OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK"

Transkript

1

2

3 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 69/12 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/955 OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Saken gjelder oppnevning av ny skikkethetsnemnd, og oppnevning av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Funksjonstiden for både nemnda og institusjonsansvarlig går ut Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: 1. Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda: Dekan Marianne Hedlund, Fakultet for helse- og sosialfag (leder) Studieleder Eidbjørg Sandnes Hansson, Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Rektor Solveig Hortmo, Tveiten skole, Notodden Gina Thorbjørnsen, representant fra praksisfeltet, Skien kommune Høgskolelektor Ragnhild Riis, Fakultet for helse- og sosialfag Høgskolelektor Eli Thorbergsen, Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Politiinspektør i UP Olav Markussen, ekstern jurist Ovenstående medlemmer oppnevnes for 3 år. 2. Styret gir rektor myndighet til å oppnevne studentmedlemmer. Studentmedlemmene oppnevnes for ett studieår av gangen. 3. Styret oppnevner seniorrådgiver Rolf Heimdal som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen for 3 år. Bakgrunn Det følger av Kunnskapsdepartementets forskrift om skikkethet i høyere utdanning at alle institusjoner som tilbyr lærerutdanninger og/eller helse- og sosialfagutdanninger skal foreta en løpende skikkethetsvurdering av om studentene på disse studiene er egnet for det yrket de utdanner seg til. Forskriften slår også fast at alle institusjoner som tilbyr disse utdanningene skal ha en skikkethetsnemnd og en institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Det følger av forskriften at styret selv skal oppnevne skikkethetsnemnda. Styret, eller det organ styret delegerer myndighet til, oppnevner én ansatt ved institusjonen som skal fungere som institusjonsansvarlig. Vedkommende kan oppnevnes blant nemndas medlemmer. Departementet setter i forskriften, og i utfyllende merknader til denne, krav til sammensetningen av nemnda. Ved institusjoner der lærer-, og helse- og sosialfagutdanningene er spredt på flere fakulteter, uttaler departementet at styret bør sørge for en bredest mulig representasjon. Samtidig skal styret sikre at de som oppnevnes har god kjennskap til utdanningene. Det skal være to studentrepresentanter i

4 2 nemnda samt en ekstern representant med juridisk embetseksamen. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) og Fakultet for helse- og sosialfag (HS) har kommet med forslag til representanter til nemnda, slik at begge fakulteter blir representert med tre medlemmer hver, jf. vedleggene 1, 2 og 3. Seniorrådgiver Rolf Heimdal ved Fakultet for helse- og sosialfag, som har vært institusjonsansvarlig i inneværende periode, har sagt seg villig til å fortsette en periode til. Studentsamskipnaden i Telemark (SOT) opplyser at det foreløpig ikke har vært mulig å rekruttere studenter som medlemmer til skikkethetsnemnda for studieåret 2012/2013. Det vil imidlertid bli gjort et nytt forsøk på slik rekruttering ved høstens suppleringsvalg. Vurdering Jeg konstaterer at begge de aktuelle fakultetene, dvs. EFL og HS, er representert i skikkethetsnemnda med like mange medlemmer hver. Dette sikrer, etter mitt skjønn, den påkrevde fagkunnskap og balanse og bredde i nemnda. Når det gjelder oppnevning av studentmedlemmer noterer jeg meg at SOT arrangerer suppleringsvalg ultimo september. Jeg foreslår på denne bakgrunn at styret gir rektor myndighet til å oppnevne studentmedlemmene når suppleringsvalgene er avholdt, jf. delegeringsreglementet pkt Jeg er tilfreds med at seniorrådgiver Rolf Heimdal har sagt seg villig til å fortsette som institusjonsansvarlig. Siden HS nå overtar lederfunksjonen i nemnda kunne det være nærliggende å tenke seg at EFL overtok ansvaret for å rekruttere institusjonsansvarlig, jf. også EFLs uttalelse i saken. Det er imidlertid min oppfatning at hensynet til å bygge kompetanse over tid er viktig i denne funksjonen. Jeg foreslår derfor at seniorrådgiver Rolf Heimdal fortsetter som institusjonsansvarlig. Kristian Bogen rektor Vedlegg: 1. Internt notat av fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. 2. Internt notat av fra Fakultet for helse- og sosialfag. 3. E-post av fra Fakultet for helse- og sosialfag. S-sak 69/12

5 Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2006/955 Dato: EFL - Oppnevning av ny skikkethetsnemnd Vi viser til notat av hvor EFL og HS bes om å fremme forslag til medlemmer av ny skikkethetsnemnd. HS og EFL har hatt kontakt om saken, og EFL vil foreslå følgende medlemmer fra lærerutdanningsfeltet: Studieleder Eidbjørg Sandnes Hansson Rektor Solveig Hortemo, Tveiten skole, Notodden Høgskolelektor Eli Thorbergsen For de to sistnevnte er det snakk om en reoppnevning, da de også er medlemmer av nemnden i inneværende periode. I oppnevningen av nemnden for tre år siden (S-sak 80/09) ble det i saksutredningen skrevet bl.a.: Jeg vil i denne sammenheng peke på at det nå er foreslått at leder for skikkethetsnemnda de kommende 3 år skal være dekan ved EFL. Dersom dette også blir resultatet av styrets vedtak, bør institusjonsansvarlig være en ansatt ved HS." Ettersom dekan ved HS nå trolig overtar som leder av nemnden, ville det være naturlig at EFL har institusjonsansvarlig. Jeg registrerer at Rolf Heimdal ved HS er forespurt og er interessert i å fortsette som institusjonsansvarlig. EFL har ingen innvendinger til at rektor oppnevner ham til dette vervet. Med hilsen Leif Rasmussen administrasjonssjef Interne kopimottakere Eidbjørg Sandnes Hansson Jostein Sandven Arild Hovland Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Lærerskoleveien 40, 3679 Telefon Leif Rasmussen 3901 Porsgrunn Notodden Telefaks Internett

6 Høgskolen i Telemark Fakultet for helse- og sosialfag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2006/955 Dato: HS tilsvar vedrørende skikkethetsvurdering ved Høgskolen i Telemark - Oppnevning av ny skikkethetsnemnd HS viser til notat av 2. august hvor det fremkommer at ny skikkethetsnemnd ved høgskolen skal oppnevnes som følge av at funksjonstiden utløper i slutten av september I forskriften fremkommer at HS, koordinert med EFL, skal stille i denne nemnda med faglig tilsatte i faglærer, leder- eller studielederfunksjon og at vi skal fremme kandidat til representant fra praksisfeltet. Fakultetet har hatt dialog med EFL i saken og fremmer følgende kandidater: Dekan Marianne Hedlund i funksjonen som leder. Høgskolelektor (mvf. 1 okt) Ragnhild Riis ved Institutt for Helsefag i funksjonen som faglærer. Representant for praksisfeltet er ikke endelig bekreftet, men fakultetet venter tilbakemelding i nær fremtid. Fakultetet vil fremsende denne kandidaten straks den er bekreftet. Gitt at fakultetet påtar seg funskjonen som leder, vil det ikke bli fremsendt kandidat i funksjonen som faglig studieleder. Fakultetet vurderer det som positivt og gir således tilslutning til Utdanningsseksjonens anbefaling om og begrunnelsen for at Seniorrådgiver Rolf Heimdal fortsetter som institusjonsansvarlig ved høgskolen. Med hilsen Erik Nordberg Administrasjonssjef Interne kopimottakere Marianne Hedlund Ramona Lorentsen Ragnhild Riis Rolf Heimdal Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon Erik Nordberg 3901 Porsgrunn Telefaks Internett

7 Jorunn Pedersen Fra: Åshild Rønnaug Kise Sendt: 4. september :02 Til: postmottak Emne: VS: Kandidat til funksjon i Skikkethetsnemnda - Praksisfeltet Hei, Kan dere journalføre denne på 6/955? - Takk! Åshild Fra: Erik Nordberg Sendt: 4. september :33 Til: Åshild Rønnaug Kise Kopi: Ramona Lorentsen Emne: Kandidat til funksjon i Skikkethetsnemnda - Praksisfeltet Hei, Med referanse til fremsendt notat om representanter til skikkethetsnemnda, så HS fremmer med dette Gina Thorbjørnsen, Skien Kommune, Skien i funksjon som representant fra praksisfeltet. Mvh Erik N 1

8 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 70/12 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2012/260 TILDELING AV GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR MAGNUS KOMPERØD Saken i korte trekk Saken gjelder tildeling av graden philosophiae doctor til Magnus Komperød, Fakultet for teknologiske fag (TF), Høgskolen i Telemark (HiT). Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tildeler graden philosophiae doctor i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark til Magnus Komperød. Bakgrunn Det følger av FOR nr 1664: Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Telemark 21 første ledd at styret tildeler graden philosophiae doctor. Tildelingen skjer på grunnlag av innberetning fra bedømmelseskomiteen og fakultetet om at opplæringsdelen, avhandling, prøveforelesning og disputas er godkjent. Det vises til vedlagte interne notat fra Fakultet for teknologiske fag datert vedlagt innberetning fra bedømmelseskomiteen. Vurdering Jeg konstaterer med tilfredshet at innberetningen viser at bedømmelseskomiteen enstemmig har godkjent avhandling, prøveforelesning og forsvaret av avhandling. På denne bakgrunn rår jeg til at styret tildeler graden philosophiae doctor i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark til Magnus Komperød. Kristian Bogen rektor Vedlegg: 1. Internt notat fra Fakultet for teknologiske fag datert Innebertning fra bedømmelseskommisjonen datert

9 Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2012/260 Dato: MELDING OM BESTÅTT DOKTORGRADSPRØVE VED FAKULTET FOR TEKNOLOGISKE FAG Det vises til PhD Forskriften for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark, 21 Kreering av diplom og vitnemål. Bedømmelseskomiteen har godkjent opplæringsdelen, avhandlingen, prøveforelesning og disputas, for kandidat Magnus Komperød. Innberetningen følger som vedlegg. Magnus Komperød disputerte i Porsgrunn torsdag 24.mai Avhandlingens tittel er som følger; Emperical Modeling, State Estimation and Process control with Real-life Applications to the Czochralski Crystallization Process Emne for prøveforelesning var; Modeling and control for smart distribution of electrical energy Bedømmelseskomiteen har hatt følgende sammensetning; 1.opponent Prof. Hannu Toivonen, Åbo Universitet, Åbo, Finland 2. opponent Fabrikksjef, dr.ing. Geir Ausland, Kristiansand 3. opponent Professor Bjørn Glemmestad, Høgskolen i Telemark. Det vises til bedømmelseskomiteens innberetning at Magnus Komperød kreeres til philosophiae doctor (PhD). Med hilsen Morten Christian Melaaen Dekan Inger Kristiansen Seniorkonsulent Vedlegg: Innberetning fra bedømmelseskomiteen Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon Inger Kristiansen 3901 Telefaks Internett

10 2

11

12

13

14 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 71/12 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2012/260 TILDELING AV GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR LARS ERIK ØI Saken gjelder tildeling av graden philosophiae doctor til Lars Erik Øi, Fakultet for teknologiske fag (TF), Høgskolen i Telemark (HiT). Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tildeler graden philosophiae doctor i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark til Lars Erik Øi. Bakgrunn Det følger av FOR nr 1664: Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Telemark 21 første ledd at styret tildeler graden philosophiae doctor. Tildelingen skjer på grunnlag av innberetning fra bedømmelseskomiteen og fakultetet om at opplæringsdel, avhandling, prøveforelesning og disputas er godkjent. Det vises til vedlagte interne notat fra Fakultet for teknologiske fag datert vedlagt innberetning fra bedømmelseskomiteen. Vurdering Jeg konstaterer med tilfredshet at innberetningen viser at bedømmelseskomiteen enstemmig har godkjent avhandling, prøveforelesning og forsvaret av avhandling. På denne bakgrunn rår jeg til at styret tildeler graden philosophiae doctor i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark til Lars Erik Øi. Kristian Bogen rektor Vedlegg: 1. Internt notat fra Fakultet for teknologiske fag datert Innebertning fra bedømmelseskommisjonen datert

15 Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2012/260 Dato: MELDING OM BESTÅTT DOKTORGRADSPRØVE - LARS ERIK ØI VED FAKULTET FOR TEKNOLOGISKE FAG Det vises til PhD Forskriften for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark, 21 Kreering av diplom og vitnemål. Opplæringsdelen er godkjent av fakultet. Bedømmelseskomiteen har godkjent avhandlingen, prøveforelesning og disputas, for kandidat Lars Erik Øi. Innberetningen fra bedømmelseskomiteen følger vedlagt. Lars Erik Øi disputerte i Porsgrunn 30.mai Avhandlingens tittel er som følger: Removal of CO2 from Exhaust Gas. Emne for prøveforelesning var; Emission control of post-combustion capture plants. Bedømmelseskomiteen har hatt følgende sammensetning; 1.opponent Professor Filip Johnsson, Chalmers University, Gøteborg, Sverige 2. opponent Senior Research Scientist Hanne Kvamsdal, SINTEF, Trondheim 3. opponent Ass. Professor Lars-André Tokheim, Høgskolen i Telemark, Det vises til bedeømmelseskomiteens innberetning som bekrefter at Lars Erik Øi kreeres til philosophiae doctor (PhD). Med hilsen Morten Chr. Melaaen Dekan Inger Kristiansen seniorkonsulent vedlegg; Innberetning fra bedømmelseskomiteen Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon Inger Kristiansen 3901 Telefaks Internett

16 2

17

18

19

20 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 72/12 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2012/260 TILDELING AV GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR CHRISTO RAUTENBACH Saken gjelder tildeling av graden philosophiae doctor til Christo Rautenbach, Fakultet for teknologiske fag (TF), Høgskolen i Telemark (HiT). Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tildeler graden philosophiae doctor i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark til Christo Rautenbach. Bakgrunn Det følger av FOR nr 1664: Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Telemark 21 første ledd at styret tildeler graden philosophiae doctor. Tildelingen skjer på grunnlag av innberetning fra bedømmelseskomiteen og fakultetet om at opplæringsdelen, avhandling, prøveforelesning og disputas er godkjent. Det vises til vedlagte interne notat fra Fakultet for teknologiske fag datert vedlagt innberetning fra bedømmelseskomiteen. Vurdering Jeg konstaterer med tilfredshet at innberetningen viser at bedømmelseskomiteen enstemmig har godkjent avhandling, prøveforelesning og forsvaret av avhandling. På denne bakgrunn rår jeg til at styret tildeler graden philosophiae doctor i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark til Christo Rautenbach. Kristian Bogen rektor Vedlegg: 1. Internt notat fra Fakultet for teknologiske fag datert Innebertning fra bedømmelseskommisjonen datert

21 Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2012/260 Dato: MELDING OM BESTÅTT DOKTORGRADSPRØVE VED FAKULTET FOR TEKNOLOGISKE FAG Det vises til PhD Forskriften for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark, 21 Kreering av diplom og vitnemål. Opplæringsdelen er godkjent av fakultet. Bedømmelseskomiteen har godkjent avhandlingen, prøveforelesning og disputas, for kandidat Christo Rautenbach. Innberetningen følger som vedlegg. Christo Rautenbach disputerte i Porsgrunn torsdag 31.mai Avhandlingens tittel er som følger; An Experimental and Theoretichal Study of Dense Fluidized Bed Fluid Dynamics Emne for prøveforelesning var; Overview of mathematical modeling of fluidized beds with particular emphasis on scale up application Bedømmelseskomiteen har hatt følgende sammensetning; 1.opponent Prof. Dr. Madhava Syamlal, National Energy Technology Laboratory, Morgentown, USA 2. opponent Prof. Dr. Christoph Pfeifer, Wienna University of Technology, Vienna, 3. opponent Førsteam. Dr. Nils Olav Skeie, Høgskolen i Telemark. Det vises til bedømmelseskomiteens innberetning som bekrefter at Christo Rautenbach kreeres til philosophiae doctor (PhD). Med hilsen Morten Christian Melaaen Dekan Inger Kristiansen seniorkonsulent Vedlegg: Innberetning fra bedømmelseskomiteen Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon Inger Kristiansen 3901 Telefaks Internett

22 2

23

24

25 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 73/12 Saksbehandler: Journalnummer: Anita Dale 2008/57 REVISJON AV REGLER OM ORDNINGEN FOR MØTER I STYRET VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Etter at ordningen med elektronisk møteinnkalling med saksliste og saksdokumenter for styret ble innført, og ipader ble utlevert til styremedlemmene, er det behov for å revidere regler om ordningen for møter i styret ved Høgskolen i Telemark når det gjelder utsending av møteinnkalling og møtebok. Tilråding Jeg tilrår styret til å gjøre slikt vedtak: Styret vedtar reviderte regler om ordningen for møter i styret ved Høgskolen i Telemark i samsvar med forslag av Bakgrunn Regler om ordningen for møter i styret ved Høgskolen i Telemark ble seinest revidert av styret i forbindelse med overgang til enhetlig ledelse på institusjonsnivå med rektor som øverste leder tilsatt på åremål. I forbindelse med innføringen av moderne teknologi for styrearbeidet, disponerer nå styremedlemmene hver sin ipad. Det er besluttet at møteinnkallingen med saksliste og saksdokumenter legges på styrets hjemmeside i pdf-format, og at styremedlemmene selv skal laste ned dette til sin ipad i forkant av møtet. Saker unntatt offentlighet (B-saker), sendes som tidligere i papirversjon til styremedlemmene, normalt en uke før styremøtet finner sted. Tilsvarende gjelder for møteboka, som vil være å finne i pdfformat på styrets hjemmeside senest en uke etter avholdt styremøte. Vurdering Forslaget til reviderte regler, jf. vedlegg 1, bygger på gjeldende regler, jf. vedlegg 2. Det er foretatt justeringer tilpasset den praksis som er etablert når det gjelder møteinnkalling og offentliggjøring av møtebok. Kristian Bogen rektor

26 Forslag Høgskolen i Telemark Reglar om ordninga for møte i styret Fastsette av styret , og reviderte , , , , og Reglane blir fastsette med heimel i 9-4 nr. 9 i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universitet og høgskolar med endringar, sist ved lov av 9. januar 2009 nr. 4 (i kraft 1. januar 2010). 1. MØTEPLAN Styret fastset møteplan for kvart studieår seinast på det siste møtet før studieåret startar. I tillegg til møtedato, møtetid og møtestad, skal planen innehalde ei liste over spesielle tema som styret vil ha behandla i det neste studieåret. Leiaren sørgjer for at møte blir haldne når det trengst. Til vanleg bør det haldast minst fire møte i kvart semester. Styret skal elles innkallast dersom to medlemer av dette eller rektor krev det. Så langt det er mogeleg, skal møta avviklast i tida mellom 20. august og 20. desember i haustsemesteret og mellom 10. januar og 25. juni i vårsemesteret. Ved særlege omstende kan møte bli avlyste eller flytte til ein annan dag etter avgjerd av leiaren. 2. STYREMØTE, SAKLISTE OG MØTEINNKALLING Styret skal behandle saker i møte, med mindre leiaren finn at saka kan behandlast skriftleg (t.d. ved sirkulasjon) eller på annan tilfredsstillande måte (t.d. ved telefonmøte, bruk av e-post og videomøte). Leiaren set opp sakliste og sender innkalling til møte. Saklista skal innehalde som faste saker: Godkjenning av innkalling, godkjenning av sakliste, godkjenning av møtebok frå det føregåande møtet, informasjonsutveksling, referatsaker og eventuelt. Innhaldet i referatsaker som er av særleg interesse for styret, skal omtalast kort og konsist. I referatsaker og eventueltsaker skal det ikkje gjerast vedtak. Eventueltsaker gjeld orientering, svar på spørsmål, førebels drøfting, eller ønske om at ei sak blir teken opp til realitetsbehandling seinare. Innkalling med sakliste og saksutgreiing til dei einskilde sakene skal finnast på styret si heimeside normalt ei veke før styremøtet. Styremedlemene er sjølve ansvarlege for å laste ned innkallinga med sakliste og saksutgreiingar. Innkalling med sakliste og saksutgreiing skal sendast til varamedlemer (dersom dei ikkje har godteke å sjølve laste ned dokumenta), observatørar i styret og Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) med rimelig varsel, normalt ei veke. Saker som er graderte, skal merkast som det (B-sak) og berre sendast medlemer og eventuelt dei av varamedlemene som er kalla inn. Dette gjeld dokument i personalsaker m.v. Saksdokument som ikkje blir sende i kopi til medlemene, skal vere tilgjengelege for desse i møtet. 3. SEKRETARIAT OG SAKSUTGREIING Rektor er sekretær for styret, og skal førebu og gje tilråding i saker som blir lagde fram for styret. Sakene skal vere grundig utgreidde, og saksutgreiinga skal til vanleg innehalde tilråding til vedtak. Av saksdokumenta skal det gå fram kven som har vore saksbehandlar.

27 4. MELDING OM FORFALL Medlem av styret har plikt til å møte dersom ikkje vedkomande har gyldig forfall. Sekretariatet skal få melding om forfall så raskt som råd. Når ein styremedlem har meldt forfall til eit møte, kallar sekretariatet inn varamedlem i samsvar med fastsett varamedlemsliste. Styremedlem som har meldt forfall, kan ikkje kalle tilbake meldinga om forfall etter at varamedlem er innkalla og har stadfesta at vedkomande kan møte. 5. OPPMØTE FRÅ ADMINISTRASJONEN Rektor vurderer til ei kvar tid kven og kor mange frå administrasjonen som skal vere til stades i styremøte med talerett i enkeltsaker. Det skal leggjast til grunn at berre dei møter som rektor meiner trengst for møteavviklinga eller styret si saksbehandling. 6. OPNE ELLER LUKKA MØTE Møte i styret blir haldne for opne dører. Styret kan fastsetje at særskilde saker skal behandlast for lukka dører. Behandling av dette skjer for lukka dører. 7. MØTELEIAR Styreleiar er møteleiar. Dersom styreleiar er fråverande eller er inhabil i ei sak, peikar styret ut møteleiar mellom dei eksterne medlemene. 8. OPNING AV MØTET Ved opninga av møtet held møteleiaren namneopprop. Møteleiaren opplyser kor mange medlemer som er til stades og om møtet er lovleg sett. Deretter blir det stilt spørsmål ved om det er merknader til innkallinga, og framlegg til sakliste blir teke opp til godkjenning. Styret kan vedta å stryke saker eller føre opp nye. For at ei ny sak skal kunne førast opp på saklista, krevst det vanleg fleirtal. 9. REGLAR FOR SAKSBEHANDLINGA I MØTE Saksbehandlinga i møte går føre seg etter følgjande reglar: Ved starten av behandlinga av ei sak refererer leiaren tilrådinga til vedtak, etter eventuelt først å ha peika på hovudpunkta i saka. Når møteleiaren opnar for ordskifte, er det høve til å teikne seg på talarlista. Møteleiaren refererer talarlista med jamne mellomrom. Dersom det kjem framlegg om utsetjing av ei sak, skal framlegget med ein gong kort drøftast og deretter takast opp til røysting. Ein møtedeltakar som krev ordet til forretningsorden, får ordet utanom tur. Dette gjeld framlegg og spørsmål knytte til sjølve møteavviklinga. Leiaren og andre møtedeltakarar kan gjere framlegg om avgrensa taletid eller at det blir sett strek for vidare ordskifte. Møteleiaren skal i samband med framlegg om strek spørje om nokon vil setje fram nye framlegg eller trekkje framlegg som tidlegare er sette fram. Dei som eventuelt ønskjer det, skal gjevast ordet før framlegg om strek blir teke opp til røysting. Framlegg om strek skal lyde slik: Eg gjer framlegg om at strek blir sett etter NN sitt innlegg. Framlegget skal takast opp til røysting straks. Når NN er ferdig med innlegget sitt, skal møteleiaren referere talarlista og også gjere merksam på at dei som står på lista ikkje har høve til å setje fram nye framlegg eller trekkje framlegg som tidlegare er sette fram under ordskiftet. Dersom det under ordskiftet kjem framlegg om å oppheve tidlegare vedtak om å setje strek, skal dette røystast over straks. Framlegg til vedtak i ei sak skal leverast skriftleg til møteleiaren. Når ordskiftet om ei sak er avslutta, blir saka teken opp til røysting. Møteleiaren refererer dei tilrådingane og framlegga til vedtak som ligg føre i saka, og gjer framlegg om røystemåte. 10. VEDTAK OG RØYSTING

28 Styret gjer vedtaka sine i møte. Medlemene har plikt til å delta i forhandlingane og til å røyste. Medlemene har og plikt til å medverke til at saka er så godt opplyst som mogeleg før det blir gjort vedtak. Vedtaket skal vere eintydig og fullstendig, leggje grunnlaget for iverksetjing eller vidare behandling i overordna organ, innehalde ei klar grunngjeving dersom saka gjeld enkeltvedtak, ha høg informasjonsverdi slik at det er lett å forstå for dei som blir berørte og for andre, og spesifisere tidspunkt for iverksetjing når det er relevant. Styret er vedtaksført når meir enn halvparten av medlemene er til stades og røystar. Det kan ikkje røystast blankt anna enn ved val. Det blir gjort vedtak med vanleg fleirtal av røystene som blir gjevne. Ved likt røystetal i andre saker enn val er røysta til møteleiaren avgjerande. Ved likt røystetal ved val blir valet avgjort ved loddtrekking. Røysting ved val og tilsetjing skal skje skriftleg dersom ein av dei møtande medlemene krev det. Røystinga skjer elles ved røysteteikn. Ved likt røystetal ved tilsetjing må møteleiaren oppgje korleis han eller ho har røysta. Ein medlem kan krevje at det blir protokollert korleis dei enkelte medlemene har røysta dersom ikkje røystinga har skjedd skriftleg. 11. RØYSTEFORKLARING Den enkelte medlemen kan krevje innteken i møteboka ei kort røysteforklaring. Slik røysteforklaring må varslast seinast like etter røystinga, og må leggjast fram i løpet av møtet. Møteleiaren kan gje ein kort frist etter møtet til endeleg skriftleg utforming av røysteforklaringa. 12. MØTEBOK Det skal førast møtebok for styret. Møteboka skal finnast på styret si heimeside/sendast ut seinast ei veke etter styremøtet. Møteboka skal innehalde tid og stad for møtet, kven som var til stades, kven som eventuelt var fråverande, kva saker som blei behandla, eventuelle merknader til innkalling, sakliste, referat og referatsaker, innmelding av eventueltsaker, alle tilrådingar og framlegg til vedtak, resultatet av røystinga, endeleg vedtak, korleis den enkelte medlemen har stemt der dette skal protokollerast, og mogeleg røysteforklaring. Møteboka skal underskrivast av møteleiaren og paraferast av rektor. Møteboka blir endeleg godkjend i neste møte. Styremedlemene er sjølve ansvarlege for å laste ned møteboka frå styret si heimeside. Møteboka skal sendast til varamedlemer (dersom dei ikkje har godteke å sjølve laste ned møteboka) og observatørar i styret. Møteboka skal sendast til orientering til Studentorganisasjonen i Telemark (SOT). Kopi av møteboka skal sendast elektronisk til Kunnskapsdepartementet og til Riksrevisjonen. 13. OFFENTLEGHEIT I utgangspunktet er alle styredokument offentleg tilgjengelege. I dette ligg det at dei som er interesserte kan få sjå dokumenta. Det tyder også at styremedlemene kan diskutere saka og vise dokumenta til kven dei måtte ønskje under førebuinga av møtet eller seinare. Følgjande dokument kan unntakast for offentlegheit etter nærare vurdering: Dokument som er utarbeidde for den interne saksførebuinga i styret, t.d. i saker som det seinare skal forhandlast om. Dokument som er utarbeidde for den interne saksførebuinga i styret av eit underliggjande organ (t.d. fakultet, institutt), eller av særlege rådgjevarar eller sakkunnige.

29 Dokument som har samanheng med ei forsvarleg gjennomføring av høgskolen si økonomi-, lønns- eller personalforvaltning, t.d. drøftingar av opplegg for lønnsforhandlingar, omorganiseringar og budsjett. Dokument i sak om tilsetjing eller avansement. Unntaket gjeld ikkje søkjarliste. Dokument som gjeld melding til politiet om lovbrot. Svar til eksamen eller liknande prøve. Opplysningar som er undergjevne teieplikt, skal unntakast frå offentlegheit (jf. pkt. 15). Dette vil t.d. gjelde personalsaker og enkelte studiesaker. Saksdokument som kjem inn under unntaksreglane, skal vere tydleg merka med referanse til lovheimel. 14. HABILITET Kvar enkelt styremedlem har sjølv ansvar for å vurdere sin eigen habilitet, og skal sjølv i god tid før styremøtet gje melding om tilhøve som gjer eller kan gjere vedkomande inhabil. Også andre styremedlemer har plikt til å gjere merksam på slike tilhøve, dersom medlemen sjølv ikkje gjer det. Dersom ein medlem er i tvil om sin habilitet, kan vedkomande leggje fram spørsmålet for styret. Medlemen skal gå frå møtet under behandlinga av spørsmålet. Ved inhabilitet skal vedkomande medlem gå frå sin plass i lokalet under behandlinga av den aktuelle saka. Dersom møtet blir halde for opne dører, kan vedkomande ta plass som tilhøyrar. Er møtet for lukka dører, må vedkomande forlate lokalet. Styret kan likevel gjere unntak frå dette. Dersom ein medlem som er inhabil deltar under behandlinga av saka, vil dette vere å sjå på som ein saksbehandlingsfeil. Dersom det kan vere grunn til å tru at feilen har verka bestemmande på innhaldet i vedtaket, er vedtaket ugyldig og saka må takast opp til ny behandling. 15. TEIEPLIKT Styremedlemene har plikt til å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysningar om nokon sine personlege forhold. Plikta gjeld også etter at vervet er avslutta. Personlege opplysningar kan berre diskuterast med den det gjeld eller andre som er involverte i behandlinga av saka, dvs. andre styremedlemer eller saksbehandlarane. Opplysningar skal heller ikkje gjevast etter styrebehandlinga, t.d. for å grunngje røystegjevinga. Det aktuelle dokumentet skal oppbevarast slik at ikkje andre får kjennskap til innhaldet i det. Der det unntaksvis er mogeleg å anonymisere saka heilt, kan det prinsipielle ved den diskuterast med andre. Det må likevel i slike situasjonar visast stor varsemd. 16. OBSERVATØRAR Fylkesmannen i Telemark og utdanningsdirektøren i Telemark har observatørstatus i styret. Observatørstatus gjev rett til å vere til stades i styremøta og talerett etter avgjerd i styret i visse saker for å gje informasjon. Observatørstatus medfører ikkje framleggsrett. Leiaren av styret for Studentsamskipnaden i Telemark, eller den dette styret gjev fullmakt, har møte-, tale- og framleggsrett i styret når saker som er relevante for arbeidet i samskipnaden blir behandla.

30

31

32

33

34

35 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 74/12 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot/Åshild Kise 2012/890 ETABLERING AV PROFESSORAT I ØKONOMI VED FAKULTET FOR ALLMENNVITENSKAPELIGE FAG, OG GODKJENNING AV OMTALE AV STILLINGEN Saken i korte trekk Saken gjelder spørsmålet om å starte arbeidet med en søknad til NOKUT om akkreditering av et nytt mastergradsstudium i økonomi og administrasjon med oppstart studieåret 2014/2015, etablering av professorat i økonomi ved Fakultet for allmennvitenskapelige fag ved Høgskolen i Telemark (HiT), og godkjenning av stillingsomtale for professoratet. Tilråding Med forbehold om mulige endringer som følge av drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene , tilrår jeg at styret gjør slikt vedtak: Bakgrunn 1. Styret vedtar å starte arbeidet med en søknad til NOKUT om akkreditering av et nytt mastergradsstudium i økonomi og administrasjon med oppstart fra og med studieåret 2014/2015, og med den faglige profil og innenfor de budsjettmessige betingelsene som fremkommer i denne styresaken. 2. Styret vedtar å etablere professorat i økonomi ved Fakultet for allmennvitenskapelige fag. 3. Styret fastsetter stillingsomtale for professoratet i samsvar med rektors forslag HiT tilbyr i dag 10 mastergradsstudium fordelt på de 4 fakultetene. HiT har videre et mastergradsstudium som er akkreditert og godkjent, men ikke igangsatt. Det er mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning. Dette studiet er et samarbeidsprosjekt mellom AF og EFL. Det administrative ansvaret er i dag plassert hos AF. Mastergradsstudium i opplevelsesøkonomi ble akkreditert og godkjent i 2009 under forutsetting av tilsetting i to ubesatte stillinger. Akkrediteringen er bortfalt bl.a. på grunnlag av manglende tilsettinger i disse stillingene. KDs satsing på styrket kvalitet i forbindelse med etablering av de nye grunnskolelærerutdanningene tilsier at lærerutdanningene ved HiT styrkes. HiT samarbeider om lærerutdanningene i region Sørvestlandet. Det er aktuelt for institusjonene å samarbeide om mastergradsstudium knyttet til lærerutdanningene innenfor regionen, og HiT vil kunne bidra med et mastergardsstudium innen dette fagområdet.

36 2 På denne bakgrunn fattet styret i møte vedtak om slik prioritering av faglige satsingsområder, jf. S-sak 114/11: doktorgradsprogram i kulturstudier (forutsatt positivt akkrediteringsvedtak), mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning (eventuelt med endret faglig innhold/studieplan), mastergradsstudium innen fagområdet informatikk, økonomi og administrasjon. Doktorgradsstudium i kulturstudier er nå akkreditert og godkjent, og under etablering. Når det gjelder mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning, er det lenge siden akkrediteringsvedtaket (2007), og status for relevant fagkompetanse både ved AF og ved EFL har endret seg siden akkrediteringstidspunktet. Det er også nødvendig å gå gjennom innholdet i studiet på nytt, og fakultetene hadde høsten 2011 et omforent syn når det gjelder å utvikle studiet som et samlingsbasert deltidsstudium over 4 år. Det legges derfor til grunn at det vil være nødvendig å utarbeide en ny søknad til NOKUT i denne sammenheng. Så langt ser imidlertid ikke fakultetene ut til å ha kommet særlig langt i arbeidet med en ny og revidert studieplan for et mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning. AF har signalisert at det er ønskelig å sende en ny søknad om akkreditering av et mastergradsstudium innenfor fagområdet til Institutt for økonomi og informatikk (IØI), eventuelt med et noe annet faglig fokus enn opplevelsesøkonomi. Mastergradsstudiet skal kunne gi tittelen siviløkonom. I rapporten Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020, datert desember 2020, peker KD på at utviklingen i arbeidsmarkedet frem mot 2020 tilsier et særlig stort behov bl.a. for arbeidskraft med høyere økonomisk-administrativ utdanning. IØI er HiTs nest største institutt målt i antall studenter, og fagområdet økonomi og administrasjon har svært god studentrekruttering. Derfor har det vært svært beklagelig at høgskolen ikke har hatt et påbyggingstilbud. Vurdering Styret har, som tidligere nevnt, fattet vedtak om at et mastergradsstudium innen fagområdet informatikk, økonomi og administrasjon skal prioriteres som et faglig satsingsområde. Jeg ser positivt på at AF nå har tatt initiativ til å arbeide frem en ny og revidert studieplan på kort tid. Jeg er videre av den oppfatning at det er viktig å etablere dette studiet så raskt som mulig dersom høgskolens samlede budsjettsituasjon gir rom for det. I denne vurderingen legger jeg særlig vekt på at studiet har et potensielt svært godt rekrutteringsgrunnlag fra bachelorgradsutdanningene innen IØIs fagområde. Jeg mener også at en styrking av dette fagområdet over tid vil sette høgskolen i en dramatisk bedre stand til å tilby etter- og videreutdanning til næringslivet på økonomi- og administrasjonsområdet, noe det er stor etterspørsel etter. Jeg vil i denne sammenheng også nevne at fremdriften i det tilsvarende arbeidet med et mastergardsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning synes å være noe langsommere. Det har ikke fremkommet at oppstart av dette mastergradsstudiet vil kreve økte kostnader fra institusjonsnivået utover det som er lagt inn som oppstartsmidler i langtidsbudsjettet. Jeg merker meg at AF har som målsetting å ta opp nye studenter til dette nye mastergradsstudiet fra og med studieåret 2014/2015. Jeg støtter prinsipielt AFs oppstartsmålsetting, og jeg forstår det samtidig slik at første realistiske søknadsfrist til NOKUT er Jeg legger til grunn at en søknad innen denne fristen vil kunne gi grunnlag for at studiet kan starte opp 2014/2015. De viktigste elementene i en akkrediteringssøknad er studieplan, fagkompetanse, forsking og internasjonalisering, samt infrastruktur. Etter min vurdering er den mest ressurs- og tidkrevende utfordringen å skaffe nødvendig fagkompetanse. I første omgang må HiT derfor få på plass tilsetting i minst ett professorat for å tilfredsstille NOKUTs minimumskrav. Høgskolen har også fått bekreftet fra NOKUT at det må være foretatt fysisk tilsetting i stillingen før NOKUT skal kunne godkjenne et nytt mastergradsstudium. S-sak 74/12

37 3 Gitt at styret ønsker oppstart av et nytt mastergradsstudium ved IØI fra og med studieåret 2014/2015, må styret i denne saken: vedta å starte arbeidet med en søknad til NOKUT om akkreditering av et nytt mastergradsstudium i økonomi og administrasjon med oppstart fra og med studieåret 2014/2015, og med den faglige profil og innenfor de budsjettmessige betingelsene som fremkommer i denne styresaken, vedta etablering av professorat i økonomi iht. faglig profil, og fastsette stillingsomtale for professoratet. Før høgskolen sender ny søknad til NOKUT, og før etablering av et nytt professorat, mener jeg det er viktig at det er foretatt en grundig vurdering av både de økonomiske forhold som er knyttet til en evt. oppstart av dette nye mastergradsstudiet, og ikke minst hvordan økte kostnader skal fordeles mellom fakultets- og institusjonsnivået. Det er derfor foretatt en vurdering av både ressursbehovet og finansieringen knyttet til oppstart av et evt. nytt mastergradsstudium ved IØI. IØI mener at det totalt vil kreve minimum 4,5 årsverk for å drifte et nytt mastergradsstudium. Foruten en ny professorstilling, og to prof. II-stillinger, vil instituttet omfordele totalt ca. 3 årsverk fra bachelorutdanningene til det nye mastergradsstudiet. Ressurser som omfordeles må erstattes på bachelorutdanningene. Planlagt omfordeling av ressurser fremgår av vedlegg 1, s. 2. Videre vil nytt mastergradsstudium også kreve noen øvrige driftskostnader i tillegg til lønnskostnader. En oppsummering av beregnede inntekter og beregnede kostnader fremkommer i vedlegg 2. Jeg mener at de økonomiske beregningene som er foretatt er grundige og realistiske. I høgskolens gjeldende langtidsbudsjett, jf. S-sak 130/11, er det lagt inn noen oppstartsmidler fra institusjonsnivået til et evt. nytt mastergradsstudium på IØI, men dette dekker ikke fullt ut det beregnede finansieringsbehovet fra institusjonsnivået som fremkommer i vedlegg 2. Følgende sammenstilling fremkommer: Tall i tusen År Sum S-sak 130/ Behov (vedlegg 2) Merbehov Av tabellen fremkommer det at institusjonsnivået må tilføre om lag 5,7 mill. kroner mer enn det som ligger i langtidsbudsjettet i perioden I tillegg er det beregnet et årlig merbehov på 0,4 mill. kroner fra og med 2018 og utover. I en trang økonomisk situasjon er dette et vesentlig beløp. Jeg mener likevel at beløpet er håndterlig i den totale økonomiske situasjonen. Det er også mulig at basisfinansiering av 15 studieplasser i kategori D, gitt høgskolen i statsbudsjettet for 2012, videreføres utover 2 år, og at deler av denne evt. basisfinansieringen kan benyttes som delfinansiering fra institusjonsnivået til dette mastergradsstudiet. Dette blir klargjort ifm. KDs budsjettildeling til HiT for 2013, og må evt. vurderes i tilknytning til høgskolens interne budsjettfordeling for I tillegg til beregninger som fremkommer i vedlegg 2, er det sett på bygningskapasiteten ved AF. Bygningskapasiteten er i stor grad utnyttet ved studiestedet, og ved oppstart av et evt. mastergradsstudium vil det oppstå behov for kontorer i forbindelse med ansettelser av fagtilsatte til samt behov for lesesal til mastergradsstudentene. Her er to alternativer «luftet»: Det bygges en etasje over eksisterende bibliotek ved AF. Her er takhøyden pr. i dag slik at det kan bygges en etasje ved hjelp av et gulv. Da benyttes eksisterende takhøyde og vegger. Dette arealet vil da kunne benyttes til både kontorer og masterlesesal. AF har fått signaler om at dette kan Statsbygg bygge og at det i stor grad kan finansieres ved økt husleie. S-sak 74/12

38 4 Alternativ to er å dele AFs eneste lesesal, slik at en del kan benyttes til masterlesesal. Dette løser ikke kontorsituasjonen. Dette alternativet er svært kortsiktig og er ikke dekkende for totalbehovet, og anbefales derfor ikke fra AFs side. Ingen av disse to alternativene er ferdig utredet mht. kostnader, etc. Jeg tror likevel dette behovet vil kunne løses innenfor en håndterlig økning i husleie, og at dette således ikke bør ha avgjørende betydning for ikke å starte søknadsprosessen mot NOKUT på nåværende tidspunkt. Når det gjelder faglig profil, er denne foreslått vesentlig endret i forhold til mastergradsstudiet i opplevelsesøkonomi som ble akkreditert og godkjent i Jeg foreslår at mastergradsstudiet skal være et generelt studium i økonomi og administrasjon, med spesialisering i bedrifts-, forretnings- og næringsutvikling. Jeg viser til vedlagte stillingsomtale, jf. vedlegg 3, når det gjelder ytterligere utdyping av den faglige profilen i studiet. En endelig fastsetting av faglig profil må gjøres i tilknytning til fremsendelse av søknad til NOKUT om akkreditering av studiet. Mitt forslag til stillingsomtale for et nytt professorat, jf. vedlegg 3, er i samsvar med dette, der professoratet gjøres til et generelt professorat innen bedriftsøkonomiske fag. Forslag til stillingsomtale er utarbeidet i samarbeid med fakultetet. Kristian Bogen rektor Vedlegg: 1. Internt notat fra Fakultet for allmennvitenskapelige fag av Skjema for budsjettering ved etablering av ordinære studium 3. Stillingsomtale professorat IØI rektors forslag S-sak 74/12

39 Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Bjørn Goksøyr Internt notat Journalnr: 2012/890 Dato: MASTERSTUDIUM/SIVILØKONOMSTUDIUM VED INSTITUTT FOR ØKONOMI OG INFORMATIKK. SØKNAD OM TILDELING AV STILLINGSRESSURSER OG GODKJENNING AV UTLYSINGSTEKST FOR PROFESSORAT I BEDRIFTSØKONOMI Vi viser til interne notat datert : Etablering av masterstudium ved Institutt for økonomi og informatikk Behov for stillinger og internt notat datert : Stillingsbehov masterstudium i økonomi og administrasjon/siviløkonom IØI, utfyllende kommentarer. Begge notatene er lagt ved. Institutt for økonomi og informatikk ønsker å sende søknad om akkreditering av et Masterstudium i økonomi og administrasjon til NOKUT innen 1. februar Det er et mål å kunne ta opp studenter til studiet studietåret 2014/15. Dersom dette målet skal kunne realiseres, må tilstrekkelig faglig kompetanse og faglige ressurser være på plass. Studiets tittel vil være Masterstudium/siviløkonom i økonomi og administrasjon. Masterstudiet bygger på Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon, fastsatt av Nasjonalt råd for økonomisk/administrativ utdanning, vedtatt 20. oktober Nåværende skisse til studieplan har en spesialisering/major som har hatt arbeidstittelen Næringsutvikling. Studieplan Instituttet mener at skissen til studieplan slik den nå foreligger er et godt grunnlag for det videre arbeidet fram mot en fullstendig studieplan for studiet. Vi mener også dette vil være et studium som vil kunne gi god rekruttering både internt og eksternt. Det vil bli arbeidet med å framskaffe dokumentasjon på dette. Studiet vil også slik vi har nevnt i tidligere notat, styrke mulighetene for eksternt samarbeid, og det er gjennomført samtaler med ulike eksterne samarbeidspartnere. Et masterstudium/siviløkonomstudium bør være et viktig bidrag for å øke kompetansen i næringslivet i regionen. Instituttet vil i forbindelse med søknaden om akkreditering til NOKUT arbeide videre med tittelen på studiet. Aktuelle titler kan være: Bedriftsutvikling/Strategisk bedriftsutvikling, Forretningsutvikling/Strategisk Forretningsutvikling eller Næringsutvikling/Strategisk Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Hallvard Eikas plass, Bø i Telefon Bergit Grivi 3901 Telemark Telefaks Internett

40 2 næringsutvikling. Tittel på studiet vil være ett av spørsmålene i en spørreundersøkelse som skal gjennomføres ved instituttet, se om spørreundersøkelsen nedenfor. Det videre studieplanarbeidet vil påse at studiets navn, faglig innhold, omfang og nivå er i samsvar med NOKUTs krav. Økonomi Vedlagte skjema om Bakgrunnsinformasjon for studiet viser budsjett for masterstudiet i perioden Budsjettet viser at satsing på et masterstudium medfører økte kostnader, og at det vil ta noen år før studiet vil gå i balanse eller overskudd. Institutt for økonomi og informatikk er totalt sett, et institutt som over lang tid har hatt svært god inntjening og har gått med overskudd. Svært god rekruttering som gir god økonomi til høgskolen, tilsier at det bør være mulig å satse på et masterstudium ved dette instituttet. Et masterstudium vil øke attraktiviteten ytterligere, og vil være viktig for høgskolen og studiested Bø. Budsjettet som er lagt ved er drøftet med høgskolens ledelse i møte Stillingsbehov Instituttet har i tidligere notat datert (vedlagt) beregnet at det er behov for 4,5 nye stillinger for å drifte et masterstudium. Institutt for økonomi og informatikk rekrutterer godt og har i dag vel 1000 studenter fordelt på ulike bachelorstudier. Etablering av et masterstudium vil føre til at vi må flytte over faglige ressurser fra bachelorstudiene til masterstudiet. Det er i dag ikke kapasitet til å erstatte disse ressursene på annen måte enn ved tilførsel av nye stillinger. Det vil med andre ord ikke være mulig å drifte et masterstudium uten at vi får tilført 4,5 nye stillinger. Tabellen nedenfor viser en beregning over omfang av faglige ressurser som vil måtte overflyttes fra bachelorstudiene til masterstudiet Ansatte som bidrar faglig Stillingsbetegnelse Ansettelsesforhold Faglige årsverk i studiet Total U&V FoU Annet Hagen, Per Christian Førsteamanuensis Fast 1/1 0,3 0,2 0,1 Hovland, Nils Per Førsteamanuensis Fast 1/1 0,5 0,3 0,2 Håkonsen, Lars Førsteamanuensis Fast 1/1 0,5 0,3 0,2 Kreander, Niklas Valter Førsteamanuensis Fast 1/1 0,5 0,3 0,2

41 3 Kaasin, Helge Gjermund Førstelektor Fast 1/1 0,3 0,2 0,1 Nordbø, Ingeborg Førsteamanuensis Fast 1/1 0,3 0,2 0,1 Prestholdt, Ragnar Førstelektor Fast 1/1 0,3 0,2 0,1 Sørgaard, Nils Eilert Høgskoledosent Fast 1/1 0,3 0,2 0,1 Sum 3,0 X Professor 1,0 XX 2x20%- stillinger 0,4 Sum stillinger 4,4 Spørreundersøkelse Det skal i uke 37 og 38 gjennomføre en spørreundersøkelse blant egne studenter for å undersøke interessen for å fortsette på et masterstudium ved Institutt for økonomi og informatikk i Bø. I spørreundersøkelsen vil alternative navn på studium bli satt opp for å undersøke hva studentene anser som mest attraktivt. En spørreundersøkelse vil være god og viktig dokumentasjon i forbindelse med en søknad om akkreditering til NOKUT, blant annet for å kunne dokumentere intern rekruttering. Utlysingstekst professorstilling Som nevnt i notat av har NOKUT skjerpet sine krav til fagmiljø i forbindelse med søknader om akkreditering. Det vil med stor sannsynlighet ikke være mulig å få akkreditering av et masterstudium uten tilsatt professor ved instituttet. Det vil derfor være viktig å lyse ut professorstillingen så snart som mulig dersom vi skal rekke fristen for å søke om akkreditering i NOKUT innen Utlysningstekst og stillingsomtale ligger ved. Vurdering På bakgrunn av dette ber Avdeling for allmennvitenskapelige fag at styret godkjenner stillingsomtale og utlysningstekst for professorstilling i bedriftøkonomi, slik at stillingen kan lyses ut umiddelbart. Avdelingen ber også om at styret gir sin tilslutning til at det settes av på budsjettet ressurser tilsvarende 4,5 stillinger inkludert professorstilling og to 20%-stillinger på Institutt for økonomi og informatikk, jf vedlagte budsjett for

42 4 Med hilsen Aase Haukaas Gjerde Instituttleder Bergit Grivi seniorkonsulent Vedlegg: Internt notat datert Internt notat datert Budsjett Stillingsutlysing Stillingsomtale Interne kopimottakere John W. Viflot

43

44 Rektors forslag Stillingsomtale Professor i bedriftsøkonomiske fag Professoratet er knyttet til Institutt for økonomi og informatikk ved Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er studiested Bø. Arbeidsoppgavene for professoratet omfatter bl.a. oppbygging og utvikling av et nytt mastergradsstudium/siviløkonomstudium og for aktiviteter knyttet til det. Det skal søkes om akkreditering av mastergradsstudiet i Det er et mål at det skal kunne tas opp studenter på studiet fra og med studieåret 2014/15. Til stillingen er lagt undervisning, forskning og veiledning innenfor aktuelle emner, herunder mastergradsstudiets spesialisering innen bedrifts-, forretnings- og næringsutvikling med vekt på følgende fagområder: a) næringsøkonomi og næringspolitikk, b) entreprenørskap og nyskaping, c) markedsføring, kommunikasjon og nye medier og d) næringsetikk og samfunnsansvar. Det forventes også deltakelse i oppgaver knyttet til bachelorgradsstudiene. Stillingsinnehaver er ellers tiltenkt en sentral rolle i utvikling av fagmiljøet samlet sett, og vil stå sentralt i å bygge opp en forskningsagenda innenfor fagområdet fra instituttets eget og høgskolens øvrige fagmiljø. Det forutsettes at stillingsinnehaver samarbeider med relevante eksterne aktører internasjonalt, nasjonalt og regionalt, samt bidrar til tverrfaglig samarbeid internt i høgskolen. Stillingsinnehaveren må påta seg administrative oppgaver som hører til arbeidsplikten for samtlige ansatte.

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 8/14-27.11.2014 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 390 l Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 (http://www.h it.no/mainfcontent/view/full/1

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet Til: Faste medlemer: Aune, Mats Blåsternes, Terje Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Hærem, Eva Klepp, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg, Jorunn

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 29. SEPTEMBER 2009, KL. 12.15 14.00 i møterom A-214 Hagbard Linehuset,

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 29. SEPTEMBER 2009, KL. 12.15 14.00 i møterom A-214 Hagbard Linehuset, UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Fakultetsrådet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 29. SEPTEMBER 2009, KL. 12.15 14.00 i møterom A-214 Hagbard Linehuset,

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 KLU 25/15 Godkjenning av innkalling til møtet 26. mai 2015

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer