjeller, pigging av gulv i råkjeller og understøping Tegning ny rominndeling kjeller Prosjektets oppgaver Del 2: Drenering,

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK viser seg alltid fra sin beste side En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur.

Detaljer

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB SLIK BYGGER DU 6 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Hydroteknikk. Rennebu 24.10.12

Hydroteknikk. Rennebu 24.10.12 Hydroteknikk Rennebu 24.10.12 Dreneringstilstand Typisk for dårlig drenert jord Jorda tørker langsomt opp spesielt om våren Overflatevann blir stående på flate steder Kulturplantene mistrives og er utsatt

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

3-hus 4-hus 5/6-hus. MONTERINGSINSTRUKS for minirenseanlegg. Gjelder modellene:

3-hus 4-hus 5/6-hus. MONTERINGSINSTRUKS for minirenseanlegg.  Gjelder modellene: MONTERINGSINSTRUKS for minirenseanlegg Gjelder modellene: 3-hus 4-hus 5/6-hus Sørkilen 8 - Postboks 30-1620 Gressvik Tlf. 69 36 17 70 - Fax. 69 37 17 71 e-post: epost@odin-maskin.no www.odin-miljo.no Rev.

Detaljer

Kravspesifikasjon anskaffelse av rammeavtale for gravetjenester

Kravspesifikasjon anskaffelse av rammeavtale for gravetjenester Kravspesifikasjon anskaffelse av rammeavtale for gravetjenester Beskrivelse av oppdraget Rammeavtalen omfatter oppdrag knyttet til graving og massetransport på eiendommer forvaltet av EBY. Eksempler på

Detaljer

Produktbeskrivelse. Underlag

Produktbeskrivelse. Underlag Membranrull Produktbeskrivelse Miljømembran er et takbelegg av polypropylen, spesielt beregnet til torvtak. Membranen har en bestandighet som gjør at den er både vanntett og rotbestandig. Membranen festes

Detaljer

Finja Betong. Grenseløs

Finja Betong. Grenseløs Mur Finja Betong Grenseløs Grenseløs Grenseløs er et fleksibelt og lettmontert mursystem av blokker, søyler og murlokk av betong. Muren bygger du stabilt og enkelt der du ønsker det. Blokkene er hule,

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 012017 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller er spesielt utsatt

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 052016 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller oppleves ofte som

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse for drenering og senking av kjellergulv i XXX

Oppdragsbeskrivelse for drenering og senking av kjellergulv i XXX Oppdragsbeskrivelse for drenering og senking av kjellergulv i XXX Dagens situasjon Adresse: Huset ligger i XXX i Oslo og er bygget rundt 1937. GNR/BRN XXX. Det er enkelt adkomst med gravemaskin og lastebil

Detaljer

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse NOTAT Oppdrag Paviljonger ved Hegra barneskole Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001 Dato 2015/02/19 Til Håvard Krislok Fra Per Arne Wangen/Helle Bråtteng Olsen, Rambøll Norge AS Kopi Dato 2015/02/19

Detaljer

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter BoksOslo. Foto: Getty/Oldroyd Icopal Fonda fuktsperresystemer Spesialiserte grunnplater til alle formål Geoplex Geoplex+ geoplex 10 geoplex 20 Universal Radon spesial Icopal Fonda fuktsperresystemer Spesialiserte

Detaljer

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter Icopal Fonda Fuktsperresystemer SpeSialiSerte grunnplater til alle formål geoplex geoplex+ geoplex 10 geoplex 20 universal radon spesial Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter EkstrEm

Detaljer

FAGSAMLING DRENERING

FAGSAMLING DRENERING FAGSAMLING DRENERING Bodø 6. mai Kleiva 7. mai Marka 8. mai Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Hva skal med i en dreneringsplan? Oversiktskart Plankart Søknadsskjema Miljøplan fase 2 KART: Søknadsskjema

Detaljer

Monteringsanvisning murgrill art.nr 11736 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg Vedlegg 4 Bioforsk Jord og miljø 1432 Ås Frederik A. Dahls vei 20 Tel.: 03 246/92 49 63 10 Fax: 63 00 94 10 jord@bioforsk.no Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg Grunt infiltrasjonsanlegg for gråvann fra

Detaljer

Q-BIC overvannsmagasiner

Q-BIC overvannsmagasiner Lokal overvannshåndtering ENEBOLIGPAKKER Q-BIC overvannsmagasiner 3 Eneboligpakker SAMLER OPP REGNVANNET Komplett system for lokal håndtering av overvann med tanke på fremtiden Vi kan ikke bestemme hvor

Detaljer

Hydrologisk vurdering Hansebråthagan

Hydrologisk vurdering Hansebråthagan Hydrologisk vurdering Hansebråthagan Bjerke, Ytre Enebakk, under gnr 95 bnr 3 Figur 1 Oversiktskart Hansebråthagan er en tomt på 4903 m 2 som planlegges utbygd med fire eneboliger. Terrenget er jevnt hellende

Detaljer

Støttemurselement. Støttemurselementer som L- eller T-element BENDERS MARK

Støttemurselement. Støttemurselementer som L- eller T-element BENDERS MARK er som L- eller T-element Den kompakte støttemur fra 40 cm opp til 3 meter som står loddrett med en tykkelse på 10 cm. Stilig rullet overflate og sikker montering med not og fjær mellom hvert element.

Detaljer

ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING

ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING www.isodren.no 2 Slik får du full kontroll på KJELLERVEGGER OG GRUNNMURER Kjellervegger og grunnmurer som er drenert og isolert med ISODREN vil aldri trekke

Detaljer

ODIN GVR-2. Monteringsinstruks ODIN GVR-2 gråvannsanlegg.

ODIN GVR-2. Monteringsinstruks ODIN GVR-2 gråvannsanlegg. Monteringsinstruks ODIN GVR-2 gråvannsanlegg ODIN GVR-2 SALG OG SERVICE Sørkilen 8 - Postboks 30-1620 Gressvik Tlf. 69 36 17 70 - Fax. 69 37 17 71 e-post: epost@odin-miljo.no www.odin-miljo.no Rev. aug.

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Grøftepukk og optimal ressursutnyttelse

Grøftepukk og optimal ressursutnyttelse Maskinentreprenørenes Forbund MEF ARTIC ENTREPRENEUR Gardermoen, onsdag 24. januar 2018 Seminar Q5 Vann og avløp Grøftepukk og optimal ressursutnyttelse Del 1: Funksjonskrav til rørfundament og omfylling

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til: Kunde: Byggadresse: Gnr. / Bnr: Beskrivelse av arbeid:

Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til: Kunde: Byggadresse: Gnr. / Bnr: Beskrivelse av arbeid: TILBUD UTSTIKKING ENEBOLIG TYPE ALVSBYHUS FJELLTOMT 1 Utarbeide enkel punktsky på tomt som grunnlag for arkitekt. Oppmålingsteknisk prosjektering. Vurdering av valgt kartgrunnlag. Vurdere situasjonsplan.

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran TOPPMEMBRAN Leggeanvisning for LØSNING: TOPPMEMBRAN som toppmembran legges øverst rett under flisene. Monteringen gjøres i én operasjon og gulvet er klart til flislegging samme dag. Underlaget må være

Detaljer

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner:

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner: VEDLEGG 10 PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no KRISTIANSAND KOMMUNE 1 Overordnede VA-planer Vi deler

Detaljer

Kjølig luft trekkes inn gjennom panelets bakside. Luften varmes opp. Den varme luften blåses inn i kjelleren.

Kjølig luft trekkes inn gjennom panelets bakside. Luften varmes opp. Den varme luften blåses inn i kjelleren. 0 Ferdig på ei helg Kjølig luft trekkes inn gjennom panelets bakside. Vanskelighetsgrad: LeTt VANSKELIG Du må måle nøyaktig opp. Og du skal heller kjøpe et anlegg som er litt for stort, enn et som er for

Detaljer

ACO vei og anlegg Tilbakeslagsventiler 13

ACO vei og anlegg Tilbakeslagsventiler 13 ACO vei og anlegg 13 13 Generelt Klimaforandringene fører til ekstreme endringer i nedbøren. Kraftige nedbørsmengder faller innenfor korte tidsintervaller, og vi ser stadig flere problemer med oversvømmelser.

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan Røyken Næringspark Felt C Overvannsplan 2 Røyken Eiendomsutvikling AS Overvannsplan Felt C Røyken Næringspark COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr Versjonsnr

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Første steget mot et renere hjem.

Første steget mot et renere hjem. Første steget mot et renere hjem. Et rent hjem og en enklere hverdag er vårt ønske. Støvler med skitt og sko med grus blir det minste problem når du har installert en Smusstopper gulvsluk i ditt hjem.

Detaljer

ODIN GVR-1. Monteringsinstruks ODIN GVR-1gråvannsanlegg.

ODIN GVR-1. Monteringsinstruks ODIN GVR-1gråvannsanlegg. Monteringsinstruks ODIN GVR-1gråvannsanlegg ODIN GVR-1 SALG OG SERVICE Sørkilen 8 - Postboks 30-1620 Gressvik Tlf. 69 36 17 70 - Fax. 69 37 17 71 e-post: epost@odin-miljo.no www.odin-miljo.no NEDGRAVING-

Detaljer

TILBUD GRUNNARBEID ENEBOLIG TYPE ALVSBYHUS MED VENTILERT RINGMUR - FJELLTOMT. Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til:

TILBUD GRUNNARBEID ENEBOLIG TYPE ALVSBYHUS MED VENTILERT RINGMUR - FJELLTOMT. Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til: TILBUD GRUNNARBEID ENEBOLIG TYPE ALVSBYHUS MED VENTILERT RINGMUR - FJELLTOMT 1 2 Sprenging/Graving/Masseutskifting av nødvendig areal iht. gjeldende situasjonsplan. Det legges ca. 5 cm topplag pukk ca.

Detaljer

Forsøksringen Hordaland

Forsøksringen Hordaland Forsøksringen Hordaland GRØFTING Av Trygve Torsteinsen, 2008. Dimensjonering av sugegrøfter og samlegrøfter i lukket anlegg Dimensjonering av sugegrøfter Det er viktig at sugegrøftene legges mest mulig

Detaljer

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Overvannshåndtering på terreng

Overvannshåndtering på terreng NOTAT 01 UTOMHUS/LANDSKAP Prosjektnr. 15056 Prosjekt: Lier hageby Dato 14.12.2016 Revidert Sign. HST Overvannshåndtering på terreng Utgangspunkt/bakgrunn for notatet Utomhusanleggets utforming er en viktig

Detaljer

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 27.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger på Uståsen, bilag 1. I forbindelse med prosjektering

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

Håndtering av overflatevann i bymiljøet Vi ser på løsninger for overflatevann

Håndtering av overflatevann i bymiljøet Vi ser på løsninger for overflatevann Håndtering av overflatevann i bymiljøet Vi ser på løsninger for overflatevann Sivilingeniør Torstein Dalen, Norconsult AS torstein.dalen@norconsult.com 1 Dagskonferanse «Vann- og trebyen Bergen», arrangert

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer