STYREMØTE 13. mars 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 13. mars 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE 13. mars 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mykyta Konovalov Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Krister Berntsen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt, vara for Bjørn Christian Nilsen (permisjon) Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Administrativt ansatte Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn

2 Orienteringssaker: 1. Orientering om NOKUTS besøk 2. Referat IDF-møtet 3. Årsberetning AMU 4. Strategiplan og handlingsplaner SAKSLISTE Sak 4/13: Sak 5/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste Rapport og planer Sak 6/13: Kvalitetsrapport 2011/2012 Sak 7/13: Endret finansieringsplan forkurs i Mo i Rana for studieåret 2013/2014 Sak 8/13: Redegjørelse for likestilling og mangfold

3

4 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Onsdag kl Møtested: Styrerommet Møtedeltakere: UNIO: Randi Eilertsen (UDF), Arlene Hall (UDF), Steen Mejrup (FF), Charlotte Nyhus (NSF) LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL) Akademikerne: Asbjørn Danielsen - i starten av møtet, (TEKNA), Jan-Arne Pettersen (TEKNA), Johnny Tokle (NITO) Bjørnar Storeng, Lise Bang Ericsson, Anne Gjerløw Observatør: Forfall: Arne Erik Holdø Fra/Referent: Anne Gjerløw Møtedatoer våren 2013 (tidspunkt kl 12-14): 6. februar (kan bli flyttet hvis regnskapet ikke er ferdig) 6. mars 17. april 22. mai 12. juni Sak 1/13 Orienteringer Gjennomgang av prosesser rundt: - Rapport og planer - Kvalitetsrapport 2011/ NOKUTs hovedbesøk Sak 2/13 Ansatterepresentanter AMU Organisasjonene spør de to kvinnelige verneombudene om å være representant/vara til AMU. I tillegg trenger vi en mannlig vara fra fag/at. Organisasjonene gir rask tilbakemelding. Tilbakemeldinger etter møtet: Lisa Øien stiller som representant til AMU og Øyvind Søraas som vara. Vi mangler fortsatt en kvinnelig vara. Sak 3/13 Ansatterepresentanter til velferdsgruppa:

5 Vi har mistet to representanter i velferdsgruppa, i tillegg har Ellen Kvitvær har sagt ja til å overta etter direktør. Organisasjonene oppfordres igjen til å komme med forslag på to nye personer. Sak 4/13 Oppdatering av tilpasningsavtale til hovedavtalen Hovedavtalen er prolongert ut Høgskolen må revidere tilpasningsavtalen til hovedavtalen slik at den fungerer i forhold til dagens organisasjonsstruktur. Personalsjef lager forslag til prosess. Sak 5/13 Revisjon / oppdatering av funksjonsbeskrivelser AT Saken tas opp på neste møte, 6. februar. Sak 6/13 Evaluering av High North Technology Centre Saken tas opp på neste møte, 6. februar. Sak 7/13 Direktørs tanker om videre arbeid i arbeidsplangruppa Saken tas opp på neste møte, 6. februar. Sak 8 /13 Eventuelt Drøfting vedrørende bruk av lokaler i D2 og arbeidsoppgaver knyttet til prosjektkontor utsettes. Det vil bli utarbeidet sakspapirer som grunnlag for drøftingene. Perioden for tilsettingsutvalgene går ut 1. mars Vi ber om innspill fra organisasjonene innen 6. februar på: Tilsettingsutvalg for faglige stillinger: 2 ansatterepresentanter og 2 vara (ikke personlige) Tilsettingsutvalg for teknisk og administrative stillinger: 2 ansatterepresentanter og 2 vara (ikke personlige) Tilbakemeldinger etter møtet: Tilsettingsutvalg for faglige stillinger: Magnus Aanstad har sagt ja til å sitte i tilsetningsrådet og Tor Kildal har sagt ja til å være hans vara. Tilsettingsutvalg for teknisk og administrative stillinger: Jan Kurt Johansen (medlem) og Tore-Arne Jensen (2. vara) har sagt ja til å forsette. Vi mangler fortsatt 1 medlem og 1 vara til begge utvalgene (gjerne damer). 2

6

7 H M S sertifikat Årsberetning for AMU (Arbeidsmiljøutvalget) ved Høgskolen i Narvik 2012

8 1. Arbeidsmiljøutvalg / verneombud 2012 Gjeldende utvalg består av 3 medlemmer fra arbeidsgiver og 3 fra arbeidstakersiden. Funksjonstid Arbeidsgiversiden: Direktør Bjørnar Storeng (leder av AMU i 2012) Prodekan AT: Børre Bang Leder teknisk drift: Geir Nygård Vararepresentanter: Biblioteksleder Studiesjef Arbeidstakersiden Rolf Håkon Rensaa (hovedverneombud) Kjell Birger Hansen Baard Arnøy Vararepresentanter: Johnny Tokle (for hovedverneombud) Hilde Skogsholm Ole Lillevik Representanter med møte- og talerett: Leder av læringsmiljøutvalget HMS-systemansvarlig Studentrepresentant Arbeidsmiljøutvalget fungerer også som Attføringsutvalg og AKAN-utvalg. Kontaktpersoner til disse utvalgene er: Anne Gjerløw - attføringskontakt Kjell Ellingsen AKAN-kontakt HiN har avtale med Narvik bedriftshelsetjeneste. Oversikt over verneombud: Hovedverneombud Avdeling for helse og samfunn Avdeling for teknologi Laboratorier og teknisk drift Funksjonstid: Rolf Håkon Rensaa Vara: Johnny Tokle Funksjonstid Lisa Øien Johnny Tokle Krystyna Husjord Vara: Johnny Tokle

9 Fellesadministrasjon Filial Alta Arvid Sølve Urke John Ivar Nilsen 2. Arbeid i 2011 AMU har hatt 5 møter i 2012, og behandlet 23 saker. Årsplan 2012: tiltak frist ansvarlig Kommentar Status Årsrapport AMU (årlig) Direktør Orienteringssak til styret 30. mai Styresak levert. Årsrapport - Likestilling Ny fra 2012 Første rapportering skjer i Revisjon HMShåndbok (årlig) HMS-systemansvarlig Stor revisjon i 2011 Vurderer oversettelse til engelsk (hele kontra deler av handboka). Personalseksjonen kontakter AT v. Wenche Svea for å høre hva som bør oversettes først. Utvikle verneorganisasjonen hovedverneombud i samarbeid med personalseksjonen Det har vært avviklet møte mellom verneombud og arkivar hvor en diskuterte registrering av VOsaker i ephorte. Oppfølgingsmøte før jul. Gjennomføre kriseøvelse Oppfølging av medarbeidersamtaler Direktør Gjennomføring av kriseøvelse er utsatt til høsten etter intern kursing Personalsjef i samarbeid med personal-ledere Beredskapsøvelse ble gjennomført 27. november. Mange samtaler er avviklet. Alle enheter har startet arbeidet. Alle medarbeidersamtale

10 Etiske retningslinjer Personalsjef og ledere Retningslinjene bør revideres i løpet av året. r skal være gjennomført innen Saken utsettes. Ny frist Gjennomgang av HRportal Personalsjef Målgruppe: Ledere, verneombud og tillitsvalgte Områdelederne er oppfordret til å melde tema/ ønske om gjennomgang til personalseksjonen. AMU ber om at HR-portalen gjøres lettere tilgjengelig på HiN-weben. Oppfølging av HiNs handlingsplaner /strategidokument /retningslinjer. Sentrale IDF-saker settes opp som orienteringssaker til AMU Direktør og personalsjef AMU ønsker å bli involvert i relevante saker på et tidlig tidspunkt. Risikovurderinger bør gjennomføres før vedtak. AMU oppfordrer til godt forarbeid og konsekvensanalyser av beslutninger som tas. Brannøvelse (årlig) Leder teknisk drift Vernerunder (årlig) Ledere Bedriftshelsetj. deltar på vernerunder. AMU må etterspørre vernerunder. Brannøvelse er gjennomført. Høgskolen og Statsbygg er ikke fornøyd med at brannvesenet ikke er kjent i bygget. Ledelsen ved de to avdelingene kaller bedriftshelsetjeneste n inn til møte. Aktuelle tema: Bedriftshelsetjenest ens bidrag ved vernerunder. Få oversikt over personell som skal kalles inn til jevnlige helseundersøkelser

11 Noen av sakene fra 2012: Vernerunder ved laboratoriene på AT Det er gjennomført vernerunder og laget risikovurdering og handlingsplaner for laboratoriene ved Avdeling for teknologi. Fra 2013 overtar HiN miljølaboratoriet fra NORUT. I 2013 må avdelingen vurdere å gjennomføre vernerunde også der. HMS-systemansvarlig har ikke mottatt oppdaterte sikkerhetsinstrukser for laboratoriene og forutsetter derfor at eksisterende retningslinjer er dekkende i forhold til lover og forskrifter. Funksjonsbeskrivelser har vært etterlyst for Avdeling for teknologi: Denne saken har vært på dagsorden flere ganger. Funksjonsbeskrivelsene ikke på plass ved utgangen av 2012, blant annet på grunn av lederskifte ved avdelingen. Kontorskifte i sentraladministrasjonen: En skisse ble etter hvert utarbeidet og sendt til ansatte som var berørt. Bedriftshelsetjenesten: Bedriftshelsetjenesten ønsker møter med avdelingsledelsen og verneombud, dette er ikke gjennomført i De trenger informasjon om hva de ansatte er utsatt for på jobb jf. hva forskriften sier i forhold til helseovervåkning. Bedriftshelsetjenesten minner også om at de skal være med på vernerunder som gjennomføres og de skal delta i dialogmøter med sykmeldte arbeidstakere. Brannberedskap knyttet til hall med vindtunnel: Leder for teknisk drift tar kontakt med forebyggingsavdelingen hos brannvesenet og ber om en vurdering av brannberedskapen i hallen. Prodekan ved AT sender retningslinjer for bruk av vindtunnelen til sekretær slik at de kan legges inn i HR.portalen. Disse er ikke sendt. 3. Utvikling i sykefravær Antall årsverk ,9 167,9 173, ,5 184,4 184,5 Sykefravær i % 5,2 3,9 5,1 6,8 4,7 5,0 5,1 2,5 Se ellers vedlagt rapport om sykefraværsutviklingen. Narvik, For AMU Anne Gjerløw sekretær

12 Sykefraværet ved HiN i perioden 2007 t.o.m 2012 Sykefraværet ved HiN gikk ned fra 5,1 % i 2011 til 2,5 % i NAVs oversikt etter 3. kvartal viser et gjennomsnittlig sykefravær i Norge på 5,6 i 2012 mot 5,8 % i FRAVÆR 8,0 7,0 6,0 prosent 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Egenmeldt Legem. >8 uker Legem. < 8 uker 0, De ulike grupperingene har relativt få ansatte det er derfor kun aktuelt å omtale de store linjene i sykefraværet. Vi ser at alle typer fravær er redusert, men nedgangen er størst i legemeldt fravær under 8 uker. Gjennomgang av fraværet i perioden 2007 t.o.m viser: Totalt fravær 8,00 7,00 6,00 prosent 5,00 4,00 3,00 2,00 Drift/tekn. Adm. Und./Forsk. 1,00 0,

13 Forklaring på forkortelsene: Und/forsk.= Undervisnings-, forsknings og formidlingsstillinger Adm.= Administrativt personale Drift/tekn.= Drifts- og teknisk personale / andre tilsatte, omfatter bibliotekstillinger, ingeniør/tekniske stillinger og drifts- og vedlikeholdsstillinger. Det totale fraværet har gått ned i alle stillingskategorier, men mest markant er nedgangen hos drifts- og teknisk personale. Egenmeldt fravær har i perioden hatt et gjennomsnitt på 0,47%. Vi har hatt en nedgang fra 0,43 % i 2011 til 0,33 i Egenmeldt fravær vurderes samlet sett ikke som noe stort problem ved HiN. Egenmeldt fravær 0,70 0,60 0,50 prosent 0,40 0,30 0,20 0,10 Drift/tekn. Adm. Und./Forsk. 0,

14 Legemeldt fravær under 8 uker har i perioden hatt et gjennomsnitt på 2,17%. Høyeste tall er i 2008, med 2,85%. I 2012 var resultatet 1,32% mot 2,22 % i Legemeldt < 8 uker 3,00 2,50 prosent 2,00 1,50 1,00 Drift/tekn. Adm. Und./Forsk. 0,50 0, Legemeldt fravær over 8 uker i perioden har i gjennomsnitt vært på 2,23%. Vi hadde en topp i 2008 med 3,62 %. I 2012 er fraværet nede på 1,32% mot 2,22% i Legemeldt > 8 uker 4,00 3,50 3,00 prosent 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Drift/tekn. Adm. Und./Forsk. 0, Vi ser at teknisk drift har en stor reduksjon i legemeldt sykefravær. I rapporteringen til DBH har særlig legemeldt fravær for kvinner i drifts-/ tekniske stillinger tidligere pekt seg ut, tallene for 2012 viser en betydelig reduksjon:

15 Kvinner 21,5% 13,2% 11,8% 18,8% 3,3% Menn 5,0% 4,9% 7,0% 6,2% 0,9% Reduksjonen kan ha sammenheng med at: det er løpende kontakt mellom høgskolen og bedriftshelsetjenesten for å gi best mulig arbeidsforhold for de ansatte. renholdspersonalet har selv kommet med forslag til endringer. Tidligere ble det satt inn vikar etter 3. dags fravær, mens det fra årsskiftet 2012 er satt inn vikar etter første dag. det blir hele tiden sett på utstyr som kan være med på å forebygge belastningsskader. det er faste møter med alle på renhold der vi har stor takhøyde og der problemer luftes og avgjørelser blir tatt. det er kort vei til nærmeste leder for å diskutere problemer/utfordringer. Generelt er det viktig at ledere på alle nivå følger opp sykefravær / sykmeldte i henhold til våre sykefraværsrutiner. Det er også viktig å vurdere muligheten for tilrettelegging slik at sykmeldte kan komme i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig. Narvik Anne Gjerløw

16

17 STRATEGISK PLAN FOR HØGSKOLEN I NARVIK Innledning Nord-Norge er inne i en periode med optimisme og vekst, blant annet knyttet til funn av nye petroleums- og mineralforekomster og behov for å bygge ut fornybar energi. Samtidig skjer det store endringer i helsesektoren, pasienten skal i større grad ut av spesialisthelsetjenesten og over i kommunehelsetjenesten. Høgskolen i Narvik skal bidra aktivt med spisskompetanse og aktivitet innen forskning og utdanning knyttet til disse utfordringene. Høgskolen i Narvik vil samarbeide med andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner og med næringslivsaktører i Nord-Norge for å sikre en god og bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i landsdelen. Høgskolen i Narvik skal være en hovedleverandør av teknologer til vår landsdel, samt videreutvikle våre helsefaglige og økonomiske utdanningsmiljøer. For å imøtekomme disse utfordringene skal høgskolen ha fokus på: marked kvalitet samarbeid Strategiplanen fokuserer på de overordnede målsettinger. I en egen handlingsplan vil det vises hvordan vi skal oppnå disse målsettingene. VISJON Høgskolen i Narvik skal være Nord-Norges teknologiske høgskole, med fokus på utviklingen i nordområdene og skal ha en sterk helsefaglig, samfunnsorientert virksomhet. Høgskolen skal være i forkant av den teknologiske utviklingen som er relevant for landsdelen spesielt, og nasjonen generelt. VERDIER Ledelsen ved høgskolen preges av følgende sentrale verdier: ærlighet og åpenhet integritet og rettferdighet ansvarlighet overfor samfunn, studenter og egne ansatte Ledelsen fremmer samarbeidsvilje, tillit og selvtillit, og tro på felles mål blant både ansatte og studenter. Høgskolen skal være en ettertraktet arbeidsplass for studenter og ansatte. Arbeids- og læringsmiljøet skal preges av respekt og omtanke. Sammen skal vi legge forholdene til rette for personlig vekst og kompetanseutvikling. Studenter og medarbeidere skal kjenne tilhørighet til og være stolte av Høgskolen i Narvik.

18 HOVEDMÅL Høgskolen i Narvik skal bli en vitenskapelig høgskole med hovedtyngde innen teknologi. Høgskolen skal utvikle et sterkt teknologimiljø, med høy kvalitet i utdanning og forskning. Høgskolen i Narvik skal være en viktig faglig aktør for utvikling av helsefag, inklusiv koblingen mellom helse og teknologi i Nord-Norge. Høgskolen skal utvikle gode samarbeidsløsninger i landsdelen, nasjonalt og internasjonalt. Høgskolen i Narvik skal være i forkant innen digital formidling. Høgskolen i Narvik setter kvalitet og faglighet i høysetet. Det skal være fokus på kvalitet i utdanning, forskning og i forhold til interne prosesser. DELMÅL 1. UTDANNING. Virksomhetsmål: o Høgskolen i Narvik skal, i samsvar med samfunnets behov tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet, som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. o Høgskolen i Narvik skal være konkurransedyktig og imøtekomme behovet for flere kandidater innenfor teknologi og helsefag, spesielt relatert til behovene i nordområdene. Marked Høgskolen skal: ha et godt rekrutteringsarbeid i forhold til studenter og fagpersonale. ha minimum 1.9 førsteprioritetssøkere pr. budsjettert studieplass. øke studenttallet med 25 % over de neste fire år innen etablerte og etterspurte fagområder. Iverksette spesielle tiltak for rekruttering mot det underrepresenterte kjønn i de ulike utdanningene øke andel studenter som fullfører studiene fra forkurs til bachelor, og fra bachelor til master til 75 %. dekke ingeniørbehovet i Nord-Norge gjennom å etablere et nett av studiesteder i landsdelen for forkurs og første år ingeniørutdanning. Fleksibilisere alle relevante studietilbud, først og fremst i form av nettstøttede løsninger.

19 optimalisere eksisterende og få nye og fleksible kvalifiseringsordninger for bachelorutdanning i ingeniørfag. etablere en masterutdanning ved Avdeling for helse og samfunn. etablere bachelor i ingeniørfag innen bergverk og gruvedrift etablere Master i teknologi innen prosessteknologi og i fornybar energi. tilby videreutdanninger som ivaretar behovet for Samhandlingsløsninger i helsesektoren Spesialistkvalifisering for sykepleiere Kvalitet Høgskolen skal: etablere doktorgradsutdanning, i første omgang Ph.D i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser legge til rette for at alle studenter kan nå sine læringsmål på normert tid (øke gjennomstrømmingen) øke poengproduksjonen med 30 % over de neste fire år gjennom økt gjennomstrømning og redusert frafall. utvikle fagstabens pedagogiske og metodiske kompetanse. konsolidere bachelor- og masterutdanninger ved Avdeling for teknolog, slik at hver bachelorutdanning skal kunne rekruttere til minst én masterutdanning. utvikle førsteklasses laboratorier og infrastruktur for forskning og utdanning. videreutvikle intern rapportering, slik at studentene kan gi innspill til tiltak som bedrer studiekvaliteten. Samarbeid Høgskolen skal: samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner slik at vi kan tilby studier i spesielle fagområder hos hverandre, for å gi en større bredde i utdanningstilbudet i regionene. samarbeide om komplementære utdanninger med regionens høgskoler og universiteter, blant annet gjennom SAK-prosjekter. i tråd med samfunnets behov, tilby videreutdanninger i bredden knyttet til ulike bransjer i næringslivet, utdanningssektoren, helsetjenesten og i offentlige virksomheter som rekrutterer våre kandidater. 2) FORSKNING OG UTVIKLING Virksomhetsmål: o Høgskolen i Narvik skal, i tråd med egne fagområder og vitenskapelig profil, oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og faglig utviklingsarbeid. Høgskolen skal være i forskningsfronten og imøtekomme behovet for økt forskning innenforbåde teknologi og helsefag, spesielt relatert til nordområdene. Marked Høgskolen skal utvikle nye teknologiske løsninger for samfunn og næringsliv og være i front av teknologisk utvikling.

20 Kvalitet Høgskolen skal: kvalifisere seg til å bli en vitenskapelig høgskole. øke den meritterende FoU-aktiviteten med deltakelse fra 20 % flere av de ansatte. øke antall publikasjonspoeng med 25 % øke søknadsmassen på forsknings- og utviklingsprosjekter med 25 % sørge for økt og vedvarende samspill mellom forskning og utdanning stimulere til forskning og utvikling av utdanningstilbud på tvers av avdelingene styrke fagmiljøene i begge avdelinger med forholdsmessig flere professorater og førstestillinger, blant annet gjennom økning av eksternt finansierte akademiske stillinger med 25 %. tilrettelegge for kvalifisering av egne ansatte til førstestillings- og professorkompetanse. Legge til rette for at stipendiater disputerer innen utløpet av tilsettingsperioden. arrangere minimum én internasjonal konferanse i Narvik per år. ha FoU-grupper innenfor følgende områder: simuleringer, homogeniseringsteori, elektromekaniske system, energiteknologi, industriell teknologi og innen helse og samfunn. etablere et senter for helse og teknologi. Samarbeid Høgskolen skal: stimulere til forskning og utvikling på tvers av FoU-grupper, programområder og avdelinger. øke samarbeidet innenfor forskning og utvikling med gode akademiske institusjoner, randsoneinstitusjoner, næringsliv og offentlig helsetjeneste. 3) SAMFUNNSROLLEN Virksomhetsmål: o Høgskolen i Narvik skal være en tydelig samfunnsaktør gjennom bidrag til formidling, regional, nasjonal og internasjonal utvikling, innovasjon og verdiskaping. Marked: Høgskolen skal: være synlig i media, og være tilgjengelig for offentligheten. legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. øke eksternt finansierte prosjekter slik at omsetningen utgjør nærmere 25 % av grunnbevilgningen i løpet av perioden. formidle resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. utvikle og tilby flere desentraliserte og fleksible studier.

21 Kvalitet og samarbeid Høgskolen skal: samarbeide med næringsliv og offentlig sektor, med fokus på entreprenørskap, nyskaping, fagutvikling og brukerstyrte og brukerinvolverende prosjekter og prosjektsøknader. øke samarbeidet om prosjekter og prosjektsøknader med gode akademiske institusjoner, randsoneinstitusjoner, næringsliv og offentlig helsetjeneste. delta i faglige nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt med sikte på kvalitet, nyskaping og formidling. 4) RESSURSDISPONERING Virksomhetsmål: o Høgskolen i Narvik skal organisere og drive sin virksomhet slik at samfunnsoppdraget blir best mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible økonomiske og faglige ressurser. Marked Høgskolen skal: Fordoble andelen kvinner i professorstilling. Redusere andelen midlertidig ansatte med 25 % ha god kjønnsbalanse innenfor de ulike fagområdene. Kvalitet Høgskolen skal: ha langsiktig økonomisk planlegging og en økonomi i balanse, som sammen med økning i prosjektporteføljen skal sikre et strategisk handlingsrom. være organisert slik at den ivaretar sine oppgaver på en effektiv måte. sørge for kompetanseutvikling, etablering og vedlikehold av robuste fagmiljøer. utarbeide karriereplaner for de ansatte. Tilby internasjonal utveksling for både inn- og utreisende for alle stillingskategorier Tilby mulighet for forskningstermin til ansatte i førsteamanuensis og professorstillinger på lik linje med universitetene Samarbeid Høgskolen skal: utrede et forpliktende samarbeid med andre læresteder i regionen, med sikte på gjensidighet og felles lisensavtaler / tilgang til elektroniske databaser, felles rutiner, standardisering av systemer og administrative ressurser (SAK-prosessen).

22

23 Markedsstrategi for studentrekruttering ved Høgskolen i Narvik NORD-NORGES TEKNOLOGISKE HØGSKOLE 23

24 Markedsstrategi og markedsplan for Høgskolen i Narvik Markedsstrategi for studentrekruttering ved Høgskolen i Narvik Bakgrunn I «Strategisk plan for Høgskolen i Narvik » har styret vedtatt at høgskolen i planperioden skal ha fokus på marked, kvalitet og samarbeid for å møte identifiserte utfordringer i landsdelen. I delmål «Utdanning» er det definert målsettinger med betydning for rekrutteringsarbeidet: ha et godt rekrutteringsarbeid i forhold til studenter og fagpersonale ha minimum 1.9 førsteprioritetssøkere pr. budsjettert studieplass øke studenttallet med 25 % over de neste fire år innen etablerte og etterspurte fagområder Iverksette spesielle tiltak for rekruttering mot det underrepresenterte kjønn i de ulike utdanningene øke andel studenter som fullfører studiene fra forkurs til bachelor, og fra bachelor til master til 75 % dekke ingeniørbehovet i Nord Norge gjennom å etablere et nett av studiesteder i landsdelen for forkurs og første år ingeniørutdanning Fleksibilisere alle relevante studietilbud, først og fremst i form av nettstøttede løsninger optimalisere eksisterende og få nye og fleksible kvalifiseringsordninger for bachelorutdanning i ingeniørfag etablere en masterutdanning ved Avdeling for helse og samfunn etablere bachelor i ingeniørfag innen bergverk og gruvedrift etablere Master i teknologi innen prosessteknologi og i fornybar energi tilby videreutdanninger som ivaretar behovet for Samhandlingsløsninger i helsesektoren Spesialistkvalifisering for sykepleiere På bakgrunn av disse overordnede målsettingene er det utarbeidet en markedsstrategi for studentrekruttering. HiN har en studieportefølje som er svært relevant for den økte etterspørselen etter teknologer og helsepersonell i nord, og har et godt omdømme for kvaliteten både på utdanningene og i forskningen. Strategien skal bidra til å øke høgskolens synlighet og attraktivitet for utdanningssøkende i landsdelen spesielt, men også sikre et godt rekrutteringsgrunnlag nasjonalt så vel som internasjonalt. Gjennom all markedsaktivitet skal det være fokus på å forsterke omdømmet overfor omverden, og bidra til å bygge en positiv organisasjonskultur som omfatter både studenter og ansatte. 1

25 Markedsstrategi og markedsplan for Høgskolen i Narvik 1.2. Konkurransefortrinn Høgskolen har en rekke konkurransefortrinn som er med å posisjonere oss som unike også i nasjonal sammenheng: Vi har kvalifiseringsprogrammer som fanger opp alle søkere som mangler kompetanse til direkte opptak til studier, inklusive årsstudium i norsk Vi er en institusjon som er liten nok til at alle studenter og ansatte både blir sett og hørt. Det er nærhet mellom student, fagmiljøer og administrasjon i alle ledd, og fleksibilitet for å tilrettelegge for personer med ulike utfordringer i studiesituasjonen Vi har produktive forskningsmiljøer med høy andel av førstekompetanse i forhold til resten av høgskolesektoren. Miljøene har tilgang til unike fasiliteter og et vidt nettverk nasjonalt og internasjonalt Vi har attraktive studietilbud med til dels liten konkurranse i landsdelen, og utdanner kompetanse som har høy etterspørsel i markedet Vi har etablert campus med undervisningspersonell flere steder i landsdelen som også gir lærerstøtte til nettstøttet undervisning Vi har en sykepleierutdanning som har en svært høy andel mannlige studenter i nasjonal målestokk, og som på egenhånd bidrar til å rekruttere flere mannlige søkere til utdanningen 1.3. Markedsmål Den overordnede målsettingen for rekrutteringsarbeidet er å øke studenttallet med minimum 25 % i planperioden. Det tilsier en økning fra 1363 studenter (inklusive forkurselevene) høsten 2011 til 1706 studenter høsten For å nå målet, skal det i handlingsplanen fokuseres på følgende: HiN skal være det naturlige valg innen teknologisk utdanning i Nord Norge, og et foretrukket valg for økonomi og helsefaglig utdanning i regionen Mål: 1,9 førstevalgssøkere per budsjetterte studieplass i opptaket. HiN skal være et preferert alternativ til konkurrerende tilbud ved alle norske teknologiutdanninger Måles kvalitativt gjennom markeds og kandidatundersøkelser 2

26 Markedsstrategi og markedsplan for Høgskolen i Narvik Ha spesiell fokus på rekruttering av det underrepresenterte kjønn i de ulike utdanningene. Mål: minst 40 % av det underrepresenterte kjønn ved hver utdanning Øke intern rekruttering fra forkurs til bachelorutdanningene, og fra bachelorutdanningene til masterprogrammene Mål: 75 % av fullførte på lavere grad/forkurs Synliggjøre muligheten for gjennomføring av studier desentralisert og fleksibilisert i forhold til gjennomføringstid Måles kvalitativt gjennom markeds og kandidatundersøkelser Synliggjøre bredden i studieporteføljen og i kvalifiseringsprogrammene til videre studier Måles kvalitativt gjennom markedsundersøkelse Bidra til videreutvikling av en relevant studieportefølje gjennom markeds og kandidatundersøkelser Mål: Årlige undersøkelser innen 1. april Være sentral i samfunnsdebatten i forhold til forskning og formidling, og medvirkning til innovasjon og verdiskaping Måles kvalitativt gjennom markeds og kandidatundersøkelser 1.4. Markedssegmenter Både bredden i studieporteføljen og konkurransen i sektoren medfører at handlingsplanen må tilpasses ulike markedssegmenter for de enkelte fagområdene: Innen teknologiske fag og internasjonal beredskap er primærmarkedet hele landet. De engelskspråklige masterprogrammene har i tillegg et sekundærmarked for alle engelskspråklige utdanningssøkere Våre øvrige bachelorprogrammer rekrutterer primært fra regionen, men er også et alternativ for hele landet Videreutdanningstilbudene innen helsefag er i første omgang rettet mot institusjoner/søkere i nærområdet, men har stor faglig relevans for hele landet 3

27 Markedsstrategi og markedsplan for Høgskolen i Narvik 1.5. Markedstiltak Hvert år i planperioden skal det utarbeides en årlig handlings og medieplan som tilpasses studieporteføljen for kommende studieår og eventuelle føringer gitt av styret eller høgskolens ledelse. I planen skal det også innarbeides tiltak for å beholde flest mulig av søkere som får tilbud om studieplass ved HiN. 4

28 Markedsplan NORD-NORGES TEKNOLOGISKE HØGSKOLE 28

29 Markedsstrategi og markedsplan for Høgskolen i Narvik 2. Markedsplan 2013 Mål Styringsparameter Tiltak Ansvar Frist 1. Utdanning Analyser Fakta Statistikk Medieplan Utarbeidelse annonsekonsepter Oppgradere grafisk profil Kvantitative og kvalitative undersøkelser: Questback Fokusgrupper Telefonintervju Statistikk/analyser: Analyser/statistikk avgjørende for mix/kanalvalg Webtraffic Antall klikk Månedlige rapporter Grafisk profil Budskap segment kanal Fremstå helhetlig på alt markedsmateriell Rekrutteringsundersøkelse Evaluering av studiestart Løpende ved behov (int./eks.) Grunnlag for utvikling av markeds og medieplan for 2014 Fokus forbedringsarbeid Egen detaljert medieplan foreligger (vedlegg til markedsplan) Overordnet HiN Enkeltstudier kanal Studier vi vil ha ekstra fokus på pga. dårlig søkning eller studier vi er alene om Kvinner Opp på ledernivå avhengig av omfang av endringer Oppgradere grafiske elementer Implementering VH Okt 2013 Okt Des 2013 (for 2014) VH VH Grafisk arbeid: ED VH Grafisk arbeid: ED 2013 Nov 2012 Jan 2013 Des 2012 feb 2013 Start apr

30 Markedsstrategi og markedsplan for Høgskolen i Narvik Studiekatalogen Fokusgrupper Rekrutteringsundersøkelse Grafisk profil og ønsket uttrykk Markedsføring enkeltstudier Grafisk profil Behov Prosjekt hin.no Grafisk profil og ønsket uttrykk Ny messestand for Grafisk profil 2014 Behov Synlighet / uttrykk Nytt innhold Vektlegging Oppdatering studier/nye studier Intervju / bilder Implementere oppgradert profil Egen prosjektbeskrivelse vil foreligge Vurderes i hvert enkelt tilfelle: Produktark Brosjyre Banner Intervjuer/foto Annonsering Red. omtale/pr Sosiale medier Ut mot næringsliv / helse og omsorg Annet VH Aug Des 2013 VH Grafisk arbeid: ED Jan 2013 Løpende Eget prosjekt ED / RHR Løpende 2013 Egen prosjektbeskrivelse foreligger VH Grafisk arbeid: ED Feb Aug

31 Markedsstrategi og markedsplan for Høgskolen i Narvik Deltagelse messer 2013 / forberedelser for 2014 Besøk skoler / informantreiser Studierådgivere ved videregående skoler Full dekning i NN Strategisk avgjørelse Full dekning i NN Strategisk avgjørelse Logistikk deltagere faglige og studenter PR / informasjon Brief Materiell Bodø, Tromsø, Bergen, Lillestrøm, Spektrum, Ålesund Forbedringsarbeid Start planlegging for 2014 Informanter / briefing Informantpresentasjon Forbedringsarbeid Oppgradering informantpresentasjon / materiell Fullstendig liste over navn Påvirkning Telefonsamtale Materiell Studiestart Questbackundersøkelse Forbedringsarbeid Program Materiell Beholderkampanje Differanse antall søkere/takker ja Forbedringsarbeid Tiltak Gjennomføring Materiell utsendelse ASU VH ASU/VH VH/ED ASU VH ASU/VH ASU ASU VH VH/ED ASU ASU VH /ED ASU/VH ASU VH /ED ASU/VH ASU/VH ASU VH /ED Jan mar 2013 Aug sep 2013 Sep des 2013 Jan mar 2013 Des 2013 Sep 2013 Des 2013 Aug des 2013 Nov des 2013 Apr 2013 Apr aug 2013 Apr aug 2013 Apr 2013 Apr 2013 Apr aug 2013 Apr jun

32 Markedsstrategi og markedsplan for Høgskolen i Narvik Filial Alta Antall fra forkurs i Alta til bachelor ved HiN Filial Bodø Antall fra forkurs i Alta til bachelor ved HiN Internasjonale studenter Rekruttering kvinner til teknologiske studieretninger Intern rekruttering Markedsmål i egen strategi for internasjonale studenter Utvikling / trend: Antall kvinnelige studenter innen de ulike retningene Utvikling/trend: Antall studenter fra forkurs bachelor master Programområdeledere involveres Omvisning Studiemuligheter Programområdeledere involveres Omvisning Studiemuligheter Egen markeds og handlingsplan for internasjonale studenter Status per jan 2013: Egen prosjektbeskrivelse vil foreligge Dialog/samarbeid med Narvikregionens Næringsforening om felles prosjekt Søke om finansiering Søke fylket om midler til konkret prosjekt Programområdeledere involveres Produksjon av materiell VH/ASU ASU ASU VH/ASU ASU ASU TAJ/VH/JT Feb 2013 VH 2013 VH/ASU

33 Markedsstrategi og markedsplan for Høgskolen i Narvik Intern markedsføring Overordnet HiN presentasjon norsk og engelsk Fokus på forbedring av miljø: Skape et eierforhold til de strategiske føringer som foreligger gjennom involvering og forankring Presentere overordnet strategi og målsetninger Iverksette arbeid i hver seksjon for å imøtekomme målsetningene Jobbe på tvers av enheter i forhold til måloppnåelse Implementere tiltak i markedsplan for HiN Forbedringsarbeid Overordnet presentasjon hvor man legger til spisset informasjon etter behov LEDERNIVÅ Marked/info 2013 VH / ED

34 Markedsstrategi og markedsplan for Høgskolen i Narvik 3. Samfunnsrollen Lørdagspuls Fremovers nedslagsfelt Antall lesere Medieovervåkning Meltwater (dig.) Red. omtale /avisoppslag Forskningsdagene Antall deltagere Oppslag media / red. omtale Sosiale medier Tilgjengelig statistikk Visninger Frekvens innlegg/interesse/debatt Liker innlegg Liker side Nyhetssaker hin.no Nye måleverktøy vil bli tilgjengelig med ny web Månedlig reportasje fra HiN: Tema/årshjul Reportasje/bilder Optimalisere søkeord Overvåkning Utnyttelse/være i forkant/debatt Program PR/mediestrategi Artikler avis Kronikker / populærvitenskapelig Materiell / bekledning Samarbeid på tvers Annet Utarbeidelse strategi for sosiale medier Facebook Twitter Instagram Oppsøkende / deltagelse rektoratet Formidle FoU Informasjonssaker Nyhetssaker VH 2013 VH 2013 VH + Definert gruppe Apr sep 2013 VH Våren 2013 VH

35 Markedsstrategi og markedsplan for Høgskolen i Narvik Pressemeldinger / kontakt media Antall oppslag Oppsøkende / deltagelse rektoratet Formidle FoU Intern rådgiver Utarbeidelse pressemeldinger Fokus forsterke posisjon Utsendelse/oppfølging Relasjonsbygging media VH

36 Medieplan NORD-NORGES TEKNOLOGISKE HØGSKOLE 36

37 Medieplan 2013 Kommentar Målgruppe Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Primært: Potensielle studenter Sekundært: foreldre, næringsliv og Annonsering primærmarked Nord-Norge politisk Jobbnorge (Folk i nord og inord) se egen medieplan og annonsekonsepter Flyplassreklame se ordrebekreftelse segmenteres etter behov/budskap Vivilheim Karriere på Helgeland, distribusjon NN Potensielle studenter (segmentert) Kino primærmarked Nord-Norge se kjøreplan/ordrebekreftelse ok Potensielle studenter overordnet Annonsering nasjonalt Web Traffic, RON kampanje se egen medieplan Potensielle studenter (segmentert) Facebook Overordnet, enkeltstudier (nedgang + de vi er alene om), retninger og kvinner Potensielle studenter (segmentert) Fri Flyt se egen medieplan Potensielle studenter (friluftsinteresserte) Spill.no se egen medieplan Potensielle studenter (teknologi/spill) Elevkalenderen se egen medieplan Potensielle studenter (realfag) Dagbladet utdanningsbilag, ligger i budsjett Folk i nord Potensielle studenter (overordnet) VG utdanningsbilag, ligger i budsjett Folk i nord Potensielle studenter (overordnet) Aftenposten Utgivelse med spesiell fokus på energi, klima og miljø Primært: Potensielle studenter teknologi Sekundært: Politisk og næringsliv Teknisk ukeblad ligger i budsjett Folk i nord Potensielle studenter (teknologi) Ingeniørnytt ligger i budsjett Folk i nord Potensielle studenter (teknologi) imap kart som alle studenter får over Narvik ved studiestart Søkemotorer / portaler 1881.no Gule sider studentum ordrebekreftelse ok Potensielle studenter (overordnet) Redaksjonell omtale budsjett Teknisk ukeblad / ingeniørnytt løpende (estimert) Potensielle studenter (teknologi) Magasin Narvik vinter ordrebekreftelse ok Primært: Potensielle studenter Sekundært: foreldre, næringsliv og politisk Magasin Narvik sommer dobbelside redaksjonell, deadline 1. mai Primært: Potensielle studenter Sekundært: foreldre, næringsliv og politisk Diverse løpende (estimert) Vurderes i forhold til totalen Internasjonal markedsføring ordrebekreftelse ok educations.com Norway exports Vinterfestuka annonse i hovedprogrammet Totalt Potensielle internasjonale studenter Potensielle internasjonale studenter

38 Media Tema budskap HiN digitalt magasin/avis Materiellfrist Sendes til Kommentar Overordnet HiN/fremtidens mest Arnold communication / aftenposten energi, klim, miljø etterspurte kompetanse 250 x 85 mm (bxh) 08.feb Webtraffic RON, ung og sosial Overordnet HiN/fremtidens mest etterspurte kompetanse 768x150, 980x150, 180x500, 468x400, 580x400, 300x jan husk retargeting script, max 50 kb per banner spill.no spill / teknologi Spisset spill, Fremtidens mest etterspurte kompetanse 1600x800, 787x150, 468x400, 300x jan max 200 kb Fri flyt Friluftsliv / ski Spisset friluft 660x x285 mm (bxh) 18.jan 3 mm utfallende Facebook Segmenteres Segmenteres m aktuelle budskap Ingeniørnytt Master Master teknologi / Master of Science 96x135 mm (bxh) 18.jan Teknisk Ukeblad Master Master teknologi / Master of Science 94x jan Nye Troms Utdanningsavis Overordnet HiN/fremtidens mest etterspurte kompetanse 149x71 mm (bxh) 18.jan Dagbladet Utdanningsbilag Overordnet HiN/fremtidens mest etterspurte kompetanse 122x71 mm (bxh) 18.jan VG Utdanningsbilag Overordnet HiN/fremtidens mest etterspurte kompetanse 246x71 mm (bxh) 18.jan Amedia Norge og inordby Webtraffic Overordnet HiN/fremtidens mest etterspurte kompetanse 980x x71 mm (bxh) 18.jan Amedia Norge og inordby Restannonsering Ledie studieplasser 80x71 mm (bxh) jun Elevkalenderen Overfor videregående elever ønsker du mer informasjon apr Flyplassreklame Tilbud Dynamisk jan Studentum studieportal presentasjon løpende Educations. studieportal presentasjon løpende Norway Exports Internasjonalt presentasjon jan Kinoreklame Tilbud jan Magasin Narvik sommer / vinter Redaksjonelle saker jan / jun Vivilheim På Helgeland Muligheter helgeland, samt øvrige tilbud 222x158mm (bxh) Vinterfestuka Hovedprogrammet lykke til annonse 23,6x15,8 cm (bxh) 25.feb

39

40 Handlingsplan for biblioteket 2013 Mål Tiltak Ansvar Frist 1. Utdanning -1.1 Markedsføring -Videreutvikle bibliotekets websider -Web på engelsk SKM SKM Avhengig av ferdigstillelse av HINs web- -sider -Bruke sosiale medier HET/ -1.2 Fleksible studietilbud -Økt satsing på elektroniske medier (e-bøker, e-tidsskrifter, e-standarder) for å lette tilgangen på litteratur for studenter utenfor campus -1.3 Kvalitet -Integrert undervisning i informasjonskompetanse for å dyktiggjøre studentene til å finne, bruke og vurdere vitenskapelig informasjon TKR UT Alle/ Samarb Studiekoord. Kontinuerlig Kontinuerlig Januar Samarbeid -Forhandle frem avtale med UBIN om bibliotektilbud på Campus Helgeland for HINs studenter UT April Forskning og utvikling -1.1-Profilere HINs vitenskapelige og faglige produksjon -Oppfylle Departementets krav om rapportering -1.2 Bidra til å gjøre kjent norske krav og retningslinjer når det gjelder vitenskapelig produksjon -1.3-Videreutvikle HINs åpne institusjonelle arkiv (Brage) -Utarbeide oversikter og rapporter over HINs årlige vitenskapelige publikasjonsproduksjon -Delta på FoUmøter / programområdemøter -Praktisk tilrettelegging for import av godkjente masteroppgaver -Praktisk tilrettelegging for import av godkjente vitenskapelige open access publikasjoner SKM April 2013 SKM/UT Studieadm/ Faglærer/UT/ SKM/IT FoU-utvalg Publiserings- Utvalg /SKM/IT kontinuerlig Juni 2014 Desember 2013

41 3. Samfunnsrollen -1.1-Biblioteket skal være tilgjengelig for offentligheten -Stille bibliotekets samlinger til disposisjon så lenge det ikke kommer i konflikt med leverandørkontrakter UT kontinuerlig 4. Ressursdisponering -1.1 Ressursbruken skal gjenspeile HINs faglige profil -1.2 Kompetanseutvikling -Holde seg oppdatert på nye studietilbud, endring av studietilbud, forskningsprofil -Utarbeide karriereplaner for bibliotekets ansatte UT / Alle UT kontinuerlig Des. i Kurs i streaming og andre tekniske hjelpemidler til bruk for undervisning i informasjonskompetanse UT Juni 2013

42

43 HANDLINGSPLAN STP PERSONALSEKSJONEN Arbeidsoppgaver: Personaloppgaver - Rekruttering av medarbeidere - Bistå i IA arbeid - Personalkonflikter - Saksbehandling, kvalitetssikring og rådgivning knyttet til tilsettinger og ansettelsesforhold - Servicefunksjon i forhold til andre avdelinger - Informasjon rådgivning i forhold til personaloppfølging - Rådgivning knyttet til egne rutiner og retningslinjer - Strategisk personalarbeid (personal-og lønnspolitikk m.m) - Organisasjonsutviklingsoppgaver - Rapportering (Lønns/personaldata) - Lønnsarbeid - Lønnsfastsettelser og annet operativt lønnsarbeid Utfordringer og fokusområder i Personalseksjonen Internasjonalt fagmiljø o krever at vi får på plass bedre rutiner og retningslinjer på engelsk o Kulturforskjeller, infrastruktur og trivsel HINS mål om 25 % vekst i antall studenter i planperioden o Få på plass bedre system og rutiner på personalområdet for å takle vekst o Få på plass gode lederverktøy o Lederutvikling og lederopplæring o Intern kommunikasjon Skape et godt og utviklende arbeidsmiljø

44 Personalseksjonen har i sin handlingsplan et primært fokus på sektormål 4 i tildelingsbrevet «Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle» og delmål 4 Resursdisponering i høgskolens STP. Handlingsplan Mål 1: Effektiv og god forvaltning Delmål 1.1 Strategi og policyarbeid Styringsparameter Få på plass personalseksjonens del av sikkerhetspolicyen Tiltak Ansvar Frist - Bidra til utvikling av sikkerhetspolicy - revisjon etiske retningslinjer Lise Juni 2013 Hin skal ha etablert en policy for engelskspråklige - Foreslå for Hin å utarbeide en policy for engelskspråklige internasjonale ansatte (innbefatte krav til dokumentasjon og systemer på engelsk) Lise Mai Revisjon av styringsdokumenter, rutiner og Revidert personalpolitikk - Revisjon gjeldende personalpolitikk (fra99) Lise Desember 2013

45 retningslinjer 1.3 Bidra i organisasjonsutviklings -prosesser Oppdatert lønnspolitikk Oppdatert tilpasningsavtale - Årlig gjennomgang av lønnspolitikk og revisjon ved behov Gjennomgang og revisjon av tilpasningsavtalen til Hovedavtalen Anne / Lise Lise/ Christine i samarbeid med org. Mål 2: Personalseksjonen skal ha et godt rekrutteringsarbeid med mål om å fremstå som en attraktiv arbeidsplass og trekke til seg de beste medarbeiderne Oppstart vår 2013 Oppstart vår2013 Delmål 2.1 Godt rekrutteringsarbeid Styringsparameter Kvalifiserte søkere til ledige stillinger Tiltak Ansvar Frist - Se på behov for bedre Rekrutteringsverktøy. - Delta i prosessen i sektoren vedr. adm. støttesystemer herunder rekrutteringsverktøy - gjennomgang av media avtaler -Skrive om våre medier og avtaler i HR- portalen Lise /Aud- Jorunn Lise Lise /Anne september Vår 2013 Mai 2013

46 (utenlandske portaler, avtale Universitetsjobb) - Utarbeide kravspek./ anbud for annonsering/rekruttering i samarbeid med studieseksjonen - Medlem i styringsgruppen for regionens tilflytterprogram(nrnf) - Samarbeid med lokalt næringsliv for å ivareta «ledsagerproblematikk». Lise/Jon -Are Lise Lise Høst 2013 Løpende Mai Høgskolen i Narvik har som mål å ha god kjønnsbalanse, sikre mangfold på alle nivåer i organisasjonen og forebygge diskriminering Nå målene i vår handlingsplan for likestilling og mangfold -Stillingsutlysninger skal utformes bredt og på en måte som gjør det attraktivt for det underrepresenterte kjønn å søke. Lise April 2013/løpende

47 2.3 Øke andelen av kvinner i vitenskapelige førsteog toppstillinger. Fordoble andelen kvinner i professorstillinger - Rekruttering av kvinner til vitenskapelige første- og toppstillinger skal være en prioritert oppgave i seksjonen og ute på avdelingene Lise/ DekanAHS Dekan AT Løpende Mål 3: Likestilling og mangfold Høgskolen i Narvik har som mål å ha god kjønnsbalanse, sikre mangfold på alle nivåer i organisasjonen og unngå diskriminering av noe slag Delmål 3.1 Oppfølging av handlingsplanen for likestilling og mangfold Styringsparameter Nå målene i vår handlingsplan for likestilling og mangfold Tiltak Ansvar Frist - Oppdatere handlingsplan for likestilling og mangfold - Oppfølging av likestilling og mangfolds arbeidet mot avdelingene -For alle faggrupper / stillingsgrupper må det foretas en gjennomgang i forhold til likestilling og fremtidig behov for rekruttering Anne Lise, Anne og Christine Lise/ Christine Løpende Høst 2013

48 3.2 Vertskap for nasjonal nettverkskonferanse innen likestilling i UHsektoren Forberede og gjennomføre nettverkskonferansen Nedsette intern og ekstern arbeidsgruppe Lise/ Bjørnar Lise Februar/mars 2014 Mars 2013 Mål 4: Effektivt og godt arbeid med lønn og reiseregninger Delmål 4.1 Korrekt utbetaling av lønn og reiser til riktig tid samt rapportering i henhold til frister. Styringsparameter Lønn og reiseutbetalinger som er i henhold til lover og regelverk. Rapportering til riktig tid Tiltak Ansvar Frist -Rutinebeskrivelse for lønn og reiser Eirin April Oppdatert kompetanse på lønns og reiseområdet Redusert sårbarhet i seksjonen - Opplæring og kurs: - Avtaleverk, pensjon, skatt og aga Lise Løpende 4.3 Redusere sårbarheten i personal og lønnsseksjonen -Ny personal- og lønns medarbeider Lise 1.mai 2013

49 MÅL 5: Ivaretakelse og utvikling av ansattes kompetanse Delmål 5.1 Styrke lederkompetansen ved HiN Styringsparameter 2 ledersamlinger pr. år Tiltak Ansvar Frist Tilrettelegge for gjennomføring av 2 ledersamlinger pr år Lise Mars 2013 og høst Lederutvikling Løpende Opplæring i nødvendige lederverktøy -Utarbeide program og gjennomføre opplæring /kursing i interne rutiner og regelverk for ledere og mellomledere Lise/Anne/Eirin Oppstart juni Kompetanseutvikling - Maler for kompetanseutvikling utarbeides i samarbeid med andre enheter. Lise i samarbeid med avdelingene Juli Tilrettelegge for opplæring andre områder Bidra til bedre studiekvalitet -Informere på HR-portalen om opplæringstilbud innenfor pedagogikk, metodikk og norsk for internasjonale ansatte. Lise/Anne (Behov og rammer avklares med dekanene) Løpende

50 5.4 Utvikle kompetansen i personalseksjonen Oppdatert kompetanse i seksjonen Kurs og oppdatering -Lønn, pensjon -Offentlig rapportering og avtaleverk -HR-portal -HR-avtaleverk - Eventuelt andre kurs ved behov Lise Løpende MÅL 6: Godt arbeidsmiljø som fremmer trivsel, god faglighet og effektiv drift Delmål 6.1 Gjennomføre en medarbeider - undersøkelse blant alle ansatte ved HIN Styringsparameter Gjennomført medarbeiderundersøkelse Tiltak Ansvar Frist -Planlegge, iverksette og administrere en medarbeiderundersøkelse - oppfølging i etterkant av medarbeiderundersøkelsen Lise September 2013 Høst Tilrettelegging for utvikling av karriereplaner Få på plass karriereplaner - skaffe til veie verktøy for utarbeidelse av karriereplaner Lise i samarbeid med avdelingene 2014

51 6.3 Økt produksjon- få på plass styringsparameter Under planlegging Lise i samarbeid med dekaner 2014 Mål 7: Ivareta nye medarbeidere på en god måte Delmål 7.1 Mottakelse av nye medarbeidere på en slik måte at de føler seg velkommen og blir værende Styringsparameter Tiltak Ansvar Frist -Gjennomgang av rutiner for mottak av nyansatte -Utvikling av opplæringsprogram for - nye ledere - nye medarbeidere Lise og Aud- Jorunn Lise og Dekaner Vår 2013 Høst 2013 og etter hvert løpende ved oppstart 7.2 Bidra til at norske og utenlandske ansatte som er tilflyttere trives og blir værende Deltagelse i Narvik tilflytter/new in Narvik program i regi av Narvikregionens næringsforening Lise Oppstart mars 2013 med minimum 2 arrangement pr år.

52 Mål 8: God service overfor andre enheter Oppdatert HR-Portal -Revisjon og oppdatering HR-Portal Anne m.fl Løpende Aktiv bruk av HR-portal blant de ansatte på HIN -Motivere til økt bruk av HR-portalen Hele seksjonen samt dekaner Løpende Opprettholde lavt sykefravær og bidra til godt arbeidsmiljø. - Bistå i IA-arbeid og konflikthåndtering -Rådgivning Hele seksjonen Hele seksjonen Løpende Løpende Deler av handlingsplanen for personalseksjonen forutsetter at HiN: - setter av penger til likestillingstiltak - legger til rette for kurs i høgskolepedagogikk eller lignende - setter av midler til kompetanseutvikling - setter av midler til lederutvikling

53

54 Avdeling for helse og samfunn: Handlingsplan 2013 Versjon: Egenart og faglig profil Aktiviteten ved Avdeling for helse og samfunn skal forankres i et nordområdeperspektiv, med et helsefaglig fokus knyttet til dette geografiske området og med de utfordringene som finnes der. Dette gir oss mange muligheter, og avdelingen har valgt å ha et særlig fokus knyttet til sårbarhet som følge av endret næringsgrunnlag, med satsing på olje og bergverk og endringer i samfunnsstrukturen. Endringer i samfunnsstrukturen gir nye behov for helse og omsorgstjenester, og disse behovene ønsker AHS å ivareta gjennom en tettere kobling mellom helse og teknologi, samt øke kompetansen innen beredskapstjenestene. Avdelingen vil rette utdanning og forskning inn mot: spesielle helseutfordringer knyttet til nordområdene utfordringer i helsetjenesten knyttet til samhandlingsreformen beredskap, krise og emne innen villmarksmedisin helse og teknologi Høgskolen i Narvik har særlige forutsetninger for å ivareta disse utfordringene, med sitt fokus på teknologi og helse. For å ivareta høgskolens samfunnsansvar forutsettes det faglige og innovative møter mellom fagtradisjonene de to avdelingene representerer Sentralt i dette vil være pedagogisk utvikling av eksisterende fagtilbud. Det er viktig for avdelingen å ha utdanninger som gir synergieffekter. Handlingsplanen er inndelt i samsvar med departementets fire sektormål: 1. Utdanning 2. Forskning og utvikling 3. Samfunnsrollen 4. Organisasjon og ressurser

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til:

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til: Det innkalles til: STYREMØTE Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Eksterne deltakere ringer inn Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30 på Styrerommet, HiN Deltakere: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Møtebok 10 STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede:

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Møtebok 9/12: Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HØGSKOLEN I GJØVIK Innhold INNLEDNING... 3 ORGANISASJON OG LEDELSE... 4 PERSONALPOLITIKK... 5 UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID....

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 1. Strategisk forankring av arbeidet med likestilling ved NVH Arbeidet med likestilling er forankret i strategisk plan for 2011-13. I NVHs handlingsplan for 2011

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om likestillingsarbeidet ved KHiB til orientering

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN Det innkalles til: Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00 Pr telefon, Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer