Årsplan For. Ellingsøy barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage"

Transkript

1 Årsplan For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: Fellesrom: Personalet/Trådløs:

2 Ellingsøy barnehage Pedagogisk prinsipp: Aktive og inkluderende barn og voksne gir trygghet og glede. Ellingsøy barnehage er en kommunal barnehage og ligger på Hoffland, ytterst på Ellingsøya. Barnehagen ligger bak barne- og ungdomsskolen i Grønebelgvegen 1. Barnehagen åpnet 1.januar Vi har et stort og flott uteområde som gir rom for variert leik og ulike aktiviteter. Med skogen, Kverveaksla, Kverve, fjøra, lekeplasser og ballbinge helt i nærheten har barnehagen en unik beliggenhet i forhold til barnas muligheter til allsidig utfoldelse. I barnehagen har vi 93 plasser, fordelt på 5 barnegrupper. Ett- og toåringene går på egne avdelinger, mens barna fra tre til fem år er delt i aldersblandede grupper; Småbarnsavdelingene heter Silda og Makrellen. Storbarnsavdelingene heter Torsken, Hysa og Seien. Navnene på avdelingene og gruppene gjenspeiler nærmiljøet på øya. Storbarnsgruppene har ikke avdelingsrom, men veksler på å bruke de ulike rommene i barnehagen. Barna fra 3-5 år benytter hver uke atelier, kjøkken, fellesrom, leserom, grillhytta og har turdag. Grillhytta ligger idyllisk til i en egen skog ved siden av barnehagen. Området har stor grillhytte med bålplass, her er klatretre, barna bygger hytte og de får kjennskap til knivbruk og saging. Grillhytta blir brukt like mye sommer som vinter. En herlig plass å være En dag i uka lager gruppene et varmt måltid. Det kan være bakverk eller middag, og de velger selv om de ønsker å lage maten i grillhytta eller på kjøkkenet. En dag i uka er 5 åringene samlet i førskolegruppe. Der får de delta i ulike førskoleaktiviteter og være sammen med dem som de skal starte på skolen sammen med. I barnehagen har vi lang tradisjon på å sette poteter. Det er førskolegruppa som har ansvaret for dette. Om våren setter barna poteter, de steller åkeren gjennom sommeren og de tar opp potetene til høsten. Alltid spennende å se hva vi finner I tillegg til åkeren setter barna også noen andre grønnsaker som f.eks. gulrøtter og erter. Etter at innhøstingen er over, lager 5- åringene til høstfest for hele barnehagen. 2

3 1. Barnehagens verdigrunnlag Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet og på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Det skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål) 1.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 11) 1.2 Kommuneplanen Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (Kommuneplan for Ålesund, s. 36) 1.3 Ellingsøy barnehages pedagogiske prinsipp Aktive og inkluderende barn og voksne gir trygghet og glede. Vi arbeider for at Ellingsøy barnehage skal oppleves som et trygt sted å være. Det enkelte barn skal oppleve å bli sett på som et spesielt og unikt menneske. De voksne er inkluderende, aktive, støttende og oppmuntrende, og er gode forbilder for barna. I vår barnehage er humor og glede viktig. Vi har et miljø preget av åpenhet og entusiasme. 3

4 2. Omsorg og lek, læring og danning. 2.1 Barnehageloven om omsorg og lek, læring og danning. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1, første ledd) 2.2 Planer for omsorg og lek, læring og danning Omsorg Ved Ellingsøy barnehage skal barna møte et personale som er omsorgsfulle, lydhøre, har nærhet til barna, og vilje til et godt samspill med barna. Det mener vi at vil styrke barnets muligheter til å gi og ta i mot omsorg, og legge grunnlag for utvikling av god sosial kompetanse. Vi vil at god omsorg skal gjennomsyre vårt daglige arbeid med barna. Barna skal også lære å vise omsorg for hverandre. Derfor er det viktig at vi voksne er gode rollemodeller og legger til rette for at barna skal kunne gi hverandre omsorg, som for eksempel trøste hverandre og hjelpe hverandre og lære hverandre ferdigheter Lek Barn leker fordi det er lystbetont og gir mening. Leken er spontan. Å leke er en del av det å være barn. Vårt mål er at alle barn i vår barnehage har en venn å leke med, samt at barna skal mestre ulike måter å komme med i lek. Å holdes utenfor det fellesskapet de andre er en del av, å ikke få være med å leke oppleves vondt for små barn. Vennskap med andre barn er viktig. Ved å være deltakende og engasjerte i barnas lek, jobber vi for å lære barna ulike måter å komme med i leken. Vi kommer med forslag som stimulerer og viderefører leken. Vi legger vekt på å gi barna tid og rom til å utvikle leken, og vi sørger for et variert leketilbud Læring Barn er aktive, kompetente og ressurssterke individer. Barnehagedagen skal knytte bånd mellom barnehagen og hjemmet. Vi mener at førskolebarn lærer ved selv å være aktive. Barn må få se, ta på, lukte, smake og gjøre sine egne erfaringer. Vi vil inspirere og oppmuntre dem til å få mer kunnskap ved å gi dem gode opplevelser ute og inne. En god læringsprosess vil synliggjøres av barn og voksne som deltar aktivt sammen, som lytter og forteller og som har god tid til å utdype seg i det man interesserer seg for. Ofte kan det som startet med barnslig nysgjerrighet gå over i større prosjekt der barn og voksne undrer seg sammen. Da står barns medvirkning sentralt og barna føler at deres interesser, meninger og aktiviteter blir anerkjent. 4

5 2.2.4 Danning Vi ser på danning som oppdragelse til demokrati. Danning er en livslang prosess, og kan ikke måles. Det handler om en prosess der barnet utvikler evne til å reflektere over egne handlinger. Vi i barnehagen må arbeide med det fysiske og psykiske miljø som barna møter. Da må møtene mellom barn/barn, voksen/barn, voksen/voksen være preget av respekt og åpenhet mot hverandre. Barnehagen må være preget av menneskelig likeverd, solidaritet, likestilling og åndsfrihet. Hvilke valg vi gjør vil være med i danningsprosessen. Slik barnas hjem preger barna vil også våre valg her i barnehagen ha betydning. I barnehagen ønsker vi å bidra til danning ved å legge vekt på at barna opplever utfordringer, mestring og glede i hverdagen. Vi legger til rette for at barna skal få trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn, og formidle gode verdier og holdninger. 2.3 Sosial kompetanse Kari Lamer har definert «sosial kompetanse» slik : De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon som barn trenger for å mestre de miljøer de oppholder seg i. Slik vi ser det, handler sosial kompetanse om å være i stand til å samhandle positivt med andre barn og voksne. Barnehagen har en viktig rolle i barns utvikling av sosial kompetanse. Vi ønsker å bidra til at barna blir selvstendige, samtidig som de tar hensyn til andre. Dette gjør vi ved å la barna påvirke sin egen hverdag, og vi gjør dem bevisste på at de valg de tar også påvirker andre. I følge rammeplanen, er sosial kompetanse ikke medfødt, og utvikles ikke av seg selv. Det blir derfor vår oppgave, i samarbeid med foreldrene å sørge for at barna lærer hvordan de skal opptre i ulike situasjoner. Vi jobber aktivt for å ha et anerkjennende og inkluderende miljø i barnehagen. Vi er bevisste på å oppmuntre og hjelpe barna til å finne alternative løsninger og muligheter. For å utvikle sosial kompetanse er det viktig at barna opplever seg selv som respekterte og betydningsfulle. Det er derfor viktig at alle barn får positiv respons fra menneskene rundt seg. Vi legger derfor vekt på å gi barna ros, anerkjennelse og oppmuntring i hverdagen. Vi legger vekt på å gi barna oppgaver som de mestrer, gi dem utfordringer som de må strekke seg etter, og vi legger til rette for situasjoner som gir muligheter til et godt voksen-barn samspill. Eksempel på dette er: Garderobe og stellesituasjoner, det å være ordensmann og få dekke bordet, samt bruke humor og glede i hverdagen. 2.4 Språklig kompetanse Språket består både av tale og kroppslige uttrykk. Språket er personlig og identitetsdannende og betyr mye for hvordan omverden oppfatter deg. For barna er personalet viktige språklige forbilder og tilretteleggere for opplevelser og erfaringer som barna kan knytte språket til. Vi forsøker derfor bevisst å legge til rette for Den gode samtalen mellom voksen og barn i barnehagen. Barna utvikler sine språklige ferdigheter gjennom samspill med andre, lek, tilrettelagte aktiviteter, høytlesing, samtaler, humor, lek med språket osv. Barna skal få erfaring med å snakke både i stor og liten gruppe. 5

6 Språkutvikling og begrepstrening er fokusområde her i barnehagen. I hverdagen arbeider vi med språk med alle barna. Vi utnytter dagligdagse hendelser til språkutvikling. Vi er bevisste på å benevne tingene riktig. Eksempel på dette er: Her er den blå jakka di, eller kan du sende meg primen, vær så snill. Vi bruker mye bøker, høytlesing, sang, rim og regler for å utvikle barnas språklige kompetanse. «Flerspråklige barn skal støttes i sin bruk av morsmål, samtidig som barnehagen skal arbeide aktivt med å utvikle barnas norskspråklige kompetanse» (Utdanningsdirektoratet 2013). En gang i uken har vi språkgruppe for de flerspråklige barna. Målet er å øke den språklige aktiviteten deres, slik at de har så god språklig kompetanse som mulig innen de begynner på skolen Tegn-til-tale Vår erfaring er at tegn-til-tale er noe alle barn kan ha nytte av i språkutviklingen. Vi bruker derfor dette som et supplement til det verbale språket. Noen i personal-gruppen har kurs i tegn-til-tale, og vi jobber for å bli stadig bedre i bruken av dette. De mest grunnleggende tegnene henger på veggen i barnehagen. Vi synger sanger med tegn, og vi prøver å bruke tegnene aktivt til alle barn Tras TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) er et observasjonsmateriell for språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. De pedagogiske lederne har et spesielt ansvar for å oppdage mulige avvik i barnas språkutvikling. Det være seg uttalevansker og/eller vansker med språkforståelsen. Pedagogisk leder kan fylle ut Tras-skjema ved mistanke om språkvansker. Det er et godt verktøy for å se «helheten», og hvilke vansker som eventuelt er markante. I etterkant kan man vurdere utfylt skjema i samarbeid med foreldrene, og diskutere med dem om vi eventuelt skal henvise barnet til logoped eller spesialpedagog Alle med Alle med er et verktøy som er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Alle med er et observasjons skjema som hjelper personalet med å observere barnet, og et hjelpemiddel til foreldresamtaler. Dersom vi mener at barnet har behov for støtte i utviklingen av språkferdigheter eller hjelp i forhold til adferdsvansker, brukes skjemaet ved oppmelding til PPT. 6

7 3. Innhold 3.1 Barnehageloven om innhold i barnehagen Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) 3.2 Ellingsøy barnehages innhold i år Rammeplan for barnehagen inneholder følgende 7 fagområder som barnehagen skal arbeide med: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Alle fagområdene flettes naturlig inn i pedagogiske aktiviteter, hverdagsaktiviteter og barnas lek. Utfyllende informasjon om fagområdene finnes i Rammeplan for barnehager Leikende vennskap De to neste barnehageårene deltar barnehagen, sammen med mange andre barnehager i kommunen, i prosjektet Leikende vennskap. Det er derfor dette som blir vårt hovedsatsingsområde i denne perioden. Prosjektet er enda ikke startet opp, og mer informasjon vil derfor komme senere. 3.3 Dokumentasjon Dokumentasjon av barnehagens virksomhet er en måte å gi foreldrene informasjon om barnas aktiviteter, interesser og læreprosesser på. 7

8 Dokumentasjonen oppleves som et nyttig redskap for personalet i forhold til vurdering og forbedring. Dokumentasjon danner grunnlag for personalets refleksjon over praksis. Vi dokumenterer i form av bilder, gullkorn fra barnemunn, månedsbrev og utstillinger av barnas arbeider. Dokumentasjon skal sikre at barnehagens planer for det pedagogiske arbeidet gjennomføres i praksis, og den skal medvirke til økt bevissthet rundt det praktiskpedagogiske arbeidet i barnehagen. Eksempel på dokumentasjon i vår barnehage er: Foto fra turer, bursdagsfeiringer og andre store og små begivenheter. Det er de tinga som barna lager, og barnas permer. Alle barna har permer som følger dem gjennom alle årene i barnehagen. Her setter vi inn bilder, tegninger etc. På tavlene i garderobene henger vi opp foto og informasjonsskriv. I begynnelsen av hver måned sender de pedagogiske lederne ut månedsbrev og månedsplan til foresatte i sin gruppe. Her informeres det om hva som ble gjort i måneden som gikk, samt hva som skal foregå i kommende måned. 3.4 Markering av lokale kulturbegivenheter Høsttakkefest i kirka. Kirkevandring i adventstida. De eldste barna inviteres hvert år til Ellingsøy kirke. 17.mai: Barna deltar i barnetoget på Ellingsøya. 3.5 Årshjul, med planleggingsdager barnehagens tradisjoner 14. august: Planleggingsdag. Planlegging og pedagogisk arbeid for personalet. 15. og 16. september: Barnehagefotografering. 30. september: De barna som nå går i første klasse kommer på gjenbesøk til barnehagen. Uke 38. Brannvernuke. Oktober: Høstfest. I regi av førskolegruppa. 13. oktober: Felles planleggingsdag for de barnehagene som deltar i prosjektet Leikende vennskap. 27. oktober: Bamsefest. Vi feirer alle verdens bamsers fødselsdag. 11. desember: Luciafeiring. 18. desember: Nissefest og nissemarsj. 5. februar: Karneval/fastelavn. 1. mars: Barnehagedagen. Tema i år er Språk og lesing i barnehagen Uke 8 og 9: Fiskeuker. 18. mars: Påskelunsj for barna. 6. mai: Planleggingsdag. Pedagogisk arbeid for personalet. 13. mai: Prøve 17.mai i barnehagen. Vi går i tog og har ulike leiker ute. 20. mai: Felles planleggingsdag for de barnehagene som deltar i prosjektet Leikende vennskap. 25. mai: Innskolingsdag på begge skolene. For de barna som skal begynne på skolen. Juni: Sommerfest. 8

9 4 Vurdering Vurdering er viktig for å sikre en god kvalitet på barnehagens arbeid. Gjennom barnehageåret vurderer vi fortløpende alt som skjer i barnehagen. Samspillet barna i mellom, mellom barna og personalet, og personalet imellom observeres og vurderes. Faglige og pedagogiske opplegg vurderes både fortløpende og etter endt periode. Vi ser på hva som fungerte bra og hva som kunne vært gjort annerledes. Dette bruker vi til videre planlegging. På en slik måte kan vi bli enda bedre. Vurdering og evaluering skjer både skriftlig og muntlig. Dette foregår på gruppemøte, ledermøter, personalmøter og planleggingsdager. På gruppemøtene er det de voksne i de aktuelle gruppene som er deltakere. På ledermøter deltar barnehagens 5 pedagoger samt virksomhetsleder. På personalmøter og planleggingsdager deltar hele personalgruppen. Brukerundersøkelse blant foreldra i barnehagen holdes jevnlig. Svarene her legges til grunn for å få en best mulig kvalitet på arbeidet i barnehagen. 5 Barns rett til medvirkning 5.1 Barnehageloven Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) 5.2 Barnehagens planer For oss kommer barns medvirkning til uttrykk ved at vi er tilstede sammen med barna i hverdagen. Med det mener vi at vi gjennom observasjoner, samtale, lek og andre felles aktiviteter skaper en fortrolighet og blir kjent med barnas ønsker og synspunkt. Vi jobber aktivt for å skape en åpen og fortrolig ramme. Ved å være aktivt sammen med barna, og ved å gi dem rom og tid, legger vi til rette for at barna blir hørt og tatt på alvor med sine meninger. Gjennom aktiv tilstedeværelse og anerkjennelse av barna gir vi dem medvirkning. 6 Faktaopplysninger 6.1 Plan for overgang barnehage skole Ålesund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barnehage og skole, slik at barna møter godt forberedt og trygge til skolestart. (Overgang barnehage barneskole, Ålesund kommune) 9

10 6.2 Barnehagens planer for overgang barnehage - barneskole For å gjøre overgangen fra barnehage til skole best mulig for det enkelte barn, samarbeides det tett mellom barnehagene og skolene på Ellingsøya. Der det er nødvendig med utvidet samarbeid mellom barnehage og skole, legges det til rette for det. En gang i uken har vi førskolegruppe. (Delfinklubb) Her jobber vi spesielt med skoleforberedende aktiviteter, og legger vekt på språk- og begrepstrening, samt selvstendighetstrening. Alle 5-åringene besøker 5-åringene i de andre barnehagene her på øya, og de inviteres på besøk til den skolen de skal begynne på. Slik legger vi til rette for at barna opplever at det er sammenheng mellom barnehage og skole. De blir kjent med skolene og de andre 5-åringene, og opplever disse som kjente og trygge. Dette ønsker vi skal føre til at de får en positiv avslutning på barnehagetiden og gleder seg til å begynne på skole. 6.3 Samarbeidsorgan For å få et best mulig helhetlig tilbud til det beste for barnet har barnehagen et godt samarbeid med andre institusjoner og tjenester. PPT Barneverntjenesten Helsestasjon Grunnskole Ungdomsskole (arbeidsuke for elever) Videregående skole (praksisplass for elever) Høyskole (Praksisplass for studenter ved barnehagelærerutdanningen). 6.4 Foreldremedvirkning Det er foreldrene som kjenner sitt barn best. God kontakt mellom hjem og barnehage er derfor viktig for å skape trygghet for barna. Vi ønsker en daglig kontakt med foreldrene i bringe/hentesituasjonen. Det er viktig å skape gjensidig tillit, slik at vi kan snakke om det som angår barnet. Det er viktig at vi får informasjon om plutselige forandringer i barnets liv, for eksempel flytting, dødsfall, skilsmisse etc. Dette er ting som kan påvirke barnet, og da er det greit at vi vet om det. Det er imidlertid viktig at ting ikke sies over hodet på barnet. Ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer. En til to ganger pr. år innkalles det til foreldresamtale angående det enkelte barn. Dersom noen ønsker samtale med oss utover dette, ber vi om at dere tar kontakt. Dersom det er ting angående barnet vi trenger å ta opp med dere, kaller vi inn til samtale. Foreldrene sikres medvirkning i barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd, samarbeidsutvalg, foreldremøter og brukerundersøkelser. Foreldremøtene gjennomføres både som fellesmøter med alle foreldre tilstede og ved gruppevise møter. 10

11 I tillegg til ett felles foreldremøte for alle foreldre, har vi hver høst et eget foreldremøte for foreldre som er ny i barnehagen. Her informeres det om barnehagen som virksomhet, hva foreldrene kan forvente av oss, og hva vi forventer av dem. Det blir god tid til samtale og spørsmål Barnehagens foreldreråd består av alle foreldrene. Barnehagens samarbeidsutvalg (SU) består av foreldrerepresentanter og representanter fra personalet. Styrer er eiers representant. Hver måned sender hver enkelt gruppe ut månedsplaner og månedsbrev. Hvert år deles det ut årsplan. 7.0 Praktiske opplysninger 7.1 Mat i barnehagen I barnehagen har vi smørelunsj 4 dager pr. uke. Dette er en del av barnehagens pedagogiske opplegg, og de får smøre sin egen mat. Alle barnegruppene har varmmat en gang i uka. Ofte lages den i Grillhuset vårt. Frukt og melk får barna hver dag. Yoghurt serveres en gang pr. uke. Barnas bursdager feieres med juice til drikke og bedre pålegg enn ellers. I samlingen denne dagen er det bursdagsbarnet som er i fokus Kostpenger i de kommunale barnehagene Det er vedtatt en felles ordning for kostpenger i de kommunale barnehagene i Ålesund. Ellingsøy barnehage har valgt følgende ordning: Servering av et lunsjmåltid pr. dag + frukt + melk + litt ekstra godt ved bursdagsfeiringer. De av barna som spiser frokost på barnehagen må ha med denne selv. 7.3 Sykdom/fri Dersom barnet er sykt eller har fri, gi oss beskjed så tidlig som mulig. Barnet skal ikke være i barnehagen med feber, smittsomme barnesykdommer, oppkast/diarè m.m. Feber: Barn med feber skal ikke være i barnehagen. Kommunelegen anbefaler èn feberfri dag før barna kommer i barnehagen igjen. Diaré og oppkast: Da dette er veldig smittsomt, henstiller vi til at barnet da holdes hjemme i 48 timer etter at diare/oppkast er stoppet. NB: Ta hensyn til barnets allmenn tilstand før det kommer tilbake til barnehagen etter sykdom For å begrense smitte er vi i barnehagen bevisste på å ha god håndhygiene. Vi henger opp oppslag på ytterdøren når det går smittsomme sykdommer i barnehagen. Vi viser ellers til oppslag fra Kommuneoverlegen angående sykdom. 11

12 7.4 Levering og henting av barn Ved levering: Følg alltid barnet inn, og sikre deg at en av de ansatte har sett at barnet er kommet. Gi oss beskjed dersom barnet skal hentes av andre enn foresatte. Vi er pliktige til å holde barnet igjen til dere har gitt deres tillatelse til at andre enn dere henter. Parker ikke foran porten eller i rundkjøringen, men på parkeringsplassen. Slå av motoren på bilen når dere henter og bringer barna. Lukk alltid porten. 7.5 Hvem ringer vi? Om dere av en eller annen grunn er utilgjengelig for oss, gi oss da tlf. nr. til en annen vi kan kontakte om barnet skulle bli sykt, skade seg etc. NB: Oppgi alltid nye telefonnummer til barnehagen. 7.6 Merking av tøy Alt tøy må merkes med navn. Også sokker, truser etc. 8.0 Barnehagens åpningstid, planleggingsdager, ferier m.v. 8.1 Barnehagens dagsrytme Barnehagen åpner Frokost Frileik Aktiviteter ute/ inne Bleieskift/håndvask Samling Lunsj /m håndvask 12--à Sovetid/uteleik Fruktmåltid /m håndvask Bleieskift Frileik ute/inne Barnehagen stenger Måltider og sovetider tilpasser vi slik at dette blir best mulig for barna. 8.2 Barnehagens åpningstider Barnehagen er åpen alle hverdager fra klokka Barnas oppholdstid er maksimum 9 timer pr. dag. Vi holder åpent i julen og påsken, siste onsdag før påske stenger barnehagen kl 12. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Barnehagen holder mest sannsynlig sommerstengt i ukene 28, 29 og 30 i Ferieavvikling for barna Alle barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (fra1. aug til 1.aug.2016). Barna må ha minimum 3 uker sammenhengende ferie. Den 4. uken kan deles opp i enkelt dager. Barnehagen skal ha beskjed i godt tid før disse dagene tas ut. 12

13 8.4 Planleggingsdager Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Dette er dager som personalet bruker til planlegging, kurs og kompetanseheving. Barnehagen er da stengt for barna. Dato for disse finner du i punkt 3.5. Vi har enda ikke satt noen dato for den siste planleggingsdagen. Vi gir dere beskjed i god tid. Planleggingsdagene godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. 13

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan 2013-2014. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2013-2014. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2013-2014 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Innholdsfortegnelse 1. Informasjon om barnehagen 2. Dette bygger årsplan på 3. Verdigrunnlag 4. Pedagogisk innhold 5. Vurdering og dokumentasjon 6.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Løkkeberg barnehage Løkkeberg barnehage lokkebergbhg@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 918 05 816 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/lokkebergbarnehage/

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 1 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Buvollen barnehage 2. Kort om barnehagen 3. Barnehagens bemanning 4. Praktiske opplysninger. Åpningstid

Detaljer

Årsplan 2016. side 1 03.12.15

Årsplan 2016. side 1 03.12.15 Årsplan 2016 side 1 03.12.15 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

Lørensvingen barnehage

Lørensvingen barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Lørensvingen barnehage Lørensvingen barnehage annett.westad@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 23 42 33 95 (kontor), Mobil: 482 28 925 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sinsen-barnehageenhet-avdloeren/loerensvingen-barnehage-article211719-56114.html

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Liabakken barnehage Liabakken barnehage eva.bohn@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23 47 63 62 / 958 96 584 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/liabakken-barnehage/

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtatt av Kommunestyret den 24.05.11, Ks-11/20 Vedtektene gjelder for alle kommunale barnehager i Stor-Elvdal kommune, jfr. Lov om barnehager 7. 1.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

STORVOLLEN BARNEHAGE

STORVOLLEN BARNEHAGE STORVOLLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2018 [Skriv inn tekst] En god start for resten av livet En god start for resten av livet Innhold 1.0 INTENSJON MED ÅRSPLAN OG DENS FUNKSJON... 3 1.1 MÅL... 3 1.2 MENNESKELIGE

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplan 2016. Lærende organisasjon. www.malvik.kommune.no. Mostadmark barnehage. Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»?

Årsplan 2016. Lærende organisasjon. www.malvik.kommune.no. Mostadmark barnehage. Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»? www.malvik.kommune.no Årsplan 2016 Mostadmark barnehage Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»? «En tidlig morgenstund i Mostadmark» Lærende organisasjon Innholdsfortegnelse 1. Informasjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Årvoll barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke. progresjonsplan og kalender

Årvoll barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Årvoll barnehage Årvoll barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 22 65 78 09/ 23 43 96 70 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015

VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015 Måltrosten barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie Lahn

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE 2012 ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE Du har noe ingen andre har Ingen er som deg Du kan mye har litt av hvert å lære meg Glad for at jeg møtte deg. Åpen, nyskapende og samhandlende 1 INNHOLD s. 3 Innledning

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Scala Private Barnehage

Scala Private Barnehage Scala Private Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 adm@scalapbh.no 92 88 09 58 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål

Detaljer