Badger Explorer transporteres til leteområdet med forsyningsbåt og senkes ned til havbunnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Badger Explorer transporteres til leteområdet med forsyningsbåt og senkes ned til havbunnen"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Badger Explorer transporteres til leteområdet med forsyningsbåt og senkes ned til havbunnen

3 3 Innhold 03 Innhold 04 Badger Explorer ASA Selskapets virksomhet Historikk Hendelser og aktiviteter i inneværende år Visjoner og fremtidsutsikter Organisering/planer 09 Styret Styrets beretning Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømanalyse 19 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Note 2 - Offentlige tilskudd Note 3 - Finansposter Note 4 - Skatt Note 5 - Resultat per aksje Note 6 - Lønnskostnader Note 7 - Driftsmidler Note 8 - Immaterielle eiendeler Note 9 - Kundefordringer Note 10 - Kontanter Note 11 - Aksjekapital og overkurs Note 12 - Egenkapital Note 13 - Transaksjoner Note 14 - Betingede forpliktelser 30 Revisors beretning 31 Ansatte

4 4 Badger Explorer ASA 2005 Badger Explorer brukes til undersøkelse og verifisering av olje- og gass forekomster, først og fremst til havs. Selskapets virksomhet Badger Explorer ASA er et teknologiselskap som baserer sin virksomhet på å ferdigutvikle og kommersialisere en ny og revolusjonerende teknologi. Teknologien består av en ubemannet fjernstyrt boreenhet, Badger Explorer, som brukes til undersøkelse og verifisering av olje og gass forekomster, først og fremst til havs. Badger Explorer er designet for å bore seg ned i grunnen, drevet av sin egen vekt og med tilførsel av strøm gjennom en kombinert signal-/ kraftkabel. Denne signal-/ kraftkabelen er koplet til overflaten og spoles ut fra enheten etter hvert som den beveger seg ned i havbunnen. Borekakset som bores ut males til fin masse, fraktes gjennom enheten, deponeres, komprimeres og tetter igjen hullet bak Badger Explorer etter hvert som den borer seg ned. Under boringen vil enheten samle inn alle nødvendig data for med sikkerhet å kunne verifisere om hydrokarboner er tilstede i det prospektet som undersøkes, samt eventuelt hvor mye og under hvilke fysiske forhold oljen og gassen befinner seg. Data av høy kvalitet, som kontinuerlig måles og samles inn i store mengder gjennom diverse sensorer i enheten, overføres til havbunnen gjennom kraft og signal kabelen. Via en signalkabel eller telemetri sendes informasjonen videre til en bøye på havoverflaten som videresender dataen til mottager på land. Selskapets ambisjon er å delta i følgende faser i verdikjeden for leting etter og undersøkelse av petroleumsforekomster; - Utarbeide studier, analyser og anbefalinger mht. metodevalg for innsamling av data gjennom bruk av Badger Explorer teknologi. - Bygge, videreutvikle og beskytte Badger Explorer teknologien, gjennom å levere ferdig sammenstilte Badger Explorer enheter klare for operasjon til kunden. - Gjennomføre, koordinere og/eller lede bore- og datainnsamlingsoperasjoner på feltet. - På sikt, inneha kompetanse for å kunne tilby tjenester i form av prosessering og analysering av innsamlede data, levert som ferdig raffinerte rapporter med kundetilpassede kvalitetsanbefalinger. Historikk Etter 20 års erfaring med forskning og utvikling innen bore og brønn relaterte teknologier ved IRIS i Stavanger, ble ideen i 1999 introdusert av sjefsforsker Sigmund Stokka. Industrien hadde lenge uttrykt et ønske/behov om kostnadseffektive, såkalte nålestikk i havbunnen for å verifisere tilstedeværelsen av hydrokarboner. Ideen ble raffinert og beskrevet i form av en patentsøknad som så ble registrert og godkjent i Norge i Etter at patentet var registrert i Norge, ble en søknad om patent registrert i USA og ligger nå til endelig godkjenning. Selskapet Badger Explorer AS ble stiftet i 2003, med IRIS og Procom Venture som de største eiere. I forbindelse med selskapsstiftelsen ble patentet overført til selskapet og er nå selskapets eiendom. I 2003 ble det utført en såkalt proof of patent studie med deltagelse fra IRIS, BP og Statoil for kritisk å gjennomgå teknologien, med den hensikt å identifisere/avdekke eventuelle forhold som ville gjøre patentet umulig å realisere. Ingen slike forhold ble avdekket, men noen teknologisk kritiske områder ble identifisert.

5 Badger Explorer ASA Badger Explorer settes i startposisjon på havbunnen ved hjelp av en ROV. Disse teknologisk kritiske områdene ble videre utredet i form av en gjennomførbarhetsstudie og rapport ble fremlagt sommeren Det ble konkludert med at prosjektet var teknisk gjennomførbart og at prosjektet med å utvikle en prototype ble anbefalt igangsatt. Basert på denne anbefalingen ble det søkt om støtte til den videre utviklingen gjennom Norges Forskningssråd (NFR) sitt Petromaks program. Dette ble innvilget og prosjektoppstartsmøte ble avholdt 1. des Samtidig ble kontraktsforhandlingene med de utvalgte samarbeidspartnerne ExxonMobil, Shell Technology og Statoil intensivert. Dette arbeidet forgikk frem til kontraktsignering i april Hendelser og aktiviteter i inneværende år Bevilgningene fra NFR betinget deltagelse fra industrielle partnere. Prosjektet hadde derfor en begrenset aktivitet frem til kontraktene med våre industrielle hovedsamarbeidspartnere ExxonMobil, Shell og Statoil ble signert 28. april Prosjektet ble deretter fullt bemannet med innleid personell i henhold til prosjektplan per 1. juni Målet for fase I av prosjektet bestod av å komme frem til tentative konseptløsninger for de 3 identifiserte teknologisk kritiske områdene samt å gjennomføre tester på prototype delmoduler for å verifisere de teoretiske modellene og beregningene. Dette arbeidet ble utført i henhold til fremdriftsplan og med positive resultater som ble fremlagt prosjektets styringskomité. Styringskomitéen, bestående av representanter fra partnere og egenoppnevnte medlemmer, godkjente resultatene og anbefalte enstemmig å videreføre prosjektet. Basert på prosjektets positive resultater ble det i løpet av høsten 2005 gjennomført en rekke kapitalinnhentingsprosesser. Disse ble gjennomført både blant eksisterende aksjonærer og i rettede og åpne emisjoner i kapitalmarkedet. Prosessen for notering av selskapet på OTC listen ble påbegynt i slutten av året og vil bli ferdigstilt og gjennomført umiddelbart etter nyttårsskifte. Det ble i 2005 ansatt 3 personer hvorav 2 personer med tiltredelsestidspunkt i Per 1. april 2006 har selskapet totalt 5 ansatte. Visjoner og fremtidsutsikter Badger Explorer ASA er et selskap som ser positivt på fremtidsutsiktene ved inngangen til det nye året. Det er god driv i prosjektet og det er et klart uttrykt mål å følge den oppsatte framdriftsplanen. Teknologisk er prosjektet et kvantesprang og et revolusjonerende konsept som setter store krav til kunnskap, kreativitet, innovasjon og gjennomføringsevne. For å lykkes med dette ansettes personell med den riktige erfaringen, den nødvendige kunnskapen og med

6 Badger Explorer borer på egenhånd ned gjennom formasjonene på havbunnen og tetter igjen hullet bak seg med finmalt borekaks

7 Badger Explorer ASA holdninger som gjør at de trives i et slik arbeidsmiljø. Denne teknologien er enestående, noe som setter selskapet i en unik posisjon når produktet skal introduseres til markedet. Beregninger viser at Badger Explorer kan tilby tjenester for innsamling av vitale letedata til en betydelig lavere kostnad enn ved bruk av konvensjonell leterigg. Det økonomiske potensialet som ligger i Badger Explorer-teknologien vil derfor kunne bli en meget attraktiv løsning for markedet generelt, for kundene spesielt og for selskapets eiere og ansatte. I tillegg til store kostnadsbesparelser ved bruk, kan man med Badger Explorer også gjennomføre leteaktiviteter forurensningsfritt. Badger Explorer fremstår derfor som en unik metode for meget kostnadseffektiv og forurensningsfri leting etter olje og gass. Dette er i ferd med å bli vårt varemerke. Organisering/planer Selskapets hovedaktiviteter vil fremover bære preg av produktutvikling og prosjektaktiviteter. Organiseringen av selskapet vil derfor avspeile denne type oppgaver. Det vil imidlertid, i parallell med den teknologiske ferdigutviklingen av Badger Explorer, utvikles en driftsorganisasjon. Denne organisasjonen skal være klar til å kommersialisere og sette teknologien ut i operasjonell drift. Konseptet og teknologien i Badger Explorer er så nytenkende og spennende at selskapet regner med å få den oppmerksomhet som skal til for å kunne hente inn de rette ressursene fra arbeidsmarkedet. Hovedprinsippet og målet med organisasjonsoppbyggingen er at selskapet skal ha tilgang til kvalifisert personell som besitter nødvendig kompetanse innen forskjellige disipliner. Selskapets intensjon er primært å rekruttere og knytte til seg lokale og nasjonale ressurser. Denne intensjonen skal imidlertid ikke begrense muligheten for å hente tilgjengelig spiss- og spesialkompetanse også fra det internasjonale markedet. Organisasjonen skal dimensjoneres slik at den vil være godt skikket til å ferdigutvikle, operere, ivareta og beskytte teknologien i alle ledd av verdikjeden på en profesjonell og effektiv måte.

8 Store mengder data av høy kvalitet måles, samles og sendes kontinuerlig fra sensorer i enheten.

9 9 Styret 2005 Rolf E. Ahlqvist Styrets leder Styreformann og partner i Procom Venture AS. Ahlqvist er utdannet Phil-Cand fra Universitetet i Göteborg. Ahlqvist er styremedlem i GS-Hydro OY og en rekke teknologiselskaper. Han har lang industriell erfaring fra nordiske industriselskaper, bl.a. Aker og Kværner, 14 år som CEO i Scana Industrier ASA og tidligere styreformann i Offshore Rig Services. Jørn Bergeland Styremedlem Medstifter og partner i Procom Venture AS. Bergeland er utdannet sivilingeniør fra NTH og bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring fra oppstart av teknologiselskap og 15 års erfaring fra olje- og gassindustreien bl.a. 9 år fra Smedvig. Bjørge Gretland Styremedlem Gretland er managing partner for Convexa. Siden 1997 har han etablert 8 venture fond hvorav 6 er Convexa fond. Gretland er utdannet siviløkonom og Dr. Oecon fra Norges Handelshøyskole. I perioden var han Research Scholar ved Stanford University. Gretland har bred erfaring fra venture capital, fusjoner & oppkjøp og kapitalmarkedet og er i dag styremedlem i flere norske og internasjonale start-up selskaper. Kåre Netland Styremedlem Netland er daglig leder i IRIS Forskningsinvest AS, og er utdannet sivilingeniør. Han har over 30 års erfaring fra kommersialisering av FoU baserte teknologiselskaper og samarbeid med en rekke norske FoU institusjoner. Knut Åm Styremedlem Åm arbeider som selvstendig konsulent innenfor teknologi-, oljeog gassindustrien og er utdannet sivilingeniør i Teknisk Geologi fra NTH. Åm har tidligere arbeidet i Norges geologiske undersøkelse, Oljedirektoratet, Statoil og konsernledelsen i Phillips Petroleum. Han har vært styreleder i Oljeindustriens landsforening, Christian Michelsen Research AS og Hitec ASA og er i dag styremedlem i Statoil ASA. Kjell Erik Drevdal Administrerende direktør Drevdal er utdannet petroleumsingeniør og har mer enn 25 års erfaring fra olje- og gassindustrien innen bore og brønn operasjoner, teknologi, markedsføring og forretningsutvikling. Han har tidligere jobbet i forskjellige stillinger nasjonalt og internasjonalt i selskaper som BJ Hughes, Oljedirektoratet, Statoil, Conoco, Hitec, National Oilwell, og Prosafe Drilling services før han i 2005 ble ansatt i Procom Venture AS og senere Badger Explorer ASA.

10 Kraft sendes ned og datasignaler sendes tilbake til havbunnen gjennom kraft-/signalkabel.

11 11 Styrets beretning 2005 Badger Explorer ASA (BXPL) er et teknologiselskap som har sitt utspring fra IRIS (International Research Institute of Stavanger, tidligere RF-Rogalandsforskning). Selskapet skal ferdigutvikle og kommersialisere Badger Explorer, en teknologi for undersøkelse og verifisering av hydrokarbonprospekter. Virksomheten er lokalisert i Forusbeen 78 i Stavanger. Regnskapsprinsipper Badger Explorer ASA har utarbeidet regnskapet for 2005 i henhold til NGAAP og med tilnærming mot IFRS (International Financial Reporting Standards). Effekten av tilnærming mot IFRS er at alle utviklingskostnader i selskapet for 2005 er aktivert. Selskapet vil i løpet av 2006 gjennomføre en total overgang til IFRS. Selskapets resultat og balanse Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet tilfredsstillende informasjon om selskapets stilling ved årsskiftet. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet er avlagt under denne forutsetning. Til grunn for denne antagelsen ligger den gode fremdriften i utviklingsprosjektet samt selskapets solide finansielle stilling. Finansielle forhold Selskapets årsresultat er NOK og driftsresultatet (EBIT) er NOK Netto finansposter per er NOK som i all hovedsak er renteinntekter på kontantbeholding. Skattekostnaden utgjør NOK og er i sin helhet balanseført som utsatt skattefordel. Selskapet har i løpet av året styrket egenkapitalen med NOK gjennom en rekke emisjoner i løpet av Egenkapital utgjør således NOK som gir en egenkapitalandel på 88,3 % per Aksjekapitalen utgjør NOK Selskapets likviditetsbeholding var MNOK 70,9 pr Aktiverte utviklingskostnader for prosjektet er MNOK 2,5 som består av utviklingskostnader på MNOK 4,9 og mottatt offentlige tilskudd fra Forskningsrådet og tilsagn om midler fra Skattefunn på totalt MNOK 2,4. Kostnadsnivået samsvarer med det planlagte kostnadsnivået for gjennomførte aktiviteter for Styret er derfor godt fornøyd med ressursbruken. Organisasjon Selskapet ble også i 2005 drevet av kvalifisert innleid personell som har hatt kontinuitet fra starten av selskapet. Etter at selskapet ble oppkapitalisert, startet rekrutteringsprosessen av fast personell. Pr. 2. kvartal 2006 har selskapet en stab på 8 personer, hvorav 5 fast ansatte. I tillegg er ytterligere ca 20 personer involvert i selskapets utviklingsprosjekter gjennom separate kontrakter. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og sykefraværet i 2005 var 0 null dager. Ytre miljø Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling Pr har Badger Explorer kun en mannlig ansatt. Selskapet er avhengig av den beste kompetansen for å kunne lykkes og må derfor hente kompetensen der den er tilgjengelig, uten preferanser til kjønn, rase, religion, politikk og/eller seksuelle legninger. Det vil imidlertid bli lagt stor vekt på å opprettholde en riktig balanse og fordeling mellom kjønn, lik lønn for likt arbeid og like muligheter for alle i oppbyggingen og driften av selskapet. Aksjonærforhold Badger Explorer har som langsiktig aksjonærpolitikk å maksimere aksjonærenes avkasting over tid, dette skal skje gjennom en kombinasjon av utbytte og kursstigning. Selskapet har kun én aksjeklasse, og hver aksje har en stemme på generalforsamlingen. Selskapet vil f.o.m frigi kvartalsresultater.

12 12 Badger Explorer ASA Styrets beretning Badger Explorer har 48 aksjonærer per hvor de tre største aksjonærene er Convexa Capital IV AS, RF-Forskningsinvest AS og Procom Venture AS med henholdsvis 18,7 %, 18,6 % og 15,6 % av aksjene. Antall aksjer har økt fra til i løpet av året. Økningen har skjedd både ved splitt av eksisterende aksjer samt kapitalforhøyelser gjennom emisjoner. Pålydende per aksjer per er NOK 0,25. Risikoforhold For et selskap som er avhengig av grensesprengende teknologisk produktutvikling, med påfølgende suksess i markedet for å kunne innfri løfter og forventninger, hefter det et risikosenario som det er nødvendig å analysere og ha et profesjonelt forhold til. Følgende risikoelementer er foreløpig identifisert; Teknologi; Konseptet er enda ikke ferdig designet og utprøvd. Det vil derfor hefte en usikkerhet og en risiko for at utviklingen av teknologien blir mer komplisert og at det derfor tar lenger tid å ferdigutvikle produktet. Fremdrift; Det er pr i dag ikke identifisert konkurrenter til teknologien. Dette kan imidlertid dukke opp og tiden frem til markedsintroduksjon vil derfor være avgjørende for markedsposisjonen og videre inntjeningspotensialet i teknologien. Markedet; Selv om det i dag er et sterkt oljeog gassmarked og det er indikasjoner på at dette vil bestå i tiden fremover, vil det kunne skje uforutsette politiske eller økonomiske hendelser som kan forstyrre markedet i positiv eller negativ retning. Økonomien i Badger Explorer konseptet er imidlertid så robust at selv en nedgang i letevirksomheten og tilsvarende nedgang i riggrater ikke bør påvirke Badger Explorer i dramatisk grad. Kompetanse og ressurser; Det er i dag et meget stramt marked i alle ledd innen petoleumsvirksomheten. Tilgangen på kvalifisert personell og produksjonskapasiteten er begrenset. Dette kan gi prisdrivende og fremdriftsreduserende effekter. Myndighetenes brukstillatelser; Som et nytt konsept med vesentlige operasjonelle utfordringer og nye rutiner, vil myndighetene kreve omfattende og overbevisende tester for at dette er sikkert nok i bruk. Det er allerede innledet dialog og diskusjoner med relevante myndighetsorganer på dette området. Det er pr. i dag ikke identifisert noen uoverkommelige barrierer i så henseende. Ytre miljø; Badger Explorer teknologien er basert på et forurensningsfritt alternativ til leting etter olje og gass og et bevisst forhold til bevaring av det ytre miljø er derfor et grunnfundament for hele selskapet. Dette vil derfor være et sterkt insentiv for myndigheter, de profesjonelle aktørene i olje- og gassmarkedet og opinionen til å få teknologien kommersialisert, noe som vil kunne bidra til å tilrettelegge for en enklere vei til målet da alle disse viktige gruppene har felles interesse i at Badger Explorer blir en realitet. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årsresultatet i Badger Explorer ASA på NOK overførers til annen egenkapital. Hendelser etter balansedagen Selskapet ble med virkning fra 6. januar 2006 registrert på OTC-listen med ticker kode BXPL. I løpet av 1. kvartal er staben forsterket med 5 sentrale og høyt kompetente personer: Dave Gardner - Prosjektleder for prototype utviklingsprosjektet Gardner (47) er ansatt i selskapet fra og har en unik og omfattende internasjonal erfaring med forskjellige ingeniørdisipliner innen industrien. Hans karriere inkluderer erfaring fra selskaper som Schlumberger, Aker Maritime, Rogalandsforskning og Altinex. Are Sandkleiva - Ledende design ingeniør Sandkleiva (47) startet i selskapet Han er en meget dyktig og erfaren ingeniør, som er kjent og høyt respektert i markedet. Han har lang og relevant bakgrunn fra industrien, inkludert design og produksjon av roboter ved ABB Robotics og utstyr til bruk i brønnoperasjoner ved Aker Maritime. Kim Røed - Senior produktutvikling prosjekt ingeniør Røed (32) starter i selskapet Han er utdannet sivilingeniør innen industriell produktutvikling og design fra NTNU og har 8 års erfaring fra internasjonale operasjoner gjennom sitt arbeid i National Oilwell Varco som er leverandør til et krevende boremarked. Hans styrke er innen mekatronikk og har førstehånds erfaring fra utvikling av produkter for maskinkontroll og data overføring/ fjern diagnostisering state of the art systemer for høyteknologiske løsninger innen boreindustrien Silje Evensen Jacques Produktutvikling prosjekt ingeniør Jacques (25) er en nyutdannet ingeniør fra NTNU, med sivilingeniør tittel innen industriell produktutvikling og design og er ansatt som Produktutvikling prosjekt ingeniør. Jacques startet i selskapet Hege Furland Administrasjon, personal og økonomileder Furland (41) startet i selskapet og hennes erfaring

13 Badger Explorer ASA Styrets beretning 13 inkluderer kontrakt og markeds koordinator stilling i Smedvig Offshore Europe og administrasjon- og økonomileder i Norferm AS. Furland vil være ansvarlig for alle selskapets administrative og økonomiske rutiner og rapporteringer. Fremtidsutsikter Selskapets ledelse samt styret ser positivt på fremtidsutsiktene for selskapet i forhold til den videre utvikling av teknologien frem til kommersialisering 2.halvår En ser et betydelig potensiale for Badger Explorer - teknologien globalt, og selskapet har sterk kundeorientert forankring gjennom deltagelse i utviklingsprosjektet fra ExxonMobil, Shell Technology og Statoil. Stavanger 5. april 2006 Styret i Badger Explorer ASA Rolf E. Ahlqvist Styreleder Jørn Bergeland Bjørge Gretland Kåre Netland Knut Åm Kjell Erik Drevdal Adm. dir.

14 Data samlet inn av Badger Explorer sendes til en bøye på havoverflaten som videresender informasjonen til mottaker på land.

15 Badger Explorer ASA Resultatregnskap 15 Resultatregnskap Alle tall i hele kroner Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Offentlige tilskudd Aktiverte offenlige tilskudd Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Innkjøpte tjenester til utviklingsprosjekt Lønnskostnad Avskrivninger Andre driftskostnader Aktiverte utviklingskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Netto finansinntekter/-(kostnader) RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT Disponering av årsresultat Annen egenkapital Sum disponert

16 16 Badger Explorer ASA Balanse Balanse Alle tall i hele kroner Note ANLEGGSMIDLER Utviklingskostnader Patenter Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Maskiner, inventar o.l Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

17 Badger Explorer ASA Balanse 17 Balanse Alle tall i hele kroner Note GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Balanseført tilskudd SUM LANGSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Stavanger 5. april 2006 Styret i Badger Explorer ASA Rolf E. Ahlqvist Styreleder Jørn Bergeland Bjørge Gretland Kåre Netland Knut Åm Kjell Erik Drevdal Adm. dir.

18 18 Badger Explorer ASA Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalyse Alle tall i hele kroner Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Tilført fra årets virksomhet *) Endring utsatt skattefordel Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstr. fra operasjonelle akt. A Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Investering i utviklingsprosjekt Netto kontantstr. fra investeringsakt. B Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Mottatt offentlige tilskudd Ny egenkapital Annen endring langsiktig gjeld/fordring Netto kontantstr. fra finansieringsakt. C Sum netto endring i kontanter, bank A+B+C Kontanter, bank Kontanter, bank Tilført fra årets virksomhet *) Resultat etter skatter Ordinære avskrivinger Sum tilført fra årets virksomhet

19 Badger Explorer ASA Noter 19 Note 1 Regnskapsprinsipper Badger Explorer ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Forusbeen 78, 4067 Stavanger, Norge. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 1.1 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder. 1.2 Kundefordringer Kundefordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket tap ved verdifall. 1.3 Varige driftsmidler Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende brukstid: Maskiner og utstyr år Inventar og biler 3-10 år Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. 1.4 Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler balanseføres dersom det er sannsynlig at de forventede fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen vil tilflyte foretaket; og eiendelens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivninger foretas med lineær metode over estimert brukstid. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Immaterielle eiendeler med ubestembar økonomisk levetid avskrives ikke, men testes årlig for verdifall på balansedagen.

20 20 Badger Explorer ASA Noter Note 1 Regnskapsprinsipper (fort.) Patenter og lisenser Beløp betalt for patenter og lisenser er balanseført og avskrevet lineært over forventet brukstid. Forventet levetid for patenter og lisenser varierer fra 5 til 10 år. 1.5 Forskning og utvikling Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført i den grad produktet eller prosessen er teknisk og kommersielt gjennomførbar og selskapet har tilstrekkelig ressurser til å ferdigstille utviklingen. Utgifter som balanseføres inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader og en andel av direkte henførbare fellesutgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over eiendelens estimerte brukstid. 1.6 Avsetninger En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. 1.7 Prinsipper for inntektsføring Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. Royalties resultatføres i tråd med betingelsene i royalty avtalene. I de tilfeller hvor det ytes et vederlag ved inngåelse av avtalen, og avtalen ikke er å anse som er salg, må det vurderes om vederlaget er knyttet til fremtidig bruk av rettigheten eller er vederlag for nedlagte kostnader knyttet til den rettighet som overtas. Vederlag for nedlagte kostnader resultatføres på det tidspunkt retten til bruk er etablert, mens vederlag for fremtidig bruk av rettigheten opptjenes i takt med bruken. Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv rente-metode etter hvert som de opptjenes. Utbytte inntektsføres når aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen.

21 Badger Explorer ASA Noter 21 Note 1 Regnskapsprinsipper (fort.) 1.8 Lånekostnader Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. 1.9 Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en systematisk måte over tilskuddsperioden. Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet er ment å dekke. Investeringstilskudd balanseføres og innregnes på en systematisk måte over eiendelens brukstid. Investeringstilskudd innregnes enten ved at tilskuddet føres som utsatt inntekt, eller ved at tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens balanseførte verdi Inntektsskatt Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av: midlertidig forskjell knyttet til goodwill som ikke er skattemessig fradragsberettiget Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Selskapene regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som finansielt anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner Betingede forpliktelser og eiendeler Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte selskapet.

22 22 Badger Explorer ASA Noter Note 1 Regnskapsprinsipper (fort.) 1.12 Hendelser etter balansedagen Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig inntektsføring av langsiktige tilvirkningsprosjekter, pensjonsforpliktelse, aksjebasert avlønning og vurdering av goodwill. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

23 Badger Explorer ASA Noter 23 Note 2 Offenlige tilskudd Selskapet har mottatt offentlige tilskudd fra Norges Forskningsråd og fått tilsagn om tilskudd fra Skattefunn. Note 3 Finansposter (Alle tall i NOK) Renteinntekt Andre finanskostnader Netto finansposter Note 4 Skatt (Alle tall i NOK) Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller *) Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag 0 0 Oversikt over midlertidige forskjeller: Anleggsmidler Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatteforpliktelse/(-fordel) Balansen Reultatregnskapet Utsatt skattefordel Underskudd til fremføring Anleggsmidler Sum utsatt skattefordel

24 24 Badger Explorer ASA Noter Note 4 Skatt (fortsetter) Underskudd til fremføring per forfaller som følger: eller senere Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: 28 % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28%) Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel Beregnet skattekostnad Nominell skattesats **) 115,8 % 59,7 % * ) Inkluderer: emisjonskostnader samt ikke fradragsberettige kostnader, som feks representasjon, skattefrie utbytter **) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt Note 5 Resultat per aksje (Alle tall i NOK) Oridnært resultat per aksje er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller de ordinære aksjeeierne på NOK og gjennomsnittelig utestående ordinære aksjer Fortjeneste per aksje Ordinært 0,09 0,30 Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. (Alle tall i NOK) Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittelig antall ansatte var: 1 0 Ytelser til styret og dagligleder Daglig leder Styret Utbetalt lønn Annen godtgjørelse Daglig leder har en lønnsgarantiordning på inntil 3 måneder ved eventuell oppsigelse.

25 Badger Explorer ASA Noter 25 Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. (fortsetter) Administrerende direktør er medlem av Procom Ventures kollektive pensjonsordning, selskapet blir videre fakturert for forpliktelsen. Honorar til revisor for 2005 Honorar for lovpålagte revisjonstjenester Honorar for andre attestasjonstjenester Totalt* *Av andre tjenester utover lovpålagt revisjon er kr ført mot egenkapitalen og resten er kostnadført. Alle honorar er eks mva. Note 7 Driftsmidler (Alle tall i NOK) Badger Explorer ASA Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivning Avskrivnings% 30 % Økonomisk levetid 3 år Avskrivningsmetode lineært Kostnadsført leie/leasing Løpetid for kontraktene 3-5 år

26 26 Badger Explorer ASA Noter Note 8 Immaterielle eiendeler (Alle tall i NOK) Internt opparbeidede immaterielle eiendeler: Badger Explorer ASA Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Offentlige tilskudd Anskaffelseskost Sum Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivning 0 Badger Explorer ASA har følgende balanseførte immaterielle eiendeler (inkl. internt opparbeidede immaterielle eiendeler, se tabellen over): Badger Explorer ASA Patenter* Utviklingskostnader Utviklingskostnader Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Offentlige tilskudd Anskaffelseskost Sum Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivning 0 0 Avskrivnings% 20 % 20 % Økonomisk levetid 5 år 5 år Avskrivningsmetode lineært lineært * Patentet gjelder teknologien for Badger Explorer. Patentet har en varighet på 20 år og vil bli avskrevet fra den dagen teknologien gir inntekter.

27 Badger Explorer ASA Noter 27 Note 9 Kundefordringer (Alle tall i NOK) Kundefordringer Andre fordringer Sum Note 10 Kontanter og kontantekvivalenter (Alle tall i NOK) Kontanter i bank Av bankinnskuddet er kr bundnet midler. Note 11 Aksjekapital og overkurs, antall aksjer, aksjeeiere mv. (Alle tall i NOK) Ordinære aksjer, pålydende NOK 0, Antall aksjer Splitt av aksjene Kapitalforhøyelse Nominel verdi pr. aksje er NOK 0,25.

28 28 Badger Explorer ASA Noter Note 11 Aksjekapital og overkurs, antall aksjer, aksjeeiere mv. (fortsetter) Aksjeeiere registrert per Antall aksjer Andel i prosent Convexa Capital IV AS ,7 % RF-Forskningsinvest AS ,6 % Procom Venture AS ,6 % Goldman Sachs International ,9 % Odin Offshore ,1 % Deutsche Bank AG London ,4 % Tycoon Industrier AS ,3 % Stokka ,8 % Kristianro A/S ,6 % Holberg Norden ,5 % Accello AS ,4 % Olympia Holding AS ,0 % Holberg Norge ,6 % Drevdal ,5 % Åm ,5 % Gretland ,3 % Frans Enger AS ,0 % Argentarii AS ,0 % Andre ,2 % SUM % Alle aksjene har lik stemmerett. Note 12 Egenkapital (Alle tall i NOK) Badger Explorer ASA Aksjekapital Overkurs-fond Annen EK Sum Egenkapital pr Kapital forhøyelse Årets resultat Egenkapital pr

29 Badger Explorer ASA Noter 29 Note 13 Transaksjoner med nærtstående parter (Alle tall i NOK) Transaksjoner med aksjonærer Leverandørgjeld* Sum *I 2005 ble selskapet i all hovedsak administrert og driftet av innleid personell fra Procom Venutre AS. Arbeidet ble utført av Rolf E. Ahlqvist som arbeidende styreformann og fungerende daglig leder,kjell Erik Drevdal som prosjektleder (ble formelt ansatt ), Gunnar Dolven som Chief Financial Officer og Kenneth O. Rosén som prosjekt kontroller. Totalt kjøpte tjenester fra Procom Venture AS ugjør NOK fordelt med 60% mot utviklingsprosjektet og 40% mot administrasjon. Totalt kjøpte tjenester og utstyr fra IRIS (tidligere RF Rogalandsforskning) utgjør NOK fordelt med 96% mot utviklingsprosjektet og 4% mot administrasjon. Aksjer eid av styremedlemmer og daglig leder Convexa Capital* (Bjørge Gretland) Procom Venture AS* (Jørn Bergeland og Rolf E. Ahlqvist) Knut Åm Bjørge Gretland Rolf E. Ahlqvist Daglig leder Ordinære aksjer *Bjørge Gretland har ikke bestemmende innflytelse i Convexa Capital. **Jørn Bergeland og Rolf E. Ahlqvist har ikke enkeltvis bestemmende innflytelse i Procom Venture AS. Note 14 Betingede forpliktelser (Alle tall i NOK) Balanseført tilskudd Selskapet har mottatt kr i utviklingsstøtte fra sammarbeidspartnerne. Denne utviklingsstøtten skal tilbakebetales ved at selskapet betaler 5% ved fremtidig salg av teknologien. Royalty er begrenset til 150% av mottatt støtte.

30 30 Badger Explorer ASA Revisjonsberetning

31 Badger Explorer ASA Ansatte i Badger Explorer ASA Bak fra venstre: Silje Evensen Jacques, Dave Gardner, Kjell Erik Drevdal, Kenneth O. Rosén. Foran fra venstre: Hege Furland, Are Sandkleiva. Badger Explorer ASA Årsrapport 2005 Utgitt April 2006 av Badger Explorer ASA. 3d-visualiering: Visco. Foto: Øystein Finnestad. Foto av Knut Åm: Kjetil Alsvik for Statoil. Formgivning: Finnestad.no Badger Explorer ASA 2006

32 Badger Explorer ASA Org.nr MVA Besøksadresse: Forusbeen 78 - Stavanger Postadresse: Postboks 360, 4067 Stavanger Sentralbord: Faks:

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Revisjonsberetning 1 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Skolepenger 6 122 289 730

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer