Vinterdysenteri hos storfe erfaringer etter utbruddet 2011/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vinterdysenteri hos storfe erfaringer etter utbruddet 2011/2012"

Transkript

1 Vinterdysenteri hos storfe erfaringer etter utbruddet 11/12 SONRE STOE NAALAN 1, GURO SVEBERG 2, MARIA STOSTA 3 1 Inst. for husdyr- og akvakulturvitenskap/ Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2 Helsetjenesten for storfe/ TINE Rådgiving, 3 Institutt for produksjonsdyrmedisin/ Norges veterinærhøgskole Innledning Utbrudd av smittsom diaré hos voksne storfe forårsaket av bovint coronavirus (BCV) kalles vinterdysenteri og rammer som regel primipare dyr hardest. Sykdommen opptrer oftest fra november til mars. a øker smittepresset med tett oppstalling og dårligere luftsirkulasjon enn i sommermånedene. Typisk forløp er diaré som sprer seg raskt gjennom mesteparten av besetningen (mer enn 5 % av dyrene) i løpet få dager og forsvinner etter et par uker. Mortaliteten er lav (irksen et al., 2). Sykdommen starter ofte med feber, som etterfølges av andre tiltagende symptomer over et par dager. Avføringen blir gradvis løsere til vandig konsistens med grønn til svart farge og eventuelt blod. Enkelte dyr har lette buksmerter, nedsatt allmenntilstand og appetitt. Hoste og blodtilblandet neseutflod kan forekomme. Etter ti dager er som regel sykdomstegnene borte. Melkeproduksjon reduseres gjerne mellom % og 95 % i akuttfasen og stabiliserer seg omtrent 5 % lavere etter gjennomgått infeksjon (Tråvén et al., 1). Etter de alvorligste tilfellene siner kyrne av. Redusert melkekvalitet og jurhelse er beskrevet, i tillegg kan reproduksjon påvirkes av et BCV-utbrudd i besetningen (Beaudeau et al., ). Formålet med denne studien er å oppsummere utbruddet i 11/12 ved å sammenfatte informasjon om affiserte besetninger fra en spørreundersøkelse av Tine Øst og beskrive mer detaljert klinisk forløp og produksjonstap i tre utvalgte eksempelbesetninger. Utbruddet på Østlandet vinteren 11/12 e første mistankene om smittsom diaré ble meldt til Mattilsynet på Romerike i slutten av oktober 11. I en del av disse besetningene ble det tatt ut blodprøver for undersøkelse av titerstigning av serum-igg mot BCV. Senere ble prøver også tatt andre steder av Mattilsynet og Norges veterinærhøgskole (NVH). e aller fleste prøvene viste titerstigning for antistoffer mot BCV. Smittsom diaré spredde seg til alle fylker på Østlandet, og TINE Øst fikk melding fra 261 produsenter eller,6 % av besetningene (figur 1). Variasjonene i andel smittede besetninger mellom kommunene var store, også nabokommuner. Utover vinteren kom det rapporter om affiserte områder på Vestlandet, Trøndelag og Nordland.

2 Figur 1. Geografisk utbredelse av de smittede besetningene som ble rapportert til TINE Øst. Spørreundersøkelse i regi av TINE Øst 52 av 6 de forespurte produsentene besvarte spørreundersøkelsen fra TINE Øst. Basert på produsentenes opplysninger ble gjennomsnittlig 63 % av kyrne i besetningene syke (figur 2). Blodig diaré forekom i % og respirasjonssymptomer i % av besetningene. 85 % rapporterte om redusert melkeytelse, med gjennomsnittlig % lavere produksjon på besetningsnivå (figur 4). Alle besetningene hadde symptomer blant voksne og lakterende dyr, mens 38 % hadde symptomer blant ungdyr og % hos kalv. Veterinær eller inseminør ble antatt å ha introdusert smitte i 34 % av besetningene, mens 9 % anså livdyr som introduksjonsfaktor i besetningen. Andre mulige smittekilder kunne være avløser og dyrebil. Undersøkelsen ble besvart like etter at utbruddet ble registrert i besetningene, og reflekterer derfor bare starten av sykdomsperioden. 14 Antall besetninger % 11-% 21-% 31-% 41-5% 51-6% 61-7% 71-8% 81-9% 91-% Affiserte dyr i besetningen Figur 2. Andel dyr som ble affisert i besetninger med utbrudd av vinterdysenteri basert på produsentens egne vurderinger i akuttfasen.

3 Antall besetninger % 11-% 21-% 31-5% Redusert melkeytelse i besetningen Figur 3. Grad av redusert melkeytelse i besetninger med utbrudd av vinterdysenteri basert på produsentens egne vurderinger i akuttfasen. Utbrudd i tre besetninger i NVHs praksisdistrikt Fire melkeprodusenter i praksisområdet til NVH fikk utbrudd av vinterdysenteri, med svært ulike forløp og konsekvenser. Alle fire besetningene ligger langs samme fylkesvei innenfor to kilometers avstand. NVH besøker tre av disse jevnlig. Besetning 1 Besetningen hadde i 11 34,9 årskyr med gjennomsnittlig melkeytelse over kg. riftsbygningen er et løsdriftsfjøs med robot og kvote på 38 tonn. Melkedataene fra roboten viste at melkeytelsen først sank drastisk, samtidig var det vandig diaré i besetningen. To dager senere hadde enkelte individer blodig avføring og dessuten betydelig hoste med blodig neseutflod. Ingen dyr viste nevneverdig allmennpåkjenning. Forekomsten av hoste gikk raskt ned, men diaréen varte enda noen dager. eretter steg melkeytelsen og avføringen ble fastere. Serumparprøver viste titerstigning av BCV-antistoffer. BRSV-antistoffer ble også analysert, med negativt resultat. Basert på leveringsdata fra TINE ble det estimert et produksjonstap på 5 kg melk for de første ti dagene. eretter økte melkeproduksjonen, men den var fortsatt subnormal en måned senere. Eksempelvis fikk to kyr i fjerde laktasjon estimert en produksjonsreduksjon med henholdsvis 5 % og 38 % i forhold til foregående laktasjon (figur 4). Flere andre kyr viste rundt % produksjonsreduksjon. Besetning 2 En uke etter første utbrudd kom meldingen fra den neste smittede besetningen. I 11 hadde besetningen 21,6 årskyr på bås og melkekvote på 167 tonn. Besetningen har generelt mye kryssende trafikk og dårlig smittesluse. Her kom de alvorligste kliniske tilfellene. To kyr var så sterkt påkjent og dehydrert at de fikk væskebehandling. Alle andre kyr var tydelig affisert med nedsatt allmenntilstand og vandig diaré med blod. Blod- og fæcesprøver fra de to behandlede kyrne var negative for salmonella, men viste titerstigning for antistoffer mot BCV. e to behandlede kyrne sinet seg av etter gjennomgått infeksjon. Informasjon fra kukontrollen viste at andre kyr i fjøset også hadde betydelig nedsatt melkeytelse en måned etter utbruddet. en første uka etter utbruddet var det redusert melkeleveranse tilsvarende,5 % av kvota. eretter steg produksjonen og stabiliserte seg på et lavere nivå enn før utbruddet. Laktasjonskurver fra besetningen viste en tydelig reduksjon etter utbruddet, men de fleste stabiliserte seg rundt utgangsnivået før utbruddet (figur 4).

4 Besetning 3 Ni dager etter det første utbruddet kom det siste utbruddet i en økologisk besetning med,2 årskyr på bås og melkekvote på 1 tonn. Økologisk melk hentes på en annen melkerute enn for de andre besetningene. yrene viste få kliniske tegn, men tre lakterende kyr hadde diaré med blod i omtrent tre dager. Noen kviger hadde blod i ellers normal avføring. et ble ikke tatt prøver for antistofftesting mot BCV. Fem dager etter utbruddets start var det melkeveiing. agsproduksjonen på 327 kg melk, mot forventet 6 kg, tilsvarer et produksjonstap på 19 %. Størst var reduksjonen for kyr i første laktasjon. Typisk for laktasjonskurvene er at de faller raskt (figur 4). For hver av de første to ukene etter utbruddet var det et tap i melkeproduksjonen tilsvarende,5 % av kvoten. øgnytelse i liter melk A 4. laktasjon øgnytelse i liter melk B 4. laktasjon ager etter kalving i dagers intervaller ager etter kalving i dagers intervaller C 1. laktasjon 2. laktasjon 2. laktasjon øgnytelse i liter melk øgnytelse i liter melk ager etter kalving i dagers intervaller ager etter kalving i dagers intervaller E 1. laktasjon øgnytelse i liter melk ager etter kalving i dagers intervaller Figur 4. Laktasjonskurver for fem kyr fra de beskrevne besetningene. u A og B er fra besetning 1, ku C besetning 2 og u og E besetning 3. indikerer kalving og indikerer når i laktasjonen smittsom diaré rammet besetningen. iskusjon Produksjonstap Flere av områdene som ble rammet av smittsom diaré har konsentrert kalving på høsten. ermed kommer laktasjonstoppen fra desember til februar, som er den typiske tiden for vinterdysenteri. Besetningene i NVHs praksisområde hadde til 5 % redusert dagsproduksjon i akuttfasen. Gjennomsnittlig melker ei ku 7 liter i året og rammes hun av vinterdysenteri, vil hun ut fra tidligere beregninger produsere fem prosent mindre gjennom hele laktasjonen inkludert produksjonsfallet i akuttfasen (Tråvén et al., 1). Årsproduksjon blir 665 liter. Målprisen for melk var 4,73 kroner per liter (Noteringspris for melk, 12), som synliggjør et tap på 165 kroner

5 per årsku. I denne studien ble gjennomsnittlig 63 % av melkekyrne syke. En gjennomsnittsbesetning med 21,9 årskyr taper dermed kroner (Føretak med mjølkekvote 1-11). Med 7 årskyr med gjennomsnittsytelse på liter vil tapet være over kroner. Øvrige konsekvenser av vinterdysenteri Redusert melkeytelse utgjør en del av det økonomiske tapet for produsentene. årligere jurhelse, melkekvalitet og fruktbarhet er andre konsekvenser av et utbrudd med vinterdysenteri (Beaudeau et al., ). Undersøkelser basert på data fra det beskrevne utbruddet tyder på at det også er tilfellet her (Østerås, 12). alver kan få redusert helse etter et utbrudd. Utgiftene til veterinær, fôr og stell øker. Utbruddene er derfor dyrevelferdsproblem som også gir produsentene et utrivelig arbeidsmiljø. Totalkostnaden er langt større enn tapt melkeleveranse, men foreløpig finnes det ingen beregninger av disse tapene. onklusjon I det beskrevne utbruddet illustreres redusert melkeytelse og et betydelig økonomisk tap i akuttfasen. Langtidseffekter på grunn av varig redusert melkeproduksjon, nedsatt mjølkekvalitet, jurhelse, fruktbarhet, kalvehelse og andre faktorer kommer i tillegg. Et sykdomsutbrudd er et dyrevelferdsproblem som gir et utrivelig arbeidsmiljø. isse negative konsekvensene av et vinterdysenteriutbrudd er så store at man vanskelig kan forsvare ikke å gjøre sitt beste for å unngå smittespredning. erfor bør dette motivere til en innsats for å motarbeide dette. Referanser Beaudeau, F., A. Ohlson og U. Emanuelson.. Associations between bovine coronavirus and bovine respiratory syncytial virus infections and animal performance in Swedish dairy herds. Journal of airy Science 93: irksen, G., H.-. Gründer og M. Stöber. 2. Innere Medizin und Chirurgie des Rindes. Vol. 4. Parey Buchverlag. Føretak med mjølkekvote Statens landbruksforvaltning, https://www.slf.dep.no/no/statistikk/utvikling/melkekvote/foretak-med-kvote. Noteringspris for melk. 12. TINE Råvare, Tråvén, M.,. Näslund, N. Linde, B. Linde, A. Silván, C. Fossum,. O. Hedlund og B. Larsson. 1. Experimental reproduction of winter dysentery in lactating cows using BCV comparison with BCV infection in milk-fed calves. Veterinary Microbiology 81: Østerås, O. 12. Personlig meddelelse.

Dyrevelferd hos storfe i automatiserte løsdriftsfjøs

Dyrevelferd hos storfe i automatiserte løsdriftsfjøs Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8 Nr. 114/2013 Dyrevelferd hos storfe i automatiserte løsdriftsfjøs En studie av atferd, reinhet, helse- og produksjonsparametere i overgangen fra båsfjøs til løsdrift

Detaljer

BoVIlIS BoVIPaSt RSP Vet. e N PN eum o NIVakSINe for alle. Drektige kyr. Unge kalver

BoVIlIS BoVIPaSt RSP Vet. e N PN eum o NIVakSINe for alle. Drektige kyr. Unge kalver Melkekyr Kjøttfe Drektige kyr Unge kalver fra 2 ukers alder BoVIlIS BoVIPaSt RSP Vet. e N PN eum o NIVakSINe for alle Vaksine mot sykdom forårsaket av BRSV, PI-3 og Mannheimia (Pasteurella) haemolytica

Detaljer

Fra bås til robot: Hvordan lykkes med produksjon og økonomi i endringsfasen?

Fra bås til robot: Hvordan lykkes med produksjon og økonomi i endringsfasen? Fra bås til robot: Hvordan lykkes med produksjon og økonomi i endringsfasen? Anne M Jervell 1 og Bjørn Gunnar Hansen 2 1 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 TINE Rådgivning Introduksjon For 20 år

Detaljer

Takk til alle som har bidratt og gjort denne oppgaven gjennomførbar! Institutt for matematiske realfag og teknologi UMB Ås, 15.05.

Takk til alle som har bidratt og gjort denne oppgaven gjennomførbar! Institutt for matematiske realfag og teknologi UMB Ås, 15.05. Et optimalisert husdyrbygg for melkeproduksjon, med spesielt hensyn på mekanisering og logistikk under norske forhold An optimized livestock building for milk production, with simultaneous consideration

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Veterinærers syn på kalvehelse og -velferd i økologisk melkeproduksjon i Norge

Veterinærers syn på kalvehelse og -velferd i økologisk melkeproduksjon i Norge 394 F a g a r t i k k e l Veterinærers syn på kalvehelse og -velferd i økologisk melkeproduksjon i Norge Denne artikkelen beskriver hvordan norske veterinærer vurderer kalvers helse, velferd, oppstalling

Detaljer

Økonomien på store mjølkebruk

Økonomien på store mjølkebruk NOTAT 2010 18 Økonomien på store mjølkebruk En undersøkelse av økonomien på bruk med 30 70 årskyr for regnskapsåra 2006-2008 Knut Krokann Serie Notat Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Økonomien på store mjølkebruk

Detaljer

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Utbruddsrapport Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samarbeidspartnere... 3 Sammendrag... 3 Introduksjon...

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

Nr. 03 2010 Årg. 01. Aktuelt fra Veterinærinstituttet. Et år etter pandemien Styrker MRSA-overvåkning Utryddet Bovin virusdiaré

Nr. 03 2010 Årg. 01. Aktuelt fra Veterinærinstituttet. Et år etter pandemien Styrker MRSA-overvåkning Utryddet Bovin virusdiaré Nr. 03 2010 Årg. 01 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Et år etter pandemien Styrker MRSA-overvåkning Utryddet Bovin virusdiaré Aktuelt fra Veterinærinstituttet Bladet Argus er et populærvitenskapelig magasin

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden en litteraturstudie

Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden en litteraturstudie 211 Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden en litteraturstudie I melkeproduksjon er det vanlig å ta kalven vekk fra mora kort tid etter fødselen. Dette kan være fordelaktig

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Veileder for velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv

Veileder for velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv Veileder for velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv Velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv er en samling av sjekkpunkter for en systematisk gjennomgang av kalvers velferd (helse inkludert) på besetningsnivå. Protokollen

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 2015 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman-Herrador Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke.

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Side 1 av 11 Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Bakgrunn Forordning 213/2009 pkt. 2.1.1. åpner for at kompetent myndighet

Detaljer

Introduksjon. Forfattere Merete Hofshagen, veterinær, Dr.scient., Veterinærinstituttet. Karin Nygård, veterinær, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Introduksjon. Forfattere Merete Hofshagen, veterinær, Dr.scient., Veterinærinstituttet. Karin Nygård, veterinær, Nasjonalt folkehelseinstitutt Innhold Introduksjon Informasjonskilder Salmonellose Campylobacteriose Yersiniose Listeriose Infeksjon med E. coli O157 og lignende bakterier Tuberkulose Brucellose Trikinose Ekinokokkose Toksoplasmose

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sykkelundersøkelse 2014 Region vest Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sammendrag Totalt 58 prosent hadde syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året. Bergen har lavest sykkelandel

Detaljer

Rapport. Kostnader ved sykefravær. Forfatter(e) Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-04

Rapport. Kostnader ved sykefravær. Forfatter(e) Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-04 - Åpen Rapport Kostnader ved sykefravær Forfatter(e) Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-04 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314

Detaljer

Hvordan varierer timeforbruket av strøm i ulike sektorer?

Hvordan varierer timeforbruket av strøm i ulike sektorer? Hvordan varierer timeforbruket av strøm i ulike sektorer? Økonomiske analyser / Hvordan varierer timeforbruket av strøm i ulike sektorer? Torgeir Ericson og Bente Halvorsen Størrelsen på forventet forbruk

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer