Badger Explorer transporteres til leteområdet med forsyningsbåt og senkes ned til havbunnen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Badger Explorer transporteres til leteområdet med forsyningsbåt og senkes ned til havbunnen"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Badger Explorer transporteres til leteområdet med forsyningsbåt og senkes ned til havbunnen

3 3 Innhold 03 Innhold 04 Badger Explorer ASA Selskapets virksomhet Historikk Hendelser og aktiviteter i inneværende år Visjoner og fremtidsutsikter Organisering/planer 09 Styret Styrets beretning Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømanalyse 19 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Note 2 - Offentlige tilskudd Note 3 - Finansposter Note 4 - Skatt Note 5 - Resultat per aksje Note 6 - Lønnskostnader Note 7 - Driftsmidler Note 8 - Immaterielle eiendeler Note 9 - Kundefordringer Note 10 - Kontanter Note 11 - Aksjekapital og overkurs Note 12 - Egenkapital Note 13 - Transaksjoner Note 14 - Betingede forpliktelser 30 Revisors beretning 31 Ansatte

4 4 Badger Explorer ASA 2005 Badger Explorer brukes til undersøkelse og verifisering av olje- og gass forekomster, først og fremst til havs. Selskapets virksomhet Badger Explorer ASA er et teknologiselskap som baserer sin virksomhet på å ferdigutvikle og kommersialisere en ny og revolusjonerende teknologi. Teknologien består av en ubemannet fjernstyrt boreenhet, Badger Explorer, som brukes til undersøkelse og verifisering av olje og gass forekomster, først og fremst til havs. Badger Explorer er designet for å bore seg ned i grunnen, drevet av sin egen vekt og med tilførsel av strøm gjennom en kombinert signal-/ kraftkabel. Denne signal-/ kraftkabelen er koplet til overflaten og spoles ut fra enheten etter hvert som den beveger seg ned i havbunnen. Borekakset som bores ut males til fin masse, fraktes gjennom enheten, deponeres, komprimeres og tetter igjen hullet bak Badger Explorer etter hvert som den borer seg ned. Under boringen vil enheten samle inn alle nødvendig data for med sikkerhet å kunne verifisere om hydrokarboner er tilstede i det prospektet som undersøkes, samt eventuelt hvor mye og under hvilke fysiske forhold oljen og gassen befinner seg. Data av høy kvalitet, som kontinuerlig måles og samles inn i store mengder gjennom diverse sensorer i enheten, overføres til havbunnen gjennom kraft og signal kabelen. Via en signalkabel eller telemetri sendes informasjonen videre til en bøye på havoverflaten som videresender dataen til mottager på land. Selskapets ambisjon er å delta i følgende faser i verdikjeden for leting etter og undersøkelse av petroleumsforekomster; - Utarbeide studier, analyser og anbefalinger mht. metodevalg for innsamling av data gjennom bruk av Badger Explorer teknologi. - Bygge, videreutvikle og beskytte Badger Explorer teknologien, gjennom å levere ferdig sammenstilte Badger Explorer enheter klare for operasjon til kunden. - Gjennomføre, koordinere og/eller lede bore- og datainnsamlingsoperasjoner på feltet. - På sikt, inneha kompetanse for å kunne tilby tjenester i form av prosessering og analysering av innsamlede data, levert som ferdig raffinerte rapporter med kundetilpassede kvalitetsanbefalinger. Historikk Etter 20 års erfaring med forskning og utvikling innen bore og brønn relaterte teknologier ved IRIS i Stavanger, ble ideen i 1999 introdusert av sjefsforsker Sigmund Stokka. Industrien hadde lenge uttrykt et ønske/behov om kostnadseffektive, såkalte nålestikk i havbunnen for å verifisere tilstedeværelsen av hydrokarboner. Ideen ble raffinert og beskrevet i form av en patentsøknad som så ble registrert og godkjent i Norge i Etter at patentet var registrert i Norge, ble en søknad om patent registrert i USA og ligger nå til endelig godkjenning. Selskapet Badger Explorer AS ble stiftet i 2003, med IRIS og Procom Venture som de største eiere. I forbindelse med selskapsstiftelsen ble patentet overført til selskapet og er nå selskapets eiendom. I 2003 ble det utført en såkalt proof of patent studie med deltagelse fra IRIS, BP og Statoil for kritisk å gjennomgå teknologien, med den hensikt å identifisere/avdekke eventuelle forhold som ville gjøre patentet umulig å realisere. Ingen slike forhold ble avdekket, men noen teknologisk kritiske områder ble identifisert.

5 Badger Explorer ASA Badger Explorer settes i startposisjon på havbunnen ved hjelp av en ROV. Disse teknologisk kritiske områdene ble videre utredet i form av en gjennomførbarhetsstudie og rapport ble fremlagt sommeren Det ble konkludert med at prosjektet var teknisk gjennomførbart og at prosjektet med å utvikle en prototype ble anbefalt igangsatt. Basert på denne anbefalingen ble det søkt om støtte til den videre utviklingen gjennom Norges Forskningssråd (NFR) sitt Petromaks program. Dette ble innvilget og prosjektoppstartsmøte ble avholdt 1. des Samtidig ble kontraktsforhandlingene med de utvalgte samarbeidspartnerne ExxonMobil, Shell Technology og Statoil intensivert. Dette arbeidet forgikk frem til kontraktsignering i april Hendelser og aktiviteter i inneværende år Bevilgningene fra NFR betinget deltagelse fra industrielle partnere. Prosjektet hadde derfor en begrenset aktivitet frem til kontraktene med våre industrielle hovedsamarbeidspartnere ExxonMobil, Shell og Statoil ble signert 28. april Prosjektet ble deretter fullt bemannet med innleid personell i henhold til prosjektplan per 1. juni Målet for fase I av prosjektet bestod av å komme frem til tentative konseptløsninger for de 3 identifiserte teknologisk kritiske områdene samt å gjennomføre tester på prototype delmoduler for å verifisere de teoretiske modellene og beregningene. Dette arbeidet ble utført i henhold til fremdriftsplan og med positive resultater som ble fremlagt prosjektets styringskomité. Styringskomitéen, bestående av representanter fra partnere og egenoppnevnte medlemmer, godkjente resultatene og anbefalte enstemmig å videreføre prosjektet. Basert på prosjektets positive resultater ble det i løpet av høsten 2005 gjennomført en rekke kapitalinnhentingsprosesser. Disse ble gjennomført både blant eksisterende aksjonærer og i rettede og åpne emisjoner i kapitalmarkedet. Prosessen for notering av selskapet på OTC listen ble påbegynt i slutten av året og vil bli ferdigstilt og gjennomført umiddelbart etter nyttårsskifte. Det ble i 2005 ansatt 3 personer hvorav 2 personer med tiltredelsestidspunkt i Per 1. april 2006 har selskapet totalt 5 ansatte. Visjoner og fremtidsutsikter Badger Explorer ASA er et selskap som ser positivt på fremtidsutsiktene ved inngangen til det nye året. Det er god driv i prosjektet og det er et klart uttrykt mål å følge den oppsatte framdriftsplanen. Teknologisk er prosjektet et kvantesprang og et revolusjonerende konsept som setter store krav til kunnskap, kreativitet, innovasjon og gjennomføringsevne. For å lykkes med dette ansettes personell med den riktige erfaringen, den nødvendige kunnskapen og med

6 Badger Explorer borer på egenhånd ned gjennom formasjonene på havbunnen og tetter igjen hullet bak seg med finmalt borekaks

7 Badger Explorer ASA holdninger som gjør at de trives i et slik arbeidsmiljø. Denne teknologien er enestående, noe som setter selskapet i en unik posisjon når produktet skal introduseres til markedet. Beregninger viser at Badger Explorer kan tilby tjenester for innsamling av vitale letedata til en betydelig lavere kostnad enn ved bruk av konvensjonell leterigg. Det økonomiske potensialet som ligger i Badger Explorer-teknologien vil derfor kunne bli en meget attraktiv løsning for markedet generelt, for kundene spesielt og for selskapets eiere og ansatte. I tillegg til store kostnadsbesparelser ved bruk, kan man med Badger Explorer også gjennomføre leteaktiviteter forurensningsfritt. Badger Explorer fremstår derfor som en unik metode for meget kostnadseffektiv og forurensningsfri leting etter olje og gass. Dette er i ferd med å bli vårt varemerke. Organisering/planer Selskapets hovedaktiviteter vil fremover bære preg av produktutvikling og prosjektaktiviteter. Organiseringen av selskapet vil derfor avspeile denne type oppgaver. Det vil imidlertid, i parallell med den teknologiske ferdigutviklingen av Badger Explorer, utvikles en driftsorganisasjon. Denne organisasjonen skal være klar til å kommersialisere og sette teknologien ut i operasjonell drift. Konseptet og teknologien i Badger Explorer er så nytenkende og spennende at selskapet regner med å få den oppmerksomhet som skal til for å kunne hente inn de rette ressursene fra arbeidsmarkedet. Hovedprinsippet og målet med organisasjonsoppbyggingen er at selskapet skal ha tilgang til kvalifisert personell som besitter nødvendig kompetanse innen forskjellige disipliner. Selskapets intensjon er primært å rekruttere og knytte til seg lokale og nasjonale ressurser. Denne intensjonen skal imidlertid ikke begrense muligheten for å hente tilgjengelig spiss- og spesialkompetanse også fra det internasjonale markedet. Organisasjonen skal dimensjoneres slik at den vil være godt skikket til å ferdigutvikle, operere, ivareta og beskytte teknologien i alle ledd av verdikjeden på en profesjonell og effektiv måte.

8 Store mengder data av høy kvalitet måles, samles og sendes kontinuerlig fra sensorer i enheten.

9 9 Styret 2005 Rolf E. Ahlqvist Styrets leder Styreformann og partner i Procom Venture AS. Ahlqvist er utdannet Phil-Cand fra Universitetet i Göteborg. Ahlqvist er styremedlem i GS-Hydro OY og en rekke teknologiselskaper. Han har lang industriell erfaring fra nordiske industriselskaper, bl.a. Aker og Kværner, 14 år som CEO i Scana Industrier ASA og tidligere styreformann i Offshore Rig Services. Jørn Bergeland Styremedlem Medstifter og partner i Procom Venture AS. Bergeland er utdannet sivilingeniør fra NTH og bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring fra oppstart av teknologiselskap og 15 års erfaring fra olje- og gassindustreien bl.a. 9 år fra Smedvig. Bjørge Gretland Styremedlem Gretland er managing partner for Convexa. Siden 1997 har han etablert 8 venture fond hvorav 6 er Convexa fond. Gretland er utdannet siviløkonom og Dr. Oecon fra Norges Handelshøyskole. I perioden var han Research Scholar ved Stanford University. Gretland har bred erfaring fra venture capital, fusjoner & oppkjøp og kapitalmarkedet og er i dag styremedlem i flere norske og internasjonale start-up selskaper. Kåre Netland Styremedlem Netland er daglig leder i IRIS Forskningsinvest AS, og er utdannet sivilingeniør. Han har over 30 års erfaring fra kommersialisering av FoU baserte teknologiselskaper og samarbeid med en rekke norske FoU institusjoner. Knut Åm Styremedlem Åm arbeider som selvstendig konsulent innenfor teknologi-, oljeog gassindustrien og er utdannet sivilingeniør i Teknisk Geologi fra NTH. Åm har tidligere arbeidet i Norges geologiske undersøkelse, Oljedirektoratet, Statoil og konsernledelsen i Phillips Petroleum. Han har vært styreleder i Oljeindustriens landsforening, Christian Michelsen Research AS og Hitec ASA og er i dag styremedlem i Statoil ASA. Kjell Erik Drevdal Administrerende direktør Drevdal er utdannet petroleumsingeniør og har mer enn 25 års erfaring fra olje- og gassindustrien innen bore og brønn operasjoner, teknologi, markedsføring og forretningsutvikling. Han har tidligere jobbet i forskjellige stillinger nasjonalt og internasjonalt i selskaper som BJ Hughes, Oljedirektoratet, Statoil, Conoco, Hitec, National Oilwell, og Prosafe Drilling services før han i 2005 ble ansatt i Procom Venture AS og senere Badger Explorer ASA.

10 Kraft sendes ned og datasignaler sendes tilbake til havbunnen gjennom kraft-/signalkabel.

11 11 Styrets beretning 2005 Badger Explorer ASA (BXPL) er et teknologiselskap som har sitt utspring fra IRIS (International Research Institute of Stavanger, tidligere RF-Rogalandsforskning). Selskapet skal ferdigutvikle og kommersialisere Badger Explorer, en teknologi for undersøkelse og verifisering av hydrokarbonprospekter. Virksomheten er lokalisert i Forusbeen 78 i Stavanger. Regnskapsprinsipper Badger Explorer ASA har utarbeidet regnskapet for 2005 i henhold til NGAAP og med tilnærming mot IFRS (International Financial Reporting Standards). Effekten av tilnærming mot IFRS er at alle utviklingskostnader i selskapet for 2005 er aktivert. Selskapet vil i løpet av 2006 gjennomføre en total overgang til IFRS. Selskapets resultat og balanse Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet tilfredsstillende informasjon om selskapets stilling ved årsskiftet. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet er avlagt under denne forutsetning. Til grunn for denne antagelsen ligger den gode fremdriften i utviklingsprosjektet samt selskapets solide finansielle stilling. Finansielle forhold Selskapets årsresultat er NOK og driftsresultatet (EBIT) er NOK Netto finansposter per er NOK som i all hovedsak er renteinntekter på kontantbeholding. Skattekostnaden utgjør NOK og er i sin helhet balanseført som utsatt skattefordel. Selskapet har i løpet av året styrket egenkapitalen med NOK gjennom en rekke emisjoner i løpet av Egenkapital utgjør således NOK som gir en egenkapitalandel på 88,3 % per Aksjekapitalen utgjør NOK Selskapets likviditetsbeholding var MNOK 70,9 pr Aktiverte utviklingskostnader for prosjektet er MNOK 2,5 som består av utviklingskostnader på MNOK 4,9 og mottatt offentlige tilskudd fra Forskningsrådet og tilsagn om midler fra Skattefunn på totalt MNOK 2,4. Kostnadsnivået samsvarer med det planlagte kostnadsnivået for gjennomførte aktiviteter for Styret er derfor godt fornøyd med ressursbruken. Organisasjon Selskapet ble også i 2005 drevet av kvalifisert innleid personell som har hatt kontinuitet fra starten av selskapet. Etter at selskapet ble oppkapitalisert, startet rekrutteringsprosessen av fast personell. Pr. 2. kvartal 2006 har selskapet en stab på 8 personer, hvorav 5 fast ansatte. I tillegg er ytterligere ca 20 personer involvert i selskapets utviklingsprosjekter gjennom separate kontrakter. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og sykefraværet i 2005 var 0 null dager. Ytre miljø Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling Pr har Badger Explorer kun en mannlig ansatt. Selskapet er avhengig av den beste kompetansen for å kunne lykkes og må derfor hente kompetensen der den er tilgjengelig, uten preferanser til kjønn, rase, religion, politikk og/eller seksuelle legninger. Det vil imidlertid bli lagt stor vekt på å opprettholde en riktig balanse og fordeling mellom kjønn, lik lønn for likt arbeid og like muligheter for alle i oppbyggingen og driften av selskapet. Aksjonærforhold Badger Explorer har som langsiktig aksjonærpolitikk å maksimere aksjonærenes avkasting over tid, dette skal skje gjennom en kombinasjon av utbytte og kursstigning. Selskapet har kun én aksjeklasse, og hver aksje har en stemme på generalforsamlingen. Selskapet vil f.o.m frigi kvartalsresultater.

12 12 Badger Explorer ASA Styrets beretning Badger Explorer har 48 aksjonærer per hvor de tre største aksjonærene er Convexa Capital IV AS, RF-Forskningsinvest AS og Procom Venture AS med henholdsvis 18,7 %, 18,6 % og 15,6 % av aksjene. Antall aksjer har økt fra til i løpet av året. Økningen har skjedd både ved splitt av eksisterende aksjer samt kapitalforhøyelser gjennom emisjoner. Pålydende per aksjer per er NOK 0,25. Risikoforhold For et selskap som er avhengig av grensesprengende teknologisk produktutvikling, med påfølgende suksess i markedet for å kunne innfri løfter og forventninger, hefter det et risikosenario som det er nødvendig å analysere og ha et profesjonelt forhold til. Følgende risikoelementer er foreløpig identifisert; Teknologi; Konseptet er enda ikke ferdig designet og utprøvd. Det vil derfor hefte en usikkerhet og en risiko for at utviklingen av teknologien blir mer komplisert og at det derfor tar lenger tid å ferdigutvikle produktet. Fremdrift; Det er pr i dag ikke identifisert konkurrenter til teknologien. Dette kan imidlertid dukke opp og tiden frem til markedsintroduksjon vil derfor være avgjørende for markedsposisjonen og videre inntjeningspotensialet i teknologien. Markedet; Selv om det i dag er et sterkt oljeog gassmarked og det er indikasjoner på at dette vil bestå i tiden fremover, vil det kunne skje uforutsette politiske eller økonomiske hendelser som kan forstyrre markedet i positiv eller negativ retning. Økonomien i Badger Explorer konseptet er imidlertid så robust at selv en nedgang i letevirksomheten og tilsvarende nedgang i riggrater ikke bør påvirke Badger Explorer i dramatisk grad. Kompetanse og ressurser; Det er i dag et meget stramt marked i alle ledd innen petoleumsvirksomheten. Tilgangen på kvalifisert personell og produksjonskapasiteten er begrenset. Dette kan gi prisdrivende og fremdriftsreduserende effekter. Myndighetenes brukstillatelser; Som et nytt konsept med vesentlige operasjonelle utfordringer og nye rutiner, vil myndighetene kreve omfattende og overbevisende tester for at dette er sikkert nok i bruk. Det er allerede innledet dialog og diskusjoner med relevante myndighetsorganer på dette området. Det er pr. i dag ikke identifisert noen uoverkommelige barrierer i så henseende. Ytre miljø; Badger Explorer teknologien er basert på et forurensningsfritt alternativ til leting etter olje og gass og et bevisst forhold til bevaring av det ytre miljø er derfor et grunnfundament for hele selskapet. Dette vil derfor være et sterkt insentiv for myndigheter, de profesjonelle aktørene i olje- og gassmarkedet og opinionen til å få teknologien kommersialisert, noe som vil kunne bidra til å tilrettelegge for en enklere vei til målet da alle disse viktige gruppene har felles interesse i at Badger Explorer blir en realitet. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årsresultatet i Badger Explorer ASA på NOK overførers til annen egenkapital. Hendelser etter balansedagen Selskapet ble med virkning fra 6. januar 2006 registrert på OTC-listen med ticker kode BXPL. I løpet av 1. kvartal er staben forsterket med 5 sentrale og høyt kompetente personer: Dave Gardner - Prosjektleder for prototype utviklingsprosjektet Gardner (47) er ansatt i selskapet fra og har en unik og omfattende internasjonal erfaring med forskjellige ingeniørdisipliner innen industrien. Hans karriere inkluderer erfaring fra selskaper som Schlumberger, Aker Maritime, Rogalandsforskning og Altinex. Are Sandkleiva - Ledende design ingeniør Sandkleiva (47) startet i selskapet Han er en meget dyktig og erfaren ingeniør, som er kjent og høyt respektert i markedet. Han har lang og relevant bakgrunn fra industrien, inkludert design og produksjon av roboter ved ABB Robotics og utstyr til bruk i brønnoperasjoner ved Aker Maritime. Kim Røed - Senior produktutvikling prosjekt ingeniør Røed (32) starter i selskapet Han er utdannet sivilingeniør innen industriell produktutvikling og design fra NTNU og har 8 års erfaring fra internasjonale operasjoner gjennom sitt arbeid i National Oilwell Varco som er leverandør til et krevende boremarked. Hans styrke er innen mekatronikk og har førstehånds erfaring fra utvikling av produkter for maskinkontroll og data overføring/ fjern diagnostisering state of the art systemer for høyteknologiske løsninger innen boreindustrien Silje Evensen Jacques Produktutvikling prosjekt ingeniør Jacques (25) er en nyutdannet ingeniør fra NTNU, med sivilingeniør tittel innen industriell produktutvikling og design og er ansatt som Produktutvikling prosjekt ingeniør. Jacques startet i selskapet Hege Furland Administrasjon, personal og økonomileder Furland (41) startet i selskapet og hennes erfaring

13 Badger Explorer ASA Styrets beretning 13 inkluderer kontrakt og markeds koordinator stilling i Smedvig Offshore Europe og administrasjon- og økonomileder i Norferm AS. Furland vil være ansvarlig for alle selskapets administrative og økonomiske rutiner og rapporteringer. Fremtidsutsikter Selskapets ledelse samt styret ser positivt på fremtidsutsiktene for selskapet i forhold til den videre utvikling av teknologien frem til kommersialisering 2.halvår En ser et betydelig potensiale for Badger Explorer - teknologien globalt, og selskapet har sterk kundeorientert forankring gjennom deltagelse i utviklingsprosjektet fra ExxonMobil, Shell Technology og Statoil. Stavanger 5. april 2006 Styret i Badger Explorer ASA Rolf E. Ahlqvist Styreleder Jørn Bergeland Bjørge Gretland Kåre Netland Knut Åm Kjell Erik Drevdal Adm. dir.

14 Data samlet inn av Badger Explorer sendes til en bøye på havoverflaten som videresender informasjonen til mottaker på land.

15 Badger Explorer ASA Resultatregnskap 15 Resultatregnskap Alle tall i hele kroner Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Offentlige tilskudd Aktiverte offenlige tilskudd Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Innkjøpte tjenester til utviklingsprosjekt Lønnskostnad Avskrivninger Andre driftskostnader Aktiverte utviklingskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Netto finansinntekter/-(kostnader) RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT Disponering av årsresultat Annen egenkapital Sum disponert

16 16 Badger Explorer ASA Balanse Balanse Alle tall i hele kroner Note ANLEGGSMIDLER Utviklingskostnader Patenter Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Maskiner, inventar o.l Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

17 Badger Explorer ASA Balanse 17 Balanse Alle tall i hele kroner Note GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Balanseført tilskudd SUM LANGSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Stavanger 5. april 2006 Styret i Badger Explorer ASA Rolf E. Ahlqvist Styreleder Jørn Bergeland Bjørge Gretland Kåre Netland Knut Åm Kjell Erik Drevdal Adm. dir.

18 18 Badger Explorer ASA Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalyse Alle tall i hele kroner Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Tilført fra årets virksomhet *) Endring utsatt skattefordel Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstr. fra operasjonelle akt. A Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Investering i utviklingsprosjekt Netto kontantstr. fra investeringsakt. B Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Mottatt offentlige tilskudd Ny egenkapital Annen endring langsiktig gjeld/fordring Netto kontantstr. fra finansieringsakt. C Sum netto endring i kontanter, bank A+B+C Kontanter, bank Kontanter, bank Tilført fra årets virksomhet *) Resultat etter skatter Ordinære avskrivinger Sum tilført fra årets virksomhet

19 Badger Explorer ASA Noter 19 Note 1 Regnskapsprinsipper Badger Explorer ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Forusbeen 78, 4067 Stavanger, Norge. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 1.1 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder. 1.2 Kundefordringer Kundefordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket tap ved verdifall. 1.3 Varige driftsmidler Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende brukstid: Maskiner og utstyr år Inventar og biler 3-10 år Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. 1.4 Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler balanseføres dersom det er sannsynlig at de forventede fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen vil tilflyte foretaket; og eiendelens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivninger foretas med lineær metode over estimert brukstid. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Immaterielle eiendeler med ubestembar økonomisk levetid avskrives ikke, men testes årlig for verdifall på balansedagen.

20 20 Badger Explorer ASA Noter Note 1 Regnskapsprinsipper (fort.) Patenter og lisenser Beløp betalt for patenter og lisenser er balanseført og avskrevet lineært over forventet brukstid. Forventet levetid for patenter og lisenser varierer fra 5 til 10 år. 1.5 Forskning og utvikling Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført i den grad produktet eller prosessen er teknisk og kommersielt gjennomførbar og selskapet har tilstrekkelig ressurser til å ferdigstille utviklingen. Utgifter som balanseføres inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader og en andel av direkte henførbare fellesutgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over eiendelens estimerte brukstid. 1.6 Avsetninger En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. 1.7 Prinsipper for inntektsføring Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. Royalties resultatføres i tråd med betingelsene i royalty avtalene. I de tilfeller hvor det ytes et vederlag ved inngåelse av avtalen, og avtalen ikke er å anse som er salg, må det vurderes om vederlaget er knyttet til fremtidig bruk av rettigheten eller er vederlag for nedlagte kostnader knyttet til den rettighet som overtas. Vederlag for nedlagte kostnader resultatføres på det tidspunkt retten til bruk er etablert, mens vederlag for fremtidig bruk av rettigheten opptjenes i takt med bruken. Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv rente-metode etter hvert som de opptjenes. Utbytte inntektsføres når aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen.

21 Badger Explorer ASA Noter 21 Note 1 Regnskapsprinsipper (fort.) 1.8 Lånekostnader Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. 1.9 Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en systematisk måte over tilskuddsperioden. Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet er ment å dekke. Investeringstilskudd balanseføres og innregnes på en systematisk måte over eiendelens brukstid. Investeringstilskudd innregnes enten ved at tilskuddet føres som utsatt inntekt, eller ved at tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens balanseførte verdi Inntektsskatt Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av: midlertidig forskjell knyttet til goodwill som ikke er skattemessig fradragsberettiget Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Selskapene regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som finansielt anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner Betingede forpliktelser og eiendeler Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte selskapet.

22 22 Badger Explorer ASA Noter Note 1 Regnskapsprinsipper (fort.) 1.12 Hendelser etter balansedagen Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig inntektsføring av langsiktige tilvirkningsprosjekter, pensjonsforpliktelse, aksjebasert avlønning og vurdering av goodwill. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

23 Badger Explorer ASA Noter 23 Note 2 Offenlige tilskudd Selskapet har mottatt offentlige tilskudd fra Norges Forskningsråd og fått tilsagn om tilskudd fra Skattefunn. Note 3 Finansposter (Alle tall i NOK) Renteinntekt Andre finanskostnader Netto finansposter Note 4 Skatt (Alle tall i NOK) Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller *) Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag 0 0 Oversikt over midlertidige forskjeller: Anleggsmidler Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatteforpliktelse/(-fordel) Balansen Reultatregnskapet Utsatt skattefordel Underskudd til fremføring Anleggsmidler Sum utsatt skattefordel

24 24 Badger Explorer ASA Noter Note 4 Skatt (fortsetter) Underskudd til fremføring per forfaller som følger: eller senere Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: 28 % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28%) Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel Beregnet skattekostnad Nominell skattesats **) 115,8 % 59,7 % * ) Inkluderer: emisjonskostnader samt ikke fradragsberettige kostnader, som feks representasjon, skattefrie utbytter **) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt Note 5 Resultat per aksje (Alle tall i NOK) Oridnært resultat per aksje er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller de ordinære aksjeeierne på NOK og gjennomsnittelig utestående ordinære aksjer Fortjeneste per aksje Ordinært 0,09 0,30 Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. (Alle tall i NOK) Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittelig antall ansatte var: 1 0 Ytelser til styret og dagligleder Daglig leder Styret Utbetalt lønn Annen godtgjørelse Daglig leder har en lønnsgarantiordning på inntil 3 måneder ved eventuell oppsigelse.

25 Badger Explorer ASA Noter 25 Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. (fortsetter) Administrerende direktør er medlem av Procom Ventures kollektive pensjonsordning, selskapet blir videre fakturert for forpliktelsen. Honorar til revisor for 2005 Honorar for lovpålagte revisjonstjenester Honorar for andre attestasjonstjenester Totalt* *Av andre tjenester utover lovpålagt revisjon er kr ført mot egenkapitalen og resten er kostnadført. Alle honorar er eks mva. Note 7 Driftsmidler (Alle tall i NOK) Badger Explorer ASA Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivning Avskrivnings% 30 % Økonomisk levetid 3 år Avskrivningsmetode lineært Kostnadsført leie/leasing Løpetid for kontraktene 3-5 år

26 26 Badger Explorer ASA Noter Note 8 Immaterielle eiendeler (Alle tall i NOK) Internt opparbeidede immaterielle eiendeler: Badger Explorer ASA Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Offentlige tilskudd Anskaffelseskost Sum Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivning 0 Badger Explorer ASA har følgende balanseførte immaterielle eiendeler (inkl. internt opparbeidede immaterielle eiendeler, se tabellen over): Badger Explorer ASA Patenter* Utviklingskostnader Utviklingskostnader Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Offentlige tilskudd Anskaffelseskost Sum Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivning 0 0 Avskrivnings% 20 % 20 % Økonomisk levetid 5 år 5 år Avskrivningsmetode lineært lineært * Patentet gjelder teknologien for Badger Explorer. Patentet har en varighet på 20 år og vil bli avskrevet fra den dagen teknologien gir inntekter.

27 Badger Explorer ASA Noter 27 Note 9 Kundefordringer (Alle tall i NOK) Kundefordringer Andre fordringer Sum Note 10 Kontanter og kontantekvivalenter (Alle tall i NOK) Kontanter i bank Av bankinnskuddet er kr bundnet midler. Note 11 Aksjekapital og overkurs, antall aksjer, aksjeeiere mv. (Alle tall i NOK) Ordinære aksjer, pålydende NOK 0, Antall aksjer Splitt av aksjene Kapitalforhøyelse Nominel verdi pr. aksje er NOK 0,25.

28 28 Badger Explorer ASA Noter Note 11 Aksjekapital og overkurs, antall aksjer, aksjeeiere mv. (fortsetter) Aksjeeiere registrert per Antall aksjer Andel i prosent Convexa Capital IV AS ,7 % RF-Forskningsinvest AS ,6 % Procom Venture AS ,6 % Goldman Sachs International ,9 % Odin Offshore ,1 % Deutsche Bank AG London ,4 % Tycoon Industrier AS ,3 % Stokka ,8 % Kristianro A/S ,6 % Holberg Norden ,5 % Accello AS ,4 % Olympia Holding AS ,0 % Holberg Norge ,6 % Drevdal ,5 % Åm ,5 % Gretland ,3 % Frans Enger AS ,0 % Argentarii AS ,0 % Andre ,2 % SUM % Alle aksjene har lik stemmerett. Note 12 Egenkapital (Alle tall i NOK) Badger Explorer ASA Aksjekapital Overkurs-fond Annen EK Sum Egenkapital pr Kapital forhøyelse Årets resultat Egenkapital pr

29 Badger Explorer ASA Noter 29 Note 13 Transaksjoner med nærtstående parter (Alle tall i NOK) Transaksjoner med aksjonærer Leverandørgjeld* Sum *I 2005 ble selskapet i all hovedsak administrert og driftet av innleid personell fra Procom Venutre AS. Arbeidet ble utført av Rolf E. Ahlqvist som arbeidende styreformann og fungerende daglig leder,kjell Erik Drevdal som prosjektleder (ble formelt ansatt ), Gunnar Dolven som Chief Financial Officer og Kenneth O. Rosén som prosjekt kontroller. Totalt kjøpte tjenester fra Procom Venture AS ugjør NOK fordelt med 60% mot utviklingsprosjektet og 40% mot administrasjon. Totalt kjøpte tjenester og utstyr fra IRIS (tidligere RF Rogalandsforskning) utgjør NOK fordelt med 96% mot utviklingsprosjektet og 4% mot administrasjon. Aksjer eid av styremedlemmer og daglig leder Convexa Capital* (Bjørge Gretland) Procom Venture AS* (Jørn Bergeland og Rolf E. Ahlqvist) Knut Åm Bjørge Gretland Rolf E. Ahlqvist Daglig leder Ordinære aksjer *Bjørge Gretland har ikke bestemmende innflytelse i Convexa Capital. **Jørn Bergeland og Rolf E. Ahlqvist har ikke enkeltvis bestemmende innflytelse i Procom Venture AS. Note 14 Betingede forpliktelser (Alle tall i NOK) Balanseført tilskudd Selskapet har mottatt kr i utviklingsstøtte fra sammarbeidspartnerne. Denne utviklingsstøtten skal tilbakebetales ved at selskapet betaler 5% ved fremtidig salg av teknologien. Royalty er begrenset til 150% av mottatt støtte.

30 30 Badger Explorer ASA Revisjonsberetning

31 Badger Explorer ASA Ansatte i Badger Explorer ASA Bak fra venstre: Silje Evensen Jacques, Dave Gardner, Kjell Erik Drevdal, Kenneth O. Rosén. Foran fra venstre: Hege Furland, Are Sandkleiva. Badger Explorer ASA Årsrapport 2005 Utgitt April 2006 av Badger Explorer ASA. 3d-visualiering: Visco. Foto: Øystein Finnestad. Foto av Knut Åm: Kjetil Alsvik for Statoil. Formgivning: Finnestad.no Badger Explorer ASA 2006

32 Badger Explorer ASA Org.nr MVA Besøksadresse: Forusbeen 78 - Stavanger Postadresse: Postboks 360, 4067 Stavanger Sentralbord: Faks:

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side 2-3 Repant Årsregnskap 2007 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr. NO968920863

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 -

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 - årsrapport - 1 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 1 4/26/2012 9:57:34 AM - 2 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 2 4/26/2012 9:57:34 AM Innholdsfortegnelse Kort om Bouvet...s.6 Sverre Hurums kommentar...s.7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com ÅRSRAPPORT 2007 Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo www.medistim.com Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 MEDI-STIM ASA KONSERN Foretaksnr. 936 656 013 3 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 innhold FOR MEDI-STIM ASA

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3 Årsregnskap 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2011 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

2013 Ny distributør sør AmerikA sok i FiNlANd velger repant

2013 Ny distributør sør AmerikA sok i FiNlANd velger repant Årsregnskap 2013 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr. NO968920863 MVA Bank: 8150.10.77895 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning Årsrapport 2011 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning beretning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA 1 Innhold Styrets årsberetning 3 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har to samarbeidsavtaler for

Detaljer

Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør

Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør Årsrapport 2014 Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør Hei! Gjennom de 4 siste år har FARA som selskap og som innovatør for smarte løsninger til offentlig transport gjennomgått en transformasjon i

Detaljer

Årsrapport 2013. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Egenkapitaloppstilling. Kontantstrømoppstilling.

Årsrapport 2013. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Egenkapitaloppstilling. Kontantstrømoppstilling. Årsrapport 2013 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Egenkapitaloppstilling Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

ÅRSR APP ÅRSR ORT APP 2013 1

ÅRSR APP ÅRSR ORT APP 2013 1 2013 ÅRSRAPPORT 1 DETTE ER NTS KONSERNET VIRKSOMHETSOMRÅDER MILJØ BRØNNBÅT SJØTRANSPORT GODSBIL OG TERMINALER Biler: Ansatte: Omsetning: 6 13 12 mill. Fartøy: Ansatte: Omsetning: 8 96 299 mill. Fartøy:

Detaljer

SEAGARDEN GROUP AS ÅRSRAPPORT 2014

SEAGARDEN GROUP AS ÅRSRAPPORT 2014 SEAGARDEN GROUP AS ÅRSRAPPORT 2014 www.seagarden.no Seagarden Group AS STYRETS ÅRSBERETNING 2014 INNLEDNING Årsberetningen omfatter morselskapet Seagarden Group AS og dets heleide datterselskaper Seagarden

Detaljer

Å R S R A PP ORT 20 0 6

Å R S R A PP ORT 20 0 6 Å R S R A PP ORT 20 0 6 INNHOLD 5 Melding fra Administrerende Direktør 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 44 Selskapsregnskap

Detaljer

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet NattoPharma ASA utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har en samarbeidsavtale

Detaljer