OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK"

Transkript

1

2

3 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 69/12 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/955 OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Saken gjelder oppnevning av ny skikkethetsnemnd, og oppnevning av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Funksjonstiden for både nemnda og institusjonsansvarlig går ut Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: 1. Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda: Dekan Marianne Hedlund, Fakultet for helse- og sosialfag (leder) Studieleder Eidbjørg Sandnes Hansson, Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Rektor Solveig Hortmo, Tveiten skole, Notodden Gina Thorbjørnsen, representant fra praksisfeltet, Skien kommune Høgskolelektor Ragnhild Riis, Fakultet for helse- og sosialfag Høgskolelektor Eli Thorbergsen, Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Politiinspektør i UP Olav Markussen, ekstern jurist Ovenstående medlemmer oppnevnes for 3 år. 2. Styret gir rektor myndighet til å oppnevne studentmedlemmer. Studentmedlemmene oppnevnes for ett studieår av gangen. 3. Styret oppnevner seniorrådgiver Rolf Heimdal som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen for 3 år. Bakgrunn Det følger av Kunnskapsdepartementets forskrift om skikkethet i høyere utdanning at alle institusjoner som tilbyr lærerutdanninger og/eller helse- og sosialfagutdanninger skal foreta en løpende skikkethetsvurdering av om studentene på disse studiene er egnet for det yrket de utdanner seg til. Forskriften slår også fast at alle institusjoner som tilbyr disse utdanningene skal ha en skikkethetsnemnd og en institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Det følger av forskriften at styret selv skal oppnevne skikkethetsnemnda. Styret, eller det organ styret delegerer myndighet til, oppnevner én ansatt ved institusjonen som skal fungere som institusjonsansvarlig. Vedkommende kan oppnevnes blant nemndas medlemmer. Departementet setter i forskriften, og i utfyllende merknader til denne, krav til sammensetningen av nemnda. Ved institusjoner der lærer-, og helse- og sosialfagutdanningene er spredt på flere fakulteter, uttaler departementet at styret bør sørge for en bredest mulig representasjon. Samtidig skal styret sikre at de som oppnevnes har god kjennskap til utdanningene. Det skal være to studentrepresentanter i

4 2 nemnda samt en ekstern representant med juridisk embetseksamen. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) og Fakultet for helse- og sosialfag (HS) har kommet med forslag til representanter til nemnda, slik at begge fakulteter blir representert med tre medlemmer hver, jf. vedleggene 1, 2 og 3. Seniorrådgiver Rolf Heimdal ved Fakultet for helse- og sosialfag, som har vært institusjonsansvarlig i inneværende periode, har sagt seg villig til å fortsette en periode til. Studentsamskipnaden i Telemark (SOT) opplyser at det foreløpig ikke har vært mulig å rekruttere studenter som medlemmer til skikkethetsnemnda for studieåret 2012/2013. Det vil imidlertid bli gjort et nytt forsøk på slik rekruttering ved høstens suppleringsvalg. Vurdering Jeg konstaterer at begge de aktuelle fakultetene, dvs. EFL og HS, er representert i skikkethetsnemnda med like mange medlemmer hver. Dette sikrer, etter mitt skjønn, den påkrevde fagkunnskap og balanse og bredde i nemnda. Når det gjelder oppnevning av studentmedlemmer noterer jeg meg at SOT arrangerer suppleringsvalg ultimo september. Jeg foreslår på denne bakgrunn at styret gir rektor myndighet til å oppnevne studentmedlemmene når suppleringsvalgene er avholdt, jf. delegeringsreglementet pkt Jeg er tilfreds med at seniorrådgiver Rolf Heimdal har sagt seg villig til å fortsette som institusjonsansvarlig. Siden HS nå overtar lederfunksjonen i nemnda kunne det være nærliggende å tenke seg at EFL overtok ansvaret for å rekruttere institusjonsansvarlig, jf. også EFLs uttalelse i saken. Det er imidlertid min oppfatning at hensynet til å bygge kompetanse over tid er viktig i denne funksjonen. Jeg foreslår derfor at seniorrådgiver Rolf Heimdal fortsetter som institusjonsansvarlig. Kristian Bogen rektor Vedlegg: 1. Internt notat av fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. 2. Internt notat av fra Fakultet for helse- og sosialfag. 3. E-post av fra Fakultet for helse- og sosialfag. S-sak 69/12

5 Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2006/955 Dato: EFL - Oppnevning av ny skikkethetsnemnd Vi viser til notat av hvor EFL og HS bes om å fremme forslag til medlemmer av ny skikkethetsnemnd. HS og EFL har hatt kontakt om saken, og EFL vil foreslå følgende medlemmer fra lærerutdanningsfeltet: Studieleder Eidbjørg Sandnes Hansson Rektor Solveig Hortemo, Tveiten skole, Notodden Høgskolelektor Eli Thorbergsen For de to sistnevnte er det snakk om en reoppnevning, da de også er medlemmer av nemnden i inneværende periode. I oppnevningen av nemnden for tre år siden (S-sak 80/09) ble det i saksutredningen skrevet bl.a.: Jeg vil i denne sammenheng peke på at det nå er foreslått at leder for skikkethetsnemnda de kommende 3 år skal være dekan ved EFL. Dersom dette også blir resultatet av styrets vedtak, bør institusjonsansvarlig være en ansatt ved HS." Ettersom dekan ved HS nå trolig overtar som leder av nemnden, ville det være naturlig at EFL har institusjonsansvarlig. Jeg registrerer at Rolf Heimdal ved HS er forespurt og er interessert i å fortsette som institusjonsansvarlig. EFL har ingen innvendinger til at rektor oppnevner ham til dette vervet. Med hilsen Leif Rasmussen administrasjonssjef Interne kopimottakere Eidbjørg Sandnes Hansson Jostein Sandven Arild Hovland Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Lærerskoleveien 40, 3679 Telefon Leif Rasmussen 3901 Porsgrunn Notodden Telefaks Internett

6 Høgskolen i Telemark Fakultet for helse- og sosialfag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2006/955 Dato: HS tilsvar vedrørende skikkethetsvurdering ved Høgskolen i Telemark - Oppnevning av ny skikkethetsnemnd HS viser til notat av 2. august hvor det fremkommer at ny skikkethetsnemnd ved høgskolen skal oppnevnes som følge av at funksjonstiden utløper i slutten av september I forskriften fremkommer at HS, koordinert med EFL, skal stille i denne nemnda med faglig tilsatte i faglærer, leder- eller studielederfunksjon og at vi skal fremme kandidat til representant fra praksisfeltet. Fakultetet har hatt dialog med EFL i saken og fremmer følgende kandidater: Dekan Marianne Hedlund i funksjonen som leder. Høgskolelektor (mvf. 1 okt) Ragnhild Riis ved Institutt for Helsefag i funksjonen som faglærer. Representant for praksisfeltet er ikke endelig bekreftet, men fakultetet venter tilbakemelding i nær fremtid. Fakultetet vil fremsende denne kandidaten straks den er bekreftet. Gitt at fakultetet påtar seg funskjonen som leder, vil det ikke bli fremsendt kandidat i funksjonen som faglig studieleder. Fakultetet vurderer det som positivt og gir således tilslutning til Utdanningsseksjonens anbefaling om og begrunnelsen for at Seniorrådgiver Rolf Heimdal fortsetter som institusjonsansvarlig ved høgskolen. Med hilsen Erik Nordberg Administrasjonssjef Interne kopimottakere Marianne Hedlund Ramona Lorentsen Ragnhild Riis Rolf Heimdal Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon Erik Nordberg 3901 Porsgrunn Telefaks Internett

7 Jorunn Pedersen Fra: Åshild Rønnaug Kise Sendt: 4. september :02 Til: postmottak Emne: VS: Kandidat til funksjon i Skikkethetsnemnda - Praksisfeltet Hei, Kan dere journalføre denne på 6/955? - Takk! Åshild Fra: Erik Nordberg Sendt: 4. september :33 Til: Åshild Rønnaug Kise Kopi: Ramona Lorentsen Emne: Kandidat til funksjon i Skikkethetsnemnda - Praksisfeltet Hei, Med referanse til fremsendt notat om representanter til skikkethetsnemnda, så HS fremmer med dette Gina Thorbjørnsen, Skien Kommune, Skien i funksjon som representant fra praksisfeltet. Mvh Erik N 1

8 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 70/12 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2012/260 TILDELING AV GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR MAGNUS KOMPERØD Saken i korte trekk Saken gjelder tildeling av graden philosophiae doctor til Magnus Komperød, Fakultet for teknologiske fag (TF), Høgskolen i Telemark (HiT). Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tildeler graden philosophiae doctor i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark til Magnus Komperød. Bakgrunn Det følger av FOR nr 1664: Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Telemark 21 første ledd at styret tildeler graden philosophiae doctor. Tildelingen skjer på grunnlag av innberetning fra bedømmelseskomiteen og fakultetet om at opplæringsdelen, avhandling, prøveforelesning og disputas er godkjent. Det vises til vedlagte interne notat fra Fakultet for teknologiske fag datert vedlagt innberetning fra bedømmelseskomiteen. Vurdering Jeg konstaterer med tilfredshet at innberetningen viser at bedømmelseskomiteen enstemmig har godkjent avhandling, prøveforelesning og forsvaret av avhandling. På denne bakgrunn rår jeg til at styret tildeler graden philosophiae doctor i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark til Magnus Komperød. Kristian Bogen rektor Vedlegg: 1. Internt notat fra Fakultet for teknologiske fag datert Innebertning fra bedømmelseskommisjonen datert

9 Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2012/260 Dato: MELDING OM BESTÅTT DOKTORGRADSPRØVE VED FAKULTET FOR TEKNOLOGISKE FAG Det vises til PhD Forskriften for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark, 21 Kreering av diplom og vitnemål. Bedømmelseskomiteen har godkjent opplæringsdelen, avhandlingen, prøveforelesning og disputas, for kandidat Magnus Komperød. Innberetningen følger som vedlegg. Magnus Komperød disputerte i Porsgrunn torsdag 24.mai Avhandlingens tittel er som følger; Emperical Modeling, State Estimation and Process control with Real-life Applications to the Czochralski Crystallization Process Emne for prøveforelesning var; Modeling and control for smart distribution of electrical energy Bedømmelseskomiteen har hatt følgende sammensetning; 1.opponent Prof. Hannu Toivonen, Åbo Universitet, Åbo, Finland 2. opponent Fabrikksjef, dr.ing. Geir Ausland, Kristiansand 3. opponent Professor Bjørn Glemmestad, Høgskolen i Telemark. Det vises til bedømmelseskomiteens innberetning at Magnus Komperød kreeres til philosophiae doctor (PhD). Med hilsen Morten Christian Melaaen Dekan Inger Kristiansen Seniorkonsulent Vedlegg: Innberetning fra bedømmelseskomiteen Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon Inger Kristiansen 3901 Telefaks Internett

10 2

11

12

13

14 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 71/12 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2012/260 TILDELING AV GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR LARS ERIK ØI Saken gjelder tildeling av graden philosophiae doctor til Lars Erik Øi, Fakultet for teknologiske fag (TF), Høgskolen i Telemark (HiT). Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tildeler graden philosophiae doctor i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark til Lars Erik Øi. Bakgrunn Det følger av FOR nr 1664: Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Telemark 21 første ledd at styret tildeler graden philosophiae doctor. Tildelingen skjer på grunnlag av innberetning fra bedømmelseskomiteen og fakultetet om at opplæringsdel, avhandling, prøveforelesning og disputas er godkjent. Det vises til vedlagte interne notat fra Fakultet for teknologiske fag datert vedlagt innberetning fra bedømmelseskomiteen. Vurdering Jeg konstaterer med tilfredshet at innberetningen viser at bedømmelseskomiteen enstemmig har godkjent avhandling, prøveforelesning og forsvaret av avhandling. På denne bakgrunn rår jeg til at styret tildeler graden philosophiae doctor i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark til Lars Erik Øi. Kristian Bogen rektor Vedlegg: 1. Internt notat fra Fakultet for teknologiske fag datert Innebertning fra bedømmelseskommisjonen datert

15 Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2012/260 Dato: MELDING OM BESTÅTT DOKTORGRADSPRØVE - LARS ERIK ØI VED FAKULTET FOR TEKNOLOGISKE FAG Det vises til PhD Forskriften for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark, 21 Kreering av diplom og vitnemål. Opplæringsdelen er godkjent av fakultet. Bedømmelseskomiteen har godkjent avhandlingen, prøveforelesning og disputas, for kandidat Lars Erik Øi. Innberetningen fra bedømmelseskomiteen følger vedlagt. Lars Erik Øi disputerte i Porsgrunn 30.mai Avhandlingens tittel er som følger: Removal of CO2 from Exhaust Gas. Emne for prøveforelesning var; Emission control of post-combustion capture plants. Bedømmelseskomiteen har hatt følgende sammensetning; 1.opponent Professor Filip Johnsson, Chalmers University, Gøteborg, Sverige 2. opponent Senior Research Scientist Hanne Kvamsdal, SINTEF, Trondheim 3. opponent Ass. Professor Lars-André Tokheim, Høgskolen i Telemark, Det vises til bedeømmelseskomiteens innberetning som bekrefter at Lars Erik Øi kreeres til philosophiae doctor (PhD). Med hilsen Morten Chr. Melaaen Dekan Inger Kristiansen seniorkonsulent vedlegg; Innberetning fra bedømmelseskomiteen Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon Inger Kristiansen 3901 Telefaks Internett

16 2

17

18

19

20 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 72/12 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2012/260 TILDELING AV GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR CHRISTO RAUTENBACH Saken gjelder tildeling av graden philosophiae doctor til Christo Rautenbach, Fakultet for teknologiske fag (TF), Høgskolen i Telemark (HiT). Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tildeler graden philosophiae doctor i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark til Christo Rautenbach. Bakgrunn Det følger av FOR nr 1664: Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Telemark 21 første ledd at styret tildeler graden philosophiae doctor. Tildelingen skjer på grunnlag av innberetning fra bedømmelseskomiteen og fakultetet om at opplæringsdelen, avhandling, prøveforelesning og disputas er godkjent. Det vises til vedlagte interne notat fra Fakultet for teknologiske fag datert vedlagt innberetning fra bedømmelseskomiteen. Vurdering Jeg konstaterer med tilfredshet at innberetningen viser at bedømmelseskomiteen enstemmig har godkjent avhandling, prøveforelesning og forsvaret av avhandling. På denne bakgrunn rår jeg til at styret tildeler graden philosophiae doctor i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark til Christo Rautenbach. Kristian Bogen rektor Vedlegg: 1. Internt notat fra Fakultet for teknologiske fag datert Innebertning fra bedømmelseskommisjonen datert

21 Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2012/260 Dato: MELDING OM BESTÅTT DOKTORGRADSPRØVE VED FAKULTET FOR TEKNOLOGISKE FAG Det vises til PhD Forskriften for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark, 21 Kreering av diplom og vitnemål. Opplæringsdelen er godkjent av fakultet. Bedømmelseskomiteen har godkjent avhandlingen, prøveforelesning og disputas, for kandidat Christo Rautenbach. Innberetningen følger som vedlegg. Christo Rautenbach disputerte i Porsgrunn torsdag 31.mai Avhandlingens tittel er som følger; An Experimental and Theoretichal Study of Dense Fluidized Bed Fluid Dynamics Emne for prøveforelesning var; Overview of mathematical modeling of fluidized beds with particular emphasis on scale up application Bedømmelseskomiteen har hatt følgende sammensetning; 1.opponent Prof. Dr. Madhava Syamlal, National Energy Technology Laboratory, Morgentown, USA 2. opponent Prof. Dr. Christoph Pfeifer, Wienna University of Technology, Vienna, 3. opponent Førsteam. Dr. Nils Olav Skeie, Høgskolen i Telemark. Det vises til bedømmelseskomiteens innberetning som bekrefter at Christo Rautenbach kreeres til philosophiae doctor (PhD). Med hilsen Morten Christian Melaaen Dekan Inger Kristiansen seniorkonsulent Vedlegg: Innberetning fra bedømmelseskomiteen Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon Inger Kristiansen 3901 Telefaks Internett

22 2

23

24

25 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 73/12 Saksbehandler: Journalnummer: Anita Dale 2008/57 REVISJON AV REGLER OM ORDNINGEN FOR MØTER I STYRET VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Etter at ordningen med elektronisk møteinnkalling med saksliste og saksdokumenter for styret ble innført, og ipader ble utlevert til styremedlemmene, er det behov for å revidere regler om ordningen for møter i styret ved Høgskolen i Telemark når det gjelder utsending av møteinnkalling og møtebok. Tilråding Jeg tilrår styret til å gjøre slikt vedtak: Styret vedtar reviderte regler om ordningen for møter i styret ved Høgskolen i Telemark i samsvar med forslag av Bakgrunn Regler om ordningen for møter i styret ved Høgskolen i Telemark ble seinest revidert av styret i forbindelse med overgang til enhetlig ledelse på institusjonsnivå med rektor som øverste leder tilsatt på åremål. I forbindelse med innføringen av moderne teknologi for styrearbeidet, disponerer nå styremedlemmene hver sin ipad. Det er besluttet at møteinnkallingen med saksliste og saksdokumenter legges på styrets hjemmeside i pdf-format, og at styremedlemmene selv skal laste ned dette til sin ipad i forkant av møtet. Saker unntatt offentlighet (B-saker), sendes som tidligere i papirversjon til styremedlemmene, normalt en uke før styremøtet finner sted. Tilsvarende gjelder for møteboka, som vil være å finne i pdfformat på styrets hjemmeside senest en uke etter avholdt styremøte. Vurdering Forslaget til reviderte regler, jf. vedlegg 1, bygger på gjeldende regler, jf. vedlegg 2. Det er foretatt justeringer tilpasset den praksis som er etablert når det gjelder møteinnkalling og offentliggjøring av møtebok. Kristian Bogen rektor

26 Forslag Høgskolen i Telemark Reglar om ordninga for møte i styret Fastsette av styret , og reviderte , , , , og Reglane blir fastsette med heimel i 9-4 nr. 9 i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universitet og høgskolar med endringar, sist ved lov av 9. januar 2009 nr. 4 (i kraft 1. januar 2010). 1. MØTEPLAN Styret fastset møteplan for kvart studieår seinast på det siste møtet før studieåret startar. I tillegg til møtedato, møtetid og møtestad, skal planen innehalde ei liste over spesielle tema som styret vil ha behandla i det neste studieåret. Leiaren sørgjer for at møte blir haldne når det trengst. Til vanleg bør det haldast minst fire møte i kvart semester. Styret skal elles innkallast dersom to medlemer av dette eller rektor krev det. Så langt det er mogeleg, skal møta avviklast i tida mellom 20. august og 20. desember i haustsemesteret og mellom 10. januar og 25. juni i vårsemesteret. Ved særlege omstende kan møte bli avlyste eller flytte til ein annan dag etter avgjerd av leiaren. 2. STYREMØTE, SAKLISTE OG MØTEINNKALLING Styret skal behandle saker i møte, med mindre leiaren finn at saka kan behandlast skriftleg (t.d. ved sirkulasjon) eller på annan tilfredsstillande måte (t.d. ved telefonmøte, bruk av e-post og videomøte). Leiaren set opp sakliste og sender innkalling til møte. Saklista skal innehalde som faste saker: Godkjenning av innkalling, godkjenning av sakliste, godkjenning av møtebok frå det føregåande møtet, informasjonsutveksling, referatsaker og eventuelt. Innhaldet i referatsaker som er av særleg interesse for styret, skal omtalast kort og konsist. I referatsaker og eventueltsaker skal det ikkje gjerast vedtak. Eventueltsaker gjeld orientering, svar på spørsmål, førebels drøfting, eller ønske om at ei sak blir teken opp til realitetsbehandling seinare. Innkalling med sakliste og saksutgreiing til dei einskilde sakene skal finnast på styret si heimeside normalt ei veke før styremøtet. Styremedlemene er sjølve ansvarlege for å laste ned innkallinga med sakliste og saksutgreiingar. Innkalling med sakliste og saksutgreiing skal sendast til varamedlemer (dersom dei ikkje har godteke å sjølve laste ned dokumenta), observatørar i styret og Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) med rimelig varsel, normalt ei veke. Saker som er graderte, skal merkast som det (B-sak) og berre sendast medlemer og eventuelt dei av varamedlemene som er kalla inn. Dette gjeld dokument i personalsaker m.v. Saksdokument som ikkje blir sende i kopi til medlemene, skal vere tilgjengelege for desse i møtet. 3. SEKRETARIAT OG SAKSUTGREIING Rektor er sekretær for styret, og skal førebu og gje tilråding i saker som blir lagde fram for styret. Sakene skal vere grundig utgreidde, og saksutgreiinga skal til vanleg innehalde tilråding til vedtak. Av saksdokumenta skal det gå fram kven som har vore saksbehandlar.

27 4. MELDING OM FORFALL Medlem av styret har plikt til å møte dersom ikkje vedkomande har gyldig forfall. Sekretariatet skal få melding om forfall så raskt som råd. Når ein styremedlem har meldt forfall til eit møte, kallar sekretariatet inn varamedlem i samsvar med fastsett varamedlemsliste. Styremedlem som har meldt forfall, kan ikkje kalle tilbake meldinga om forfall etter at varamedlem er innkalla og har stadfesta at vedkomande kan møte. 5. OPPMØTE FRÅ ADMINISTRASJONEN Rektor vurderer til ei kvar tid kven og kor mange frå administrasjonen som skal vere til stades i styremøte med talerett i enkeltsaker. Det skal leggjast til grunn at berre dei møter som rektor meiner trengst for møteavviklinga eller styret si saksbehandling. 6. OPNE ELLER LUKKA MØTE Møte i styret blir haldne for opne dører. Styret kan fastsetje at særskilde saker skal behandlast for lukka dører. Behandling av dette skjer for lukka dører. 7. MØTELEIAR Styreleiar er møteleiar. Dersom styreleiar er fråverande eller er inhabil i ei sak, peikar styret ut møteleiar mellom dei eksterne medlemene. 8. OPNING AV MØTET Ved opninga av møtet held møteleiaren namneopprop. Møteleiaren opplyser kor mange medlemer som er til stades og om møtet er lovleg sett. Deretter blir det stilt spørsmål ved om det er merknader til innkallinga, og framlegg til sakliste blir teke opp til godkjenning. Styret kan vedta å stryke saker eller føre opp nye. For at ei ny sak skal kunne førast opp på saklista, krevst det vanleg fleirtal. 9. REGLAR FOR SAKSBEHANDLINGA I MØTE Saksbehandlinga i møte går føre seg etter følgjande reglar: Ved starten av behandlinga av ei sak refererer leiaren tilrådinga til vedtak, etter eventuelt først å ha peika på hovudpunkta i saka. Når møteleiaren opnar for ordskifte, er det høve til å teikne seg på talarlista. Møteleiaren refererer talarlista med jamne mellomrom. Dersom det kjem framlegg om utsetjing av ei sak, skal framlegget med ein gong kort drøftast og deretter takast opp til røysting. Ein møtedeltakar som krev ordet til forretningsorden, får ordet utanom tur. Dette gjeld framlegg og spørsmål knytte til sjølve møteavviklinga. Leiaren og andre møtedeltakarar kan gjere framlegg om avgrensa taletid eller at det blir sett strek for vidare ordskifte. Møteleiaren skal i samband med framlegg om strek spørje om nokon vil setje fram nye framlegg eller trekkje framlegg som tidlegare er sette fram. Dei som eventuelt ønskjer det, skal gjevast ordet før framlegg om strek blir teke opp til røysting. Framlegg om strek skal lyde slik: Eg gjer framlegg om at strek blir sett etter NN sitt innlegg. Framlegget skal takast opp til røysting straks. Når NN er ferdig med innlegget sitt, skal møteleiaren referere talarlista og også gjere merksam på at dei som står på lista ikkje har høve til å setje fram nye framlegg eller trekkje framlegg som tidlegare er sette fram under ordskiftet. Dersom det under ordskiftet kjem framlegg om å oppheve tidlegare vedtak om å setje strek, skal dette røystast over straks. Framlegg til vedtak i ei sak skal leverast skriftleg til møteleiaren. Når ordskiftet om ei sak er avslutta, blir saka teken opp til røysting. Møteleiaren refererer dei tilrådingane og framlegga til vedtak som ligg føre i saka, og gjer framlegg om røystemåte. 10. VEDTAK OG RØYSTING

28 Styret gjer vedtaka sine i møte. Medlemene har plikt til å delta i forhandlingane og til å røyste. Medlemene har og plikt til å medverke til at saka er så godt opplyst som mogeleg før det blir gjort vedtak. Vedtaket skal vere eintydig og fullstendig, leggje grunnlaget for iverksetjing eller vidare behandling i overordna organ, innehalde ei klar grunngjeving dersom saka gjeld enkeltvedtak, ha høg informasjonsverdi slik at det er lett å forstå for dei som blir berørte og for andre, og spesifisere tidspunkt for iverksetjing når det er relevant. Styret er vedtaksført når meir enn halvparten av medlemene er til stades og røystar. Det kan ikkje røystast blankt anna enn ved val. Det blir gjort vedtak med vanleg fleirtal av røystene som blir gjevne. Ved likt røystetal i andre saker enn val er røysta til møteleiaren avgjerande. Ved likt røystetal ved val blir valet avgjort ved loddtrekking. Røysting ved val og tilsetjing skal skje skriftleg dersom ein av dei møtande medlemene krev det. Røystinga skjer elles ved røysteteikn. Ved likt røystetal ved tilsetjing må møteleiaren oppgje korleis han eller ho har røysta. Ein medlem kan krevje at det blir protokollert korleis dei enkelte medlemene har røysta dersom ikkje røystinga har skjedd skriftleg. 11. RØYSTEFORKLARING Den enkelte medlemen kan krevje innteken i møteboka ei kort røysteforklaring. Slik røysteforklaring må varslast seinast like etter røystinga, og må leggjast fram i løpet av møtet. Møteleiaren kan gje ein kort frist etter møtet til endeleg skriftleg utforming av røysteforklaringa. 12. MØTEBOK Det skal førast møtebok for styret. Møteboka skal finnast på styret si heimeside/sendast ut seinast ei veke etter styremøtet. Møteboka skal innehalde tid og stad for møtet, kven som var til stades, kven som eventuelt var fråverande, kva saker som blei behandla, eventuelle merknader til innkalling, sakliste, referat og referatsaker, innmelding av eventueltsaker, alle tilrådingar og framlegg til vedtak, resultatet av røystinga, endeleg vedtak, korleis den enkelte medlemen har stemt der dette skal protokollerast, og mogeleg røysteforklaring. Møteboka skal underskrivast av møteleiaren og paraferast av rektor. Møteboka blir endeleg godkjend i neste møte. Styremedlemene er sjølve ansvarlege for å laste ned møteboka frå styret si heimeside. Møteboka skal sendast til varamedlemer (dersom dei ikkje har godteke å sjølve laste ned møteboka) og observatørar i styret. Møteboka skal sendast til orientering til Studentorganisasjonen i Telemark (SOT). Kopi av møteboka skal sendast elektronisk til Kunnskapsdepartementet og til Riksrevisjonen. 13. OFFENTLEGHEIT I utgangspunktet er alle styredokument offentleg tilgjengelege. I dette ligg det at dei som er interesserte kan få sjå dokumenta. Det tyder også at styremedlemene kan diskutere saka og vise dokumenta til kven dei måtte ønskje under førebuinga av møtet eller seinare. Følgjande dokument kan unntakast for offentlegheit etter nærare vurdering: Dokument som er utarbeidde for den interne saksførebuinga i styret, t.d. i saker som det seinare skal forhandlast om. Dokument som er utarbeidde for den interne saksførebuinga i styret av eit underliggjande organ (t.d. fakultet, institutt), eller av særlege rådgjevarar eller sakkunnige.

29 Dokument som har samanheng med ei forsvarleg gjennomføring av høgskolen si økonomi-, lønns- eller personalforvaltning, t.d. drøftingar av opplegg for lønnsforhandlingar, omorganiseringar og budsjett. Dokument i sak om tilsetjing eller avansement. Unntaket gjeld ikkje søkjarliste. Dokument som gjeld melding til politiet om lovbrot. Svar til eksamen eller liknande prøve. Opplysningar som er undergjevne teieplikt, skal unntakast frå offentlegheit (jf. pkt. 15). Dette vil t.d. gjelde personalsaker og enkelte studiesaker. Saksdokument som kjem inn under unntaksreglane, skal vere tydleg merka med referanse til lovheimel. 14. HABILITET Kvar enkelt styremedlem har sjølv ansvar for å vurdere sin eigen habilitet, og skal sjølv i god tid før styremøtet gje melding om tilhøve som gjer eller kan gjere vedkomande inhabil. Også andre styremedlemer har plikt til å gjere merksam på slike tilhøve, dersom medlemen sjølv ikkje gjer det. Dersom ein medlem er i tvil om sin habilitet, kan vedkomande leggje fram spørsmålet for styret. Medlemen skal gå frå møtet under behandlinga av spørsmålet. Ved inhabilitet skal vedkomande medlem gå frå sin plass i lokalet under behandlinga av den aktuelle saka. Dersom møtet blir halde for opne dører, kan vedkomande ta plass som tilhøyrar. Er møtet for lukka dører, må vedkomande forlate lokalet. Styret kan likevel gjere unntak frå dette. Dersom ein medlem som er inhabil deltar under behandlinga av saka, vil dette vere å sjå på som ein saksbehandlingsfeil. Dersom det kan vere grunn til å tru at feilen har verka bestemmande på innhaldet i vedtaket, er vedtaket ugyldig og saka må takast opp til ny behandling. 15. TEIEPLIKT Styremedlemene har plikt til å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysningar om nokon sine personlege forhold. Plikta gjeld også etter at vervet er avslutta. Personlege opplysningar kan berre diskuterast med den det gjeld eller andre som er involverte i behandlinga av saka, dvs. andre styremedlemer eller saksbehandlarane. Opplysningar skal heller ikkje gjevast etter styrebehandlinga, t.d. for å grunngje røystegjevinga. Det aktuelle dokumentet skal oppbevarast slik at ikkje andre får kjennskap til innhaldet i det. Der det unntaksvis er mogeleg å anonymisere saka heilt, kan det prinsipielle ved den diskuterast med andre. Det må likevel i slike situasjonar visast stor varsemd. 16. OBSERVATØRAR Fylkesmannen i Telemark og utdanningsdirektøren i Telemark har observatørstatus i styret. Observatørstatus gjev rett til å vere til stades i styremøta og talerett etter avgjerd i styret i visse saker for å gje informasjon. Observatørstatus medfører ikkje framleggsrett. Leiaren av styret for Studentsamskipnaden i Telemark, eller den dette styret gjev fullmakt, har møte-, tale- og framleggsrett i styret når saker som er relevante for arbeidet i samskipnaden blir behandla.

30

31

32

33

34

35 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 74/12 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot/Åshild Kise 2012/890 ETABLERING AV PROFESSORAT I ØKONOMI VED FAKULTET FOR ALLMENNVITENSKAPELIGE FAG, OG GODKJENNING AV OMTALE AV STILLINGEN Saken i korte trekk Saken gjelder spørsmålet om å starte arbeidet med en søknad til NOKUT om akkreditering av et nytt mastergradsstudium i økonomi og administrasjon med oppstart studieåret 2014/2015, etablering av professorat i økonomi ved Fakultet for allmennvitenskapelige fag ved Høgskolen i Telemark (HiT), og godkjenning av stillingsomtale for professoratet. Tilråding Med forbehold om mulige endringer som følge av drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene , tilrår jeg at styret gjør slikt vedtak: Bakgrunn 1. Styret vedtar å starte arbeidet med en søknad til NOKUT om akkreditering av et nytt mastergradsstudium i økonomi og administrasjon med oppstart fra og med studieåret 2014/2015, og med den faglige profil og innenfor de budsjettmessige betingelsene som fremkommer i denne styresaken. 2. Styret vedtar å etablere professorat i økonomi ved Fakultet for allmennvitenskapelige fag. 3. Styret fastsetter stillingsomtale for professoratet i samsvar med rektors forslag HiT tilbyr i dag 10 mastergradsstudium fordelt på de 4 fakultetene. HiT har videre et mastergradsstudium som er akkreditert og godkjent, men ikke igangsatt. Det er mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning. Dette studiet er et samarbeidsprosjekt mellom AF og EFL. Det administrative ansvaret er i dag plassert hos AF. Mastergradsstudium i opplevelsesøkonomi ble akkreditert og godkjent i 2009 under forutsetting av tilsetting i to ubesatte stillinger. Akkrediteringen er bortfalt bl.a. på grunnlag av manglende tilsettinger i disse stillingene. KDs satsing på styrket kvalitet i forbindelse med etablering av de nye grunnskolelærerutdanningene tilsier at lærerutdanningene ved HiT styrkes. HiT samarbeider om lærerutdanningene i region Sørvestlandet. Det er aktuelt for institusjonene å samarbeide om mastergradsstudium knyttet til lærerutdanningene innenfor regionen, og HiT vil kunne bidra med et mastergardsstudium innen dette fagområdet.

36 2 På denne bakgrunn fattet styret i møte vedtak om slik prioritering av faglige satsingsområder, jf. S-sak 114/11: doktorgradsprogram i kulturstudier (forutsatt positivt akkrediteringsvedtak), mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning (eventuelt med endret faglig innhold/studieplan), mastergradsstudium innen fagområdet informatikk, økonomi og administrasjon. Doktorgradsstudium i kulturstudier er nå akkreditert og godkjent, og under etablering. Når det gjelder mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning, er det lenge siden akkrediteringsvedtaket (2007), og status for relevant fagkompetanse både ved AF og ved EFL har endret seg siden akkrediteringstidspunktet. Det er også nødvendig å gå gjennom innholdet i studiet på nytt, og fakultetene hadde høsten 2011 et omforent syn når det gjelder å utvikle studiet som et samlingsbasert deltidsstudium over 4 år. Det legges derfor til grunn at det vil være nødvendig å utarbeide en ny søknad til NOKUT i denne sammenheng. Så langt ser imidlertid ikke fakultetene ut til å ha kommet særlig langt i arbeidet med en ny og revidert studieplan for et mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning. AF har signalisert at det er ønskelig å sende en ny søknad om akkreditering av et mastergradsstudium innenfor fagområdet til Institutt for økonomi og informatikk (IØI), eventuelt med et noe annet faglig fokus enn opplevelsesøkonomi. Mastergradsstudiet skal kunne gi tittelen siviløkonom. I rapporten Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020, datert desember 2020, peker KD på at utviklingen i arbeidsmarkedet frem mot 2020 tilsier et særlig stort behov bl.a. for arbeidskraft med høyere økonomisk-administrativ utdanning. IØI er HiTs nest største institutt målt i antall studenter, og fagområdet økonomi og administrasjon har svært god studentrekruttering. Derfor har det vært svært beklagelig at høgskolen ikke har hatt et påbyggingstilbud. Vurdering Styret har, som tidligere nevnt, fattet vedtak om at et mastergradsstudium innen fagområdet informatikk, økonomi og administrasjon skal prioriteres som et faglig satsingsområde. Jeg ser positivt på at AF nå har tatt initiativ til å arbeide frem en ny og revidert studieplan på kort tid. Jeg er videre av den oppfatning at det er viktig å etablere dette studiet så raskt som mulig dersom høgskolens samlede budsjettsituasjon gir rom for det. I denne vurderingen legger jeg særlig vekt på at studiet har et potensielt svært godt rekrutteringsgrunnlag fra bachelorgradsutdanningene innen IØIs fagområde. Jeg mener også at en styrking av dette fagområdet over tid vil sette høgskolen i en dramatisk bedre stand til å tilby etter- og videreutdanning til næringslivet på økonomi- og administrasjonsområdet, noe det er stor etterspørsel etter. Jeg vil i denne sammenheng også nevne at fremdriften i det tilsvarende arbeidet med et mastergardsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning synes å være noe langsommere. Det har ikke fremkommet at oppstart av dette mastergradsstudiet vil kreve økte kostnader fra institusjonsnivået utover det som er lagt inn som oppstartsmidler i langtidsbudsjettet. Jeg merker meg at AF har som målsetting å ta opp nye studenter til dette nye mastergradsstudiet fra og med studieåret 2014/2015. Jeg støtter prinsipielt AFs oppstartsmålsetting, og jeg forstår det samtidig slik at første realistiske søknadsfrist til NOKUT er Jeg legger til grunn at en søknad innen denne fristen vil kunne gi grunnlag for at studiet kan starte opp 2014/2015. De viktigste elementene i en akkrediteringssøknad er studieplan, fagkompetanse, forsking og internasjonalisering, samt infrastruktur. Etter min vurdering er den mest ressurs- og tidkrevende utfordringen å skaffe nødvendig fagkompetanse. I første omgang må HiT derfor få på plass tilsetting i minst ett professorat for å tilfredsstille NOKUTs minimumskrav. Høgskolen har også fått bekreftet fra NOKUT at det må være foretatt fysisk tilsetting i stillingen før NOKUT skal kunne godkjenne et nytt mastergradsstudium. S-sak 74/12

37 3 Gitt at styret ønsker oppstart av et nytt mastergradsstudium ved IØI fra og med studieåret 2014/2015, må styret i denne saken: vedta å starte arbeidet med en søknad til NOKUT om akkreditering av et nytt mastergradsstudium i økonomi og administrasjon med oppstart fra og med studieåret 2014/2015, og med den faglige profil og innenfor de budsjettmessige betingelsene som fremkommer i denne styresaken, vedta etablering av professorat i økonomi iht. faglig profil, og fastsette stillingsomtale for professoratet. Før høgskolen sender ny søknad til NOKUT, og før etablering av et nytt professorat, mener jeg det er viktig at det er foretatt en grundig vurdering av både de økonomiske forhold som er knyttet til en evt. oppstart av dette nye mastergradsstudiet, og ikke minst hvordan økte kostnader skal fordeles mellom fakultets- og institusjonsnivået. Det er derfor foretatt en vurdering av både ressursbehovet og finansieringen knyttet til oppstart av et evt. nytt mastergradsstudium ved IØI. IØI mener at det totalt vil kreve minimum 4,5 årsverk for å drifte et nytt mastergradsstudium. Foruten en ny professorstilling, og to prof. II-stillinger, vil instituttet omfordele totalt ca. 3 årsverk fra bachelorutdanningene til det nye mastergradsstudiet. Ressurser som omfordeles må erstattes på bachelorutdanningene. Planlagt omfordeling av ressurser fremgår av vedlegg 1, s. 2. Videre vil nytt mastergradsstudium også kreve noen øvrige driftskostnader i tillegg til lønnskostnader. En oppsummering av beregnede inntekter og beregnede kostnader fremkommer i vedlegg 2. Jeg mener at de økonomiske beregningene som er foretatt er grundige og realistiske. I høgskolens gjeldende langtidsbudsjett, jf. S-sak 130/11, er det lagt inn noen oppstartsmidler fra institusjonsnivået til et evt. nytt mastergradsstudium på IØI, men dette dekker ikke fullt ut det beregnede finansieringsbehovet fra institusjonsnivået som fremkommer i vedlegg 2. Følgende sammenstilling fremkommer: Tall i tusen År Sum S-sak 130/ Behov (vedlegg 2) Merbehov Av tabellen fremkommer det at institusjonsnivået må tilføre om lag 5,7 mill. kroner mer enn det som ligger i langtidsbudsjettet i perioden I tillegg er det beregnet et årlig merbehov på 0,4 mill. kroner fra og med 2018 og utover. I en trang økonomisk situasjon er dette et vesentlig beløp. Jeg mener likevel at beløpet er håndterlig i den totale økonomiske situasjonen. Det er også mulig at basisfinansiering av 15 studieplasser i kategori D, gitt høgskolen i statsbudsjettet for 2012, videreføres utover 2 år, og at deler av denne evt. basisfinansieringen kan benyttes som delfinansiering fra institusjonsnivået til dette mastergradsstudiet. Dette blir klargjort ifm. KDs budsjettildeling til HiT for 2013, og må evt. vurderes i tilknytning til høgskolens interne budsjettfordeling for I tillegg til beregninger som fremkommer i vedlegg 2, er det sett på bygningskapasiteten ved AF. Bygningskapasiteten er i stor grad utnyttet ved studiestedet, og ved oppstart av et evt. mastergradsstudium vil det oppstå behov for kontorer i forbindelse med ansettelser av fagtilsatte til samt behov for lesesal til mastergradsstudentene. Her er to alternativer «luftet»: Det bygges en etasje over eksisterende bibliotek ved AF. Her er takhøyden pr. i dag slik at det kan bygges en etasje ved hjelp av et gulv. Da benyttes eksisterende takhøyde og vegger. Dette arealet vil da kunne benyttes til både kontorer og masterlesesal. AF har fått signaler om at dette kan Statsbygg bygge og at det i stor grad kan finansieres ved økt husleie. S-sak 74/12

38 4 Alternativ to er å dele AFs eneste lesesal, slik at en del kan benyttes til masterlesesal. Dette løser ikke kontorsituasjonen. Dette alternativet er svært kortsiktig og er ikke dekkende for totalbehovet, og anbefales derfor ikke fra AFs side. Ingen av disse to alternativene er ferdig utredet mht. kostnader, etc. Jeg tror likevel dette behovet vil kunne løses innenfor en håndterlig økning i husleie, og at dette således ikke bør ha avgjørende betydning for ikke å starte søknadsprosessen mot NOKUT på nåværende tidspunkt. Når det gjelder faglig profil, er denne foreslått vesentlig endret i forhold til mastergradsstudiet i opplevelsesøkonomi som ble akkreditert og godkjent i Jeg foreslår at mastergradsstudiet skal være et generelt studium i økonomi og administrasjon, med spesialisering i bedrifts-, forretnings- og næringsutvikling. Jeg viser til vedlagte stillingsomtale, jf. vedlegg 3, når det gjelder ytterligere utdyping av den faglige profilen i studiet. En endelig fastsetting av faglig profil må gjøres i tilknytning til fremsendelse av søknad til NOKUT om akkreditering av studiet. Mitt forslag til stillingsomtale for et nytt professorat, jf. vedlegg 3, er i samsvar med dette, der professoratet gjøres til et generelt professorat innen bedriftsøkonomiske fag. Forslag til stillingsomtale er utarbeidet i samarbeid med fakultetet. Kristian Bogen rektor Vedlegg: 1. Internt notat fra Fakultet for allmennvitenskapelige fag av Skjema for budsjettering ved etablering av ordinære studium 3. Stillingsomtale professorat IØI rektors forslag S-sak 74/12

39 Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Bjørn Goksøyr Internt notat Journalnr: 2012/890 Dato: MASTERSTUDIUM/SIVILØKONOMSTUDIUM VED INSTITUTT FOR ØKONOMI OG INFORMATIKK. SØKNAD OM TILDELING AV STILLINGSRESSURSER OG GODKJENNING AV UTLYSINGSTEKST FOR PROFESSORAT I BEDRIFTSØKONOMI Vi viser til interne notat datert : Etablering av masterstudium ved Institutt for økonomi og informatikk Behov for stillinger og internt notat datert : Stillingsbehov masterstudium i økonomi og administrasjon/siviløkonom IØI, utfyllende kommentarer. Begge notatene er lagt ved. Institutt for økonomi og informatikk ønsker å sende søknad om akkreditering av et Masterstudium i økonomi og administrasjon til NOKUT innen 1. februar Det er et mål å kunne ta opp studenter til studiet studietåret 2014/15. Dersom dette målet skal kunne realiseres, må tilstrekkelig faglig kompetanse og faglige ressurser være på plass. Studiets tittel vil være Masterstudium/siviløkonom i økonomi og administrasjon. Masterstudiet bygger på Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon, fastsatt av Nasjonalt råd for økonomisk/administrativ utdanning, vedtatt 20. oktober Nåværende skisse til studieplan har en spesialisering/major som har hatt arbeidstittelen Næringsutvikling. Studieplan Instituttet mener at skissen til studieplan slik den nå foreligger er et godt grunnlag for det videre arbeidet fram mot en fullstendig studieplan for studiet. Vi mener også dette vil være et studium som vil kunne gi god rekruttering både internt og eksternt. Det vil bli arbeidet med å framskaffe dokumentasjon på dette. Studiet vil også slik vi har nevnt i tidligere notat, styrke mulighetene for eksternt samarbeid, og det er gjennomført samtaler med ulike eksterne samarbeidspartnere. Et masterstudium/siviløkonomstudium bør være et viktig bidrag for å øke kompetansen i næringslivet i regionen. Instituttet vil i forbindelse med søknaden om akkreditering til NOKUT arbeide videre med tittelen på studiet. Aktuelle titler kan være: Bedriftsutvikling/Strategisk bedriftsutvikling, Forretningsutvikling/Strategisk Forretningsutvikling eller Næringsutvikling/Strategisk Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Hallvard Eikas plass, Bø i Telefon Bergit Grivi 3901 Telemark Telefaks Internett

40 2 næringsutvikling. Tittel på studiet vil være ett av spørsmålene i en spørreundersøkelse som skal gjennomføres ved instituttet, se om spørreundersøkelsen nedenfor. Det videre studieplanarbeidet vil påse at studiets navn, faglig innhold, omfang og nivå er i samsvar med NOKUTs krav. Økonomi Vedlagte skjema om Bakgrunnsinformasjon for studiet viser budsjett for masterstudiet i perioden Budsjettet viser at satsing på et masterstudium medfører økte kostnader, og at det vil ta noen år før studiet vil gå i balanse eller overskudd. Institutt for økonomi og informatikk er totalt sett, et institutt som over lang tid har hatt svært god inntjening og har gått med overskudd. Svært god rekruttering som gir god økonomi til høgskolen, tilsier at det bør være mulig å satse på et masterstudium ved dette instituttet. Et masterstudium vil øke attraktiviteten ytterligere, og vil være viktig for høgskolen og studiested Bø. Budsjettet som er lagt ved er drøftet med høgskolens ledelse i møte Stillingsbehov Instituttet har i tidligere notat datert (vedlagt) beregnet at det er behov for 4,5 nye stillinger for å drifte et masterstudium. Institutt for økonomi og informatikk rekrutterer godt og har i dag vel 1000 studenter fordelt på ulike bachelorstudier. Etablering av et masterstudium vil føre til at vi må flytte over faglige ressurser fra bachelorstudiene til masterstudiet. Det er i dag ikke kapasitet til å erstatte disse ressursene på annen måte enn ved tilførsel av nye stillinger. Det vil med andre ord ikke være mulig å drifte et masterstudium uten at vi får tilført 4,5 nye stillinger. Tabellen nedenfor viser en beregning over omfang av faglige ressurser som vil måtte overflyttes fra bachelorstudiene til masterstudiet Ansatte som bidrar faglig Stillingsbetegnelse Ansettelsesforhold Faglige årsverk i studiet Total U&V FoU Annet Hagen, Per Christian Førsteamanuensis Fast 1/1 0,3 0,2 0,1 Hovland, Nils Per Førsteamanuensis Fast 1/1 0,5 0,3 0,2 Håkonsen, Lars Førsteamanuensis Fast 1/1 0,5 0,3 0,2 Kreander, Niklas Valter Førsteamanuensis Fast 1/1 0,5 0,3 0,2

41 3 Kaasin, Helge Gjermund Førstelektor Fast 1/1 0,3 0,2 0,1 Nordbø, Ingeborg Førsteamanuensis Fast 1/1 0,3 0,2 0,1 Prestholdt, Ragnar Førstelektor Fast 1/1 0,3 0,2 0,1 Sørgaard, Nils Eilert Høgskoledosent Fast 1/1 0,3 0,2 0,1 Sum 3,0 X Professor 1,0 XX 2x20%- stillinger 0,4 Sum stillinger 4,4 Spørreundersøkelse Det skal i uke 37 og 38 gjennomføre en spørreundersøkelse blant egne studenter for å undersøke interessen for å fortsette på et masterstudium ved Institutt for økonomi og informatikk i Bø. I spørreundersøkelsen vil alternative navn på studium bli satt opp for å undersøke hva studentene anser som mest attraktivt. En spørreundersøkelse vil være god og viktig dokumentasjon i forbindelse med en søknad om akkreditering til NOKUT, blant annet for å kunne dokumentere intern rekruttering. Utlysingstekst professorstilling Som nevnt i notat av har NOKUT skjerpet sine krav til fagmiljø i forbindelse med søknader om akkreditering. Det vil med stor sannsynlighet ikke være mulig å få akkreditering av et masterstudium uten tilsatt professor ved instituttet. Det vil derfor være viktig å lyse ut professorstillingen så snart som mulig dersom vi skal rekke fristen for å søke om akkreditering i NOKUT innen Utlysningstekst og stillingsomtale ligger ved. Vurdering På bakgrunn av dette ber Avdeling for allmennvitenskapelige fag at styret godkjenner stillingsomtale og utlysningstekst for professorstilling i bedriftøkonomi, slik at stillingen kan lyses ut umiddelbart. Avdelingen ber også om at styret gir sin tilslutning til at det settes av på budsjettet ressurser tilsvarende 4,5 stillinger inkludert professorstilling og to 20%-stillinger på Institutt for økonomi og informatikk, jf vedlagte budsjett for

42 4 Med hilsen Aase Haukaas Gjerde Instituttleder Bergit Grivi seniorkonsulent Vedlegg: Internt notat datert Internt notat datert Budsjett Stillingsutlysing Stillingsomtale Interne kopimottakere John W. Viflot

43

44 Rektors forslag Stillingsomtale Professor i bedriftsøkonomiske fag Professoratet er knyttet til Institutt for økonomi og informatikk ved Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er studiested Bø. Arbeidsoppgavene for professoratet omfatter bl.a. oppbygging og utvikling av et nytt mastergradsstudium/siviløkonomstudium og for aktiviteter knyttet til det. Det skal søkes om akkreditering av mastergradsstudiet i Det er et mål at det skal kunne tas opp studenter på studiet fra og med studieåret 2014/15. Til stillingen er lagt undervisning, forskning og veiledning innenfor aktuelle emner, herunder mastergradsstudiets spesialisering innen bedrifts-, forretnings- og næringsutvikling med vekt på følgende fagområder: a) næringsøkonomi og næringspolitikk, b) entreprenørskap og nyskaping, c) markedsføring, kommunikasjon og nye medier og d) næringsetikk og samfunnsansvar. Det forventes også deltakelse i oppgaver knyttet til bachelorgradsstudiene. Stillingsinnehaver er ellers tiltenkt en sentral rolle i utvikling av fagmiljøet samlet sett, og vil stå sentralt i å bygge opp en forskningsagenda innenfor fagområdet fra instituttets eget og høgskolens øvrige fagmiljø. Det forutsettes at stillingsinnehaver samarbeider med relevante eksterne aktører internasjonalt, nasjonalt og regionalt, samt bidrar til tverrfaglig samarbeid internt i høgskolen. Stillingsinnehaveren må påta seg administrative oppgaver som hører til arbeidsplikten for samtlige ansatte.

Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda

Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda 1 Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda Vedtatt av Forskingsutvalet i møte 21. januar 2014 i sak 03/2014 «Forretningsorden for Forskingsutvalet ved HVO». 1. Samansetjing

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Dok. ref. 16/591-2/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Reglementet gjeld for folkevalde organ så langt kommunestyret ikkje har vedteke

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Jfr. kommunelova 39 nr.1.

SKODJE KOMMUNE. Møtereglement for Skodje kommune. Jfr. kommunelova 39 nr.1. SKODJE KOMMUNE Møtereglement for Skodje kommune Jfr. kommunelova 39 nr.1. INNHALD A. Felles møtereglement for folkevalde organ...3 B. Dialog som arbeidsform...7 C. Møtereglement for Skodje kommunestyre...8

Detaljer

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret den 12.10.1995 med endring av 3 siste avsnitt i møte den 14.09.2000. For sakshandsaming i kommunestyret gjeld kommuneloven sine reglar med

Detaljer

REGLEMENT FOR Utval for Levekår

REGLEMENT FOR Utval for Levekår REGLEMENT FOR Utval for Levekår 1. SAMANSETJING OG VAL Utvalet skal ha 7 medlemar inklusiv leiar og nestleiar. Medlemane og varamedlemane skal veljast blant medlemane i kommunestyret i samsvar med prinsipp

Detaljer

VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab

VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab Vår ref 12/1351-21 13453/13 Etat/ avd. STA Saksbeh KJ Ark. 044 Dykkar ref. Dato 25.07.2013 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedteke i Kommunestyret 30.11.95 sak 86/95. Revidert

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtenummer : 7/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE. Innhold

RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE. Innhold RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE Vedtekne i Granvin Heradsstyre 15.04.2015 Retningslinene er bygde på reglane i Kommunelova, Forvaltningslova og Offentlegheitslova. Innhold 1. Heradsstyret si samansetjing

Detaljer

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Formannskapet Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Val og samansetjing a. Jølster formannskap skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, valde av kommunestyret i samsvar med reglane

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE

MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE Innhald KAPITEL 1. MØTEREGLEMENT...2 1. FØREBUING TIL MØTET...2 1.1 KVEN DET GJELD FOR...2 1.2 INNKALLING TIL MØTE...2 1.3 MØTEPLIKT - FORFALL - VARAREPRESENTANTAR...2

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS 1 REGLEMENT FOR INSTITUTTSTYRENE OG SENTERSTYRENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (fastsettes

Detaljer

Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS )

Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS ) Reglement for Ørskog kommunestyre (sist revidert i KS 11.05.2017) 1. Val og samansetjing Ørskog kommunestyre skal ha 17 medlemmer med varamedlemmer 2. Mynde og oppgåver a) Ørskog kommunestyre skal handsame

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyre den 29. april 2009 Sak 027/09) 1. Val og samansetjing. Administrasjonsutvalet består av 10 personar med varamedlemar.

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER

MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER Side 1 av 8 MØTEREGLEMENT FOR SULA FORMANNSKAP OG DET FASTE UTVALET FOR PLANSAKER Innhald: 1. Val og samansetjing 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/3004-12 297/13 033 &00 SEN/SEN/WBD REGLEMENT - FORMANNSKAP

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

REGLEMENT FOR VESTNES KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR VESTNES KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VESTNES KOMMUNESTYRE KOMMUNESTYRET - MYNDE OG OPPGÅVER Vestnes kommunestyre har 23 valde representantar og er det øvste styringsorganet i Vestnes kommune. Kommunestyret er oppretta i medhald

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16)

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) 1.1 Føremål Føremålet med dette reglementet er: Gje hovudretningsliner for arbeidet i dei politiske organa Gje einsarta og like retningsliner for

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE Dok. ref. 16/591-3/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE Kommunestyret er kommunen sitt høgaste politiske organ og gjer vedtak på vegner

Detaljer

REGLEMENT FOR VANYLVEN KOMMUNESTYRE (Vedteke i K-sak 77/95, 46/96, 50/04 og 15/06)

REGLEMENT FOR VANYLVEN KOMMUNESTYRE (Vedteke i K-sak 77/95, 46/96, 50/04 og 15/06) REGLEMENT FOR VANYLVEN KOMMUNESTYRE (Vedteke i K-sak 77/95, 46/96, 50/04 og 15/06) 1 KOMMUNESTYRET - MYNDE OG OPPGÅVER a. Vanylven kommunestyre har 21 valde representantar og er det øverste styringsorganet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON I VEDTAKSSAK Sak 76/15 Utlysning Senterleder (professor/førsteamanuensis

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Kommunale organ held møte etter oppsett møteplan, når møteleiar finn det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krev det.

Kommunale organ held møte etter oppsett møteplan, når møteleiar finn det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krev det. VESTNES KOMMUNE Vedteke i Vestnes kommunestyre 27.10.2016 sak 100/2016 GJENNOMFØRING AV MØTE I KOMMUNALE ORGAN I VESTNES KOMMUNE (Pkt. 9,10,11,12 og 14 gjeld berre kommunestyret.) I dei andre punkta blir

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Politisk reglement For Utval. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Utval. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Utval Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Val og samansetjing a. Jølster kommune har to faste utval, Utvalet for oppvekst, kultur og helse (OKH) og Utvalet for plan og utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

STYRETS FORRETNINGSORDEN

STYRETS FORRETNINGSORDEN US 44/2016 STYRETS FORRETNINGSORDEN Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Lise Gorseth, Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/02248 Vedlegg: 1. Forretningsorden for NMBUs styrer Forslag til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet

Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet Ansvaret -overfor folket i kommunen -overfor dei tilsette -overfor kvarandre Respekt Eit lita oppvarmingsoppgåver

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 6 Møtenr.: 1/2017 Møtedato: 7. februar 2017 Notatdato: 5. januar 2017

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011

Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011 Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011 Vedtatt 08.09.94, revidert 27.06.96, 23.10.03, 21.01.10, 14.04.11 og 20.06.13 Med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

REGLEMENT FOR HELSE- OPPVEKST OG KULTURUTVALET

REGLEMENT FOR HELSE- OPPVEKST OG KULTURUTVALET REGLEMENT FOR HELSE- OPPVEKST OG KULTURUTVALET 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER.... 3 6.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/ 1 REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (vedtatt i Fakultetsstyret, Det

Detaljer

Heradsstyret kan oppretta sakskomitear for særskilde saker som innanfor fastsett mandat gjev tilråding direkte for heradsstyret.

Heradsstyret kan oppretta sakskomitear for særskilde saker som innanfor fastsett mandat gjev tilråding direkte for heradsstyret. REGLEMENT FOR HERADSSTYRET 1 HERADSSTYRET SITT ARBEIDSOMRÅDE Heradsstyret er kommunen sitt øvste organ og gjer vedtak på kommunen sine vegner så langt ikkje noko anna følgjer av lov eller vedtak om delegering

Detaljer

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/09-26.1 1.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2007/2063 Dato: 28.05.2010 Gjennomgang av studieporteføljen ved Høgskolen i Telemark - Utkast til sluttrapport

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1. VAL OG SAMMANSETTING... 2 2. ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE... 2 3. FØREBUING AV SAKER... 3 4. INNKALLING TIL MØTE.... 3 5. FORFALL. VARAMEDLEMMER.... 3 6. ANDRE DELTAKARAR I

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013.

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013. Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013 Møtenummer : 2/13 Møtedag/-dato

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/3004-13 299/13 033 &00 SEN/SEN/WBD REGLEMENT KLEPP KOMMUNESTYRE

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 25. september 2006. Varighet: kl. 12.00 16.15. Sted: A2-229, Remmen. Varamedlemmer: Tone Skråning

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 25. september 2006. Varighet: kl. 12.00 16.15. Sted: A2-229, Remmen. Varamedlemmer: Tone Skråning HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 25. september 2006 Arkiv: 06/151 Varighet: kl. 12.00 16.15 Sted: A2-229, Remmen Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Jon T. Pihlstrøm, Eva Skærbæk, Ida H. Brekke,

Detaljer

- utarbeiding av planprogram ved mindre omfattande revisjonar, jfr

- utarbeiding av planprogram ved mindre omfattande revisjonar, jfr OSTERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL 1 VAL OG SAMANSETJING Utvalet skal ha *7 medlemmer med varamedlemmer, alle valde av heradsstyret for 4 år. Medlemmer og varamedlemmer, leiar

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Reglement for utval i Høyanger kommune

Reglement for utval i Høyanger kommune Reglement for utval i Høyanger kommune Vedteke av kommunestyret i møte 27.10.2011 i sak nr 053/11. Korrigert 8 i møte 15.03.2012 i sak nr 024/12. Korrigert av kommunestyret i møte 16.06.2015 i sak nr 037/15.

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta:

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta: INNKALLING Kommunestyret Utval: Møtestad: Oseana, Os Møtedato: 15.06.2017 Tid: kl.09:00 Innkalling til felles kommunestyremøte med Os kommune torsdag 15.06.2017 kl 09.00 - ca 16.00. Jf. Tidlegare innkalling

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET HYLLESTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET Vedteke av Hyllestad kommunestyre 20.12.2011, sak 88/11. Gjeldande frå vedtaksdato. Revisjon av reglement vedteke 6.9.95, sak 73/95. 1 Heimel Administrasjonsutvalet

Detaljer