pust s. 4 «Celleterapi» en framtidig behandling for våre kreftpasienter? Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "pust s. 4 «Celleterapi» en framtidig behandling for våre kreftpasienter? Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte"

Transkript

1 pust oktober 2010 I Lungekreftforeningen s. 4 «Celleterapi» en framtidig behandling for våre kreftpasienter? Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte

2 2 I PUST pust Lungekreftforeningen Tullins gate 2, 0166 Oslo Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo Telefon: Faks: E-post: Leder Regine Deniel Ihlen Kontonummer: Design/layout Gjerholm Design AS Telefon Forsidefoto colorbox.no Hei alle sammen og takk for sist I dag er jeg oppglødd men også veldig sliten etter å ha brukt hele helga for å gå på kurs i likemannsarbeid, sammen med 8 andre medlemmer i vår forening. Oppglødd fordi vi endelig er i gang. Nå er vi 9 stykker i Lungekreftforeningen som har gjennomgått likemannskurs og to av oss er allerede blitt likemenn på Vardesenter. Neste styremøte legger vi opp strategien og rammen for vårt viderearbeid. Behovet for våre tjenester er stort og vi må finne ut hvordan vi skal, på best mulig måte, kunne tilby samtaler til de som ønsker det. Alf Gullik i styret er en av dem som skal være likemann på Vardesenteret og han var på kurs for 14 dager siden. Da han kom hjem, hadde han behov for å bruke sine nye kunnskaper og spurte sin datter Monika om hun ville fortelle han om sine følelser som pårørende da han fikk lungekreft. Monika gikk rett hjem og skrev ned hvordan hun opplevde den første tiden etter at hennes far ble syk. Vi er så heldige at hun er villig til å dele dette med oss i dette nummeret av Pust. Fortelling verdens snilleste pappa er både gripende og full av håp. Jeg regner med at flere av dere pårørende vil kjenne seg igjen i fortellingen. Som dere kanskje vet skal vi markere lungekreftdagen den 9. november flere steder i landet. Vi skal stå på stand i flere byer og tettsteder og vi skal ha et miniseminar på Vardesenteret. Arbeidet går fremover og vi håper vi skal treffe mange av dere på en av standene våre. Vi sees... Tilsluttet: Lungekreftforeningen Regine Deniel Ihlen, styreleder Tidligere pasient (53), Oslo

3 A R T I K K E L PUST I 3 Behandlingen for lungekreft blir bedre, men kan alltid bli enda bedre Av: PH.D. og forsker Trond-Eirik Strand, Kreftregisteret Illustrasjonsfoto. Det sies ofte at det gjennom de siste dekadene har skjedd relativt lite med behandlingsresultater for lungekreft. Fem års overlevelsen som er en indikator for hvem som antas å være helbredet av sykdommen har bare endret seg beskjedent de siste år i følge Kreftregisterets statistikk. Det er ingen nye behandlingsmodaliteter som har revolusjonert resultatene. Det er fortsatt kirurgi som kurerer og i enkelte tilfeller cellegift eller strålebehandling, mens de to siste gis oftest som livsforlengende eller symptomatisk behandling. Det er allikevel grunn for optimisme og vi beveger oss med små skritt i riktig retning. Behandlingsresultatene i Norge er blitt noe bedre de siste årene. Den viktigste grunnen tror jeg er at vi utnytter ressursene og systemet mer optimalt og satser mer på pasientene. Det skjer ikke i form av eksperimentell behandling men ved å sikre at retningslinjer følges og at alle pasienter tilbys lik og riktig behandling etter tilstrekkelig utredning. Vi henter ut potensialer som har ligget der ubenyttet. Dette har vi sett ved å gjennomgå behandlingen som er gitt til flere tusen lungekreftpasienter de siste 15 årene i detalj. Flere pasienter opereres, det gjøres sannsynligvis bedre kirurgi med mindre inngrep og færre dødsfall som følge av inngrepet. Flere pasienter får cellegift i avansert stadium og som tilleggsbehandling. Det er også indikasjoner på at pasientene utredes mer nøye og med mer avanserte hjelpemidler som PET og ultralydveiledet prøvetaking. Økende sentralisering av utredning og behandling har ført til bedre oppfølging av lungekreftpasienter over hele landet. Økende sentralisering av utredning og behandling har ført til bedre oppfølging av lungekreftpasienter over hele landet. Ikke nok med det men det er grunn til å tro at leveutsiktene for pasientgruppen skal bli enda bedre. Norsk lungecancergruppe har nettopp utarbeidet en utvidet og oppdatert nasjonal veileder for diagnostikk og behandling, og det arbeides med å følge opp resultater for behandling i kvalitetsregistre. Samtidig er det nye klassifiseringssystemet for lungekreft justert med bedre grunnlag for valg av behandling. Det er en selvfølge at pasienter i Norge skal ha lik og riktig behandling og disse tiltakene vil gjøre det enklere å oppnå. Flere av de positive endringene som ses er et resultat av tiden med mer åpenhet og økt medbestemmelse i behandlingen men pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene og det er satset mer. Dette trykket må opprettholdes for å bedre utsiktene til en av de viktigste kreftformer.

4 A R T I K K E L «Celleterapi» en framtidig behandling for våre kreftpasienter? AV: Seksjonsleder Professor Gunnar Kvalheim, Seksjon for Celleterapi, Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus. Den enkleste form for celleterapi er blodtransfusjoner. I dag brukes celleterapi også som støtteterapi ved benmargstransplantasjon eller som kreftvaksiner. Når celler skal benyttes til behandling må de tilberedes under de samme forhold som når vi lager medisiner. Ved Radiumhospitalet har vi i dag en av Europas største spesialavdelinger for celleterapi. Her fremstilles ulike typer celler som benmargsstamceller og celler brukt som kreftvaksine og jeg vil kort omtale hvorfor slike celler brukes på pasienter med kreft. Benmargstransplantasjon I benmargen finnes stamceller som danner alle blodcellene i kroppen vår. Fra disse stamcellene dannes det daglig 200 x 109 røde blodceller og 50 x 109 hvite blodlegemer. Kreftbehandling som strålebehandling og cellegift vil ha en direkte negativ effekt på disse stamcellene og det er av den grunn at pasientene under en slik behandling faller i hvite blodceller og utvikler lav blodprosent samt lave blodplater. Om cellegiftdosene blir svært høye vil man få en varig skade på stamcellene i benmargen. Siden det hos noen typer av kreft er vist at høye doser cellegift likevel er den beste behandlingen vi kan gi til pasientene ble det utviklet en behandlingsmetode som kalles for høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS). Prinsippet for denne behandlingen er at det først hentes ut stamceller fra pasientens benmarg og som fryses ned. Etter at pasienten har fått høydose cellegift tines benmargsstamcellene og føres tilbake til pasienten via en blodåre. Stamcellene går så selv fra blodet tilbake til benmargen og starter og produsere nye blodceller. Dette tar ca dager og i den perioden må pasienten overvåkes i sykehus spesielt pga fare for infeksjon. HMAS brukes i dag som en effektiv behandling lymfekreft, myelomatose, testikkelkreft og hos enkelte barn med solide svulster. Behandlingen har liten eller ingen effekt på pasienter som f.eks. brystkreft, prostatakreft, tykktarmskreft og lungekreft. Når HMAS startet I Norge ble det brukt en liter benmarg som ble tatt ut på operasjonsstua i full narkose. I dag har vi fått medisiner som skyver stamcellene fra benmargen ut i blodbanen. Når disse cellene kan påvises i blodet kan vi høste stamcellene ved hjelp av en høstemaskin uten at pasientene trenger å bli lagt i narkose. Ved vår seksjon høster vi benmargsstamceller fra blod hos ca 250 pasienter og givere årlig. Hos pasienter med blodkreft vil også benmargsstamcellene kunne være syke. I et slikt tilfelle vil vi ikke kunne bruke stamceller fra pasienten selv. Om det i pasientens familie finnes en frisk benmargsgiver som er vevsforlikelig med pasienten vil man bruke stamceller fra denne giveren til transplantasjonen. Dette prinsippet kalles allotransplantasjon. Etter forbehandling med cellegift får pasienten den friske benmargen og etter hvert vil denne starte og produsere nye blodceller. I perioden inntil dette skjer er det en immunologisk reaksjon mellom benmargen fra giveren og cellene i pasienten. Denne reaksjonen som kalles, giver mot verts reaksjon, bidrar til at pasientens svulstceller dør. Om immunreaksjonen blir for kraftig kan dette lede til fatale følger for pasienten. Av den grunn er allotransplantasjon bare en behandling som kan tilbys alvorlige tilfeller av blodkreft. I dag har de fleste familier få barn og det vil av den grunn være vanskelig å finne benmargsstamceller fra familiegivere til pasienten. Derfor er det etablert benmargsgiver registre over hele verden. Norsk Benmargsgiver register ved Rikshospitalet bidrar med å finne vevsforlikelige givere hos frivillige givere bade i Norge og over hele verden. Vår avdeling lager benmargsstamceller fra ca 50 norske frivillige friske givere til både norske og utenlandske pasienter. Kreftvaksiner Immunsystemet skal beskytte oss mot infeksjoner forårsaket av bakterier, virus eller sopp og mot kreft. De immunologiske cellene som lager dette immunforsvaret kalles lymfocytter. Det er ulike typer av lymfocytter som har ulike oppgaver i immunforsvaret. Lymfocyttene kommer også fra benmargsstamcellene. Lymfocyttene sirkulerer rundt i kroppen mellom blod og organer og kontrollerer om noe fremmed som bakterier, sopp eller virus har kommet inn i kroppen igjennom huden eller slimhinner. Hvis

5 PUST I 5 Illustrasjonsfoto. dette skulle skje vil det som skjematisk vist (figur 2) disse mikrobene bli tatt opp i celler som heter dendritiske celler. Disse cellene vandrer til lymfeknutene hvor de presenter fragmenter (peptider) av de fremmede mikrobene til naive T-lymfocytter som så stimuleres til vekst. Deretter vandrer disse opplærte T-lymfocyttene til infeksjonsstedet og dreper infiserte celler. Det har lenge vært kjent at pasienter som har økt antall T- lymfocytter i svulstvevet ved operasjonstidspunktet har bedre overlevelse. Immunapparatet har således en rolle i å kontrollere svulstvevet. Som vist skjematisk (Figur 3) vil T-lymfocyttene i en tidlig kreftutvikling drepe kreftcellene, men etter hvert som kreften utvikler seg endrer kreftcellene karakter og T-cellene er ikke lenger i stand til å drepe svulstcellene. Det er mange ulike mekanismer som spiller sammen når immunforsvaret ikke lenger ser svulstvevet. Spørsmålet blir derfor om vi dag kan aktivere immunforsvaret på ny slik at T-cellene igjen er i stand til å drepe svulstvevet. Ved Radiumhospitalet har man over mange år forsket på å utvikle kreftvaksiner. Prinsippet for kreftvaksiner er enten å bruke spesifikke svulst assosierte peptider eller svulstvev fra pasienten som stimulerer immunapparatet til å danne T-lymfocytter som dreper svulstvevet. Fordelen med å bruke svulstspesifikke peptider er at disse kan injiseres direkte i huden og på samme måte som ved bakterier eller virus vil disse bli tatt opp i dendritiske celler i huden, migrere til lymfeknuten og stimulere T-lymfocyttene til å drepe svulstvevet. Professor Gustav Gaudernack på Institutt for Kreftforskning har utviklet peptid baserte vaksiner mot kreft. Disse vaksinene ble først utprøvd på pasienter med alvorlig og avansert lungekreft og bukspyttkjertel svulster. I den første utprøvingen var det viktig å finne den rette dosen og å studere bivirkninger. Men selv om dette var det primære målet med studien ble det observert lovende kliniske resultater. Denne peptivaksinen utprøves nå på mange hundrede pasienter i flere land og det vil først om noen år være klart om vaksinen kan brukes til å behandle kreftpasienter i en tidlig sykdomsfase. Som vist i figur 3 kan det hos pasienter være svulstceller som ikke utrykker det svulstassosierte peptidet man bruker for å stimulere T-lymfocyttene og at disse av den grunn ikke dreper svulstvevet. Derfor begynte vi ved Radiumhospitalet å utvikle en ny type kreftvaksiner. hvor vi i stedet for peptider bruker svulstvevet fra pasientene til å stimulere T-lymfocyttene. For å kunne lage denne typer av vaksiner må vi lage dendritiske celler(dc) utenfor kroppen, sette inn tumor materialet (mrna) inn i disse cellene og deretter å fryse ned de ferdig produserte DC cellene i porsjoner til repetere vaksinasjoner. DC lagres levende i nitrogen og ved vaksinasjon tas de opp fra frys, tines og vaskes og settes deretter inn under huden på pasienten. DC går så til lymfeknuten og presenterer alle de forskjellige tumor peptidene til T-lymfocyttene som igjen stimuleres til å drepe svulstvevet. Ved seksjon for celleterapi lager vi DC baserte kreftvaksiner ved at pasientene høster ut blodceller ved hjelp av en cellehøster. Fra disse blodcellene produseres DC vaksinene i rentrom området over 7 dager. Det produseres DC vaksiner for 1-2 års bruk per pasient (figur IV). Ved Radiumhospitalet har vi utført slike DC baserte vaksiner på 140 kreftpasienter. Så langt har vi lært at våre vaksiner gir immunrespons i 50 % av kreftpasientene og at de som får immunrespons også har klinisk respons og lever lengre enn de som ikke oppnådde effekt av vaksinen. DC basert vaksiner ble først utprøvd på ondartet føflekksvulst og prostata kreft. De første pasientene var alle pasienter med avansert sykdom. Nå pågår vaksinasjon på pasienter med mindre sykdomsvolum og om noen år vil vi se om

6 6 I PUST det gir en bedre effekt på denne type pasienter. Vi har så langt ikke observert noen bivirkninger med vaksinasjonen. DC baserte vaksiner hvor vi bruker pasientens eget svulstvev er i dag først og fremst en utprøvende behandling på pasienter med hjernesvulst, ondartet føflekksvulst og prostatakreft. Hva skjer på lungekreft? Tidligere var det utført peptid basert kreftvaksine studier på lungekreft som viste lovende resultater. I nær fremtid vil det også starte en ny type peptidvaksiner på lungecancer pasienter. Siden dette er en utprøvende behandling vil dette kunne tilbys bare til visse typer av lungekreft. Det har lenge vært postulert at noen kreftformer utgår fra stamceller i et organ og at dette kan biologisk forklare hvorfor ikke standardbehandling med cellegift virker tilfredsstillende. Om dette er tilfelle i lungekreftvev forskes det nå på ved Radiumhospitalet. Om det skulle vise seg at slike celler finnes vil det være aktuelt å bruke slike mrna fra lungekreftstamceller til DC vaksinasjoner. Selv om man ved Radiumhospitalet har forsket på kreftvaksiner i mange år gjenstår det fortsatt noen uløste problemer før denne behandlinga kan tilbys som standardbehandling til våre kreftvaksiner. Det er likevel lov til å kunne antyde at kreftvaksiner vil være en del av en fremtidig behandlingsmodalitet for kreftpasienter. Konklusjon Seksjon for Celleterapi er i dag en unik avdeling som kan fremstille ulike type celler til bruk på kreftpasienter og det mest spennende forskningsfeltet vi deltar i er å utvikle kreftvaksiner ikke bare med DC men også å lage svulstspesifikke T-lymfocytter i laboratoriet. Sistnevnte er et EU prosjekt hvor vi samarbeider med en rekke sykehus i utlandet. Figur 1: Prinsippet for hvordan virus/bakterier tas opp av celler i huden eller i slimhinner, transporteres til lymfeknuter/mandler, presenteres for T-celler som stimuleres til drap av virus/bakterier Figur 2: Forenklet skjematisk fremstilling av hvordan kreftceller endrer egenskaper og ikke lenger blir drept av T-lymfocyttene

7 A R T I K K E L PUST I 7 krafttak mot kreft! Av: Kreftforeningen Gjør en forskjell Anita er leder i pasientforeningen Margen, som er for leukemirammede og pårørende. Som leder i Midt-Norge, bruker hun sine kontakter ut mot medlemmene for å opplyse og oppfordre til engasjement i forbindelse med aksjonen. Fjorårets aksjon endte med hele 60 bøssebærere, fra blant annet Margen, Lymfekreftforeningen og ungdomsgruppa i Kreftforeningen. Stein Schefte. Landrø og Schefte har begge kjent kreften på kroppen, og erfart hvor mye Kreftforeningen og deres arbeid betyr for pasienter og pårørende som opplever å havne i en sykdomssituasjon. De oppfordrer derfor alle til å engasjere seg i og støtte Krafttak mot kreft aksjonen, som foregår i uke 10 og 11. Gi noe tilbake Anita Landrø. Engasjer deg! Dette budskapet er Anita Landrø fra Trondheim og Stein Schefte fra Molde enige i. De oppfordrer alle til å engasjere seg i Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, Krafttak mot kreft. Selv har Landrø og Schefte vært med som frivillige, henholdsvis i Trondheim og Molde, før og under aksjonen i flere år. Kreftforeningen gjør mye forskjellig: for forskning på feltet, for pasienter og pårørende og for pasientforeningene som er tilknyttet dem. Det er viktig å gi noe tilbake i form av engasjement, mener Landrø. Schefte legger vekt på at de fleste på en eller annen måte i dag er berørt av kreftsykdom, enten i form av å selv være syk, ha en i familien eller en bekjent som er rammet. Flere og flere blir berørt av sykdommen. Det er dermed viktig å oppfordre til engasjement rundt saken og vise at arbeidet Kreftforeningen gjør nytter, forteller Schefte. I tillegg er også andre pasientforeninger aktivt med å bidrar. Jeg oppfordrer alle til å engasjere seg, både pasientforeninger og privatpersoner. Kreftforeningen gjør så mye for så mange, derfor det er viktig å gi noe tilbake, forteller hun. I tillegg til å støtte og jobbe for en god sak, er det spennende å være med på og man møter nye mennesker. Og ikke minst: engasjementet gir resultater. Det finnes flere måter å engasjere seg på. Man kan for eksempel være med i arbeidsgrupper som planlegger aksjonen, eller være bøssebærer en ettermiddag. Det er viktig å få frem at alt nytter, sier Landrø. Og forteller at mange engasjerer seg fordi de føler at å bruke en ettermiddag er det minste de kan gjøre for å gi noe tilbake etter selv å ha vært syke, eller hatt sykdom i nær familie og sett at Kreftforeningens arbeid gjør en forskjell. Fin og enkel måte å støtte på Stein har vært engasjert i prostatakreft foreningen (PROFO) i rundt syv år. Han forteller at de i Molde har holdt på med Krafttak mot kreft i fire år. PROFO er tilrettleggere og koordinatorer for aksjonen. Vi organiserer og er pådrivere, og legger til rette for innsamlingen. Som mange andre steder i landet engasjerer PROFO russen i Molde til å delta. Mange av bøssebærerne her russ, og de er en fornøyelse å jobbe med. Mine erfaringer med å engasjere russen og de unge er utelukkende gode, i fjor hadde vi mellom 60 og 70 bøssebærere. Selvsagt er det andre som også melder seg, aksjonen er kjent og folk ønsker å bidra. Men jeg ønsker at enda flere skal melde seg som bøssebærere under året aksjon. Dette er en fin og enkel måte å støtte en god sak på, sier Schefte.

8 A R T I K K E L Sunnere valg forebygger kreft AV: Jeanette Roede Visste du at 1 av 3 krefttilfeller kan unngås gjennom en sunnere livsstil? Sunnere valg: Hvert år får personer kreft i Norge, og tallet øker. Fokus for den internasjonale kreftdagen torsdag 4. februar i år var at dette tallet kan reduseres ved hjelp av god forebygging. Også kreft kan forebygges Det har lenge vært kjent at mange såkalte livsstilssykdommer, som type 2-diabetes og hjerte- og karsykdommer kan forebygges ved å spise sunt, være fysisk aktiv og unngå overvekt. Nå setter Kreftforeningen fokus på at også mange kreftformer kan forebygges. Selv om det er viktig å få fram at ikke alle tilfeller av kreft kan forebygges, har likevel livsstilen vår mye å si. Det viktigste du kan gjøre for å forebygge kreft er å ikke røyke, samt å ha en livsstil med fysisk aktivitet og et sunt kosthold med blant annet mye frukt og grønnsaker, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen. Sunt og godt Frukt, grønnsaker og bær gjør kroppen glad. I en praktisk og fargerik innpakning får vi både gode smaksopplevelser og et høyt innhold av næringsstoffer som er bra for helsen. Antioksidanter er etter hvert et like kjent begrep som vitaminer. Vi vet at de som spiser rikelig mengder frukt og grønnsaker hver dag, har lavere risiko for kreft. Selv om man enda ikke vet helt hvorfor det er slik, er det mye som taler for at antioksidantene spiller en viktig rolle. Antioksidanter beskytter kroppen Ekstra mye frie radikaler dannes når immunsystemet er opptatt med å forsvare seg mot infeksjoner, og når vi utsettes for luftforurensning, tobakksrøyk og stråling. Med rikelig tilgang på antioksidanter får ingen 100 prosent garanti mot sykdom, men vi kan redusere risikoen. De ulike fruktene og grønnsakene er rike på forskjellige vitaminer og mineraler. Ofte vil C-vitaminfattige frukter eller grønnsaker være rike på andre vitaminer eller antioksidanter. Derfor er det viktig å velge variert mellom de forskjellige fruktene og grønnsakene. Vannløselige fiber som finnes i mange ulike frukter og grønnsaker er bra for hjerte fordi de bidrar til å senke fettstoffene i blodet, og dermed motvirker hjerte- og karsykdom. I tillegg inneholder frukt og grønnsaker uløselige fiber som sørger for en god fordøyelse. Spis variert. Alle frukter, bær og grønnsaker inneholder vitamin C, men spesielt mye i kiwi, paprika, sitrusfrukter, solbær og jordbær. Vitamin C er en av de kraftigste antioksidantene vi har. Bær er sunt, antageligvis mye sunnere enn vi har vært klar over. Derfor er anbefalingen å spise mye bær, sørge for å ha bær hele året, og behandle dem på riktig måte for å bevare de helsefremmende stoffene. Antioksidantinnholdet i ville bær topper listen. Ville nyper inneholder aller mest, dernest kommer krekling, blåbær, solbær, markjordbær, surkirsebær, hagebjørnebær og tyttebær. Varme tomater! Tomaten er en av de frukt og grønnsakene som faktisk blir enda sunnere når du varmebehandler den. I kombinasjon med olivenolje forsterkes effekten av alle de sunne stoffene tomaten inneholder. Det er spesielt det røde pigmentet lykopen som gjør tomaten så sunn. Og husk at tomatene ikke skal i kjøleskapet. La dem stå fremme på kjøkkenbenken. Da beholder de den gode smaken. Spis farger! Det er ikke én enkelt frukt eller grønnsak som er den ultimate sykdomsforebyggeren. Ved å kombinere en rekke ulike grønnsaker, frukter og bær, får du det beste forsvaret. Generelt kan man si at fargeintensiteten på frukt, bær og grønnsaker er en god indikator på mengde antioksidanter. Vil du holde deg sunn og frisk, spis massevis av frukt, bær og grønnsaker i forskjellige farger, og særlig de med sterke farger. Velg derfor variert og fargerikt hver dag! Mosjon forebygger kreft. Mosjon er ett av flere viktige tiltak du kan gjøre for å forebygge kreft. Det kommer frem i en ny internasjonal rapport om sammenhengen mellom ernæring, fysisk aktivitet og risikoen for kreft. En ekspertgruppe har brukt 5 år på å gå gjennom den mest relevante forskningen på dette området og tatt for seg 7000 studier. Rapporten viser at mosjon har stor betydning når det gjelder å forebygge kreft og da særlig i forebygging av tykktarmskreft som er en av de mest hyppige krefttypene her i Norge. Svett deg friskere! I rapporten anbefales det blant annet å mosjonere minst en halvtime hver dag. Kreftforskere mener at det beste er om du mosjonerer 45 minutter til en time 5 dager i uken. Best effekt vil du få du hvis du blir svett og får økt puls når du mosjonerer. Kroppen er skapt for bevegelse og det er viktig for vår fysiske og mentale helse og holde oss i aktivitet. Derfor vil det være nyttig både på kort og lang sikt å sette av minst en halv time til mosjon hver dag. Husk at døgnet har 1440 minutter bruk 30 av dem til fysisk aktivitet!

9 I N N L E G G PUST I 9 Lungekreftseminar i Bergen AV: Eva og Alf Gullik Eva Paulsen og styremedlem Alf Gullik Hansen. Fredag den 11. juni 2010 var det seminar for kreftsykepleiere i Bergen, Lungekreftforeningen var så heldig å kunne være tilstede, sammen med Kreftforeningen i Bergen og andre aktører med en stand på seminaret. Eva Laugerud Paulsen og undertegnede Alf Gullik Hansen, som begge er styremedlemmer i Lungekreftforeningen, var tilstede på standen. Vi fikk også besøk av vår kontaktperson fra Bergen Henrik Aasved. Henrik spiste lunsj sammen med oss og etterpå ble han vår guide i byen. Det ble en hyggelig opplevelse. Det som kjentes godt i vårt hjerte, var det store engasjementet blant alle som besøkte vår stand, de forskynte seg av brosjyrer og blader og var meget positive til vår forening. Vi besvarte mange spørsmål og alle viste stor interesse for vår forening. Vi må også takke en herlig og omsorgsfull jente fra Kreftforeningen i Bergen som også hadde stand for Deres forening sammen med oss. Hun hadde erfaring ved å være på stand, noe vi ikke hadde på forhånd, og hun bisto med det meste. Dette ga oss trygghet. Det er vanskelig for oss å finne frem til folk med vår diagnose. Det er få som vet om oss og som tar kontakt. Det er vanskelig for oss å finne frem til folk med vår diagnose. Det er få som vet om oss og som tar kontakt. Å være tilstede på stand slik at fagfolk og pasienter får vite om oss er nok veien å gå. De fleste vet ikke om at lungekreftforeningen finnes enda. Vår mål er bl. a. å hjelpe pasienter som er rammet av lungekreft og deres pårørende, og vi ønsker å verve så mange medlemmer som mulig slikt at vi blir sterkere. Dette er nok rette veien å gå, å ha stand på sykehus, å holde seminarer og kurser slik at vi kan nå flest mulig. Vi ble litt overrasket i Bergen at det faktisk var en del som ikke hadde hørt om vår forening. Alt i alt føler vi selv at vi gjorde en god jobb i Bergen, og nådde frem til mange mennesker. Vi vil videre gå ut flere steder å vise frem at det eksisterer en Lungekreftforening. Når folk ser og hører om oss, vil sikkert medlemstallet øke.

10 B J Ø R N S H J Ø R NE Forskudd: Gamle Ola var sjuk og legen hadde vært hos ham. Noen uker etter første besøket, kom legen igjen på visitt. -Ja,Ola håper jeg at du har gjort som jeg sa deg, sa legen, 1 pille 3 ganger daglig, og litt brennevin før du legger deg om kvelden. Å du doktære, æ e kommi lite ætte med pilleran, men æ e no tri vækka på forskudd me breinnjvinet, da sjø Den rare trappa. To venner hadde vært ute og tatt seg en durabelig fest. Ut på natta fikk de rotet seg opp på jernbanelinja og prøvde å finne veien hjem. Plutselig sa den ene -Dette er den lengste trappa jeg har gått i noen gang. -Ja. sa den andre, og så lavt rekkverk. Annonse

11 I N N L E G G PUST I 11 Verdens snilleste pappa AV: MONICA Monica og pappa Alf Gullik Hansen. Sommeren Endelig sommer igjen, alle gleder seg til å åpne hytta på Seilø, Hvaler. Pappa har hytta på åremål gjennom sin jobb på Greåker fabrikken. Hytta skal males denne sommeren, pappa er malemesteren hehe. Denne sommeren var litt rar, pappa var tregere enn til vanlig, han hostet mye og gikk ned i vekt. Jeg la merke til at han spiste dårlig. Vi maste at han skulle gå til legen, jeg sa du har sikkert fått lungebetennelse. Men nei, jeg har ikke feber sa han og jeg er aldri syk. Han visste ikke hvem fastlegen sin var en gang, han har aldri vært hos en lege, bare på helsesjekk gjennom sin jobb. Ukene gikk og han ble bare sykere synes jeg, men ingen sa noe. Jeg husker jeg hadde en rar følelse inni meg men holdt det for meg selv. Jeg ble syk selv, men jeg var visst bare blitt med barn, lille David Samson. En dag kom mamma løpende opp til meg og sa pappa kaster opp blod, hele toalettet var fylt med ferskt blod. Som jeg pleier når jeg er redd ble jeg veldig sint og sa nå må vi ringe legen. Vi fant til slutt ut hvem fastlegen var og fikk time snarest. Mamma kjørte han til legen og rett til lungerøntgen. Vi fikk ikke vite noe enda. Denne kvelden sendte vi han til legevakta og han ble innlagt på sykehuset i Fredrikstad. Dagen etter var vi på besøk, han virket mye bedre gikk på medisiner. Selv var jeg veldig kvalm pga graviditeten, jeg brakk meg mye, jeg husker jeg skulle klemme pappa og jeg måtte holde igjen pusten, synes det luktet så råttent. Det gjorde det også på lungeavdelingen han lå på. Jeg synes jeg kjenner lukta ennå hehe. Husker jeg spurte mamma om de hadde fått vite hva det feilte pappa men de visste ikke noe ennå. Han skulle gjennom mange prøvetakninger. Men selv tror jeg pappa visste. Jeg husker jeg sa til mamma kanskje han har lungekreft, tenk om han dør fra oss. Nei sa hun, vi må ikke tenke sånn. Dagen var kommet, pappa skulle få svar på alle prøver, verste dagen i mitt liv. Bilen deres kom kjørende opp på parkeringa, mamma kom først og jeg hang ut av vinduet og så på blikket hennes at jeg hadde tenkt rett: han har fått lungekreft. Mange tanker for gjennom meg, jeg klarte ikke møte pappaen min, ville ikke se, snakke med han, skulle ønske jeg drømte uff Jeg gikk meg en tur i skogen denne dagen men jeg husker nesten ikke noe fra denne turen bare alle tankene mine. Jeg hater denne sykdommen, skulle ønske den ikke fantes. Jeg blir redd og sint på en gang, men jeg måtte møte pappaen min, han sa alt skal gå bra. Han er alltid så rolig. Pappa fikk rask behandling, gjennom sånn prosjekt jeg er ikke sikker på hva det het. Mye behandling med cellegift og stråling stod for tur. Mistet håret gjorde han, men som personen han er hadde vi det faktisk veldig gøy når han var syk. Pappa viste aldri hvor syk han var bare hvor sterk han er. Pappa elsker å gå, selv hvor syk han var gikk han seg en liten tur. Det ble kjøpt inn boller, skolebrød og kaker som vi koste oss med ute sammen med familien og gode naboer. Pappa er veldig sosial og det er positivt. Inn og ut på sykehuset i Oslo, noen ganger måtte pappa være innlagt på Radiumhospitalet. Jeg ville helst ikke besøke pappa der, men en dag fikk søsteren og mammaen min overtalt meg. Veien inn til Radiumhospitalet virket mye lenger enn en vanlig kjøretur til Oslo. Mange tunge tanker og følelser inni meg. Heisen opp til avdelingen, uff snart fremme. Jeg gledet meg jo til å se pappa men...som alltid møtte pappa oss like blid og han viste oss rundt. Det var mye «rart» å se, jeg hadde mange spørsmål til pappa. Som alltid møtte pappa oss like blid og han viste oss rundt. Det var mye «rart» å se, jeg hadde mange spørsmål til pappa. Pappa er en gledesspreder og får alle i godt humør, det merket jeg fort på dem andre pasientene og de ansatte. Det virket mye bedre nå og jeg fikk roen tilbake, dette skal gå bra. Behandlingen gikk den rette veien. Magen min vokste og pappa så frem til å bli bestefar igjen. Turen ned trappa og inn til pappa og mamma hver kveld. Vi snakket masse sammen og koste oss med iskrem og mye latter. Jeg må si en ting til, det skjedde noe «rart» med hode hans også hehehe..på en positiv måte da. Litt kvalme var vi begge sammen En dag ble han veldig syk, fikk høy feber. Du må på legevakten sa jeg men han ville ikke. Jeg ringte legevakta og fortalte åssen det lå an. De ville ikke gjøre noe. Vi fikk ringe fastlegen i morgen sa dem. Vi fikk han opp av senga, inni i bilen og jeg kjørte han rett opp til legen. Turen gikk videre ned til Fredrikstad sykehus. Jeg satt hos han i flere timer til han ble lagt i isolat. Han hadde fått en smittsom luftveisinnfeksjon og diaré. Heldigvis ble han friskere og kunne komme hjem igjen. Alt gikk den rette veien Svulsten ble mindre og kapslet inn, pappa skulle ikke dø fra oss. Pappa er den sterkeste personen jeg vet om, i full jobb skulle han, ingen tvil. Turmasjene ble mange, jeg tror det gjør han til en sterk person. Det er viktig å være aktiv, selv om det er korte turer. Pappa ble med og stiftet Lungekreft foreningen, noe han trives masse med. Jeg er veldig stolt av pappaen min. Glad i deg pappa. Tankene mine om at kreften skal blusse opp igjen kommer noen ganger. Det sies at ingen har overlevd denne krefttypen etter 5 år. Jeg vet min pappa gjør det, vi klarer oss ikke uten deg. Jeg tror også mye har å si at han stumpet røyken den dagen han ble syk.

12 Innmelding Ja, jeg vil bli medlem i Lungekreftforeningen. Årskontingenten er kr 200,- pr. år. Jeg er: Pasient/tidligere pasient Pårørende/ nærstående Annet Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Poststed: Mobil: E-post: Fødselsdato: Underskrift: Innmeldingsblanketten sendes til: Lungekreftforeningen, Pb. 4 Sentrum, 0101 Oslo, eller du kan registrere deg på Du kan også sende e-post til: eller ringe telefon Du kan også gi din støtte på følgende kontonummer: Medlemskapskonto: Minnegavekonto: I samarbeid med: Du finner mer informasjon om foreningen på Lungekreftforeningen

pust Er kvinner mer utsatt for lungekreft? s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Er kvinner mer utsatt for lungekreft? s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust mars 2011 I Lungekreftforeningen s.4 Er kvinner mer utsatt for lungekreft? Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 1 2011 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KREFTINFORMASJON.NO I SAMARBEID MED: Nr 2 FEBRUAR 2015 SAMMEN MOT KREFT Les om LUNGEKREFT Et nytt forskningsprosjekt kan gi verdifull

Detaljer

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen pust Juni 2012 I Lungekreftforeningen s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

pust ved lungekreft Diagnostiske metoder s. 3 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte

pust ved lungekreft Diagnostiske metoder s. 3 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte pust november 2009 I Lungekreftforeningen s. 3 Diagnostiske metoder ved lungekreft Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte 2 I PUST 3 2009 pust

Detaljer

sorg og glede Gi rom for Björg Thorhallsdottir Ring oss! Tlf: 02561 Ønsker du å snakke med noen?

sorg og glede Gi rom for Björg Thorhallsdottir Ring oss! Tlf: 02561 Ønsker du å snakke med noen? NR. 1 / 2011-10. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Björg Thorhallsdottir Gi rom for sorg og glede 8 10 18 Nytt lokallag startes i Tromsø Omfattende arbeid bak analyse av vevsprøver Faglig uenighet

Detaljer

Hilde Kristine Revå er aktiv i planleggingen av livmorhalskreftuken

Hilde Kristine Revå er aktiv i planleggingen av livmorhalskreftuken NR. 3 / 2013-12. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Sammen mot livmorhalskreft Hilde Kristine Revå er aktiv i planleggingen av livmorhalskreftuken Fikk fjernet livmor ved en feil 06 Ung satsing

Detaljer

SAMMEN. MOT KREFT Les om

SAMMEN. MOT KREFT Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO.1 FEB 2014 SAMMEN I SAMARBEID MED: MOT KREFT Les om PROSTATAKREFT Nye behandlingsmetoder på den mest vanlige krefttypen hos menn ÅRETS KREFTDAG Åpenhet

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

pust Velferdstur og pårørendekurs s. 4 & 5 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Mai 2014 I Lungekreftforeningen

pust Velferdstur og pårørendekurs s. 4 & 5 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Mai 2014 I Lungekreftforeningen pust Mai 2014 I Lungekreftforeningen Lungekreftforeningen s. 4 & 5 Velferdstur og pårørendekurs Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2014 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Afrodite. Likemann 8-9 10-13. Ring oss! Tlf: 02561. Lærer livsmestring. Vant sak om HPV-test. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Likemann 8-9 10-13. Ring oss! Tlf: 02561. Lærer livsmestring. Vant sak om HPV-test. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 4 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Likemann Pårørende trenger også likemenn. 8-9 Lærer livsmestring Bassengtrening og sosialt fellesskap er bare noen av ingrediensene på

Detaljer

Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte

Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte Astrid Steen Isaksen 2004 Britt 50 år holdt på å skrive om det å bli alvorlig syk, da hun selv ble rammet

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

ATHENE MEDLEMSBLAD FFB NR 1-2010

ATHENE MEDLEMSBLAD FFB NR 1-2010 ATHENE MEDLEMSBLAD FFB NR 1-2010 INNHOLD 1-2010 Styreleders side Side 4 Fra redaksjonen Side 5 Dikt? Side 5 Leserinnlegg: Ida syr nydelige hjerter Side 6 Catering jenter SFC Side 8 Hjertelige kort Side

Detaljer

Genene gav Marit kreft

Genene gav Marit kreft NR. 3 /4 / 2011-10. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Genene gav Marit kreft datteren testet frisk 10 14 18 Lytt til kroppen selv om du har vært på kontroll Amputert feminimitet Forsker frem mer

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2014 I Lungekreftforeningen Lungekreftforeningen s.6 Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Afrodite. Endelig kom Ferdinand. Ring oss! Tlf: 02561. Nytt styre i fullt arbeid. Hjelper alternativ medisin? Sjekker med intim åpenhet

Afrodite. Endelig kom Ferdinand. Ring oss! Tlf: 02561. Nytt styre i fullt arbeid. Hjelper alternativ medisin? Sjekker med intim åpenhet Afrodite NR. 2 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Endelig kom Ferdinand 04 Måtte vente lenge før hun fikk adoptere 10 13 18 Nytt styre i fullt arbeid Hjelper alternativ medisin? Sjekker

Detaljer

Jeg har hatt kreft i underlivet!

Jeg har hatt kreft i underlivet! NR. 4 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Få vekk tabuene: Jeg har hatt kreft i underlivet! 10 14 18 Legene må tørre å snakke om sex Tannpuss ekstra viktig når du er syk Hjalp kvinner

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no >

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no > Føflekkreft - og annen hudkreft kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Huden 6 Hva er kreft? 8 Føflekkreft 12 Kartlegging av kreft 16 Behandling av kreft 18 Behandling av føflekkreft

Detaljer

Kreftforsknin STRÅLER TIL NYTTE OG BESVÆR. Ligger godt an i vaksine-racet

Kreftforsknin STRÅLER TIL NYTTE OG BESVÆR. Ligger godt an i vaksine-racet ANNONSEINNSTIKK til Dagbladet 21. september 2004 Utgitt av Radiumhospitalet Kreftforskning INSTITUTT FOR KREFTFORSKNING 50 ÅR. Det norske radiumhospital HF, 21. september 2004 STRÅLER TIL NYTTE OG BESVÆR

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om:

H ertebarnet. Les mer om: Nr. 2 2012 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Å flytte egne grenser og prøve nye ting side 6-8 Munnhelse og medfødt hjertefeil side 25-27 Mosjon og sunt kosthold ekstra viktig

Detaljer

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2012 I Lungekreftforeningen s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 1 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Tema: Transplantert og i full jobb s. 11 God jul og godt nyttår! Nr. 4 Desember 2013 ISSN 0803-3749 LNTnytt NAVNET ER NYTT. MEN VÅRT ENGASJEMENT

Detaljer