Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2014-2015) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt"

Transkript

1 Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2015

2 Agenda Oppdaterte anslag for inneværende år Kommuneopplegget for 2015 Satsinger/enkeltsaker å merkes seg Nærmere om rammetilskuddet 2015 (ekskl. IU) Oppdatert prognosemodell fra KS

3 Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 Anslag på frie Anslag på vekst frie innt inntekter i kr % Nissedal , Bø , Notodden , Bamble , Skien , Porsgrunn , Vinje , Kviteseid , Kragerø , Sauherad , Siljan , Tinn , Tokke , Seljord , Hjartdal , Fyresdal , Nome , Drangedal ,2 Fordeles gjennom året Telemark ,3 Hele landet ,8 *Reell endring i % uttrykkes ved å trekke 3,0 % fra nominell endring. Et deflator-(anslag) på 3,0 % kan dekomponeres på en årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp på om lag 2,5 % (der lønn vektes med 2/3). 3

4 Anslag for vekst i frie inntekter og endring på kostnadsnøkkelen 2015 Anslag på frie inntekter i 2015 Anslag på vekst frie innt % Nissedal , Bø , Notodden , Bamble , Skien , Porsgrunn , Vinje , Kviteseid , Kragerø , Sauherad , Siljan , Tinn , Tokke , Seljord , Hjartdal , Fyresdal , Nome , Drangedal ,2 Indeks for samlet utgiftsbehov 2015 Endr Nissedal 1,2656 2,8 % Notodden 1,0787 1,9 % Bø 1,0492 1,3 % Vinje 1,1098 0,8 % Bamble 0,9750 0,8 % Nome 1,0810 0,8 % Siljan 1,0742 0,5 % Kviteseid 1,1717 0,4 % Kragerø 1,0216 0,4 % Hjartdal 1,2599 0,2 % Sauherad 1,0678 0,1 % Porsgrunn 0,9737-0,3% Drangedal 1,1634-0,3% Seljord 1,1344-0,3% Tinn 1,0929-0,4% Skien 0,9819-0,5% Tokke 1,1561-0,6% Fyresdal 1,3006-0,6% Telemark 1,0247 0,1 % 4

5 Oppdaterte anslag for 2014 Fra RNB 14: Redusert skatteanslag: -1,2 mrd. kr; herav ca. 1 mrd. (= 974 mill.) på kommunene) Deflator nedjustert fra 3,1 pst til 3,0 pst. hvorav anslaget for årslønnsveksten nedjustert fra 3,5 til 3,3 pst. TBUs nye beregninger av demografikostnadene for 2014 la til grunn en nedjustering av veksten med ½ mrd. I sum innebar dette en minimal endring i kommunenes samlede handlingsrom sammenlignet med anslagene i saldert budsjett for Fra statsbudsjett 15: Skatteanslaget nedjusteres med 0,9 mrd. kr (hvorav 0,75 på kommunene) siden RNB 2014, mens det varslede inntektsnivået for 2015 påvirkes ikke Anslag for årslønnsvekst og deflator som i RNB 14 (hhv. 3,3 og 3,0 %) 5

6 Effekten av nedjustert skatteinntektsanslag (med 750 mill) er anslått slik for Telemarkskommunene: Effekt I makro Telemark Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje -615 Det ligger her til grunn samme relative skatteendring for alle kommuner i Nedjusteringen påvirker ikke inntektsnivået i 2015, siden veksten regnes fra nivået i RNB

7 Skatteinngang ,5 Akkumulert skattevekst 2014, % 3 2 2,8 2,9 2,4 1,5 2,3 2,1 2,0 2,0 1 0 Skatteinngang 2014 %-vis endring 2014 Anslag NB ,72 % Anslag RNB ,96 % Anslag NB ,36 % 7

8 Skatteinngang 2014 (etter utgangen av september) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2014 (september) Skatt til primærkommunen (mill kr) %-vis endring I alt ,0 % 1 02 Akershus ,2 % 2 03 Oslo ,6 % 3 16 Sør-Trøndelag ,4 % 4 12 Hordaland ,4 % 5 11 Rogaland ,1 % 6 09 Aust-Agder ,1 % 7 14 Sogn og Fjordane ,0 % 8 01 Østfold ,9 % 9 05 Oppland ,5 % Troms ,5 % Møre og Romsdal ,4 % Vestfold ,2 % Vest-Agder ,1 % Nord-Trøndelag ,0 % Nordland ,0 % Telemark ,8 % Buskerud ,7 % Hedmark ,6 % Finnmark ,3 % Telemark:rangering av %-vis endring skatt 2014 (september) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) I alt ,0 % 08 Telemark 3025,1 0,8 % Tokke 61,0 11,7 % Nissedal 31,1 7,2 % Vinje 108,3 2,9 % Notodden 211,5 2,7 % Bamble 255,5 2,5 % Kviteseid 41,1 2,2 % Seljord 52,5 2,1 % Bø 90,6 2,0 % Drangedal 59,6 1,9 % Sauherad 69,5 0,7 % Skien 898,3 0,6 % Siljan 38,0 0,5 % Kragerø 167,8 0,3 % Tinn 145,8 0,1 % Porsgrunn 638,6-0,8% Hjartdal 30,9-1,6% Fyresdal 24,5-2,4% Nome 100,3-4,0% 8

9 Kommuneopplegget 2015 Realvekst i samlede inntekter for kommunesektoren på 6,2 mrd. kr Vekst i intervallet 4,5-5 mrd. kr ble varslet i kommunepropen Realvekst i frie inntekter på 4,4 mrd. kr, fordelt med 3,9 mrd. på kommunene og 0,5 mrd. kr på fylkeskommunene Vekst i intervallet 4,2-4,5 mrd. kr, fordelt med 3,75-4,25 mrd. på kommunene og 0,25-0,5 mrd. kr på fylkeskommunene, ble varslet i kommunepropen Realvekst i frie inntekter på 5,3 mrd. kr dersom det sammenlignes mot nåværende anslag på regnskap for 2014 Ut over veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økt bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel Deflator på 3,0 %, sammensatt av årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst på 2,5 % Kommunalt inntektsskattøre på 11,25 pst. (fra 11,40 pst) tilpasset en skatteandel på 40 %. Reduksjon av skattøren siden KMF avvikles og midler trekkes ut av rammetilskuddet, og at uføretrygd skal skattlegges som lønn (=økt skatt til stat og kommune). 9

10 Hva er realveksten i frie inntekter ment å dekke? Demografi Demografikostnadene er nå nedjustert til 2,5 mrd., hvorav 2,1 mrd. antas å måtte dekkes av frie inntekter. I RNB og kommunepropen var tilsvarende anslag hhv. 3,1 og 2,7 mrd. kr (=minus 0,6 mrd). Reduksjonen skyldes i all hovedsak at det tidligere var forventet en vekst i antall barn i barnehagealder. Nye oppdaterte framskrivninger anslår en nedgang. Pensjon Departementet har anslått økte pensjonskostnader til opp mot 0,5 mrd. kr i 2015 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, rus og psykisk helse + fleksibelt barnehageopptak 200 mill. kr er begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten (og jordmortjenesten). Videre er 200 mill. kr av veksten begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 100 mill. kr av veksten er begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak. Styrking av tjenestetilbudet 10

11 Hva er realveksten i frie inntekter ment å dekke? Realvekst frie inntekter 3,9 mrd. Demografi 2,1 Pensjon 0,5 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 0,2 Rus og psykisk helse 0,2 Fleksibelt barnehageopptak 0,1 Sum 3,1 Styrking av tjenestetilbudet 0,8 11

12 Anslag og effekter for frie inntekter i 2015 Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgavekorr. frie innt Vekst (i 1000 kr) Vekst (i prosent) 0805 Porsgrunn , Skien , Notodden , Siljan , Bamble , Kragerø , Drangedal , Nome , Bø , Sauherad , Tinn , Hjartdal , Seljord , Kviteseid , Nissedal , Fyresdal , Tokke , Vinje ,1 Fordeles gjennom året Telemark ,3 Hele landet ,8

13 Dokumentasjon av overgangen mellom «vanlige, ukorrigerte» frie inntekter og oppgavekorrigerte inntekter 2014 Anslag på oppgavekorr. frie innt Anslag på «ukorrigerte» frie innt Samlet justering Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Hele landet I 2015 vil det som tidligere år gjøres en rekke korrigeringer i rammetilskuddet for endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivå, regelendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd mv. Oppgavekorrigerte frie inntekter «konstrueres» for å gjøre årets tall mest mulig sammenlignbare med 2015-tallene. 13

14 Korreksjonssaker 2015 (holdes utenom i beregningen av realvekst) I makro (2014 kr) Samlet korreksjon Innlemming tilskudd til gjeldsrådg Økt likeverdig beh. av komm. og ikke-komm. bhg Valgfag ungdomstrinnet 10.trinn Økt kontantstøtte, helårsv. av uttrekk Reversering av innf. Kulturskoletilbud i skole/sfo, helårsv Reversering av ordn. med gratis frukt og grønt, helårsv Korr. for endr. antall elever i statl. og priv. skoler Red. egenandel for pers. på dobbeltrom i sykehjem, helårsv Styrket tilsyn med barn i foster-hjem, helårsv Økt egen-andel i statl. Barnevernsinstit., helårsv Finan. kurs v. Ål folkehøskole og kurssenter for døve, helårsv Tuberkuloseforebyggende arbeid, helårsv Styrking av NAV-kontakt-senter Adopsjon, flytting av utredningsansvar fra komm. til Bufetat Endring av ansvar for produksjon og utsendelse av valgkort Reversert komm. medfin. Samh.-reformen Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp Brukerstyrt personlig assistanse Økt maksimalpris barnehage, 2015-virkning Økte midler ifm uttrekk kontantstøtte, helårsv Moderasjonsordning i barnehagen, 2015-virkning

15 Helse og omsorg Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Tilsagnsramme til nye heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i Den maksimale anleggskostnaden per enhet økes Dagtilbud til demente 130 mill. kr i økt bevilgning, som skal legge til rette for nye dagaktivitetsplasser i 2015 for hjemmeboende personer med demens Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Retten for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse, innføres fra mill. kr legges inn i rammetilskuddet Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Tilbudet skal bygges videre ut i 2015, og totalt vil her gis et tilskudd på vel 300 mill. kr. Rammetilskuddet reduseres med 89 mill. kr for å unngå dobbeltfinansiering ved oppbygging av tilbudet om øyeblikkelig hjelp (83 mill i 2013, 86 mill i 2014). Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles Som varslet i kommunepropen i vår skal uttrekket fra kommunerammen baseres på beste anslag for faktiske KMF-utgifter i 2015, dvs. utgiftsnivået kommunene ville hatt til oppgaven ved uendret ansvar. Kommunerammen reduseres derfor med om lag 5,7 mrd. kr i Midlene til utskrivningsklare pasienter (ca. 600 mill kr) fordeles etter delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg fom I 2014 er betalingssatsen kr. Satsen for 2015 prisjusteres til kr. 15

16 Illustrasjon av uttrekket for kommunal medfinansiering (2015-kr) Uttrekk kommunal medfinansiering (1000 kr) Uttrekk forventet innsparing øyeblikkelig hjelp 2015 (1000 kr) Sum uttrekk kommunal medfinansiering (1000 kroner) Delkostnadsindeks Kommune samhandling LANDET 1, PORSGRUNN 1, SKIEN 1, NOTODDEN 1, SILJAN 1, BAMBLE 1, KRAGERØ 1, DRANGEDAL 1, NOME 1, BØ 1, SAUHERAD 1, TINN 1, HJARTDAL 1, SELJORD 1, KVITESEID 1, NISSEDAL 1, FYRESDAL 1, TOKKE 1, VINJE 1,

17 Tilskudd ressurskrevende tjenester Regjeringen foreslår en mindre innstramming i ordningen. Innslagspunktet økes med til kr. Økningen er kr utover hva en ordinær regulering med lønnsveksten ville utgjort. Isolert sett innebærer dette grepet at statens utgifter reduseres med 220 mill. kr. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. PU-verdi 2014: kr Kommunene skal som kjent inntektsføre refusjonen det året utgiftene oppstår, slik at effekten av den noe høyere reguleringen av innslagspunktet får effekt i inneværende års kommuneregnskap. Ved budsjettering av tilskuddet i kommunebudsjettet for 2015 bør en ta høyde for et innslagspunkt på minimum kr (=+3,3 %). PU-verdi 2015: kr. 17

18 Barnehage og skole Mer kunnskap i skole og barnehage 144 mill. kr til styrket satsing på videreutdanning for lærere. Styrkingen skal gi rom for en økning på nye studieplasser til videreutdanning Kompetanseheving for barnehageansatte. Økning av bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kr Bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen Betalingen for en heltidsplass skal maksimalt utgjøre 7 pst. av en families samlede person- og kapitalinntekt. Innføres fra Kompensasjon på 111,6 mill. kr i rammetilskuddet for Maksimal foreldrebetaling øker til kr/mnd. fra 1. januar 2015, tilsvarende en reell økning i måneden på 100 kroner. Rammetilskuddet reduseres med 312 mill. kr. Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg Innfasing av 3 mrd. kroner i

19 Rammetilskuddet 2015 (ekskl. IU) 19

20 Rammetilskudd 2015, ekskl. inntektsutjevn. Innb. tilskudd utgiftsutjevn. m.m. Distriktstilskudd Sør- Norge Småkommune tilskudd Sum rammetilskudd 2015 ekskl. inntektsutjevn. Skjønnsmidler 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Fordeles gjennom året Telemark

21 Distriktstilskudd Sør-Norge 2015 Tildelingen av tilskuddet tar utgangspunkt i distriktsindeksen, som er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. Kommuner med indeks 0-46, gjennomsnittlig skatteinntekt siste 3 år under 120 % av landsgjennomsnittet og som ikke mottar Nord-Norge-, Namdalstilskudd eller småkommunetilskudd. 397 mill foreslås fordelt gjennom dette tilskuddet i 2015 (en sats per kommune og en sats per innbygger). Satser 2015: Distriktsindeks Per kommune (1000 kr) Per innbygger (kr)

22 Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktstilskudd Sør- Norge Endring Distriktsindeks Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

23 Distriktsindeksen Distriktsindeksen er et mål som er satt sammen av indikatorer for geografi, demografi, arbeidsmarked og inntektsforhold, og gir et uttrykk for distriktsutfordringer i en kommune. Indeksen har verdi fra 0-100, og jo lavere verdi jo større distriktsutfordringer. Indikatorer og vekter 2013 Indikatorer Vekt Sentralitet 20 Befolkningstetthet 10 Reisetid (til Oslo) 10 Befolkningsutvikling siste 10 år 20 Eldreandel (67 år+) 5 Kvinneandel 5 Andel yrkesaktive 10 Vekst i sysselsetting siste 10 år 10 Inntekt (gj.snitt per skatteyter) 10 23

24 Distriktsindeks: Telemark Geografi Demografi Arbeidsmarked Levekår Reisetitetthvekst Bef- Bef- Syssel- Yrkes- NIBR Kvinne- Eldresettingsaktiv- Distrikts- 11 Oslo t 10 andel andel vekst10 andel Inntekt indeksen(ny) 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

25 Veksttilskudd 2015 Tilskudd til kommuner med høy befolkningsvekst. Fra 2015 blir tilskuddet gitt til kommuner som har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,6 % eller mer de siste 3 årene (skatteinntektsprosent under 140 % av landsgjennomsnittet siste 3 år). 393 mill kr foreslås fordelt gjennom dette tilskuddet i 2015 (61 mill i 2014). Satsen for 2015 er kr per nye innbygger utover vekstgrensen ( kr i 2014). 25

26 Grunnlag veksttilskudd: Telemark Befolkningsendring siste 3 år 2014 (2,29) 2015 (1,6) 0805 Porsgrunn 0,7 0, Skien 0,9 0, Notodden 0,3 0, Siljan 0,2-0, Bamble 0,1 0, Kragerø 0,3-0, Drangedal -0,2 0, Nome 0,5 0, Bø 1,2 1, Sauherad 0,8-0, Tinn -0,3-0, Hjartdal 0,5 0, Seljord -0,2 0, Kviteseid -0,2-0, Nissedal 0,6 1, Fyresdal -0,8-1, Tokke -0,8-0, Vinje 0,7 0,6 Telemark 0,2 0,1 Hele landet 1,3 1,3 26

27 Innbyggertilskudd, utgiftsutjevn. m.m. Innbyggertilskuddfør utjevn. Utgiftsutjevnende tilskudd/trek k Nto.virkn. Statl/priv skoler Saker med særskilt fordeling Inntektsgarantitilskudd (netto etter finansiering) Sum innbygger-tilskudd m.m. for Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

28 Kostnadsnøkkelen Indeks for samlet utgiftsbehov Endr Nissedal 1,2656 1,2380 2,8 % Notodden 1,0787 1,0599 1,9 % Bø 1,0492 1,0357 1,3 % Vinje 1,1098 1,1016 0,8 % Bamble 0,9750 0,9672 0,8 % Nome 1,0810 1,0735 0,8 % Siljan 1,0742 1,0695 0,5 % Kviteseid 1,1717 1,1678 0,4 % Kragerø 1,0216 1,0180 0,4 % Hjartdal 1,2599 1,2583 0,2 % Sauherad 1,0678 1,0664 0,1 % Porsgrunn 0,9737 0,9769-0,3% Drangedal 1,1634 1,1668-0,3% Seljord 1,1344 1,1378-0,3% Tinn 1,0929 1,0965-0,4% Skien 0,9819 0,9864-0,5% Tokke 1,1561 1,1616-0,6% Fyresdal 1,3006 1,3062-0,6% Telemark 1,0247 1,0239 0,1 % 28

29 Utgiftsutjevningen Endring utg. utjevnende tilskudd/trekk Endring statlige/private skoler Indeks for samlet utgiftsbehov 1000 kr 1000 kr Porsgrunn ,9737 0,9769-0,3% 0806 Skien ,9819 0,9864-0,5% 0807 Notodden ,0787 1,0599 1,9 % 0811 Siljan ,0742 1,0695 0,5 % 0814 Bamble ,9750 0,9672 0,8 % 0815 Kragerø ,0216 1,0180 0,4 % 0817 Drangedal ,1634 1,1668-0,3% 0819 Nome ,0810 1,0735 0,8 % 0821 Bø ,0492 1,0357 1,3 % 0822 Sauherad ,0678 1,0664 0,1 % 0826 Tinn ,0929 1,0965-0,4% 0827 Hjartdal ,2599 1,2583 0,2 % 0828 Seljord ,1344 1,1378-0,3% 0829 Kviteseid ,1717 1,1678 0,4 % 0830 Nissedal ,2656 1,2380 2,8 % 0831 Fyresdal ,3006 1,3062-0,6% 0833 Tokke ,1561 1,1616-0,6% 0834 Vinje ,1098 1,1016 0,8 % Telemark ,0247 1,0239 0,1 % 29

30 Kostnadsnøkkelen 2015 Nøkkelandel UB 2015 Endring/korreksjon kr % 1000 kr Administrasjon 0, ,3 % 0 Grunnskole 0, ,6 % Pleie og omsorg 0, ,3 % Sosialhjelp 0, ,0 % Barnevern 0, ,2 % Helse 0, ,2 % Barnehage 0, ,1 % Samhandling 0, ,6% Sum 1, ,0 % Når KMF avvikles fra avvikles også kostnadsnøkkelen for samhandling. Midlene til utskrivningsklare pasienter blir fra og med 2015 fordelt etter delkostnadsnøkkelen for PLO. I tillegg korrigeres sektorvektene til barnehage, grunnskole, barnevern, helse, pleie og omsorg og sosialhjelp på grunn av endringer i rammetilskuddet knyttet til disse sektorene. 30

31 Kostnadsnøkkelen 2015 dekomponert på sektornøkler Utgiftsutjevningen i IS Sektornøkkelene 2015 Grunnskole Pleie-og Sam- Kostnadsnøkkel Kostnads- Kriterium Adm Helse Barnevern Sosialhjelp omsorg Barnehage handling 2015 nøkkel 2014 Innbyggere 0-1 år 0,0212 0,0292 0,0380 0,0033 0,0056 0,0054 Innbyggere 2-5 år 0,0419 0,0576 0,0749 0,0065 0,7056 0,1255 0,1261 Innbyggere 6-15 år 0,1114 0,8987 0,1532 0,1992 0,0173 0,2904 0,2834 Innbyggere år 0,0762 0,1048 0,1363 0,0237 0,0118 0,0213 0,0205 Innbyggere år 0,4907 0,3659 0,1523 0,0761 0,0955 0,0921 Innbyggere 0-17 år 0,0819 0,0000 0,0021 Innbyggere år 0,2095 0,0000 0,0055 Innbyggere år 0,2615 0,0000 0,0068 Innbyggere år 0,0710 0,0530 0,1102 0,2341 0,0452 0,0494 Innbyggere år 0,0333 0,0248 0,1971 0,1707 0,0688 0,0702 Innbyggere 90 år og over 0,0060 0,0045 0,1383 0,0423 0,0460 0,0451 Basiskriteriet 0,1172 0,0184 0,0568 0,0120 0,0230 0,0223 Sone 0,0254 0,0478 0,0116 0,0132 0,0128 Nabo 0,0254 0,0478 0,0116 0,0132 0,0128 Landbrukskriteriet 0,0310 0,0030 0,0029 Innvandr 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0288 0,0084 0,0082 Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0032 0,0009 0,0009 Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0948 0,0046 0,0045 Dødlighetskriteriet 0,0546 0,1323 0,0456 0,0436 Barn 0-15 år med enslig forsørger 0,3590 0,0116 0,0112 Lavinntektskriteriet 0,1926 0,0062 0,0060 Uføre år 0,0924 0,0045 0,0044 Opphopningsindeks 0,2793 0,0135 0,0134 Urbanitetskriteriet 0,3575 0,0173 0,0171 Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,1397 0,0457 0,0437 Ikke-gifte over 67 år 0,1323 0,0433 0,0414 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,1802 0,0292 0,0295 Innbyggere med høyere utdanning 0,1142 0,0185 0,0187 SUM 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Sektorvekter: 9,67 % 29,04 % 4,25 % 3,24 % 4,84 % 32,74 % 16,21 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 31

32 Utslag på ulike delkostnadsnøkler 2015 Samlet nøkkel Adm Barnehage Grunnskole Pleie-og omsorg Helse Barnevern Sosialhjelp Samhandling PORSGRUNN 0,9737 0,8953 0,8594 0,9246 1,0888 0,9193 0,9462 1,1009 1,0584 SKIEN 0,9819 0,8907 0,9091 0,9372 1,0319 0,9172 1,0950 1,3226 1,0481 NOTODDEN 1,0787 0,9983 0,9075 0,9509 1,3342 0,9829 1,0109 0,9850 1,1540 SILJAN 1,0742 1,4916 0,8950 1,1860 0,9924 1,2490 0,9281 0,6690 1,0559 BAMBLE 0,9750 0,9656 0,8121 1,0418 0,9980 1,0407 1,0019 0,9124 1,0418 KRAGERØ 1,0216 0,9995 0,7400 0,9525 1,2449 1,0639 0,9293 0,9494 1,1377 DRANGEDAL 1,1634 1,2790 0,7558 1,1565 1,4066 1,2860 0,8848 0,7782 1,1600 NOME 1,0810 1,1308 0,8160 0,9985 1,3112 1,0378 0,9725 0,9262 1,1604 BØ 1,0492 1,1576 1,0132 0,9667 1,1393 1,0558 1,0437 0,8384 1,0495 SAUHERAD 1,0678 1,2727 0,7804 1,0328 1,2189 1,1277 0,9782 0,8238 1,1257 TINN 1,0929 1,1522 0,8364 0,9963 1,3526 1,0982 0,9342 0,7639 1,1853 HJARTDAL 1,2599 1,9174 0,7820 1,1258 1,5581 1,5106 0,6672 0,5296 1,2258 SELJORD 1,1344 1,4291 0,8952 1,0338 1,3480 1,2759 0,8179 0,6038 1,1658 KVITESEID 1,1717 1,5392 0,6806 1,0581 1,5156 1,3097 0,7455 0,6100 1,2062 NISSEDAL 1,2656 1,9389 0,9200 1,1495 1,4410 1,6151 0,7573 0,6355 1,1058 FYRESDAL 1,3006 2,1180 0,8032 1,3018 1,4085 1,6286 0,9600 0,5523 1,1231 TOKKE 1,1561 1,6170 0,8674 1,1055 1,3232 1,3852 0,6299 0,5359 1,1836 VINJE 1,1098 1,3631 0,8852 1,1074 1,2139 1,4081 0,8562 0,5841 1,

33 Endring ulike delkostnadsområder fra Samlet nøkkel Adm Barnehage Grunnskole Pleie-og omsorg Helse Barnevern Sosialhjelp Samhandling PORSGRUNN -0,3% 0,0 % -1,4% -0,3% 0,8 % -0,1% 1,0 % -3,6% 0,2 % SKIEN -0,5% 0,0 % -1,7% -0,9% 0,6 % 0,1 % 2,2 % -0,9% 0,1 % NOTODDEN 1,9 % 0,1 % 7,7 % 1,0 % -0,2% 0,2 % 2,6 % 5,5 % -0,7% SILJAN 0,5 % 1,7 % -7,3% 4,2 % 0,9 % 0,5 % -1,5% -3,2% 1,9 % BAMBLE 0,8 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 1,7 % 0,5 % 3,4 % 0,6 % 0,8 % KRAGERØ 0,4 % 0,3 % -3,8% 0,5 % 2,7 % 0,2 % -0,5% -1,2% 1,4 % DRANGEDAL -0,3% 0,6 % 0,0 % -3,3% -0,1% 0,3 % -0,7% 4,9 % -1,4% NOME 0,8 % 0,2 % 3,3 % 0,2 % 0,8 % 0,0 % -3,0% -2,4% 0,7 % BØ 1,3 % -0,2% 9,5 % -1,3% 0,5 % 0,2 % -0,2% -1,5% -0,9% SAUHERAD 0,1 % 0,9 % -0,9% -2,4% 5,1 % 0,3 % -6,2% -15,0% 2,1 % TINN -0,4% 0,5 % 4,0 % 0,4 % -3,5% -0,5% 0,2 % -2,4% -1,1% HJARTDAL 0,2 % 2,3 % 9,0 % -1,0% -5,9% 1,5 % -0,9% 0,1 % -0,7% SELJORD -0,3% 0,4 % 8,7 % -5,3% -2,0% -0,2% 5,6 % -0,1% -0,2% KVITESEID 0,4 % 1,0 % -1,5% 0,1 % 0,6 % -0,4% -0,9% -2,3% 0,6 % NISSEDAL 2,8 % -0,5% 3,2 % 4,9 % 2,8 % -0,9% -8,5% -8,8% -0,7% FYRESDAL -0,6% 4,0 % 3,3 % -5,2% -0,8% 1,4 % -15,7% -3,4% 0,5 % TOKKE -0,6% 2,1 % 4,4 % -1,2% -3,9% 1,3 % -3,2% -1,5% -1,0% VINJE 0,8 % 0,8 % 0,0 % -1,1% 2,5 % 1,6 % 1,4 % -2,1% 0,8 % 33

34 Tilskudd til saker med særskilt fordeling 2015 En del av innbyggertilskuddet blir holdt utenfor fordelingen etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet, og blir gitt en særskilt fordeling (tabell C). Helsestasjon- og skolehelsetjeneste + jordmortjeneste (200 mill): fordeles til kommunene basert på innbyggere i alderen 0-19 år, med et minstenivå på kr per kommune. Utdanning av deltidsbrannpersonell (36,9 mill): fordeles til kommunene (vertskommune) ut fra tallet på deltidsbrannpersonell i hver kommune. Uttrekk avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift (267 mill): 31 kommuner (hvorav 3 i Telemark) får avgiftslettelse, som blir trukket ut av rammetilskuddet i Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift er revidert som følge av nye retningslinjer for regionalstøtte. De nye retningslinjene gjelder fra 1. juli 2014 til 31. desember

35 Tilskudd til saker med særskilt fordeling 2015 Kommune Helsestasjon-og skolehelsetjeneste Utdanning av deltidsbrannpersonell Uttrekk avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift Sum saker med særskilt fordeling 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Hele landet

36 Skjønnsmidler 2015 Komp. for Basisramme uttrekk AGA Tapskomp. Samlede skjønnsmidler Porsgrunn Skien 0 Notodden Siljan 0 Bamble 0 Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal 0 Fyresdal 0 Tokke 0 Vinje 0 Tilbakeholdt Telemark Hele landet

37 Inntektsgarantiordningen (INGAR) 2015 (INGAR) sikrer kommunene mot brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Ordningen er utformet slik at ingen kommuner skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er mer enn 300 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Ordningen finansieres med et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner. Endringer i kostnadsnøklene, kriteriedata og regionalpolitiske tilskudd omfattes av inntektsgarantiordningen (INGAR), men ikke endringer knyttet til skatt, skjønnstilskudd, veksttilskudd eller saker med særskilt fordeling. Den korrigerte veksten på landsbasis fra er på kr per innbygger, dvs. en vekstgrense på 784 kr (= ). 37

38 INGAR 2015 Absolutt korr. vekst i rammetilskuddet Absolutt korr. vekst i ramme-tilskuddet Vekstgrense: 784 kr (= ) Inntekts-garantiordning 2015 INGAR inkludert finansiering INGAR inkludert finansiering (1000 kr) (kr pr innb) (kr pr innb) (kr pr innb) (1000 kr) 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

39 Integreringstilskudd 2015 Bosettingsår Satser 2011 Satser 2012 Satser 2013 Satser (foreløpig) 2014 Satser (endelig) 2014 Satser 2015 År 1 (enslige voksne) År 1 (andre voksne) År 1 (enslige mindreårige) År 1 (barn) År År År År Sum (enslige voksne) Sum (andre voksne) Sum (enslige mindreårige) Sum (barn) Regjeringen foreslår å øke integreringstilskuddet med 50 mill kr (=4 % nominelt). 39

40 Investeringskomp. reform 97 Årlig rente 1,8 1,8 1, Hele landet Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Post 69 Kompensasjon for investeringskostnader grunnskolereformen: Målet med tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for merutgifter til investeringer i skolebygg i forbindelse med skolestart for seksåringer. Den samlede investeringsrammen ble fastsatt til 5 182,9 mill. kroner. Ordningen med kompensasjon for investeringer i skolebygg vil gjelde fram til I juli kunne vi presentere treffsikre anslag for hva den enkelte kommune får i samlet rente- og avdragsrefusjon (investeringskompensasjon reform 97) for Vi la da til grunn en rentesats på 1,8 prosent (= den effektive renten på statskasseveksler 9 mnd. per tirsdag 1. juli + en margin på ½ %-poeng). I utmålingen av det som blir den faktiske refusjonen for 2015, har departementet brukt nettopp 1,8 prosent som rentesats. I 2014 var rentesatsen for ordningen 2,0 %. I tabellen er det også oppgitt anslag på refusjonen for kommende år og fram til ordningen opphører i basert på den samme rentesatsen som er brukt i beregningen av refusjonen for

41 Prognosemodellen fra KS Modellen foreligger som vanlig i to versjoner; versjon 0 er identisk med regjeringens anslag for frie inntekter i Grønt Hefte tabell 3-k, i versjon 1 er forutsetningene om skatt og folketall annerledes ved at det brukes snitt for kommunens skatteinntekter , samtidig som SSBs 4M-alternativ benyttes som anslag for folketall Vi kjører i utgangspunktet etter den siste versjonen. Vi kjører i utgangspunktet etter den siste versjonen. Denne modellen gir et mer treffsikkert anslag spesielt for kommuner med svak befolkningsutvikling og skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet. I makro legger vi inn en (moderat) realvekst i frie inntekter for årene , lik 1 % årlig (2,575 mrd. i makro fordelt %-vis likt med 1,325 på skatt og 1,250 på rammetilskudd). Sammenlignbar realvekst i opplegget er 1,5 %. Det er her riktig å sammenligne mot det såkalte RNB-nivået for 2014, ikke anslag på regnskap. 41

42 Eksempel: Versjon 0 NOME Inngang!A NOME 0819 (år 2015-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 4,9 3,3-8,7 1,3 1,1 1,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 2,3 1,78 4,25 0,98 0,97 0,96 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 3,9 2,7-3,7 1,2 1,0 1,0 42

43 Eksempel: Versjon 1 NOME Inngang!A NOME 0819 (år 2015-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 4,9 3,3-8,6 1,3 1,1 1,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 2,3 1,78 2,75 0,98 0,97 0,96 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 3,9 2,7-4,2 1,2 1,0 1,0 43

44 Statsbudsjettet for 2015 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2015 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2015

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue, 840

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue, 840

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle inntektsposter er skatt på inntekt og formue,

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets innstilling 4.12.13 Økonomiplan 20142017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 7

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Rådmannens forslag 2014-2017

Rådmannens forslag 2014-2017 1 Innhold Innhold... 2 1. Forord... 4 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Tjenesteområdene... 6 3. Forutsetninger og beregninger... 7 3.1 Befolkningsendringer... 7 3.2 Prisforutsetninger...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2298

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2010-2013

Handlings- og økonomiplan 2010-2013 Handlings- og økonomiplan 2010-2013 1 Er til stede, vil gå foran, skaper framtiden 1 2 Rådmannens økonomiplanforslag 5 2.1 Økonomiske prioriteringer i planperioden 5 2.2 Frie inntekter 6 2.3 Utvikling

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 51114 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte 19.11.14: Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer