Innhold. Fondsfinans...2. Årsberetning for Regnskap med noter...7. Revisjonsberetning...15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Fondsfinans...2. Årsberetning for 2010...3. Regnskap med noter...7. Revisjonsberetning...15"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Bildet bak på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu «Den glade vandrer» og tilhører Eidsbugarden Hotell, men ble kjøpt av Fondsfinans og åpnet som DNT-hytta i Fondsfinans er fortsatt eier av hytta, men den leies ut for 1 kr pr. år til DNT Oslo og Omegn. Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere noen av Norges viktigste eksportvarer (olje, aluminium, laks og gass). For de fire råvarene økte prisene i norske kroner i 2010 og bidro derfor positivt til verdiutviklingen på Oslo Børs samme år. Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) steg i 2010 med 18 %.

3 Innhold Fondsfinans Årsberetning for Regnskap med noter Revisjonsberetning

4 Fondsfinans Fondsfinans er et kunnskapsbasert verdipapirforetak med langsiktig verdiskapning for kundene som mål. Fondsfinans har som forretningsidé å være et selvstendig og ledende verdipapirforetak forankret i Norge og det norske verdipapirmarkedet. Selskapet skal ha høy integritet og etisk standard, en solid kapitalbase og lav risikoprofil. HISTORIKK Fondsfinans ble stiftet i 1950, og er i dag Norges eldste fondsmeglerselskap. Styreformann, Erik Must, overtok selskapet sammen med Kjell Chr. Ulrichsen i Ulrichsen er nå styremedlem i Fondsfinans, men har siden 1996 ikke lenger eier interesser i selskapet. Fra 1. januar 1995 ble virksomheten innad organisert som et partnerskap (Indre Selskap). 33 partnere har et samlet kapitalinnskudd på 25 mill. Fondsfinans ASA, som eies 100 % av Erik Must AS, er ansvarlig deltaker i det Indre Selskap med et kapitalinnskudd på 75 mill. ADMINISTRASJON - MEDARBEIDERE Selskapet ledes av administrerende direktør Nils Erling Ødegaard (53). Ødegaard er utdannet siviløkonom fra NHH og har en Master i Economics fra University of California. Han begynte i selskapet i 1990 etter syv år i Den norske Creditbank. Ødegaard har arbeidet som meglersjef fra 1995 til 1997 og også leder av rådgivnings virksomheten. Fondsfinans hadde 59 medarbeidere gjennom år 2010 i Oslo og 4 medarbeidere i New York. Av disse var 48 i markedsrettet arbeid. En rekke nyansettelser de siste årene har tilført selskapet betydelig kompetanse. De fleste av våre medarbeidere har høyskole- eller universitetsutdannelse. Flere har tilleggsutdannelse, bl.a. fondsmeglereksamen eller autorisert finansanalytiker. De aller fleste har lang erfaring fra bransjen eller finansiell sektor forøvrig. Mange har i tillegg bakgrunn fra industri, offentlig forvaltning og konsulentbransjen. Fondsfinans legger vekt på å være en teambasert arbeidsplass med fokus på kvalitet, trivsel og sosial sikkerhet. Firmaets medarbeidere har i en årrekke engasjert seg i eksterne råd og utvalg. VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: Aksje-, derivat- og obligasjonsmegling Analyse Prosjekter og finansiell rådgivning Vårt heleide datterselskap i New York er primært et salgskontor for våre analyser og de øvrige produkter vi tilbyr i Oslo. I løpet av de siste fem år har firmaet gjennomført rådgivningsoppdrag, børsintroduksjoner, spredningssalg, fusjoner, salg og andre egenkapitaltransaksjoner med en samlet transaksjonsverdi på ca 64 milliarder. SOLIDITET Fondsfinans hadde pr. 31. desember 2010 en egenkapital på 93,5 mill. (inkl. pensjonsfond). Sammen med partner innskuddet (ansvarlig lån) på 25 mill. utgjør samlet ansvarlig kapital 118,5 mill. Kapitaldekningen var 20,24 % ved årsskiftet mot lovens minimumskrav på 8 %. Erik Must AS, som eier 100 % av aksjene i Fondsfinans ASA, hadde pr. 31. desember 2010 en bokført egenkapital på mill. I tillegg til investeringer i Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA hadde Erik Must AS med datterselskapene Fondsavanse AS (100 % eierskap) og Must Invest AS (87% eierskap) pr noterte verdipapirer til en markedsverdi på mill. I summen inngår børsverdien av datterselskapet Gyldendal (85% eierandel) med 599 mill. Konsernet utenom Gyldendal har ingen rentebærende gjeld. 2

5 Årsberetning for 2010 Fondsfinans viktigste suksessfaktorer er langsiktige kunderelasjoner, dyktige medarbeidere, riktige holdninger og en god bedriftskultur. Fondsfinans er ikke, og skal heller ikke bli, som andre verdipapirforetak. Vårt fokus er norsk næringsliv og utvikling av lønnsomme norske selskaper som gir aksjonærene en god avkastning. Fondsfinans er opptatt av å bidra til økt verdiskapning og har ambisjoner om å være en sentral aktør i norsk finansnæring, som er viktig for utvikling av økt verdiskapning i næringslivet forøvrig. Selskapets målsetting er å kombinere finansiell og strategisk rådgivning, og dets nærhet til norsk næringsliv gir grunnlag for en unik forståelse av norske selskaper og deres rammebetingelser. I annenhåndsmarkedet ønsker Fondsfinans spesielt å fokusere på utvalgte bransjer og aksjer, med ambisjoner om å videre utvikle selskapets investerings- og analysemetoder til å bli ledende innen bransjen. Verdipapirvirksomhet er kunnskapsbasert, og markedet stiller økte krav. Fondsfinans er derfor mer enn noen gang opptatt av å rekruttere og beholde de beste med arbeiderne. Kompetanseutvikling er en forutsetning for at de dyktigste medarbeiderne forblir best. Riktige holdninger og en god bedriftskultur er avgjørende for høyest mulig kvalitet på våre tjenester. Markedet preges av en stadig hardere konkurranse. Det øker kravene til innsats og hardt arbeide fra våre medarbeidere og en ubetinget vilje til å gjøre det ytterste for å tilfredsstille kundenes ønsker, og levere tjenester av høyeste kvalitet. Langsiktighet, utholdenhet og tålmodighet i alle sammenhenger er grunnleggende verdier og holdninger i Fondsfinans. Langsiktige kunderelasjoner forutsetter etterlevelse av høye etiske standarder. RESULTAT OG FINANSIELL STILLING Fondsfinans hadde totale driftsinntekter på 116,2 mill. i Drifts resultatet ble på 4,2 mill. mot 3,7 mill. i Det ble utbetalt godtgjørelse til partnere med i alt 40,9 mill. Ordinært resultat før skatt ble 1,9 mill. Selskapets driftskostnader (eks. bonus og avsetninger til tap) økte med ca 10 mill. til 64 mill. grunnet flere ansettelser og økte investeringer innen IT og systemer. Fondsfinans samlede aktiva økte fra 236,9 mill. ved årets begynnelse til 283,1 mill. ved årets utgang. Samlet ansvarlig kapital utgjorde 118,5 mill., herav egenkapital 93,5 mill. Dette tilsier en kapitaldekning iht. kapitalkravforskriften på 20,24 % sammenlignet med lovens minimumskrav på 8%. I samsvar med regnskapslovens krav bekreftes det at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningene om fortsatt drift. Årlig avkastning Oslo Børs All Share Index 80 % 60 % 40 % 20 % 0-20 % -40 % -60 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0-10 % 12 % 31 % 29 % % 16 % Oslo -28 % 44 % 49 % 2 % -13 % % 23 % 13 % -25 % Stockholm S&P % 48 % 39 % 33 % 22 % 13 % Utvalgte landsindekser 2009 og % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 9 % FTSE Norske delindekser 2009 og % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 55 % 16 % 127 % 24 % 95 % 16 % 17 % 4 % Alle aksjer Finans Grunnfornd Industri 47 % 12 % Energi 24 % 16 % DAX 102 % IT -53 % 10 % 55 % 16 % % % Nikkel Emisjoner på Oslo Børs bn 7,6 9,0 21,5 11,4 14,4 43, ,5 5,6 6,7 9, ,4 15, % 56,9 58,2 52,0 12 % SMB 61,

6 MARKEDSUTVIKLINGEN I 2010 OG UTSIKTENE FOR 2011 Mens 2008 var et katastrofalt dårlig år (hovedindeksen ned 54 %) og 2009 var et meget godt år (indeksen opp 65 %), ble indeksens endring i 2010 noe mer moderat, opp 18,4 %. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at dette i et historisk perspektiv er en meget god avkastning var et år med store svingninger gjennom året. Børsverdien sank i syv av årets tolv måneder. Året begynte med frykt for «double dip», dvs en ny merkbar global økonomisk nedtur kort tid etter finanskrisen i Innstrammingstiltak i den største vekstmotoren i verden, Kina, bidro til å forsterke frykten. Imidlertid kom det flere gode makrotall, så frykten avtok. Men så oppstod det ny usikkerhet i markedene pga problematiske statsfinanser, først i Hellas, men etter hvert ble det klart at Italia, Portugal, Spania og Irland også har betyd elige problemer. Problem ene satte euro-samarbeidet på en hard prøve, men ved hjelp av ulike tiltak fikk man etter hvert roet markedene. På sen sommeren/ tidlig høst kom optimismen tilbake i markedet. I september steg indeksen 9 %. Desember ble den beste måneden i 2010 med en oppgang på hele 11,5 %. Den svakeste måneden var mai med en nedgang på 10,1 %. I 2010 var både den svenske (+25 %) og den danske børsen (+33 %) bedre enn den norske. Den norske børsen var imidlertid bedre enn de store internasjonale børsene; USA steg 15 % (Standard&Poor 500), Europa steg 13 % (Bloomberg 500), mens Japan falt 1,5 % (Nikkei 225) (alt i lokalvaluta). De fleste sektorene på Oslo Børs viste oppgang året sett under ett. De to beste sektorene var de to forbruksvaresektorene (Consumer Staples og Consumer Discretionary) som begge steg over 50 %. Financials steg 24 %. Dårligste sektorer var Industrials (+4%), Utilities (+3%) og Health care (-4%). En rekke råvarer steg betydelig i Rogers råvareindeks steg hele 17 % i 2010 (i USD). Det er særlig energi- og matvareprisene som dro prisene opp. Oljeprisen svingte mellom 70 og 95 USD pr fat i 2010 og endte året godt over 90 dollar pr fat. Det er en oppgang på 20 % (i USD) fra årets begynnelse. Kullprisen steg omtrent 50 %. Det samme gjorde mais og hvete, mens kaffe steg hele 77 % (i USD). Økningen i matvarepriser gir grunnlag for frykt for sosial uro i en del fattige land. Omtrent to tredjedeler av selskapene notert på Oslo Børs og Oslo Axess viste positiv verdiutvikling i Åtte selskaper mer enn doblet verdien. Best var Oslo Axess-selskapet PCI Biotech som steg hele 380 %. I den andre enden finner vi Hjellegjerde, Green Reefers og Reservoir Exploration Technology som alle opplevde verdifall over 90%. Blant børsens største selskaper var DnB, Yara og Telenor best med en verdistigning på hhv 34 %, 31 % og 20 %. Statoil var tilnærmet uendret, og Norsk Hydro falt 4 %. Omsetningen på børsen økte ca 20 % i 2010 sammenlignet med 2009, men er fortsatt på lave nivåer i forhold til før finanskrisen. I gjennomsnitt ble det handlet aksjer for i overkant av 7 milliarder per dag i 2010, som likevel er rundt halvparten av dagsnivået fra Den utenlandske eierandelen økte fra 34,0 % ved årets begynnelse til 34,9 % ved årets slutt. Emisjonsaktiviteten var høy. Selskapene på Oslo Børs og Oslo Axess hentet til sammen 61, 9 mrd. Dette inkluderer betydelige nedsalg i Statoil Fuel & Retail og Gjensidige. Den største emisjonen ble gjort av Norsk Hydro som hentet 10 mrd i forbindelse med oppkjøpet av aluminiumsvirksomheten i brasilianske Vale. SAS og REC gjennomførte også store emisjoner ( 4 mrd hver). Den nedgangskonjunkturen som begynte i 2008 og varte langt ut i 2009, gjorde at 2009 var det svakeste året for verdensøkonomien siden derimot ble et år med forholdsvis høy økonomisk vekst i verden. Veksten anslås til å ha vært i området 4,7 4,9 %. Fortsatt god vekst i Kina var en av årsakene til den gode utviklingen, men også en rekke andre land viste solid vekst i fjor. Den gode utviklingen verdenskonjunkturen er inne i ser ut til å fortsette, og i 2011 tror vi veksten blir omtrent 3,5 % som har vært gjennomsnittet de siste 40 årene. Utsiktene for 2011 fremstår som gode, med et forsatt moderat priset aksjemarked, samtidig som det er god makro økonomisk fremgang både i Vesten og de fremvoksende økonomiene. Både makroøkonomiske tall og sentimentindikatorer viser god fremgang. Markedene så langt i 2011 har vært preget av «hendelser», som jordskjelvet i Japan med fare for radioaktiv lekkasje samt politisk uro i Nord-Afrika og i Midt-Østen. Denne uroen har også ført til sterk stigning i oljeprisen som per dato er rundt USD 120 per fat, opp nærmere 30% i årets tre første måneder. Samtidig har det fortsatt å komme frem gode makroøkonomiske tall, slik at børsene på nåværende tidspunkt likevel er opp i år, til tross for de vesentlig negative hendelsene. Vi holder det som mest sannsynlig at effekten på resten av verdens økonomiske utvikling vil være begrenset av uroen i Midt-Østen og jordskjelvet, og fortsetter å tro på fundamental makroøkonomisk frem gang i 2011 som vil gi vekst i selskapsinntjeningen og positiv børsutvikling. Norway Interest rates Prosent 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Prosent 8,0 Norge Europa US Yield 10-year government bonds 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Norge Europa US Kilde: Bloomberg Central Bank rates Prosent 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Norge Europa US Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg 4

7 VIRKSOMHETEN Megling aksjer, obligasjoner og derivater Året 2010 var i likhet med 2008 og 2009 et volatilt år i kapitalmarkedene. Den betydelige oppgangen i 2009 ble etterfulgt av et år preget av fokus på statsfinanser, spesielt i Europa. Oslo Børs (OSEBX) var opp 18 %, noe som isolert sett er meget bra, men aksje- og rentemarkedene gikk gjennom et år preget av store etterskjelv fra finanskrisen. Det økte fokuset på funding situasjonen i Europa, og da spesielt Irland, resulterte i et betydelig fall i markedet i mai/juni. Fallet ga betydelige muligheter for investorer som holdt hodet kaldt og kjøpte seg opp gjennom sommeren. Omsetningen på børsen økte ca 20 % i 2010 sammenlignet med Omleggelsen til mindre tick-size og økt bruk av datamaskiner/ high-frequency trading gjorde Oslo Børs til et mer krevende marked å navigere. I løpet av 2010 gjorde vi betydelige investeringer i infrastruktur, blant annet et «smart-order router» system som muliggjør fortsatt best execution i et marked der stadig mer volum omsettes på alternative markedsplasser. Derivatomsetningen på Oslo Børs viste en moderat økning på 1,3 % til ca 13,6 millioner kontrakter i Omsetningen i aksjeforwards økte med nesten 25 % til ca 1,5 millioner kontrakter. Dette er i tråd med utviklingen i Fondsfinans, hvor vi ser en stadig økende bruk av aksjeforwards. Av andre derivatrelaterte produkter er det særlig ETF er (Exchange Traded Funds) som utmerker seg. Det er i den senere tid børsnotert en rekke gearede fond hvor investorer kan posisjonere seg for oppgang eller nedgang i enkeltaksjer, indekser eller råvarer. Sett i forhold til utviklingen i bransjen generelt, er vi rimelig tilfredse med utviklingen i inntektene på aksjemegling som viste en liten oppgang sammenlignet med Fondsfinans hadde 15 kundemeglere gjennom Vi styrket obligasjonsteamet betraktelig gjennom 2010 med ansettelsen av to obligasjonsmeglere og en kredittanalytiker. Økt fokus på obligasjoner som satsingsområde resulterte i en nær sagt dobling av inntektene på obligasjoner i Av større transaksjoner kan nevnes 450 millioner emisjon i ny fondsobligasjon for Sparebanken Vest. Vi ser en betydelig vekst i obligasjonsmarkedet, og vi er markant bedre posisjonert for å ta del i denne veksten i 2011 etter de grepene som ble tatt i I 2010 jobbet vi videre med utviklingen av vårt New York kontor. Vi er fornøyde med hvordan vårt produkt blir mottatt i det amerikanske investormarkedet. I november arrangerte vi blant annet et meget vellykket sjømatseminar. Vi ser frem til at dette blir en årlig tradisjon. Pr i dag er det fire ansatte ved kontoret vårt i New York, og vi ser for oss fortsatt vekst. Analyse Det har vært noen utskiftninger i analyseteamet i 2010, og vi er blitt styrket spesielt innen energisektoren. Det har skjedd gjennom ansettelse av en analytiker med bred erfaring innen analyse av energimarkedene og en nyutdannet junioranalytiker med kinesisk bakgrunn. I tillegg har vi styrket analyse av shippingselskapene med erfaring fra skipsmegling. Ved inngangen til 2011 har vi dessuten ansatt to junioranalytikere innen sjømatområdet og generell retail. Flere av analytikerne fikk i 2010 gode plasseringer i Prosperas analytikerranking. I Thomson/Reuters Starmines kåringer fikk vi pris for best stockpicking i Norden på grunnlag av våre estimater innen bank/finans. Analyseavdelingen består av 12 analytikere med variert faglig og yrkesmessig bakgrunn: 10 er siviløkonomer, 1 er sosialøkonom og 1 medisiner. Avdelingen har et sterkt fokus på energiog shippingrelaterte selskaper. 5 av analytikerne dekker selskaper relatert til disse sektorene. Men vi har som nevnt også økt satsingen på sjømat, gjennom ansettelse av en junioranalytiker. Vi vil da oppnå en bredere dekning av denne sektoren. I tillegg dekkes IT/telecom, media/konsumbank/finans, farmasi/ biotech og «small cap» selskaper av hver sin analytiker. Fondsfinans har analysedekning av 59 selskaper med fullt produktspekter. Vi dekker 37 av de største og mest likvide selskapene som inngår i OSEBX-indeksen. Disse selskapene utgjør ca 91 % av indeksens markedsverdi. Fondsfinans analysevirksomhet er fundamentalt basert, med hovedfokus på selskaper med identifiserbare omsetningsog inntjeningsdrivere. I 2010 arrangerte vi en to-dagers konferanse i New York i samarbeid med Intrafish og Upstream med meget god deltagelse fra amerikanske investorer. Det ble en «sjømatdag» der Marine Harvest, Cermaq og Multiexport ble presentert av sine toppledere. På oilservice dagen hadde vi interessante innlegg med spesielt fokus på sikkerhet etter Macondo-ulykken i Mexico-gulfen. 5

8 I 2010 ble det fjerde «Nordic Renewable Energy Conference» arrangert med deltakelse fra en rekke større og mindre selskaper innen fornybar energi. Seminaret hadde et variert program, med god deltakelse fra norske og internasjonale investorer. Den syvende «Fertilizer Investor Conference» ble også denne gang lagt til London med deltakelse fra Yara, flere utenlandske gjødselsselskaper og analysebyråer. Prosjekter og finansiell rådgivning Det norske corporatemarkedet bedret seg i 2010 og Fondsfinans hadde flere gode transaksjonsoppdrag i løpet av året. De største oppdragene gjennom året var tilrettelegging av egenkapitalbevisemisjoner i Sparebanken Vest ( 618 mill.), emisjon av aksjer og obligasjon for Equinox Offshore ( 420 mill), rådgiving for Cermaq i forbindelse med salg av Mainstream Scotland til Morpol ( 350 mill.), rådgivning for Goodtech i forbindelse med fusjon med EIAB( 350 mill), emisjon i Norsun ( 250 mill), emisjon i Agrinos ( 179 mill), emisjon i Silver Pensjonsforsikring ( 150 mill), tilrettelegging og rådgivning for AF Gruppen ifm salg av Miljøbase Vats ( 120 mill) og emisjon 90 mill for PCI Biotech. I tillegg gjorde vi en rekke mindre oppdrag. Avdelingen består av tolv personer. Deltagelse i bransjefaglige organer Arne Lien er innvalgt i styret i Norges Fondsmeglerforbund. ANDRE FORHOLD Selskapets pensjonsforpliktelser er dekket i egen pensjonskasse. Fondsfinans Pensjonskasse ble lukket for nye medlemmer fra og med 1. januar Alle nyansatte blir gitt en innskuddspensjonsordning fra og med Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet har vært ubetydelig. Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets drift har ingen innvirkning på det ytre miljøet. Erik Must AS eier 100 % av aksjene i Fondsfinans ASA. Det har ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapets stilling etter regnskapsårets avslutning. Selskapets ledelse består nå kun av menn. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling og for å unngå diskriminering i virksomheten og styret. Fondsfinans er saksøkt av Herikla AS med krav om erstatning for tap oppstått som følge av investering i det polske selskapet Bio-Tech Ltd. Fondsfinans ble av Oslo tingrett dømt til å betale Herikla i erstatning ifm emisjon sommeren 2007, men ble frikjent i krav om erstatning ifm emisjon i Begge parter har anket saken inn for Borgarting lagmansrett. Fondsfinans og Wikborg & Rein som er vår juridisk medhjelper i denne sak, er av den oppfatning at tingrettens dom er feil og at vi har en god sak overfor Borgarting lagmansrett. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Styret foreslår følgende overskuddsdisponering: Konsernbidrag til morselskap Fra pensjonsfond Til annen egenkapital Årsresultat Oslo, den 20. april 2011 Styret i Fondsfinans ASA Erik Must Nils Erling Ødegaard Luciana Berger Styreformann Adm. direktør Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer 6

9 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og -kostnader Driftsinntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad og andre personalkostnader 5, Administrasjonsutgifter Avskrivning på varige driftsmidler Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansinntekter Kapitalutgifter DIS Fondsfinans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer Konsernbidrag Til pensjonsfond Til annen egenkapital

10 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 7 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Andre varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Overfinansiering pensjonsforpliktelser Investering i datterselskap Andre investeringer i verdipapirer Omløpsmidler Fordringer 10 Kundefordringer Fordringer på verdipapirforetak Andre kortsiktige fordringer Investeringer Markedsbaserte verdipapirer Sikringsforretninger Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 14,15,16 Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Pensjonsfond Sum egenkapital Annen ansvarlig kapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Kortsiktig gjeld 11 Leverandørgjeld Gjeld til verdipapirforetak Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kunder Betalbar skatt Forskuddstrekk Skyldige lønn og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den 20. april 2011 Styret i Fondsfinans ASA Erik Must Nils Erling Ødegaard Luciana Berger Styreformann Adm. direktør Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer 8

11 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter - - Ordinære avskrivninger Endring i kortsiktige fordringer Endring i kortsiktig gjeld eks skatter og konsernbidrag Endring i kortsiktige investeringer Endring overfinansiering pensjonsordning Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviterer Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer -1 Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

12 Noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk, regnskapsloven av sist endret med lov av , og tilfredsstiller kravene i Finansdepartementets forskrift av med endringer av 20. februar 2004 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak. Eventuelle endringer i presentasjonskrav til regnskapet er innarbeidet i tidligere års regnskap, slik at tallene er sammenlignbare. Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrive s ikke til virkelig verdi som følge av renteberegning. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Pensjonskostnader Fondsfinans har egen pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse. Ordningen gir medlemmene rett til framtidige pensjonsytelser basert på antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden. Se note 6. Fra og med vil pensjonsordning for nye ansatte i Fondsfinans ASA endres fra å være ytelsesbasert til innskuddsbasert. Verdipapirer Kortsiktige investeringer i verdipapirer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler består av finansielle instrumenter som er notert på regulert marked eller som er notert på OTC liste. De er vurdert til markedspris pr Andre finansielle instrumenter består av verdipapirer som ikke er notert på regulert marked eller på OTC liste. De er vurdert etter laveste verdis prinsipp for omløpsmidler. Langsiktige investeringer i verdipapirer Langsiktige investeringer i verdipapirer vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Handelsportefølje Egen beholdning av finansielle instrumenter som ledd i investeringstjenestevirksomhet er definert som handelsportefølje. Netto gevinst eller tap resultatføres blant driftsinntekter. Finansielle derivater Foretaket har interne rammer som tillater bruk av finansielle derivater for egen regning i begrenset omfang og først og fremst som ledd i risikoreduksjon. Børsnoterte derivater vurderes til markedsverdi, andre derivater vurderes til teoretisk verdi basert på Black & Scholes modell. Når sikringsforretningen gjøres mot verdipapirer i handelsportefølje inngår verdien av derivatene i fastsettelsen av markedsverdien på verdipapirene. Gevinst og tap på finansielle derivater resultatføres blant driftsinntekter. Valuta Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kurser pr Netto agio eller disagio resultatføres blant annen finanskostnad. Resultatposter i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonsdagens kurs. Avskrivning Avskrivning av varige driftsmidler følger saldoavskrivning da dette er vurdert som bedriftsøkonomisk korrekt. Godtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans Posten administrasjonsutgifter omfatter arbeidsgodtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans. Deltagernes kapitalgodtgjørelse er medtatt under finanskostnader. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsen. NOTE 2 FINANSIELL MARKEDSRISIKO Finansiell markedsrisiko for foretaket er hovedsakelig knyttet til to forhold: 1) Foretakets egenhandel og egenposisjoner i ulike finansielle instrumenter. 2) Uoppgjorte forretninger mot kunder og meglere i forbindelse med annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Foretakets finansielle markedsrisiko knyttet til egenhandel og uoppgjorte forretninger anses lav. Rammene for eksponering i ulike finansielle instrumenter er meget begrenset, og det er stilt krav til spredning og maksimal andel i unoterte finansielle instrumenter. Fondsfinans har netto langsiktige investering i USD tilsvarende 6,7 mill. Utover dette er valutaposisjonen i foretaket minimal. NOTE 3 ENKELTTRANSAKSJONER Store enkelttransaksjoner er nærmere omtalt under virksomhetsbeskrivelsen. NOTE 4 SALGSINNTEKTER Megling Egenhandel Markedsføring av finansielle instrumenter Finansiell rådgivning og andre tilknyttede tjenester NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER Lønn og annen godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser NOTE 6 FORETAKETS PENSJONSORDNING Fondsfinans ASA har pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse. Ordningen gir rett til fremtidige pensjonsytelser basert på antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden. Fra og med 2011 vil pensjonsordning for nye ansatte være innskuddsbasert. Det er lagt følgende parameter til grunn: Årlig avkastning pensjonsmidler 5,4 % Diskonteringsrente 4,6 % Årlig lønnsvekst 0 % - 4 % Årlig G-regulering 3,75 % Årlig regulering av løpende pensjoner 1,3 % Antall aktive medlemmer 67 Antall pensjonister 6 10

13 Ved fastleggelse av de økonomiske forutsetningene er det lagt vekt på at Fondsfinans Pensjonskasse har en høy andel av kapitalen plassert i aksjer (69,0%), samtidig som pensjonskassens oppnådde avkastning de siste tre år har vært 7,8 % i gjennomsnitt pr år. Overfinansiering (se også note 1): Netto pensjonskostnad fremkommer slik : Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelse Amort. gevinst (tap) -806 Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler : Brutto pensjonsforpliktelser (nåverdi) Markedsverdi av pensjonsmidler Balanseført netto overfinansiering NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar kontormaskiner saldoavskrivning Andre null avskrivning Total Anskaffelseskost pr Tilgang dette året Avgang dette året Anskaffelsekost pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets avskrivning Avgang dette året Bokført verdi pr NOTE 8 INVESTERING I DATTERSELSKAP OG ANDRE INVESTERINGER I VERDIPAPIRER 2010 Investering i datterselskap: Fondsfinans INC Fondsfinans INC har forretningskontoret i New York. Bokført egenkapital pr : USD , tilsvarende Andre investeringer i verdipapirer: Norne Securities Finansnett 15 B-aksjer Finansnett obligasjonslån

14 NOTE 9 AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER, ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER OG FINANSIELLE DERIVATER Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi Antall Eierandel Handelsportefølje Markedsbaserte verdipapirer Børsnoterte AFG ,009 % DOM ,001 % HNA HNB ,023 % SIOFF ,032 % SVEG NPEL ,110 % EDBASA ,238 % SAS ,048 % AIK ,064 % GJF ,010 % Total Andre finansielle instrumenter Diverse poster REDCORD ,207 % IPNETT ,624 % NORSUN EXIEA ,099 % Total Derivatkontrakter ORK1A Total handelsportefølje Sikringsforretninger (aksjebeholdninger sikret med terminsalg, null posisjon) Verdien aksjebeholdninger Verdien terminforretninger Verdien av sikringsforretninger rapportert i balansen

15 NOTE 10 FORDRINGER Kundefordringer Kundefordringer før tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger 1. januar Periodens konstaterte tap (hvor det tidligere er foretatt spesifiserte tapsavsetninger) + Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden Nye spesifiserte tapsavsetninge Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden = Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger pr Sum spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Kundefordringer netto for tapsavsetninger Periodens konstaterte tap (hvor det tidligere ikke er foretatt spesifiserte tapsavsetninger) Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden Nye spesifiserte tapsavsetninger Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden Netto endring i uspesifiserte tapsavsetninger Tap på fordringer kostnadsført i Andre kortsiktige fordringer Fordringer overfor konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer NOTE 11 KORTSIKTIG GJELD Selskapets kortsiktige gjeld til kunder er i forbindelse med oppgjør av annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Ingen av de forfalte poster er eldre enn 30 dager. Gjeld til kredittinstitusjoner inkluderer trekkfasilitet med bank i samband med finansiering av terminsalg for kunder. NOTE 13 SKATTEKOSTNAD Beregning av skattekostnad Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Konsernbidrag Skattepliktig inntekt % skattepliktig inntekt Endring i utsatt skatt Skatteeffekt av konsernbidrag For lite avsatt skatt forrige år Årets skattekostnad Beregning av utsatt skatt Overfinansiering pensjonsmidler Overfinansiering pensjonsmidler Grunnlag for endring i utsatt skatt % utsatt skatt NOTE 14 ANSVARLIG KAPITAL Endringer Aksjekapital Overfinansiering pensjonsforpliktelser Annen egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital NOTE 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Mellomværende med foretak i samme konsern Gjeld til konsernselskaper Avsatt konsernbidrag Sum Annen kortsiktig gjeld Sum Sum annen kortsiktig gjeld

16 NOTE 15 KAPITALDEKNING Beregningsgrunnlag Kredittrisiko etter standardmetoden Operasjonell risiko Markedsrisiko Sum beregningsgrunnlag Fradrag i beregningsgrunnlag Kjernekapital Tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning iht kapitalkravsforskriften 20,24 % 22,07 % Kjernekapitaldekning iht kapitalkravsforskriften 16,64 % 17,58 % Kapitalkrav tilsvarende 8% av beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital Avstemming ansvarlig kapital Selskapskapital Annen egenkapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Sum egenkapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Fradrag i kjernekapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Jfr. Beregningsforskriften Kjernekapital iht kapitalkravsforskriften Fradrag i tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Jfr. Beregningsforskriften Tilleggskapital iht kapitalkravsforskriften Netto ansvarlig kapital iht kapitalkravsforskriften NOTE 16 EGENKAPITAL Aksjekapitalen i Fondsfinans ASA består av aksjer, pålydende hver. Fondsfinans ASA er 100% eiet av Erik Must AS, et selskap eiet av Erik Must og hans familie. Erik Must AS hadde pr en bokført egenkapital på mill. I tillegg til investeringer i Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA hadde Erik Must AS med datterselskapene Fondsavanse AS (100% eierskap) og Must Invest AS (87% eierskap) pr noterte verdipapirer til en markedsverdi på mill. I summen inngår børsverdien av datterselskapet Gyldendal (85% eierandel) med 599 mill. Konsernet utenom Gyldendal har ingen rentebærende gjeld. NOTE 17 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL er ansvarlig lån fra partnerne i DIS Fondsfinans med forfall 2. mai Lånet er avdragsfritt og har ingen fast avtalt rente. NOTE 18 KLIENTMIDLER Klientmidler står på separat konto og er ikke medtatt i balansen, ifølge Finansdepartementets forskrift for årsregnskap for verdipapirforetak av Bankinnskudd tilhørende investorene pr Fondsfinans klientansvar pr Over-/underdekning - NOTE 19 ANDRE FORPLIKTELSER (UTENFOR BALANSEN) Foretaket er solidarisk ansvarlig for ansvar Verdipapirsentralen (VPS) kan pådra seg i sin virksomhetsutøvelse. Dette solidaransvaret er lovpålagt og gjelder alle kontoførere i VPS. Foretaket er ansvarlig for kunders margininnbetaling/ sikkerhetsstillelse i forbindelse med derivathandel gjennom Oslo Clearing. Alle kunder har oppfylt sine margininnbetalinger pr NOTE 20 BANKGARANTIER Fondsfinans har følgende bankgarantier: Garanti i favør Oslo Clearing Garanti i favør Oslo Clearing (derivatoppgjør) Likviditetsgaranti i favør OSLO VPS Garanti i favør Oslo Clearing (Clearing Fund) 50 mill 12 mill. 100 mill. 8 mill. NOTE 21 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Lønn / honorar Styrets formann Øvrige styremedlemmer Administrerende direktør* Revisor, revisjon (inkl. mva) * Lønn og overskuddsandel fra Det Indre Selskapet Pr har Fondsfinans ikke forpliktet seg overfor administrerende direktør eller styrets formann til å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ingen spesielle avtaler om tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter overfor ansatte eller tillitsvalgte. NOTE 22 SIKKERHETSSTILLELSE OVERFOR KUNDER Fondsfinans er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond, som reguleres av forskrift av nr 1672 gitt av Finansdepartementet merket med hjemmel i verdipapirhandelloven Fondets formål er ved manglende økonomisk evne hos medlemmene å gi dekning for krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter. Sikringsfondet dekker inntil norske kroner for hver enkelt kunde. 14

17 Revisjonsberetning 15

18 16

19 FONDSFINANS INC THIRD AVENUE, SUITE NEW YORK, NY UNITED STATES TELEPHONE: TELEFAX:

20 signatur.no FONDSFINANS ASA HAAKON VII`S GATE 2 POSTBOKS 1782 VIKA NO-0122 OSLO TELEPHONE: TELEFAX: Org. nr FONDSFINANS INC. 950 THIRD AVENUE, SUITE 1902 NEW YORK, NY UNITED STATES TELEPHONE: TELEFAX:

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester:

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: 1 Årsrapport 2012 2 Innhold Fondsfinans... 4 Årsberetning for 2012... 5 Resultatregnskap... 8 Balanse pr. 31.12... 9 Kontantstrømoppstilling... 11 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 18 3

Detaljer

Bildene i årsberetningen er fra området rundt Eidsbugarden og Bygdin.

Bildene i årsberetningen er fra området rundt Eidsbugarden og Bygdin. Årsrapport 2006 Bildene på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu Den glade vandrer og tilhørte Eidsbugarden Hotell,

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

INNHOLD. Astrup Fearnley gruppen 4. Fearnley Securities AS 6. Resultatregnskap 12. Balanse eiendeler 13. Balanse egenkapital og gjeld 14

INNHOLD. Astrup Fearnley gruppen 4. Fearnley Securities AS 6. Resultatregnskap 12. Balanse eiendeler 13. Balanse egenkapital og gjeld 14 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Paris Oslo Astrup Fearnley gruppen 4 Fearnley Securities AS 6 Offshore Rig Houston Beijing Seoul Tokyo Styrets beretning 9 Resultatregnskap 12 Offshore Supply Bangkok Hong Kong

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Styrets årsberetning for 2008

Styrets årsberetning for 2008 Styrets årsberetning for 2008 Virksomhetens art Fornebu Sparebank driver bankvirksomhet med forretningssted på Fornebu i Bærum kommune. I desember flyttet banken til nye lokaler på Fornebu, bare noen hundre

Detaljer

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon Årsrapport 1 Visjon Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. Adm. banksjef Bjørn

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders

Detaljer

Årsregnskap 2008 146. Forretningsår

Årsregnskap 2008 146. Forretningsår Årsregnskap 2008 146. Forretningsår Styrets årsberetning for 2008 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og i Songdalen kommune. Søgne og Greipstad Sparebank tilpasser, markedsfører

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 2010 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Banksjefen har ordet 8 Ledelsen 10 Styret 12 Årsberetning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Markedsposisjon. Markedstilbud

Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 28 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 7 Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 9 Bankens styre 1 Årsberetning 17 Resultatregnskap 18 Balanse 2 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.)

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.) Årsrapport 2011 God fremgang for Multiconsult 2011 ble et godt år for Multiconsult. Til tross for finansiell og økonomisk krise i en rekke land i Europa har vi klart å utnytte mulighetene i de markedene

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Terra BoligKreditt AS

ÅRSRAPPORT 2009 Terra BoligKreditt AS ÅRSRAPPORT 2009 Terra BoligKreditt AS Hovedtall 2009 Driftsresultat før skatt på 48 millioner kroner, mot et driftsresultat før skatt på 8,6 millioner kroner i 2008. Samlet utlån på 22 041 millioner kroner,

Detaljer