Årsmøte Mental Helse Telemark Likeverd - Åpenhet - Respekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Mental Helse Telemark Likeverd - Åpenhet - Respekt"

Transkript

1 2014 Årsmøte Mental Helse Telemark Likeverd - Åpenhet - Respekt Bryggeparken Hotell, Skien

2 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Konstituering Valg av møteleder, sekretær, 2 protokollunderskrivere og 3 personer til tellekorps. 4. Årsberetning 5. Regnskap 6. Innkomne forslag 7. Handlingsplan 8. Budsjett 9. Valg 1

3 Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring jobber organisasjonene for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer. Mental Helses visjon er: Alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Årsberetningen gjelder for perioden dersom det ikke står noe annet. 1 Medlemstall Det er pr : 363 medlemmer tilsluttet Mental Helse Telemark. I 2012 var det 22 nyinnmeldte og i 2013 var det 57 nyinnmeldte. 1.1 Medlemsverving Fylkesstyret hadde stand på Dyrsku n i Seljord for å synliggjøre Mental Helse og verve nye medlemmer. Det ble der vervet 10 nye medlemmer. Resten av medlemsvervingen er det lokallaget som har stått for. 2 Styrer og utvalg 2.1 Styret har bestått av: Funksjon: Navn: Sted: På valg: Leder: Ellen Dahl Finnestad MH Midt-Telemark 2015 Nestleder/Infokontakt: Hans Kristian Solvik MH Skien 2014 Sekretær: Monika N. Landsverk MH Midt-Telemark 2014 Kasserer: Tore Rell MH Nome 2014 Studieleder: Lene Kristin Nordhus MH Nome 2015 Styremedlem: Ana Lopez Taylor MH Bamble 2014 Styremedlem: Hans Ødegård MH Bamble 2014 Styremedlem: Jill Arild MH Nome 2014 Styremedlem: Astrid Sersland Eriksen MH Nome 2014 Varamedlem: Runi Grønli MH Porsgrunn 2014 Varamedlem: Tom Haugen MH Bamble

4 2.1.1 Arbeidsutvalget for Landsmøtesaker Ellen Dahl Finnestad Hans Kristian Solvik Monika Landsverk Lene Nordhus Hans Ødegård Permisjoner etc. Jill Arild har hatt permisjon fra mai 2013 t.o.m januar 2014 pga. helsemessige årsaker Monika Landsverk trakk seg fra styret februar 2014 av helsemessige årsaker. Astrid Sersland Eriksen har møtt på ett styremøte. 2.2 Valgkomiteen har bestått av: Funksjon: Navn: Sted: På valg: Medlem: Inger Kjendsheim MH Drangedal 2014 Medlem: Astri Klonteig MH Rjukan 2014 Medlem: Elisabeth Hinrichsen MH Porsgrunn 2014 Varamedlem Unni Sanderhoff MH Skien 2014 Inger Kjendsheim trakk seg fra valgkomiteen 3 Beretning fra styret På tross av permisjoner og sykemeldinger har det allikevel vært god kontinuitet i styret. For øvrig har det vært stabilt frammøte i perioden. Det har vært et krevende år for leder. Det har vært mye jobbing mot lokallag som har vært i faresonen for å bli lagt ned, og bistand til lokallag som skal starte opp igjen. Det gjenstår fortsatt en del arbeid i forhold til noen lokallag. Handlingsplanen har vært et viktig styringsverktøy for å ha kontroll på de målene vi har sagt vi skal jobbe med. Det har hjulpet oss å holde kursen på de oppgavene vi er satt til å løse. Vi har arbeidet målrettet mot lokallag, mot kommuner, sykehus, DPS er. Andre brukerorganisasjoner og media har også vært viktig for å bli en tydelig samfunnsaktør. Dette for å bli tatt på alvor av dem vi samarbeider med. Vi har vært opptatt av å kvalitetssikre lokallagsstyrene slik at disse også kan gjøre en god jobb til det beste for medlemmene. Det har vært krevende å starte opp nye lokallag og det er viktig å finne personer som kan og vil bruke tid og krefter på å få til et fungerende lag. 3.1 Styremøter Det har vært 11 styremøter i denne perioden og 1 ekstraordinært styremøte. Pr. 15.mars er det tatt opp 161 saker. 3

5 3.2 Arbeidsutvalg for Landsmøtesaker Det ble opprettet et arbeidsutvalg for å jobbe fram høringssvar til Vedtekter, Strategidokument og Samfunnspolitisk program. Disse skulle behandles på Landsmøtet. Arbeidsutvalget var samlet på Sagavoll Folkehøyskole Varighet 5 timer. 3.3 Lokallag Vi har lokallag i Drangedal, Nome, Skien, Porsgrunn og Bamble. Kragerø ble lagt ned i juni Det er i denne perioden jobbet tett mot lokallag, spesielt har fokuset vært på Porsgrunn og Fyresdal. Porsgrunn ble gjenstartet I Fyresdal er det 2 kontaktpersoner, og det jobbes med å gjenreise lokallaget. I Kviteseid / Seljord er det interessenter for å starte ett lokallag. Notodden, Nissedal og Rjukan er ikke aktive. Fylkesstyret har oppfordret lokallagene til å trekke veksler på hverandre for å øke motivasjonen og evt. gå sammen om arrangementer. Dette vil også gi en synergieffekt i at lokallagene lettere kan inspirere og lære av hverandre. Fylkesleder og andre i styret har for øvrig deltatt på lokallagenes arrangementer, og fylkesstyret har også bidratt med økonomisk støtte til enkelt arrangementer. Bamble og Nome fikk støtte til Gjestebud. Alle lokallag har blitt besøkt i perioden, og enkelte lag har også trengt noe mer bistand. Alle har hatt besøk av fylkesleder/andre i styret og regionssekretær på årsmøtene. Det er fortsatt stor etterspørsel om kurs og opplæring i lokallagene. 3.4 Etikk og omdømme Fylkesstyret har utarbeidet en etikkplakat som vi har jobbet med å implementere i eget styre. Etikkplakaten ble vedtatt på forrige årsmøte. Denne er også gjort kjent i lokallagene. Det blir satt av tid på hvert styremøte til aktiv bruk av refleksjonskortene. Erfaringsmessig har det vist seg at dette er et område det er nødvendig å bruke tid på i hele organisasjonen. 3.5 Landsmøtet i Tromsø Styret hadde utarbeidet forslag til endring i Vedtektene. Telemarksbenken var aktive og godt forberedte delegater. 3.6 Regionssekretær Regionssekretær Aileen Bjørnstad deltar på styremøtene våre, og er også til stede på årsmøtene i lokallagene. Hun er en viktig igangsetter av kurs og opplæring. I tillegg har hun aktivt bidratt i arbeidet mot lokallagene. Hun er en viktig ressurs og samarbeidspartner for oss. 4

6 4 Regionsamarbeid Samarbeidet mellom Telelmark, Aust- og Vest-Agder er viktig for å få til en felles stemme overfor Helse Sør-Øst. Det gir også mulighet for felles kurs og samlinger som kan bidra til inspirasjon for hverandre på tvers av fylkene. Regionrådet består av leder og nestleder i de tre fylkeslagene i tillegg til regionssekretæren. Møtene er tenkt å alterneres mellom fylkesstyrene. Det er avholdt 2 møter i perioden. Skolering i studiearbeid FUNKIS (Funksjonshemmedes studieforbund) Studiearbeid vil si informasjon, opplæring innen ulike felt og meningsutveksling mellom mennesker på et gitt tema. Mental Helse er medlem av Funkis. Studietiltak gjennom funkis reguleres av Lov om Voksenopplæring. Gjennom å registrere studietiltak gjennom FS får lagene tilskudd til aktiviteter, og MH som organisasjon vil bli tilført større andel av studiemidler totalt sett. 4.1 Kurs, samlinger, konferanser etc. I følge Handlingsplanen skal Mental Helse prioritere opplæring og kompetanseheving i egen organisasjon, fordi trygge og kompetente tillitsvalgte og medlemmer vil være med på styrke vår posisjon som en tydelig samfunnsaktør. Vi har hatt 5 kurs i perioden. 4.2 Studietimer Det er registrert 45 studietimer i perioden 4.3 Lokallagssamling / julebord Det har i perioden vært arrangert 2 lokallagssamlinger i perioden Årsmøte og lokallagssamling på Morgedal Hotell Etter årsmøtet og påfølgende dag var det lokallagssamling med energisk påfyll av Lucky Linda. Temaet for samlingen var: «Energi, kreativitet og litt galskap», - se mulighetene hos deg selv og der du er! Denne dagen var satt av til å gi medlemmene i lokallagene påfyll i form av motivasjon og inspirasjon i eget liv og til de oppgavene som skal gjøres ute i lokallagene. Målet var at etter endt dag, skulle alle være klar til å starte opp en ny aktivitet lokalt. Det å tørre å utfordre seg selv, ikke alltid være redd for å mislykkes, tenke nytt i stedet for begrensninger, gjøre mer av det vi er gode på, le og ha det moro, aleine og sammen med andre, ikke ta seg selv så alvorlig, gjøre plass til litt mer galskap i livet - var hovedingredienser i budskapet til Lucky Linda! 5

7 Styreseminar Dalen Hotell Styret var samlet for å jobbe med «Styret som team». Dette var en forberedelse til høstens arbeid. Det ble jobbet med ulike temaer som avklaring i forhold til roller, nettverksbygging og lokallagsarbeid Regional samling med Aust-Agder og Telemark i Arendal med påfølgende julebord. Dette var andre gangen det ble arrangert en regional samling. Tilbakemeldingene på dette er veldig bra, og det var motiverende å bli kjent med nye mennesker på tvers av fylkesgrensene. Tema for den første dagen var: - «Hvilke forventninger har vi til hverandre i lokal- og fylkeslag» v/hans Ødegård og Sigrun Horrisland - Råd og tips til hjemmesider og sosiale medier v/ Carl Otto Tønnesen og Stig Tørring - Brukermedvirkning / Brukerforum Brukerforum er tenkt som en arena der brukermedvirkere har et forum å diskutere den jobben som blir gjort. Vi ser på dette som en kvalitetssikring i forhold til å sitte som brukermedvirker. Julebuffé Den andre dagen hadde vi besøk av fylkesleder i MH Sør-Vest, Linda Merethe Øye som snakket engasjerende om «Stigmatisering i samfunnet generelt, og egenstigmatisering» Det var lagt opp til både foredrag og gruppearbeid. 14 medlemmer deltok fra Telemark og det var 40 medlemmer totalt fra alle tre fylkene Regionsamling i Drammen Regionsamling er en samling av ledere og nestledere i Helse-Sør Øst regionen. Leder og nestleder var på regionsamlingen. Temaet var Folkehelserapporten og «Hvordan kan Mental Helse bruke rapporten» v/ Arne Johansen Ellers ble samlingen brukt til å jobbe med vedtektene som en forberedelse til Landsmøtet Organisasjonskurs Organisasjonskurs for Bamble. Porsgrunn og Skien. 12 personer deltok. Temaet for kurset var: - Oppbygning av organisasjonen - Vedtekter og program - Styrets generelle ansvar/ulike funksjoner - Styret som team/hovedelementene i teamarbeid - Kommunikasjon - Etikk og omdømme/etiske retningslinjer/etiske refleksjonskort - Politisk påvirkningsarbeid v /Hedda Foss Five, ordfører i Skien: 6

8 Mange politiske vedtak fattes på lokalt nivå, enten i fylket eller kommunen. Den enkleste måten å bli kjent med lokalpolitikken på, er ved å ta en kikk på sakspapirene til kommune- og fylkesstyremøter. Dersom lokallaget/organisasjonen ønsker å være aktive i lokalpolitikken, kan det være lurt å invitere en lokalpolitiker for å lære mer om de politiske prosessene. Viktig å finne politikere som fronter organisasjonens sak. En kan bruke media eller selv foreslå nye saker for politikerne Kurs i «Ta i bruk hjemmesidene til laget og nå ut til flere» Hotell Norge, Lillesand Kursleder var Tony Pritchard Davies og Aileen Bjørnstad Kurset ble arrangert for lokallagsmedlemmer i Telemark, Aust- og Vest-Agder. I tillegg til bruken av hjemmesider var det litt om Facebook, sosiale medier og kort om mailsystemet og bruken av dette i lagene. Antall deltagere fra Telemark :1 5 Synliggjøring - hjemmesider - media - brosjyre 5.1 Synliggjøring Synliggjøring av Mental Helse i fylket gjøres gjennom hjemmesidene, eventuelt også Facebook. 5.2 Hjemmeside / Facebook Det gjenstår fortsatt litt arbeid for å ha tilfredsstillende oppdaterte hjemmesider. Det gjelder også Facebook. Noen lokallag er også på Facebook. De tre fylkene har gått sammen om å lage en konkurranse som premierer mest informative, oppdaterte og kreative hjemmeside i perioden 1. mars til 30. juni Hjemmesiden skal holdes innenfor profilen til Mental Helse. Premien til det lokallaget som vinner vil være et aktivitetstilskudd på kr 12000,-. Vi håper det kan inspirere og motivere lokallagene til mer aktiv og kreativ bruk av hjemmesidene. 5.3 Media Mental Helse Telemark v/fylkesleder har gjort en stor jobb i å fronte organisasjonens saker i media. Vi har langt på vei oppnådd målet om å være i media 10 ganger. Det har vært reportasjer og leserinnlegg i fylkes- og lokalaviser, flere innslag i Telemarksendinga. Aktuelle saker har vært: Sykehusstruktur, budsjettnedskjæringer, nedlegging av døgnsenger, feildiagnostisering, høytider og ensomhet, brukerstyrte plasser, økonomisk situasjon i Mental Helse o.l På intervjuet om «Millionkutt i psykiatrien» var sekretær Monika Landsverk med. 7

9 Ana, Monica og Ellen deltok på valgdebatten på Lie kultur- og aktivitetssenter den 6. juni 2013 og på sykehusdebatten på Bryggeparken den den 4. september Ana, Monica og Ellen deltok på valgdebatten på Lie kultur- og aktivitetssenter den 6. juni 2013 og på sykehusdebatten på Bryggeparken den den 4. september Synlighet! - Blir regnet med, en organisasjon som er verd å lytte til 5.4 Brosjyre Vi har ikke utarbeidet informasjonsbrosjyre. Vi har valgt å legge ut jevnlige Nyhetsbrev på hjemmesiden og oppfordrer også lokallagene til å legge det ut på sine sider. Det har så langt blitt sendt ut 3 Nyhetsbrev. 6 Økonomi 6.1 Status Kasserer har god kontroll på økonomien. Og som det fremgår av regnskapet har vi halvert underskuddet denne perioden. 6.2 Tilskudd Tilskudd fra Helse Sør-Øst for 2013 kr: ,- Tilskudd fra Fylkeskommunen for 2013 kr: ,- 6.3 Frie midler Grasrotandelen Skien, Porsgrunn, Drangedal og Bamble er tilknyttet Grasrotandelen. 7 Representasjon Ellen Dahl Finnestad sitter i/som: - Leder i Brukerråd på DPS Seljord/Notodden - Brukerrepresentant i fagutvalg, utvidet fagutvalg og brukerutvalg på DPS Seljord/Notodden - Brukerrepresentant i Hjartdal - Tverrfaglig prosjekt: Rask psykisk helsehjelp. Notodden kommune. - Prosjekt ASK: Alkohol somatikk kommunikasjon - Pårørendekurs 3 timer x 3 dager. Samarbeid med poliklinikk og LMS. - Medforskningsprosjekt på Sykehuset Telemark (sykemelding) - Foredrag - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Kontrollkommisjonen, vararepresentant - Styremedlem i Hjelpetelefonen (sentralt) - Kasserer/regnskapsfører for MH Porsgrunn Tore Rell 8

10 - Brukerrepresentant i Brukerforum ved Psykiatrisk klinikk ST: Ana Lopez Taylor og Monika Landsverk - Brukerrepresentant for barn og pårørende psykisk syke, Sykehuset Porsgrunn/Skien: Jill Arild - Ana Lopez Taylor deltar i et pilotprosjekt for integrering av mennesker med flerkulturell bakgrunn i pasientorganisasjonenes arbeid. - Lene Nordhus representant for Frisklivssentralen på Notodden Det er positive tilbakemeldinger fra sykehus og DPS er, psykisk helsetjeneste i kommunene på den innsatsen vi gjør. Vi ser allikevel at det er behov for mer skolering i brukermedvirkning på systemnivå slik at vi kan ivareta rollen som brukerorganisasjon på best mulig måte. Vi benytter anledningen til å takke alle lokallagene, regionssekretæren vår og alle tillitsvalgte i Mental Helse Telemark for det flotte arbeidet dere har gjort dette året. Vi retter også en stor takk til Mental Helse sentralt og alle våre samarbeidspartnere. En lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin evne til å skape sin egen fremtid Peter M. Senge 9

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Strategidokument Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Forord Innholdsfortegnelse Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse L M s a k 3 Å R S B E R E T N I N G I n k l r e g n s k a p, r e v i s j o n s b e r e t n i n g o g k o n t r o l l u t v a l g e t s b e r e t n i n g 2 0 1 1 2 0 1 2 Landsforeningen for Pårørende innen

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Medlemstall. Årsmøtet og styret

ÅRSMELDING 2007. Medlemstall. Årsmøtet og styret ÅRSMELDING 2007 Årsmeldinga prydes av en flott bildemontasje med "Fotominner 2007". Denne forsida legges ikke ut her på nettsida. Forord Mental Helse Sortland er en bruker- og interesseorganisasjon innen

Detaljer

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014 Møtebok endelig versjon (pr. 7. feb 2014) Inneholder: Møtebok Innkalling Program ÅM-sak 1 Årsmelding 2013 ÅM-sak 2 Regnskap 2013

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer