Handlingsplan og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst"

Transkript

1 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon , eller e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakliste PS 1/10 PS 2/10 PS 3/10 PS 4/10 PS 5/10 PS 6/10 Referatsaker Handlingsplan og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknader til tilskudd fra BLD Navn på ny barneskole på Østsiden Søknad om fritak for politiske verv fra Håkon Sandmark, FrP. Oppnevning av representant til plan- og byggekomite ved Gaustad ungdomsskole. Søknad om fritak for politiske verv fra Håkon Sandmark, FrP. Oppnevning av representant til samarbeids -og skolemiljøutvalget ved Rekustad skole PS 7/10 Møteplan 2. Halvår 2010 PS 8/10 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2010 Saken ettersendes Fredrikstad Peter Kuran, sign. leder

2 PS 1/10 Referatsaker RS 1/10 Orientering fra administrasjonen

3 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/10678 Dokumentnr.: 18 Løpenr.: /2009 Klassering: 150 Saksbehandler: Marianne Bekker Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Oppvekstutvalget /10 Handlingsplan og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Netto budsjettramme 2010 per tjenesteområde vedtas, jfr. tabell 2, side 5 i saken. 2. Åpning av en avdeling ved Langøyåsen barnehage utsettes til august Mål og tiltak for planperioden vedtas i henhold til Bystyrets vedtak og i henhold til Handlingsplan og budsjett 2010 for Seksjon for Utdanning og oppvekst (vedlegg 1). 4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer i budsjettet som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang. Fredrikstad, Sammendrag Bystyrets vedtak i møte , sak nr 127/09 for Handlingsplan og Budsjett 2010 for Fredrikstad kommune, er utgangspunktet for saksfremlegget. Seksjon for utdanning og oppvekst har i vedtaket blitt tildelt en netto driftsramme i 2010 på 779,36 millioner kroner. Budsjettvedtaket innebærer økning i forhold til rådmannens forslag til budsjett 2010 på 18,35 millioner kroner. I denne økningen ligger en forutsetning om redusert vikarbruk/sykefravær, samt en ytterligere innsparing på Fris/ to-språklig undervisning på 1 million kroner. Styrkingen er i hovedsak gitt til skoleetaten og barnehageetaten. Hjelpetjenestene har ingen/liten endring i forhold til rådmannens forslag. Vedlegg 1. Rådmannens forslag til Budsjett 2010 og handlingsplan for Seksjon for utdanning og oppvekst, datert , (med vedlegg 1-4) (vedlegg 1 sendes Utvalgets faste medlemmer + 1. vararepresentant. Dokumentet ligger tilgjengelig på kommunens nettsider.) 2. Bystyrets vedtak om handlingsplan og budsjett Uttalelse til saken fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet. 4. Uttalelse til saken fra Norsk sykepleierforbund. 5. Uttalelse til saken fra FO Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

4 6. Rådmannens forslag til Handlingsplan og Budsjett 2010 for Fredrikstad kommune, datert Formannskapets innstilling til handlingsplan og budsjett Saksopplysninger Denne saksutredningen bygger på Bystyrets vedtak i møte i sak 127/09. Bystyret påpeker at fokus på kostnader er nødvendig for alle kommuner. Et fokusert kostnadslederskap gir muligheter til redusert driftsnivå samtidig som det gis tilstrekkelige tjenester til innbyggerne. Dette er imidlertid en lang prosess og den berører hele organisasjonen. Det er avgjørende at slike prosesser har forankring. Det vil kreve i særlig grad tillitsvalgte og ledelse å vise vilje til endring. Det understrekes at det må legges til rette for gode prosesser med de ansattes organisasjoner i de utfordringene kommunen har foran seg. Bystyret ønsker å sette et sterkere fokus på adferdsproblemer i skolen. Det framlagte forslaget prioriterer arbeid med adferdsutfordringer i skolen. Budsjettet styrkes for å kunne opprette og utvikle alternative læringsarenaer i tråd med det som er anbefalt gjennom trepartsamarbeidet og dialogkonferansene, samt at lærernes kompetanse framheves som en viktig faktor. Bystyrets vedtak inneholder tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Mest relevante av disse for Seksjon for utdanning og oppvekst er: Gjennomføre samhandlingsprosjekter der samhandling og tverrfaglighet kan effektivisere tjenestene Fredrikstad kommune skal redusere sykefraværet med minst 1 prosent ved utgangen av Vurdere økt grunnbemanning med prioritet på å redusere uønsket deltid for å redusere sykefraværet og vikarkostnadene. Bystyret har lagt følgende til grunn i sitt for Seksjon for utdanning og oppvekst (sitat): Beregning av tilskudd til private barnehager skal gradvis økes. Målet er å følge opp beregningen fra departementet og gi et tilskudd på 88 prosent. - Leirskoler bør være en fast del av skolen virksomhet. - Ny Råkollen skole utredes. - Samlokalisering av ulike spesialtilbud og utnyttelse av eksisterende tilbud som for eksempel ATT-tilbudet på Hurrød må vurderes og legges frem til politisk behandling. - Ny skolebruksplan. - Utvikle et ambulerende team som skal arbeide med atferdsproblemer i skolen. - Vurdere barnas stasjon som en del av skolens forebyggende arbeid. - Det må arbeides videre med sykefraværet i skolen. Det ligger 0,6 prosent over snittet i ASSS-nettverket

5 Barnehage - skole Åpen barnehage øker til 50 i egenandel 1,00 1,00 1,00 1,00 Sommeråpne barnehage 0,30 0,30 0,30 0,30 Leirskole 1,20 1,20 1,20 1,20 Elingård - Solbukta 0,35 0,35 0,35 0,35 Skole- helsestasjon - Barnas stasjon 0,50 0,50 0,50 0,50 Redusert sykefravær og bruk av vikarer -2,00-2,00-2,00-2,00 Omstrukturering/samordning av tospråklig undervisning etc -1,00-2,00-2,00-2,00 Styrke arbeid med atferdsutfordringer 3,00 3,00 3,00 3,00 Styrking av skolesektoren 11,50 11,50 11,50 11,50 Styrking av JONAS (i bystyret) 3,50 3,50 3,50 3,50 18,35 17,35 17,35 17,35 Tilbudet om åpne barnehager skal fortsatt gis i Fredrikstad kommune. Åpne barnehager gjør at vi her blant annet når grupper av barn i hjemmesituasjon som ellers ikke er like lett tilgjengelig. Egenandelen på tilbudet økes fra kr 20,- til kr 50,- Virksomhet Jonas styrkes med 3,5 millioner kroner i forhold til rådmannen budsjettforslag. Posisjonen mener at vi først må styrke arbeidet med elever som utfordrer skolen og finne/etablere alternative læringsarenaer for disse slik at gruppestørrelsene kan økes på sikt innen ordinær undervisning. Skolen har et noe stramt budsjett kommende år. Posisjonen har imidlertid valgt å styrke budsjettet betydelig i forhold til rådmannens budsjett. Tospråklig undervisning organiseres av Fredrikstad internasjonale skole. Posisjonen mener det er viktig med fokus på at tospråklige undervisningsrelaterte årsverk utnyttes til ordinær undervisning så langt det er mulig. Dagens organisering av FRIS samt ordningen med innføringsklasser må ses i sammenheng og eventuelt reorganiseres. Rådmannens forståelse av og kommentarer til budsjettvedtaket for 2010 Budsjettrammen for Seksjon for utdanning og oppvekst er endret i forhold til rådmannens forslag til budsjett for Da rådmannen foreslo salderingstiltak var utgangspunktet økonomisk annerledes enn det som er de vedtatte rammer. Rådmannen ønsker å kommentere noen punkter som følge av at de økonomiske rammebetingelsene er endret. Barnehage Virksomhet JONAS er styrket med 3,5 mill kr i forhold til rådmannens forslag. Det betyr at behovet for nedbemanning reduseres. Åpne barnehager videreføres med økt egenbetaling. Det jobbes med å se på flere muligheter i forhold til driften og muligheten økt statstilskudd. Det er stor usikkerhet knyttet til antall brukere av tilbudet i 2010 og effekten av prisøkningen på tilbudet. Dette gjelder spesielt i forhold til minoritetsspråklige barn/familier Utfallet av dette vil avgjøre hvor mange avdelinger Fredrikstad kommune kan drifte fremover. Rådmannen vil komme tilbake til dette i en orientering i Oppvekstutvalget når mer er avklart. Sommeråpne barnehager opprettholdes men i mindre omfang og med dårligere kvalitet enn i Barn som har behov for barnehageplass i ferieukene vil få tilbud om dette.

6 Til tross for styrkingen på barnehageetaten så mener rådmannen at det er faglig sett er synd at det ikke er funnet rom for språkprosjektene i barnehageetaten. Her ville langt flere barn få et meget vesentlig tilbud om å lære norsk før skolestart. Det er essensielt ift barnas opplevelse av og læringsmottagelighet i skolesituasjonen. Det vil også redusere skolenes behov for ekstraressurser til disse barna i skolealder. Rådmannen foreslår at bare en avdeling ved Langøyåsen barnehage åpnes i januar 2010, og at en utsetter åpning av den andre avdelingen til august Ubrukte midler i forhold til denne endringen brukes mot virksomhet Jonas som har effektuerte vedtak som løper frem til sommeren 2010, i forhold til barn med særskilte behov. Skole Skoleetaten har fått en styrking som er relatert til barn med adferdsproblemer på 3,0 millioner kroner. Det er rådmannens oppfatning at en enhet som skal jobbe spesielt med adferdsproblemer hos barn og unge bør være tverrfaglig sammensatt, og bestå at ressurspersoner fra både hjelpetjenestene og fra grunnskolen. Rådmannen vil komme tilbake til dette i egen sak i Skole har også fått en generell styrking for å øke bemanningen i forhold til rådmannens forslag. Bystyrets vedtak har lagt inn 1,2 millioner kroner til leirskoletilbud for skolene. I tillegg er det satt av penger til å drifte Solbukta og Elingård. Når det gjelder Solbukta så er det driftsmidler til driften av leirskoletilbud det dreier seg om. Det betyr at Fredrikstad kommune støtter i hovedsak elver fra andre kommuner for at de skal ha et leirskoletilbud på Solbukta. Rådmannen mener at midlene burde lagt til Fredrikstad-skolene i stedet slik at det vil komme Fredrikstad-elever til gode. Skolene kan fritt velge å bruke Solbukta som leirskolested. Hjelpetjenestene Hjelpetjenestene er ikke berørt av bystyrets vedtak og rådmannens forslag opprettholdes. Det er satt av 0,5 million kroner til Skole helsestasjon Barnas stasjon. Istedenfor å styrke et privat tilbud anbefaler rådmannen at midlene må sees i tverrfaglig arbeid med barn, hvor både barnehage, barnevern og helsesøstertjenesten er involvert. Midlene er foreløpig lagt til Helsevern for barn og unge. Rådmannen kommer tilbake med forslag om bruk av midlene i egen sak i Økonomiske oversikter og innsparingstiltak for Seksjon for utdanning og oppvekst og for tjenesteområdene innenfor seksjonen I henhold til Bystyrets vedtak av : Tabell 1 prisjustert med 3,1% fra Utdanning og oppvekst Vedtatt ramme Netto endringer i vedtatt hp Helårsvirkning tidlig innsats trinn Andel kostnadsreduksjonsprogrammet Strandstua og Solbukta over til Kultur Saldering Økt undervisn.time + gratis leksehjelp Politisk styrking, Bystyret Sum I tabell over er vedtatt ramme 2009 for handlingsplanperioden videreført og prisjustert med 3,1 prosent. Innenfor rammen har seksjonen fått styrkinger for å videreføre tidlig innsats i

7 trinn i skolen. Det er også lagt inn styrking i forhold til statsbudsjett om å øke undervisningen med en time fordelt på trinn, samt å gi gratis leksehjelp 8 timer i uken fordelt på trinn. Økt undervisningstid og gratis leksehjelp er forutsatt iverksatt fra 1. august 2010 og vil få helårsvirkning i Tabellen ovenfor viser en reell økning på 5,9 millioner kroner. Summen inkluderer nye oppgaver på til sammen 10,7 millioner kroner. Utover dette har Seksjon for utdanning og oppvekst ikke klart å holde driften innenfor budsjettrammen for 2009, dels fordi tiltakene ikke har vært gode nok, og dels fordi det har vært en uforutsett utgifts- og aktivitetsøkning i Det gjelder blant annet økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager og økt antall barn som omfattes av undersøkelser/tiltak i barnevernet. Dette medfører at behovet for reduksjon i aktivitetene er større enn det som framgår av tabellen. Totalt har seksjonen en kostnadsutfordring på nesten 27,7 millioner kroner fra 2009 til Netto rammer fordelt per tjenesteområde Bystyrets vedtak vil gi følgende fordeling på tjenesteområdene: Tabell 2 prisjustert med 3,1% fra Utdanning og oppvekst Barnehage Skole Hjelpetjenester* Stab Sum * Note: Skole helsestasjon - barnas stasjon er i tabellen lagt under hjelpetjenester. Tiltaket i forhold til Skole helsestasjon - Barnas stasjon på kr 0,5 million kroner er lagt til hjelpetjenestene i tabellen over. Redusert sykefravær og bruk at vikarer (2,0 millioner kroner) er fordelt på tjenesteområdene. Salderingstiltak Formannskapets økning i forhold til rådmannens forslag har redusert behovet for salderingstiltak med 18,35 millioner kroner. I denne endringen ligger imidlertid en forutsetning om redusert vikarbruk/sykefravær, samt en innsparing på Fris på ytterligere 1 million kroner. Siden rådmannen la fram sitt budsjettforslag har barnehageetaten og barnevernet økt sin underskuddsprognose for Dette vil medføre at utfordringene for 2010 blir tilsvarende større. Salderingstiltak for det enkelte tjenesteområdet er omtalt i vedlegg 1. Rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett for 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst. Økonomiske konsekvenser Er beskrevet i saken. Ansattes medbestemmelse Saksutkast er behandlet i møte med organisasjonene , altså før Bystyrets vedtak. Dette er tatt med i saken til orientering til Oppvekstsutvalget. Fagforeningene har uttrykt sine bekymringer rundt reduksjonen på Jonas, i barnevernet og helsevern for barn og unge. Utdanningsforbundet og Fagforbundet har også kommet med betraktninger rundt alternative læringsarenaer på skolene, samt sykefravær og vikarordninger.

8 Fagforeningenes uttalelser til budsjett for 2010 er vedlagt i vedlegg 3 5. Vurdering Selv om Bystyret har vedtatt å styrke seksjonens økonomiske ramme i forhold til rådmannens opprinnelige forslag vil budsjettet likevel bli vesentlig strammere i 2010 enn i 2009 fordi flere oppgaver er tillagt seksjonen. I tillegg har at flere områder merforbruk i 2009 som må korrigeres i Dette gjelder spesielt barnevern og barnehage. Den økonomiske situasjonen vil kreve at seksjonen har færre ansatte enn i dagens situasjon. Det vil bli foretatt en prosess rundt dette som håndteres sentralt i Fredrikstad kommune. Forslag til bemanningsplaner er i vedlegg 4 i rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst. Dette er foreløpige planer og oppdateres når endelig vedtak er fattet. Tjenesteområdene innenfor seksjon for utdanning og oppvekst vil utføre tjenester for om lag 1,3 milliarder kroner (brutto) i Det er viktige tjenester for svært mange brukere i Fredrikstad kommune. Statlige føringer er sterke på seksjonens områder, og det er nå en klar dreiing i forhold til fokus på kvalitet innenfor barnehage og skole, samt tidlig innsats. Seksjonen er opptatt av tverrfaglig samhandling for å få til det beste tilbudet for våre brukere. Mål og tiltak er for tjenesteområdene er beskrevet i vedlegg 1. I første tertialrapport 2009 ble barnevernet styrket med 3,8 millioner kroner for å imøtekomme undersøkelser og tiltak for flere barn. Styrkingen er ikke videreført i Til tross for styrkingen melder virksomheten om en negativ årsprognose på rundt 4 millioner kroner. Denne har økt siden rådmannen la frem sitt forslag til budsjett for Grunnen er økning i antall meldinger / undersøkelser / tiltak og plasseringer. Utviklingen i barnevernstjenesten må følges nøye i I forhold til administrative ressurser presiserte Rådmannen i sitt innlegg i Formannskapet : For at en organisasjon skal fungere så må det være en verktøykasse på plass. Denne verktøykassen er administrasjon og stab/støttefunksjoner. Når verktøyene tas bort en etter en, vil dette få ringvirkninger på hele organisasjonen som vil være uheldige. Det er viktig å beholde kompetanse på ulike, sentrale områder for å ivareta de forventningene som stilles til eierrollen innenfor barnehage- og skolesektoren. Det er også viktig at den nye seksjonen innehar god kompetanse relatert til områdene barnevern og helsevern for barn og unge. Det kan bli utfordrende å opprettholde de krav og forventinger til staben med de nedskjæringer som ligger til grunn i budsjettet. Oppsummering En samlet vurdering av Bystyrets budsjettvedtak er at det vil bli produsert mange gode og viktige tjenester i Seksjon for utdanning og oppvekst i 2010 og de kommende år. Det er noen innsparingskrav som kan være vanskeligere å gjennomføre enn andre og det er vanskelig å spå om hvordan fremtiden vil fortone seg. Det stilles store krav til ledere og øvrige ansatte i seksjonen om å fokusere på fortsatt å produsere gode tjenester, samtidig som det er forventinger om økonomisk innsparing.

9 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/12895 Dokumentnr.: 15 Løpenr.: /2009 Klassering: 233 Saksbehandler: Anne-Kari Sønsterød Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fredrikstad ungdomsråd Oppvekstutvalget /10 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknader om tilskudd fra BLD. Prioritering av søknadene. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Søknadene om midler fra post for støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2010 prioriteres i tråd med rådmannens forslag. 2. Søknadene oversendes Barne- og likestillingsdepartementet til endelig behandling. Fredrikstad, Sammendrag Barne- og likestillingsdepartementet har gjennom rundskriv Q- 10/2009 invitert de største kommunene i landet og bydelene i Oslo til å søke om midler til barne- og ungdomstiltak (kap 857 post 73 i statsbudsjettet). Kapittel 857 post 73 i statsbudsjettet inneholder 4 deler, hvorav Fredrikstad kommune har mulighet til å søke midler innenfor tre av disse: Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i 19 bykommuner Tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn og unge i 23 bykommuner Tilskudd til straksmidler som omfatter 23 bykommuner Offentlige og private etater eller instanser, bydeler, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper kan søke om midler her. Den enkelte kommune eller bydel har ansvar for å samle og vurdere søknadene, og foreslå prioritering av søknadene. Det kreves politisk vedtak knyttet til prioritering av søknadene. Kommunen oversender en samlet søknad for alle prosjektene til departementet innen 10.januar Fordi det politiske vedtaket fattes etter denne datoen, vil alle søknadene med rådmannens innstilling oversendes departementet innen fristen 10.januar, og det politiske vedtaket ettersendes. Invitasjon til å søke om midler er annonsert gjennom lokalpresse og Fredrikstad kommunes hjemmeside og intranett. Det er innkommet til sammen 11 søknader fordelt på de to tilskuddsområdene Barne- og ungdomstiltak i 19 bykommuner og Tiltak mot fattigdom blant barn og unge i 23 bykommuner, hvorav tre i kategorien Ungdomstiltak og 8 i kategorien Tiltak mot fattigdom.

10 Èn søknad er innkommet i utfylt stand gjennom skjema for Tiltak mot fattigdom, men rådmannen mener den like gjerne hører hjemme i kategorien Ungdomstiltak. Dette vurderes nærmere i saksfremlegget. For øvrig vurderes den enkelte søknad videre i saksfremlegget. Vedlegg Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Søknad fra Fredrikstad Handicapidrettslag: Uteplass med aktiviteter for funksjonshemmede barn og ungdom. Søknadssum kr ,-. 2. Søknad fra Fredrikstad frikirkes speidergruppe: Mulighetens arena / oppsett av turhytte i marka. Søknadssum kr ,-. 3. Fredrikstad kommune v/ Utekontakt, Helsevern og Fritidsklubb: Gruppetilbud til jenter og gutter. Søknadssum kr ,-. 4. Fredrikstad speiderråd: Ferieklubb for barn klasse, mulighet for alle barn til å delta. Søknadssum kr ,-. 5. Fredrikstad speiderråd: Ferieklubb med fokus på mellomtrinn-alder 5.-7.klasse, friluftsliv i sommerferien. Søknadssum kr ,-. 6. Fredrikstad kommune, NAV, oppfølgingstjenesten og andre: Ung i arbeid arbeidstilbud til drop out ungdom. Søknadssum kr ,-. 7. Fredrikstad kommune ved SLT og tverrfaglig oppvekstgruppe: Ferie og fritid for barn og ungdom / uten egenandel : Søknadssum kr ,-. 8. Fredrikstad kommune ved helsevern, skole, kultur, barnevern, helseforetaket: CU 2- See you too. Søknadssum kr ,-. 9. Fredrikstad kommune ved helsevern, barnevern skole, kultur og andre: Ferie og fritid tilbud til familier med barn. Søknadssum kr , Blå Kors Fredrikstad : TUBA et tilbud om terapi og rådgivning til ungdom mellom år berørt av rusproblematikk. Søknadssum kr , Røde Kors Østfold : Ferie for alle. Søknadssum kr ,-. Saksopplysninger Fredrikstad kommune har i flere år mottatt øremerkede statlige midler fra kapittel 857 post 73 i statsbudsjettet Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, herunder midler til tiltak mot fattigdom blant barn og ungdom. Formålet med tilskuddsordningen er å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge i de byene og bydelene som er nevnt i rundskriv Q- 10/2009. I dette rundskrivet heter det at det legges vekt på: å forebygge uønsket sosial atferd; bl.a. vold, mobbing, kriminalitet og rus og rasisme, å motvirke fordommer, diskriminering, homofobi og å fremme gjensidig aksept deltagelse for ungdomsgrupper som i liten grad benytter eg av de eksisterende kulturog fritidstilbud kvalifisering, inkludering og etablering av alternative mestringsarenaer arbeid som tar sikte på å nå barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer likeverd og like muligheter for jenter og gutter deltagelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

11 Departementet forutsetter at prosjektene som får tilskudd har et langsiktig perspektiv, og de tiltakene / prosjektene som har 3-årig varighet har mulighet til å bli prioritert blant søkere i kategorien Ungdomstiltak i 19 bykommuner. Videre stilles det krav om egenfinansiering fra søker, og krav om at tiltakene bygger på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. I rundskriv Q- 10/2009som omhandler tilskuddsordningene presiseres at tverrfaglig samarbeid er et krav særlig når det gjelder ungdomstiltak i bykommuner. Økonomiske konsekvenser Forslag til prioritering av søknadene får ingen direkte konsekvenser for Fredrikstad kommune eller de andre instansene som søker om midler. Derimot krever departementet at søkere bidrar med egenandel inni prosjektet de søker om midler til. Alle søknadene som omhandles i denne saken ivaretar kravet om å bidra med egenandel. Ansattes medbestemmelse Har ikke relevans. Vurdering I kategorien Ungdomstiltak i 19 bykommuner kan det søkes om både midler til investeringer i lokaler og utstyr og til tiltak overfor målgruppen. Prosjekter i denne kategorien kan gis midler for inntil 3 år. Det foreligger til sammen tre søknader i denne kategorien for Rådmannen gir nedenfor en kort beskrivelse av den enkelte søknad og deretter en vurdering med begrunnelser for prioritering. 1. Søknad fra Fredrikstad Handicapidrettsslag Uteplass med aktiviteter for funksjonshemmede barn og ungdom år. Denne søknaden gjelder primært midler til investeringer i utstyr, og primært overfor en målgruppe som i liten eller svært begrenset grad benytter seg av eksisterende fritids- og kulturaktiviteter. Rådmannen har i samtale med søker også fått inntrykk av at alle barn og unge er velkommen til å kunne benytte området hvor denne uteplassen er tenkt opparbeidet. Søker viser til samarbeid med Fredrikstad kommune ved avdeling for park og idrett, men ellers i liten grad til tverrfaglig samarbeid knyttet til målgruppen. Det søkes om et engangsbeløp for tilrettelegging av uteplass på kr ,-. 2. Søknad fra Fredrikstad frikirkes speidergruppe Mulighetens arena for aldersgruppen år. Denne søknaden gjelder også primært midler til investeringer til bygging av en turhytte, som de tenker skal være tilgjengelig for mange brukergrupper. Søker viser også til at de har en avtale med tømrerlinje ved en videregående skole som medfører at 15 ungdommer skal delta i arbeidet. Rådmannen forstår at formålet med søknaden både er å gjøre natur- og friluftsopplevelser mer attraktive for ulike grupper innen det forebyggende arbeidet, og å bistå skoler, speidergrupper og andre grupper med tilrettelegging av en mulighet som kan tilby friluftsmangfold, historie og natur. Det søkes om et tilskudd for 2010, til investering og drift på kr ,-. 3. Søknad fra Fredrikstad kommune ved SLT, utekontakten, fritidsklubbene og helsevern for barn og unge Gruppetilbud til sårbare jenter og gutter år.

12 Søknaden gjelder en videreføring av tiltak som fikk tilskudd fra barne- og likestillingsdepartementet første gang i Tiltaket har vist seg å gi god effekt når det gjelder å endre atferd, oppleve mestring, og etablere vennskap. Gruppetilbudet til jenter har hatt sine faste treff / kurssamlinger i en av fritidsklubbens lokaler. Dette er tenkt å skulle fortsette, samtidig som det settes i gang et gruppetilbud ved en av kommunens videregående skoler, i tett samarbeid med rådgiver og helsesøster der. Guttegruppetilbudet er ikke igangsatt, av ulike årsaker, men fra januar settes i gang en guttegruppe som skal ha base i fritidsklubblokaler, og en annen gruppe som skal drives med base i en av kommunens ungdomsskoler. Her skal utekontakten ha koordineringsansvaret, og gruppene skal drives med faste aktører fra fritidsklubb, skole, helsevern og den kommunale virksomhet for sosiale tjenester, flyktninge og psykiatrispørsmål. Det søkes om til sammen kr ,-. Blant disse søknadene er det sistnevnte den eneste som søkes videreført fra tidligere, nemlig fra inneværende budsjettår, hvor vi fikk midler for første gang til Gruppetilbud ti sårbare jenter og gutter. Rådmannen mener at denne bør har høy prioritet, med begrunnelse i at det tilfredsstiller departementets krav, at tiltakene viser seg å nå målgruppene i tråd med intensjonen i søknaden, samt at det allerede forrige år lå en forventning om en treårig varighet av tiltakene. De to andre søknadene handler mer om investeringer, hvor søknaden fra Fredrikstad Handicapidrettslag er meget konkret, og tydelig rettet mot en gruppe barn og unge som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke alltid har likeverdige muligheter for aktiv deltagelse på fritidsarenaer. Selv om tiltaket primært rettes mot denne målgruppen, redegjorde søker, i samtale med rådmannen, for at andre barn og unge også er velkomne til å benytte tilbudet. Rådmannen foreslår denne innstilt som nr 2. Søknaden fra Fredrikstad frikirkes speidergruppe omhandler et relativt stort prosjekt, som ved eventuell gjennomføring vil kunne nå mange grupper av barn og ungdom, og ikke spesifikt særlig utsatte grupper. Etter rådmannens oppfatning er denne litt vel generell i sin intensjon. Søknaden foreslås prioritert sist blant søknadene til Ungdomstiltak i større bysamfunn. Med begrunnelse i hensyn til departementets krav, bekreftelser om at tiltakene faktisk når målgruppene og at prosjektene primært retter seg mot unge som ikke i særlig grad benytter seg av ordinære fritidstilbud, foreslår rådmannen følgende prioritering: 1. Søknad nr 3 (Vedlegg 3) Gruppetilbud for jenter og gutter, fra Fredrikstad kommune 2. Søknad nr 1 (Vedlegg 1) Uteplass med aktiviteter for funksjonshemmede barn og unge år, fra Fredrikstad handicapidrettslag. 3. Søknad nr 2 (Vedlegg 2) Mulighetens arena, fra Fredrikstad frikirkes speidergruppe. I kategorien Tiltak mot fattigdom blant barn og unge kan det søkes om midler primært til ferie og fritidsrettede tiltak mot barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer, og tiltak som bidrar til arbeidsmarkedstilknytning for unge med liten eller mangelfull utdanning. Samt mer langsiktige og samordnede tiltak som motvirker marginalisering av barn og unge som berøres av fattigdomsproblemer. Tiltakene skal ta sikte på å utvikle arbeidsformer og metoder som bidrar til åpne og inkluderende arenaer for målgruppen(e).

13 1. Søknad fra Fredrikstad speiderråd Ferieklubb for kommunens barn / unge klasse i grunnskolen. Fredrikstad speiderråd har mottatt midler fra barne- og likestilingsdepartementet til dette formålet tre år tidligere. Dette tilbudet i skolens ferie er i utgangspunktet et tilbud til alle barn i nevnte aldersgruppe, og hvor Fredrikstad speiderråd samarbeider tett med kommunens oppveksttjenester for å nå barn/unge med få eller ingen muligheter til gode ferieopplevelser. I denne sammenheng handler samarbeidet om betaling for deltakelse, dialog med hjemmene og rekruttering til ferieklubb-ukene. Det søkes om et tilskudd fra departementet på kr ,-. 2. Søknad fra Fredrikstad speiderråd Ferieklubb klassinger. Fredrikstad speiderråd så i 2008 at tilbudet til aldersgruppen klassinger i grunnskolen (se over), ikke traff like godt i forhold til interesse og ønske om deltakelse hos de eldste. Videre fikk speiderrådet spørsmål fra noen familier om muligheter for tilbud til 6. Og 7. klassinger. Fredrikstad speiderråd ønsket derfor å prøve et nytt ferieopplegg for klassinger, i tett samarbeid med kommunens oppveksttjenester og andre frivillige organisasjoner. Gjennom forsøket ble det avdekket et behov for ferieopplevelser også for denne aldersgruppen, og på bakgrunn av evaluering og tilbakemeldinger ønsker speiderrådet å legge til rette for samme mulighet også i I denne satsningen samarbeides det også om økonomi/dekning av egenbetaling, rekruttering og dialog med hjemmene. Det søkes om et tilskudd fra departementet på kr ,-. 3. Søknad fra Fredrikstad kommune ved SLT, skole, TD, NAV og Kultur i samarbeid med fylkeskommunen / oppfølgingstjenesten og andre Ung i arbeid. For 2009 fikk dette prosjektet midler fra barne- og likestillingsdepartementet og justisdepartementet / avdeling for rus- og kriminalitetsforebygging KRÅD. Prosjektet er et tilbud til ungdom med drop-out problematikk som får tilbud om å prøve seg i praktisk arbeid gjennom et skoleår, i tråd med departementets definisjon av hva det kan søkes om: Tilskudd til tiltak som bidrar til arbeidsmarkedstilknytning for unge med liten eller mangelfull utdanning. Det søkes om et tilskudd fra departementet på kr ,-. 4. Søknad fra Fredrikstad kommune ved seksjon for utdanning og oppvekst ved SLT og koordineringsgruppe for tverrfaglig innsats Muligheter for ferie- og fritidstilbud uten særlig grad av egenbetaling. Dette tiltaket var for 2009 ført opp i søknad sammen med tiltak ung i arbeid. For 2010 ønsker oppveksttjenestene å skille disse i to søknader, for å synliggjøre de tydelige utfordringene vår kommune har med å tilby så mange som mulig av barn og unge berørt av fattigdomsproblemer, gode og minnerike ferieopplevelser og muligheter til å ha noe å fortelle til jevnaldrende ved skoleferiens slutt. Her søkes det om midler til å gjennomføre ferietilbud for barn og ungdom i regi av kommunens egne tjenester (utekontakt, helsevern, fritidsklubb, barnevern og skole) og i regi av frivillige organisasjoner (fotball, håndball, turn, speider, riding, seiling, Røde Kors, Blå kors og andre) i samarbeid med kommunen. Det søkes om et tilskudd fra departementet på kr ,-. 5. Søknad fra Fredrikstad kommune ved helesevern for barn og unge, i samarbeid med skole, barnevern, frivillige organisasjoner CU2-see you too. Søknaden omhandler et tiltak som startet i 2008 overfor barn berørt av fattigdom, psykisk sykdom i hjemmet og lite vennenettverk. Tiltaket er et oppfølgingstilbud for de barn, unge og deres familier som ønsker og har behov for regelmessig oppfølging av fagperson, i grupper og enkeltvis, for å bedre sosial kompetanse og delta i fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende, etter at de først har deltatt i et strukturert gruppetilbud.

14 Det søkes om et tilskudd fra departementet på kr ,-. 6. Søknad fra Fredrikstad kommune ved koordineringsgruppe for tverrfaglig innsats, SLT og andre instanser, i samarbeid med noen frivillige organisasjoner Ferie og fritidstilbud til familier med barn, berørt av fattigdom. En nærmest likelydende søknad er blitt sendt barne- og likestillingsdepartementet siden første år det var mulig å søke midler til tiltak mot fattigdom blant barn og ungdom. Tiltaket er blitt tildelt hvert år siden Tiltaket har funnet en form som når mange barnefamilier, hvor foreldre og barn får sommer- og høstferieopplevelser sammen og hvor tverrfaglig innsats i ferieukene, på dagsutflukter og julefester gir mulighet for veiledning, trygghet, motivasjon og oppmuntring til mestring parallelt med gode opplevelser. Virksomhet helsevern for barn og unge har hovedansvaret for praktisk koordinering. Det søkes om et tilskudd fra departementet på kr ,-. 7. Søknad fra Stiftelsen Blå kors / Barnas stasjon: TUBA et tilbud om terapi og rådgivning individuelt og i gruppe, til unge mennesker mellom år som er vokst opp med rusbelastninger i familien. Søknaden kunne like gjerne vært ført under kategori Ungdomstiltak i større bysamfunn, i og med at fattigdom ikke er spesifikt nevnt. Søknaden handler om et terapeutisk tilbud til ungdom som lever i familier med rusproblematikk; en arena for pårørende til rusavhengige hvor det er fokus på de pårørendes / ungdommens hjelpebehov. Det søkes om et tilskudd fra departementet på kr ,-. 8. Søknad fra Østfold Røde Kors Ferie for alle... Søknaden gjelder tilbud rettet direkte mot barn, ungdom og familier berørt av fattigdomsproblematikk, et tilbud om ferieopplevelser i regi av Røde Kors, i samarbeid med kommunale oppveksttjenester. Tilsvarende søknad er sendt via andre kommuner på østlandet. Det søkes om et tilskudd fra departementet på kr ,-. Under ordningen Tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn og unge i 23 bykommuner har Barne- og likestillingsdepartementet listet opp tre punkter som forteller hva det kan søkes om: Tilskudd til ferie- og fritidsaktiviteter rettet mot barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblematikk. Tilskudd til tiltak som bidrar til arbeidsmarkedstilknytning for unge med liten eller mangelfull utdanning. Tilskudd til mer langsiktige og samordnende tiltak som motvirker marginalisering av barn og unge som berøres av fattigdomsproblemer. Tiltakene skal ta sikte på å utvikle arbeidsformer og metoder som bidrar til åpne og inkluderende sosiale arenaer for målgruppen. Rådmannen mener at alle søknadene, med unntak av søknad nr. 7, kommer inn under områdene det kan søkes om fra denne posten i statsbudsjettet. De søknadene hvor det kan tallfestes og på annen måte konkretiseres at et relativt stort antall familier nås gjennom satsingen, er særlig søknadene nr 6 og nr 8. I tillegg til at disse prosjektene eller tiltakene når mange, har de godt etablerte arbeidsformer og metoder som bidrar til inkludering og åpenhet. I samtale med saksbehandler i departementet i uke 52, forstår rådmannen at søknaden fra stiftelsen Blå Kors ikke helt tilfredsstiller departementets krav. Søknaden beskriver et tilbud av terapeutisk og behandlende karakter, noe departementets øremerkede midler ikke er tenkt benyttet til. Søknadssummen er i tillegg meget høy. Fredrikstad kommune har aldri mottatt tilskudd i denne størrelsesorden til noe enkeltprosjekt. Søknaden skal allikevel følge saken og forelegges Barne- og likestillingsdepartementet til endelig avgjørelse. Rådmannen foreslår søknaden prioritert sist av samtlige innkomne søknader.

15 Søknadene 1, 2, 3, 4 og 5 omhandler også tiltak som er i tråd med departementets forventninger til hva det kan søkes om, og søknad nr 3 omhandler et område som ingen av de andre gjør, nemlig tiltak som bidrar til arbeidsmarkedstilknytning for utsatt ungdom. Med begrunnelse i hensyn til departementets krav, bekreftelser om at tiltakene faktisk når målgruppen i et visst omfang, og med fokus på ferie, fritid og arbeid, vil rådmannen foreslå følgende prioritering innen kategorien tiltak mot fattigdom blant barn og unge : 4. Søknad nr 6 (Vedlegg 9) Ferie- og fritidstilbud til familier med barn, fra Fredrikstad kommune 5. Søknad nr 8 (Vedlegg 11) Ferie for alle, fra Røde Kors. 6. Søknad nr 3 (Vedlegg 6) Ung i arbeid, fra Fredrikstad kommune og fylkeskommunen m flere. 7. Søknad nr 1 (Vedlegg 4) Ferieklubb for barn klasse, fra Fredrikstad speiderråd. 8. Søknad nr 4 (Vedlegg 7) Muligheter for ferieopplevelser uten særlig grad av egenandel, fra Fredrikstad kommune. 9. Søknad nr 2 (Vedlegg 5) Ferieklubb med fokus på mellomtrinn klassinger, fra Fredrikstad speiderråd. 10. Søknad nr 5 (Vedlegg 8) CU2 see you too, fra Fredrikstad kommune / helsevern. 11. Søknad nr 7 (Vedlegg 10) TUBA et tilbud om terapi og rådgivning til ungdom mellom år berørt av rusproblematikk, fra stiftelsen Blå Kors, barnas stasjon.

16 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/17652 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: /2009 Klassering: Saksbehandler: Tor Ivar Strand Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Oppvekstutvalget /10 Navn på ny barneskole på Østsiden Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Navnet på den nye barneskolen på østsiden blir Sagabakken skole. Fredrikstad, Sammendrag Fredrikstad kommune som skoleeier fastsetter navn på virksomheter. I hovedsak er praksis i de kommunale grunnskolene å ta navn etter stedene virksomhetene ligger. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Fredrikstad kommune som skoleeier fastsetter navn på virksomheter. I hovedsak er praksis i de kommunale grunnskolene å ta navn etter stedene virksomhetene ligger. Den nye skolen på østsiden bygges til erstatning for Nabbetorps barneskole på ny tomt i Sorgenfri området. Det er ikke naturlig å beholde navnet Nabbetorp skole når skolen blir bygget på nytt sted ca 900 meter lengre nord i området. Økonomiske konsekvenser Ingen Ansattes medbestemmelse Ingen Vurdering

17 Navn på ny skole på Østsiden har vært drøftet i ulike fora siden planleggingen av den nye skolen tok til i Vurderingen av navn på ny skole har vært organisert og gjennomført av Nabbetorp skole. Nabbetorp lokalsamfunnsutvalg kom tidlig i prosessen med forslag om Sagabakken skole. Senere har Nabbetorp Historie og Miljøvernlag fremmet forslag om at skolen bør hete Narnte skole. Det er også drøftet Sorgenfri skole, Lundheim skole og Huseby skole som henspeiler på navn der skolen skal ligge. De ulike navnene er drøftet i Lokalsamfunnsutvalget, skolens rådsorganer (elevråd og FAU) og blant ansatte. Formelt er saken tatt opp i Skolemiljøutvalget og Samarbeidsutvalget. I de overnevnte utvalg og rådsorganer hvor forslag til navn er drøftet er det samlet enighet om at navn på ny skole bør være Sagabakken skole. Navnet henspeiler på en bakke som ligger like i nærheten av skoletomta. Navnet har bakken fått etter to sager som lå der tidligere og som leverte trelast. Samtidig leverte den også flis til tegleverket på stedet. Navnet er senere blitt et begrep i området fordi bakken brukes av alle i nærmiljøet som ski- og akebakke, olabilbakke og liknende. Sagabakken skole er derfor et navn mange området har et positivt forhold til.

18 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/3542 Dokumentnr.: 16 Løpenr.: /2009 Klassering: 115/12 Saksbehandler: Solveig Finstad Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Oppvekstutvalget /10 Søknad om fritak for politiske verv fra Håkon Sandmark, FrP. Oppnevning av representant til plan- og byggekomite ved Gaustad ungdomsskole. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Håkon Sandmark fritas fra sitt verv som representant til plan- og byggekomité ved Gaustad ungdomskole. 2. Som ny representant til plan- og byggekomité ved Gaustad ungdomskole oppnevnes.. Fredrikstad, Sammendrag Håkon Sandmark har søkt fritak for sine politiske verv for resten av valgperioden. I Bystyrets møte ble fritak innvilget fra alle politiske verv som oppnevnes av Bystyret. Oppvekstutvalget oppnevner ny representant til plan- og byggekomité ved Gaustad ungdomskole Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Håkon Sandmark har søkt fritak for sine politiske verv for resten av valgperioden med begrunnelse i høy arbeidsbelastning og personlige helsemessige forhold. Legeerklæring er innlevert. I Bystyrets møte ble det innvilget fritak fra alle politiske verv som oppnevnes av Bystyret. Håkon Sandmark er i også representant til plan- og byggekomité ved Gaustad ungdomskole. Det er Oppvekstutvalget som oppnevner ny representant til dette utvalget.

19 Økonomiske konsekvenser Ingen Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Med henvisning til kommunelovens 15.2: Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten forholdmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet, anbefaler rådmannen at fritak innvilges og suppleringsvalg foretas.

20 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/18579 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: /2009 Klassering: 033 Saksbehandler: Solveig Finstad Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Oppvekstutvalget /10 Søknad om fritak for politiske verv fra Håkon Sandmark, FrP. Oppnevning av representant til samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Rekustad skole Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1 Håkon Sandmark fritas fra sitt verv som representant til samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Rekustad skole. 1. Som ny representant til samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Rekustad skole oppnevnes... Fredrikstad, Sammendrag Håkon Sandmark har søkt fritak for sine politiske verv for resten av valgperioden. I Bystyrets møte ble fritak innvilget fra alle politiske verv som oppnevnes av Bystyret. Oppvekstutvalget oppnevner ny representant til samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Rekustad skole. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Håkon Sandmark har søkt fritak for sine politiske verv for resten av valgperioden med begrunnelse i høy arbeidsbelastning og personlige helsemessige forhold. Legeerklæring er innlevert. I Bystyrets møte ble det innvilget fritak fra alle politiske verv som oppnevnes av Bystyret. Håkon Sandmark er også representant til samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Rekustad skole. Det er Oppvekstutvalget som oppnevner representant til dette utvalget.

21 Økonomiske konsekvenser Ingen Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Med henvisning til kommunelovens 15.2: Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten forholdmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet, anbefaler rådmannen at fritak innvilges og suppleringsvalg foretas.

22 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/15743 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: /2009 Klassering: 033 Saksbehandler: Marit Hexeberg Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fredrikstad ungdomsråd Oppvekstutvalget /10 Sosial- og omsorgsutvalget Møteplan 2. halvår 2010 Rådmannens innstilling Ordføreren anbefaler råd og utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Det enkelte råd og utvalg vedtar sin møteplan slik det fremkommer i vedlegg 1. Fredrikstad, Sammendrag Ordførerens forslag til møteplan 2. halvår 2010 for Bystyret og Formannskapet ble vedtatt i Bystyret Forslag til møteplan for råd og utvalg i Seksjon for utdanning og oppvekst og Seksjon for omsorg og sosiale tjenester er satt opp iht det. Vedlegg 1 Forslag til Møteplan 2. halvår 2010 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Møteplan er vedtatt i Bystyret for møter i Formannskapet og Bystyret. De øvrige råd og utvalg fastsetter sine møter tilpasset den møteplanen, slik at man sikrer at de saker som krever behandling i utvalgene kan behandles i rett tid for videre behandling i Formannskapet og Bystyret. I forslag til møteplan for 2. halvår 2010 forutsettes det at rådmannen legger fram forslag til Fredrikstad kommunes budsjett i formannskapets møte 4. november, samtidig som det gis en orientering om konsekvensene av forslag til statsbudsjett. Formannskapet avgir sin innstilling 18. november. Deretter legges innstillingen ut til alminnelig ettersyn i 14 dager. Arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet avgir uttalelse i forhold til rådmannens forslag før formannskapet gir sin innstilling til bystyret. Årsbudsjett vedtas av bystyret 2. desember. På grunnlag av dette må fagutvalgene behandle sine budsjetter før Økonomiske konsekvenser

23 Da det utbetales møtegodtgjørelse pr. møte er antall møter avgjørende i forhold til totale kostnader. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant.

Møteinnkalling. Fredrikstad ungdomsråd. Møtested: Fredrikstad Rådhus, møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Tirsdag 07.12.2010, kl.

Møteinnkalling. Fredrikstad ungdomsråd. Møtested: Fredrikstad Rådhus, møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Tirsdag 07.12.2010, kl. Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Tirsdag 07.12.2010, kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:15 øtested: Rådhuset, møterom øterom Gutzeit, 4. etg. Fra til saksnr.: 1/10 7/10 EDLEER ØTT VARAEDLEER

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73)

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Rundskriv Q-10/2008 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene;

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgata 16, møterom Isegran Tidspunkt: 12.02.2014 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post,

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008.

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008. Trondheim kommune Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2009; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Forslag til fordeling av rammetilskudd. Arkivsaksnr.: 08/34669 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 07.01.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:15 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 1/09 til 6/09 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr. Trondheim kommune Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.: 10/966 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Saksframlegg. Søker Prosjektnavn Bydel Videreføring Ny Tilskuddsbeløp BFT Lerkendal, Oppsøkende helsesøster, Lerkendal bydel

Saksframlegg. Søker Prosjektnavn Bydel Videreføring Ny Tilskuddsbeløp BFT Lerkendal, Oppsøkende helsesøster, Lerkendal bydel Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Fordeling av midler for 2008. Arkivsaksnr.: 07/41864 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73)

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73) DET KONGELIGE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Rundskriv Q-10/2009 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73) á Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/13744-13 Dato: 15.11.12 BLD - STORBYMIDLER 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING / BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08 Oslo kommune Møteinnkalling 2/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 08. april 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Trondheim kommune. Bakgrunn

Trondheim kommune. Bakgrunn Trondheim kommune Saksframlegg BARNE OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 211 TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER Arkivsaksnr.: 1/4141 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

For 2011 er tilskuddet på kr , hvilket er en økning på kr i forhold til 2010.

For 2011 er tilskuddet på kr , hvilket er en økning på kr i forhold til 2010. Trondheim kommune Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2011 Arkivsaksnr.: 10/41043 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER. Arkivsaksnr. Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER. Arkivsaksnr.: 09/36061 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Saksfremlegg Saksnr.: 09/4424-4 Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: :::

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg 32/12 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Øyvind Henriksen Saksgang: Møtedato Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 25.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21.30 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 40/06-47/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2. SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.2017 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Rådmannens forslag til

Detaljer

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune Dato: 14. desember 2009 Byrådssak 1014/09 Byrådet Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune RUTJ SARK-45-200917042-19 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet forvalter

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.12.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:40 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 48/06 til 56/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteprotokoll Fredrikstad ungdomsråd

Møteprotokoll Fredrikstad ungdomsråd Møteprotokoll Fredrikstad ungdomsråd Møtedato: 25.01.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:45 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 1/11 3/11 FRAMMØTELISTE REPRESENTANTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 153/2013 OKN-sak 67/2013 Dato: 18.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/1488 Saksbeh: Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 Arkivkode:

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: onsdag 08.12.2010 kl. 18:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: onsdag 08.12.2010 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: onsdag 08.12.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/2012

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/2012 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/2012 Møte: Kultur- og oppvekstkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, 3. et Økern senter Møtetid: mandag 23. januar 2012 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 26.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:30 øtested: Treffpunktet - Åpen barnehage, Nygårdsgata 17 c, møterom Fra til saksnr.: 22/10 til

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.04.2009 82/09

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr. Saksframlegg FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.: 06/36862 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende fordeling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/37 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/37 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 29.01.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre RISSA KOMMUNE Arkiv: A22 Dato: 05.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2015 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REVIDERTE VEDTEKTER SFO I RISSA KOMMUNE. Vedlegg 1 Oversikt

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Cicignon skole, Skolegata 2 Tidspunkt: Onsdag 03.03.2010 kl. 18:00

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Cicignon skole, Skolegata 2 Tidspunkt: Onsdag 03.03.2010 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Cicignon skole, Skolegata 2 Tidspunkt: Onsdag 03.03.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post sofi@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Torsdag 18.09.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69306105,

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

OBS: Vi møtes kl. 11.00 i Formannskapssalen, 2. etg.

OBS: Vi møtes kl. 11.00 i Formannskapssalen, 2. etg. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 11.11.2008 kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til Randi Nordskog, telefon

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Fjordfisk - Utgårskilen, møterom Personalrommet på Fjordfisk lokaler Tidspunkt: 16.06 2011 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til på telefon 47 41 11 66

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: Onsdag 14.10.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl.20:05 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Fra til saksnr.: 30/09

Detaljer

VEILEDER TIL TILSKUDDSORDNINGEN BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I

VEILEDER TIL TILSKUDDSORDNINGEN BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I VEILEDER TIL TILSKUDDSORDNINGEN BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011 Innhold 1. Formål med tilskuddsordningen... 2 2. Kommuner og bydeler som er invitert til å søke om tilskudd... 2 3. Hvem

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: 13.09.2017 Tid: 13:00 Merk! Møtested!! Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 09.12.2015, Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 17:50 Møtested: Rådhuset, møterom Østfold 2. etg Fra til saksnr.: 15/34 15/41 Frammøteliste Medlemmer Møtt

Detaljer

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF)

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF) Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 14. mars 2013 kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 17.01.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Birkenes kommune. Tjenesteutvalget SAKSLISTE. Innkalles til fjernmøte torsdag 06.03.2014

Birkenes kommune. Tjenesteutvalget SAKSLISTE. Innkalles til fjernmøte torsdag 06.03.2014 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til fjernmøte torsdag 06.03.2014 Fjernmøte avholdes med skriftlig behandling iht til forskrift av 13.01.1993 nr 4035, endret ved forskrift av 14.06.2012 nr 531,

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 26.05.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst

Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 53797/2010, saksnr. 2010/4664 Klassering: 210 Gradering: Dato: 30.04.2010 Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE 14/17 NY STRATEGIPLAN FOR BARNEHAGER OG SKOLER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE 14/17 NY STRATEGIPLAN FOR BARNEHAGER OG SKOLER Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Birkebeinersalen, r dhuset 2.etg. Møtedato: 08.06.2017 Tid:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 10. juni 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sauherad kommune Møteinnkalling Tilleggssak Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus 26.08.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca.

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen 14.11.2016 kl. 09:00 ca.12:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer