INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014"

Transkript

1 INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM

2 Innhold: Kap. 1 Formål, virkeområde, definisjoner 1.1 Lover og forskrifter side Målsetning. side Hovedmål Delmål 1.3 Definisjoner... side 4 Kap. 2 Infeksjonskontrollprogram 2.1 Virkeområde.. side Ansvarsforhold... side Lovgrunnlag og retningslinjer side 6 Kap. 3 Infeksjonsovervåkende arbeid 3.1 Prevalensundersøkelser.. side Prøvetaking side Infeksjonsutbrudd.. side Kontroll av kritiske punkter... side 12 Kap. 4 Infeksjonsforebyggende arbeid 4.1 Undersøkelse, behandling og pleie av spesifikke infeksjoner side Forebygging av urinveisinfeksjon side Forebygging av sårinfeksjoner. side Forebygging av luftveisinfeksjoner. side Forebygging av intravaskulære infeksjoner (infeksjoner i blodbanen) og septikemi.. side Forebygging av alvorlige infeksjoner fremkalt av antibiotikaresistente bakterier.. side Smitteverntiltak etter opphold på norske helseinstitusjoner i syden. side Eksempel på informasjonsskriv til pasient med MRSA side Forhåndsundersøkelser spørreskjema for nye arbeidstakere.. side Forebygging av mage-/ tarminfeksjoner.. side Forebygging av øyeinfeksjoner side Forebygging av skabbinfeksjoner side Isolering. side Forebygging av smitte fra arbeidstakere med infeksjoner/bærertilstand... side 41 Side 2 av 60

3 4.3.1 Anbefalinger for gravide.. side Generelle rutiner ved håndtering av døde.. side Antibiotikabruk.. side Håndhygiene.. side Arbeidsantrekk... side Renhold.. side Desinfeksjon og sterilisering.. side Skylleromsarbeid. side Håndtering av tekstiler. side Håndtering av avfall. side 58 Side 3 av 60

4 Kap. 1 Formål, virkeområde, definisjoner 1.1 Lover og forskrifter Smittevernarbeidet i pleie- og omsorgsinstitusjoner i kommunen er først og fremst regulert av forskrift av 5. juli 1996 nr. 699 om smittevern i helseinstitusjoner sykehusinfeksjoner, med hjemmel i lov av 5. aug nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 4-7 og Loven trådte i kraft 1. januar 1995 og forskriften 1. august Forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i sykehus og andre helseinstitusjoner. I 2-1 i forskriften står det at alle helseinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram. Dette arbeidet er nå pålagt med hjemmel i ovennevnte lov, som setter krav til tiltak som skal gjennomføres. Infeksjonskontrollprogrammet inngår som en del av internkontrollsystemet til Kommunens institusjoner. 1.2 Målsetning Hovedmål Infeksjonskontrollprogrammet for Kommunens institusjoner har som formål å forebygge og begrense forekomst av infeksjoner i institusjonen, inkludert hos personalet. Programmet omfatter også håndtering og oppfølging av infeksjonsutbrudd Delmål Infeksjonskontrollprogrammet skal bidra til at det gis systematisk opplæring og veiledning i infeksjonsforebyggende tiltak ved den enkelte institusjon. Infeksjonskontrollprogrammet skal bidra til god kommunikasjon og samarbeid mellom den enkelte institusjon og ansvarlige for smittevern. 1.3 Definisjoner Sykehusinfeksjon: En infeksjon som oppstår under eller etter, og som følge av opphold i sykehus eller annen helseinstitusjon. Infeksjonskontrollprogram: Et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og motvirke sykehusinfeksjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd av slike infeksjoner. Side 4 av 60

5 Kap. 2 Infeksjonskontrollprogram 2.1 Virkeområde Alle helseinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram. Infeksjonskontrollprogram for Kommunens institusjoner omfatter beboere og personale ved alle enheter som tilhører Kommunens institusjoner 2.2 Ansvarsforhold Kommunen: har det overordnede ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av infeksjonskontrollprogrammet. Institusjonens ledelse: er ansvarlig for at infeksjonskontrollprogrammet utformes, iverksettes og vedlikeholdes som en del av virksomhetens internkontrollsystem. skal sørge for at berørt personell blir kjent med programmets innhold, spesielt de deler av det som er aktuelle for den enkelte arbeidstaker, og at personalet gis grunnleggende undervisning i smittevern. Avdelingsleder: har ansvar for at årlige infeksjonsregistreringer blir gjennomført og papirer blir returnert til Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Tilsynslegen: er institusjonssjefens nærmeste medisinsk-faglige rådgiver innen smittevernsarbeidet. har ansvar for overvåkning, registrering og rapportering av infeksjoner. skal bistå med oppklaring og begrensning ved infeksjonsutbrudd. Smittevernlegen (kommunelegen): skal godkjenne infeksjonskontrollprogrammet sammen med institusjonsledelsen. skal gjennom tilbakemelding av resultatene fra årlige prevalensundersøkelser, og gjennom samarbeid med tilsynslegen og institusjonenes ledelse, ha oversikt over infeksjonsepidemiologisk status ved kommunens institusjoner. skal kunne bistå institusjonene i håndteringen av infeksjonsutbrudd og alvorlige infeksjoner. kan søke bistand fra smittevernoverlegen i Helseforetaket. Alt personale, inkludert studenter og elever: har ansvar for å følge de krav, rutiner og prosedyrer som infeksjonskontrollprogrammet omhandler, og ellers utøve sin virksomhet på en slik måte at forekomsten av infeksjoner i institusjonen begrenses. Det regionale helseforetaket: skal sørge for at det tilbys nødvendig sykehushygienisk bistand til kommunale helseinstitusjoner. Side 5 av 60

6 Nasjonalt folkehelseinstitutt: skal bi bistand, råd og veiledning til kommunale og statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen om smittsomme sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak. skal tilby assistanse ved oppklaring og kontroll av utbrudd av smittsom sykdom i og utenfor helseinstitusjoner. Regionalt helsetilsyn: skal føre tilsyn med det infeksjonsforebyggende arbeid i helseinstitusjonene. skal påse at alle har et infeksjonskontrollprogram med tilfredsstillende faglig standard tilpasset institusjonens virksomhet og at dette fungerer. Statens helsetilsyn: har det overordnede tilsynet med smittevernet i norske helseinstitusjoner. skal føre tilsyn med at bestemmelser i gjeldende lover og forskrifter overholdes. 2.3 Lovgrunnlag og retningslinjer Smittevernsarbeidet i pleie- og omsorgsinstitusjoner i kommunen er først og fremst regulert av følgende lover, forskrifter og regelverk: Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten Lov av 5. aug nr. 55 om vern mot smittsomme sykedommer Forskrift av 5. juli 1996 nr. 699 om smittevern i helseinstitusjoner sykehusinfeksjoner Forskrift av 1. jan nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer Forskrift av 20. juni 2003 nr. 740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften). Forskrift av 21. juni 2002 nr. 567 om tuberkulosekontroll Forskrift av 5. juli 1996 nr. 700 om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet antibiotikaresistente bakterier Rundskriv IK-28/96. Råd for anvendelse av smittevernloven 3-3 forhåndsundersøkelse av pasienter smittsomme sykdommer Forskrift av 12. sept nr. 903 om innførsel, transport!og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker Forskrift av 3. april 1998 nr. 327 om transport, håndtering og emballering av lik, samt gravferd Lov av 12. jan nr. 6 om medisinsk utstyr Forskrift av 12. jan nr. 25 om medisinsk utstyr Forskrift av 1. okt nr om endring i forskrift om medisinsk utstyr Lov av 4. febr nr. 4 om arbeidsvern og arbeidsmiljø m.v. Forskrift av 6. des nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Forskrift av 19. des nr om vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer Forskrift av 20. juni 2002 nr. 825 om endring i forskrift om vern av arbeidstakerne mot farer ved arbeid med biologiske faktorer Næringsmiddellovgivningen Side 6 av 60

7 Forskrift av 15. des nr om internkontroll for å oppfylle æringsmiddellovgivningen Forskrift av 12. nov nr om næringsmiddelhygiene Generell forskrift av 8. juli 1983 nr for produksjon og frambud m.v. av næringsmidler Lover og forskrifter vil man finne på følgende internettadresser: Infeksjonskontrollprogrammet bygger på følgende ressurser og retningslinjer: Infeksjonskontrollprogram for helseinstitusjoner i Oslo. Helsevernetaten Nasjonalt folkehelseinstitutt. Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner Helsedepartementet Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens Fiskeridepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet og Helsedepartementet Håndbok. Bruk av antibiotika i sykehus. IK Oslo: Statens helsetilsyn, Antibiotikabehandling i almennpraksis. IK Oslo: Statens helsetilsyn, Elstrøm P. Smittevern i helseinstitusjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk Andersen BM, red. Håndbok i hygiene og smittevern for sykehjem og andre langtidsinstitusjoner. Oslo: Ullevål sykehus og Interesseorganisasjonen for private sykehjem i Oslo, Mayhall G. C. (ed.). Hospital Epidemiology and Infection Control. Second edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Degré M., Hovig B., Bukholm G., Rollag H. (red.). Medisinsk mikrobiologi. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Hovig B, Lystad A. Infeksjonssykdommer. Epidemiologi, mikrobiologi og smittevern. Oslo: Universitetsforlaget, Andersen B.M. Patogene bakterier diagnostikk, behandling og smittevern. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Mandell G.L., Bennet J.E., Dolin R. (ed.) Principles and Practice of Infectious Diseases 5. ed. Philadelphia: Churchill Livingstone Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften), FOR Oppklaring av utbrudd. Statens institutt for folkehelse. Smittevernhefte 2, Statens institutt for folkehelse. Retningslinjer for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner Langøen A. Huden pleie, pleiemidler og sårbehandling. Andre utgave. Oslo: Universitetsforlaget, Isoleringsveilederen. Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner. Smittevern 9. Oslo. Nasjonalt Folkehelseinstitutt Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier. I-0872B. Oslo: Sosial- og helsedepartementet, Statens helsetilsyn, IK Forskrift av 3. april 1998 nr. 327 om transport, håndtering og emballering av lik, samt gravferd. Retningslinjer om hygieniske forholdsregler m.m. ved håndtering og transport!av lik. Fastsatt 1. oktober Kommunal- og regionaldepartementet. Forskrift av 19. des nr om vern av arbeidstakerne mot farer ved arbeid med biologiske faktorer. Nasjonal veileder for håndhygiene. Smittevern 11. Nasjonalt Folkehelseinstitutt Bruk av arbeidstøy. Hygieniske krav og retningslinjer for behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjon. Statens helsetilsyn IK-1941, Helsedirektoratet, I Skyllerom i sykehus, sykehjem etc Side 7 av 60

8 Magnus C. Renhold høgre utdanning. Oslo: Yrkeslitteratur AS, Statsbygg, Servicebedriftenes Landsforening, SINTEF Energiforskning, TR A4928. Renhold og hygiene ved planlegging, utforming og drift av bygg. Veiledningshefte nr Renhold av tekstiler, senger og utstyr. Statens helsetilsyn IK Helsedepartementet. Forskrift av 10. mai 1977 nr. 2 om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Statens legemiddelverk. Veileder for kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Frøland I., Vorhaug I. Tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi i storhusholdning. Oslo: Yrkeslitteratur AS, Håndtering av avfall. Helsetilsynets veiledningsserie 5-91 Destruksjon og bortskaffing av avfall fra helseinstitusjoner. Miljøverndepartementet. Lov av 13. mars 1981 nr. 06 om vern mot forurensninger og om avfall. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oktober Side 8 av 60

9 Kap. 3. Infeksjonsovervåkende arbeid Institusjonene er pålagt å ha et opplegg for registrering, melding, analysering og rapportering av sykehusinfeksjoner i institusjonen. Målsetning: Rask oppdagelse av infeksjoner slik at tiltak blir iverksatt i den aktuelle situasjonen og for å motvirke fremtidige utbrudd. Oversikt over infeksjonsforekomsten, antall og type, for institusjonen og kommunen. Innfri meldingsplikt og andre lovpålagte krav. 3.1 Prevalensundersøkelser Tverrsnittsundersøkelser (prevalensundersøkelser) av infeksjonsforekomst skal gjennomføres to ganger årlig til faste tider. Dette skjer i form av en punktprevalens, dvs. at man på et forhåndsbestemt tidspunkt (klokkeslett og dato) registrerer alle beboere som har en sykehusinfeksjon. Sykehusinfeksjon defineres som en infeksjon oppstått under behandling eller opphold ved helseinstitusjonen. Regnet opp mot det totale antall innlagte beboere, får man den prosentvise andelen beboere med infeksjon. Disse undersøkelsene organiseres via Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Hver beboer som har urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, postoperativ sårinfeksjon eller en hudinfeksjon registreres i egen tabell i registreringsskjemaet. Hvis en beboer har to sykehusinfeksjoner, skal hver infeksjon registreres separat Det benyttes standardiserte og objektive kriterier for hva som skal klassifiseres som en infeksjon. Definisjonene er utarbeidet av Center for Disease Controll and Prevention (CDC) i USA, og er modifisert av Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Alle helseinstitusjoner er pålagt å sammenfatte resultatene av gjennomførte registreringer hvert år. Innen 1. februar det påfølgende år, skal resultatene sendes til kommunen (institusjonens eier) og til kommunelegen. Innen 1. mars samme år skal kommunelegen sende resultatene av registreringen til fylkesmannen, regionsykehuset og Nasjonalt folkehelseinstitutt. 3.2 Prøvetaking Mikrobiologiske prøver med dyrkning av bakterier og andre mikrober, og uttesting av deres følsomhet mot aktuell behandling, er en forutsetning for å kunne gi en rasjonell medisinsk behandling. Urinprøver: Urinprøve skal tas på urin som har stått minst 2 timer i urinblæren. Før prøvetaking skal urinrørsåpningen vaskes. Så vidt det er mulig bør det tas midtstråleprøve. Urinstix skal ikke dyppes i urin som skal sendes til dyrkning. Urinprøve til dyrkning skal oppbevares i kjøleskap og bør holdes avkjølt under transporten til laboratoriet. Hvis forsendelsen tar mer enn to timer, skal det brukes prøveglass tilsatt borsyre. Side 9 av 60

10 Prøver fra hud, slimhinner og sår: Fra øye tas prøven på innsiden av nedre øyelokk. Fra åpne sår tas prøven dypt i såret der det er friskt vev. Prøven tas med skarp skje, aspirasjon eller som biopsi. Puss og sekret fra sår/slimhinner må vaskes bort før prøven tas. I sår dekt med nekrose kan det være nødvendig å fjerne nekrosen før prøven tas. Fra abscesser kan puss trekkes ut med en steril sprøyt og kanyle, og overføres på vattpensel, evt. sendes i et sterilt prøveglass med tett lokk. Ved prøvetaking fra ikke-væskende utslett, bør penselen fuktes med sterilt saltvann før prøven tas. Vattpensel med prøvemateriale fra hud, slimhinner og sår, sendes i Stuarts transportmedium. Avføringsprøver: Til oppsamling av fæces brukes et varmedesinfisert bekken. Prøvematerialet skal ikke komme i kontakt med desinfeksjonsmidler. Prøven bør tas fra vandige, løse, slimete, purulente eller blodige områder i fæces. Fæces samles opp i egne prøvebeholdere med tilhørende skje, evt i vanlig sterilt prøveglass, eller i prøvebeholder med Cary-Blairs transportmedium. Ved transporttid under 4 timer, brukes steril prøvebeholder. Ved lengre transporttid skal prøvebeholder være tilsatt Cary-Blairs transportmedium. Prøver til påvisning av Clostridium difficile eller virus, skal sendes i steril prøvebeholder uten transportmedium, og prøven må leveres laboratoriet innen kort tid. Blodprøver: Måling av CRP er enkelt å utføre, og denne prøven anbefales når beboere viser symptomer på infeksjon. Sykepleier bør som standard ta CRP sammen med BT, puls, og temperatur, før lege kontaktes ved mistanke om infeksjon. CRP-verdi over mg/l kan tyde på en bakteriell infeksjon, mens en CRP-verdi under 50 mg/l fra 2. til 6. sykdomsdag indikerer at tilstanden kan følges opp uten antibiotika. 3.3 Infeksjonsutbrudd Definisjon: Med utbrudd i helseinstitusjon menes enten flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område (f.eks. hele eller deler av en helseinstitusjon) i et gitt tidsrom, eller to eller flere tilfeller med antatt felles kilde. Som utbrudd regnes også enkelttilfeller av sykdommer som normalt ikke forventes å forekomme i Norge. Intern varsling av utbrudd: Enhver mistanke om økt smittefare eller infeksjonsutbrudd må umiddelbart varsles til avdelingens leder eller ansvarlig sykepleier. Avdelingsleder/ansvarlig sykepleier skal varsle lege og institusjonssjef. Om ikke sykehjemslegen er tilgjengelig, skal annen lege tilkalles. Ekstern varsling av utbrudd: Alle infeksjonsutbrudd og mistenkte utbrudd på helseinstitusjoner er varslingspliktige. Ved mistanke om eller ved bekreftelse på funn av spesielle former for sykehusinfeksjoner, skal sykehjemslegen, evt. legevakt, og institusjonssjef varsles. Side 10 av 60

11 Videre skal det gis melding til smittevernlegen og Seksjon for sykehushygiene ved regionsykehuset. Smittevernlegen skal, dersom mistanken ikke raskt kan avkreftes, varsle Nasjonalt folkehelseinstitutt. Foreligger et utbrudd skal også fylkesmannen varsles, jf. lov om spesialisthelsetjenesten m.m Dersom utbruddet har eller kunne ha ført til betydelige personskade, skal dette meldes skriftlig til Helsetilsynet i fylket. Sykehjemslegen melder nominativt meldepliktige smittsomme sykdommer på vanlig måte, etter de krav som stilles i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften. Meldingen går til Nasjonalt folkehelseinstitutt med kopi til kommunelegen. Side 11 av 60

12 3.4 Kontroll av kritiske punkter: Kontrollen utføres av avdelingsleder for pleie- og omsorgspersonalet, en gang pr. kvartal eller oftere. Hele eller deler av kontrollen kan delegeres til andre. Utfylt skjema oppbevares sammen med infeksjonskontrollprogrammet. Håndhygiene: Ja Nei Blir håndhygiene utført av før håndtering av næringsmidler og rent servise? (gjelder også beboere) Blir håndhygiene utført før og etter stell av beboere? Blir håndhygiene utført etter håndtering av forurenset utstyr og før håndtering av rent utstyr? Blir håndhygiene utført etter kontakt med beboere som har infeksjonssykdom? Er dispensere for såpe, desinfeksjonsmiddel og engangshåndklær fylt opp? Er sår og rifter på personalets hender tildekt? Arbeidsantrekk, beskyttelsesutstyr: Ja Nei Bruker alt personale arbeidsantrekk? Blir arbeidsantrekket kun brukt på institusjonens område? Skiftes arbeidsantrekket daglig og når det er tilsølt? Har alt personale tatt av ringer, piercing- og andre smykker? Desinfeksjon og sterilisering: Ja Nei Har avdelingen nødvendige kjemiske desinfeksjonsmidler? (Virkon, desinf.sprit og evt. Kloramin) Er desinfeksjonsmidlene holdbare i forhold til holdbarhetsdato? Er det rengjøringsmiddel i dekontaminatoren? Kjenner alt pleiepersonalet til prosedyrene for desinfeksjon og sterilisering? Håndtering av avfall: Ja Nei Er forbruksavfallet korrekt emballert? (svart søppelsekk fylt mindre enn ¾ full) Har avdelingen nødvendig utstyr for håndtering av smitte-/risikoavfall? (gule plastposer og sekker, beholdere for smitte-/risikoavfall) Er stikkende-/skjærende avfall korrekt emballert? (beholder i hard plast, fylt mindre enn ¾ full) Har kontrollen ført til skriftlig avviksmelding? Kommentarer: Ja Nei Side 12 av 60

13 Kap. 4. Infeksjonsforebyggende arbeid 4.1 Undersøkelse, behandling og pleie av spesifikke infeksjoner Forebygging av urinveisinfeksjoner Kap Utgave: 01 Gjelder fra: Godkjent av institusjonssjef: Godkjent av ansvarlig lege: Hensikt Å forebygge utvikling av urinveisinfeksjoner og hindre spredning av smittestoff ved infeksjoner i urinveiene. Virkeområde Helsepersonell som deltar i stell av beboere skal kjenne prosedyrer for håndhygiene. Helsepersonell som håndterer urinveiskateter skal kjenne prosedyrene for innleggelse, aseptisk teknikk og stell av kateter. Bakgrunn: Cystitt skyldes oppstigende infeksjon av bakterier som koloniserer perineum og introitus vaginae. Ukomplisert cystitt skyldes oftest Escherichia coli. Ved komplisert cystitt er andre bakterier vanligere, f.eks. enterokokker, Proteus og Klebsiella. De vanligste symptomene er hyppige smertefulle vannlatinger, fornemmelse av at blæren ikke tømmes og smerter over symfysen. Urinen kan være illeluktende og av og til ses makroskopisk hematuri. Pyuri og bakteriuri påvises ved mikroskopi eller strimmelundersøkelse (urinstix). Det er viktig at undersøkelsen utføres på urin som har stått minst to timer i blæren. Midtstrømsprøve av morgenurin er det beste. Ved utslag på stix tas en dyppekultur som inkuberes over natten ved 37 0 C og innsendes hvis den vurderes som positiv. Hos eldre har ca. 20% av kvinner og 10% av menn bakterier i urinen uten samtidig å ha symptomer på infeksjon. På sykehjem og hos demente er andelen ennå høyere. Beboere med asymptomatisk bakteriuri skal ikke behandles med antibiotika. Bruk av urinveiskateter vil alltid føre til bakteriuri. Behandling av beboere med urinveiskateter vil sjelden ha noe effekt uten at kateteret fjernes. Profylaktisk bruk av antibakterielle midler fører til resistensutvikling. Beboere med kateter bør kun behandles med antibiotika ved tegn på pyelonefritt eller urosepsis. Kateteret bør da samtidig seponeres eller skiftes. Behandling: Ukomplisert cystitt kan gå over spontant. Antibiotika er først og fremst indisert for å forkorte sykdomsvarigheten. Alternativer er: pivmecillinam 200 mg x 3, trimetoprim 160 mg x 2 eller nitrofurantoin 50 mg x 3. På sykehjem behandler man som ved en komplisert cystitt det vil si 7 døgn. Dosen av nitrofurantoin og trimetoprim justeres etter nyrefunksjon. Pivmecillinam bør ikke gis over lenger tid og det bør være minst 1-2 måneder mellom kurene til pasienter med liten muskelmasse. Dersom ingen bedring etter 2 dager må behandlingen revurderes. Ellers anbefales høyt væskeinntak og varm påkledning. Side 13 av 60

14 Smitteforebygging: Generelle råd: Rikelig væsketilførsel, helst 2 liter i døgnet, gjerne citrusholdige safter som bidrar til å surgjøre urinen. Tilskudd av østrogen, C-vitamin eller tranebærsaft. Tilskudd av Metenamin (Hiprex). NB: ingen nytte ved kateterbehandling Regelmessig tømming av urinblæren. Hyppig nok bleierskift til at beboeren unngår å bli våt inn mot huden og unngår at bakterier fra tarmen overføres til urinveiene. Riktig nedentilstell: Vask på en slik måte at man unngår å føre bakterier fra tarmen over til urinveiene. Bruk av hansker og evt. stellefrakk ved kontakt med urin, samt nøye håndhygiene. Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner: Urinveiskateter bør kun brukes ved forbigående eller permanente tømningsforstyrrelser, som obstruksjon p.g.a. forstørret prostata, nevrogene lidelser og skader som rammer urinblæren. Kan også brukes ved måling av timediurese hos kritisk syke beboere. Inkontinens er ikke indikasjon for kateterbehandling. Intermitterende kateterisering: Ved permanente tømningsforstyrrelser anbefales det å bruke intermitterende kateterisering. Når intermitterende kateterisering utføres av helsepersonell skal det brukes aseptisk prosedyre. Intermitterende kateterisering må utføres så hyppig at blærevolumet ikke overstiger 400 ml, dvs. 4 6 ganger i døgnet. Permanent kateter: Ved innleggelse av permanent kateter skal det alltid brukes aseptisk teknikk. For å redusere muligheten for å skade urinrøret, skal det brukes så tynt kateter som mulig uten at drenasjen hindres (kateterstørrelse 12-16). Hvis man forventer at kateteret skal ligge inne i mer enn 14 dager, skal helsilikonkateter brukes. Det bør brukes et lukket urindrenasjesystem, dvs. at urinoppsamlingsposen har tappekran og tilbakeslagsventil og at det mellom kateter og slange settes på en forseglingstape som ikke brytes. Innleggelse av kateter: Vask hendene Desinfiser urinrørsåpningen og huden rundt med Klorheksidin 0,5 mg/ml. Sett inn gelanestesi i urinrøret og la det virke i ca. 2 minutter Bruk rent pussbekken/bolle til urinoppsamling Bruk sterile hansker og pass på at kateteret holdes sterilt ved innleggelse Hos menn løftes penis oppover, slik at uretras S-formede løp endres til U-form. Kateteret føres forsiktig inn. Når kateteret er på plass fylles væskeballongen med sterilt vann (mengde angitt på kateterforpakningen). Koble kateteret til rent urindrenasjesystem Side 14 av 60

15 Stell av kateter: Fest kateteret med tape på magen hos menn og i en myk bue på låret hos kvinner. Urinposen skal holdes under blærenivå Unngå knekk på slangen Hvis frakobling av slange er nødvendig, skal koblingsstedet desinfiseres med Klorheksidin sprit Bruk engangshansker ved tømming og skifte av pose Tørk av tappekran med cellestoff e.l. etter tømming Kateterskylling bør i størst mulig grad unngås. Dersom skylling blir nødvendig, skal det brukes aseptisk teknikk, steril sprøyte og sterilt fysiologisk saltvann. Det skal kun settes inn den mengde saltvann som er nødvendig for å skylle kateteret (ca. 5 ml). Urinblæren skal ikke skylles. Fjerning/skifting av kateter: Permanent kateter skal fjernes så snart det er forsvarlig. Det er viktig å observere om spontan vannlating kommer i gang. Inntil dette skjer bør blæren tømmes ca. hver 4. time ved intermitterende kateterisering. Helsilikonert kateter skal skiftes minimum hver tredje måned. Andre typer katetre må skiftes minst en gang i måneden. Side 15 av 60

16 Forebygging av sårinfeksjoner Kap Utgave: 01 Gjelder fra: Godkjent av institusjonssjef: Godkjent av ansvarlig lege: Hensikt: Å forebygge utvikling av sårinfeksjoner og hindre spredning av smittestoff fra infiserte sår. Virkeområde: Personalet har ansvar for at de gjeldende rutiner og prosedyrer for sårbehandling følges. Sykehjemslegen er ansvarlig for den medisinske behandlingen av det enkelte sår, og skal i samarbeid med sykepleier følge opp beboere som er spesielt i faresonen for å få sårinfeksjon. Bakgrunn: Sårinfeksjoner er en hyppig årsak til komplikasjoner og kan i verste fall føre til sepsis med dødelig utgang. Infeksjoner i sår forårsakes vanligvis av gule stafylokokker, beta-hemolytiske streptokokker, E-coli, Pseudomonas eller andre gram-negative stavbakterier. Dette er bakterier som til dels er en del av beboerens normalflora på huden, i luftveiene og i tarmkanalen, og som dermed lett kan komme over i sår og skape infeksjon når den beskyttende barrieren som hel hud utgjør, blir brutt. Bakteriene vil også forekomme hyppig i et institusjonsmiljø og kan lett overføres fra person til person direkte eller indirekte. Når det foreligger et sår blir det dermed viktig å ikke tilføre såret sykdomsfremkallende bakterier, samt å hindre spredning av smittestoff fra sår som er infisert. I arbeidet med å forebygge infeksjoner, er det også viktig å kunne forhindre at sår oppstår. Dette omtales nærmere i avsnittene for de enkelte sårtyper. Et sår regnes kun som infisert når man samtidig har kliniske tegn på infeksjon, som rødhet, varme, smerte, hevelse, synlig puss eller temperaturforhøyelse. I et kronisk sår vil man alltid finne bakterier som følge av forurensning eller kolonisering, men uten at disse nødvendigvis formerer seg og skaper infeksjon. Antibiotikabehandling: Bakteriologisk prøve skal tas før oppstart av antibiotikabehandling. Antibiotika skal kun benyttes sekundært til drenasje og sårrevisjon. Antibiotika brukes som hovedregel bare når infeksjonen har spredt seg til omliggende friskt vev, og/eller når beboerens allmenntilstand er påvirket. Antibiotikabehandling har ofte dårlig effekt på bakterier i venøse beinsår, samtidig som det er fare for utvikling av resistens. Ved diabetessår brukes antibiotika mer liberalt. Betahemolytiske streptokokker gruppe A skal alltid behandles. Antibiotika skal gis systemisk og ikke lokalt. Lokal antibiotikabehandling av kroniske sår er vanligvis kontraindisert p.g.a. fare for utvikling av resistens og allergi. Ved funn av betahemolytiske streptokokker: penicillin V ,3 g x 4 i 7-14 døgn. Ved funn av gule stafylokokker: dikloksacillin/kloksacillin 500 mg x 4 i 7-14 døgn. Gule stafylokokker og betahemolytiske streptokokker behandles med dikloksacillin 500 mg x 4 Side 16 av 60

17 Ved penicillinallergi: klindamycin mg x 4 i 7-14 døgn, eller trimetoprim-sulfametoxazol 160/800 mg x 2 Ciprofloksacin 500 mg x 2 gis i tillegg ved mistanke gramnegativ mikrobe. Postoperative sårinfeksjoner skyldes i stor grad bakteriell forurensning før og under operasjonen. Operasjonssåret skal dekkes helt med en steril bandasje som er festet godt rundt alle kanter. Det bør alltid tas prøve av såret for bakteriologisk dyrkning og resistensbestemmelse. Ofte må infiserte operasjonssår åpnes slik at abscesser kan tømmes for puss. Bakterietallet i infiserte sår vil som regel falle betydelig etter at en abscess har vært åpen i 4-5 dager. Trykksår skyldes at trykket mot vevet er høyere enn trykket i blodårene, slik at tilførselen på oksygen og næringsstoffer stopper opp. Hælene, ankelknokene, hoftene, haleben, sittebensknokene, skulderbladene og albuene er mest utsatt for trykksår. Bevisstløshet, lammelse, dehydrering, alder over 70 år, nedsatt bevegelighet, inkontinens og avmagring øker sterkt faren for trykksår. Forebygging: observer huden ofte sørg for god ernæring med tilskudd av proteiner, og gi rikelig med væske hold huden på utsatte steder myk og elastisk ved å smøre med fuktighetskrem avlast huden mot trykk ved å forandre på leie i seng eller sittestilling i stol, bruke decubitusmadrass, bygge opp med puter o.l. Behandling: God trykkavlastning. (Hvis nekrose har oppstått i dypere hudlag vil såret gradvis bli større selv om man gir god avlastning. Dette skyldes prosesser der nekrose løses opp og avstøtes.) Store mengder nekrotisk vev innebærer en risiko for infeksjoner fordi nekrotisk vev fremmer bakterievekst. I trykksår bør derfor svarte nekroser fjernes. Gul sårbunn kan skyldes fibrinlag eller gul nekrose. Fibrin fjernes naturlig når fysiologiske forhold i såret er gunstige, og behøver derfor ikke fjernes. Gul nekrose bør fjernes, men det er vanskelig å fjerne dette mekanisk uten å skade det øvrige vevet. Rene, granulerende sår trenger ro, varme og fuktighet som oppnås best ved hjelp av fuktighetsbevarende bandasjer. Tupfere/kompresser som setter seg fast i sårets overflate kan skade nydannet granulasjonsvev. Dette kan unngås med yelonet under kompress. Hvis kompress/ tupfer sitter fast kan denne løsnes etter vannbad. Venøse beinsår skyldes nedsatt venøs tilbakestrømming fra bena, noe som både fører til manglende tilførsel av oksygen og næringsstoffer til huden, og at avfallsstoffer ikke blir fraktet bort fra huden. Nedsatt venøs sirkulasjon kan skyldes medfødte eller ervervede sykdommer i venene, f.eks. har 20-40% av personer med venøse beinsår hatt dyp venetrombose tidligere i livet. Ved nedsatt venøs sirkulasjon får man gjerne ødemer, smerter som forverrer seg når foten henger ned, brunlig misfarging av huden pga jernopphopning og staseeksem som gjør huden rød, skjellete, betent og lettkløende. Forebygging og behandling: Kompresjon, gjerne kompresjonsstrømper. Legges på bena før beboeren står opp om morgenen, og skal sitte på til vedkommende har lagt seg om kvelden. Side 17 av 60

18 Hevede bein, over bekkenhøyde, i sittende stilling. Hjelper å gjøre dette noen ganger om dagen. Hevet fotende, så sant beboeren ikke samtidig har hjertesvikt. Behandles som trykksår (se over). Venøse sår skal generelt skiftes på sjelden, men minst én gang per uke. Arterielle sår skyldes arteriosklerose. Årene tettes igjen og forsyningen av oksygenrikt blod blir dårlig, og da først og fremst nederst fra anklene og ned. Tegn på svikt i den arterielle sirkulasjonen i bena er smerter ved gange, blek, marmorert og hårløs hud og sprø negler. Om oksygenmangelen øker og vedvarer, vil beboeren også ha smerter ved hvile og det kan oppstå gangren. Det vil si at vevet dør p.g.a. oksygenmangel og svarte nekroser dekker området. Tilstanden er smertefull, og om sirkulasjonen ikke bedres, vil ofte amputasjon være nødvendig. Arterielle sår skal stort sett behandles tørt. Dette gjelder spesielt når det foreligger svart nekrose. Fuktig sårbehandling kan øke risikoen for infeksjon i sårområdet. Sårbad skal aldri brukes ved arterielle beinsår. Bena må observeres daglig, spesielt i forhold til infeksjonstegn. En infeksjon øker faren for å utvikle gangren. Om sirkulasjonen i bena bedres kan man vurdere å fjerne svart nekrose. Se for øvrig tiltak ved diabetessår. Med diabetessår menes sår som har direkte sammenheng med beboerens sukkersyke. Sår hos diabetikere skyldes forandringer i stoffskiftet, redusert infeksjonsforsvar, forandringer i perifere nerver (nedsatt sensibilitet), forandringer i blodkarene (arteriosklerose) og forandringer i benstrukturen. For å forebygge sår hos diabetikere, er følgende tiltak nyttige: Inspiser huden på føttene hver dag. Hvis det oppstår sprekker, utslett eller begynnende tegn på sår, må dette rapporteres og behandles med en gang. Vask føttene daglig i lunkent vann. Pass på at vannet har riktig temperatur. En beboer med diabetes vil ikke nødvendigvis kunne kjenne om vannet er for varmt. Tørk bena godt, spesielt mellom tærne. Diabetikere er mer utsatt for soppinfeksjoner. Klipp neglene rett over. Smør føttene ofte med fuktighetskrem. Bruk romslige sko og gå aldri barbent. Pass på at det ikke ligger små steiner eller annet i skoene som kan skade eller gi økt trykk mot føttene. Bytt strømper hver dag. Vreng strømpene før de tas på for å fjerne sandkorn o.l. Ikke varm føttene mot en stråleovn, varmeflaske e.l. Beboeren vil ikke nødvendigvis føle om det er for varmt. Beboere med diabetes må gå ofte til fotterapeut. Arterielle diabetessår skal behandles på lik linje med andre arterielle sår. På grunn av sukkersyken har sårene mye større risiko for å utvikle fuktige nekroser, infeksjoner og gangren. Beboere med diabetessår skal derfor følges tett opp av lege. Infeksjoner hos diabetikere behandles mer liberalt med antibiotika, enn hos andre beboere. Små sår på tærne kan kreve langvarig systemisk antibiotikabehandling. Side 18 av 60

19 Smitteforebygging: Det skal utarbeides egen skriftlig sårprosedyre for stell av ethvert sår. Lege skal kontaktes for diagnostisering, avklaring av årsaksforhold og behandlingsopplegg for såret. Et behandlingsopplegg/sårprosedyre bør normalt prøves ut i minst 14 dager før man evt. skifter behandling. Én fagperson bør ha hovedansvaret for oppfølging og stell av såret, og færrest mulig personale bør stelle såret. Forebygging av postoperative sårinfeksjoner: Håndhygiene skal utføres både før og etter sårstell eller ved annen kontakt med bandasjer/sårområde. Det skal brukes stellefrakk og hansker ved stell av operasjonssår. Inntil såret er forseglet skal det alltid benyttes sterilt utstyr inklusiv sterile bandasjer og steril prosedyre ved inspeksjon og stell. Operasjonssår forsegles vanligvis i løpet av 24 timer. Bandasjer skal skiftes om de er tilsølt av sårsekret, eller på annen måte har blitt fuktig Sengereiing eller andre aktiviteter som kan øke spredning av smittestoff, må ikke utføres rett før eller samtidig med sårstell. Forebygging av infeksjon i kroniske sår: Håndhygiene skal utføres både før og etter sårstellet Det skal brukes frakk og hansker ved sårstell Sårhuler og fistler skal vaskes med sterilt fysiologisk saltvann. Andre sårflater kan rengjøres med rent vann. Man bør unngå at såret blir avkjølt Man bør unngå at granulasjonsvev blir skadet Med visse unntak bør de fleste sår holdes fuktige og nekrose bør fjernes for å unngå infeksjoner. (Se over for nærmere informasjon om de ulike sårtyper.) Mål sårets størrelse slik at objektive kriterier kan brukes i evalueringen av behandlingen. Vær oppmerksom på at et sår alltid vil bli større i en opprenskingsfase, uavhengig av behandlingsopplegget. Det er viktig å bruke tid på å prøve ut effekten av behandlingen og ikke skifte opplegg uten å ha vurdert dette nøye. Tiltak mot smittespredning ved infeksjon i sår: Et sår regnes kun som infisert når det samtidig foreligger kliniske tegn på infeksjon. Smittematerialet er puss og sekret fra såret. Smitte overføres ved direkte eller indirekte kontakt. I enkelte tilfeller kan smitte spres via luft. Beboeren smittes fra: Egen mikrobeflora i øvre luftveier, hud eller tarmkanal Personalets hender og tøy Forurenset utstyr, bandasjer, sårsalver o.a. Smittebærere i miljøet For å hindre smitteoverføring fra såret til personalets hender og arbeidstøy, og motsatt, skal hender alltid vaskes både før og etter sårstellet. Ved stell av infiserte sår skal det alltid brukes smittefrakk med lange ermer, hansker og munnbind. Brukt bandasje og brukt engangsutstyr kastes i gul avfallspose. (Se håndtering av smitteavfall, kapittel 4.12.) Brukt tøy, inklusiv smittefrakk, håndteres som smittetøy. (Se kapittel 4.2 og Side 19 av 60

20 4.11.) Husk håndvask etter håndtering og emballering av avfall og brukt tøy, og før du går ut av rommet. Dersom sekresjon fra såret er lett å kontrollere, dvs. at bandasje dekker hele såret og fanger opp alt pusset, er det normalt ikke nødvendig at beboeren har enerom. Dette er avhengig av at beboeren er i stand til å samarbeide for å hindre smittespredning. Beboere med sårinfeksjon må ikke ligge på samme rom som beboere med betydelig nedsatt immunforsvar. Hvis beboeren ikke kan samarbeide, eller det er vanskelig å kontrollere sekresjonen fra såret, må beboeren isoleres på enerom. Ved sårinfeksjon forårsaket av alvorlig sykdomsfremkallende og/eller spesielt resistente bakterier, må beboeren isoleres. Besøkende må vaske seg på hendene før de forlater beboerens rom. Hvis beboeren er isolert p.g.a. infeksjon, bør besøkende bruke smittefrakk og evt. ta andre forholdsregler. (Se kapittel 4.2 om isolering.) Side 20 av 60

21 Forebygging av luftveisinfeksjoner Kap Utgave: 01 Gjelder fra: Godkjent av institusjonssjef: Godkjent av ansvarlig lege: Hensikt: Å hindre utvikling og spredning av luftveisinfeksjoner hos beboere på sykehjem. Virkeområde: Personalet har ansvar for at de gjeldende rutiner og prosedyrer følges. Sykehjemslegen er ansvarlig for den medisinske behandlingen av den enkelte infeksjon. Bakgrunn: Øvre luftveisinfeksjon omfatter infeksjon i nese, bihuler, ører eller hals, og gir symptomer som nesetetthet, nesesekresjon, smerter i svelg, ører eller kinn, heshet, nedsatt allmenntilstand og eventuelt feber. Øreinfeksjoner og bihulebetennelser er ofte virusbetinget. Bakterier er årsak i % av tilfellene. De hyppigste bakteriene er pneumokokker, Haemophilus influenzae og Moraxella catarrhalis og forutgås oftest av en viral luftveisinfeksjon. Over 60% av halsinfeksjoner er forårsaket av virus. Hvis beboeren har halssmerter, moderat feber, ikke hoste eller snue, hissige røde mandler med eksudat og forstørrede/ømme lymfeknuter foran på halsen, vil infeksjonen som regel skyldes betahemolytiske streptokokker gr. A. Nedre luftveisinfeksjon omfatter trakea, bronkier eller lungevev. Bronkitt skyldes som regel luftveisvirus, og av disse har RS- og influensavirus størst betydning. Det vil gjerne foreligge hoste, feber og purulent ekspektorat. Pneumokokker er hyppigste agens ved pneumoni oppstått utenfor sykehus, fulgt av Mycoplasma pneumoniae. Haemophilus influenzae ses ofte hos pasienter med KOLS. Chlamydia pneumoniae og luftveisvirus er årsak til mindre alvorlig pneumoni. Tungpusthet og hurtig respirasjon forekommer, og beboeren kan ha holdsmerter. CRP bør måles for å skille mellom bronkitt og lungebetennelse. Man kan ha en bakteriell kolonisering i øvre luftveier uten samtidig å ha tegn på infeksjon og er da en smittebærer. Smittespredning skjer via luft, dråper og ved kontakt. Mikrober som forårsaker luftveisinfeksjon kan overleve i støv og i vann og fuktige miljøer. Etter desinfeksjon og rengjøring må utstyret være tørt, før det settes til lagring. Risikoen for å utvikle luftveisinfeksjon øker ved høy alder, røyking, kronisk obstruktive lungesykdom (KOLS), nedsatt allmenntilstand og langvarig sengeleie. Influensavaksinen bør gis hvert år i september-november. Vaksinen gir vanligvis 70-80% beskyttelse, men noe lavere hos eldre. Hos eldre reduserer vaksinen insidensen av komplikasjoner med 50-60% og dødeligheten med 70-80%. Behandling: Ved luftveisinfeksjoner bør beboeren drikke mye, ligge med hevet hodeende og oppfordres til å puste dypt. Avsvellende nesedråper/spray, hostedempende middel og febernedsettende medikamenter kan lindre plager og fremme bekjempelsen av infeksjonen. Side 21 av 60

22 Indikasjon for antibiotikabehandling skal vurderes ut fra beboerens allmenntilstand, kliniske funn og epidemiologisk situasjon. Ved bakteriell lungebetennelse er det viktig at behandlingen starter raskt. Ved forverring eller manglende bedring etter 2-3 dager, må lege kontaktes på ny. Generelt er penicillin førstevalg ved antatt bakteriell luftveisinfeksjon. I tillegg må ofte behandling for eventuell kronisk obstruktiv lungesykdom intensiveres, og noen vil ha behov for oksygentilskudd. Smitteforebygging: Utføre god håndhygiene mellom hver beboer, før rene oppgaver og etter urene oppgaver. Sørge for godt renhold og desinfeksjon av utstyr som brukes i luftveiene. Gi godt munnstell for alle beboerne og spesielt overfor sengeliggende/svekkede beboere. Fuktighetspinner og lignende utstyr må aldri oppbevarers etter bruk og brukes flere ganger. Spesielt ved fuktig oppbevaring øker risikoen for oppvekst av sykdomsfremkallende mikrober på utstyret. Forebygge aspirasjon når beboeren spiser eller drikker, ved å passe på at beboeren sitter/ligger med overkroppen godt hevet. Ved mating må det kun gis litt mat og drikke av gangen, og beboeren må få god tid til å svelge. Gi hjelp til å hoste/lungefysioterapi til sengeliggende/svekkede beboere. Tilstrebe så rask mobilisering som mulig etter gjennomgått operasjon eller etter akutt sykdom. Gi tilbud om influensavaksine og pneumokokkvaksine til beboere og personale. For å forebygge spredning av smittestoff fra beboer med luftveisinfeksjon, bør følgende tiltak følges: Om mulig isolere beboeren på enerom. Bruke smittefrakk med lange ermer. Frakken skal være pasientbundet, og skal daglig og ved tilsøling, skiftes ut og sendes på vask. Bruke hansker ved kontakt med luftveissekret. Ekspektorat skal håndteres som potensielt smittefarlig. Hansker skal skiftes mellom hver beboer og hendene skal vaskes før og etter bruk av hansker. Bruke munnbind hvis beboeren hoster mye, eller har mye ekspektorat. Rutinene for håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr gjelder for alt personale som er i kontakt med beboere med luftveisinfeksjoner. Dette omfatter pleiepersonale, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og andre. Ved symptomer på luftveisinfeksjon hos personale, bør det brukes munnbind og håndhygienen må utføres ekstra nøye. Personale med luftveisinfeksjon bør unngå kontakt med beboerne så lenge man har sterk nesesekresjon og hoste. Personale med influensa skal sykemeldes. Side 22 av 60

23 Forebygging av intravaskulære infeksjoner (infeksjoner i blodbanen) og septikemi Utgave: 01 Gjelder fra: Godkjent av institusjonssjef: Godkjent av ansvarlig lege: Kap Hensikt: Å beskytte beboeren mot alvorlig infeksjon i blodbanen. Virkeområde: Lege og sykepleier som legger inn/håndterer intravenøse katetre, er ansvarlig for å følge gjeldende prosedyre for forebygging av intravaskulære infeksjoner. Bakgrunn: Vanligste smittestoff ved intravaskulære infeksjoner er hvite og gule stafylokokker. Gramnegative bakterier og Candida forekommer sjeldnere. Septikemi er bakteremi (bakterier i blodet) med almennsymptom som feber (>38 0 C), frostanfall, takykardi (hjertefrekvens >90) og takypné (pustefrekvens >20). Hos gamle pasienter kan det ses lav kroppstemperatur (<36 0 C) og forvirring. Hvis pasienten får lavt blodtrykk (<90 systolisk) foreligger det septisk sjokk. Blodkulturer tas før oppstart av behandling og sendes evt. med pasienten til sykehuset. Behandling: Empirisk behandling ved infeksjoner relatert til intravasale katetre er kloksacillin 2 g x 4 i.v., evt. klindamycin 600 mg x 3 i.v. ved penicillinstraksallergi. Behandlingsopplegget revideres når etiologien er kjent. Smitteforebygging: Ved innleggelse av perifer venekanyle: Vask hendene grundig før og etter utføring av prosedyren. Bruk rene engangshansker. Desinfiser huden rikelig med Klorhexidinsprit 0,5%. La desinfeksjonsmidlet virke i minimum 1 minutt. Legg innstikkstedet på områder med hel hud. Stikk aldri mer enn en gang med samme kanyle. Innstikksted og kateter tildekkes med steril bandasje. Fikser kateteret godt. Dokumenter dato for innleggelse. Ved håndtering og stell av perifer venekanyle: Hendene må alltid vaskes før kontakt med kanyler, infusjonssett og bandasje. Tilse bandasjen daglig. Kjenn forsiktig på bandasjen. Hvis det er ømt, eller hvis beboeren har feber, skal innstikkstedet inspiseres. Kontakt lege hvis det er tegn på infeksjon. Skift blodig bandasje og vask innstikkstedet med Klorhexidinsprit 0,5%. Fjern kanylen så snart den er unødvendig. Sett heparinlås mellom infusjoner. Ikke åpne infusjonssystemet unødvendig. Side 23 av 60

24 Ikke ta blodprøver gjennom kateter. Membraner bør desinfiseres før injeksjon av medikamenter. Koblinger bør desinfiseres før og etter til- og frakobling. Bruk steril veneflonpropp etter hver infusjon. Skift venekanyle hvert 3. døgn. Skifte av infusjonssett, kraner og koblinger vil avhenge av hva slags infusjonsvæske som har vært brukt: Ved klare væsker uten tilsetninger av medikamenter: hvert 3. døgn Ved blodprodukter, lipidløsninger o.l.: en gang i døgnet. Hvis kanylen må seponeres p.g.a. infeksjon: Desinfiser huden med Klorhexidinsprit 0,5 % før kateteret fjernes. Ta prøve av kateteret ved å klippe av spissen (ytterste 5 cm) med en steril saks. Send prøven til bakteriologisk undersøkelse med opplysning om prøvens art, tidspunkt for innleggelse og seponering. Hvis institusjonen får beboer med sentralt venekateter, må ansvarlig sykepleier sørge for at det følger med egne prosedyrer fra sykehuset ved overflytting. Side 24 av 60

25 Forebygging av alvorlige infeksjoner fremkalt av antibiotikaresistente bakterier Kap Utgave: 01 Gjelder fra: Godkjent av institusjonssjef: Godkjent av ansvarlig lege: Hensikt: Å forhindre at antibiotikaresistente bakterier spres til beboere, personale og andre. Virkeområde: Sykehjemslege har ansvar for kontroll og oppfølging av beboere som kan ha infeksjon med, eller være bærere av resistente bakterier, som MRSA. Legen har ansvar for melding av nominativt meldepliktige smittsomme sykdommer. Institusjonssjef har sammen med lege ansvar for at smittevernlegen og enhet for sykehushygiene ved regionsykehuset blir varslet ved mistanke om/påvist alvorlig og/eller spesielt smittsom sykdom. Avdelingsleder er ansvarlig for at rutinene for forebygging av alvorlige infeksjoner fremkalt av antibiotikaresistente bakterier er tilgjengelige og kjent for personalet, og at de følges. Avdelingsleder og alle sykepleiere har ansvar for å varsle lege og institusjonssjef umiddelbart ved mistanke om/påvist alvorlig og/eller spesielt smittsom sykdom. Personalet har ansvar for å beskytte beboerne og seg selv mot infeksjon ved å følge de rutiner som gjelder. Bakgrunn: Siden 1960-tallet har det vært et økende problem med antibiotikaresistente bakteriestammer ved helseinstitusjoner. MRSA (Meticillin- resistente Staphylococcus Aureus) er mest utbredt, men man har også stammer med VRE (Vancomycin- resistente enterokokker), PRP (penicillinresistente pneumokokker), gramnegative stavbakterier med utvidet resistens mot betalaktamantibiotika (ESBL), multiresistente mykobakterier oa. I de fleste andre land i Europa er andelen MRSA av blodkulturisolater med S. aureus over 20%, og i andre verdensdeler ofte over 50%. I Skandinavia er MRSA et sporadisk problem. I 2003 ble det i Norge meldt 216 MRSA-infeksjoner, hvorav 149 ble smittet i Norge. Bakterien overføres via kontakt og kan overføres via luft. MRSA kan overleve i tørr tilstand i opptil 10 mnd. i støv og partikler, og utgjør en smittefare dersom den ikke blir fjernet. Smitte behøver ikke forårsake infeksjonssykdom, men kan for en periode føre til bærertilstand slik at man utgjør en smittefare for andre. Bakterien vil særlig finnes i nese, av og til i svelg, i perineum, og rundt håndledd. Personer med hudeksem er mer utsatte for å bli bærere. Smitteforebygging: Screening: Følgende beboere skal undersøkes for MRSA: Beboere som tidligere har fått påvist/er behandlet for MRSA. Beboere som i løpet av siste 6 måneder har arbeidet på eller vært innlagt i helseinstitusjoner i land hvor MRSA er endemisk (land utenom Norden og Nederland) Side 25 av 60

26 Beboere som i løpet av siste 6 måneder har arbeidet eller oppholdt seg i krigssone, flyktningeleir e.l. Beboere som i løpet av siste 6 måneder har vært innlagt i helseinstitusjon i Norden (inklusiv Norge) eller Nederland hvor utbrudd av MRSA er påvist eller der MRSA er endemisk i helseinstitusjonen. Det kan være aktuelt å tilby MRSA-undersøkelse for kontakter av MRSA-positive personer, dersom disse arbeider på eller skal innlegges i helseinstitusjon. Prøvetaking: Prøve av beboer tas med pensel fra: Innsiden av begge nesevinger ca 1 cm innenfor åpningen. Gni både medialt og lateralt. Perineum Sekret fra evt. infisert område og fra eventuelle sår, arr eller eksem Evt. innstikksteder for fremmedlegemer (katetre, dren etc.) Kateterurin (hvis beboeren har permanent kateter) Svelg og tonsiller Prøve av personale tas med pensel fra: Svelg og tonsiller Perineum Innsiden av begge nesevinger ca 1 cm innenfor åpningen. Gni både medialt og lateralt. Når prøven tas fra tørre steder, bør vattpenselen fuktes med sterilt saltvann. Ved prøvetaking skal det benyttes smittefrakk, hansker og munnbind. Det tas snarest mulig ett prøvesett bestående av én prøve fra hvert prøvetakingssted. Etter 1-2 timer tas et nytt prøvesett. Prøvene skal merkes MRSA-screening. Varsling og informasjon: Ved mistanke om/ påvist sykdom opprettes kontakt med sykehjemslege og smittevernlege. Varsling og melding til Nasjonalt Folkehelseinstitutt etter gjeldende retningslinjer. Rask kontakt med nødvendig ekspertise på sykehus. Når MRSA påvises hos en beboer som er overflyttet fra en annen avdeling eller institusjon, må stedet beboeren kommer fra varsles om dette. Alt personale som kan komme i kontakt med beboeren, skal varsles om smittefaren og få informasjon om nødvendige smitteforebyggende tiltak. Personer som har fått påvist MRSA, samt besøkende og pårørende, skal informeres om tilstanden, om hvordan bakterien spres og om hvordan smittespredning kan unngås (se eksempel på informasjonsskriv side 22). Smitteoppsporing: Ved funn av MRSA hos beboer eller helsearbeider, skal alt personell og beboere som har hatt direkte kontakt med vedkommende, undersøkes for MRSA. Personale som undersøkes for MRSA kan normalt være i arbeid på samme avdeling/enhet inntil prøvesvar foreligger, men skal ikke arbeide på andre avdelinger/enheter eller annen helseinstitusjon. Side 26 av 60

Kap.2 Sentrale begreper og definisjoner 1

Kap.2 Sentrale begreper og definisjoner 1 Kap.2 Sentrale begreper og definisjoner 1 Sentrale begreper og definisjoner Antibiotikaassosiert diaré colitt forårsaket av antibiotikabehandling, hvor bakterien Clostridium difficile produserer toksiner

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Utarbeidet av smitteverngruppen i Arendal kommune Revidert av kommuneoverlegen 30. august 2011 Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Innhold Mål... 2 Hovedmål... 2 Delmål... 2 Lover og forskrifter...

Detaljer

Gjelder til: 20.09.2014. Systemansvarlig: Hygienesykepleier Gro Bøhler

Gjelder til: 20.09.2014. Systemansvarlig: Hygienesykepleier Gro Bøhler Østfold Fylke Kommuner med avtale Vancomycinresistente enterokokker i sykehjem Gjelder fra: 20.09.2012 Gjelder til: 20.09.2014 Dokumentnr: SMV 0823 Utarbeidet av: Seksjon smittevern Systemansvarlig: Hygienesykepleier

Detaljer

MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger

MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger Smittevernkonferanse i Troms, april 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Utarbeidet i samarbeid med

Detaljer

Smittevern satt i system Infeksjonskontrollprogram

Smittevern satt i system Infeksjonskontrollprogram Smittevern satt i system Infeksjonskontrollprogram Smittevernkurs Sandefjord 05.11.13 Per Espen Akselsen Seksjon for pasientsikkerhet/ Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene for Helse vest Haukeland

Detaljer

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL i institusjoner Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL - hva er det? Ekstendert spektrum betalaktamase Egenskap hos noen mikrober som gjør dem motstandsdyktige mot flere typer antibiotika Enzymer

Detaljer

Håndtering av MRSA (meticillinresistente staphylococcus aureus) positiv pasient i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie

Håndtering av MRSA (meticillinresistente staphylococcus aureus) positiv pasient i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie Håndtering av MRSA (meticillinresistente staphylococcus aureus) positiv pasient i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie Hvorfor er gjeldende retningslinjer forskjellig? IKP kap 8.1 Hva er MRSA? Gule stafylokokker

Detaljer

MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF

MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013 Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF Staph. aureus = gule stafylokokker Vanlig hos mennesker 20 40 % av befolkningen kan

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Utarbeidet av smitteverngruppen i Arendal kommune Godkjent av kommuneoverlegen/smittevernlegen 13. desember 2007 Mål Kap 1.1 Hovedmål Målet med dette infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre

Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre Hygienesykepleier Hilde Aasen, Smittevernenheten, SiV mail: hilde.aasen@siv.no tlf 93217022/33343438 Urinkateter Tre kategorier: - Korttidskateterisering,

Detaljer

Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009. Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier

Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009. Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009 Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Hvordan begrense smitte av influensa A (H1N1)? Influensa

Detaljer

Kapittelinnhold. Forord: September Kap. 0 Informasjon

Kapittelinnhold. Forord: September Kap. 0 Informasjon Forord: September 2011 Kap. 0 Informasjon Kap. 1 Organisatoriske forhold Infeksjonskontrollprogram Hjemmel, formål, godkjenning, ansvarsforhold Infeksjonsforebyggende tiltak Retningslinjer Opplæring Kap.

Detaljer

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen IV BEHANDLING PÅ SYKEHJEM Fokus på 4 tilstander Dehydrering Urinveisinfeksjon

Detaljer

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDSKATETER BARN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK barn To ulike metoder

Detaljer

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem og i hjemmetjenesten. - MRSA, ESBL og VRE

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem og i hjemmetjenesten. - MRSA, ESBL og VRE Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem og i hjemmetjenesten. - MRSA, ESBL og VRE Fylkeskonferanse Sykehjem og Hjemmetjenesten Sandnessjøen 21.04.16 Øyunn Holen Overlege, Avdeling for smittevern

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune?

Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune? Marit Langli, avdelingsleder Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune? Foto: Carl Erik Eriksson Agenda Lov og forskrift

Detaljer

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER Intensivsykepleier Ove Andre Minsås 6. september 2011 HVORFOR PVK? intravenøs væsketilførsel intravenøs smertebehandling

Detaljer

URINVEISINFEKSJON Sølvi Antonsen Oktober 06 Urinveisinfeksjoner 10-15% 15% prevalens i medisinske avdelinger 1/3 av alle nosokomiale infeksjoner I Norge: - > 100 000 konsultasjoner årlig - > 20 000 sykehusinnleggelser

Detaljer

«Multiresistente bakterier -en trussel for kommunen?»

«Multiresistente bakterier -en trussel for kommunen?» «Multiresistente bakterier -en trussel for kommunen?» Fylkeskonferanse smittevern, Molde 2016 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Utarbeidet i samarbeid med Petter Elstrøm, Jørgen Bjørnholt

Detaljer

Kateter assosierte UVI Innlegging av KAD Indikasjon ved innlegging av KAD. Nettverkssamlingsmøte 22 januar 2014 Skei Hotell, Jølster

Kateter assosierte UVI Innlegging av KAD Indikasjon ved innlegging av KAD. Nettverkssamlingsmøte 22 januar 2014 Skei Hotell, Jølster Kateter assosierte UVI Innlegging av KAD Indikasjon ved innlegging av KAD Nettverkssamlingsmøte 22 januar 2014 Skei Hotell, Jølster Epidemiologi Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er en hyppig komplikasjon

Detaljer

Multiresistente bakterier i sykehjem. Velferdsenteret Radøy, sykehjem 2009-2014, sykehjemslege GF 24.09.15

Multiresistente bakterier i sykehjem. Velferdsenteret Radøy, sykehjem 2009-2014, sykehjemslege GF 24.09.15 Multiresistente bakterier i sykehjem Velferdsenteret Radøy, sykehjem 2009-2014, sykehjemslege GF 24.09.15 MRSA status Kan hos individer med svekket immunforsvar gi en alvorlig infeksjon. Bakterier som

Detaljer

Infeksjonsforebyggende plan Orkdal Helsetun OKTOBER 2003.

Infeksjonsforebyggende plan Orkdal Helsetun OKTOBER 2003. Orkdal kommune Infeksjonsforebyggende plan Orkdal Helsetun OKTOBER 2003. 1 Innhold 1 INNLEDNING.... 3 1.1 EN KORT ORIENTERING OM SMITTEVERN.... 3 2 LOVER OG FORSKRIFTER INNEN SMITTEVERN.... 3 2.1 LOV OG

Detaljer

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten Smittevernkontoret Hilde Toresen T: 51508583 Anita Rognmo Grostøl T: 51508569 Hilde.toresen@stavanger.kommune.no Anita.rognmo.grostol@stavanger.kommune. no Torgveien 15 C 4016 Stavanger Basale smittevernrutiner

Detaljer

Basale smittevernrutiner og håndhygiene

Basale smittevernrutiner og håndhygiene Basale smittevernrutiner og håndhygiene Regional smittevernrådgiver Anita Wang Børseth Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge Fagavdelingen, St. Olavs Hospital HF anita.borseth@stolav.no

Detaljer

Praktiske smittevernrutiner. Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013

Praktiske smittevernrutiner. Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013 Praktiske smittevernrutiner Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013 1 Mikroorganismer Levende organismer som ikke kan sees med det blotte øye Bakterier Virus Mikroorganismer har eksistert

Detaljer

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDS SVK VOKSEN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK voksne To ulike

Detaljer

BARRIEREPLEIE BARRIEREPLEIE: Hensikt: Hindre smitte mellom pasienter. Barriere betyr hindring/grense. Skape en barriere mellom pasienter.

BARRIEREPLEIE BARRIEREPLEIE: Hensikt: Hindre smitte mellom pasienter. Barriere betyr hindring/grense. Skape en barriere mellom pasienter. BARRIEREPLEIE Hensikt: Hindre smitte mellom pasienter. BARRIEREPLEIE: Barriere betyr hindring/grense. Skape en barriere mellom pasienter. Barriere påp en og samme pasient. HENSIKTEN MED BARRIEREPLEIE ER

Detaljer

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem. - MRSA, ESBL og VRE

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem. - MRSA, ESBL og VRE Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem. - MRSA, ESBL og VRE Smittevernkonferanse Stavanger 06.10.15 Øyunn Holen Overlege, Avdeling for smittevern og infeksjonsovervåkning Folkehelseinstituttet

Detaljer

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013,

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, 1 PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, På flervalgspørsmålene er det kun mulig å krysse av for et svaralternativ, påstanden som stemmer best skal velges. Korrekt svar gir ett

Detaljer

MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger

MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger Smittevernkonferanse i Bodø, Nordland 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Utarbeidet i samarbeid med

Detaljer

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern Lover og forskrifter om smittevern Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern 2 3 4 Arbeidsgivers plikter, arbeidstakers rettigheter De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker

Detaljer

Pasienter med multiresistente bakterier. Kristin Stenhaug Kilhus Smittevernoverlege Seksjon for pasientsikkerhet FoU-avdelingen Helse Bergen HF

Pasienter med multiresistente bakterier. Kristin Stenhaug Kilhus Smittevernoverlege Seksjon for pasientsikkerhet FoU-avdelingen Helse Bergen HF Pasienter med multiresistente bakterier Kristin Stenhaug Kilhus Smittevernoverlege Seksjon for pasientsikkerhet FoU-avdelingen Helse Bergen HF Nasjonale mål med smitteverntiltak mot resistente bakterier

Detaljer

Basale smittevernrutiner. Sykehuset Østfold

Basale smittevernrutiner. Sykehuset Østfold Basale smittevernrutiner. Sykehuset Østfold Felles SØ Infeksjonsforebygging [ ] Dokumentnr: Utarbeidet av: Hygienesykepleier Ellen Bjerkenes Godkjent av: Klinikkdirektør Tore Krogstad Formål: Sikre at

Detaljer

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Alvorlig sykdom kan bli oversett dersom det startes behandling på feil grunnlag. Gode observasjoner etterfulgt av klinisk undersøkelse og målrettet diagnostikk er avgjørende

Detaljer

Basale smittevernrutiner og resistente mikrober i kommunale helseinstitusjoner

Basale smittevernrutiner og resistente mikrober i kommunale helseinstitusjoner Basale smittevernrutiner og resistente mikrober i kommunale helseinstitusjoner November 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Utarbeidet i samarbeid med Petter Elstrøm, Jørgen Bjørnholt

Detaljer

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem RASK i Hordaland, 20. april 2017 Kjellaug Enoksen Sykehjemsoverlege, spesialist i indremedisiner, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin Sykehjemspopulasjon

Detaljer

Infeksjoner på sykehjem

Infeksjoner på sykehjem Infeksjoner på sykehjem Tromsø 19.11.09 Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus Sykehjem Største institusjonsvesen 38.000 plasser (17% av alle >80 år) Kvinner 70% av de med fast plass Økt

Detaljer

Problemmikrober - håndtering i primærhelsetjenesten. Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt

Problemmikrober - håndtering i primærhelsetjenesten. Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Problemmikrober - håndtering i primærhelsetjenesten Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Disposisjon Epidemiologi Risiko for smitte og infeksjon Forekomst og konsekvenser

Detaljer

Infeksjoner på sykehjem. Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009

Infeksjoner på sykehjem. Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009 Infeksjoner på sykehjem Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009 Hva skal jeg snakke om? Hva kjennetegner sykehjemsbeboeren? Risikofaktorer for infeksjoner Konsekvenser av infeksjoner

Detaljer

Urinveisinfeksjoner og antibiotikabehandling. Jon Sundal 11.09.2013

Urinveisinfeksjoner og antibiotikabehandling. Jon Sundal 11.09.2013 Urinveisinfeksjoner og antibiotikabehandling Jon Sundal 11.09.2013 1 Definisjoner Urinveisinfeksjon (UVI): Mikrobiell infeksjon, eventuelt med invasjon i vev langs urinveiene. Infeksjonen kan gi symptomer

Detaljer

Basale smittevernrutiner - hva er det? It's time to send the bugs packing

Basale smittevernrutiner - hva er det? It's time to send the bugs packing Basale smittevernrutiner - hva er det? It's time to send the bugs packing Mette Fagernes Førde, 27. oktober 2016 Disposisjon o Smitteveier og smitteoverføring o Basale smitteverntiltak hva er det? Historikk

Detaljer

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Oversikt Hva er et utbrudd Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Utbruddsetterforskning:

Detaljer

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012.

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Smittevernseksjonen Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Først av alt godt nytt år til dere alle. I 2012 har

Detaljer

UVI hos pasienter på sykehjem, -hvem skal behandles? -og med hva?

UVI hos pasienter på sykehjem, -hvem skal behandles? -og med hva? UVI hos pasienter på sykehjem, -hvem skal behandles? -og med hva? NSHs konferanse om Helsetjenester til eldre 27.09.11 Kjellaug Enoksen overlege ved sykehjem i Bergen kommune Kjellaug Enoksen 27.09.2011

Detaljer

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Ny nasjonal veileder: Hvorfor? Hva er nytt? Hvordan utføre håndhygiene? Når er håndhygiene viktig? Hvorfor er håndhygiene viktig?

Detaljer

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING Undersøkelser viser at barnehagebarn under 2 år får smittsomme sykdommer dobbelt så hyppig som hjemmeværende barn. Risikoen synes å øke med barnegruppens

Detaljer

MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger

MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger Smittevernkonferanse i Biri, april 2017 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Utarbeidet i samarbeid med

Detaljer

Håndhygiene som forebyggende tiltak

Håndhygiene som forebyggende tiltak Håndhygiene som forebyggende tiltak Hvorfor, hvordan, hvor og når? Utarbeidet i anledning Håndhygienens dag 5. mai 2014 Smittevernkonferanse i Buskerud 15.04.2015 Regionale kompetansesentre for smittevern

Detaljer

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Stavanger 05.04.2011 Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstituttet Disposisjon HAI i Norge Effekt av overvåkning

Detaljer

Håndtering av ESBL i sykehjem. Tore W Steen 21.04.2015

Håndtering av ESBL i sykehjem. Tore W Steen 21.04.2015 Håndtering av ESBL i sykehjem Tore W Steen 21.04.2015 ESBL-holdige bakterier Extended Spectrum BetaLactamase Hovedtyper: - ESBL A(mbler) - ESBL M(iscellaneous) - ESBL CARBA ESBL A, ESBL M resistente mot

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

Bruken av basale rutiner i pasientbehandlingen vil avhenge av type pasientkontakt og graden av forventet eksponering for smittestoffer.

Bruken av basale rutiner i pasientbehandlingen vil avhenge av type pasientkontakt og graden av forventet eksponering for smittestoffer. Basale smittevernrutiner i helsetjenesten (basale rutiner) Basale smittevernrutiner gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus.

Detaljer

Prøve i hygiene: kull / kull , 1.forsøk Emne 2: Naturvitenskap E2 050-E2-HYG

Prøve i hygiene: kull / kull , 1.forsøk Emne 2: Naturvitenskap E2 050-E2-HYG 1 Prøve i hygiene: kull 051-14/ kull 050-14, 1.forsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2 050-E2-HYG Alle oppgavene besvares på eget ark. I flervalgsoppgavene 1 13 velges påstanden du mener stemmer

Detaljer

Norovirus. Undervisning Songdalen kommune 3/12-13

Norovirus. Undervisning Songdalen kommune 3/12-13 Norovirus Undervisning Songdalen kommune 3/12-13 Hva er Norovirus? En av de viktigste årsaker til utbrudd av mage tarminfeksjoner. Svært smittsomt, fører ofte til utbrudd i institusjoner. (10 100 viruspartikler

Detaljer

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam PICC-line Fagdag før ferien 2014 1 Hva er en PICC-line? PICC-line er forkortelse for Periferally Inserted Central Catheter En perifer inngang til det sentrale venøse system Brukes til kort og mellomlang

Detaljer

Hva er sykehushygiene? Smittevern for medisinstudenter. Hva gir smitte. Ulike smittestoffer. Smittemåter

Hva er sykehushygiene? Smittevern for medisinstudenter. Hva gir smitte. Ulike smittestoffer. Smittemåter Hva er sykehushygiene? Smittevern for medisinstudenter 30.08.2012. Andreas Radtke Seksjon for smittevern St. Olavs Hospital Beskytte pasienter og personale mot sykehusinfeksjoner/smitte. Rådgivende instans

Detaljer

I denne utgaven av smittevernnytt kan du lese om MRSA

I denne utgaven av smittevernnytt kan du lese om MRSA Uke 13, 2014, Smittevernseksjonen I denne utgaven av smittevernnytt kan du lese om MRSA Hva er MRSA? Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er bakterier som tilhører menneskets normalflora på hud og

Detaljer

Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes

Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes om sykehusinfeksjoner og lovverk Konferanse helsebygg og smittevern 4. juni 2008 Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet Med lov skal landet

Detaljer

Case desember 2011 MRSA. MRSA = Meticillin-resistent Staphylococcus aureus. Kvinnedagen 8. Mars GRATULERER!

Case desember 2011 MRSA. MRSA = Meticillin-resistent Staphylococcus aureus. Kvinnedagen 8. Mars GRATULERER! Kvinnedagen 8. Mars GRATULERER! MRSA MRSA = Meticillin-resistent Staphylococcus aureus MRSA Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) er resistente mot alle beta-laktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner,

Detaljer

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5371-26.9.2016 Spørsmål nr 1581 til skriftlig besvarelse - Pasienter med antibiotikaresistente er siste fem årene. Jeg viser

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

Asylsøkere, smitte og risikovurdering

Asylsøkere, smitte og risikovurdering Asylsøkere, smitte og risikovurdering Smitteverndag på Agder, 27.9.2016 Preben Aavitsland Preben Aavitsland 1 Utbredelse blant asylsøkere Avhenger av utbredelse i hjemlandet, smitte under flukten og eventuelt

Detaljer

Kasuistikker bruk og tolkning av definisjoner. Thale Berg og Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking Overvåkingsdagen, 11.09.

Kasuistikker bruk og tolkning av definisjoner. Thale Berg og Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking Overvåkingsdagen, 11.09. Kasuistikker bruk og tolkning av definisjoner Thale Berg og Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking Overvåkingsdagen, 11.09.2012 Innledning Definisjon av Helsetjeneste Assosierte Infeksjoner (HAI)

Detaljer

Internrevisjon smittevern. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittevern

Internrevisjon smittevern. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittevern Internrevisjon smittevern Børre Johnsen Leder Seksjon for smittevern Vår organisasjon Nordlandssykehuset HF De største lokaliseringene er i Bodø, Lofoten og Vesterålen Antall ansatte ca 3 800 Drøyt 25

Detaljer

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten (basale rutiner)

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten (basale rutiner) Basale smittevernrutiner i helsetjenesten (basale rutiner) Presentasjon utarbeidet for undervisning i helseinstitusjoner Basale rutiner - introduksjon Gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av

Detaljer

1-1 Formål Forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helsetjenesten.

1-1 Formål Forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helsetjenesten. Forskrift om smittevern i helsetjenesten Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2005 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 4-7 og 7-11, lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram:

Infeksjonskontrollprogram: Infeksjonskontroll program For sykehjem og langtidsinstitusjoner Hovedinnhold: 1 Overordnede krav Infeksjonskontrollprogram: Infeksjonsforebyggende tiltak: 2 Standardtiltak 3 4 Smittevern for personalet

Detaljer

MRSA og tuberkulose i allmenpraksis. Nidaroskongressen 22.10.2015 Kjersti Wik Larssen

MRSA og tuberkulose i allmenpraksis. Nidaroskongressen 22.10.2015 Kjersti Wik Larssen MRSA og tuberkulose i allmenpraksis Nidaroskongressen 22.10.2015 Kjersti Wik Larssen Hensikt Kjenne til forekomst av MRSA og tuberkulose i Norge og Globalt Kjenne til prøvetaking/diagnostikk for MRSA og

Detaljer

Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten. Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking

Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten. Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner 5.

Detaljer

Håndtering av norovirusutbrudd på sykehjem. Spesialsykepleier Marit S Langli og Fagleder Guri Flønes

Håndtering av norovirusutbrudd på sykehjem. Spesialsykepleier Marit S Langli og Fagleder Guri Flønes Håndtering av norovirusutbrudd på sykehjem Spesialsykepleier Marit S Langli og Fagleder Guri Flønes Norovirus omgangssyke, farang, winter vomiting disease Ofte i vinterhalvåret en av de viktigste årsakene

Detaljer

14.05.2012. www.nifs-saar.no. 400-500 store amputasjoner i Norge årlig. Diabetes HVERT 30. SEKUND FORETAS DET EN

14.05.2012. www.nifs-saar.no. 400-500 store amputasjoner i Norge årlig. Diabetes HVERT 30. SEKUND FORETAS DET EN Forebygging og behandling av diabetesfoten www.nifs-saar.no Kirsti Espeseth Sårpoliklinikken Vestre Viken HF, Drammen sykehus Videreutdanning i Sår, Drammen www.hibu.no FØTTENE TIL DIABETIKERNE Forsømmes

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? 1 KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være

Detaljer

Multiresistente bakterier MRSA, ESBL OG VRE. Intensivsykepleier/rådgiver i smittevern Ahus 30.sept 2015 Astrid H. Schreiner

Multiresistente bakterier MRSA, ESBL OG VRE. Intensivsykepleier/rådgiver i smittevern Ahus 30.sept 2015 Astrid H. Schreiner Multiresistente bakterier MRSA, ESBL OG VRE Intensivsykepleier/rådgiver i smittevern Ahus 30.sept 2015 Astrid H. Schreiner Multiresistende bakterier 2 Meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) MRSA

Detaljer

Introduksjon til dekontaminering

Introduksjon til dekontaminering Grunnkurs i dekontaminering 5.11.2015 Introduksjon til dekontaminering Linda Ashurst Nasjonal kompetanstjeneste for dekontaminering Avd for smittevern Formål med dekontaminering av medisinsk utstyr Pasienter

Detaljer

Preanalytiske forhold ved urinprøver kan forårsake unødvendig antibiotikabehandling hos eldre

Preanalytiske forhold ved urinprøver kan forårsake unødvendig antibiotikabehandling hos eldre Preanalytiske forhold ved urinprøver kan forårsake unødvendig antibiotikabehandling hos eldre Kari van den Berg Bioingeniør/laboratoriekonsulent Noklus Rekvirering av prøven Preanalytisk fase Forberedelse

Detaljer

Erfaring fra utbrudd i kommunale helseinstitusjoner

Erfaring fra utbrudd i kommunale helseinstitusjoner Erfaring fra utbrudd i kommunale helseinstitusjoner MRSA/ESBL Karin Harris, Stavanger 11.sept. - 13 1 Hva er et utbrudd? Flere tilfelle enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et bestemt område i et

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

Klinikk for diagnostikk

Klinikk for diagnostikk Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi Seksjon Molde Seksjon Ålesund Turnuslegar 8. febr. 2013 1 Avd. for medisinsk mikrobiologi. 3 overlegestillingar: Alexa Stutzer, Einar Nilsen

Detaljer

Smittevern og Renhold

Smittevern og Renhold Smittevern og Renhold Drifts- og renholdsleder - konferansen 2011 Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Eli Sagvik, smittevernoverlege 17.10.2011 1 Smittekjeden Smitte mottaker Smitte stoff Smitte

Detaljer

ESBL Nye nasjonale anbefalinger fra FHI Fagdag for Smittevern November 2015

ESBL Nye nasjonale anbefalinger fra FHI Fagdag for Smittevern November 2015 ESBL Nye nasjonale anbefalinger fra FHI Fagdag for Smittevern November 2015 ESBL (extended spectrum betalactamase) ESBL=enzymer som produseres av visse gramnegative tarmbakterier. Bryter ned betalaktamantibiotika

Detaljer

Basale smittevernrutiner. Avdeling for smittevern

Basale smittevernrutiner. Avdeling for smittevern Basale smittevernrutiner Basale smittevernrutiner Basal= grunnleggende. Basert på at alle kroppsvæsker kan inneholde smittestoffer. Ved å gjennomføre basale rutiner redusere man risikoen for smitte fra

Detaljer

Urinveisinfeksjoner i almenpraksis. Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013

Urinveisinfeksjoner i almenpraksis. Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013 Urinveisinfeksjoner i almenpraksis Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013 Urinveisinfeksjoner, UVI Ukompliserte UVI Sporadiske, nedre UVI hos friske, ikke gravide kvinner 15-55

Detaljer

Holdbarhet (maksimal tid): Kommentar: Prøvebeholder/ Transport-medium: Materiale/ lokasjon: Undersøkelse. Universalcontainer. 2 t ved romtemp.

Holdbarhet (maksimal tid): Kommentar: Prøvebeholder/ Transport-medium: Materiale/ lokasjon: Undersøkelse. Universalcontainer. 2 t ved romtemp. Universalcontainer Midtstråle- urin. Morgen- urin. Ved kateterurin: Skille mellom engangs- og permanent kateter. Ved forsendelse bruk glass tilsatt borsyre. Informer pasienten om riktig prøvetaking Legionella-antigen/

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Sårstell tips & triks Katrine Gjelle Hugaas Omgivelsene Sørg for rene omgivelser når du skifter på sår Ikke gjør sårskift etter at du har ristet sengetøy og lignende. Rommet bør være behagelig og varmt

Detaljer

Om infeksjonskontrollprogram og håndhygiene. Smittevernrådgiver Anita Rognmo Grostøl, Smittevernkontoret i Stavanger

Om infeksjonskontrollprogram og håndhygiene. Smittevernrådgiver Anita Rognmo Grostøl, Smittevernkontoret i Stavanger Om infeksjonskontrollprogram og håndhygiene Smittevernrådgiver Anita Rognmo Grostøl, Smittevernkontoret i Stavanger Bakgrunn Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten (revidert utgave tredde

Detaljer

Internrevisjon. SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier

Internrevisjon. SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Internrevisjon Hva betyr internrevisjon for oss? Erfaringer fra smittevern Nordlandssykehuset HF SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Vår organisasjon Nordlandssykehuset

Detaljer

Håndhygiene. Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier

Håndhygiene. Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier Håndhygiene Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier Hvorfor håndhygiene? Til enhver tid har 6-7% norske pasienter/beboere i sykehus og sykehjem en helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) Helsepersonells

Detaljer

Valg av antibiotika ut fra resistensepidemiologiske og økologiske hensyn. Øystein Sverdrup Mikrobiologisk avd. SiV HF

Valg av antibiotika ut fra resistensepidemiologiske og økologiske hensyn. Øystein Sverdrup Mikrobiologisk avd. SiV HF Valg av antibiotika ut fra resistensepidemiologiske og økologiske hensyn Mikrobiologisk avd. SiV HF Disposisjon Hva er resistens, og hva driver resistens Resistensepidemiologi og økologi Prinsipper for

Detaljer

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no God hygiene trygge produkter Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no Dagens tekst Biologisk i fare mikroorganismer i Personlig hygiene Renhold og desinfeksjon Regelverk

Detaljer

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling BCG-TICE Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling Generelt Du har fått diagnostisert overflatisk blærekreft, og din urolog anbefaler behand ling med BCG. Her følger informasjon

Detaljer

MRSA i primærhelsetjenesten - En miniveiledning til fastleger i Østfold fylke

MRSA i primærhelsetjenesten - En miniveiledning til fastleger i Østfold fylke MRSA i primærhelsetjenesten - En miniveiledning til fastleger i Østfold fylke Hensikt Folkehelseinstituttets MRSA-veileder (Smittevern 16), gir nasjonale anbefalinger for håndtering av MRSA i helsetjenesten.

Detaljer

Diabetikere og fotsår

Diabetikere og fotsår DIABETES FØTTER FORSØMMES OFTE Diabetikere og fotsår Det er en tverrfaglig og tverretatlig oppgave å forebygge og behandle sår på føttene Kirsti Espeseth Sårpoliklinikken Vestre Viken HF, Drammen sykehus

Detaljer

Fagdag i smittevern. Basale smittevernrutiner. fakta. Honne konferansesenter Biri 31.mai 2017

Fagdag i smittevern. Basale smittevernrutiner. fakta. Honne konferansesenter Biri 31.mai 2017 Fagdag i smittevern fakta Basale smittevernrutiner Kahoot filmer Honne konferansesenter Biri 31.mai 2017 Rådgiver smittevern Stine Kristiansen SI Lillehammer Rådgiver smittevern Unni Trondsen SI Tynset

Detaljer

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling Stian Folkestad Sårsykepleier Hudens funksjon Beskytte Regulere kroppstemperaturen Sensor Huden Epidermis forsegle, beskytte Dermis Struktur, styrke

Detaljer

Hva skal jeg snakke om?

Hva skal jeg snakke om? Forebygging og behandling Åshild Bakketun 05.11.2014 Forekomst Risikofaktorer Forebygging Behandling Hva skal jeg snakke om? 1 Diabetes og føtter Diabetes fotsår er lokalisert under fotsålen eller på tærne

Detaljer