Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt"

Transkript

1 Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2015

2 Agenda Oppdaterte anslag for inneværende år Kommuneopplegget for 2015 Satsinger/enkeltsaker å merkes seg Nærmere om rammetilskuddet 2015 (ekskl. IU) Oppdatert prognosemodell fra KS

3 Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 Anslag på frie Anslag på vekst frie innt inntekter i kr % Nissedal , Bø , Notodden , Bamble , Skien , Porsgrunn , Vinje , Kviteseid , Kragerø , Sauherad , Siljan , Tinn , Tokke , Seljord , Hjartdal , Fyresdal , Nome , Drangedal ,2 Fordeles gjennom året Telemark ,3 Hele landet ,8 *Reell endring i % uttrykkes ved å trekke 3,0 % fra nominell endring. Et deflator-(anslag) på 3,0 % kan dekomponeres på en årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp på om lag 2,5 % (der lønn vektes med 2/3). 3

4 Anslag for vekst i frie inntekter og endring på kostnadsnøkkelen 2015 Anslag på frie inntekter i 2015 Anslag på vekst frie innt % Nissedal , Bø , Notodden , Bamble , Skien , Porsgrunn , Vinje , Kviteseid , Kragerø , Sauherad , Siljan , Tinn , Tokke , Seljord , Hjartdal , Fyresdal , Nome , Drangedal ,2 Indeks for samlet utgiftsbehov 2015 Endr Nissedal 1,2656 2,8 % Notodden 1,0787 1,9 % Bø 1,0492 1,3 % Vinje 1,1098 0,8 % Bamble 0,9750 0,8 % Nome 1,0810 0,8 % Siljan 1,0742 0,5 % Kviteseid 1,1717 0,4 % Kragerø 1,0216 0,4 % Hjartdal 1,2599 0,2 % Sauherad 1,0678 0,1 % Porsgrunn 0,9737-0,3% Drangedal 1,1634-0,3% Seljord 1,1344-0,3% Tinn 1,0929-0,4% Skien 0,9819-0,5% Tokke 1,1561-0,6% Fyresdal 1,3006-0,6% Telemark 1,0247 0,1 % 4

5 Oppdaterte anslag for 2014 Fra RNB 14: Redusert skatteanslag: -1,2 mrd. kr; herav ca. 1 mrd. (= 974 mill.) på kommunene) Deflator nedjustert fra 3,1 pst til 3,0 pst. hvorav anslaget for årslønnsveksten nedjustert fra 3,5 til 3,3 pst. TBUs nye beregninger av demografikostnadene for 2014 la til grunn en nedjustering av veksten med ½ mrd. I sum innebar dette en minimal endring i kommunenes samlede handlingsrom sammenlignet med anslagene i saldert budsjett for Fra statsbudsjett 15: Skatteanslaget nedjusteres med 0,9 mrd. kr (hvorav 0,75 på kommunene) siden RNB 2014, mens det varslede inntektsnivået for 2015 påvirkes ikke Anslag for årslønnsvekst og deflator som i RNB 14 (hhv. 3,3 og 3,0 %) 5

6 Effekten av nedjustert skatteinntektsanslag (med 750 mill) er anslått slik for Telemarkskommunene: Effekt I makro Telemark Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje -615 Det ligger her til grunn samme relative skatteendring for alle kommuner i Nedjusteringen påvirker ikke inntektsnivået i 2015, siden veksten regnes fra nivået i RNB

7 Skatteinngang ,5 Akkumulert skattevekst 2014, % 3 2 2,8 2,9 2,4 1,5 2,3 2,1 2,0 2,0 1 0 Skatteinngang 2014 %-vis endring 2014 Anslag NB ,72 % Anslag RNB ,96 % Anslag NB ,36 % 7

8 Skatteinngang 2014 (etter utgangen av september) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2014 (september) Skatt til primærkommunen (mill kr) %-vis endring I alt ,0 % 1 02 Akershus ,2 % 2 03 Oslo ,6 % 3 16 Sør-Trøndelag ,4 % 4 12 Hordaland ,4 % 5 11 Rogaland ,1 % 6 09 Aust-Agder ,1 % 7 14 Sogn og Fjordane ,0 % 8 01 Østfold ,9 % 9 05 Oppland ,5 % Troms ,5 % Møre og Romsdal ,4 % Vestfold ,2 % Vest-Agder ,1 % Nord-Trøndelag ,0 % Nordland ,0 % Telemark ,8 % Buskerud ,7 % Hedmark ,6 % Finnmark ,3 % Telemark:rangering av %-vis endring skatt 2014 (september) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) I alt ,0 % 08 Telemark 3025,1 0,8 % Tokke 61,0 11,7 % Nissedal 31,1 7,2 % Vinje 108,3 2,9 % Notodden 211,5 2,7 % Bamble 255,5 2,5 % Kviteseid 41,1 2,2 % Seljord 52,5 2,1 % Bø 90,6 2,0 % Drangedal 59,6 1,9 % Sauherad 69,5 0,7 % Skien 898,3 0,6 % Siljan 38,0 0,5 % Kragerø 167,8 0,3 % Tinn 145,8 0,1 % Porsgrunn 638,6-0,8% Hjartdal 30,9-1,6% Fyresdal 24,5-2,4% Nome 100,3-4,0% 8

9 Kommuneopplegget 2015 Realvekst i samlede inntekter for kommunesektoren på 6,2 mrd. kr Vekst i intervallet 4,5-5 mrd. kr ble varslet i kommunepropen Realvekst i frie inntekter på 4,4 mrd. kr, fordelt med 3,9 mrd. på kommunene og 0,5 mrd. kr på fylkeskommunene Vekst i intervallet 4,2-4,5 mrd. kr, fordelt med 3,75-4,25 mrd. på kommunene og 0,25-0,5 mrd. kr på fylkeskommunene, ble varslet i kommunepropen Realvekst i frie inntekter på 5,3 mrd. kr dersom det sammenlignes mot nåværende anslag på regnskap for 2014 Ut over veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økt bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel Deflator på 3,0 %, sammensatt av årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst på 2,5 % Kommunalt inntektsskattøre på 11,25 pst. (fra 11,40 pst) tilpasset en skatteandel på 40 %. Reduksjon av skattøren siden KMF avvikles og midler trekkes ut av rammetilskuddet, og at uføretrygd skal skattlegges som lønn (=økt skatt til stat og kommune). 9

10 Hva er realveksten i frie inntekter ment å dekke? Demografi Demografikostnadene er nå nedjustert til 2,5 mrd., hvorav 2,1 mrd. antas å måtte dekkes av frie inntekter. I RNB og kommunepropen var tilsvarende anslag hhv. 3,1 og 2,7 mrd. kr (=minus 0,6 mrd). Reduksjonen skyldes i all hovedsak at det tidligere var forventet en vekst i antall barn i barnehagealder. Nye oppdaterte framskrivninger anslår en nedgang. Pensjon Departementet har anslått økte pensjonskostnader til opp mot 0,5 mrd. kr i 2015 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, rus og psykisk helse + fleksibelt barnehageopptak 200 mill. kr er begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten (og jordmortjenesten). Videre er 200 mill. kr av veksten begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 100 mill. kr av veksten er begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak. Styrking av tjenestetilbudet 10

11 Hva er realveksten i frie inntekter ment å dekke? Realvekst frie inntekter 3,9 mrd. Demografi 2,1 Pensjon 0,5 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 0,2 Rus og psykisk helse 0,2 Fleksibelt barnehageopptak 0,1 Sum 3,1 Styrking av tjenestetilbudet 0,8 11

12 Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgavekorr. frie innt Vekst (i 1000 kr) Vekst (i prosent) 0805 Porsgrunn , Skien , Notodden , Siljan , Bamble , Kragerø , Drangedal , Nome , Bø , Sauherad , Tinn , Hjartdal , Seljord , Kviteseid , Nissedal , Fyresdal , Tokke , Vinje ,1 Fordeles gjennom året Telemark ,3 Hele landet ,8

13 Dokumentasjon av overgangen mellom «vanlige, ukorrigerte» frie inntekter og oppgavekorrigerte inntekter 2014 Anslag på oppgavekorr. frie innt Anslag på «ukorrigerte» frie innt Samlet justering Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Hele landet I 2015 vil det som tidligere år gjøres en rekke korrigeringer i rammetilskuddet for endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivå, regelendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd mv. Oppgavekorrigerte frie inntekter «konstrueres» for å gjøre årets tall mest mulig sammenlignbare med 2015-tallene. 13

14 Korreksjonssaker 2015 (holdes utenom i beregningen av realvekst) I makro (2014 kr) Samlet korreksjon Innlemming tilskudd til gjeldsrådg Økt likeverdig beh. av komm. og ikke-komm. bhg Valgfag ungdomstrinnet 10.trinn Økt kontantstøtte, helårsv. av uttrekk Reversering av innf. Kulturskoletilbud i skole/sfo, helårsv Reversering av ordn. med gratis frukt og grønt, helårsv Korr. for endr. antall elever i statl. og priv. skoler Red. egenandel for pers. på dobbeltrom i sykehjem, helårsv Styrket tilsyn med barn i foster-hjem, helårsv Økt egen-andel i statl. Barnevernsinstit., helårsv Finan. kurs v. Ål folkehøskole og kurssenter for døve, helårsv Tuberkuloseforebyggende arbeid, helårsv Styrking av NAV-kontakt-senter Adopsjon, flytting av utredningsansvar fra komm. til Bufetat Endring av ansvar for produksjon og utsendelse av valgkort Reversert komm. medfin. Samh.-reformen Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp Brukerstyrt personlig assistanse Økt maksimalpris barnehage, 2015-virkning Økte midler ifm uttrekk kontantstøtte, helårsv Moderasjonsordning i barnehagen, 2015-virkning

15 Helse og omsorg Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Tilsagnsramme til nye heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i Den maksimale anleggskostnaden per enhet økes Dagtilbud til demente 130 mill. kr i økt bevilgning, som skal legge til rette for nye dagaktivitetsplasser i 2015 for hjemmeboende personer med demens Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Retten for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse, innføres fra mill. kr legges inn i rammetilskuddet Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Tilbudet skal bygges videre ut i 2015, og totalt vil her gis et tilskudd på vel 300 mill. kr. Rammetilskuddet reduseres med 89 mill. kr for å unngå dobbeltfinansiering ved oppbygging av tilbudet om øyeblikkelig hjelp (83 mill i 2013, 86 mill i 2014). Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles Som varslet i kommunepropen i vår skal uttrekket fra kommunerammen baseres på beste anslag for faktiske KMF-utgifter i 2015, dvs. utgiftsnivået kommunene ville hatt til oppgaven ved uendret ansvar. Kommunerammen reduseres derfor med om lag 5,7 mrd. kr i Midlene til utskrivningsklare pasienter (ca. 600 mill kr) fordeles etter delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg fom I 2014 er betalingssatsen kr. Satsen for 2015 prisjusteres til kr. 15

16 Illustrasjon av uttrekket for kommunal medfinansiering (2015-kr) Uttrekk kommunal medfinansiering (1000 kr) Uttrekk forventet innsparing øyeblikkelig hjelp 2015 (1000 kr) Sum uttrekk kommunal medfinansiering (1000 kroner) Delkostnadsindeks Kommune samhandling LANDET 1, PORSGRUNN 1, SKIEN 1, NOTODDEN 1, SILJAN 1, BAMBLE 1, KRAGERØ 1, DRANGEDAL 1, NOME 1, BØ 1, SAUHERAD 1, TINN 1, HJARTDAL 1, SELJORD 1, KVITESEID 1, NISSEDAL 1, FYRESDAL 1, TOKKE 1, VINJE 1,

17 Tilskudd ressurskrevende tjenester Regjeringen foreslår en mindre innstramming i ordningen. Innslagspunktet økes med til kr. Økningen er kr utover hva en ordinær regulering med lønnsveksten ville utgjort. Isolert sett innebærer dette grepet at statens utgifter reduseres med 220 mill. kr. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. PU-verdi 2014: kr Kommunene skal som kjent inntektsføre refusjonen det året utgiftene oppstår, slik at effekten av den noe høyere reguleringen av innslagspunktet får effekt i inneværende års kommuneregnskap. Ved budsjettering av tilskuddet i kommunebudsjettet for 2015 bør en ta høyde for et innslagspunkt på minimum kr (=+3,3 %). PU-verdi 2015: kr. 17

18 Barnehage og skole Mer kunnskap i skole og barnehage 144 mill. kr til styrket satsing på videreutdanning for lærere. Styrkingen skal gi rom for en økning på nye studieplasser til videreutdanning Kompetanseheving for barnehageansatte. Økning av bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kr Bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen Betalingen for en heltidsplass skal maksimalt utgjøre 7 pst. av en families samlede person- og kapitalinntekt. Innføres fra Kompensasjon på 111,6 mill. kr i rammetilskuddet for Maksimal foreldrebetaling øker til kr/mnd. fra 1. januar 2015, tilsvarende en reell økning i måneden på 100 kroner. Rammetilskuddet reduseres med 312 mill. kr. Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg Innfasing av 3 mrd. kroner i

19 Rammetilskuddet 2015 (ekskl. IU) 19

20 Rammetilskudd 2015, ekskl. inntektsutjevn. Innb. tilskudd utgiftsutjevn. m.m. Distriktstilskudd Sør- Norge Småkommune tilskudd Sum rammetilskudd 2015 ekskl. inntektsutjevn. Skjønnsmidler 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Fordeles gjennom året Telemark

21 Distriktstilskudd Sør-Norge 2015 Tildelingen av tilskuddet tar utgangspunkt i distriktsindeksen, som er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. Kommuner med indeks 0-46, gjennomsnittlig skatteinntekt siste 3 år under 120 % av landsgjennomsnittet og som ikke mottar Nord-Norge-, Namdalstilskudd eller småkommunetilskudd. 397 mill foreslås fordelt gjennom dette tilskuddet i 2015 (en sats per kommune og en sats per innbygger). Satser 2015: Distriktsindeks Per kommune (1000 kr) Per innbygger (kr)

22 Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktstilskudd Sør- Norge Endring Distriktsindeks Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

23 Distriktsindeksen Distriktsindeksen er et mål som er satt sammen av indikatorer for geografi, demografi, arbeidsmarked og inntektsforhold, og gir et uttrykk for distriktsutfordringer i en kommune. Indeksen har verdi fra 0-100, og jo lavere verdi jo større distriktsutfordringer. Indikatorer og vekter 2013 Indikatorer Vekt Sentralitet 20 Befolkningstetthet 10 Reisetid (til Oslo) 10 Befolkningsutvikling siste 10 år 20 Eldreandel (67 år+) 5 Kvinneandel 5 Andel yrkesaktive 10 Vekst i sysselsetting siste 10 år 10 Inntekt (gj.snitt per skatteyter) 10 23

24 Distriktsindeks: Telemark Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår Reisetitetthvekst Bef- Bef- Syssel- Yrkes- NIBR Kvinne- Eldresettingsaktiv- Distrikts- 11 Oslo t 10 andel andel vekst10 andel Inntekt indeksen(ny) 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

25 Veksttilskudd 2015 Tilskudd til kommuner med høy befolkningsvekst. Fra 2015 blir tilskuddet gitt til kommuner som har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,6 % eller mer de siste 3 årene (skatteinntektsprosent under 140 % av landsgjennomsnittet siste 3 år). 393 mill kr foreslås fordelt gjennom dette tilskuddet i 2015 (61 mill i 2014). Satsen for 2015 er kr per nye innbygger utover vekstgrensen ( kr i 2014). 25

26 Grunnlag veksttilskudd: Telemark Befolkningsendring siste 3 år 2014 (2,29) 2015 (1,6) 0805 Porsgrunn 0,7 0, Skien 0,9 0, Notodden 0,3 0, Siljan 0,2-0, Bamble 0,1 0, Kragerø 0,3-0, Drangedal -0,2 0, Nome 0,5 0, Bø 1,2 1, Sauherad 0,8-0, Tinn -0,3-0, Hjartdal 0,5 0, Seljord -0,2 0, Kviteseid -0,2-0, Nissedal 0,6 1, Fyresdal -0,8-1, Tokke -0,8-0, Vinje 0,7 0,6 Telemark 0,2 0,1 Hele landet 1,3 1,3 26

27 Innbyggertilskudd, utgiftsutjevn. m.m. Innbyggertilskuddfør utjevn. Utgiftsutjevnende tilskudd/trek k Nto.virkn. Statl/priv skoler Saker med særskilt fordeling Inntektsgarantitilskudd (netto etter finansiering) Sum innbygger-tilskudd m.m. for Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

28 Kostnadsnøkkelen Indeks for samlet utgiftsbehov Endr Nissedal 1,2656 1,2380 2,8 % Notodden 1,0787 1,0599 1,9 % Bø 1,0492 1,0357 1,3 % Vinje 1,1098 1,1016 0,8 % Bamble 0,9750 0,9672 0,8 % Nome 1,0810 1,0735 0,8 % Siljan 1,0742 1,0695 0,5 % Kviteseid 1,1717 1,1678 0,4 % Kragerø 1,0216 1,0180 0,4 % Hjartdal 1,2599 1,2583 0,2 % Sauherad 1,0678 1,0664 0,1 % Porsgrunn 0,9737 0,9769-0,3% Drangedal 1,1634 1,1668-0,3% Seljord 1,1344 1,1378-0,3% Tinn 1,0929 1,0965-0,4% Skien 0,9819 0,9864-0,5% Tokke 1,1561 1,1616-0,6% Fyresdal 1,3006 1,3062-0,6% Telemark 1,0247 1,0239 0,1 % 28

29 Utgiftsutjevningen Endring utg. utjevnende tilskudd/trekk Endring statlige/private skoler Indeks for samlet utgiftsbehov 1000 kr 1000 kr Porsgrunn ,9737 0,9769-0,3% 0806 Skien ,9819 0,9864-0,5% 0807 Notodden ,0787 1,0599 1,9 % 0811 Siljan ,0742 1,0695 0,5 % 0814 Bamble ,9750 0,9672 0,8 % 0815 Kragerø ,0216 1,0180 0,4 % 0817 Drangedal ,1634 1,1668-0,3% 0819 Nome ,0810 1,0735 0,8 % 0821 Bø ,0492 1,0357 1,3 % 0822 Sauherad ,0678 1,0664 0,1 % 0826 Tinn ,0929 1,0965-0,4% 0827 Hjartdal ,2599 1,2583 0,2 % 0828 Seljord ,1344 1,1378-0,3% 0829 Kviteseid ,1717 1,1678 0,4 % 0830 Nissedal ,2656 1,2380 2,8 % 0831 Fyresdal ,3006 1,3062-0,6% 0833 Tokke ,1561 1,1616-0,6% 0834 Vinje ,1098 1,1016 0,8 % Telemark ,0247 1,0239 0,1 % 29

30 Kostnadsnøkkelen 2015 Nøkkelandel UB 2015 Endring/korreksjon kr % 1000 kr Administrasjon 0, ,3 % 0 Grunnskole 0, ,6 % Pleie og omsorg 0, ,3 % Sosialhjelp 0, ,0 % Barnevern 0, ,2 % Helse 0, ,2 % Barnehage 0, ,1 % Samhandling 0, ,6% Sum 1, ,0 % Når KMF avvikles fra avvikles også kostnadsnøkkelen for samhandling. Midlene til utskrivningsklare pasienter blir fra og med 2015 fordelt etter delkostnadsnøkkelen for PLO. I tillegg korrigeres sektorvektene til barnehage, grunnskole, barnevern, helse, pleie og omsorg og sosialhjelp på grunn av endringer i rammetilskuddet knyttet til disse sektorene. 30

31 Kostnadsnøkkelen 2015 dekomponert på sektornøkler Utgiftsutjevningen i IS Sektornøkkelene 2015 Grunnskole Pleie-og Sam- Kostnadsnøkkel Kostnads- Kriterium Adm Helse Barnevern Sosialhjelp omsorg Barnehage handling 2015 nøkkel 2014 Innbyggere 0-1 år 0,0212 0,0292 0,0380 0,0033 0,0056 0,0054 Innbyggere 2-5 år 0,0419 0,0576 0,0749 0,0065 0,7056 0,1255 0,1261 Innbyggere 6-15 år 0,1114 0,8987 0,1532 0,1992 0,0173 0,2904 0,2834 Innbyggere år 0,0762 0,1048 0,1363 0,0237 0,0118 0,0213 0,0205 Innbyggere år 0,4907 0,3659 0,1523 0,0761 0,0955 0,0921 Innbyggere 0-17 år 0,0819 0,0000 0,0021 Innbyggere år 0,2095 0,0000 0,0055 Innbyggere år 0,2615 0,0000 0,0068 Innbyggere år 0,0710 0,0530 0,1102 0,2341 0,0452 0,0494 Innbyggere år 0,0333 0,0248 0,1971 0,1707 0,0688 0,0702 Innbyggere 90 år og over 0,0060 0,0045 0,1383 0,0423 0,0460 0,0451 Basiskriteriet 0,1172 0,0184 0,0568 0,0120 0,0230 0,0223 Sone 0,0254 0,0478 0,0116 0,0132 0,0128 Nabo 0,0254 0,0478 0,0116 0,0132 0,0128 Landbrukskriteriet 0,0310 0,0030 0,0029 Innvandr 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0288 0,0084 0,0082 Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0032 0,0009 0,0009 Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0948 0,0046 0,0045 Dødlighetskriteriet 0,0546 0,1323 0,0456 0,0436 Barn 0-15 år med enslig forsørger 0,3590 0,0116 0,0112 Lavinntektskriteriet 0,1926 0,0062 0,0060 Uføre år 0,0924 0,0045 0,0044 Opphopningsindeks 0,2793 0,0135 0,0134 Urbanitetskriteriet 0,3575 0,0173 0,0171 Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,1397 0,0457 0,0437 Ikke-gifte over 67 år 0,1323 0,0433 0,0414 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,1802 0,0292 0,0295 Innbyggere med høyere utdanning 0,1142 0,0185 0,0187 SUM 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Sektorvekter: 9,67 % 29,04 % 4,25 % 3,24 % 4,84 % 32,74 % 16,21 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 31

32 Utslag på ulike delkostnadsnøkler 2015 Samlet nøkkel Adm Barnehage Grunnskole Pleie-og omsorg Helse Barnevern Sosialhjelp Samhandling PORSGRUNN 0,9737 0,8953 0,8594 0,9246 1,0888 0,9193 0,9462 1,1009 1,0584 SKIEN 0,9819 0,8907 0,9091 0,9372 1,0319 0,9172 1,0950 1,3226 1,0481 NOTODDEN 1,0787 0,9983 0,9075 0,9509 1,3342 0,9829 1,0109 0,9850 1,1540 SILJAN 1,0742 1,4916 0,8950 1,1860 0,9924 1,2490 0,9281 0,6690 1,0559 BAMBLE 0,9750 0,9656 0,8121 1,0418 0,9980 1,0407 1,0019 0,9124 1,0418 KRAGERØ 1,0216 0,9995 0,7400 0,9525 1,2449 1,0639 0,9293 0,9494 1,1377 DRANGEDAL 1,1634 1,2790 0,7558 1,1565 1,4066 1,2860 0,8848 0,7782 1,1600 NOME 1,0810 1,1308 0,8160 0,9985 1,3112 1,0378 0,9725 0,9262 1,1604 BØ 1,0492 1,1576 1,0132 0,9667 1,1393 1,0558 1,0437 0,8384 1,0495 SAUHERAD 1,0678 1,2727 0,7804 1,0328 1,2189 1,1277 0,9782 0,8238 1,1257 TINN 1,0929 1,1522 0,8364 0,9963 1,3526 1,0982 0,9342 0,7639 1,1853 HJARTDAL 1,2599 1,9174 0,7820 1,1258 1,5581 1,5106 0,6672 0,5296 1,2258 SELJORD 1,1344 1,4291 0,8952 1,0338 1,3480 1,2759 0,8179 0,6038 1,1658 KVITESEID 1,1717 1,5392 0,6806 1,0581 1,5156 1,3097 0,7455 0,6100 1,2062 NISSEDAL 1,2656 1,9389 0,9200 1,1495 1,4410 1,6151 0,7573 0,6355 1,1058 FYRESDAL 1,3006 2,1180 0,8032 1,3018 1,4085 1,6286 0,9600 0,5523 1,1231 TOKKE 1,1561 1,6170 0,8674 1,1055 1,3232 1,3852 0,6299 0,5359 1,1836 VINJE 1,1098 1,3631 0,8852 1,1074 1,2139 1,4081 0,8562 0,5841 1,

33 Endring ulike delkostnadsområder fra Samlet nøkkel Adm Barnehage Grunnskole Pleie-og omsorg Helse Barnevern Sosialhjelp Samhandling PORSGRUNN -0,3% 0,0 % -1,4% -0,3% 0,8 % -0,1% 1,0 % -3,6% 0,2 % SKIEN -0,5% 0,0 % -1,7% -0,9% 0,6 % 0,1 % 2,2 % -0,9% 0,1 % NOTODDEN 1,9 % 0,1 % 7,7 % 1,0 % -0,2% 0,2 % 2,6 % 5,5 % -0,7% SILJAN 0,5 % 1,7 % -7,3% 4,2 % 0,9 % 0,5 % -1,5% -3,2% 1,9 % BAMBLE 0,8 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 1,7 % 0,5 % 3,4 % 0,6 % 0,8 % KRAGERØ 0,4 % 0,3 % -3,8% 0,5 % 2,7 % 0,2 % -0,5% -1,2% 1,4 % DRANGEDAL -0,3% 0,6 % 0,0 % -3,3% -0,1% 0,3 % -0,7% 4,9 % -1,4% NOME 0,8 % 0,2 % 3,3 % 0,2 % 0,8 % 0,0 % -3,0% -2,4% 0,7 % BØ 1,3 % -0,2% 9,5 % -1,3% 0,5 % 0,2 % -0,2% -1,5% -0,9% SAUHERAD 0,1 % 0,9 % -0,9% -2,4% 5,1 % 0,3 % -6,2% -15,0% 2,1 % TINN -0,4% 0,5 % 4,0 % 0,4 % -3,5% -0,5% 0,2 % -2,4% -1,1% HJARTDAL 0,2 % 2,3 % 9,0 % -1,0% -5,9% 1,5 % -0,9% 0,1 % -0,7% SELJORD -0,3% 0,4 % 8,7 % -5,3% -2,0% -0,2% 5,6 % -0,1% -0,2% KVITESEID 0,4 % 1,0 % -1,5% 0,1 % 0,6 % -0,4% -0,9% -2,3% 0,6 % NISSEDAL 2,8 % -0,5% 3,2 % 4,9 % 2,8 % -0,9% -8,5% -8,8% -0,7% FYRESDAL -0,6% 4,0 % 3,3 % -5,2% -0,8% 1,4 % -15,7% -3,4% 0,5 % TOKKE -0,6% 2,1 % 4,4 % -1,2% -3,9% 1,3 % -3,2% -1,5% -1,0% VINJE 0,8 % 0,8 % 0,0 % -1,1% 2,5 % 1,6 % 1,4 % -2,1% 0,8 % 33

34 Tilskudd til saker med særskilt fordeling 2015 En del av innbyggertilskuddet blir holdt utenfor fordelingen etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet, og blir gitt en særskilt fordeling (tabell C). Helsestasjon- og skolehelsetjeneste + jordmortjeneste (200 mill): fordeles til kommunene basert på innbyggere i alderen 0-19 år, med et minstenivå på kr per kommune. Utdanning av deltidsbrannpersonell (36,9 mill): fordeles til kommunene (vertskommune) ut fra tallet på deltidsbrannpersonell i hver kommune. Uttrekk avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift (267 mill): 31 kommuner (hvorav 3 i Telemark) får avgiftslettelse, som blir trukket ut av rammetilskuddet i Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift er revidert som følge av nye retningslinjer for regionalstøtte. De nye retningslinjene gjelder fra 1. juli 2014 til 31. desember

35 Tilskudd til saker med særskilt fordeling 2015 Kommune Helsestasjon-og skolehelsetjeneste Utdanning av deltidsbrannpersonell Uttrekk avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift Sum saker med særskilt fordeling 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Hele landet

36 Skjønnsmidler 2015 Komp. for Basisramme uttrekk AGA Tapskomp. Samlede skjønnsmidler Porsgrunn Skien 0 Notodden Siljan 0 Bamble 0 Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal 0 Fyresdal 0 Tokke 0 Vinje 0 Tilbakeholdt Telemark Hele landet

37 Inntektsgarantiordningen (INGAR) 2015 (INGAR) sikrer kommunene mot brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Ordningen er utformet slik at ingen kommuner skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er mer enn 300 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Ordningen finansieres med et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner. Endringer i kostnadsnøklene, kriteriedata og regionalpolitiske tilskudd omfattes av inntektsgarantiordningen (INGAR), men ikke endringer knyttet til skatt, skjønnstilskudd, veksttilskudd eller saker med særskilt fordeling. Den korrigerte veksten på landsbasis fra er på kr per innbygger, dvs. en vekstgrense på 784 kr (= ). 37

38 INGAR 2015 Absolutt korr. vekst i rammetilskuddet Absolutt korr. vekst i ramme-tilskuddet Vekstgrense: 784 kr (= ) Inntekts-garantiordning 2015 INGAR inkludert finansiering INGAR inkludert finansiering (1000 kr) (kr pr innb) (kr pr innb) (kr pr innb) (1000 kr) 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

39 Integreringstilskudd 2015 Bosettingsår Satser 2011 Satser 2012 Satser 2013 Satser (foreløpig) 2014 Satser (endelig) 2014 Satser 2015 År 1 (enslige voksne) År 1 (andre voksne) År 1 (enslige mindreårige) År 1 (barn) År År År År Sum (enslige voksne) Sum (andre voksne) Sum (enslige mindreårige) Sum (barn) Regjeringen foreslår å øke integreringstilskuddet med 50 mill kr (=4 % nominelt). 39

40 Investeringskomp. reform 97 Årlig rente 1,8 1,8 1, Hele landet Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Post 69 Kompensasjon for investeringskostnader grunnskolereformen: Målet med tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for merutgifter til investeringer i skolebygg i forbindelse med skolestart for seksåringer. Den samlede investeringsrammen ble fastsatt til 5 182,9 mill. kroner. Ordningen med kompensasjon for investeringer i skolebygg vil gjelde fram til I juli kunne vi presentere treffsikre anslag for hva den enkelte kommune får i samlet rente- og avdragsrefusjon (investeringskompensasjon reform 97) for Vi la da til grunn en rentesats på 1,8 prosent (= den effektive renten på statskasseveksler 9 mnd. per tirsdag 1. juli + en margin på ½ %-poeng). I utmålingen av det som blir den faktiske refusjonen for 2015, har departementet brukt nettopp 1,8 prosent som rentesats. I 2014 var rentesatsen for ordningen 2,0 %. I tabellen er det også oppgitt anslag på refusjonen for kommende år og fram til ordningen opphører i basert på den samme rentesatsen som er brukt i beregningen av refusjonen for

41 Prognosemodellen fra KS Modellen foreligger som vanlig i to versjoner; versjon 0 er identisk med regjeringens anslag for frie inntekter i Grønt Hefte tabell 3-k, i versjon 1 er forutsetningene om skatt og folketall annerledes ved at det brukes snitt for kommunens skatteinntekter , samtidig som SSBs 4M-alternativ benyttes som anslag for folketall Vi kjører i utgangspunktet etter den siste versjonen. Vi kjører i utgangspunktet etter den siste versjonen. Denne modellen gir et mer treffsikkert anslag spesielt for kommuner med svak befolkningsutvikling og skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet. I makro legger vi inn en (moderat) realvekst i frie inntekter for årene , lik 1 % årlig (2,575 mrd. i makro fordelt %-vis likt med 1,325 på skatt og 1,250 på rammetilskudd). Sammenlignbar realvekst i opplegget er 1,5 %. Det er her riktig å sammenligne mot det såkalte RNB-nivået for 2014, ikke anslag på regnskap. 41

42 Eksempel: Versjon 0 NOME Inngang!A NOME 0819 (år 2015-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 4,9 3,3-8,7 1,3 1,1 1,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 2,3 1,78 4,25 0,98 0,97 0,96 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 3,9 2,7-3,7 1,2 1,0 1,0 42

43 Eksempel: Versjon 1 NOME Inngang!A NOME 0819 (år 2015-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 4,9 3,3-8,6 1,3 1,1 1,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 2,3 1,78 2,75 0,98 0,97 0,96 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 3,9 2,7-4,2 1,2 1,0 1,0 43

44 Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2015

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2016 Agenda Før lunch (kl 1140-1230) Detaljer

Detaljer

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene Statsbudsjettet for 2018 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2017-2018) for budsjettåret 2018 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2018 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2015 Endringer i opplegget for inneværende år

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene «Status» fra 2015 korrigerte frie inntekter Korrigerte frie inntekter i 2015 per innbygger, i % av landsgjennomsnittet

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 v/børre Stolp Disposisjon Innledning Økte frie inntektene i

Detaljer

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune 1 Om beregningene Vi har utarbeidet illustrasjonsberegninger av effekt på frie inntekter for Fjell kommune som følge av oljekrisen/-prisfallet

Detaljer

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 Økte rammeoverføringer på 1,1 mrd kr (herav 0,9 mrd kr til kommunene)

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene. Telemarksforsking Bø hotell

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene. Telemarksforsking Bø hotell Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Kommuneopplegget for 2019 RNB 2018 Demografi Effektiviseringspotensial

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene 2017

Inntektssystemet for kommunene 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Inntektssystemet for kommunene 2017 Karen N. Byrhagen KMD, 05.10.16 Hovedpunkt endringene i inntektssystemet 1. Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper

Detaljer

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 08.10.2014 2014/3063-12 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 12.05.17 Disposisjon Status 2016 korrigerte frie inntekter

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Rettet inn mot kommunereformen Nye kostnadsnøkler

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold - Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen Inntektssystemet Karen N. Byrhagen 24.11.2010 1 Finansiering av kommunesektoren (2011) Frie inntekter Skatteinntekter Rammetilskudd 40% 36% Bundne inntekter Egenbetalinger (gebyrer) Øremerkede tilskudd

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 19.01.16 Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble sist

Detaljer

Statlige overføringer til kommunene (i Vestfold)

Statlige overføringer til kommunene (i Vestfold) Statlige overføringer til kommunene (i Vestfold) Simen Pedersen Tønsberg den 27. januar 2014 Agenda Del 1 Dagens overføringssystem fra stat til kommune Del 2 - Statlige overføringer til kommunene i Vestfold

Detaljer

Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for Endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2014

Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for Endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2014 Vår dato: 08.10.2014 Vår referanse: 2014/6703 Arkivnr.: 331.0 Deres referanse: Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner Kommunene i Buskerud v/ordfører, rådmann og økonomiansvarlig Innvalgstelefon: 32266683 Informasjon

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Anne Karin Olli Bø, den 11. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 12.05.17 Disposisjon RNB 2017 Kommuneopplegget for 2018 Aktuell

Detaljer

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Kommuneøkonomi Østfold i 2015 Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Konsekvenser Endring fra årets regnskap til to år gamle regnskap for likeverdig behandling Grunnlag for beregning av pensjonskostnader ved tilskudd

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing

Inntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing Inntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing Sigmund Engdal, Florø 3.4.2019 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hovedtemaer Kort om inntektssystemet for kommunene Hvordan påvirkes Flora

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Per-Willy Amundsen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Inntektssystemet. Nasjonale mål. Høyt nivå på velferdstjenestene. Likeverdige tjenestetilbud. Nasjonaløkonomisk kontroll.

Inntektssystemet. Nasjonale mål. Høyt nivå på velferdstjenestene. Likeverdige tjenestetilbud. Nasjonaløkonomisk kontroll. Inntektssystemet Seniorrådgiver Hege Rønning, KRD 1 Nasjonale mål Høyt nivå på velferdstjenestene Likeverdige tjenestetilbud Nasjonaløkonomisk kontroll Lokalt selvstyre 2 Finansiering av kommunesektoren

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Lillehammer 12.02.16 Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen, Kommunalavdelingen, KMD Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Økonomiforum Troms 2015, Tromsø 8. september

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Forslag til nytt inntektssystem Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Oppsummering av effektberegninger Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -18,5 mill. kr for de tre

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2017 - NYTT INNTEKTSSYSTEM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Saksopplysninger:

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen 2015, Oslo 28.

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 15.01.16 Seniorrådgiver Hilde Marie Skarvang Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Vik + Balestrand + Leikanger + Sogndal Aurland + Lærdal + Årdal Høyanger + Balestrand Oppsummering av effektberegninger Oppsummering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 03.11.2015 20151802-01 150 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger

Detaljer

Hvordan påvirkes de frie inntektene ved kommunesammenslåing?

Hvordan påvirkes de frie inntektene ved kommunesammenslåing? Hvordan påvirkes de frie inntektene ved kommunesammenslåing? Sigmund Engdal, Ålesund 23. oktober 2018 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Inndelingsloven garanterer engangsstøtte, og sikrer at

Detaljer

Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og. Martin

Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og. Martin Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og Martin Kommunesektorens inntekter er mer enn 500 mrd kroner Kommunenes inntekter: Skatteinntekter fra egne innbyggere Statlige overføringer rammetilskudd øremerkede

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Hovedtrekk i Statsbudsjettet kommunene

Hovedtrekk i Statsbudsjettet kommunene Hovedtrekk i Statsbudsjettet 2015 - kommunene Reell vekst i samlede inntekter på 6,2 milliarder kroner til kommunesektoren i 2015. 4,4 milliarder kroner kommer som frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vestfold

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vestfold Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Vestfold Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Reformøkonomi. Oppdatert med siste nytt fra kommuneprop Kjetil Lie, Telemarksforsking

Reformøkonomi. Oppdatert med siste nytt fra kommuneprop Kjetil Lie, Telemarksforsking Reformøkonomi Oppdatert med siste nytt fra kommuneprop. 2016 Kjetil Lie, Telemarksforsking Éngangsstøtte (-midler) godt kjent fra kommunepropen for 2015 Tilskudd til dekning av éngangskostnader Reformstøtte

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Østfold

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Østfold Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Østfold Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

SEMINAR M: KS Prognosemodell for kommunene. Børre Stolp og Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen, 26. mai 2016

SEMINAR M: KS Prognosemodell for kommunene. Børre Stolp og Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen, 26. mai 2016 SEMINAR M: KS Prognosemodell for kommunene Børre Stolp og Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen, 26. mai 2016 Revidert Nasjonalbudsjett 2016 Skatteanslaget for kommunene er justert opp med i underkant

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering.

SAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2184-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: KOMMUNEPROPOSISJONEN 2019 Planlagt behandling: Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen

Detaljer

Statsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 01116 F-sak 003/2016 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE:

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing. Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K)

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing. Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K) Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K) Oppsummering av effektberegninger Oppsummering av effektberegninger. Grenseverdi

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2015

1 Kommuneøkonomien i 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 06.10.2015 2015/953-6 330 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2015: Statsbudsjettet 2016 og det

Detaljer

Økonomi. Formannskapet Økonomisjef Helge Holthe

Økonomi. Formannskapet Økonomisjef Helge Holthe Økonomi Formannskapet 24.05.18 Økonomisjef Helge Holthe Tertialrapport / økonomirapportering Forrige rapportering 26.04 Første varsel pr 26.04 (regnskap etter 3,5 mnd) Tallene før sjekk hos virksomhetene

Detaljer

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen Hørings forslag til inntektssystemet Jens-Einar Johansen Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal og regionaldepartementet har sendt ut på høring forslag til nytt inntektssystem.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Buskerud

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Buskerud Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Buskerud Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2017 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Kostnadsnøkkelen 2017- inkludert gradert basis Innføres som i kommuneproposisjonen 2017, men: Gradert basis er inkludert i kostnadsnøkkelen

Detaljer

Inntektssystemet. for kommuner og fylkeskommuner. Fagenhet strategi og utvikling

Inntektssystemet. for kommuner og fylkeskommuner. Fagenhet strategi og utvikling Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner Inntektssystemet Formål: Utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Rammetilskuddet gis uten øremerking

Detaljer

Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang Audun Thorstensen, Telemarksforsking 1 Agenda Om KOSTRA Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie- og omsorgsgjennomgang

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Departementsråd Eivind Dale 2015 - beste driftsresultat for kommunene siden 2006 Prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 2 1 0-1 2004 2005

Detaljer

Statsbudsjettet for 2018

Statsbudsjettet for 2018 Statsbudsjettet for 2018 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2017-2018) for budsjettåret 2018 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2018 Dypdykk i detaljer og konsekvenser av statsbudsjett-opplegget

Detaljer

Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni

Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni Oljepris og renter har vært på historiske unntaksnivåer Oljeinvesteringene faller men blir da lavere BNP-vekst bare forbigående?

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hedmark Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Nytt inntektssystem HORDALAND

Nytt inntektssystem HORDALAND Nytt inntektssystem HORDALAND Målet for inntektssystemet Bidra til at kommuner/fylkeskommuner blir satt i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere Utjevning av strukturelle kostnader

Detaljer

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012 Skatt og rammetilskot 2012 Anslag nasjonal skattevekst i RNB: 4,5 % Reell nasjonal skattevekst januar-august: 5,4 % Anslag nasjonal skattevekst 2012 ved framlegging av statsbudsjett 2013: 6,5 % (auke på

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Oppland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Oppland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Oppland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Robert Isaksen e-post: fmnoris@fylkesmannen.no Tlf: 75531612 Vår ref: 2013/7200 Deres ref: Vår dato: 13.10.2013 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet for 2014 Fylkesmannen

Detaljer

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Sigmund Engdal, Kommuneøkonomiseminar, Stavanger 6. april 2016 Problemstilling Kan utnyttelse

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Strategikonferanse Buskerud. Rune Bye, 26. januar 2016

Strategikonferanse Buskerud. Rune Bye, 26. januar 2016 Strategikonferanse Buskerud Rune Bye, 26. januar 2016 Høringsnotat fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom frivillig og

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Akershus og Oslo

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Akershus og Oslo Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Akershus og Oslo Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Finnmark

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Finnmark Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Finnmark Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Ullensvang, 2. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Ullensvang, 2. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Ullensvang, 2. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer