EFMD. siviløkonom 2013/14. Foto: Nicolas Tourrenc

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EFMD. siviløkonom 2013/14. Foto: Nicolas Tourrenc"

Transkript

1 EFMD siviløkonom 2013/14 Foto: Nicolas Tourrenc

2 Tyngden du trenger siviløkonomstudiet på Bi kombinerer faglig bredde med analytisk tyngde på en måte som gir deg kompetanse for et bredt sett av oppgaver i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Utdanningen gir en solid kunnskapsplattform for ledelse, analyse og styring av bedri er, og åpner for mange spennende karriereløp. Handelshøyskolen Bi er en næringslivs - orientert utdanningsinstitusjon. skolen har et tett samarbeid med virksomheter både i privat- og offentlig sektor. På studiet benyttes mange forelesere fra næringslivet. slik kobles teori og praksis sammen. samtidig bygger undervisningen på ny og oppdatert forskning både nasjonal og internasjonal. kombina - sjonen av faglig tyngde og relevans for næringslivet er Bis fremste kjennetegn. Attraktive BI studenter siviløkonomene som uteksamineres fra Bi er attraktive på jobbmarkedet. Årlig gjennomføres en arbeidsmarkeds - undersøkelse blant våre kandidater. Av de siviløkonomene som ble uteksaminert fra Bi våren 2012 var 95 prosent i jobb seks måneder etter eksamen. solid utdanning fra en anerkjent handels høy - skole som Bi gir deg et godt utgangs - punkt for din fremtidige karriere. Internasjonal satsing Bi har en internasjonal profil. våre forskere samarbeider med fagfolk fra andre land, og utveksler kompetanse som kommer studentene til gode. vi samarbeider med anerkjente skoler i nesten femti land. Dette vil gi deg svært gode muligheter til å få internasjonal erfaring gjennom utveksling. stadig flere virksomheter i norsk nærings liv opererer på tvers av nasjoner, og vektlegger internasjonal kompetanse når de rekrutterer. Et utenlandsopphold er dessuten en unik mulighet til å praktisere språk, oppleve nye kulturer og til å utvikle seg personlig velger du en utdanning på Bi, velger du en sikker og spennende vei inn i arbeidslivet. lykke til med valg av utdanning. Tom Colbjørnsen Rektor, Handelshøyskolen BI Faglig styrke Siviløkonomstudiet ved Handelshøy - skolen BI gjør deg attraktiv i nærings - livet. Dette er studiet for deg som ønsker å nå langt og som vokser med store utfordringer. Her legger du grunnlaget for å mestre krevende nærings livsoppgaver. En sivil - økonom tittel gir deg et klart fortrinn i kampen om mange av de mest etter - traktede næringslivs jobbene. Det er fordi utdanningen gir deg en solid og allsidig kompetanse innenfor økonomi og ledelse i tillegg til den spisskompe - tansen du velger. Det at svært mange toppledere har en siviløkonomtittel, er noe som forteller hvilken anerkjennelse dette studiet har i næringslivet. Handelshøyskolen Bi har et sterkt fokus på å være næringslivsrettet, slik at du som arbeids søker skal være den sterkeste kandi daten. Nærheten til næringslivet gjelder hele veien fra forskning til utvikling av studiet. som student får du kunnskap som dekker frem tidens behov. Analytisk og praktisk Analytiske og strategiske ferdigheter, sammen med evnen til å løse utfordringer er noe av det viktigste en lærer gjennom siviløkonom studiet. Disse utvikles gradvis og anvendes på et bredt spekter av økonomi- og ledelsesfag. vi ser at arbeids givernes krav til kvalitet og kompetanse blir høyere. De etterspør både dybde kom petanse og evnen til operativ ledelse. Dette blir viktige suksessfaktorer i tiden som kommer. siviløkonomstudiet vil gi deg gode faglige og karrieremessige toppturer. lykke til med siviløkonomstudiet! Øyvind Norli Associate Dean for siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI FAKTA Undervisningsspråk: Norsk/Engelsk. Bachelordelen av studiet (3 første år) undervises hovedsaklig på norsk, masterdelen (2 siste år) undervises i sin helhet på engelsk Antall studenter opptak 2012: 180 Andel kvinner/menn: 41 % kvinner og 59 % menn studielengde: 5 år heltid Antall studiepoeng: 300 studiepoeng Tittel etter 3 år: Bachelor i økonomi og ledelse Tittel etter 5 år: master i økonomi og ledelse/siviløkonom masterdelen av studiet avsluttes med innlevering av masteroppgave/thesis Det tilbys utveksling på studiets 2. og 5. år Det tilbys internship på studiets 2. og 4. år studiet tilbys i oslo Les mer på 2

3 For deg som kan og vil lede Har du høye ambisjoner når det gjelder utdanning og fremtidig karriere, er sivil - økonom studiet noe for deg. studiet passer for personer som liker å for - dype seg i analytisk krevende fag og som har interesse for å anvende dette i studier i økonomiske, finansielle og strate giske problem stillinger. studentene som velger siviløkonom studiet, kjennetegnes ved å være kunn skapsrike, kritiske, analytiske og flinke til å løse pro blemer. Bi har et av Europas største økonomisk/administrative fag miljøer, og studenter og faglige vil gjennom et lærings - partnerskap gi deg kunn skap som virker. Hva kan du bli? studiets faglige bredde og internasjonale profil gjør at du er velegnet til et bredt spekter av stillinger innen offentlig og privat sektor, også i internasjonal sammenheng. Et hoved siktemål med utdanningen er å gi deg et grunnlag for fremtidige lederstillinger. Nærings livstopper har god kjennskap til hva en siviløkonom besitter av kunnskaper, og dette er en forsikring for deg når du etter endt studium skal ut i arbeid. siviløkonomer kan for eksempel fylle økonomifunksjoner, jobbe med økonomisk og finansiell analyse, prosjekt ledelse, markeds føring, strategi eller som controller. StudietS Struktur Normalt må man søke seg videre fra bachelorstudiet til masterstudiet. velger du derimot siviløkonomstudiet fra første dag, går veien mot masterstudiet i en sammen - hengende linje. siviløkonomstudiet tilbys som et integrert studieløp hvor du etter tre år får tittelen Bachelor i økonomi og ledelse og etter fem år får tittelen siviløkonom og master i økonomi og ledelse. i bachelordelen av studiet går du i bredden, og du får en solid innføring i fagområdets teorier, begreper og viten skapelige til - nærmings måter. i master delen skal du spesialisere deg innen valgfrie retninger og du lærer fagenes praktiske anvendelses - områder samt metoder og teknikker for slik anvendelse. De to siste årene foregår under - visningen på engelsk, noe som gir deg unike språkkunnskaper og gode muligheter for jobb i utlandet. Foto: Nicolas Tourrenc Faginnhold 1. STUDIEÅR økonomistyring matematikk markedsføringsledelse Bedri en Finans i statistikk organisasjonsatferd og ledelse mikroøkonomi 2. STUDIEÅR Finansregnskap og regnskapsanalyse Forretningsjus organisasjonsteori og HRm makroøkonomi i logistikk velg mellom: - 3 valgkurs - internship - Utveksling 3. STUDIEÅR Finans ii økonometri strategi i mikroøkonomi ii økonomi- og virksomhetsstyring strategi ii makroøkonomi ii valgkurs 4. STUDIEÅR 5 kjernekurs (felleskurs for alle) 5 kurs innen valgt spesialisering 5. STUDIEÅR 1-2 kurs innen valgt spesialisering 3-4 kurs innen sidespesialisering, 3-4 frie valgkurs, eller mulighet for: - Utveksling - internship - Double Degree - QTEm mulighet for internasjonalt mentorprogram masteroppgave (tilsvarer ett semester) Les mer på QTEm En ny internasjonal mulighet på Bi. 2 semestre utveksling og et internship. 3

4 Valgfrihet Som siviløkonomstudent har du stor valgfrihet gjennom hele studieløpet. Du kan i stor grad skreddersy din grad etter egne faglige ambisjoner og behov. Valget er ditt! i løpet av de første tre årene kan du velge fire valgkurs, ha internship eller dra på utveksling til utlandet. På masterdelen av studiet velger du en spesialisering (major). Du kan også velge å spesialisere deg i to fagområder. Du kan velge mellom å ta en tilleggsspesialisering (minor) eller å ta valgfag. Du kan også velge å dra på utveksling, gjennomføre en Double Degree ved en partnerskole i utlandet, eller å ha et internship som gir deg nyttig erfaring fra næringslivet. Bi vil gi deg informasjonen du trenger for å gjøre et valg som passer deg. spesialiseringer NY Internasjonal business Bis nye spesialisering i internasjonal business er en kombinasjon av flere fag - om råder. spesialiseringen er bredere enn tradisjonelle spesialiseringer og trekker inn strategi, organisasjonsteori, markeds - føring, finans og samfunns økonomi for å gi best mulig forståelse av fagområdet internasjonal business og global forretnings - dri. Det er obligatorisk utveksling i tredje semester, samt mulig het for internship i utlandet, for å inte grere teori og praksis i et internasjonalt perspektiv. SpeSialiSering (major) Før du starter på de to siste årene av studiet velger du en spesialisering, som består av 6-7 kurs, innen det fagfeltet som interesserer deg mest. Det er åtte ulike spesialiseringsretninger som alle gir deg en spisskompetanse innen fagområdet du velger. SideSpeSialiSering (minor) Du kan velge en sidespesialisering, bestående av 3-4 fag fra en annen spesialisering. En sidespesialisering vil gi verdifull kompetanse innen et annet fagområde. Du kan velge blant alle åtte spesialiseringer i tillegg til følgende alternativer: innovasjon og entreprenørskap Politisk økonomi internship Samfunnsøkonomi Her vektlegges analytiske og kvantitative ferdigheter, som skal gi generell og anvendbar kompetanse innen de fleste deler av næringslivet. samfunnsøkonomi deles tradisjonelt inn i mikro- og makro - økonomi. mikroøkonomi handler om bedri er og forhold mellom disse, mens det makroøkonomiske perspektivet dreier seg om forhold mellom markeder, land og kontinenter. Frie valgfag ønsker du en bredere fagprofil, kan du i stedet for en sidespesialisering velge 3-4 kurs fra ulike fagområder som valgfag. Du vil da få økt innsikt i flere fagfelt. internship Arbeidserfaring mens du studerer Et internship i løpet av studietiden gir deg mulighet til å få verdifull arbeids - erfaring og knytte kontakter i nærings - livet før du er ferdig utdannet. internship er en ordning hvor du får mulighet til å arbeide hos en arbeids - giver med relevante arbeidsopp gaver. Bi har dette som et valgkurs og tilbyr deg som er siviløkonomstudent mulig - het til å delta. Bi legger stor vekt på et godt faglig miljø rundt studenter som er i internship. Det innebærer at du får en kontaktperson i bedri en, samt under visning gjennom kurset i form av teoretisk forankring og faglig veiledning med prosjektoppgaven. Bi stiller også kvalifikasjonskrav til studenter og bedri er ettersom kurset gir studie poeng. i samarbeid med bedri en utarbeider dere en felles avtale om ditt internship. Bedri en tilbyr deg en kontaktperson, arbeids - fasili teter og relevante arbeidsopp gaver. Det er mulighet for å søke om internship i 2. og 5. studieår. Les mer på Markedsføring markedsføring er en strategisk leder - funksjon som definerer bedri ens rolle i forhold til kunder, konkurrenter, myndig - heter og andre interessentgrupper som påvirker bedri ens konkurranseevne. Denne spesialiseringen tilbyr et sammen - satt akademisk program for studenter som kan tenke seg en karriere innen markedsføringsledelse i en markeds - avdeling, eller som konsulent og analytiker. HRM Human Resource management (HRm) fokuserer på hvordan organisasjoner kan øke effektivitet og lønnsomhet gjennom menneskelig handling. Du vil få kunnskap om betydningen av menneskelige ressurser for viktige organisasjons prosesser og gjennomføring av strategi i organisasjonen. Dette er kunnskap og ferdigheter som er viktig for deg som fremtidig leder. Strategi strategifaget handler om hvorfor noen bedri er lykkes bedre enn andre. Her fokuserer man på å forstå hvordan noen bedri er når sine mål, ved for eksempel å skape økonomisk overskudd og på forskjellige måter å bidra til bedri ens interessenter, mens andre mislykkes. målet med faget er å gi en helhets - forståelse av hvordan strategiske teorier, modeller og analyseverktøy kan brukes for å oppnå ønskede resultater i bedri en og samfunnet. Logistikk (Supply Chain Management) logistikk handler om hvordan private og offentlige virksomheter kan møte stadig strengere krav til å levere produkter og tjenester raskere og mer kostnads effektivt. samarbeid i kjeden fra råvare leverandør til sluttkunde er viktig, og temaene omfatter kostnadsanalyser, innovasjon og læring i nettverk, koordi nering i nødhjelp og bygge prosjekter, miljøeffektivisering i transport, innkjøp og gjenvinning. Forretningsjus, skatt og regnskap spesialiseringen er satt sammen på grunnlag av næringslivets behov for personer med både juridisk og økonomisk kunnskap. Beslutninger og tiltak som fra et økonomisk synspunkt virker fornu ige, må sikres juridisk ved at beslutningstakerne har kunnskap om lovgivningen. ved å kjenne de juridiske rammebetingelsene vil man samtidig få kunnskap om hvilke muligheter som kan realiseres. 4 Finans Det er fire ulike fokusområder innen finans spesialiseringen: Financial markets and investments, Corporate Finance, Financial Consulting og General Finance. Bis tette dialog med finansnæringen gir studentene en relevant utdanning som verdsettes i næringslivet.

5 n æ r i n g S l i v S p r o F i l eksempler på Stillinger Siviløkonomene fra BI har gode analytiske- og problemløsnings kunnskaper. De er utstyrt med sterk faglig kompetanse, og kombinert med engasjement har de et godt utgangspunkt for å lykkes. Amira Delnezirovic Rekrutteringsrådgiver Telenor Norge Financial Analyst Associate management Trainee Analyst kategorikoordinator konserntrainee HR Generalist stabssjef Prosjektleder markedsanalytiker kundeansvarlig konsulent Carnegie investment Banking The Boston Consulting Group DNv Accenture Gresvig As Posten Norge As J.P. morgan Norwegian Wood QuestBack As EnterCard DNB Deloitte 81 % av studentene fikk jobb FØR de var ferdige med studiene a l u m n i Siviløkonom-utdanningen har gitt meg en faglig bredde og en verktøykasse som gjør meg i stand til å angripe de fleste utfordringer jeg møter på som konsulent. Utdanningen har også gitt meg en analytisk tankegang jeg får bruk for hver eneste dag. Alexander Solum Konsulent i PwC S t u d e n t a l u m n i Jeg valgte BI på grunn av det tette samarbeidet med næringslivet. Dette har jeg fått erfare spesielt gjennom relevante og dagsaktuelle forelesninger, og bedriftspresentasjoner. I arbeidet som konsulent er hvert prosjekt unikt. Man arbeider for nasjonale-, internasjonale-, små- og store bedrifter, hvor alle har ulikt behov. Gjennom en plattform av økonomi- og ledelsesfag, samt spesialisering etter eget ønske, har siviløkonomstudiet gitt meg et godt utgangspunkt for å kunne løse kundenes komplekse problemstillinger. Ine Hope Karlsen Konsulent i KPMG Erik Olav Landsværk 5

6 Internasjonale muligheter På siviløkonomstudiet har du mulighet til å studere inntil tre semestre i utlandet. BI har utvekslingsavtaler med mer enn 170 universiteter og høyskoler i 45 forskjellige land verden over. Din utfordring blir å velge. Foruten en spennende opplevelse hvor du får mulighet til å bli kjent med en annen kultur og studenter fra andre land, får du et tillegg på utdanningen din som bidrar til at du skiller deg ut i søknadsbunken når du skal søke jobb. studenter tiltrekkes o e av tanken på et opphold i UsA eller andre populære destinasjoner. For mange kan dette være et riktig valg, men med Bis mange mulig - heter for utveksling bør du vurdere hvor du mener det er best å dra. Hvilke universiteter har gode fagtilbud innen din spesialisering? Hvilken relevans har dette landet i forhold til norsk handel og næringsliv? Å finne svar på hvor man bør reise på utveksling er for mange en utfordring. På siviløkonom studiet tilbys det utveksling på studiets 2. og 5. år. Les mer på internasjonalt mentorprogram Det internasjonale mentorprogrammet går over ett studieår og tilbys 5. studieår. maksimum studenter får opptak, og de blir knyttet til hver sin mentor basert på personlighet, bakgrunn, studieprogram og interesser. Fokuset er på studentenes personlige utvikling. mentorene i programmet har lang norsk og inter - nasjonal ledererfaring. Les mer på double degree På masterdelen av studiet kan man søke om å ta en Double Degree, og de som er kvalifisert studerer ett år ved Bi og ett år ved en partnerinstitusjon i utlandet. Dette resulterer i to mastergrader, en fra Bi og en fra partnerinstitusjonen. Handelshøyskolen Bi har per i dag Double Degree avtaler med følgende utdanningsinstitusjoner: For alle spesialiseringsretninger: Catòlicia lisbon school of Business and Economics, lisboa, Portugal Queen s school of Business, kingston, Canada Edhec Business school, lille, Frankrike For spesialisering i finans: Universitetet i ljubljana, slovenia Les mer på Praktisk informasjon opptakskrav For å bli student på siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen Bi kreves minimum generell studiekompetanse og dokumen - terte kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikk R1 eller matematikk s1+s2 (evt. 2mX, 2mY eller 3mZ). opptakskravene er fastsatt i lov om universiteter og høyskoler samt i forskri om opptak til høyere utdanning. loven og forskri en er gjeldende for alle universiteter og høyskoler i Norge. krav til opptakspoeng vil variere fra år til år, avhengig av antall kvalifiserte søkere. Det er ikke mulig å søke opptak direkte til studiets 2. og 3. studieår. For 2012 var kravet på 44 poeng for søkere med primærvitnemål (kun skolepoeng) og 47 poeng for søkere med sekundærvitnemål (skolepoeng + tilleggs poeng). opptak til 4. år på SiviløkonomStudiet For opptak til masterdelen av siviløkonom - studiet kreves en fullført bachelorgrad. søkere med annen bakgrunn enn Bachelor i økonomi og ledelse ved Bi (de 3 første årene av siviløkonomstudiet), som søker opptak til masterdelen av studiet, henvises til mer informasjon på eller ved å kontakte SøknadSFriSt søknadsfrist er 15. april. med forbehold om ledige plasser, tar Bi imot søknader helt frem til studiestart i august. søknadsskjema finner du på web, se Handelshøyskolen Bi er ikke med i samordna opptak for offentlige høyskoler og universiteter. Husk derfor å sende inn attesterte kopier av ditt vitnemål til studie stedet du søker deg til. som student på Bi får du tilgang til som er den primære kommunikasjonskanalen mellom deg som student og Bi. Her finner du all relevant informasjon som omhandler din studie - hverdag og livet som student. ForSkriFt Forskri om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen Bi finnes i forskri en finner du viktig informasjon om studiespesifikke bestemmelser, samt regler for deg som student. Det er viktig at du setter deg godt inn i forskri en. Dersom du har spørsmål eller trenger veiledning, vil våre studieveiledere hjelpe deg. priser Handelshøyskolen Bi justerer studieprisene etter normal prisøkning i samfunnet for øvrig, slik at prisene som presenteres her, ikke vil stemme for hele studieløpet. 1. år kr ,- 2. år kr ,- 3. år kr ,- 4. år kr ,- (Gjelder interne søkere med en bachelor fra Bi) 5. år kr ,- (Gjelder interne søkere med en bachelor fra Bi) 4. år kr ,- (Gjelder eksterne søkere med en bachelor fra Bi) 5. år kr ,- (Gjelder eksterne søkere med en bachelor fra Bi) ForbeHold Handelshøyskolen Bi tar forbehold om endringer i studiemodellen, studieplaner, fagkombinasjoner og priser. studie - informasjon og studiereglement foreligger på Les mer på 6

7 Om BI Handelshøyskolen BI har internasjonalt anerkjente vitenskapelige miljøer innen - for sine kjerneområder. Dette gjør BI i stand til å levere forskningsbasert kunnskap, som kombinert med god pedagogikk gir grunn lag for kunnskapsrike og handlekraftige kandidater. Forskningsbasert hva betyr det for deg? Handelshøyskolen Bis faglige stab høster internasjonal anerkjennelse for sin forsk ning, spesielt innenfor satsnings - områder som finans, markedsføring, sam funns økonomi og strategi. instituttene for henholdsvis markedsføring og finans er begge blitt vurdert som et av de ti beste innenfor sitt område i Europa når det gjelder publisering i ledende akademiske tidsskri er. For deg som siviløkonom - student betyr dette at du får jobbe tett med professorer som er blant de beste innen sine fagfelt. Fagmiljøet på Bi vil gi deg mulig heten til å bli en ekspert innenfor de fag retningene som tilbys. Fokus på næringsliv Handelshøyskolen Bi har tett tilknytning til, og samarbeid med, både privat og offentlig sektor. På våre studier vil du møte forelesere som arbeider i nærings livet, og som dermed kobler teori og praksis. Bis lokalisering i oslo gjør også at man har enklere tilgang til næringslivs - kompetanse. mange av de ledende næringslivsaktørene har sitt hoved sete nettopp her. Studentliv - Karriere - Alumni Studietiden er en viktig periode i livet ditt. Du bør gjøre det beste ut av den. Engasjementet foregår ikke bare i fore - les ninger og i forbindelse med fagene du studerer. studiemestringskurs, sosiale aktivi teter, møter med næringslivet og potensi elle arbeidsgivere er bare noe av det du vil møte utenfor studiene som siviløkonom student ved Bi. velferd velferdstjenestene du har tilgang til i studietiden, er tjenester som gjør det enklere å være student. De er tilpasset til student livet både i innhold og pris. De mest vanlige tjenestene er: Helsetjenester Rådgivningstjenester studentidrett studentbolig Les mer på bolig Boligsti elsen Nydalen (BsN) er drevet av Bi-studenter. De tilbyr studenthybler og leiligheter i Nydalen, kun et steinkast fra Bi i oslo. i tillegg kan studenter ved Bi i oslo søke bolig gjennom sio. sio har student - boliger over hele oslo, og de nærmeste leilighetene ligger på Bjølsen, like ved Bi i oslo. Les mer på og idrett På Bi i oslo driver sio Nydalen Athletica et 2,500m2 treningsstudio med gode priser for studenter. For et lite tillegg får du også tilgang til de andre sio-fasilitetene, som for eksempel Domus Athletica ved Universitetet i oslo. i sbio, student - foreningen ved Bi, har studentene en egen idrettsforening som heter Bi Athletics. De inviterer til fotball, dykking, klatring og mye mer. les mer på og Sbio StudentForeningen sbio er et samlingspunkt for alle studentene ved Bi i oslo. studentforeningen består av studenter som jobber for at du som student skal få et best mulig faglig og sosialt tilbud ved siden av studiene. Her vil du treffe både nye venner og frem - tidige kolleger. Les mer på bi karriereservice veien mot din fremtidige karriere handler om mer enn forelesninger og eksamen. som siviløkonomstudent ved Handelshøy - skolen Bi har du tilgang til et eget karriere - senter og karrieredager. Bi har også karriere - kurs integrert i studiene. Bi karriereservice er et eget karriere - senter med karriereveiledere som har som mål å gjøre Bi-studentene til bevisste og bedre jobbsøkere slik at så mange som mulig raskt oppnår gode og relevante jobber etter endt studium. De har derfor 7 et bredt tilbud til deg som Bi student. Tilbudet består av Drop-in tjeneste for hjelp og tips, Cv og søknad skriving eller intervjuforberedelser. i tillegg tilbys en rekke kurs slik at du som student skal få nyttige jobb- og karrieretips. Les mer på karriereportal karriereportalen har stillinger som passer for nyutdannede, så vel som deltids- og sommerjobber. Portalen funger også som en møteplass for studenter og bedri er ved at begge parter kan profilere seg mot hverandre. En rekke bedri er er på jakt etter unge talenter og karriereportalen er en nyttig plattform for bedri er som søker ansatte, og for studenter på jakt etter jobb. bi alumni ditt livslange nettverk Bi Alumni er et ressurssenter for nett - verksbygging, faglig oppdatering, karriere utvikling og livslang læring for uteksaminerte Bi studenter. Her finner du dine tidligere studievenner og kan opprett - holde nettverket ditt fra studietiden. Du får også invitasjoner til å delta på faglige og sosiale arrangementer. Les mer på 95 % var i jobb innen ½ år etter fullførte studier

8 EFMD Telefon

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14

EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14 EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14 TYNGDEN DU TRENGER handelshøyskolen BI samarbeider tett med næringslivet for å kunne tilby studentene en næringslivs - orientert utdanning som holder høy faglig standard.

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta en master på BI? Du vil bli ettertraktet i næringslivet Nyutdannede masterkandidater får en faglig tung og anerkjent

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

MASTER MASTER OF SCIENCE

MASTER MASTER OF SCIENCE MASTER MASTER OF SCIENCE Veiledning 2009 master@bi.no / msc@bi.no www.bi.no/mcs Versjon pr 02.02.2009 TIL: Studieveiledere, studieledere, Call-senter og PR-team FRA: Studieadministrasjonen Master og Programområdet

Detaljer

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Foto: Nicolas Tourrence JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Side 3 Oppdag dine muligheter Side 4 Hvor begynner jeg? BEVISSTGJØRING Side 6 Hvor leter jeg? ORIENTERING Side 8 Lag

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI SØKNAD til Nokut om AKKREDITERING som VITENSKAPELIG HØYSKOLE fra Handelshøyskolen BI Oslo 30. juni 2007 3 INNHOLD 1 INNLEDNING... 6 1.1 Oversikt 1.2 BI: Seks studiesteder én handelshøyskole 1.3 BIs fagområder

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

NÆRINGSLIVS- MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger

NÆRINGSLIVS- MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger MastØk og ØSF inviterer til NÆRINGSLIVS- Design: Ingrid Tvedt-Gundersen MESSEN 2013 Universitetet i Stavanger Tjodhallen 15. januar Næringslivet møter studentene. Mange spennende bedrifter på stand, konkurranser

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Jobbsøking fra studier til jobb

Jobbsøking fra studier til jobb Jobbsøking fra studier til jobb BI KarrIereservIce Oppdag dine muligheter Jobbsøking er ingen eksakt vitenskap, men vi har samlet våre aller viktigste erfaringer og råd i denne brosjyren. BI Karriereservice

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg

Detaljer

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter Høgskolen i Sør-Trøndelag Telefon: +47 73 55 99 50 Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Telefax: +47 73 55 99 51 STUDIEKALENDER 2012/2013 Uke 32 Utsatt eksamen starter 15.08.12 Studiestart bachelor 1. studieår

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM FOR STUDIET Program for studiet 2008-2010 Dato Dag Sted Tema Strategiske lønnsomhetsanalyser

Detaljer