årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur"

Transkript

1 årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur

2 Introduksjon 2 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur Innhold 3 Introduksjon Med virksomhet i Norge, Sverige og Finland har Infratek i 2010 posisjonert seg som en ledende totalleverandør innen kritisk infrastruktur i Norden. I løpet av året har vi strømlinjeformet organisasjonen ytterligere etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet i Synliggjøring av vår kompetanse og kapasitet i markedet med en ny markedsorientert konsernstruktur har bidratt til gode resultater for Infratek. Deling av kompetanse over landegrensene og videre integrering har vært det organisatoriske hovedfokuset i Konkurranseutsetting Etableres egne AS i Hafslund Krav til effektivisering og lønnsomhet Nøkkeltall Driftsinntekter per forretningsområde, % = millioner kroner Sentral Infrastruktur 21 % Sikkerhet 12 % Børsnotering Kjøp av Fortums entrepenørvirksomhet Lokal Infrastruktur 67 % Nordisk leverandør Antall ansatte per land, 31. desember % = Resultat (Millioner kroner) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Årsresultat Driftsmargin (%) 5,1 % 2,9 % Kapitalforhold per (millioner kroner) Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel 54 % 55 % Netto rentebærende gjeld (kontanter) Finland 134 Sverige 858 Markedsrettet konsernstruktur og ytterligere integrering over landegrenser Norge 869 Nøkkeltall Konsernsjefen har ordet i korte trekk 6 Kort om Infratek 8 Lokal infrastruktur 10 Sentral infrastruktur 14 Sikkerhet 18 Medarbeidere og kompetanse 22 Samfunnsansvar 24 Styret og konsernledelsen 26 Styrets årsberetning 28 Regnskap og noter konsernet 34 Regnskap og noter ASA 62 Eierstyring og selskapsledelse 74 Aksjonærinformasjon 76 Analytisk informasjon 78 Adresser 80 Kroner per aksje Resultat 1,7 0,3 Kontanstrøm fra driften 0,6 0,6 Utbytte * 1,00 2,00 * Styrets forslag til utbytte for regnskapsåret 2010

3 intrtoduksjon 4 At lederskap med klare mål og motiverende personligheter utgjør en forskjell, gir meg kraft til å tro at det faktisk er en forskjell mellom de beste og de nest beste i markedet. Bjørn Frogner // konsernsjef årsrapport infratek 5 Konsernsjefen har ordet Året 2010 ble en bekreftelse på at det fundamentet som ble lagt i fjor er en riktig og langsiktig investering. Vi har gjennom året lykkes med å videreutvikle den nordiske plattformen ytterligere, og organisasjonen er enda mer robust til å levere i et marked som ser lysere ut i Bevegelse er en av kjerneverdiene i Infratek og det eneste som er sikkert er at fremtiden vil gi endringer det er vi godt forberedt på! Infratek har levert i tråd med de ambisjonene konsernet satt ved inngangen til året. Lokal Infrastruktur har levert bra og resultatene i den svenske virksomheten er spesielt imponerende i Resultatene for Infratek må samtidig sees i lys av en ekstraordinær kald vinter og tilsvarende ekstrem kulde på tampen av året. Sentral Infrastruktur har hatt en god utvikling gjennom året og forankret en målrettet strategi for å ta en større del av det voksende nordiske markedet. Sikkerhet har levert tilfredsstillende i et år hvor markedet har avventet nye investeringer etter finanskrisen. Alt tyder imidlertid på at investeringsnivået i sikkerhetsløsninger gradvis vil bedre seg fremover. Våren 2010 initierte Infrateks styre og to hovedaksjonærer en strategisk prosess som også inkluderte vurderinger av eierskapet. Formålet var å utrede ulike strategiske alternativer for den videre utviklingen av Infratek som en ledende totalleverandør av tjenester innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur i Norden. Resultatet av prosessen ble at selskapet fortsetter den videre utviklingen av Infrateks sterke markedsposisjon med et godt grunnlag for videre vekst. Arbeidet med den strategiske prosessen medførte mye arbeid for toppledelsen. Synlighet og tilgjengelighet fra det øverste lederskapet ble savnet i organisasjonen under denne perioden. Det ble en test på det øvrige lederskapet i konsernet, og det gleder meg å registrere at organisasjonen som helhet tok ansvar i en annerledes tid. At lederskap med klare mål og motiverende personligheter utgjør en forskjell, gir meg kraft til å tro at det faktisk er en forskjell mellom de beste og de nest beste i markedet. Et av Infratek viktigste mål er å opprettholde attraktivitet som arbeidsgiver og oppnå fornøyde kunder. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre kunder på forutsigbarhet og kvalitet i våre leveranser, men også konstruktive forslag til forbedringer. Vi opplever samtidig at mange kompetente arbeidstakere kontakter oss direkte med ønske om jobb i Infratek. En tydelig strategisk retning og et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter oppgis som bakgrunn for interessen. Det gir oss ytterligere forsikringer om at vi jobber hardt og målrettet med de riktige oppgavene i konsernet. Etableringen av Infratekskolen har utvilsomt vært en intern suksess og et tiltak som er blitt lagt merke til. I et lengre perspektiv vil det være underskudd på fagutdannede ressurser og da er det viktig at vi som konsern tar et ansvar og sikter noe lengre frem enn neste kvartal. Ved starten av året reorganiserte vi konsernets infrastrukturvirksomhet i to forretningsområder: Lokal Infrastruktur og Sentral Infrastruktur. Den nye markedsorienterte strukturen gir spennende muligheter. Vi har lykkes med å styrke vår tilstedeværelse og kapasitet innen den lokale infrastrukturen, samtidig som vi har synliggjort mobilitet og kompetanse innen det sentrale kraftnettet. Våre kunder signaliserer økte investeringer og det nærmer seg et mer balansert marked mellom tilbud og etterspørsel. Likevel er det bekymringsfullt at det fortsatt er kun mindre bevegelser i utviklingen av mer dynamiske og rasjonelle strukturer i bransjen, blant annet som følge av den nye kompetanseforskriften i Norge. Det er fortsatt over 400 nettselskaper i Norden og mange netteiere har fortsatt ikke konkurranseutsatt egne hjemmemarkeder. Skal man få et velfungerende marked som har kapasitet til å løse de investeringsoppgavene som kommer, er bransjen i felleskap helt avhengig av å frigjøre kapasitet og øke effektiviteten totalt sett. Tidligere har jeg ofte sagt at Infrateks største konkurrent er det lukkede markedet, og det ser dessverre ut til å være gyldig også i årene som kommer. Paradoksalt nok vil dette gi store muligheter for Infratek til en ytterligere posisjonering, med tanke på de endringene som vil presse seg frem over tid og behovet for økt fleksibilitet i markedet. Målet i 2011 er å øke vår attraktivitet både som arbeidsgiver og leverandør. Samtidig er vi igjen modne for å se på strukturell vekst i nye geografiske områder. Målet om å etablere Infratek i flere byer og å ta vår andel av den kommende veksten innen prosjektmarkedet ligger fast. For å kunne nå disse målene er konsernet avhengig av økt tilførsel av kompetanse og kapasitet dette vil sammen med ambisjonen om økt resultatmargin ha høyeste prioritet i Bjørn Frogner // konsernsjef Kort om Bjørn Frogner Bjørn Frogner har vært Infrateks konsernsjef siden konsernet ble utskilt fra Hafslund og notert på Oslo Børs i Frem til utskillelsen hadde Frogner vært ansatt i Hafslund siden 2001, blant annet som konserndirektør for forretningsområdene som Infratek har sitt utspring fra; Tekniske tjenester og før det Entreprenør og Sikkerhet. I en periode var han også konserndirektør for forretningsutvikling i konsernet. Tidligere har Frogner vært stabs- og økonomidirektør i Schibsted Trykk AS, økonomisjef i Veidekke ASA og har i tillegg bakgrunn fra revisjonsselskapet KPMG.

4 intrtoduksjon 6 Infratek har levert i tråd med de ambisjonene konsernet satt ved inngangen til året Bjørn Frogner // konsernsjef 2010 i korte trekk Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 For å tydeliggjøre Infrateks kapasitet og kompetanse i markedet, organiseres infrastrukturvirksomheten i to nye forretningsområder: Sentral Infrastruktur og Lokal Infrastruktur. Forretningsområdet Sikkerhet videreføres som tidligere. Forretningsområdet Sikkerhet etablerer seg i Sverige og Finland. Infratek overtar 51 prosent av aksjene i det svenske selskapet Unisec Varularm AB. Oppkjøpet er et ledd i Infrateks strategi om å ta en ledende posisjon innen teknisk sikkerhet i Norden. I Finland etableres datterselskapet Infratek Security Finland Oy. En ekstremt kald vinter i Norden gir utfordringer for den operative gjennomføringen og medfører redusert aktivitet. Infratek tildeles kontrakt med Agder Energi Nett vedrørende drift, vedlikehold og beredskap på regional- og distribusjonsnettet i Mandalsregionen. Kontrakten medfører en større organisasjonsoppbygning i et viktig geografisk område. En strategisk prosess med mulige endringer i selskapsstruktur og eierskap bygde ny kunnskap hos interessenter og krevde betydelig innsats fra ledelsen. Hafslund Nett forlenger avtale med Infratek vedrørende beredskap og feilutbedring i Oslo, Akershus og Østfold. Vibecke Skjolde tiltrer i stillingen som konserndirektør for økonomi og finans (CFO). Infratek tildeles kontrakt med Vattenfall Eldistribution AB vedrørende om- og nybygging av transformatorstasjon ved Stenkullen i Göteborg. Et eget forum for Kvalitet og Miljø opprettes for å styrke konsernets arbeid innen samfunnsansvar og sertifiseringer. Alf Engqvist tiltrer i stillingen som konserndirektør for forretningsområdet Sentral Infrastruktur. Kuldeperiode fra tidlig i november kommer overraskende og skaper utfordringer for planlagte aktiviteter. Forretningsområdet Sikkerhet inngår kontrakt med Statsbygg om sikring av nye Høyskolen i Bergen. Dette er det største sikkerhetsoppdraget Statsbygg har tildelt noen gang. Forretningsområdet Sentral Infrastruktur tildeles viktige kontrakter med Fingrid i Finland og Fortum Eldistribiton i Sverige. Virksomheten innen tradisjonelle installasjonstjenester avvikles.

5 intrtoduksjon 8 intrtoduksjon 9 Kort om Infratek I Infratek sier vi at vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur. Med begrepet kritisk infrastruktur mener vi den grunnleggende infrastrukturen som gjør at det moderne samfunnet fungerer. Vi bidrar til denne helheten gjennom vår rolle som leverandør av produkter og tjenester innen strømforsyning, fibernett, fjernvarme, belysning, offentlig transport, elsikkerhet og tekniske høysikkerhetsløsninger. markedsrettet organisering Infratek ASA Finans Infrateks lokasjoner 869 ansatte Infratek retter seg mot det profesjonelle markedet med et betydelig antall større virksomheter innen både offentlig og privat sektor som kunder. Infratek har hovedkontor i Oslo, og konsernets 1900 ansatte arbeider fra over 40 lokasjoner i Norge, Sverige og Finland. Konsernet er notert på Oslo Børs. Visjonen vår er å levere for kundene våre slik at vi når en ledende posisjon i Norden innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. En markedsrettet organisasjon Infratek endret fra 2010 operasjonell og finansiell struktur for bedre å tydeliggjøre Infrateks kapasitet og kompetanse rettet mot ulike typer kritisk infrastruktur, spesielt det sentrale kraftnettet i Norden. Samtidig skal det bidra til å styrke den nordiske samhandlingen i organisasjonen. Virksomheten innen infrastruktur er fra 2010 organisert i følgende to forretningsområder: Sentral Infrastruktur og Lokal Infrastruktur. Forretningsområdet Sikkerhet er videreført slik det ble organisert i Forretningsområdet Lokal Infrastruktur møter behovene for sterkt tilstedeværelse og effektiv logistikk innen den lokale infrastrukturen, som blant annet omfatter distribusjonsnett, fibernett og fjernvarme. Forretningsområdet Sentral Infrastruktur legger til rette for effektiv bruk av konsernets mobile kompetanse innen strømnett med høyere spenningsnivåer, for å ta del i den investeringsveksten aktørene innen det sentrale strømnettet i Norden har varslet for de neste årene. For sikkerhetsvirksomheten er nordisk vekst en målsetning. I 2010 har forretningsområdet Sikkerhet etablert seg i Sverige og Finland, og kjernekompetansen er spisset rundt tekniske tjenester. Ledende i Norden Med utgangspunkt i konsernets visjon har Infratek en målsetning om ytterligere nordisk vekst, både organisk og strukturelt. Vi er allerede i dag en av de ledende leverandørene innen virksomhetsområdene våre i Norden. Men vi ønsker å ta en enda sterkere posisjon, og bli den ledende aktøren i det nordiske markedet for produkter og tjenester innen kritisk infrastruktur. For å oppnå dette legger vi vekt på en fleksibel ressursutnyttelse av arbeidsstyrken med hensyn til eventuelle omallokeringer til områder med større fremtidig potensial. Denne fleksibiliteten muliggjøres av en spisset kjernekompetanse innen tekniske tjenester, og satsing på intern kompetanseutvikling og videreutdanning. Et godt eksempel på fleksibilitet og kompetansedeling i organisasjonen var i forbindelse med oppbygging av organisasjonen i Agder høsten Flere ansatte fra Østlandsområdet stilte seg positive til å omlokalisere til Sørlandet for å bidra til å bygge opp Infratek i dette strategisk viktige området. Lokal Infrastruktur Sentral Infrastruktur Sikkerhet IT Innkjøp HR Marked og kommunikasjon - Kvalitet og miljø 858 ansatte 134 ansatte Styrende prinsipper Forretningsidé: Visjon: Verdier: Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur. Sammen skal vi levere og bli ledende i Norden. Tilstede, arbeidsglede, bevegelse.

6 forretningsområder 10 forretningsområder 11 LOKAL INFRASTRUKTUR DRIFTSINNTEKTER LOKAL INFRASTRUKTUR, % = 1858 millioner kroner DRIFTSRESULTAT LOKAL INFRASTRUKTUR, 2010 millioner kroner 60 7,2 % Driftsmargin DISTRIBUSJONSNETT FJERNVARME BELYSNING FIBER/TELEKOM JERNBANE Sverige Norge 55 % 45 % Norge 32 3,2 % Sverige Lokal Infrastruktur ble etablert som eget forretningsområde 1. januar Med en ny markedsrettet organisering av konsernet, har Lokal Infrastruktur fokusert på en sterk lokal tilstedeværelse og effektiv logistikk for å møte behovene i markedet. Endring av organisasjonsstrukturen Fra 2010 ble tjenestene innen forretningsområdet organisert i tre regioner i Sverige og en region i Norge. Den nye regioninndelingen medførte endringer i regionsgrensene, og ble gjort for å skape et bedre utgangspunkt for å bygge virksomheten tettere sammen. Den nye organiseringen har lagt et bedre grunnlag for erfaringsutveksling og samarbeid mellom regionene, selv om produksjonen i all hovedsak foregår i lokal regi. Som et konkret tiltak er det igangsatt et organisasjonsprosjekt Prestasjonskultur beste praksis som sørger for å bygge det samlede lederskapet tettere sammen. Prosjektet bidrar også til bedre utnyttelse av stordriftsfordeler gjennom gode systemer for måling og sammenligning av effektivitet. Forretningsområdets leveranser rettes hovedsakelig mot fem markedssegmenter: Distribusjonsnett Infrateks virksomhet innenfor den lokale nettsektoren er lokalisert i Norge og Sverige. Tjenesteområdet omfatter distribusjonsnettet og enkelte tekniske installasjoner i transformatorstasjoner. Arbeidet omhandler konstruksjon og utbygging, vedlikehold og reparasjoner, samt beredskapstjenester. Tjenestene retter seg mot nettselskaper, utbyggere og andre virksomheter med behov for nytilknytning eller endring i eksisterende el-infrastruktur. Belysning Tjenestene innen belysning omfatter planlegging, utbygging og vedlikehold av eksisterende og nye belysningsinstallasjoner. Infratek leverer også belysningstjenester for veier, idrettsanlegg og fasader. Kundene omfatter utbyggere og eiere av veier, samt private og offentlige instanser. Fiber/telekom Fiber/telekom henvender seg til telekom- og bredbåndsaktører for bygging og vedlikehold av tekniske anlegg knyttet til fiberoptiske stamnett med tilhørende aksessnett til kundene. I tillegg ser konsernet på mulighetene for å etablere seg innen trådløse nettverk med høy overføringskapasitet. Tjenestene rettes mot eiere av tele- og datateknisk infrastruktur, i tillegg til tjeneste- og utstyrsleverandører. Fjernvarme Infratek påtar seg ansvaret for bygging av fjernvarmenett og mindre produksjonsanlegg, tilknytning av nye kundesentraler, i tillegg til vedlikehold, feilretting og beredskap på eksisterende anlegg. Kunder er energiselskaper, industri med varmeproduksjon og sluttbrukere av fjernvarme. Sporvei og jernbane Infratek leverer tjenester til utbyggere og eiere av infrastruktur for sporvei og jernbane. Tjenestene omfatter leveranser innen fundament, spor og sporvekslere, signal-, sikringsog teleanlegg, strømforsyning, billettautomater og IT-systemer.

7 forretningsområder 12 forretningsområder årsrapport infratek 13 Resultater i 2010 Resultatene i forretningsområdet Lokal Infrastruktur har vært gode, med forbedret driftsmargin og økt omsetning. Til tross for en start på året med kulde og mye snø, har Lokal Infrastruktur klart å opprettholde en høy aktivitet for året som helhet. Forbedringene skyldes i hovedsak økt produktivitet innen den svenske virksomheten. Med driftsinntekter på 1858 millioner kroner utgjør leveransene innen bygging, drifting og vedlikehold av lokal infrastruktur 68 prosent av konsernets omsetning, og omfatter 1253 ansatte. På grunn av endringen i organisasjonen med Lokal Infrastruktur som et eget forretningsområde, finnes det ikke sammenlignbare tall fra Millioner kroner 2010 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger 118 Driftsresultat 93 Driftsmargin 5 % Markedsutsikter Hovedandelen av forretningsområdets kunder indikerer at de er i starten av en lengre reinvesteringsperiode. Samfunnets forventning til oppetid for kritisk infrastruktur er fortsatt økende, og kravet til anleggenes kvalitet vil derfor skjerpes. Det skjer en spennende teknisk utvikling innenfor strømdistribusjon med introduksjonen av smartgridteknologi, og innen belysning med nye og mer energieffektive løsninger. Klimautfordringene og krav om etablering av et mer fornybart energisystem genererer også behov for nye produksjonsanlegg med tilhørende infrastruktur. Disse faktorene gir samlet sett gode muligheter innenfor de fleste av Lokal Infrastrukturs markedssegmenter. Med utgangspunkt i rammevilkårene og størrelsen på de nasjonale markedene, er det Sverige som framstår som mest spennende. Størst usikkerhet knytter det seg til distribusjonsmarkedet i Norge grunnet innføringen av kompetanseforskriften. Denne forskriften krever at et visst omfang av kompetanse og kapasitet skal være direkte kontrollert av nett-selskapene. Dette vil stenge inne sårt tiltrengt kapasitet og fleksibilitet i et voksende marked. Lokal Infrastruktur er per i dag ikke etablert i Finland, men det er et interessant og velfungerende marked. Infratek vil vurdere oppkjøp av virksomhet i Finland dersom det dukker opp passende kandidater i bynære strøk. Strategi Infratek viderefører strategien med å fokusere virksomheten innen Lokal Infrastruktur mot urbane områder i tilknytning til de større byene i Norden. Dette bidrar til en bredere kundebase og gir muligheter for å utnytte kompetanse og ressurser på tvers av de ulike markedssegmentene. Det er fortsatt mange infrastruktureiere som utfører drift, vedlikehold og normal utbygging i egen regi. Med økt behov for kompetanse og kapasitet for å dekke den forventende veksten, i kombinasjon med generasjonsskifte i mange av de tekniske miljøene, vil utskillelse av utførende virksomhet og bruk av markedet aktualisere seg ytterligere. Dette gir nye muligheter for Infratek gjennom virksomhetsoverdragelse eller oppkjøp når anledningen byr seg. Dette er som oftest politisk styrt og krever god innsikt i de lokale prosesser og tålmodighet for å oppnå ønskede posisjoner. Fokuset for 2011 vil være å videreforedle eksisterende virksomhet gjennom erfaringsutveksling og effektive systemer for å implementere beste praksis i hele forretningsområdet. Infratek vil benytte sin størrelse, geografiske utspredning og markedskunnskap på en måte som vil gi konkurransefordeler i de lokale markedene. Noen av våre leveranser Prestisjeprosjektet STOKAB STOKAB-prosjektet ble initiert av Stockholm kommune for å sikre bredbåndsdekning til byens befolkning, bedrifter og det offentlige. Prosjektet er regnet som et referanseprosjekt i verdensmålestokk. Infratek har posisjonert seg som den største enkeltleverandøren til STOKAB med en forventet omsetning for 2011 på godt over SEK 100 millioner. Prosjektet har pågått i flere år og forventes videreført til utgangen av 2013 med en utvidelse til Stockholms forsteder. Kontrakt med Agder Energi Nett I 2010 ble Infratek tildelt kontrakt med Agder Energi Nett vedrørende drift, vedlikehold, og beredskap på regional- og distribusjonsnettet i Mandal og omegn (område Sør) i Vest-Agder fylke. Med den nye kontrakten som startet 1. januar 2011 får Infratek status som en av tre hovedleverandører for Agder Energi Nett og en estimert omsetning på 50 millioner kroner i året. I løpet av høsten 2010 er virksomheten i Agder bygget ut betydelig og består ved inngangen til 2011 av nærmere 40 ansatte. Rammeavtale i Göteborg Infratek ble høsten 2009 tildelt en syv års rammeavtale med Göteborg Energi innen mark-, kabel- og rørledningsarbeider for el- og fibernett i Göteborg har vært et år for etablering og rigging av en lokal organisasjon bestående av ressurser fra Infratek og datterselskapet VEKA. Avtalen har ikke garanterte volumer, men i andre halvdel av 2010 har oppdragsmengden økt betraktelig mot Göteborg Energi og andre kunder i området, og Infratek ser svært positivt på mulighetene i årene som kommer.

8 forretningsområder 14 forretningsområder 15 SENTRAL INFRASTRUKTUR SENTRAL- OG REGIONALNETT TRANSFORMATORSTASJONER KABLER KRAFTLINJER VEDLIKEHOLD DRIFTSINNTEKTER SENTRAL INFRASTRUKTUR, % = 579 millioner kroner Finland 31 % Sverige 37 % Norge 32 % Driftsresultat - sentral infrastruktur, 2010 millioner kroner 15 8,1 % 25 11,9 % Norge Sverige Finland 8 4,1 % Driftsmargin Forretningsområdet Sentral Infrastruktur ble etablert 1. januar 2010 og fokuserer på prosjekter og vedlikehold av det sentrale og regionale nettet i de nordiske landene. Med et eget forretningsområde innen de øvre spenningsnivåene får kundene i dette segmentet et spisset tilbud, med økt tilgang på konsernets samlede kompetanse og kapasitet mot det sentrale kraftnettet i Norden. Sentral Infrastruktur omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i Norge, Sverige og Finland rettet mot det sentrale transmisjonsnettet for kraftoverføring i Norden. Forretningsområdet tilbyr produkter og tjenester innen transformatorstasjoner, kraftkabler og kraftlinjer for høyere spenning. Transformatorstasjoner Infratek er en totalleverandør av prosjekter, fra designfasen til en transformatorstasjon er klar til å settes i drift. Ombygging og utvidelser av eksisterende transformatorstasjoner er også viktige leveranser fra forretningsområdet, og Infrateks faglige kompetanse inkluderer i tillegg testing og igangsettelse. Konsernet er ikke knyttet opp mot noen spesifikke utstyrsprodusenter og kan derfor tilby kunden de beste løsningene uavhengig av produsenter. Investeringene i sentralnettet har ligget på et akseptabelt nivå gjennom finanskrisen. I 2010 har Sentral Infrastruktur blant annet jobbet som en viktig leverandør av transformatorstasjoner for Fingrid i Finland, og ved utgangen av året er ett nytt prosjekt igangsatt med ombygging av en 400kV transformatorstasjon. I Sverige har Infratek styrket satsingen på transformatorstasjoner med høyt spenningsnivå. Blant annet ble et nytt prosjekt for Vattenfall igangsatt utenfor Göteborg i august Det er levert transformatorstasjoner til regionalnettet i alle tre landene i løpet av I gjennomføringen av prosjektene har Infratek benyttet sin geografiske tilstedeværelse og kompetente arbeidskraft. Ved flere anledninger er det samarbeidet på tvers av landegrensene internt i organisasjonen, en utvikling som har vært tiltagende innen forretningsområdet i løpet av året. Et eksempel er et transformatorprosjekt som er utført for Fortum Distribution i Laforsen i Sverige, hvor ingeniører fra Finland har bidratt med spisskompetanse i prosjektet. Kabler Infratek tilbyr prosjekttjenester innen høyspenningskabel og har kvalifisert personell til å håndtere skjøter og termineringer fra ledende produsenter av kabler og utstyr opp til 420 kv. De største nordiske netteierne har signalisert flere større kabelprosjekter de neste årene, og forretningsområdet Sentral Infrastruktur vil videreutvikle kompetansen og kapasiteten i organisasjonen for å styrke posisjonen i dette markedet. Kraftlinjer Infratek gjennomfører kraftlinjeprosjekter opp til 145 kv, og spenningsoppgraderinger fra 300 kv til 420 kv på sentralnettet. Linjeprosjektene kan enten være oppføring av helt nye linjer, eller utskifting av eldre materiell. Vedlikehold Infratek tilbyr et bredt spekter av vedlikeholdstjenester, fra forebyggende vedlikeholdsplanlegging til akutte beredskapstjenester innen sentral- og regionalnettet, kraft- og transformatorstasjoner, og fjernstyrte kontrollsystemer. Sentral Infrastruktur har kompetanse innen vedlikehold av materiell fra alle de utstyrsleverandører som benyttes i kraftrelatert kritisk infrastruktur i dag. Gjennom egne verksteder for transformatorreparasjoner og ved å tilby avanserte vedlikeholdstjenester på stedet, kan Infratek tilby en høy grad av pålitelighet og oppetid for netteiere. I 2010 har Infratek opplevd god etterspørsel etter vedlikeholdstjenester av transformatorer i alle tre land. I Finland har markedet for større vedlikeholdsprosjekter vært spesielt bra, og verkstedskapasiteten i Finland har derfor vært fullt utnyttet i 2010.

9 forretningsområder 16 Resultater i 2010 Resultatene i forretningsområdet for 2010 er tilfredsstillende. Effektiviseringsforbedringer i den svenske virksomheten har gitt spesielt gode resultater. Det har vært jobbet mye med bedre prosjektledelse og kostnadskontroll som har gitt økt produktivitet. På grunn av endringen i organisasjonen med Sentral Infrastruktur som et eget forretningsområde, finnes det ikke sammenlignbare tall fra Millioner kroner 2010 Driftsinntekter 579 Driftsresultat før avskrivninger 55 Driftsresultat 48 Driftsmargin 8,3 % Markedsutsikter I løpet av høsten 2010 har forretningsområdet Sentral Infrastruktur gjennomført en markedsanalyse etterfulgt av et omfattende strategiarbeid. Markedsanalysen viser at ambisjonsnivået for nyinvesteringer blant forretningsområdets viktigste kunder har økt vesentlig. I den neste 10-årsperioden vil det bli gjort betydelige nyinvesteringer og reinvesteringer i det nordiske sentral- og regionalnettet på spenningsnivåer fra 40 kv og oppover. Nettenes alder er en sterkt medvirkende årsak til dette, og det forsterkes av at reinvesteringstakten har vært relativt lav de siste årene. Med samfunnets omstilling til å bli mer miljøvennlig, med en stor andel miljøtilpasset produksjon (vindkraft), kreves det forsterkning av nettet. I tillegg finnes det fortsatt flaskehalser i det nordiske kraftnettet som begrenser overføring mellom ulike regioner. De fleste prognoser peker på et overskudd av kraftproduksjon i det nordiske systemet i løpet av de neste 10 årene, noe som også øker behovet for flere forbindelser til land utenfor Norden. Markedsutsiktene for Infratek, basert på disse faktorene, gjør at vi samlet sett ser store muligheter i årene som kommer. Strategi Sentral Infrastrukturs strategi vil være å vokse parallelt med kundenes investeringsambisjoner, og bygge videre på kompetansen og erfaringen som ligger i organisasjonen. Forretningsområdet Sentral Infrastruktur har spisskompetanse innen bygging og vedlikehold av transformatorstasjoner, legging og skjøting av kabler, samt bygging og vedlikehold av kraftlinjer innen høyere spenningsnivåer. Våre kompetanseområder stemmer godt overens med de områdene hvor kundene våre signaliserer økte investeringer. Vår strategi er å være markedets sterkeste aktør innen våre kjerneområder. Basert på Infrateks kompetanse, skal vi sammen med markedsledende underleverandører av materiell gi kundene de beste løsningene på hvert enkelt oppdrag. I 2011 fortsetter arbeidet med å utvikle en markeds- og vekstorientert organisasjon, og vi kommer til å styrke kompetansen vår ytterligere innen kjerneområdene våre. forretningsområder årsrapport infratek 17 Noen av våre leveranser Nye kraftlinjer på strekningen Strupe Isebakke i Norge I løpet av andre og tredje kvartal har Infratek bygget en ny 52 kv linje på 4,9 kilometer for Hafslund i Østfold. Dette var det første prosjektet Infratek vant som følge av den strategiske satsingen på markedet for kraftlinjer i Norge. Oppdraget omfattet bygging av 26 betongfundament, montering av master, montering av aluminiumsledere og OPGW topplinje. Under oppføringen av mastene ble helikopter benyttet for å løfte på plass flere av mastene. Ny transformatorstasjon og ombygging i Sverige På oppdrag fra Vattenfall utfører Infratek ombygging og nyoppføring av en transformatorstasjon i Stenkullen utenfor Göteborg. Leveransen inkluderer krafttilførsel, kontroll og kommunikasjonsutstyr, og prosjektet skal være ferdigstilt i løpet av juni Ny kontrollbygning skal oppføres, og en ny 400kV/130kV transformatorstasjon skal installeres. Oppdraget inkluderer også demontering av eksisterende utstyr. Kontrakten har en verdi på SEK 50 millioner. Transformatorstasjon i Finland I fjerde kvartal 2010 ble Infratek tildelt kontrakt med det nasjonale nettselskapet Fingrid i Finland. Kontrakten gjelder ombygging av en 400 kv transformatorstasjon, og arbeidet ble startet umiddelbart. Transformatorstasjonen er lokalisert i Joroinen, 300 kilometer nordøst for Helsinki. Leveransen inkluderer 400 kv koblingsanlegg, kontrollbygning, vern- og kontrollsystemer, og riving av det eksisterende 400 kv anlegget. Kontraktsverdien er EUR 5,5 millioner, og transformatorstasjonen vil stå ferdig ved utgangen av 2012.

10 forretningsområder 18 forretningsområder 19 SIKKERHET Driftsinntekter - Sikkerhet, % = 316 millioner kroner DRIFTSINNTEKTER PER LAND SIKKERHET, % = 316 millioner kroner ALARMSYSTEMER ADGANGSKONTROLL KAMERAOVERVÅKNING LÅS OG BESLAG ELEKTRONISK VARESIKRING DRIFTSTJENESTER ELSIKKERHET Elsikkerhet 24 % Sikkerhetsløsninger 76 % 88,2% 11,6% 0,2% Norge Sverige Finland Infratek, ved forretningsområdet Sikkerhet, er totalleverandør av tekniske sikkerhetsløsninger for storkundemarkedet, og er i tillegg Norges største leverandør av elsikkerhetstjenester. Forretningsområdet har i 2010 etablert seg som en nordisk leverandør gjennom oppkjøp i Sverige og nyetablering i Finland. Sikkerhetsløsninger Forretningsområdet Sikkerhet leverer komplekse integrerte sikkerhetssystemer med muligheter for systemtilpasning etter kundens behov. Blant leveransene er adgangskontroll, alarmsystemer, kameraovervåkning, lås og beslag, samt tilhørende driftstjenester. Infratek forhandler utstyr fra markedets ledende produsenter innen sikkerhetssystemer. Komplementære agenturer gir fleksibilitet og sikkerhetssystemet kan skreddersys etter kundenes behov. Infratek har egen døgnbemannet driftssentral som tilbyr drift og vedlikehold av kundenes sikkerhetssystem, samt døgnovervåkning av kundens løsninger. Infratek Sikkerhet har datterselskapene Eiendomssikring AS, som er eid 85 prosent og Unisec Varularm AB, som er eid 51 prosent. Eiendomssikring leverer produkter og tjenester innen lås og beslag i Norge. I september utøvde Infratek opsjon på å erverve ytterligere 34 prosent av aksjene i Eiendomssikring, og økte med dette eierandelen til totalt 85 prosent. Selskapet leverer sikkerhetsløsninger innen varehandelssegmentet i det svenske markedet. Bransjetilpassede sikkerhetsløsninger Infratek leverer sikkerhetsløsninger til kunder i flere ulike bransjer. Vi har etablerte enheter som retter seg spesielt inn mot to bransjesegmenter: Varehandel og Olje og gass. Dette er bransjer som i tillegg til behovet for tradisjonell sikring, også har helt spesielle behov knyttet til virksomheten de utøver. Innen varehandel leverer Infratek elektronisk varesikring og kundetellersystemer i tillegg til øvrige sikkerhetssystemer; løsninger som legger til rette for redusert svinn og bedre lønnsomhet. Innen olje og gass leverer Infratek ATEXspesifiserte produkter, som er spesielt tilrettelagt for bruk på anlegg og installasjoner med eksplosjonsfarlige omgivelser. Infratek har lang erfaring innen dette segmentet samt nødvendig kompetanse og sertifisering for å utføre arbeid på produksjonsanlegg. Innen segmentet olje og gass tilbyr Infratek løsninger og produkter internasjonalt. Elsikkerhet Infrateks virksomhet innen elsikkerhet utfører oppgaver som Det Lokale Eltilsynet (DLE) på vegne av nettselskaper. DLE-oppgavene består i tilsyn med elektriske anlegg og virksomheter, kontroll av elektrisk utstyr, informasjons- og rådgivningsarbeid, samt bistand til politiet ved etterforskning av brann. Infratek utfører også måling og kalibrering av strømmålere. Alle netteiere er pålagt ved lov å utføre kontroll av sine elektriske installasjoner og utstyr. Tjenester til DLE er regulert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

11 forretningsområder 20 Resultater i 2010 Resultatene i forretningsområdet Sikkerhet er i 2010 noe svakere enn fjoråret, med et driftsresultat på 33 millioner kroner og en driftsmargin på 10,5 prosent. Salget av SMBalarmporteføljen i 2009 bidro til en betydelig forbedring av resultatet med 23,3 millioner kroner. I tillegg har 2010 vært preget av svekkede makroøkonomiske forhold, som har påvirket nysalg og begrenset den organiske veksten for forretningsområdet. Ved utgangen av året er markedet derimot i ferd med å ta seg opp, og Infratek opplever økt etterspørsel etter sikkerhetssystemer og tjenester. Markedet for elsikkerhetstjenester har vært tilfredsstillende i 2010, men er samtidig preget av økt konkurranse og prispress. Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Driftsmargin 10,5 % 16,2 % Forretningsområdet Sikkerhet hadde ved utgangen av ansatte, hvorav 152 ansatte innen sikkerhetsløsninger og 59 ansatte innen elsikkerhet. Strategi Infratek er en nordisk aktør innen teknisk sikkerhet med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Virksomheten innehar en ledende posisjon i de segmentene den retter seg inn mot. Sikkerhet er nummer én som leverandør til segmentene varehandel og olje og gass. Samtidig skal virksomheten ekspandere ytterligere innen bransjer der Infratek allerede er en ledende leverandør, som blant annet kraftsektoren, transport, bank og post, eiendom og helsevesen. I tillegg til å øke kundemassen i disse bransjene, utgjør mersalg overfor etablerte kunder et stort potensial og vil fortsatt være en strategisk viktig satsing for forretningsområdet. Store kunder av tekniske høysikkerhetsløsninger er i økende grad internasjonale, med et økende behov for standardiserte løsninger på tvers av landegrensene. Med utgangspunkt i dette, og i tråd med konsernets overordnede strategi, vil Sikkerhet arbeide for lønnsom vekst i landene hvor vi nylig har etablert oss, befeste Infratek sin posisjon som en nordisk høysikkerhetsaktør samt utnytte stordriftsfordeler i konsernet. Innen elsikkerhet skal Infratek fortsatt inneha en aktiv rolle i markedet for myndighetspålagte kontrolltjenester av elsikkerhet. Marked og markedsutsikter Sikkerhetsmarkedet er en internasjonal vekstbransje som følge av økt kriminalitet og et endret trusselbilde. Bransjen preges av en rask teknologisk utvikling og økning i kjøp av tjenester fra tredjepartsleverandører. Både private og offentlige aktører ønsker i økende grad å sikre egen virksomhet for å forhindre avbrudd og tap. I tillegg benyttes sikkerhetsteknologi i økende grad som en del av operativ drift som krever overvåking, fjernstyring samt varsling av hendelser. Dette gir kundene fordeler i den daglige driften som gir økt investeringsvilje i sikkerhetsteknologi. Innen teknisk sikkerhet konkurrerer Infratek både med tradisjonelle sikkerhetsleverandører og elektroinstallasjonsselskaper. Det globale markedet har i 2010 vært preget av svekkede makroøkonomiske forhold. Dette forventes stabilisert i 2011 og å gi positiv vekst i De siste par årene er det økt oppmerksomhet rettet mot behovet for tilsyn av elektriske anlegg. Og markedet for elsikkerhetstjenester oppleves som stabilt. Eventuelle nye regulatoriske krav kan bidra til å øke aktiviteten i et lengre perspektiv. Markedet er imidlertid preget av mer aktive aktører og økt konkurranse. Som det største elsikkerhetsselskapet i Norge er Infratek posisjonert for en eventuell vekst på dette området. Noen av våre leveranser forretningsområder årsrapport infratek 21 Sikkerhetsløsninger til Gassco Infratek har i 2010 startet opp arbeidet med utvidelse av Gassco sitt sikringsanlegg for adgangskontroll og kameraovervåking på Langeled gassmottak i Easington, UK. Prosjektet forventes ferdigstilt sommeren Dette er ett av flere internasjonale prosjekter Infratek leverer innenfor sektoren Olje og gass. Sikring av Western Union International Bank filialer i Sverige Infratek Sikkerhet har siden 2005 levert teknisk sikkerhet til Western Union International Bank i Norge. Infratek ble i 2010 valgt til å sikre bankens filialer i Malmø og Stockholm. Sikringsanlegget består av adgangskontroll, alarm og kameraovervåking. Western Union International Bank ønsket Infratek som leverandør i Sverige basert på de gode løsningene og kvaliteten på leveransene selskapet har gitt i Norge. Sikring av Rautakesko sine butikker i Norge og Sverige Infratek inngikk i 2010 en rammeavtale med Rautakesko om leveranse, installasjon, drifting og service av elektronisk varesikring og integrerte sikkerhetsløsninger som kameraovervåkning, adgangskontroll og alarm til selskapets byggevarebutikker i Norge (Byggmaker) og Sverige (K-Rauta). Infratek ble valgt som partner hovedsaklig som følge av god kvalitet på tidligere leveranser og fordi Rautakesko ønsket en partner som kan levere på tvers av landegrensene.

12 medarbeidere og kompetanse 22 Infratek i tall Antall kvinner 140 Antall menn 1721 Snittalder 44 år Ansatte per land: Norge 869 Sverige 858 Finland 134 ANSATTE PER STILLINGSKATEGORI Lærlinger 3,6 % Fagarbeidere 59,9 % Administrativt ansatte 37,1 % medarbeidere og kompetanse 23 Antall ansatte Sykefravær i % ,6 % 4,6 % 4,2 % Medarbeidere og kompetanse Infratek har rundt 1900 ansatte i Norge, Sverige og Finland og er en mannskaps- og kompetanseintensiv virksomhet. Infratek legger derfor stor vekt på å føre en personalpolitikk som legger til rette for både personlig- og faglig utvikling, og som gjør konsernet i stand til å tiltrekke seg markedets beste kompetanse. Infrateks 1900 ansatte er konsernets viktigste ressurs. Siden etableringen av Infratek som eget konsern i 2007 og overtagelsen av Fortums entreprenørvirksomhet i 2009, har Infratek rettet betydelige ressurser inn mot å bygge en felles bedriftskultur, og etablere en solid plattform for kompetanseutvikling og rekruttering. I 2010 har arbeidet fortsatt med å etablere gode, felles rutiner og prosesser for utvikling av medarbeidere og kompetanse på tvers av forretningsområdene. Med en ytterligere harmonisering av etablerte ordninger på tvers av landegrensene, og tilpasning til lokale markedsforhold, har Infratekorganisasjonen i løpet av året funnet sin form. I løpet av året har Infratek opplevd perioder med ekstraordinære variasjoner i aktivitetsnivået. Fra en kald vinter som begrenset aktiviteten i 1. kvartal, til et 3.kvartal med spesielt høyt aktivitetsnivå som ga kapasitetsutfordringer for organisasjonen. Slike svingninger er vanlige og karakteristiske for bransjen, men den historisk kalde vinteren påvirket resultatene i starten av året. Infratek valgte likevel ikke å gå til permitteringer eller andre personaltiltak, for å beholde kontinuiteten i gjennomføringen av prosjekter. Denne vurderingen var også basert på behovet for posisjonering i rekrutteringsarbeidet, og for å beholde kompetanse i organisasjonen på lengre sikt. I løpet av året ble det besluttet at konsernets tjenester innen tradisjonelle installasjonstjenester skulle avvikles ved utgangen av 2010, da dette ikke er definert som kjernevirksomhet. Konsernet hadde tett dialog med de tillitsvalgte i denne prosessen. Avviklingen av avdelingen med ca. 35 ansatte ble hovedsaklig gjennomført ved overflytting til andre avdelinger, og det ble funnet løsninger med alternative arbeidsgivere for de fleste andre som ble overflødige. Kompetanse- og lederutvikling Vi tror at kompetansebygging gjennom en organisasjon som lærer av hverandres erfaringer vil gi godt grunnlag for kontinuerlig forbedring i våre forretningsprosesser. Tverrfaglig teamarbeid er viktig for at vi skal nå vårt potensial og levere gode resultater. Gjennom høsten 2010 har mange enhetsledere vært igjennom et program hvor de har fått opplæring i å veilede individer til å ta ansvar for egne prestasjoner. Dette vil bli fulgt opp i 2011 med samlinger hvor fokuset vil være å dele beste praksis. For Infratek er det viktig at vi har ledere med engasjement og tilstedeværelse på alle nivåer i konsernet. Infratek ønsker å ta på alvor at den enkelte medarbeider har behov for å bli sett, noe vi også får bekreftet gjennom vår årlige arbeidsmiljøundersøkelse. Gjennom 2010 er det derfor gjort konkrete grep for å organisere enhetene på en slik måte at alle skal oppleve en tydelig og synlig ledelse. Posisjonering for fremtidig rekruttering Infratek har som mål å tiltrekke seg, utvikle, motivere og beholde ansatte. Vi ser i mange tilfeller at de som har gått gradene i organisasjonen har en unik lojalitet som forsterker et stabilt arbeidsmiljø. Samtidig ønskes nye krefter inn i organisasjonen, og vi vil i økende grad forsøke å utvikle oss gjennom ekstern rekruttering. En samlet bransje har gitt sterke signaler om at tilgangen på fagpersonell kommer til å bli en knapp faktor i årene som kommer. Det er en høy gjennomsnittsalder blant fagpersonell i bransjen, og antallet nyutdannede som ventes uteksaminert fra høyskoler og universiteter de neste fem årene samsvarer ikke med antallet som kommer til å avgå med pensjon i den samme perioden. Dette er temaer som står høyt på den personalpolitiske agendaen i konsernet. Som et ledd i å legge til rette for fremtidig rekruttering satser Infratek både på markedsføring overfor videregående skoler og andre utdanningsinstitusjoner, et nært samarbeid med skoleverket for øvrig, samt et relativt høyt inntak av lærlinger i ulike deler av virksomheten. For å bygge relasjoner til eksterne fagmiljøer, og sikre oppfølging av konsernets lærlinger, opprettet Infratek i Norge i 2009 Infratekskolen som et pilotprosjekt. Dette initiativet har gitt svært gode resultater, og er derfor videreført i Denne enheten håndterer også tiltak for intern kompetanseutvikling. Blant annet benyttes konsernets egne energimontører med kompetanse innen AUS (arbeid under spenning) til å lære opp andre medarbeidere. Konsernet ser på mulighetene for å etablere lignende samarbeid og opplæringsfasiliteter i Sverige og Finland. I 2011 vil konsernet også jobbe for å knytte til seg flere erfarne ingeniører. Arbeidsmiljøet i Infratek Som de foregående årene ble det også i 2010 gjennomført en måling av arbeidsmiljøet i Infratek, i form av en elektronisk spørreundersøkelse blant samtlige ansatte. Undersøkelsen viste resultater på linje med foregående år og god tilfredshet med egen arbeidshverdag og arbeidsmiljø i alle land. Resultatene er behandlet både av konsernledelsen og ledergruppene i forretningsområdene, som planlegger tiltak for ytterligere forbedringer. Resultatene danner også et sentralt grunnlag for de strategier og handlingsplaner som blir førende for arbeidet med HR og HMS i tiden fremover.

13 samfunnsansvar 24 samfunnsansvar 25 Samfunnsansvar Infratek vil bidra positivt til samfunnet gjennom å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, og i tråd med alminnelig oppfatning av rettferdighet og rimelighet. Vi skal ikke utføre handlinger, eller tilby produkter og tjenester, som innebærer risiko for medvirkning til uetisk atferd, krenkelse av menneskeog arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljøødeleggelser. Infratek har i 2010 videreutviklet konsernets rammeverk og retningslinjer innenfor området samfunnsansvar, blant annet gjennom utarbeidelse av policy for samfunnsansvar, en miljøpolicy og en miljøplan. Det er også etablert et forum for kvalitet og miljø. Forumet består av fagpersoner i organisasjonen som jobber med spørsmål relatert til konsernets samfunnsansvar. Miljø Konsernets miljøpolicy legger til grunn at videreutviklingen av virksomheten, produkter og tjenester, skal basere seg på prinsipper for bærekraftig utvikling. Policyen etablerer også et prinsipp om at Infratek vil tilby kundene muligheten til å velge mer miljøvennlige løsninger der gode alternativer finnes. I tillegg skal vi som enkeltpersoner og gruppe, arbeide målrettet med å utvikle og ta i bruk miljøbesparende arbeidsmetoder og løsninger. Miljøarbeidet i Infratek baserer seg på krav beskrevet i ISO14001-standarden. Infratek oppfordrer og tilrettelegger for at medarbeidere skal ta ansvar for miljø og miljøspørsmål, med fokus på avfallshåndtering, energiforbruk og kjemikaliehåndtering. Innen avfallshåndtering har vi avtaler med Veolia i Norge og Stena Recycling i Sverige, som sørger for at avfall fra virksomheten blir tatt i mot og behandlet på en best mulig måte med tanke på miljøet. I løpet av våren 2011 blir det gjennomført miljøopplæring for alle ansatte i Infratek. Opplæringen vil omhandle både generelle miljøspørsmål, og spesifikke spørsmål knyttet til Infrateks virksomhetsområder. Tjenestebiler og spesialkjøretøy Som en tjenesteleverandør innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur, har Infratek en stor bilpark som benyttes i det daglige arbeidet. Konsernet disponerer totalt kjøretøy. Det er en prioritert oppgave å minimere belastningen på miljøet fra transportmidlene våre. Infratek skal derfor disponere moderne kjøretøy med lave utslipp av CO2, og konsernet har som mål at vi ikke skal benytte tjenestebiler som er eldre enn fem år. Ved utgangen av 2010 ligger vi godt an i forhold til målsetningen, med en gjennomsnittsalder på bilparken i Norge på 3,3 år, Sverige 1,9 år og Finland 2 år. Etisk handel Infrateks handlingsplan for etisk handel inngår i virksomhetens anskaffelsesstrategi og retningslinjer for innkjøp. Denne skal bidra til økt kvalitet på innkjøpene, og sikre at innkjøp skjer på en bærekraftig og ressurseffektiv måte. Handlingsplanen angir hvilke etiske krav som skal stilles og hvordan kravene skal følges opp. Den beskriver derfor også behovet for kompetanse og ressurser, samt betydningen av kommunikasjon, dialog og samarbeid med leverandører, fagmiljøer og andre interessenter. Som en del av dette arbeidet har Infratek i løpet av året iverksatt en oppfølging av underleverandører, for å sikre at de overholder forpliktelsene Infratek har overfor kunder og samarbeidspartnere. Ved anskaffelser stiller Infratek etiske krav til leverandørene, hvor de forplikter seg til å utøve forretningsvirksomhet på en slik måte at de ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Leverandørene forplikter seg også til å sørge for at deres egne produsenter og underleverandører ikke bryter med de samme prinsippene. Infratek stiller krav til at investeringsanskaffelser skal være av høy miljømessig kvalitet. Interne etiske retningslinjer Infrateks etiske retningslinjer gjelder alle ansatte i konsernet, tillitsvalgte og styrets medlemmer. Retningslinjene regulerer adferd og handlinger, både i forbindelse med forretningsdrift og i samhandling med kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere. Retningslinjene ansees som et minimumskrav. Alle ansatte skal følge eksterne lover og forskrifter, bransjeetiske retningslinjer og interne regler som gjelder for Infrateks virksomhet. Innholdet i konsernets etiske retningslinjer er gjort kjent for de ansatte, og det arbeides kontinuerlig for at retningslinjene etterleves i organisasjonen. Oversikt over alder på tjenestebiler etter land Alder på tjenestebiler i Infratek Norge 3,3 år Sverige 1,9 år Finland 2,0 år

14 styret 26 Styret kponsernledelsen 27 Mimi K. Berdal, styreleder (født 1959) Mimi K. Berdal driver et uavhengig juridisk og finansielt rådgivningsfirma. Hun var advokat og senere partner i Arntzen de Besche advokatfirma AS fra 1991 til Berdal har utstrakt erfaring innen generell forretningsjuss og tvisteløsning, med spesiale innen verdipapirhandel, transaksjoner, olje og gass og entreprisekontrakter. Berdal er styreleder i Rocksource ASA og styremedlem i flere andre norske og internasjonale selskaper, herunder Itera ASA, Gassco AS, Copeinca ASA, Q-Free ASA, Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS, Camposol Holding PLC og Intex Resources ASA. Berdal har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (1987). Berdal og nærstående eier aksjer i Infratek ASA. Hans Kristian Rød, nestleder (født 1953) Hans Kristian Rød er ansatt i Fortum Nordic AB. Fra 1994 var Rød administrerende direktør for Fortum s olje og gass-virksomhet, og siden 2003 ansvarlig for energivirksomheten i Norge Rød har tidligere innehatt ledende stillinger i Norwegian Petroleum Consultants AS, Stolt-Nielsen Seaway Contracting AS og Svenska Petroleum AS.. Han er styremedlem i blant annet Hafslund ASA,PA Resources AB, North Energy ASA, Ishavskraft AS og Fredrikstad Energi AS. Rød er utdannet Diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk institutt i Oslo (1978) og MBA fra University of Wisconsin, Madison (1980). Rød og nærstående eier ingen aksjer i Infratek ASA. Fortum konsernet, hvor Hans Kristian Rød er ansatt, eier aksjer i Infratek ASA. Tove Pettersen, styremedlem (født 1970) Tove Pettersen er ansatt i Hafslund ASA. Hun tiltrådte stillingen som konserndirektør for Stab i Hafslund i april Hun kom da fra stillingen som konserndirektør Bedrift, og har tidligere vært konserndirektør for Marked og konserndirektør for Strømsalg. Pettersen har vært i Hafslund siden 1997 og har hatt sentrale roller innen industrielle investeringer og krafthandel. Hun har tidligere vært ansatt i Hedmark Energi. Pettersen er nestleder i styret i Energibedriftenes Landsforening (EBL) og styremedlem Vital Forsikring ASA. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Konsernledelsen Pettesen og nærstående eier ingen aksjer i Infratek ASA. Hafslund ASA, hvor Tove Pettersen er ansatt, eier aksjer i Infratek ASA. Dag Andresen, styremedlem (født 1962) Dag Andresen er konserndirektør i Veidekke og adm. direktør i Veidekke Entreprenør AS. Andresen har vært ansatt i Veidekke siden 1986 og har hatt ulike stillinger i selskapet, inkludert konserndirektør Divisjon Industri fra 1999 til 2001, konserndirektør Økonomi/finans fra 1994 til 1999 og controller og økonomisjef fra 1988 til Andresen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Andresen og nærstående eier 2000 aksjer i Infratek ASA. Alf Engqvist konserndirektør Sentral Infrastruktur (født 1955) F.v (1) Alf Engqvist har siden august 2010 vært konserndirektør for Sentral Infrastruktur i Infratek. Engqvist kommer fra stillingen som Head of Asset Management i Vattenfall Eldistribution AB. Han har tidligere jobbet som General Manager i Vattenfall Service Syd AB, hatt kundeansvaret for Vattenfalls industrielle kunder, og jobbet som Deputy General Manager i Vattenfall Consultants AB. Engqvist er utdannet sjøingeniør fra Sjøbefalsskolen i Gøteborg, og har i tillegg utdannelse innen økonomi og ledelse. Alf Engqvist er svensk statsborger. Engqvist og nærstående eier aksjer i Infratek ASA. Dagne Hordvei, styremedlem (født 1956) Dagne Hordvei er ansvarlig for Norges Røde Kors gjenoppbyggings prosjekter etter tsunamien i Asia. Frem til mars 2008 var hun nestleder og seksjonsleder logistikk i Norges Røde Kors, beredskapsavdelingen. Hordvei har også erfaring som Avdelingsdirektør i selskapet Prosjekt og Teknologi Ledelse (PTL) fra 2003 til Hordvei deltok i flere utbyggingsprosjekter for offshore og landanlegg i Statoil fra 1983 til 2000 som prosjektleder, kontaktansvarlig og ansvarlig for sikkerhet. Hordvei sitter i prosjektstyret for utbygging av St.Olavs Hospital og satt i 2010 i prosjektstyret for E-18 Bjørvikatunnelen. Hordvei er utdannet sivilingeniør fra NTH med en rekke påbyggingsfag innen ledelse, økonomi og prosjektledelse. Hordvei og nærstående eier ingen aksjer i Infratek ASA. Roger André Hansen, styremedlem (representant for de ansatte) (født 1964) Roger André Hansen er konserntillitsvalgt i Infratek. Hansen har vært tillitsvalgt i Hafslund-konsernet siden Han var ansattes representant i styret i Hafslund ASA fra desember 2006 til desember Fra september 2005 til november 2007 har Hansen vært hovedtillitsvalgt i EL & IT Forbundet i Hafslund ASA, og fra desember 2007 i Infratek ASA. Hansen er utdannet energimontør og ble ansatt som lærling i Oslo Lysverker i Hansen og nærstående eier 1500 aksjer i Infratek ASA. Bjørn Frogner Konsernsjef (født 1962) F.v (2) Lars Erik Finne konserndirektør Sikkerhet (født 1975) F.v (3) Bjørn Frogner har vært konsernsjef i Infratek siden Frogner kom fra stillingen som konserndirektør for forretningsområdet Tekniske Tjenester i Hafslund, som Infratek har sitt utspring fra. Han hadde da vært ansatt i Hafslund siden 2001, blant annet som stabsdirektør, konserndirektør Forretningsutvikling og konserndirektør Entreprenør og Sikkerhet. Frogner var administrasjons- og økonomidirektør i Schibsted Trykk AS frem til 2001, og har tidligere arbeidserfaring som økonomisjef i Veidekke ASA og fra Revisjonsselskapet KPMG. Frogner er utdannet handelsøkonom ved Oslo Handelshøyskole. Bjørn Frogner er norsk statsborger. Frogner og nærstående eier aksjer i Infratek ASA. Lars Erik Finne var konserndirektør Teknikk i Infratek fra 2007 til 2009, og har siden 2009 vært konserndirektør Sikkerhet. Finne kom fra stillingen som direktør for strategi og forretningsutvikling i Hafslund Tekniske tjenester, en stilling han hadde hatt siden Finne har tidligere vært seniorrådgiver M&A og forretningsutvikler i Hafslund ASA, samt installasjonssjef og forretningsutvikler i Hafslund Sikkerhet Privat AS. Finne kom til Hafslund i 2003 fra stillingen som konsulent i Markup Consulting. Fra 1999 til 2001 var han markedssjef i Kagge Forlag. Finne er utdannet sivilmarkedsfører fra Handelshøyskolen BI. Lars Erik Finne er norsk statsborger. Finne og nærstående eier aksjer i Infratek ASA. Kalle Strandberg, styremedlem (representant for de ansatte) (født 1978) Kalle Strandberg har vært tillitsvalgt i den svenske fagforeningen SEKO siden 2003, og styremedlem i Infrateks svenske selskaper siden Strandberg jobber som distribusjonselektriker og prosjektleder i Infratek. Fra var Strandberg ansatt i Birka Service, og fra ansatt i Fortum Service virksomheter som i dag inngår i Infratek-konsernet. Strandberg er svensk statsborger. Strandberg og nærstående eier ingen aksjer i Infratek ASA. Vibecke Skjolde konserndirektør CFO (født 1965) F.v (4) Vibecke Skjolde har siden juni 2010 vært konserndirektør Økonomi og finans/cfo i Infratek. Hun kom fra et engasjement som leder for et større effektiviseringsprogram for transportkonsernet Fjord1. Hun var før dette Head of Advisory i Mirror Accounting, et selskap i Lindorff-gruppen. Tidligere har hun vært økonomidirektør i selskapene Hurtigruten ASA og Hafslund ASA, samt økonomisjef i energiselskapene Tindra AS, Din Energi AS og Vestfold Kraft AS. Skjolde er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, hvor hun også har tatt høyere revisorstudium. Vibecke Skjolde er norsk statsborger. Skjolde og nærstående eier aksjer i Infratek ASA. Otto Rune Stokke, styremedlem (representant for de ansatte) (født 1965) Otto Rune Stokke er tillitsvalgt for NITO og sitter i styret i NITOs konserngruppe. Stokke jobber som ingeniør i Infratek Elsikkerhet AS, og har siden 2002 har han vært representant for de ansatte i Infratek Elsikkerhets styre. Han er utdannet elektroinstallatør, og ble ansatt som energiingeniør i Nittedal Energiverk i Stokke og nærstående eier ingen aksjer i Infratek ASA. Lars Bangen konserndirektør Lokal Infrastruktur (født 1960) F.v (5) Lars Bangen var konserndirektør Infrastruktur i Infratek fra 2007 til 2009, og konserndirektør Infrastruktur vest fra 2009 til I dag er Bangen konserndirektør for Lokal Infrastruktur. Fra 2004 var Bangen daglig leder for Hafslund Entreprenør AS, og før dette divisjonsleder for Anskaffelser i Hafslund Nett AS. I perioden var han divisjonsleder i Viken Energinett AS med ansvar for distribusjonsnettet i Oslo, Asker og Bærum, og fra 1998 leder for distribusjonsnettet i Oslo. Bangen startet i Oslo Lysverker i 1986, og er utdannet sivilingeniør El-kraft fra Norges Tekniske Høyskole (NTH). Lars Bangen er norsk statsborger. Bangen og nærstående eier aksjer i Infratek ASA.

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur. Årsrapport 2009

Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur. Årsrapport 2009 Virksomhetsområder 1 Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur Årsrapport 2009 2 Introduksjon Fra norsk til nordisk Etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet ved inngangen til 2009, ble

Detaljer

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Organisering Hafslund Infratek ASA Bjørn Frogner (CEO) Økonomi og finans Heidi Ulmo (CFO) Infrastruktur - Lars Bangen Elmontasje

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2010 Infratek ASA tirsdag 11. mai 2010 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2010 Infratek ASA tirsdag 11. mai 2010 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2010 Infratek ASA tirsdag 11. mai 2010 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Omstilling og endring i en entreprenørbedrift Hvordan håndterer man omstillingsprosesser og hvordan forberede seg på de som kommer fremover?

Omstilling og endring i en entreprenørbedrift Hvordan håndterer man omstillingsprosesser og hvordan forberede seg på de som kommer fremover? Omstilling og endring i en entreprenørbedrift Hvordan håndterer man omstillingsprosesser og hvordan forberede seg på de som kommer fremover? HR-konferansen 02. februar 2012 Lars Bangen, Konserndirektør

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2011 Infratek ASA tirsdag 10. mai 2011 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2011 Infratek ASA tirsdag 10. mai 2011 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2011 Infratek ASA tirsdag 10. mai 2011 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Neste generasjons energiselskap

Neste generasjons energiselskap Neste generasjons energiselskap Beste praksis fra Fortum Jan-Erik Lager, hovedverneombud i Fortum Distribution AS og Fortum Markets AS Fortum et av Nordens største energiselskaper Børsnotert i Helsinki.

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009. Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010

Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009. Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010 Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010 Hovedtrekk 4. kvartal 2009 Driftsinntekter i 4. kvartal på 765 millioner opp 118 millioner

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012

Resultat 2. kvartal 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012 Hovedtrekk 2. kvartal 2012 Driftsinntekter på 675 millioner (691 millioner) Driftsresultat i 2. kvartal på 20,4 millioner (27,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon Nettpartner AS Selskapspresentasjon Eierskap Energiselskapet Buskerud AS 66 % Hadeland Energi AS 34 % Fredrikstad Energi AS 60 % EH Holding 40 % Visjon og forretningsidé Nettpartner selskapet alle i bransjen

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper DLE-konferansen 2007 Sigurd Kvistad Innhold Hafslund Nett Organisering av DLE-aktiviteter i Hafslund Nett Hvorfor Hafslund Nett valgte å kjøpe tjenester

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER VI BYGGER, DRIFTER OG SIKRER KRITISK INFRAS TRUKTUR 2 INTRODUKSJON INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER FORTUMS ENTREPRENØR- VIRKSOMHET FORRETNINGSOMRÅDER

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Driftsorientering. Generalforsamlingen 2015. Arve Teie

Driftsorientering. Generalforsamlingen 2015. Arve Teie Driftsorientering Generalforsamlingen 2015 Arve Teie 1 Agenda Introduksjon Hovedpunkter 2014 Nøkkeltall 2014 Marked Spørsmål Visjon «Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger»

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

INFRATEK ASA 1. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER I 1. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 570 millioner (603 millioner) Driftsresultat i 1. kvartal på -29,7 millioner (-2,0 millioner) Vanskelige driftsforhold som

Detaljer

Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett

Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett Utfordringer i distribusjonsnettet AUS-seminar 2007 - Kjell Ødegård/Hafslund Nett Økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i kraftledningssaker - Vi skal ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn,

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 1 Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur 2 Kort om Infratek Ledende totalleverandør

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Presentasjon Resultat for 1. halvår 2000

Presentasjon Resultat for 1. halvår 2000 Presentasjon Resultat for 1. halvår 2000 23. august 2000 Konsernsjef Arild Kristiansen 1 Expert Eilag Konsern Expert Eilag ASA Expert Norge AS - Forbrukerelektronikk Eilag Teknikk AS - Elektromateriell

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

Nettpartner AS. AUS seminaret 2012 Energi Norge - Hamar. AUS i Nettpartner og erfaringer fra vårt samarbeid med VTK

Nettpartner AS. AUS seminaret 2012 Energi Norge - Hamar. AUS i Nettpartner og erfaringer fra vårt samarbeid med VTK Nettpartner AS AUS seminaret 2012 Energi Norge - Hamar AUS i Nettpartner og erfaringer fra vårt samarbeid med VTK AUS Faglig ansvarlig Knut Røed AUS prosjektleder Tom Anders Johannessen Konserntilhørighet

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Et selskap i FEAS-konsernet. Muligheter og trusler ved forskriften. Sett fra entreprenør

Et selskap i FEAS-konsernet. Muligheter og trusler ved forskriften. Sett fra entreprenør Muligheter og trusler ved forskriften Sett fra entreprenør 17. april 2012 INNHOLD 1. Overordnet refleksjon 2. Nett AS 3. Vakt & Beredskap 4. Mulige utfordringer 5. Oppsummering Kort om Nettpartner.. Tjenester

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter STOLT HISTORIE STERK UTVIKLING STORE MULIGHETER 28. august 2014 Audun Løhre Daglig Leder Dette er Gausdal Landhandleri i dag Dombås

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal 2015

AF Gruppen 2. kvartal 2015 AF Gruppen 2. kvartal 21. august Miljøbase Vats God drift EBIT pr. kvartal 300 250 262 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2 2. kvartal Oppsummering Lønnsom vekst

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

Enterprise Mobility Management (EMM)

Enterprise Mobility Management (EMM) Hvordan vi sikrer, administrerer og utnytter mulighetene på mobile enheter Johan Erikstad IT-sjef 21.10.2014 Dette er Infratek-konsernet Konsern med kunder i hele Norden Gjennom arbeidsglede, bevegelse

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

STENTO ASA Rapport 4. kvartal 1999

STENTO ASA Rapport 4. kvartal 1999 STENTO ASA Rapport 4. kvartal 1999 STENTO-konsernet Kommentarer 4. kvartal 1999 RESULTAT/BALANSE Stento-konsernet hadde i 1999 en omsetning på MNOK 624,9 mot MNOK 548,4 i 1998 (+14%). Driftsresultatet

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008

Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008 Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008 Høydepunkter Et tilfredsstillende kvartal med godt aktivitetsnivå innen Infrastruktur. Salgsinntekter på 363 millioner (337 millioner) en vekst på 7,8 prosent mot fjoråret.

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer