Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt"

Transkript

1 Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2015

2 Agenda Oppdaterte anslag for inneværende år Kommuneopplegget for 2015 Satsinger/enkeltsaker å merkes seg Nærmere om rammetilskuddet 2015 (ekskl. IU) Oppdatert prognosemodell fra KS

3 Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 Anslag på frie Anslag på vekst frie innt inntekter i kr % Nissedal , Bø , Notodden , Bamble , Skien , Porsgrunn , Vinje , Kviteseid , Kragerø , Sauherad , Siljan , Tinn , Tokke , Seljord , Hjartdal , Fyresdal , Nome , Drangedal ,2 Fordeles gjennom året Telemark ,3 Hele landet ,8 *Reell endring i % uttrykkes ved å trekke 3,0 % fra nominell endring. Et deflator-(anslag) på 3,0 % kan dekomponeres på en årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp på om lag 2,5 % (der lønn vektes med 2/3). 3

4 Anslag for vekst i frie inntekter og endring på kostnadsnøkkelen 2015 Anslag på frie inntekter i 2015 Anslag på vekst frie innt % Nissedal , Bø , Notodden , Bamble , Skien , Porsgrunn , Vinje , Kviteseid , Kragerø , Sauherad , Siljan , Tinn , Tokke , Seljord , Hjartdal , Fyresdal , Nome , Drangedal ,2 Indeks for samlet utgiftsbehov 2015 Endr Nissedal 1,2656 2,8 % Notodden 1,0787 1,9 % Bø 1,0492 1,3 % Vinje 1,1098 0,8 % Bamble 0,9750 0,8 % Nome 1,0810 0,8 % Siljan 1,0742 0,5 % Kviteseid 1,1717 0,4 % Kragerø 1,0216 0,4 % Hjartdal 1,2599 0,2 % Sauherad 1,0678 0,1 % Porsgrunn 0,9737-0,3% Drangedal 1,1634-0,3% Seljord 1,1344-0,3% Tinn 1,0929-0,4% Skien 0,9819-0,5% Tokke 1,1561-0,6% Fyresdal 1,3006-0,6% Telemark 1,0247 0,1 % 4

5 Oppdaterte anslag for 2014 Fra RNB 14: Redusert skatteanslag: -1,2 mrd. kr; herav ca. 1 mrd. (= 974 mill.) på kommunene) Deflator nedjustert fra 3,1 pst til 3,0 pst. hvorav anslaget for årslønnsveksten nedjustert fra 3,5 til 3,3 pst. TBUs nye beregninger av demografikostnadene for 2014 la til grunn en nedjustering av veksten med ½ mrd. I sum innebar dette en minimal endring i kommunenes samlede handlingsrom sammenlignet med anslagene i saldert budsjett for Fra statsbudsjett 15: Skatteanslaget nedjusteres med 0,9 mrd. kr (hvorav 0,75 på kommunene) siden RNB 2014, mens det varslede inntektsnivået for 2015 påvirkes ikke Anslag for årslønnsvekst og deflator som i RNB 14 (hhv. 3,3 og 3,0 %) 5

6 Effekten av nedjustert skatteinntektsanslag (med 750 mill) er anslått slik for Telemarkskommunene: Effekt I makro Telemark Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje -615 Det ligger her til grunn samme relative skatteendring for alle kommuner i Nedjusteringen påvirker ikke inntektsnivået i 2015, siden veksten regnes fra nivået i RNB

7 Skatteinngang ,5 Akkumulert skattevekst 2014, % 3 2 2,8 2,9 2,4 1,5 2,3 2,1 2,0 2,0 1 0 Skatteinngang 2014 %-vis endring 2014 Anslag NB ,72 % Anslag RNB ,96 % Anslag NB ,36 % 7

8 Skatteinngang 2014 (etter utgangen av september) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2014 (september) Skatt til primærkommunen (mill kr) %-vis endring I alt ,0 % 1 02 Akershus ,2 % 2 03 Oslo ,6 % 3 16 Sør-Trøndelag ,4 % 4 12 Hordaland ,4 % 5 11 Rogaland ,1 % 6 09 Aust-Agder ,1 % 7 14 Sogn og Fjordane ,0 % 8 01 Østfold ,9 % 9 05 Oppland ,5 % Troms ,5 % Møre og Romsdal ,4 % Vestfold ,2 % Vest-Agder ,1 % Nord-Trøndelag ,0 % Nordland ,0 % Telemark ,8 % Buskerud ,7 % Hedmark ,6 % Finnmark ,3 % Telemark:rangering av %-vis endring skatt 2014 (september) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) I alt ,0 % 08 Telemark 3025,1 0,8 % Tokke 61,0 11,7 % Nissedal 31,1 7,2 % Vinje 108,3 2,9 % Notodden 211,5 2,7 % Bamble 255,5 2,5 % Kviteseid 41,1 2,2 % Seljord 52,5 2,1 % Bø 90,6 2,0 % Drangedal 59,6 1,9 % Sauherad 69,5 0,7 % Skien 898,3 0,6 % Siljan 38,0 0,5 % Kragerø 167,8 0,3 % Tinn 145,8 0,1 % Porsgrunn 638,6-0,8% Hjartdal 30,9-1,6% Fyresdal 24,5-2,4% Nome 100,3-4,0% 8

9 Kommuneopplegget 2015 Realvekst i samlede inntekter for kommunesektoren på 6,2 mrd. kr Vekst i intervallet 4,5-5 mrd. kr ble varslet i kommunepropen Realvekst i frie inntekter på 4,4 mrd. kr, fordelt med 3,9 mrd. på kommunene og 0,5 mrd. kr på fylkeskommunene Vekst i intervallet 4,2-4,5 mrd. kr, fordelt med 3,75-4,25 mrd. på kommunene og 0,25-0,5 mrd. kr på fylkeskommunene, ble varslet i kommunepropen Realvekst i frie inntekter på 5,3 mrd. kr dersom det sammenlignes mot nåværende anslag på regnskap for 2014 Ut over veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økt bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel Deflator på 3,0 %, sammensatt av årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst på 2,5 % Kommunalt inntektsskattøre på 11,25 pst. (fra 11,40 pst) tilpasset en skatteandel på 40 %. Reduksjon av skattøren siden KMF avvikles og midler trekkes ut av rammetilskuddet, og at uføretrygd skal skattlegges som lønn (=økt skatt til stat og kommune). 9

10 Hva er realveksten i frie inntekter ment å dekke? Demografi Demografikostnadene er nå nedjustert til 2,5 mrd., hvorav 2,1 mrd. antas å måtte dekkes av frie inntekter. I RNB og kommunepropen var tilsvarende anslag hhv. 3,1 og 2,7 mrd. kr (=minus 0,6 mrd). Reduksjonen skyldes i all hovedsak at det tidligere var forventet en vekst i antall barn i barnehagealder. Nye oppdaterte framskrivninger anslår en nedgang. Pensjon Departementet har anslått økte pensjonskostnader til opp mot 0,5 mrd. kr i 2015 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, rus og psykisk helse + fleksibelt barnehageopptak 200 mill. kr er begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten (og jordmortjenesten). Videre er 200 mill. kr av veksten begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 100 mill. kr av veksten er begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak. Styrking av tjenestetilbudet 10

11 Hva er realveksten i frie inntekter ment å dekke? Realvekst frie inntekter 3,9 mrd. Demografi 2,1 Pensjon 0,5 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 0,2 Rus og psykisk helse 0,2 Fleksibelt barnehageopptak 0,1 Sum 3,1 Styrking av tjenestetilbudet 0,8 11

12 Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgavekorr. frie innt Vekst (i 1000 kr) Vekst (i prosent) 0805 Porsgrunn , Skien , Notodden , Siljan , Bamble , Kragerø , Drangedal , Nome , Bø , Sauherad , Tinn , Hjartdal , Seljord , Kviteseid , Nissedal , Fyresdal , Tokke , Vinje ,1 Fordeles gjennom året Telemark ,3 Hele landet ,8

13 Dokumentasjon av overgangen mellom «vanlige, ukorrigerte» frie inntekter og oppgavekorrigerte inntekter 2014 Anslag på oppgavekorr. frie innt Anslag på «ukorrigerte» frie innt Samlet justering Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Hele landet I 2015 vil det som tidligere år gjøres en rekke korrigeringer i rammetilskuddet for endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivå, regelendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd mv. Oppgavekorrigerte frie inntekter «konstrueres» for å gjøre årets tall mest mulig sammenlignbare med 2015-tallene. 13

14 Korreksjonssaker 2015 (holdes utenom i beregningen av realvekst) I makro (2014 kr) Samlet korreksjon Innlemming tilskudd til gjeldsrådg Økt likeverdig beh. av komm. og ikke-komm. bhg Valgfag ungdomstrinnet 10.trinn Økt kontantstøtte, helårsv. av uttrekk Reversering av innf. Kulturskoletilbud i skole/sfo, helårsv Reversering av ordn. med gratis frukt og grønt, helårsv Korr. for endr. antall elever i statl. og priv. skoler Red. egenandel for pers. på dobbeltrom i sykehjem, helårsv Styrket tilsyn med barn i foster-hjem, helårsv Økt egen-andel i statl. Barnevernsinstit., helårsv Finan. kurs v. Ål folkehøskole og kurssenter for døve, helårsv Tuberkuloseforebyggende arbeid, helårsv Styrking av NAV-kontakt-senter Adopsjon, flytting av utredningsansvar fra komm. til Bufetat Endring av ansvar for produksjon og utsendelse av valgkort Reversert komm. medfin. Samh.-reformen Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp Brukerstyrt personlig assistanse Økt maksimalpris barnehage, 2015-virkning Økte midler ifm uttrekk kontantstøtte, helårsv Moderasjonsordning i barnehagen, 2015-virkning

15 Helse og omsorg Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Tilsagnsramme til nye heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i Den maksimale anleggskostnaden per enhet økes Dagtilbud til demente 130 mill. kr i økt bevilgning, som skal legge til rette for nye dagaktivitetsplasser i 2015 for hjemmeboende personer med demens Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Retten for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse, innføres fra mill. kr legges inn i rammetilskuddet Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Tilbudet skal bygges videre ut i 2015, og totalt vil her gis et tilskudd på vel 300 mill. kr. Rammetilskuddet reduseres med 89 mill. kr for å unngå dobbeltfinansiering ved oppbygging av tilbudet om øyeblikkelig hjelp (83 mill i 2013, 86 mill i 2014). Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles Som varslet i kommunepropen i vår skal uttrekket fra kommunerammen baseres på beste anslag for faktiske KMF-utgifter i 2015, dvs. utgiftsnivået kommunene ville hatt til oppgaven ved uendret ansvar. Kommunerammen reduseres derfor med om lag 5,7 mrd. kr i Midlene til utskrivningsklare pasienter (ca. 600 mill kr) fordeles etter delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg fom I 2014 er betalingssatsen kr. Satsen for 2015 prisjusteres til kr. 15

16 Illustrasjon av uttrekket for kommunal medfinansiering (2015-kr) Uttrekk kommunal medfinansiering (1000 kr) Uttrekk forventet innsparing øyeblikkelig hjelp 2015 (1000 kr) Sum uttrekk kommunal medfinansiering (1000 kroner) Delkostnadsindeks Kommune samhandling LANDET 1, PORSGRUNN 1, SKIEN 1, NOTODDEN 1, SILJAN 1, BAMBLE 1, KRAGERØ 1, DRANGEDAL 1, NOME 1, BØ 1, SAUHERAD 1, TINN 1, HJARTDAL 1, SELJORD 1, KVITESEID 1, NISSEDAL 1, FYRESDAL 1, TOKKE 1, VINJE 1,

17 Tilskudd ressurskrevende tjenester Regjeringen foreslår en mindre innstramming i ordningen. Innslagspunktet økes med til kr. Økningen er kr utover hva en ordinær regulering med lønnsveksten ville utgjort. Isolert sett innebærer dette grepet at statens utgifter reduseres med 220 mill. kr. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. PU-verdi 2014: kr Kommunene skal som kjent inntektsføre refusjonen det året utgiftene oppstår, slik at effekten av den noe høyere reguleringen av innslagspunktet får effekt i inneværende års kommuneregnskap. Ved budsjettering av tilskuddet i kommunebudsjettet for 2015 bør en ta høyde for et innslagspunkt på minimum kr (=+3,3 %). PU-verdi 2015: kr. 17

18 Barnehage og skole Mer kunnskap i skole og barnehage 144 mill. kr til styrket satsing på videreutdanning for lærere. Styrkingen skal gi rom for en økning på nye studieplasser til videreutdanning Kompetanseheving for barnehageansatte. Økning av bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kr Bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen Betalingen for en heltidsplass skal maksimalt utgjøre 7 pst. av en families samlede person- og kapitalinntekt. Innføres fra Kompensasjon på 111,6 mill. kr i rammetilskuddet for Maksimal foreldrebetaling øker til kr/mnd. fra 1. januar 2015, tilsvarende en reell økning i måneden på 100 kroner. Rammetilskuddet reduseres med 312 mill. kr. Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg Innfasing av 3 mrd. kroner i

19 Rammetilskuddet 2015 (ekskl. IU) 19

20 Rammetilskudd 2015, ekskl. inntektsutjevn. Innb. tilskudd utgiftsutjevn. m.m. Distriktstilskudd Sør- Norge Småkommune tilskudd Sum rammetilskudd 2015 ekskl. inntektsutjevn. Skjønnsmidler 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Fordeles gjennom året Telemark

21 Distriktstilskudd Sør-Norge 2015 Tildelingen av tilskuddet tar utgangspunkt i distriktsindeksen, som er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. Kommuner med indeks 0-46, gjennomsnittlig skatteinntekt siste 3 år under 120 % av landsgjennomsnittet og som ikke mottar Nord-Norge-, Namdalstilskudd eller småkommunetilskudd. 397 mill foreslås fordelt gjennom dette tilskuddet i 2015 (en sats per kommune og en sats per innbygger). Satser 2015: Distriktsindeks Per kommune (1000 kr) Per innbygger (kr)

22 Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktstilskudd Sør- Norge Endring Distriktsindeks Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

23 Distriktsindeksen Distriktsindeksen er et mål som er satt sammen av indikatorer for geografi, demografi, arbeidsmarked og inntektsforhold, og gir et uttrykk for distriktsutfordringer i en kommune. Indeksen har verdi fra 0-100, og jo lavere verdi jo større distriktsutfordringer. Indikatorer og vekter 2013 Indikatorer Vekt Sentralitet 20 Befolkningstetthet 10 Reisetid (til Oslo) 10 Befolkningsutvikling siste 10 år 20 Eldreandel (67 år+) 5 Kvinneandel 5 Andel yrkesaktive 10 Vekst i sysselsetting siste 10 år 10 Inntekt (gj.snitt per skatteyter) 10 23

24 Distriktsindeks: Telemark Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår Reisetitetthvekst Bef- Bef- Syssel- Yrkes- NIBR Kvinne- Eldresettingsaktiv- Distrikts- 11 Oslo t 10 andel andel vekst10 andel Inntekt indeksen(ny) 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

25 Veksttilskudd 2015 Tilskudd til kommuner med høy befolkningsvekst. Fra 2015 blir tilskuddet gitt til kommuner som har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,6 % eller mer de siste 3 årene (skatteinntektsprosent under 140 % av landsgjennomsnittet siste 3 år). 393 mill kr foreslås fordelt gjennom dette tilskuddet i 2015 (61 mill i 2014). Satsen for 2015 er kr per nye innbygger utover vekstgrensen ( kr i 2014). 25

26 Grunnlag veksttilskudd: Telemark Befolkningsendring siste 3 år 2014 (2,29) 2015 (1,6) 0805 Porsgrunn 0,7 0, Skien 0,9 0, Notodden 0,3 0, Siljan 0,2-0, Bamble 0,1 0, Kragerø 0,3-0, Drangedal -0,2 0, Nome 0,5 0, Bø 1,2 1, Sauherad 0,8-0, Tinn -0,3-0, Hjartdal 0,5 0, Seljord -0,2 0, Kviteseid -0,2-0, Nissedal 0,6 1, Fyresdal -0,8-1, Tokke -0,8-0, Vinje 0,7 0,6 Telemark 0,2 0,1 Hele landet 1,3 1,3 26

27 Innbyggertilskudd, utgiftsutjevn. m.m. Innbyggertilskuddfør utjevn. Utgiftsutjevnende tilskudd/trek k Nto.virkn. Statl/priv skoler Saker med særskilt fordeling Inntektsgarantitilskudd (netto etter finansiering) Sum innbygger-tilskudd m.m. for Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

28 Kostnadsnøkkelen Indeks for samlet utgiftsbehov Endr Nissedal 1,2656 1,2380 2,8 % Notodden 1,0787 1,0599 1,9 % Bø 1,0492 1,0357 1,3 % Vinje 1,1098 1,1016 0,8 % Bamble 0,9750 0,9672 0,8 % Nome 1,0810 1,0735 0,8 % Siljan 1,0742 1,0695 0,5 % Kviteseid 1,1717 1,1678 0,4 % Kragerø 1,0216 1,0180 0,4 % Hjartdal 1,2599 1,2583 0,2 % Sauherad 1,0678 1,0664 0,1 % Porsgrunn 0,9737 0,9769-0,3% Drangedal 1,1634 1,1668-0,3% Seljord 1,1344 1,1378-0,3% Tinn 1,0929 1,0965-0,4% Skien 0,9819 0,9864-0,5% Tokke 1,1561 1,1616-0,6% Fyresdal 1,3006 1,3062-0,6% Telemark 1,0247 1,0239 0,1 % 28

29 Utgiftsutjevningen Endring utg. utjevnende tilskudd/trekk Endring statlige/private skoler Indeks for samlet utgiftsbehov 1000 kr 1000 kr Porsgrunn ,9737 0,9769-0,3% 0806 Skien ,9819 0,9864-0,5% 0807 Notodden ,0787 1,0599 1,9 % 0811 Siljan ,0742 1,0695 0,5 % 0814 Bamble ,9750 0,9672 0,8 % 0815 Kragerø ,0216 1,0180 0,4 % 0817 Drangedal ,1634 1,1668-0,3% 0819 Nome ,0810 1,0735 0,8 % 0821 Bø ,0492 1,0357 1,3 % 0822 Sauherad ,0678 1,0664 0,1 % 0826 Tinn ,0929 1,0965-0,4% 0827 Hjartdal ,2599 1,2583 0,2 % 0828 Seljord ,1344 1,1378-0,3% 0829 Kviteseid ,1717 1,1678 0,4 % 0830 Nissedal ,2656 1,2380 2,8 % 0831 Fyresdal ,3006 1,3062-0,6% 0833 Tokke ,1561 1,1616-0,6% 0834 Vinje ,1098 1,1016 0,8 % Telemark ,0247 1,0239 0,1 % 29

30 Kostnadsnøkkelen 2015 Nøkkelandel UB 2015 Endring/korreksjon kr % 1000 kr Administrasjon 0, ,3 % 0 Grunnskole 0, ,6 % Pleie og omsorg 0, ,3 % Sosialhjelp 0, ,0 % Barnevern 0, ,2 % Helse 0, ,2 % Barnehage 0, ,1 % Samhandling 0, ,6% Sum 1, ,0 % Når KMF avvikles fra avvikles også kostnadsnøkkelen for samhandling. Midlene til utskrivningsklare pasienter blir fra og med 2015 fordelt etter delkostnadsnøkkelen for PLO. I tillegg korrigeres sektorvektene til barnehage, grunnskole, barnevern, helse, pleie og omsorg og sosialhjelp på grunn av endringer i rammetilskuddet knyttet til disse sektorene. 30

31 Kostnadsnøkkelen 2015 dekomponert på sektornøkler Utgiftsutjevningen i IS Sektornøkkelene 2015 Grunnskole Pleie-og Sam- Kostnadsnøkkel Kostnads- Kriterium Adm Helse Barnevern Sosialhjelp omsorg Barnehage handling 2015 nøkkel 2014 Innbyggere 0-1 år 0,0212 0,0292 0,0380 0,0033 0,0056 0,0054 Innbyggere 2-5 år 0,0419 0,0576 0,0749 0,0065 0,7056 0,1255 0,1261 Innbyggere 6-15 år 0,1114 0,8987 0,1532 0,1992 0,0173 0,2904 0,2834 Innbyggere år 0,0762 0,1048 0,1363 0,0237 0,0118 0,0213 0,0205 Innbyggere år 0,4907 0,3659 0,1523 0,0761 0,0955 0,0921 Innbyggere 0-17 år 0,0819 0,0000 0,0021 Innbyggere år 0,2095 0,0000 0,0055 Innbyggere år 0,2615 0,0000 0,0068 Innbyggere år 0,0710 0,0530 0,1102 0,2341 0,0452 0,0494 Innbyggere år 0,0333 0,0248 0,1971 0,1707 0,0688 0,0702 Innbyggere 90 år og over 0,0060 0,0045 0,1383 0,0423 0,0460 0,0451 Basiskriteriet 0,1172 0,0184 0,0568 0,0120 0,0230 0,0223 Sone 0,0254 0,0478 0,0116 0,0132 0,0128 Nabo 0,0254 0,0478 0,0116 0,0132 0,0128 Landbrukskriteriet 0,0310 0,0030 0,0029 Innvandr 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0288 0,0084 0,0082 Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0032 0,0009 0,0009 Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0948 0,0046 0,0045 Dødlighetskriteriet 0,0546 0,1323 0,0456 0,0436 Barn 0-15 år med enslig forsørger 0,3590 0,0116 0,0112 Lavinntektskriteriet 0,1926 0,0062 0,0060 Uføre år 0,0924 0,0045 0,0044 Opphopningsindeks 0,2793 0,0135 0,0134 Urbanitetskriteriet 0,3575 0,0173 0,0171 Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,1397 0,0457 0,0437 Ikke-gifte over 67 år 0,1323 0,0433 0,0414 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,1802 0,0292 0,0295 Innbyggere med høyere utdanning 0,1142 0,0185 0,0187 SUM 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Sektorvekter: 9,67 % 29,04 % 4,25 % 3,24 % 4,84 % 32,74 % 16,21 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 31

32 Utslag på ulike delkostnadsnøkler 2015 Samlet nøkkel Adm Barnehage Grunnskole Pleie-og omsorg Helse Barnevern Sosialhjelp Samhandling PORSGRUNN 0,9737 0,8953 0,8594 0,9246 1,0888 0,9193 0,9462 1,1009 1,0584 SKIEN 0,9819 0,8907 0,9091 0,9372 1,0319 0,9172 1,0950 1,3226 1,0481 NOTODDEN 1,0787 0,9983 0,9075 0,9509 1,3342 0,9829 1,0109 0,9850 1,1540 SILJAN 1,0742 1,4916 0,8950 1,1860 0,9924 1,2490 0,9281 0,6690 1,0559 BAMBLE 0,9750 0,9656 0,8121 1,0418 0,9980 1,0407 1,0019 0,9124 1,0418 KRAGERØ 1,0216 0,9995 0,7400 0,9525 1,2449 1,0639 0,9293 0,9494 1,1377 DRANGEDAL 1,1634 1,2790 0,7558 1,1565 1,4066 1,2860 0,8848 0,7782 1,1600 NOME 1,0810 1,1308 0,8160 0,9985 1,3112 1,0378 0,9725 0,9262 1,1604 BØ 1,0492 1,1576 1,0132 0,9667 1,1393 1,0558 1,0437 0,8384 1,0495 SAUHERAD 1,0678 1,2727 0,7804 1,0328 1,2189 1,1277 0,9782 0,8238 1,1257 TINN 1,0929 1,1522 0,8364 0,9963 1,3526 1,0982 0,9342 0,7639 1,1853 HJARTDAL 1,2599 1,9174 0,7820 1,1258 1,5581 1,5106 0,6672 0,5296 1,2258 SELJORD 1,1344 1,4291 0,8952 1,0338 1,3480 1,2759 0,8179 0,6038 1,1658 KVITESEID 1,1717 1,5392 0,6806 1,0581 1,5156 1,3097 0,7455 0,6100 1,2062 NISSEDAL 1,2656 1,9389 0,9200 1,1495 1,4410 1,6151 0,7573 0,6355 1,1058 FYRESDAL 1,3006 2,1180 0,8032 1,3018 1,4085 1,6286 0,9600 0,5523 1,1231 TOKKE 1,1561 1,6170 0,8674 1,1055 1,3232 1,3852 0,6299 0,5359 1,1836 VINJE 1,1098 1,3631 0,8852 1,1074 1,2139 1,4081 0,8562 0,5841 1,

33 Endring ulike delkostnadsområder fra Samlet nøkkel Adm Barnehage Grunnskole Pleie-og omsorg Helse Barnevern Sosialhjelp Samhandling PORSGRUNN -0,3% 0,0 % -1,4% -0,3% 0,8 % -0,1% 1,0 % -3,6% 0,2 % SKIEN -0,5% 0,0 % -1,7% -0,9% 0,6 % 0,1 % 2,2 % -0,9% 0,1 % NOTODDEN 1,9 % 0,1 % 7,7 % 1,0 % -0,2% 0,2 % 2,6 % 5,5 % -0,7% SILJAN 0,5 % 1,7 % -7,3% 4,2 % 0,9 % 0,5 % -1,5% -3,2% 1,9 % BAMBLE 0,8 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 1,7 % 0,5 % 3,4 % 0,6 % 0,8 % KRAGERØ 0,4 % 0,3 % -3,8% 0,5 % 2,7 % 0,2 % -0,5% -1,2% 1,4 % DRANGEDAL -0,3% 0,6 % 0,0 % -3,3% -0,1% 0,3 % -0,7% 4,9 % -1,4% NOME 0,8 % 0,2 % 3,3 % 0,2 % 0,8 % 0,0 % -3,0% -2,4% 0,7 % BØ 1,3 % -0,2% 9,5 % -1,3% 0,5 % 0,2 % -0,2% -1,5% -0,9% SAUHERAD 0,1 % 0,9 % -0,9% -2,4% 5,1 % 0,3 % -6,2% -15,0% 2,1 % TINN -0,4% 0,5 % 4,0 % 0,4 % -3,5% -0,5% 0,2 % -2,4% -1,1% HJARTDAL 0,2 % 2,3 % 9,0 % -1,0% -5,9% 1,5 % -0,9% 0,1 % -0,7% SELJORD -0,3% 0,4 % 8,7 % -5,3% -2,0% -0,2% 5,6 % -0,1% -0,2% KVITESEID 0,4 % 1,0 % -1,5% 0,1 % 0,6 % -0,4% -0,9% -2,3% 0,6 % NISSEDAL 2,8 % -0,5% 3,2 % 4,9 % 2,8 % -0,9% -8,5% -8,8% -0,7% FYRESDAL -0,6% 4,0 % 3,3 % -5,2% -0,8% 1,4 % -15,7% -3,4% 0,5 % TOKKE -0,6% 2,1 % 4,4 % -1,2% -3,9% 1,3 % -3,2% -1,5% -1,0% VINJE 0,8 % 0,8 % 0,0 % -1,1% 2,5 % 1,6 % 1,4 % -2,1% 0,8 % 33

34 Tilskudd til saker med særskilt fordeling 2015 En del av innbyggertilskuddet blir holdt utenfor fordelingen etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet, og blir gitt en særskilt fordeling (tabell C). Helsestasjon- og skolehelsetjeneste + jordmortjeneste (200 mill): fordeles til kommunene basert på innbyggere i alderen 0-19 år, med et minstenivå på kr per kommune. Utdanning av deltidsbrannpersonell (36,9 mill): fordeles til kommunene (vertskommune) ut fra tallet på deltidsbrannpersonell i hver kommune. Uttrekk avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift (267 mill): 31 kommuner (hvorav 3 i Telemark) får avgiftslettelse, som blir trukket ut av rammetilskuddet i Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift er revidert som følge av nye retningslinjer for regionalstøtte. De nye retningslinjene gjelder fra 1. juli 2014 til 31. desember

35 Tilskudd til saker med særskilt fordeling 2015 Kommune Helsestasjon-og skolehelsetjeneste Utdanning av deltidsbrannpersonell Uttrekk avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift Sum saker med særskilt fordeling 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Hele landet

36 Skjønnsmidler 2015 Komp. for Basisramme uttrekk AGA Tapskomp. Samlede skjønnsmidler Porsgrunn Skien 0 Notodden Siljan 0 Bamble 0 Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal 0 Fyresdal 0 Tokke 0 Vinje 0 Tilbakeholdt Telemark Hele landet

37 Inntektsgarantiordningen (INGAR) 2015 (INGAR) sikrer kommunene mot brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Ordningen er utformet slik at ingen kommuner skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er mer enn 300 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Ordningen finansieres med et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner. Endringer i kostnadsnøklene, kriteriedata og regionalpolitiske tilskudd omfattes av inntektsgarantiordningen (INGAR), men ikke endringer knyttet til skatt, skjønnstilskudd, veksttilskudd eller saker med særskilt fordeling. Den korrigerte veksten på landsbasis fra er på kr per innbygger, dvs. en vekstgrense på 784 kr (= ). 37

38 INGAR 2015 Absolutt korr. vekst i rammetilskuddet Absolutt korr. vekst i ramme-tilskuddet Vekstgrense: 784 kr (= ) Inntekts-garantiordning 2015 INGAR inkludert finansiering INGAR inkludert finansiering (1000 kr) (kr pr innb) (kr pr innb) (kr pr innb) (1000 kr) 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

39 Integreringstilskudd 2015 Bosettingsår Satser 2011 Satser 2012 Satser 2013 Satser (foreløpig) 2014 Satser (endelig) 2014 Satser 2015 År 1 (enslige voksne) År 1 (andre voksne) År 1 (enslige mindreårige) År 1 (barn) År År År År Sum (enslige voksne) Sum (andre voksne) Sum (enslige mindreårige) Sum (barn) Regjeringen foreslår å øke integreringstilskuddet med 50 mill kr (=4 % nominelt). 39

40 Investeringskomp. reform 97 Årlig rente 1,8 1,8 1, Hele landet Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Post 69 Kompensasjon for investeringskostnader grunnskolereformen: Målet med tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for merutgifter til investeringer i skolebygg i forbindelse med skolestart for seksåringer. Den samlede investeringsrammen ble fastsatt til 5 182,9 mill. kroner. Ordningen med kompensasjon for investeringer i skolebygg vil gjelde fram til I juli kunne vi presentere treffsikre anslag for hva den enkelte kommune får i samlet rente- og avdragsrefusjon (investeringskompensasjon reform 97) for Vi la da til grunn en rentesats på 1,8 prosent (= den effektive renten på statskasseveksler 9 mnd. per tirsdag 1. juli + en margin på ½ %-poeng). I utmålingen av det som blir den faktiske refusjonen for 2015, har departementet brukt nettopp 1,8 prosent som rentesats. I 2014 var rentesatsen for ordningen 2,0 %. I tabellen er det også oppgitt anslag på refusjonen for kommende år og fram til ordningen opphører i basert på den samme rentesatsen som er brukt i beregningen av refusjonen for

41 Prognosemodellen fra KS Modellen foreligger som vanlig i to versjoner; versjon 0 er identisk med regjeringens anslag for frie inntekter i Grønt Hefte tabell 3-k, i versjon 1 er forutsetningene om skatt og folketall annerledes ved at det brukes snitt for kommunens skatteinntekter , samtidig som SSBs 4M-alternativ benyttes som anslag for folketall Vi kjører i utgangspunktet etter den siste versjonen. Vi kjører i utgangspunktet etter den siste versjonen. Denne modellen gir et mer treffsikkert anslag spesielt for kommuner med svak befolkningsutvikling og skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet. I makro legger vi inn en (moderat) realvekst i frie inntekter for årene , lik 1 % årlig (2,575 mrd. i makro fordelt %-vis likt med 1,325 på skatt og 1,250 på rammetilskudd). Sammenlignbar realvekst i opplegget er 1,5 %. Det er her riktig å sammenligne mot det såkalte RNB-nivået for 2014, ikke anslag på regnskap. 41

42 Eksempel: Versjon 0 NOME Inngang!A NOME 0819 (år 2015-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 4,9 3,3-8,7 1,3 1,1 1,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 2,3 1,78 4,25 0,98 0,97 0,96 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 3,9 2,7-3,7 1,2 1,0 1,0 42

43 Eksempel: Versjon 1 NOME Inngang!A NOME 0819 (år 2015-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 4,9 3,3-8,6 1,3 1,1 1,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 2,3 1,78 2,75 0,98 0,97 0,96 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 3,9 2,7-4,2 1,2 1,0 1,0 43

44 Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2015

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2015 Endringer i opplegget for inneværende år

Detaljer

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 Økte rammeoverføringer på 1,1 mrd kr (herav 0,9 mrd kr til kommunene)

Detaljer

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 v/børre Stolp Disposisjon Innledning Økte frie inntektene i

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold - Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert

Detaljer

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 08.10.2014 2014/3063-12 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 03.11.2015 20151802-01 150 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen 2015, Oslo 28.

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2015

1 Kommuneøkonomien i 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 06.10.2015 2015/953-6 330 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2015: Statsbudsjettet 2016 og det

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Robert Isaksen e-post: fmnoris@fylkesmannen.no Tlf: 75531612 Vår ref: 2013/7200 Deres ref: Vår dato: 13.10.2013 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet for 2014 Fylkesmannen

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Byråd for finans, konkurranse og omstilling v/ Liv Røssland Fra: Kommunaldirektør for finans, konkurranse og

Detaljer

Prognosemodellen i detalj oppbygging og virkemåte. Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Prognosemodellen i detalj oppbygging og virkemåte. Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS Prognosemodellen i detalj oppbygging og virkemåte Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS Oppdatert modell kommer vår/høst tilknyttet Komprp og statsbudsjettet Tall for økonomiplanperioden 2012 2015 «regneregler

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni

Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni Oljepris og renter har vært på historiske unntaksnivåer Oljeinvesteringene faller men blir da lavere BNP-vekst bare forbigående?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

RNB 2015 Kommuneproposisjonen 2016 Kommentarer fra KS

RNB 2015 Kommuneproposisjonen 2016 Kommentarer fra KS RNB 2015 Kommuneproposisjonen 2016 Kommentarer fra KS Børre Stolp, KS Telemark og fylkesmannen i Telemark kommuneproposisjonskonferanse, Bø, 19.mai 2015 Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Rune Bye KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert arbeidskraft Lønnsutgifter

Detaljer

Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene 14. januar 2016 Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring forslag til nytt inntektssystem. Høringsfristen er satt til 1. mars. Departementet

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vest-Agder

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vest-Agder Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Vest-Agder Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2010

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2010 7ZgZ\c^c\hiZ`c^h`Yd`jbZciVh_dci^aEgde#&H'%%. '%&% Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2 Grønt hefte Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. S (29 2) Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016 1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av K2 Moss & Rygge 2. Februar 2016 Tema for dagen Hva skal barnet hete? Kommunikasjonsplan Økonomi (forutsetninger) Visjoner/hovedmålsettinger

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/11098-3273/2016 Arkiv: 103 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Inntektssystemet med prognosemodellen Gjennomgang av IS for kommunene med eksempler og bruk av KS prognosemodell - hva skjer fremover med skatt og IS

Inntektssystemet med prognosemodellen Gjennomgang av IS for kommunene med eksempler og bruk av KS prognosemodell - hva skjer fremover med skatt og IS Inntektssystemet med prognosemodellen Gjennomgang av IS for kommunene med eksempler og bruk av KS prognosemodell - hva skjer fremover med skatt og IS Børre Stolp Innledning Disposisjon Kort om finansiering

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2009

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2009 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008-2009) Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2009 Grønt hefte Innhold Side Forord 1 Innledning 3 Tabeller for fylkeskommunene Tabell 1-fk

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjettet onsdag 7. oktober. Statsbudsjettet

Detaljer

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Foto: Eskild Haugum Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Vårkonferansen 2016 Frode Rabben og Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben 2 Befolkningsutviklingen i 2015 1,07

Detaljer

Nytt inntektssystem. Rune Bye Spydeberg, 6. januar

Nytt inntektssystem. Rune Bye Spydeberg, 6. januar Nytt inntektssystem Rune Bye Spydeberg, 6. januar Nytt inntektssystem fra 2017 2 Målet for inntektssystemet Bidra til at kommuner/fylkeskommuner blir satt i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud

Detaljer

Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune

Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Sauherad kommune Arkiv: FE - 103 Saksmappe: 16/500 -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Kommunesammenslåing. Illustrasjon på beregning av inndelingstilskudd

Kommunesammenslåing. Illustrasjon på beregning av inndelingstilskudd Kommunesammenslåing Illustrasjon på beregning av inndelingstilskudd Forutsetninger for illustrasjonen Regionalpolitiske tilskudd er videreført slik de er i dag Den nye kommunens distriktsindekser beregnet

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

HOVEDTEMA 1 : TJENESTEPRODUKSJON

HOVEDTEMA 1 : TJENESTEPRODUKSJON 2 HOVEDTEMA 1 : TJENESTEPRODUKSJON PLEIE OG OMSORG Ressurskrevende brukere Kommunene har i mange år hatt ansvaret for ulike brukergrupper med kostnadskrevende enkeltbrukere. Økonomisk kompensasjon har

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

EKSEMPEL PÅ BEREGNING AV RAMMETILSKUDD

EKSEMPEL PÅ BEREGNING AV RAMMETILSKUDD EKSEMPEL PÅ BEREGNING AV RAMMETILSKUDD I det følgende vises beregningen av rammetilskuddet for Trondheim kommune (kommunenummer 1601). Vi gjør oppmerksom på at eventuelle avvik mellom tall i tabellene

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing

Detaljer

Inntektssystemet hva skjer hvis?

Inntektssystemet hva skjer hvis? Rune Bye fagsjef KS Inntektssystemet hva skjer hvis? Teoretisk overordnet innføring i systemet. Hva kan skje i 2017? Simulering Hvordan bruker kommunene penger Kostra godt nok til sammenligning? Ny modell

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 17 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/98 Klageadgang: FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkiv: SARK 12-15/103 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 - SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 - SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/142-2 2182/15 12.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS

Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger 2 Økt AKU-ledighet, men klare regionale forskjeller 3 Regjeringen, som Norges Bank og SSB, venter bare en moderat og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 15/3624

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 15/3624 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 15/3624 ORIENTERING OM STATSBUDSJETTET 2016 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksopplysninger: Statsbudsjettet Regjeringen

Detaljer

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier,

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Paul Chaffey, Statssekretær Haustkonferansen 2015, Bergen, 15. oktober 2015 Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS pr 19. oktober 2015

Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS pr 19. oktober 2015 Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS pr 19. oktober 2015 Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger 2 Økt AKU-ledighet, men klare regionale forskjeller 3 Regjeringen, som Norges Bank og SSB, venter

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

VEILEDNING TIL PROGNOSEMODELLEN FOR INNTEKTSSYSTEMET FYLKESKOMMUNENE

VEILEDNING TIL PROGNOSEMODELLEN FOR INNTEKTSSYSTEMET FYLKESKOMMUNENE NOTAT VEILEDNING TIL PROGNOSEMODELLEN FOR INNTEKTSSYSTEMET FYLKESKOMMUNENE OPPDATERT OKTOBER 2014 1. INNLEDNING KS har utviklet en regnemodell for beregning av rammetilskudd i økonomiplanperioden for fylkeskommunene

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2005

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2005 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2004 2005) Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2005 Rundskriv H 23/04 6. oktober 2004 Foreløpig utgave ISSN 0806-5748 INNHOLD SIDE Forord...

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Att. Karen N Byrhagen Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår dato.: 24.02.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/11098- Toril V Sakshaug 6266/2016

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Kommunestruktur Østre Agder. Økonomikapittel til utredningsrapport Oppdatert med tilleggsalternativer. Kjetil Lie og Audun Thorstensen, 04.01.

Kommunestruktur Østre Agder. Økonomikapittel til utredningsrapport Oppdatert med tilleggsalternativer. Kjetil Lie og Audun Thorstensen, 04.01. Kommunestruktur Østre Agder Økonomikapittel til utredningsrapport Oppdatert med tilleggsalternativer Kjetil Lie og Audun Thorstensen, 04.01.16 Innhold Sammendrag... 3 1. Metode... 6 2. Økonomiske konsekvenser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2544

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2544 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2544 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2015 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Kommuneproposisjonen ble lagt

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2008

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2008 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008) Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2008 Grønt hefte, foreløpig utgave Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Aust-Agder

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Aust-Agder Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Aust-Agder Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2007

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2007 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2006-2007) Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2007 Grønt hefte, foreløpig utgave Innhold Side Forord 3 Innledning 5 Tabeller for fylkeskommunene

Detaljer