Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold"

Transkript

1 Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 2 Samfunnets og regionens behov... 3 Internasjonalisering... 4 Læringsmiljø... 5 Infrastruktur for undervisning og læring... 8 Gjennomførte tiltak... 8 Etterspørselstrykk/inntakskvalitet Studieprogram Overordnet vurdering av fakultets gradsstudietilbud Vurderinger knyttet til studiepoengproduksjon Faglige vurderinger av status på hvert enkelt studieprogram Evalueringer: Oppsummering av emneevalueringer Mottatte avvik gjennom avvikssystemet Internrevisjoner Samfunnsrelevans Nasjonale/internasjonale vurderinger Studieadministrative rutiner og kapasitet Andre forhold av vesentlig betydning for studiekvaliteten Handlingsplan/tiltak for kommende år

2 Fakultetets utdanningsvirksomhet Overordnede vurderinger av status i forhold til fakultetets og universitetets strategi Handelshøgskolen i Bodø (HHB) tilbyr følgende gradsstudier studieåret 2012/2013: Bachelor eiendomsmegling Bachelor regnskap og revisjon Bachelor økonomi og ledelse (Bodø og Mo) Master of Science in Business/Siviløkonom Master of Science in Energy Management Master of Science in Sustainable Management MBA HHB (Bodø, Tromsø og Helgeland) MBA i økologisk økonomi MBA i luftfartsledelse HHB tilbyr også årsstudier: Årsstudium i økonomi og ledelse (Bodø og Mo) Bedriftsøkonomi deltid (Bodø, Vesterålen og Helgeland) Maritim økonomi og ledelse Våre bachelor- og Master of Science-studier er organisert i henhold til de nasjonale rammeplanene for økonomiutdanning. Bachelorstudiene kvalifiserer til siviløkonom/masterstudier både ved HHB og andre handelshøgskoler i Norge. Høsten 2012 startet vi opp et nytt årsstudium i maritim økonomi og ledelse, noe som må betegnes som en suksess idet vi fikk 80 søkere til de 25 plassene. MBA-studiene fortsetter å trekke studenter og særlig gledelig var den store søkningen til MBA i luftfartsledelse, der ryktene om studietilbudet tydeligvis har spredt seg nasjonalt. HHB er per i dag sannsynligvis størst i landet på MBA. Forskerutdanningen ved HHB er i bedriftsøkonomi og vi har siden 2000 uteksaminert 40 kandidater (pr. 16. juni 2013) innen et bredt spekter av det bedriftsøkonomiske fagområdet. Status vår 2013 for HHBs doktorgradsstudium er 35 studenter i løp. HHB tok opp 5 nye Ph.D.-studenter i Vi har en målsetting om å oppnå internasjonal anerkjennelse på utvalgte forskningsområder, og skal kunne vise til en stabil FoU-aktivitet blant de tre beste handelshøgskolemiljøene i Norge (pr. forskningsårsverk). Fakultetet har hatt en særlig satsning innen økonomistyring, innovasjon og entreprenørskap, og økologisk økonomi og etikk. Den siste tiden har også fakultetet satt i gang en satsning inn mot maritime studier, både på undervisnings- og forskningssiden. I tillegg til disse områdene har fakultetet en bredde i sin forskningsaktivitet som dekker alle de viktige områder som hører hjemme i et handelshøgskolemiljø. HHB tilbyr faglig sterke utdanningsprogram med mange dyktige forskere og forelesere. En utfordring er at etterspørselen etter campusbaserte program er synkende, i tillegg til at man ikke lenger er i en monopolsituasjon ved utdanning av siviløkonomer slik situasjonen var for noen år tilbake. MBAstudiet har således dekket opp for heltidsstudentenes orientering bort fra HHB. Fakultetet ønsker likevel ikke kun å bli en MBA-skole, men vil opprettholde et attraktivt studietilbud med høyt faglig nivå også innen bachelor og master (siviløkonom). Det siste året har et utvalg sett på strukturen og 2

3 innholdet på masterstudiet, med tanke på en modernisering og omorganisering. Utvalget vil konkludere i løpet av høsten i samråd med dekanen. Den andre hovedutfordringen fortsetter å være fagstabens kapasitet. Foregående studieår ble fagstaben organisert i seksjoner, med det formål å føre til en bedre ressursutnyttelse. I inneværende studieår har det vært lyst ut totalt 18 fagstillinger (av disse 9 stipendiatstillinger). Antall kvalifiserte søkere varierer og sannsynligvis vil man ha problemer med å få besatt enkelte av stillingene innen kjerneområder ved fakultetet, slik som finans. Sentrale personer på undervisningssiden nærmer seg også pensjonsalder. Som et ledd i å bedre ressursutnyttelsen vil man høsten 2013 ikke tilby alle spesialiseringer, men kun de tre som fikk flest studenter ved valget i vår. Overskytende ressurser vil gå inn i undervisning både på bachelor- og masterstudiene, og på veiledning av masteroppgaver på MBA. Eiendomsmeglingsstudiet er spesielt sårbart, idet man er avhengig av å leie inn folk fra bransjen for å undervise i spesialemnene. På kort sikt har man forsøkt å bøte på kapasitetsproblemet med å foreta midlertidige ansettelser, men for fagmiljøets og studentenes del vil man helst ha inn personer i faste stillinger. På lengre sikt bør studiets eksistens vurderes, dersom man ikke lykkes å få på plass mer stabilt personell. Mangelen på kontinuitet i fagstaben har tidvis gått utover studiekvaliteten. Samfunnets og regionens behov Studieåret 2012/2013 har det ved Handelshøgskolen vært stort fokus på den maritime næringens behov. I august ble det underskrevet en samarbeidsavtale mellom UiN, Bodin maritime fagskole og Nordland fylkeskommune. Formålet med samarbeidet er å utvikle marine utdanningstilbud og drive forskning til beste for næringsutvikling og kompetansebygging nasjonalt, med et spesielt fokus på nordområdene. Som et ledd i den maritime satsningen tok vi i høst for første gang opp studenter til et årsstudium i maritim økonomi og ledelse. Nærmere 80 personer søkte på de 25 plassene på årsstudiet og til sammen ble 40 studenter tatt opp. Fra høsten 2013 vil HHB og Bodin i samarbeid tilby en bachelorgrad i nautikk, maritim økonomi og ledelse. Miljøet bak nautikkstudiet har også koblet seg på satsningen på Bodø som Norges beredskapshovedstad. Det er lagt strategier for blant annet utvikling av et større sikkerhetssenter og miljøet ønsker å være en aktiv part i planene for et nytt High North Innovation Center på campus. Nylig ble Senter for teknologi og maritim ledelse etablert, under ledelse av nytilsatt professor Peter Wide. Et annet satningsområde fremover vil være teknologiledelse. Særlig satses det stort på dette ved Campus Helgeland og forskningsmiljøet der har i løpet av året blitt tildelt 5,5 millioner kr til etablering av Senter for industriell forretningsutvikling og prosjektet Industriutvikling innen teknologibasert entreprenørskap på Helgeland. Fra høsten 2013 vil det tilbys en MBA i teknologiledelse som skal undervises på Mo. Søkertallene er gode. MBA-studiets suksess fortsetter og vi har pr i dag nærmere 500 studenter i løp. Studiet i Bodø fortsetter å tiltrekke seg mange kvalifiserte søkere, ikke bare fra regionen, men etter hvert også en betydelig nasjonal andel. Luftfartsledelse har vært en særlig suksess. De to første årene var søkertallene lave, mens på 2012-kullet er 41 studenter i løp. Søkningen i 2013 har vært enda større enn i fjor. HHB vurderer det også i år slik at status vedrørende utvikling av utdanninger knyttet til samfunnets behov, både regionalt og nasjonalt, er tilfredsstillende. MBA-studiene, rettet mot personer som ønsker et karrierefremmende studium, har vært en suksesshistorie. Det nye årsstudiet i maritim økonomi og ledelse har vakt større interesse enn antatt og vi har tro på at bachelorstudier innen dette fagområdet vil være interessante framover, med tanke på blant annet utviklingen innen gass- 3

4 og oljesektoren både i nord og ellers i landet. Teknologiledelse er også et spennende fagområde der det etterspørres kompetanse, og vi må ha truffet godt etter som 67 personer valgte å søke seg til et slikt MBA-studium på campus Helgeland. Internasjonalisering Helgradsstudenter HHB s Master of Science-program tilbys på engelsk og tiltrekker både norske og internasjonale studenter. Pr i dag har det i liten grad vært drevet med aktiv studentrekruttering internasjonalt utover å være registrert i noen internasjonale studentportaler. Studenter inn Handelshøgskolen ser på studentutveksling som noe som er med på å sikre studiekvalitet. Gjennom våre Erasmusprogrammet mottar vi hvert år studenter fra ulike partnere i Europa. På bachelornivå har vi pr i dag få emner på engelsk og har derfor utviklet to emner som tilbys denne gruppen spesielt. I tillegg kan studentene ta emner fra andre fakultet. Framover må HHB se på hvordan vi kan gi et bedre tilbud til bachelorstudenter som kommer hit på utveksling. Flere valgmuligheter vil også kunne tiltrekke flere studenter. Masterstudenter som er her på utveksling kan velge emner fra masterstudiet og har derfor et bedre tilbud. Som en del av våre jointmastergrader, MSc in Energy Management og MSc in Sustainable Management, mottar vi på våren mange studenter. Tabellen under viser store forskjeller og dette skyldes at antall russiske studenter inn på Msc in Energy Management og Msc in Sustainable Management har variert. Utveksling HHB Inn Ut Studenter ut Vi sender også studenter på utveksling både på bachelor- og masterstudiene. Vi sender studenter til Europa, Asia og USA/Canada. Det er størst utveksling på Bachelor i økonomi og ledelse og vi anbefaler utveksling i tredje studieår fordi studentene har færrest obligatoriske emner. Tallene i tabellen over viser en nedadgående trend og HHB ser nå på hvordan vi kan snu denne trenden. Noe av nedgangen skyldes at det er færre studenter på MSc in Energy Management og MSc in Sustainable Management, som har obligatorisk utveksling i tredje semester. Vi må legge bedre til rette for studenter som ønsker å reise ut og lage flere semesterpakker enn de vi har i dag. Vi jobber også med å utvide partnerporteføljen for å kunne tilby studentene flere attraktive muligheter. HHB må også sammen med internasjonalt kontor forbedre informasjon som gis til studentene om utveksling. Forskermobilitet Internasjonalisering er ikke bare studentutveksling, men også forskningssamarbeid og forskerutveksling. HHB har et utstrakt internasjonalt samarbeid innen forskning og vi har internasjonale tilsatte i på full- og deltidsstillinger samt at vi har internasjonale gjesteforelesere. Ansatte drar på korte- og lengre forskeropphold. HHB ønsker imidlertid til å stimulere til økt forskermobilitet og har vedtatt retningslinjer for utenlandsstipend ved forskningstermin som et ledd i dette. 4

5 Læringsmiljø Hva skaper et godt læringsmiljø? Universitetets strategi fokuserer på pedagogisk bruk av IKT. På Handelshøgskolens heltidsstudier (særlig bachelor) bruker man i hovedsak konvensjonelle former for undervisning; forelesninger, diskusjon, oppgaveløsning og vi mener fortsatt at man skal ikke undervurdere undervisning ansikt til ansikt og den direkte kontakten mellom foreleser og student. Samtidig må man erkjenne at IKT-bruk har mange fordeler og da særlig på samlingsbaserte studier som avhenger av studentenes egeninnsats mellom samlingene. Professor Odd Jarl Borch har i løpet av året gjort seg følgende erfaringer med bruk av nettsamlinger på årsstudiet i maritim økonomi og ledelse: Årsstudium i maritim økonomi og ledelse er et samlingsbasert deltidsstudium over to år som særlig er rettet mot personer som jobber i rederi og på skip. Det første kurset i studiet, OR128E Maritim næring, shipping, logistikk er derfor lagt opp med tre fysiske samlinger. Ettersom mange av deltakerne har lange perioder på sjøen, vil det være vanskelig å få med seg alle de fysiske samlingene. Det er derfor lagt opp til internettsamlinger mellom hver fysisk samling. Studentene får utlevert et bedriftscase med spørsmål som de skal arbeide med i forhåndsdefinerte grupper. Caset blir så diskutert spørsmål for spørsmål på Fronter s diskusjonsforum-modul. Erfaringene er som følger: 1. Studentdeltakelse Det er en utfordring å få studentene til: a. Forberede seg til diskusjonen b. Sette av tid til selve diskusjonen c. Engasjere seg i diskusjonen på nett og ikke bare være passiv tilskuer Stort sett alle studentene var uvant med denne type faglig diskusjon på nett, og mange kviet seg for å delta. Dette ble søkt løst med omfattende forberedelser med utdeling av oppgave på forhånd og inndeling i grupper. Videre ble det lagt opp til overkommelige spørsmål som strukturerte diskusjonen underveis. Resultat: Opptil 1/3 av studentene var til stede på Forum og noe færre deltok i debatten. Flere av gruppene hadde sin representant som deltok med innspill fra gruppen. 2. Forelesers rolle og kobling til pensum Diskusjonen var krevende for foreleser ettersom det var lagt opp til at foreleser skulle legge inn svar og kommentarer til de andre. Det ble her gjort klart noen svar på forhånd med referanser til litteraturen som kunne bidra til å belyse det valgte tema. På denne måten ble diskusjonen koblet opp mot pensumslitteraturen. 3. Læringseffekten var knyttet til a. Direkte faglig læring av å forberede seg og delta i debatten b. Styrking av studentenes evne til å delta i faglige diskusjoner c. Kunnskap om og mestring av nettforum som debattarena 5

6 d. Muligheten til å gå inn og lese diskusjonen i ettertid for repetisjon rundt tema e. Faglærer fikk ytterligere innblikk i kunnskapsnivået til den enkelte debattant 4. Arbeid videre: a. Internettforumet vil bli videreført for neste kull i nesten samme form b. Aktivt engasjement i diskusjonen kommer til å bli enda mer vektlagt ovenfor studentene c. Det kan være aktuelt å trekke inn flere eksterne fagpersoner, for eksempel fra næringslivet i debatten for å gjøre det enda mer spennende å delta Clickers Førsteamanuensis Abbas Baktiar-Strømmen har i førsteårsemnet Virksomheters bruk av IKT testet ut bruken av mentometerknapper ( clickers ), med disse erfaringene: Q. 2+2 =? A1. 3 A2. 4 A3. 5 Correct A1 A2 A3 I used clickers to engage and stimulate students interest. At the start of each class, students were given a Clicker. The class would start with several multiple choice questions. Students were given anything from 30 seconds to 1 minute to answer the question, after which the answers along with the correct answer was displayed on the screen. At the start of each class students were presented with questions from the previous lecture, and at the end of each class, the students were presented with several multiple choice questions from that day s lecture. The aim of using the clicker s were to motivate students, to get them engaged, and to assess the students learning and retention of that day s and the previous lecture. The students loved the clickers. But using clickers require good timing, and some extra work from the teacher. I intend to use Clickers in all my classes. 6

7 Alle forelesere ved HHB bruker Fronter, men bruken varierer i stor grad. På MBA-studiene har HHB i samarbeidet med KOLT fått laget mer avanserte og brukervennlige Fronter-rom. Når det gjelder innholdet på Fronter blir det opp til hvert enkelt emneansvarlig. En av foreleserne har gjort stor suksess med ferdiginnspilte videosnutter slik at studentene kan forberede seg før første samling. Et godt bidrag til læringsmiljøet ved HHB er mentorordningen. Denne ble opprettet i Utvalgte studenter fikk tildelt en mentor fra det lokale næringslivet for å få et innblikk i hvilke arbeidsoppgaver som kan vente en ferdig utdannet siviløkonom. Etter et års pause ble mentorprogrammet startet opp igjen høsten Programmet kobler studenter med ledere fra næringslivet. Målet er å skape en arena der mentor og student møter hverandre for å diskutere karriere og personlig utvikling. Dette er videre ment å skulle gi innsikt i virksomhetsledelse og forholdet mellom teori og praksis. Etter en grundig gjennomgang av søknader og påfølgende intervjurunde ble 11 av de totalt 39 søkerne tildelt en mentor. Halvparten av mentorgruppen har sin utdannelse fra HHB. Programmet ble avsluttet med evaluering og felles middag 15. april Deltakerne er i hovedsak svært fornøyd med opplegget. Evalueringen følges opp og inngår i et forskningsprosjekt drevet av to ansatte på handelshøgskolen. Læringsmiljøet ved HHB vurderes i hovedsak som godt. Vi har en aktiv studentforening og tilbakemeldingene fra studentene i form av midtveis- og sluttevalueringer gir inntrykk av at de aller fleste er svært fornøyde med det faglige tilbudet. Likevel er mange studenter fraværende på forelesning. En engasjert og tilstedeværende studentmasse er avgjørende for kvaliteten på hele læringsmiljøet ved UiN. Lite tilstedeværelse på campus og i forelesninger har en spiraleffekt. Engasjementet avtar og gruppepresset for å delta på forelesning og å prestere på eksamen forsvinner. Denne utfordringen gjelder sannsynligvis ikke bare vårt fakultet og man anser det i år som i fjor at dette er en sak som bør løftes opp på universitetsnivå. Vi vil her nevne vårt prosjekt Studentagent, som kom i gang i vår. Formålet med dette var å få mer trafikk til HHB s facebookside og å få opp det generelle engasjementsnivået blant våre studenter, samt å øke rekruttering av nye studenter til HHB. Alle studenter ved HHB kan melde seg som studentagent. En studentagent er en student ved Handelshøgskolen i Bodø som er stolt av sitt universitet og fakultet. Han/hun ønsker å fremme sitt lærested på en god måte, slik at HHB blir bedre kjent og får et positivt renommé. Dette har som mål å øke rekrutteringen til HHB, samt skape et bedre miljø for å anskaffe seg jobb som nyutdannet fra nettopp HHB. Tanken er at gjennom et samarbeid vil HHB nå sitt mål om økt rekruttering samtidig som studentene kan nyte godt av at HHB styrker sin posisjon som handdelshøgskole. Det er en enkel byttehandel; hver gang studentene får noe fra oss, gir de litt tilbake. Et konkret eksempel er at studenten får ta profesjonelt bilde til CV en, mot at han/hun skriver en setning om hvordan det er å være student i Bodø. Denne setningen, og bildet, kan vi da bruke på nett og i annet markedsføringsmateriell. På denne måten blir studentenes meninger viktigere i markedsføringsprosessen og vi gjør oss mer synlige på utdanningsmarkedet. Dette forbedrer markedsføringen av HHB og er ment å føre til en forsterket posisjon for HHB- studentene når de skal ut på arbeidsmarkedet. Rekrutteringen foregikk gjennom annonsering på våre facebook sider og på stand i gråsona. Vi var i tillegg inne i flere klasser for å opplyse om det nye initiativet. Det ble rekruttert totalt 76 agenter. Disse fikk tilbud og deltok på foredrag om bruk av sosiale medier ifm jobbleting, kurs i CV skriving, jobbintervjukurs og bildetaking til CV. De fleste av disse arrangementene var i samarbeid med 7

8 karrieresenteret på UiN. Det var litt varierende grad av oppmøte på arrangementene, men generelt var engasjementnivået godt blant agentene. Det er planlagt å arrangere nye events for denne gruppen til høsten, men da vil vi sannsynligvis tilby opplegg av noe annen karakter. Vi er fortsatt litt i tenkeboksen på både hva vi vil tilby og hva vi ønsker i retur fra agentene. Infrastruktur for undervisning og læring HHBs studier krever ikke spesiell infrastruktur som laboratorier og lignende. Årets planlegging av det kommende bachelorstudiet i nautikk, maritim økonomi og ledelse har avdekket at det er kapasitetsmangel. Studiet er spesielt i den forstand at det kreves et fast klasserom (ikke auditorium) med en pult per student, en type rom som er nærmest ikke-eksisterende på campus og som også lærerutdanningen har behov for. Det er fortsatt et stort behov for å øke kapasiteten på grupperom, slik at man BÅDE kan arrangere øvinger med hjelpelærer og at studenter kan bruke rommene til lesing på egen hånd i grupper. Gjennomførte tiltak Oppfølging av tiltak beskrevet i fakultetets forrige kvalitetsrapport Tiltaksliste med kommentarer (i kursiv) angående status på oppfølging: - Justering av midtveis- og sluttevaluering. Midtveisevaluering: Ansettelse av kulltillitsvalgte i stedet for frivillige emnetillitsvalgte. Sluttevaluering: Saken har vært diskutert i SKU, men ingen konkrete tiltak har blitt gjort. Sluttevalueringen ble forenklet fra sentralt hold høsten I et nylig møte med prorektor ble det besluttet at ordningen fra høsten 2012 skal videreføres til Det vil bli satt fokus fra UiN-ledelsen på hvordan problemer som fremkommer fra emneevalueringene skal følges opp. - Arbeid med ny struktur på masterstudiet. Et utvalg er nedsatt under ledelse av visedekan for undervisning. Det er utarbeidet forslag til prinsippskisse for ny struktur, men arbeidet er noe forsinket grunnet blant annet bytte av visedekan og mye aktivitet knyttet til forskningssøknader i høst. Målsetningen er fortsatt at arbeidet sluttføres i løpet av høsten med sikte på at ny studiemodell skal gjelde for studentene som starter høst Frequently Asked Questions (FAQ) på hjemmesiden. Administrasjonen følger opp, det er laget et utkast som vi tar sikte på å kunne publisere på nett i løpet av oktober. - Gjennomføring av eksternt panel: Panelet er oppnevnt under forrige dekan men det er ennå ikke laget retningslinjer for hvordan det skal brukes. Studiekvalitetsutvalget bes utarbeide retningslinjer som forelegges dekan i løpet av høstsemesteret. 8

9 - Oversikt over tidligere saker tatt opp i SKU hhb, med utheving av beslutninger av prinsipiell karakter. Oversikt er utarbeidet og brukes av sekretær i SKU, for å unngå dobbelbehandling av saker og for å kunne svare på ulike spørsmål (f eks prinsipper for vurderingsformer ved HHB). - Gjennomgang av studentregistrering (heltid/deltid/fullført/aktiv) for å komme bedre/mer reelt ut statistisk sett. Fra UiNs kvalitetsrapport: Videre vurderes det å foreta gjennomgang av studieprogrammenes registrerte andel av heltid i det studieadministrative systemet. HHB stiller seg bak forslaget. Det må tas stilling til arbeidsdeling mellom fakultet og PUA. Det ble i løpet av studieåret innført progresjonskrav som gjelder for hele UiN. Fakultetene kan i tillegg ha egne regler som er strengere enn felleskravene. Ved HHB har vi egne krav for årsstudiet i bedriftsøkonomi, bachelorstudiet og masterstudiene som til dels er strengere enn de nye fellesreglene. Fakultetene vil nå hvert semester motta rapporter om studenter som har ikke tilfredsstillende studiepoengsproduksjon. Fellesadministrasjonen sørger for at 0- produsenter registreres som «sluttet». Dersom de ønsker å fortsette studiene vil de måtte søke om nytt opptak. Rutiner for utstedelse av vitnemål er også innskjerpet; Alle studenter som har fullført et studium vil automatisk få vitnemål. Hvis de ønsker å ta opp emner for å forbedre karakter vil de bli registrert som deltidsstudenter og få en karakterutskrift. Generelt har det blitt mer fokus i administrasjonen på korrekt registrering av studenter (deltid/heltid). Med de nevnte tiltakene (progresjonskrav og rapporter fra sentralt hold, samt innskjerping på utstedelse av vitnemål), i tillegg til mer bevissthet om statistikk og produksjon av studiepoeng tror vi at vi studiepoengproduksjon pr student vil bedres. - Planlegging og gjennomføring av konkrete alumniaktiviteter som ledd i profileringsarbeidet ved HHB. Det er nedsatt et utvalg som skal jobbe med alumnivirksomhet. Johan Wennström er leid inn for å hjelpe HHB med arbeidet. Utvalget og Johan har jevnlige møter. Anita Eide i administrasjonen har alumnivirksomhet som en av sine hovedarbeidsoppgaver. Kvalitetssikring av alumnidatabasen er snart fullført og ny portal lanseres ventelig i oktober. Det er etablert et «alumni advisory board» med 9 eksterne medlemmer allle tidligere studenter ved HHB. Flere alumniarrangement er under planlegging. - Internasjonalisering flere studenter på utveksling. Det skal innenfor ulike fagområder utarbeides en liste over anbefalte utvekslingspakker til anerkjente utdanningsinstitusjoner i utlandet. Tilsvarende skal det lages emner på bachelornivå som undervises på engelsk som kan tilbys til utvekslingsstudenter. Frode Fjelldal-Soelbert og Grete Knudsen følger opp dette. Informasjon om nye og eksisterende tilbud vil bli lagt ut på hjemmesiden. - Det skal utvikles kurstilbud for å styrke fagstabens pedagogiske og engelskspråklige kompetanse. Styrking av pedagogisk kompetanse jobbes det med fra sentralt UiN hold. På den engelskspråklige biten er det så langt ikke gitt generelle tilbud, men 3 fagpersoner har vært på språkkurs i england. 9

10 Oppfølging av rektors vurderinger knyttet til UiNs kvalitetsrapport Gjennomstrømming Fakultetet kan vise til en økning både i den totale studiepoengproduksjonen og antall studiepoeng per heltidsekvivalent. For 2012 hadde fakultetet et måltall på poengsenheter og oppnådde 834. For 2013 er måltallet poengsenheter. Det er fortsatt variasjoner i gjennomstrømmingen på programnivå, men fakultetet har økt sin egen bevissthet når det kommer til registreringsrutiner og prøver aktivt å fange opp de av studentene som produserer få studiepoeng. Fakultetet gjennomgår hver vår resultatene til alle bachelor- og masterstudenter for å kontrollere om de har oppfylt minimumskravet for å begynne på siste studieår. På masterstudiet (siviløkonom) har fakultetet en del studenter som i realiteten er deltidsstudenter. Her er det et dilemma hvorvidt man skal overføre disse til kategorien deltid En ulempe er at studentene vil gå glipp av mye info som sender ut til kullene via FS. En mulighet kan være å lage en egen deltidskode for nettopp disse studentene. Det er uansett viktig at både kulltilhørighet og utdanningsplaner for denne gruppen oppdateres jevnlig. På MBA-studiene er det opprettet en ny modell for metodekurset, direkte relatert mot den avsluttende masteroppgaven. HHB håper dette vil føre til at flere skriver masteroppgave og gjennomfører studiet. Studieansvarlige har også ringt de MBA-studentene som ikke har gjort seg ferdig for å lære mer om årsakene til at de stoppet opp i arbeidet og om mulig motivere til fullføring av oppgave/studium. Balanse mellom etterspørsel og tilbud av program Fakultetet fortsetter sin gjennomgang av studietilbudet med sikte på oppretting og nedlegging av studier i forbindelse med den årlige studieporteføljesaken. Fakultetet har lagt ned studier som følge av lav gjennomstrømming og høyt frafall, selv om studiet har kunnet vise til god søkning. Videre fortsetter ryddejobben med å fjerne gamle studieprogrammer fra FS. Inntakskvalitet Inntakskvaliteten kan relateres til frafall. HHB opplever av lavt karaktersnitt (dårlig inntakskvalitet) medfører høyere frafall, og vice versa. Det er symptomatisk at det studiet med et frafall på kun 3,1 %, 5-årig master, er det studiet hvor vi vet vi har de beste studentene. Til sammenligning har årsstudiene forholdsvis mange studenter med dårligere karakterer og disse trekker ned snittet totalt. Konkurransesituasjonen innen utdanning i økonomisk-administrative fag er tilspisset da det nå tilbys utdanninger innen fagområdet på langt flere høgskoler og universiteter enn tidligere. I monopoltiden var det fire steder man kunne bli siviløkonom, i dag er det 12 steder man kan ta mastergraden og 22 steder som tilbyr bachelor i økonomi og ledelse. Det faglige nivået ved HHB er høyt, men rekruttering av studenter er vanskelig i konkurranse med blant andre Trondheim og Tromsø, begge byer som er kjent for sitt gode studentmiljø. Bodø sliter med lav attraktivitet i konkurranse med andre større norske byer. Søkertrykk Tall fra Samordna Opptak viser at antallet 1. prioritetssøkere økt fra 407 til 496 for HHB og fakultetet kan her vise til 1,23 kvalifiserte søkere per budsjetterte studieplass (UiN samlet: 1,06). I det lokale opptaket kan fakultetet vise til høyest andel kvalifiserte søkere med 1,97 søkere pr. studieplass. Tilsvarende tall for UiN totalt er 1,43. 10

11 Frafall HHB har ifølge statistikken høyest frafall på bachelorstudiene ved UiN. Frafall vår-høst 2012 var 101 studenter (28,9 %), mens frafall høst 2012-vår 2013 var på 53 studenter (13,1 %). På høyere grads nivå var frafall vår-høst 2012 på 83 studenter (14,8 %), mens frafall høst 2012-vår 2013 var på 78 studenter (10,7 %). Det er særlig bachelorstudiet i økonomi og ledelse som utmerker seg negativt (30,10 %). Generelt kan man si at førsteåret er krevende, med fag som matematikk og statistikk, i tillegg til to emner innen finansregnskap og bedriftsøkonomi. Mange detter nok av her. Faglig sett får studentene god oppfølging i disse tyngste emnene; dedikerte forelesere som får meget god tilbakemelding og det gis tilbud om gruppeøvinger. Økonomi og ledelse er nok også sett på som et enkelt og praktisk studium som tiltrekker seg mange studenter. På bachelor i Business og IT er frafallet på hele 52,9 % (vår-høst). Høyt frafall og dårlig gjennomstrømning var hovedårsaken til at studiet ble lagt ned. Det siste kullet tar fatt på tredjeåret til høsten. Etterspørselstrykk/inntakskvalitet Tall hentet fra Søkertall 1.prioritet (NOM) per fakultet og totalt (15. september 2012) NOM (Samordna opptak) pr Endring ja - svar 1. pri JA 1. pri JA Bedriftsøkonomi årsstudium Regnskap og revisjon Økonomi og ledelse Siviløkonom Eiendomsmegling Økonomi og ledelse, Mo i Rana Bedriftsøkonomi årsstudium, Mo i Rana Bedriftsøkonomi deltid, Vesterålen Bedriftsøkonomi deltid, Helgeland Maritim økonomi og ledelse, deltid i.o i.o Business og IT Trukket Trukket Informasjonsbehandling årsstud 6 7 Trukket Trukket Sum samordna opptak, HHB

12 Totalt sett har HHB en relativt stor økning i antall 1.prioritetsstudenter, fra 406 i 2011 til 519 i Økningen skyldes i hovedsak det nye årsstudiet i maritim økonomi og ledelse, med 76 søkere. Pga kapasitetsutfordringer var det ikke mulig å ta opp flere enn de 38 som takket ja til plass. Også på eiendomsmeglingsstudiet er det en markant økning i 1. prioritetssøkere (fra 67 til 100), men på tross av den gode søkningen var det færre som takket ja til plass i 2012 enn året før, uten at vi har noen fullgod forklaring på hva dette skyldes. Også på det femårige siviløkonomstudiet var situasjonen den samme; en gledelig økning i førsteprioritetssøkere, men kun 29 takket ja til plass. For de øvrige studiene er tallene nokså stabile. Årsstudiet i bedriftsøkonomi hadde også i 2012 tilfredsstillende søkning. Studiet er identisk med første år av siviløkonom- og bachelorstudiet i økonomi og ledelse. Studentene motiveres til å gå videre på bachelor etter endt studium, men kravet for å få starte opp på andre året av bachelorstudiet er at minst 6 av de 8 emnene på første år er bestått. Lokalt opptak Søkertall pr 15.9 Endring Studium 1. pri JA 1. pri JA JA Master of Science in Business, toårig Master of Science in Business, ettårig Master of Science in Energy Management Master of Science in Sustainable Management Sum MSc MBA HHB Bodø MBA HHB Tromsø MBA HHB Helgeland MBA Business in Russia trukket -25 MBA økologisk økonomi MBA HHB Luftfart Sum MBA Examen philosophicum Deltidsstudier ved HHB Påbygning bachelor øk/ledelse 1-årig Påbygning bachelor regnskap og revisjon Sum bachelor Sum lokalt opptak Master: Økning både i antall 1. pri-søkere og antall ja-svar på 2-årig master, noe som er gledelig. Det var også flere søkere til Energy Mgmt i 2012 enn i 2011 og pr i dag er alle de 15 plassene på studiet 12

13 fylt opp. Rekrutteringen til Sustainable Mgmt fortsetter å være dårlig, men pga avtaler som er inngått med partnerinstitusjoner, i tillegg til stor interesse for studiet blant russiske og ukrainske studenter, vil vi også ta opp til studiet høsten En stabil gruppe russiske og ukrainske studenter kommer til UiN og avlegger eksamener i 2. semester. MBA: Totalt sett en liten nedgang, som i hovedsak skyldes at det ikke ble oppstart av MBA Business in Russia. Markedet på Helgeland er vesentlig mindre enn i Tromsø og i Bodø, så her ble man positivt overrasket over at hele 58 studenter søkte seg til studiet. Opptaket ble dog mindre enn foregående år (- 8 studenter). Totalt sett vurderes søkningen til MBA-studiene som tilfredsstillende. Etterspørselstrykk fakultetsnivå 2012 (tall fra ): 1.pri Forholdstall alle prioriteter Indikatorer resultat Ant.søk Kval Kval. per studiepl. Kval. søkere Ja Møtt HHB ,92 72,9 % 56,3% 87,1% UiN samlet ,72 69,6 % 50,3% 89,5% Samordna opptak: Søknader med HHB som førsteprioritet gikk opp fra 407 til 496 fra 2011 til 2012 (opp ca 22 %). Lokalt opptak: Søknader med HHB som førsteprioritet gikk opp fra 640 til 771 fra 2011 (slutt) til 2012 (13.11), opp ca 20 %). Karaktersnitt førsteprioritetssøkere (Samordna opptak) Karaktersnitt Universitetene samlet 38,9 42,6 42,7 UiN 38,2 38,5 38,5 FBA 38,9 39,8 39,9 FSV 37,5 38,5 38,8 HHB 37,7 37,9 38,0 PHS 38,8 38,6 38,3 HHB har lavest snitt av fakultetene ved UiN. Man er langt fra å nå nivået til universitetene (42,7), noe som også gjelder for UiN totalt sett (snitt på 38,5). Dette forholdet gjenspeiler bl.a. at UiN ikke har høyprestisjestudier med høy søkning nasjonalt, så som medisin, men universitetet har uansett en utfordring her. For HHBs del er det en evig avveiing mellom hvor høy oenggrense som skal settes ved opptak, og antall studenter som må tas opp for å opprettholde en tilfredsstillende studiepoengproduksjon. Etterspørselstrykk per studieprogram Studieprogram Ant kval pr studieplass Eiendomsmegling 3,12 Regnskap og revisjon 0,88 Bedriftsøkonomi årsstudium 0,88 Bedriftsøkonomi årsstudium, Mo 1,20 Økonomi og ledelse 1,52 Økonomi og ledelse, Mo 0,64 Bedriftsøkonomi årsstudium deltid, Helgeland 1,20 Bedriftsøkonomi årsstudium deltid, Vesterålen 0,97 13

14 Maritim økonomi og ledelse 2,08 Siviløkonom 5-årig 0,90 Snitt HHB 1,23 Snitt UiN 1,06 Måltallet for kvalifiserte førsteprioritetssøkere per studieplass var >1,2 og HHB oppnådde som eneste fakultet dette målet. I år er det særlig det nye årsstudiet i Maritim økonomi og ledelse som trekker opp, mens Økonomi og ledelse på Mo kommer dårligst ut. Studieprogram Overordnet vurdering av fakultets gradsstudietilbud Fakultetet har de siste årene videreutviklet studietilbudet og vi har i dag et bredt tilbud av studieprogram innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Breddetilbudet økonomi og ledelse som har felles første år med hhv a. Eiendomsmegling og b. Regnskap/revisjon På bachelornivå har vi tilbud i Bodø og på Mo. I Vesterålen, Helgeland og Bodø tilbyr vi et samlingsog nettbasert deltidsstudium rettet mot etter- og videreutdanningssegmentet. Fra høsten 2012 tilbyr vi et årsstudium i Marin økonomi og ledelse. På masternivå har vi: 1. Master of Science in Business/Siviløkonom som har felles første semester med a. MSc in Energy Management b. MSc in Sustainable Management 2. Erfaringsbasert masterprogram, MBA hhb som tilbys både i Bodø, Tromsø og på Helgeland. Dette er hovedstammen i flg. spesialiserte MBA program: a. MBA i luftfartsledelse b. MBA Business in Russia 1 c. MBA i økologisk økonomi HHBs gradsstudietilbud har de siste årene ekspandert, med flere spesialiserte MBA-grader, to joint degrees på Master of Science, i tillegg til eiendomsmeglingsstudiet og sist årsstudium og bachelor i nautikk (siste fra høst 2013). Gradstilbudet vurderes som tilfredsstillende, all den tid vi er en handelshøgskole som tilbyr bachelorog mastergrader som tilfredsstiller de nasjonale kravene til slike utdanninger. MBA-gradene fortsetter å trekke studenter og disse studiene har etter hvert fått en sterk økonomisk betydning for Handelshøgskolen og har dekket opp for frafallet på det ordinære siviløkonomstudiet. Her er det en kapasitetsutfordring, særlig på veiledning av masteroppgaver. Som tidligere nevnt i rapporten har man de siste to årene hatt fokus på omorganisering av fagstaben. En gjennomgang av fagstaben, kurssammensetning på studieprogrammene og 1 Det ble ikke gjort opptak til MBA Business in Russia høsten 2012 pga av lave søkertall. 14

15 studentenes interesse har vist at det er en viss skjevfordeling på fakultetet. Det mangler personell særlig innen områdene finansregnskap og bedriftsøkonomisk analyse, noe som delvis skyldes at det er vanskelig å rekruttere folk fra disse feltene til undervisning og forskning. Mange stillinger har vært utlyst inneværende studieår og disse er enda ikke avgjort. Man håper å få tilsatt godt kvalifisert personell på fast basis, men vet erfaringsmessig at det er vanskelig. Som nevnt er eiendomsmeglingsstudiet sårbart, med lite fast personell på de særegne eiendomsmeglerkursene. MSc in Sustainable Management har de siste årene hatt lite rekruttering av norske studenter. Enn så lenge vil man fortsette å tilby studiet, all den tid mange studenter kommer på innveksling fra våre partnerinstitusjoner. Vurderinger knyttet til studiepoengproduksjon Grafen viser studiepoengproduksjonen for HHB pr år gruppert etter studienivå. Veksten skyldes som det fremgår utelukkende MBA studiene Deltid/årsstudium Bachelor MBA Master of Science Tall oppgitt gjelder for de respektive kalenderår, ikke studieår. Nøkkeltall HHB; År Antall 60 studiepoengs ekvivalenter Studiepoengproduksjon per heltidsekvivalent Kandidatproduksjon (antall personer) ,7 42,0 36,7 42,

16 Tallene i første linje viser utviklingen i produserte studiepoeng, målt i 60 studiepoengs-ekvivalenter. Resultatet i 2012 på 834 ekvivalenter, en oppgang på 50 eller 6,4 % fra Måltallet for 2012 var 800 heltidsekvivalenter. Produksjonen vurderes som tilfredsstillende. Gjennomsnittlig antall studiepoeng produsert pr heltidsekvivalent. Oppgang fra 36,7 i 2011 til 42,6 i 2012 (oppgang på 16 %). Snittet for UiN i 2012 var 41,2. HHB vurderer dette som en gledelig utvikling, all den tid vi har så mange MBA-studenter, et deltidsstudium hvor det er mer fritak enn på de andre studiene. Til sammenligning var tallet i ,8. Uansett er det viktig å fortsette kvalitetssikringen med fokus på registreringene i det studieadministrative systemet, for å luke ut 0-produsenter som trekker ned gjennomsnittet. Tabellen viser antall kandidater som fullførte studiet. Den voldsomme økningen mellom 2011 og 2012 skyldes i hovedsak et stort antall ferdige MBA-kandidater (totalt 120, mot 32 i 2011). Andelen MBA-kandidater har riktignok ikke økt så voldsomt, men fra og med høsten 2011 ble innleveringsdato for masteroppgaven satt så sent at sensur og antall ferdige kandidater ikke registreres før påfølgende vårsemester. På bachelorstudiene har det også vært jevn økning i antall ferdige kandidater siden 2008 (79 kandidater). 2012: 109 kandidater. På masterstudiet ser vi større svingninger; 86 i 2010, 74 i 2011 og 84 i Gjennomføring målt i antall studiepoeng i henhold til individuell studieplan Planlagt Gjennomført Differanse = tapt produksjon % gjennomføring 76,3% 78,5% 80,6% Gjennomsnittlig gjennomføringsgrad i forhold til individuell studieplan var for hele UiN 80,9 % i HHB ligger altså fortsatt under snittet for UiN, men tallet har gått gradvis oppover siden Forhåpentligvis har fokuset på progresjonskrav og oppdatering av utdanningsplaner hjulpet, i tillegg til justeringen av «farten» på MBA-studiet. Fortsatt er det et stykke opp til snittet for universitetene totalt på 83,2 %. For HHBs del ser vi at de studiene som har lavest gjennomføringsprosent er årsstudiene i økonomi og ledelse (Bodø 58,45 %, Mo 51,74 %). Som tidligere nevnt er det her ingen opptakskrav og det er i tillegg mange som søker seg til disse via restetorget på høsten, ergo er risikoen relativt stor for frafall og dermed liten gjennomføringsgrad i forhold til individuell utdanningsplan. 16

17 Frafall bachelor H09/V10 V10/H10 V11/H11 H11/V12 V12/H12 H12/V13 Antall Frafall (%) 16,5% 24,10% 27,6% 11,8% 28,9% 13,1% Frafall master H09/V10 V10/H10 V11/H11 H11/V12 V12/H12 H12/V13 Antall Frafall (%) 13,23% 23,4% 14,9% 16,9% 14,8% 10,7% Karakterfordeling 2012: Tabell: Prosentvis karakterfordeling hele året samlet, lavere grad A B C D E F Totalt FBA 10,9 24,5 28,0 18,4 8,1 10,1 100,0 FSV 6,3 19,4 33,3 21,6 10,0 9,5 100,0 HHB 10,4 21,1 27,4 16,1 10,5 14,6 100,0 PHS 8,2 24,8 32,8 18,1 6,9 9,0 100,0 UiN 8,4 22,2 31,2 18,7 8,9 10,6 100,0 Universitetene 10,4 23,7 31,4 17,0 7,9 9,4 100,0 Kilde: DBH - Karakterer fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet Tabell: Prosentvis karakterfordeling hele året samlet, mastergrad A B C D E F Totalt FBA 14,0 39,5 30,2 7,0 3,5 5,8 100,0 FSV 7,8 29,6 34,3 16,5 4,9 6,9 100,0 HHB 14,3 29,9 30,3 16,1 5,2 4,2 100,0 PHS 17,8 39,1 31,0 8,6 1,1 2,3 100,0 UiN 13,5 30,6 30,9 15,5 4,9 4,5 100,0 Universitetene 14,8 28,7 32,5 12,7 5,7 5,6 100,0 Kilde: DBH - Karakterer fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet Oversikten viser at det er større bruk av karakter A og B på masteremner enn på bacheloremner. Dette er en tendens man finner generelt innen høyere utdanning. HHBs karakterfordeling på masternivå er nærmest identisk med UiN og universitetene samlet. På bachelornivå har HHB høyere andel stryk og E enn UiN og universitetene samlet. Faglige vurderinger av status på hvert enkelt studieprogram Se studieprogramrapportene i vedlegg til denne rapporten. 17

18 Evalueringer: Oppsummering av emneevalueringer Høst 2012 Midtveisevalueringer og påfølgende møte med de tillitsvalgte ble gjennomført både på bachelor og MSc-studiene. Studentene var i hovedsak fornøyde, med enkelte unntak. Dekanene for hhv. bachelor- og masterstudiene har fulgt opp med emneansvarlige og seksjonsledere, noe som blant annet har ført til at nye emneansvarlige har blitt satt inn på to emner fra og med høsten Tillitsvalgt på andreåret eiendomsmegling uttrykte frustrasjon over at de føler seg nedprioritert sammenlignet med studentene på økonomi og ledelse. Fra fakultetets side forsøker man så godt det lar seg gjøre å gi studentene et godt tilbud, men slik situasjonen er i eiendomsmeglingsbransjen er det så å si umulig å få tak i fast personell med mulighet for å gi ukentlig undervisning. Et detaljert referat fra midtveisevalueringen har blitt forelagt lokalt SKU. Sluttevalueringen ble gjennomført som planlagt, denne gang en forenklet versjon. Som vanlig er andelen svar høyst variabel. De fleste emnene fikk god tilbakemelding og inntrykket fra midtveisevalueringen ble bekreftet. Sluttevalueringene fra Mo er jevnt over gode, men svært få studenter har svart. SKU hhb har tatt tilbakemeldinger av mer generell art (temperatur i auditoriene etc) videre til rette instanser. På MBA-studiene ble det som vanlig sendt ut spørreskjema via Questback etter første og siste samling, både høst og vår. Studentene er jevnt over svært tilfredse med opplegget, særlig på emner der det legges ut mye info i forkant av samlingene. De små filmsnuttene på innføringsemnet i markedsføring får nærmest stående ovasjoner. Her har nok en del av foreleserne noe å hente. Vår 2013 Midtveisevalueringer og påfølgende møte med de tillitsvalgte ble gjennomført både på bachelor og MSc-studiene. Evalueringene var svært positive. På forhånd var det ventet at tillitsvalgt på andreår eiendomsmegling ville være kritisk, all den tid studiet hadde hatt en litt turbulent og sent start på semesteret pga. bytte av forelesere. Dette hadde heldigvis gått seg til og studentene var nå stort sett fornøyde. Det kom tilbakemelding om at emnet Oppgjør for meglere kanskje burde flyttes fra andretil tredjeåret, noe som har blitt fulgt opp. I møtet med de tillitsvalgte etter selve evalueringen ble det ytret ønske om gruppeøvinger med læringsassistent også innen makroøkonomi. Dette har også blitt fulgt opp og til høsten planlegges det lignende opplegg på mikroøkonomi. På Energy Management kunne tillitsvalgt melde om godt faglig opplegg, men misnøye med regelen om 75 % oppmøte på forelesningene. Dette tvinger også umotiverte studenter til å møte, noe som fører til støy og uro. Problematikken er tatt opp med studieleder. Å fjerne oppmøteregelen er ikke aktuelt, men man vil til neste semester ha mer fokus på å skape ro i forelesningene. Et detaljert referat fra midtveisevalueringen har blitt forelagt lokalt SKU. På MBA-studiene ble det som vanlig sendt ut spørreskjema via Questback etter første og siste samling, både høst og vår. Studentene er jevnt over svært tilfredse med opplegget. Noe blandet tilbakemelding på Luftfartsledelse. Sluttevalueringen ble gjennomført som planlagt. Som vanlig er andelen svar høyst variabel. Resultatet av evalueringen er forelagt dekanen som vil foreta nødvendige oppfølginger. 18

19 Vurderinger Midtveisevalueringene viser at kvaliteten på studiene ved HHB er god. Studentene er for det meste godt fornøyde og i løpet av året har kun et fåtall emner fått det man kan kalle negativ tilbakemelding. Forhåpentligvis vil omrokkeringer av undervisningspersonell bøte på dette. Den nye strukturen med seksjonsledere og dekan som studieledere vil forhåpentligvis gjøre det lettere å få satt inn konkrete tiltak der ting ikke fungerer. I fjorårets rapport ble det nevnt at midtveisevalueringen i flere år har vært problematisk å gjennomføre, idet studenter vegrer seg for å ta på seg oppgaven som emnetillitsvalgt. HHB bestemte seg derfor høsten 2012 for å prøve ut en ordning med å tilsette og lønne kulltillitsvalgte. Opplegget har fungert bra. Vi fikk tak i tillitsvalgte på alle kull og studier, med unntak av sisteåret eiendomsmegling. Gruppen av tillitsvalgte har fungert godt og de har evaluert alle emnene de ble pålagt, en stor forbedring fra forrige studieår. Ulempen med tillitsvalgte per kull i stedet for per emne er at noen studenter må evaluere emner de ikke selv tar, slik som valgfag og profileringer. Likevel vurderer vi fordelene som så mye større enn ulempen at vi ønsker å fortsette med samme opplegg også for studieåret 2013/2014. Mottatte avvik gjennom avvikssystemet Studieåret 2012/2013 har HHB ikke mottatt noen meldinger gjennom universitetets avvikssystem, den såkalte Ris og ros knappen som finnes på hjemmesiden (ligger på hovedsiden for studenter og ansatte). Vi mottar selvfølgelig mange tilbakemeldinger fra studenter via andre kanaler primært i direkte dialog. Og vi har sikkert et forbedringspotensiale ift systematisk å bruke disse tilbakemeldingene til å forbedre oss. Internrevisjoner Høst 2012: Internrevisjon på prosessen knyttet til Trekking av studium fra lokalt og Samordna opptak. Fra revisjonsrapporten: Forberedelsene til revisjonen viste at det var foretatt trekk av studium også ved Handelshøgskolen i Bodø i Her var to studier med et omfang på over 30 studiepoeng trukket fra Samordna Opptak. Handelshøgskolens saksbehandling ble konstatert til å være sammenfallende med de beskrevne prosesser i kvalitetshåndboka. Det var dermed fra revisjonsteamet bestemt at det ikke var nødvendig med noen nærmere gjennomgang av den aktuelle saksbehandlingen til Handelshøgskolen i Bodø. Vår 2013: Internrevisjon av behandling av disiplinærsaker. I rapporten påpekes noen forbedringsområder, men ingen feil i saksbehandling fra fakultetets side. Internrevisjonen er en god anledning til å ha fokus på hvorvidt etablerte rutiner og retningslinjer etterleves og samtidig hvorvidt disse er hensiktsmessige. 19

20 Samfunnsrelevans Eksternt panel SKU hhb drøftet eksternt panel høsten 2011 og gjorde vedtak om en egen variant for HHB, basert på tidligere erfaringer man har hatt med eksterne vurderingskomiteer (sak 54/11). Den nye varianten har p.t. ikke blitt gjennomført. Panelet er oppnevnt under forrige dekan men det er ennå ikke laget retningslinjer for hvordan det skal brukes. Kandidatundersøkelsen (hvert tredje år) Kandidatundersøkelsen styres fra sentralt hold (UiN) og forrige undersøkelse ble foretatt i Nasjonale/internasjonale vurderinger Status i arbeidet med å søke Equis-akkreditering (sakset fra orienteringssak i møtet i fakultetsstyret 1/2013): I november 2012 fratrådte dekan Svenn Are Jenssen stillingen. Dette utløste flere endringer i ledergruppen ved HHB. Etter en interimsperiode frem til ny dekan ble tilsatt ble videre forankring, organisering og ressursbehov i Equis prosjektet gjennomgått. Prosjektet ble etter gjennomgangen tilført økt kapasitet ved at rådgiver Aurora Dyrnes er faset inn i prosjektet. Dekan Bjørn Olsen har nå det overordnede ansvaret for prosjektet. Endringer av dekaner og seksjonsledere gjør det nødvendig å forankre prosjektene på nytt. Dette arbeidet pågår og vil lede til konstituering av Equis utvalget i slutten av mai Det har siden forrige fakultetsstyremøte vært arbeidet med følgende aktiviteter: 1. Kartlegging av hvilke sentrale styrings og plandokumenter som skal inngå i søknaden. 2. HHBs strategidokument må revideres, internasjonaliseringsstrategi må innarbeides og mål/tiltak for internasjonalisering 2 til 5 år frem i tid må tas inn i dokumentet. 3. Equis legger stor vekt på at det er samsvar mellom strategidokumentet, aktivitet og institusjonens budsjett. Ressurser til internasjonale aktiviteter må fremgå både i planer og rapportering. 4. Rutine for HHB s budsjett, regnskap og rapportering på engelsk må implementeres. 5. Equis legger stor vekt på omfanget av inn- og utveksling av studenter i forhold til studentmassen. Det må også gjennomføres kandidatundersøkelser blant nåværende og tidligere utenlandske studenter. Kandidatundersøkelsen skal følge EFMD s hovedtema, med vekt på tilfredshet med utdanningen ved HHB, relevans av utdanningen, karriereutvikling og tilfredshet med HHBs tilrettelegging for studentene. Kandidatundersøkelsens er planlagt til august/september 2013 og samkjøres med HHBS ordinære kandidatundersøkelse. Arbeidet med Kandidatundersøkelsen ledes av rådgiver Vegard Skar. 6. UIN har i 2013 oppnådd ECTS godkjenning. Det betyr at kurs og programbeskrivelser oppfyller kravene Equis stiller. 7. Arbeidet med å lage en oversikt over internasjonale samarbeidspartnere er gjennomført. 8. Arbeid med å innarbeide forpliktene utvekslingsavtaler med Equis akkrediterte institusjoner har så lagt ikke økt antall slike partnere ut over dem vi har i dag. Det arbeides med en felles nordisk Master of Science in business grad, noe som vil øke sjansen for nye avtaler. 9. Arbeidet med å se på forutsetningene for å kunne tilby et attraktivt innvekslingstilbud på engelsk for bachelorstudenter i økonomi har ikke hatt fremdrift. Det fremlegges egen sak angående status for Equis til fakultetsstyret i møtet i september

Fakultetsvis studiekvalitetsrapport studieåret Høst 2011 Vår 2012

Fakultetsvis studiekvalitetsrapport studieåret Høst 2011 Vår 2012 Fakultetsvis studiekvalitetsrapport studieåret Høst 2011 Vår 2012 1. Fakultets utdanningsvirksomhet: Overordnede vurderinger av status i forhold til fakultetets og universitetets strategi a. Fakultetets

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Studiekvalitetsrapport. Studieåret høst 2014 vår 2015

Studiekvalitetsrapport. Studieåret høst 2014 vår 2015 Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2014 vår 2015 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering... 4 Læringsmiljø...

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø Studiekvalitetsrapport pr august 2011 Handelshøgskolen i Bodø Sist endret: 09.09.2011 Oppsummering Handelshøgskolen i Bodø (HHB) sine utdanningsprogrammer oppfyller gjeldende nasjonale og europeiske krav

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Nord universitetet Handelshøgskolen

Nord universitetet Handelshøgskolen Nord universitetet Handelshøgskolen INTERNT NOTAT UTEN OPPFØLGING Gjelder: Studiekvalitetsrapport Handelshøgskolen - Studieåret H2015-V2016 Til Kopi til Fra: Ellen Sirnes Dato: 18.10.2016 Ref: 15/04675-3/ESR

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13.06.2016 Møtenr: 2/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 02.06.2015 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2014, og planer og prioriteringer for 2016 Dimensjonering av studietilbudet Instituttet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Programgjennomgang for 2016

Programgjennomgang for 2016 Programgjennomgang for 2016 Masterprogrammet i teknologi, innovasjon og kunnskap ESST Society, Science and Technology in Europe TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur 1 Innhold 1. Evalueringsmateriale

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 4/11 22.02.2011 Dato: 03.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/11432 Opptaket ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch Bakgrunn for satsing ved UiN Region med største tetthet av sjøfolk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11).

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Instituttets årsrapport for

Detaljer

Instituttrapport for studieåret

Instituttrapport for studieåret Instituttrapport for studieåret 2014-2015 Instituttets navn: Institutt for Produktdesign Instituttrapporten baserer seg på følgende programrapporter (studieprogrammenes navn): BAPD og MAPD Emneevalueringene

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: PMR Møtedato: 13.11.2014, sak Dato: 10.11.2014 J.nr.: 2014/ ORIENTERINGSSAK OM STUDENTSTATISTIKKER Notatet inneholder sentrale tall for fakultetets

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved BFE-fak 2009-2013... 6 Akvamedisin... 8 Biologi, klima og miljø (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design. Søkertall perioden

Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design. Søkertall perioden Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design Vurderingskriterier Kommentar Søkertall perioden 2011-2016 Søkertallene øker stadig fra år til år og ligger i dag på omtrent den maksimale kapasiteten

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Siviløkonom - Master of Science in Energy Management, 2 år

Siviløkonom - Master of Science in Energy Management, 2 år NO EN Siviløkonom - Master of Science in Energy Management, 2 år Drømmer du om å bli en del av Norges største industri? Med en mastergrad i Energy Management fra Handelshøgskolen og MGIMO-universitetet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG Studieår: H-08+ 2009 Institutt: Institutt for økonomi- og samfunnsfag På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende

Detaljer

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 UTVIKLINGSTREKK... 6 2.1 Positive utviklingstrekk...6 2.2 Felt med utfordringer...7 2.3 Rektors vurderinger av utviklingen fra 2011 til 2012...8

Detaljer

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg):

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): STUDIEKVALITETSRAPPORT 2010 - UTVIKLINGSSTUDIER 1 inntakskvalitet a) Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): 2009: 1619 (143) 2010: 1518 (152)

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Studiekvalitetsrapport 2013-2014 Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Studiekvalitetsrapport 2013-2014 Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studiekvalitetsrapport 2013-2014 Fakultet for biovitenskap og akvakultur Biologi på feltkurs i emnet «Marine Pattedyr» våren 2013. Fotograf: Felipe Matos 1 Innhold 1 Fakultets utdanningsvirksomhet: Overordnede

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Drama og teater... 6 Faglærerutdanning i musikk (ikke komplett datagrunnlag)... 11 Samtidskunst (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved IRS-fak 2009-2013... 6 Arktisk friluftsliv (opprettet i 2013, derfor er det svært lite data tilgjengelig)...

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Viktor Solbakken EVU-Koordinator

Viktor Solbakken EVU-Koordinator Miljøseminar for akvakulturnæringa 13-14 februar 2013, Florø Viktor Solbakken EVU-Koordinator Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakta om FBA Fakultet for biovitenskap og akvakultur 320 studenter

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS)

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Bakgrunn Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Dag T. Wisland 01.07.2007 I henhold til programpresentasjonen skal det fem-årige masterprogrammet i informatikk (Profesjonsstudiet

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 63/16 02.06.2016 Dato: 18.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/13355 Utdanningsmelding 2015 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Utdanningsmelding

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer