MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Før møtet blir det følgende orienteringer: Kl Haugalandet skole - arbeidsliv (HSA) v/aase Soland Bjelland Kl Kirkens bymisjon v/arne Valen Det vil bli servert varm mat i kantina kl SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 61/08 08/509 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Lukka møte KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 2008 Saken sendes medlemmene i egen sending. 62/08 08/1346 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Lukka møte KULTURPRIS 2008 Saken sendes medlemmene i egen sending. 63/08 08/3665 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Lukka møte KULTURSTIPEND 2008 Saken sendes medlemmene i egen sending. 64/08 08/3524 TILSYN - BARNEHAGER 65/08 08/340 PROSEDYRE FOR SØKNAD OM RESSURSER TIL SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING OG TILDELING AV RESSURSER. PROSEDYRER FOR OVERGANGSRUTINER I GRUNNSKOLEN FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

2 66/08 08/294 SKOLERUTE FOR GRUNNSKOLEN I KARMØY - ENDRING AV PRAKSIS 67/08 08/4197 OMFORDELING AV TILSKUDD /08 08/456 FORMIDLING AV VANDREUTSTILLING AV PER ODD AARRESTAD 69/08 08/499 REFERATSAKER 70/08 08/528 ØKONOMISK STATUSRAPPORT SKOLE OG KULTUR Statusrapport vil bli ettersendt/utlagt i møtet. Karmøy rådhus, John K. Holvik (s) leder Ørjan Røed skole- og kultursjef

3 Sak 61/08 KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 2008 Saksbehandler: Lars Tveit Arkiv: C44 Arkivsaksnr.: 08/509 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 61/08 Hovedutvalg skole og kultur Side 3 av 24

4 Sak 62/08 KULTURPRIS 2008 Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 08/1346 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 62/08 Hovedutvalg skole og kultur Side 4 av 24

5 Sak 63/08 KULTURSTIPEND 2008 Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 08/3665 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 63/08 Hovedutvalg skole og kultur Side 5 av 24

6 Sak 64/08 TILSYN - BARNEHAGER Saksbehandler: Ragnhild Hovden Arkiv: A10 &58 Arkivsaksnr.: 08/3524 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 64/08 Hovedutvalg skole og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar plan for tilsyn med barnehager etter Lov om barnehager. Side 6 av 24

7 Sak 64/08 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken Lov av 17. juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) 16 bestemmer at kommunen skal foreta det lokale tilsyn med virksomheter etter denne lov, og det menes da både kommunale og private barnehager. Lovens 8 femte ledd sikrer tilsynsmyndighetene rett til innsyn. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses som nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver. I følge heftet Veileder for tilsyn med barnehager utgitt av Kunnskapsdepartementet i 2007, må kommunene utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende. Tilsyn er en sentral oppgave kommunen skal utføre kontinuerlig. Fylkesmannen i Rogaland foretok tilsyn med Karmøy kommune høsten 2007, der temaet var kommunen som lokal barnehagemyndighet. Det ble avdekket følgende avvik: Karmøy kommunes tilsyn med barnehager er ikke i samsvar med barnehageloven. Hva tilsynet innebærer Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet, for å kontrollere at barnehagelovens krav følges opp, og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i det som skjer i barnehagene. I kommunens arbeid er det mange element som inngår i tilsynsbegrepet. Dette omfatter en rekke sider ved barnehagedriften, så som: innhenting av informasjon gjennom årsplaner og/eller evalueringsrapporter årsmeldinger vedtekter brukerundersøkelser og lignende kontroll av åpnings- og endringsmeldinger i forbindelse med driftstilskudd Tilsynet omfatter følgende lovverk og forskrifter: Lov om barnehager Rammeplan for barnehager Forskrift om sikkerhet på lekeplasser Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler m.m. Lov om brannvern Lov om produktkontroll Tilsynet omfatter alle barnehagene i kommunen Side 7 av 24

8 Sak 64/08 Tilsynsmyndighetens mandat og rett til innsyn Tilsynsmyndigheten kan iverksette pålegg dersom det avdekkes uforsvarlige eller ulovlige forhold i barnehagen. Om nødvendig kan tilsynet stenge virksomheten, tidsbegrenset eller varig. Barnehagens eier kan påklage vedtaket til fylkesmannen. Utøvelse Noen ganger er det behov for et mer omfattende tilsyn hvor en ser på mange sider ved virksomheten. Andre ganger omfatter tilsynet utvalgte områder. Ved tilsynsbesøk er det naturlig å gjennomgå de vilkår som ble stilt ved godkjenning og eventuelt tidligere tilsynsrapport. Tilsynet kan være anmeldt eller uanmeldt. Ved anmeldt tilsyn, som vanligvis er praktisert i Karmøy kommune, er det sendt ut varsel om tilsyn i god tid på forhånd, sammen med lovverket som grunnlag for besøket, samt skjema med spørsmål som ønskes besvart. Ved besøket har en hatt en gjennomgang av skjemaet, samt et særlig fokusområde vedr innhold i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. I etterkant skrives en kort rapport som sendes barnehagen. Karmøy kommune har hatt tilsyn med barnehagene ca. hvert andre år Den siste tilsynsrunden var i Kommunen har siden 2005 hatt en sterk tilvekst av private barnehager, og har nå tilsynsansvar for 35 barnehager. Årsaken til at kommunen ikke har hatt tilsyn siden 2005 er mangel på ressurser sentralt i etaten. Andre oppgaver innen barnehagesektoren har vært prioritert, men tilsyn gjennopptas i Lov om barnehager pålegger kommunene å utarbeide en plan for tilsyn med barnehager. Det framgår av loven med forskrifter og veileder hva som skal inngå i denne planen. Ressurser Tilsynsmyndigheten skal innhente og kontrollere opplysninger. Opplysningene skal systematiseres i rapporter og vedtak. I tillegg skal det gjennomføres tilsynsbesøk i 35 barnehager som inkluderer forog etterarbeid. Med dagens bemanning har en begrenset mulighet til å utføre tilsynet på en tilfredsstillende måte og må eventuelt komme tilbake til problemstillingen. Plan som ivaretar lovens pålegg følger vedlagt. Rådmannens kommentarer Rådmannen anbefaler at plan for tilsyn med barnehager i Karmøy kommune blir vedtatt. Det anbefales i tillegg at Rådmannen får fullmakt til å endre planen dersom det skjer vesentlige endringer i forutsetningene, så som endringer i lovverk, forskrifter, politiske vedtak eller retningslinjer fra departementet. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 8 av 24

9 Sak 64/08 Plan for tilsyn i Karmøybarnehagene Tema Innhold Tidspunkt Ansvarlig Søknad/tildeling øremerka statstilskudd Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager - Skjema fra Kunnskapsdepartementet og SSB til utfylling fra barnehagene Dette skal danne grunnlag for søknader og tildeling av øremerka statstilskudd - Opplysningene skal sjekkes opp mot godkjenning av barnehagen og opplysninger i opptakssystemet - Skjema fra Kunnskapsdepartementet der Statistisk Sentralbyrå (SSB) henter inn regnskapsopplysninger fra de ikke-kommunale barnehagene. Skjemaet fylles ut av barnehagen og bekreftes av barnehagens revisor. - Forvaltningen kan kontrollere at tilskuddsmidlene blir benyttet etter forutsetningene Dispensasjoner - Ved vansker med å skaffe pedagogisk personale, gis barnehageeier anledning til å søke dispensasjon fra utdanningskravet etter forskrifter i Lov om barnehage. Vedtak om dispensasjon forutsetter at stillingen har vært lyst ut og at det har vært gjort en reell innsats for å skaffe kvalifisert person til stillingen Endringsmeldinger ift inntak av flere barn - Barnehagene skal, j.fr. Kunnskapsdepartementets rundskriv F-02/07, kap. 2.4, sende meldinger om merinntak og barn som slutter - Meldingene skal kontrolleres i forhold til godkjent areal, og at opplysninger gitt opptaksansvarlig er i samsvar med registreringer av barn og plasser Januar April Hele året Hele året Avd.sjef barnehage Avd.sjef barnehage/økonomi Avd.sjef barnehage Avd.sjef barnehage Styrersamlinger - Informasjonsutveksling og veiledning av samtlige barnehager Hele året Avd.sjef barnehage Oversikt over barn og bemanning - Det skal i januar og august foretas kontroll i forhold til antall barn og pedagogisk personale ut fra barnehagens opprinnelige godkjenning Januar og august/sept Avd.sjef barnehage Årsplan - Barnehagen bes om å levere årsplan for kommende barnehageår innen 15. september - Årsplanen skal beskrive barnehagenes virksomhet og være behandlet i barnehagens samarbeidsutvalg Side 9 av 24 September Avd.sjef barnehage

10 Sak 64/08 Brukerundersøkelser - Det skal foretas brukerundersøkelser hvert tredje år med oppstart høsten 2009 Høsten 2009 Hvert 3. år Avd.sjef barnehage Tilsynsbesøk i den enkelte barnehage Uanmeldte tilsynsbesøk Overgangen barnehage - skole - Deler av tilsynet med barnehagene foregår kontinuerlig og på bakgrunn av skriftlige meldinger og rapporteringer - I løpet av en 3 års-periode skal alle barnehagene i kommunen ha hatt et anmeldt tilsynsbesøk, der det også har vært fokus på det pedagogiske innholdet i barnehagen - Ved bekymringsmeldinger fra foreldre/ansatte til administrasjonen, skal det alltid tas kontakt med barnehagens ledelse for å avklare situasjonen - Dersom barnehagemyndigheten finner det nødvendig foretas uanmeldt tilsynsbesøk - Påse at vedtatte rutiner for overgangen barnehage skole i Karmøy Gjennomføres Hvert 3. år april Avd.sjef barnehage Avd.sjef barnehage Ev andre avhengig av hvilket lovverk saken gjelder Avd.sjef barnehage Tilsynsrapport - Det utarbeides tilsynsrapport etter hvert enkelt tilsyn - Hovedutvalg skole og kultur får tilsynsrapportene til orientering - Tilsynsrapportene legges til grunn for etatens arbeid med årsmeldingen Gjennomføring - Anmeldt tilsynsbesøk av den enkelte barnehage hvert 3. år. Barnehagen får melding om tilsynsbesøket minst 3 uker i forkant. Tilsynet utføres av representanter for administrasjonen ved skole og kulturkontoret. - Det utføres kontinuerlig tilsyn ved kontroller av antall barn ift barnehagens godkjendte areal, i tillegg til kontroller av barnehagens pedagogiske bemanning ihht lovverket. - Det utføres også tilsyn med barnehagens innhold gjennom styrersamlinger og barnehagens årsplaner - Uanmeldte tilsynsbesøk utøves når spesielle årsaker tilsier at det er nødvendig. Side 10 av 24 Desember/ januar Avd.sjef barnehage

11 Sak 64/08 - Det utarbeides en årlig rapport vedrørende kommunens tilsyn med den enkelte barnehage Side 11 av 24

12 Sak 65/08 PROSEDYRE FOR SØKNAD OM RESSURSER TIL SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING OG TILDELING AV RESSURSER. PROSEDYRER FOR OVERGANGSRUTINER I GRUNNSKOLEN FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Saksbehandler: Kjell Mangor Flotve Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 08/340 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 65/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg skole og kultur vedtar at de retningslinjer som er beskrevet i saksvedlegget vedrørende søknad om ressurser til særskilt språkopplæring og tildeling av ressurser og de beskrevne prosedyrer for overgangsrutiner i grunnskolen for språklige minoriteter skal gjelde for behandlingen av slike saker i Karmøy kommune. 2. Saksbehandlere, skoler og sakkyndighetspersoner skal til enhver tid sørge for at retningslinjene følges, og at saken opplyses på best mulig måte, slik at elevene får et forsvarlig opplæringstilbud. 3. Skole- og kultursjefen får fullmakt til å foreta endringer i retningslinjene ved endrede rammebetingelser. Side 12 av 24

13 Sak 65/08 SAKSFREMSTILLING 1. Innledning Det har det siste året blitt utarbeidet prosedyrer og retningslinjer for tildeling av skjønnsmidler til spesialundervisning og andre tiltak som går på vedtak i forhold til enkeltelever. Dette gjøres for å sikre elever og foresattes rettigheter og for å kvalitetssikre arbeidet slik at lovens forutsetninger oppfylles. Skole- og kultursjefen legger med dette fram sak vedrørende elever fra språklige minoriteter. 2. Lovgrunnlag 2-8 i Opplæringslova, Særskild språkopplæring for elevar frå språklige minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogeleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadane til elevane. I lovens merknader heter det at for å få tildelt ressurser til morsmålsopplæringen og/eller tospråklig fagopplæring, er det et vilkår at slik opplæring er nødvendig. Departementet legger til grunn at dette vil gjelde nyankomne og andre minoritetsspråklige som har så dårlige kunnskaper i norsk at de ikke kan følge undervisningen gitt på norsk. Videre presiseres det at behovet vil være gjeldene i en overgangsperiode. Det er viktig å merke seg at eventuell vidare opplæring i morsmålet, etter at elevane er i stand til å følgje undervisningen på norsk, vil vere foreldra sitt ansvar. (Opplæringslova med kommentarer 2008:38 og utover) Når kommunen tar stilling til de rettighetene en elev har etter Opplæringsloven 2-8, er det et enkeltvedtak etter forvaltningsloven Prosedyrer Ansvarlig Oppgave Tidsfrist 1. Skolene/ Registrering av nyankomne Kontinuerlig PPS/Skole- og kulturetaten (de som møter dem første gang) Når nye elever ankommer kommunen, skal den som de først tar kontakt med, fylle ut skjema for registrering av nyankomne minoritetsspråklige i grunnskolen. (skjema foreligger) 2. Morsmålslærer Utarbeiding av rapport for morsmålsundervisning/tospråklig fagopplæring (høst) Rapporten skal gi oversikt over opplæringen som er gitt og vurdering av elevens utvikling. Den skal kunne gi grunnlag for å vurdere om opplæringen skal videreføres, endres eller avsluttes Side 13 av 24

14 Sak 65/08 Rapporten skal ligge i elevmappen på skolen. Foreldrene skal få tilsendt en kopi av rapporten. (maler foreligger) 3. Rektor Påmelding til morsmålsundervisning/tospråklig fagopplæring Påmeldingsskjema skal fylles ut av de foresatte slik at skolen får en oversikt over hvem som ønsker morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring. Ved behov kan tolk benyttes. På PPS finnes det påmeldingsskjema på de fleste aktuelle språk. (skriv foreligger) Utfylte påmeldingsskjema skal ligge i elevmappen på skolen. NB! Skjemaet sendes kun til de elever skolen har søkt om ressurser til særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk for. Husk at det også gjelder nye elever som kommer til kommunen i løpet av skoleåret (kontinuerlig) 3.1. Rektor Elever som ikke lenger har rett til særskilt språkopplæring Foreldrene skal ha melding når eleven har nådd nivå 3 og kan følge vanlig norsk fagplan. Eleven mister samtidig retten til morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring (skriv foreligger) Husk å sende enkeltvedtak (ikke rett til videre opplæring). (mal foreligger) 3.2 Rektor Foresattes ønske om avslutning av tilbudet om særskilt språkopplæring I løpet av skoleåret kan det være foresatte som ønsker at tilbudet om særskilt språkopplæring skal avsluttes. I disse tilfellene skal skolen påse at dokumentasjon om dette legges i elevmappen på skolen. (skriv foreligger) 3.3. Rektor Evaluering og søknad om ressurser til grunnleggende norsk og morsmål/tospråklig fagopplæring og leksehjelp. Lærer som underviser i særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk skriver en evaluering av hvordan en har jobbet med elevens ITP og grunngir behovet for tilpasset opplæring for neste skoleår. Rapporten skal kunne gi grunnlag for å vurdere om opplæringen skal videreføres, endres eller avsluttes. (mal foreligger). Det skal også legges ved en kopi av høstrapporten fra Før 15/1 kontinuerlig Før 15.01/ kontinuerlig Kontinuerlig Side 14 av 24

15 Sak 65/08 4. KVOS (delegert fra skole- og kultursjefen) morsmålslærer med evaluering av morsmålsundervisning/tospråklig fagopplæring og eventuelle utredninger fra PPT eller BUP. I tillegg skal hver skole sende: - et samleskjema over påmelding til morsmål/tospråklig fagopplæring (skjema foreligger) - et samleskjema over søknad om ressurser til særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk og leksehjelp (skjema foreligger) Alt grunnlagsmateriale sendes til veileder ved PPS NB! Husk å søke for de nye førsteklassingene (Jmf. vedtak 07/135 Overgang barnehage skole ) Tildeling av ressurser til særskilt språkopplæring (særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk, morsmål/tospråklig fagopplæring og leksehjelp) Svar på søknadene blir sendt ut til skolene. Medio mars måned 5. Rektor ved den enkelte skole (delegert fra skoleog kultursjefen) Utarbeiding av enkeltvedtak Fatte enkeltvedtak rett/ikke rett Husk også å fatte enkeltvedtak for elever som får ressurser til særskilt språkopplæring i løpet av skoleåret (kontinuerlig) (mal foreligger). 5.1 Rektor Klagebehandling Behandle evt. klager som er kommet inn innen klagefristen (3 uker etter at foresatte er blitt gjort kjent med vedtaket). - nytt enkeltvedtak ved omgjøring Før eller samtidig med spes.ped/ kontinuerlig April 5.2 Rektor Avslåtte klager videresendes skole- og kultursjefen. April/mai 6. Skole- og kultursjefen Skole- og kultursjefen imøtekommer klagen rektor fatter nytt enkeltvedtak. Dersom skole- og kultursjefen opprettholder vedtaket, sendes klagen videre til utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen for endelig behandling/avgjørelse. 7. Rektor Utarbeiding av Individuelt tilpasset plan (ITP) Alle minoritetsspråklige elever som får særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk skal ha en individuell tilpasset plan. Evt. justering av ITP i løpet av skoleåret ved behov. Kopi til foresatte. Planen legges i elevmappen. (mal foreligger) 8. Morsmålslærer Utarbeiding av rapport for (kjente elever) (nye elever). Side 15 av 24

16 Sak 65/08 morsmålsundervisning/tospråklig fagopplæring (vår) Rapporten skal gi oversikt over opplæringen som er gitt og vurdering av elevens utvikling. Den skal kunne gi grunnlag for å vurdere om opplæringen skal videreføres, endres eller avsluttes. Rapportene skal ligge i elevmappen på skolen. Foreldrene skal få tilsendt en kopi av rapporten. (maler foreligger) Merknad: Skriv, maler og skjema det er referert til i retningslinjene er å finne på under fagområdet minoritetsspråk. Prosedyrer for overgangsrutiner i grunnskolen for språklige minoriteter Følgende prosedyrer er utarbeidet for Karmøy kommune og er å finne på under fagområdet minoritetsspråk. 1. Elev som flytter til Karmøy kommune Prosedyre: Overgangsrutiner når nye minoritetsspråklige elever kommer fra andre kommuner Skjema til bruk: Elevinformasjon ved flytting til Karmøy kommune Skjema til bruk: Kartlegging som grunnlag for ITP (Individuell tilpasset plan) 2. Elev som bytter skole innen kommunen Prosedyre: Overgangsrutiner når minoritetsspråklige elever bytter skole innen kommunen Skjema til bruk: Elevinformasjon ved skolebytte innen kommunen 3. Overgang fra barnehage til grunnskole (jmf. vedtak 07/135 Overgang barnehage skole ) Prosedyre: Overgangsrutiner når minoritetsspråklige barn går fra barnehage til grunnskole 4. Overgang fra barneskole til ungdomsskole Prosedyre: Overgangsrutiner når minoritetsspråklige elever går fra barneskole til ungdomsskole Side 16 av 24

17 Sak 66/08 SKOLERUTE FOR GRUNNSKOLEN I KARMØY - ENDRING AV PRAKSIS Saksbehandler: Kjell Mangor Flotve Arkiv: B06 Arkivsaksnr.: 08/294 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 66/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: 1. Hovedutval skole og kultur vedtar at skoleruta i Karmøy kommune vert sett opp slik at ho mest mogleg samsvarar med skoleruta i dei andre kommunane og vidaregåande skolar i Nord-Rogaland. 2. Ordninga vert gjort gjeldande frå og med skoleåret 09/10. Side 17 av 24

18 Sak 66/08 SAKSFRAMSTILLING 1. Innleiing Hovedutval skole og kultur vedtok i sak 0050/04, den : 1. Hovedutval skole og kultur vedtar at sommarferien vert flytta slik at det blir meir ferie i august og mindre i juni. 2. Haust- og vinterferie blir lagt som nå. 3. Skolar som ynskjer å prøva ordninga med fleksibel ferie, heilt eller delvis, har høve til det i samråd med skole- og kultursjefen. Gjennomføringa skal skje innanfor skolens tildelte rammer. SU ved skolen tek avgjerd i saka. I etterkant har det kome førespurnader frå enkeltpersonar og nokre samarbeidsutval om skoleruta heller bør fylgja gamal ordning. På denne bakgrunnen tok skole- og kultursjefen saka opp igjen våren Hovedutvalet vedtok då at ny vurdering skulle skje med tanke på endring frå og med skoleåret 09/ Ny behandling I tråd med vedtaket våren 2007 sende skole- og kultursjefen saka ut til høyring med frist 7. november. Høyringsinstansar er SU ved skolane og arbeidstakarorganisasjonane.høyringsfrist 7. november. Ein ber partane ta stilling til fylgjande: 1. Bør skoleruta vera som nå - eller endrast til gamal ordning? 2. Bør skole- og kultursjefen i samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane og representantar for foreldra (kommunale FAU) arbeide vidare med problemstillingar knytt til det aukande langtidsfråveret til elevar? I svara frå partane er det full tilslutning med unntak av ein skole, om at ein går tilbake til den gamle ordninga med mest mogleg felles skolerute i høve til dei andre kommunane og vidaregåande skolar i Nord-Rogaland. Når det gjeld svara på det andre spørsmålet, er dei litt ulike, men det er ei problemstilling det bør arbeidast med på ulike arenaer: skole, foreldre og kommunenivå. 3. Konklusjon Ut frå høyringane konstaterer skole- og kultursjefen at skoleruta bør leggjast om slik at ein kjem i takt med dei andre kommunane i regionen. Skoleåret 09/10 gir ei romsleg skolerute, og dermed blir det lettare å tilpassa overgangen frå det vi har i dag og tilbake til tidlegare ordning. Side 18 av 24

19 Sak 67/08 OMFORDELING AV TILSKUDD 2008 Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 &46 Arkivsaksnr.: 08/4197 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 67/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar å foreta en omfordeling av ikke benyttede tilskudd til reparasjon og vedlikehold av bygg og anlegg på til sammen ,- på følgende måte: Karmøy jeger, fiske og naturvernforening Kr ,- Side 19 av 24

20 Sak 67/08 SAKSFRAMSTILLING Hovedutvalg skole og kultur vedtok i møte den , saksnr 25/08 fordelingen av tilskudd til reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg/anlegg. Hvert år blir det tildelt tilskudd til lag og foreninger som ikke blir tatt ut. I år utgjorde dette kr ,- I tillegg ble kr ,- holdt tilbake i tilfelle det skulle komme klager eller dukke opp spesielle saker i løpet av året. Av en totalt bevilgning på denne posten på kr ,- er det en rest i år på kr ,- Denne restposten ønsker en i henhold til vanlig praksis å omfordele. Det er i år ikke kommet spesielle søknader utenom den ordinære søknadsfristen. En har derfor forslått en omfordeling til kommunal tilskudd til foreningsbygg. Karmøy kommune har ikke lenger avsatt midler på budsjettet til investeringsstøtte til kulturbygg. Ordningen er også fjernet i regelverket for tildeling av kulturmidler i Karmøy kommune. Derfor tas heller ikke nye kulturbygg som ønsker kommunalt tilskudd inn på plan for kulturbygg (plan for kulturbygg inngår som en del av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet). Karmøy jeger, fiske og naturvernforening var allerede begynt å få kommunalt tilskudd for sitt klubbhus i Kopervik før ordningen ble tatt bort. Vi har derfor valgt å beholde søkeren på listen. Gjennom omdisponering har en gradvis forsøkt å få utbetalt tilskudd. Det gjenstår nå kr ,- i tilskudd. En foreslå derfor å omdisponere tilskudd med kr ,- slik at dette restbeløpet blir redusert til kr ,- Side 20 av 24

21 Sak 68/08 FORMIDLING AV VANDREUTSTILLING AV PER ODD AARRESTAD Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: C10 Arkivsaksnr.: 08/456 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 68/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur bevilger kr til formidling av vandreutstillingen Det sakrale det profane av Per Odd Aarrestad. Midlene belastes konto Side 21 av 24

22 Sak 68/08 SAKSFRAMSTILLING Karmøy kunstforening søker om kr i støtte til et pedagogisk opplegg for elever i karmøyskolene i forbindelse med vandreutstillingen Det sakrale det profane av Per Odd Aarrestad på Galleriet i Kopervik kulturhus februar/mars Utstillingen er en vandreutstillingen arrangert av Rogaland fylkeskunstlag. Det er en pedagogisk opplagt utstilling med kirkekunst som viser glassmaleri, tegninger og tresnitt. Aarrestad er en multikusnstner som uttrykker seg gjennom en rekke medier og materialer. Han vil først og fremst være kjent som monumentalkunstner gjennom tallrike kirkelige og profane romutsmykninger siden slutten av 70-tallet. Han har bl.a. utstmykket Hana kirke i Sandnes her går utsmykking og arkitektur opp i en organisk enhet. Karmøy kunstforening har vært i kontakt med Kulturskrinet. Tilbudet om omvisning kan gå som et bestillingstilbud ut til alle skolene. De klassene som ønsker å være med kan melde seg på. Det er lagt opp til 4 omvisninger i 10 dager. Budsjett: Buss kr Omvisning 4 grupper a kr 500 i 10 dager kr Kunstnersopphold og opplæring kr Karmøy kunstforening bidrar med egeninnsats: - skaffer utstillingen - markedsføring - vakt - omvisning Side 22 av 24

23 Sak 69/08 REFERATSAKER Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/499 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 69/08 Hovedutvalg skole og kultur Svar Søknad om støtte til Karmøy røde kors Side 23 av 24

24 Sak 70/08 ØKONOMISK STATUSRAPPORT SKOLE OG KULTUR Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/528 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 70/08 Hovedutvalg skole og kultur Statusrapport pr. desember vil bli ettersendt/utlagt i møte. Side 24 av 24

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2008 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John K.

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Kommunen rolle som barnehageeier / barnehagemyndighet. Saksbehandlersamling

Kommunen rolle som barnehageeier / barnehagemyndighet. Saksbehandlersamling Kommunen rolle som barnehageeier / barnehagemyndighet Saksbehandlersamling 27.10.2014 Innledning: Tysvær kommune har 11 barnehager 9 kommunale og 2 ikke-kommunale barnehager Antall barn med barnehageplass:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE Randaberg kommune 2015-2016 1 INNHOLD Kommunen som tilsynsmyndighet s.3 Hva tilsynet innebærer s.3 Plan for tilsyn s.5 Plan for tilsynsbesøk s.6 Delegasjon s.6 Uanmeldt tilsyn

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 21/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE 2014-2018 Revidert august 2014 PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene Fauske kommune

Plan for tilsyn i barnehagene Fauske kommune Plan for tilsyn i barnehagene Fauske kommune Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Innhold Kommunen som tilsynsmyndighet... 1 Lovgrunnlag... 1 Hva tilsynet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte 1 Innholdsfortegnelse Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Lovgrunnlaget for tilsyn... 3 Hensikten med kommunens tilsyn:...

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen 1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen Tilsyn 2014 TILSYNSRAPPORT 19. mars 2015 Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Vennesla kommune 2 KONTAKTPERSON

Detaljer

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8 Godkjent av Dahle, Odd Henry Godkjent dato 01.12.2010 Revideres av Bakkevig, Lisbeth Varsel neste revisjon [Varsel neste revisjon] Rutine Utskriftsdato 11.08.2015 Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 INNHOLD: Kommunen som tilsynsmyndighet Rutiner for tilsyn Plan for tilsyn perioden 2012-2014 Krav til innhold i årsplan Rapporteringsskjema brevtilsyn (vedlegg

Detaljer

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN Eidsvoll kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Jf. barnehageloven 16 PLAN FOR TILSYN Regler og rutiner Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010 1 INNHOLD 1. INNLEDNING s.3 2. EIDSVOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Gode tilsynsrutiner i praksis

Gode tilsynsrutiner i praksis Gode tilsynsrutiner i praksis Ullensaker kommune 2014 BARNEHAGEMYNDIGHETEN v/barnehagefaglig rådgiver Bente Hofsløkken VÅRE RAMMEFAKTORER: 33 256 innbyggere 2860 førskolebarn 2234 går i barnehage per d.d.

Detaljer

Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet

Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet Rådmannen i Averøy, revidert februar 2016 1 Innhold 1. Kommunens roller og ansvarsforhold 3 2. Forholdet mellom veiledning og tilsyn 4 3. Innhold

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Vedtatt av Åmli kommunestyre 26.03.2015 Gjennomføring av tilsyn i Nettverk Øst Kommunen som tilsynsmyndighet

Detaljer

Regelverksamling

Regelverksamling Regelverksamling 05.12. 2012 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter 1.ledd Elevar

Detaljer

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD Ephorte 2013/2477-13 og 2014/1975 1 INNHALD Lov om særskild språkopplæring side 3 Vilkår for morsmålsopplæring side 4 Ny elev side 5 Årshjul side 6 Innskrivingsskjema

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Gjesdal kommune Rettedalen 7 4330 ÅLGÅRD Endelig tilsynsrapport Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring Gjesdal kommune Ålgård skole Gjesdal ungdomsskole 1 1.Tema for tilsynet Tema

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE 2017 2020 1 Foto: Naustvågen barnehage 1. Kommunen som tilsynsmynde I følgje lov om barnehagar av 17 juni 2005, nr 64, 16 skal kommunen føra tilsyn med verksemder etter

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehager

Plan for tilsyn i barnehager Plan for tilsyn i barnehager Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Kommunen som tilsynsmyndighet 1.1 Hensikten med kommunens tilsyn 1.2 Lovgrunnlaget for tilsyn 2.0 Gjennomføring

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 19.02.2015, POLITISK SAK 35/15, ARKIVSAK 2015/228 Gjennomføring av tilsyn

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.09.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER. Os kommune Tolga kommune (vedtatt ) Tynset kommune

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER. Os kommune Tolga kommune (vedtatt ) Tynset kommune PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER Os kommune Tolga kommune (vedtatt 23.09.08) Tynset kommune Revidert utgave 2015 Innholdsfortegnelse 1 TILSYN MED BARNEHAGER 2 1.1 Lovgrunnlag 2 1.2 Hvem utfører tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli Plan for tilsyn med r i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Vedtatt; sak 15/ Kommunestyret den 12.03.2015 Gjennomføring av tilsyn i Nettverk Øst Kommunen som tilsynsmyndighet

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Rettigheter for minoritetsspråklige

Rettigheter for minoritetsspråklige 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 (grunnskole) 3-12 (videregående opplæring) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskiltsprakopplaring/

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager 2015-2018 Mål for tilsynet Bedre barnehager i Melhus gjennom tilsyn etter lov om barnehager Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med

Detaljer

Vår ref. 2013/ Dokumentasjon i samband med tilsyn - retten til særskild språkopplæring for grunnskuleelevar frå språklege minoritetar

Vår ref. 2013/ Dokumentasjon i samband med tilsyn - retten til særskild språkopplæring for grunnskuleelevar frå språklege minoritetar Rådmannen Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Hordaland Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Risenga barnehage - aktiviteter

Risenga barnehage - aktiviteter Risenga barnehage - aktiviteter > Henvendelse fra foresatt mars 2017 hvordan få oversikt over økonomistyring? > Melding til barnehagemyndigheten fra PPT etter veiledning i barnehagen i mars 2017 > Åpning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Synnøve L. Fjeldkårstad. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Synnøve L. Fjeldkårstad. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 12.12.07 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune 2014-2017 Halland Marianne Odda kommune 18.02.2014 Innhold Innledning 3 Lovgrunnlag for å utføre tilsyn 4 Ansvar for tilsyn 4 Varsla tilsyn / meldte tilsyn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Finnmark

Detaljer

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Hausten 2013 Innhald 1.0 Kommunen som tilsynsmynde... 3 2.0 Målet med kommunens tilsyn... 3 3.0 Lovgrunnlaget

Detaljer

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen Møte 9.februar 2012 Miniseminar for Oppvekstkomitéen Lokale utfordringer og ønsket utvikling av opplæringstilbudet for målgruppen Presentasjon BRI + FB Bakgrunn og hjemmel for opplæring for denne gruppen

Detaljer

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016.

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016. Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 23.11.2016 Saksnr. 16/101-5 «f1» «f13» «f3» «f4» «f5» «f6» Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med

Detaljer

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Disposisjon Ny veileder og egenvurderingsverktøy for barnehagemyndigheten Aktørene på barnehageområdet Lovgrunnlaget

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Årdal kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Årdal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Regelverksamling Alstor - Stavanger

Regelverksamling Alstor - Stavanger Regelverksamling 19.03.2015 Alstor - Stavanger Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001525 : E: A10 &58 : Kirsten Svindland in't Veld Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 19/11

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8.

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. juni 2016 Tospråklig fagopplæring Den innledende kartleggingen av elever

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen RAPPORT FRA TILSYN 2009 TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 28.09.09-10.12.09 ARKIVKODE: 2009/6555 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: 2540 Tolga

Detaljer

TILSYN MED OS KOMMUNE

TILSYN MED OS KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED OS KOMMUNE TIDSROM: 24.5.2013 18.11.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Rytrøa 14, 2550 OS Guri Hustad, revisor Anita

Detaljer

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE TIDSROM: 16.03.2012 02.07.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Eidskog

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 23/2014 Dato: 4. april 2014 Saksnr.: 201400012-23 Saksbehandler: FLBU Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Særskilt språkopplæring

Detaljer

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 VEILEDER Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 INNLEDNING Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Kommunens to hovedoppgaver

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Page 1 of 8 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Karmøy kommune Side 11 av 11 Møtested: Til stede på møtet Holmen skole, Kopervik MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 15.12.04

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

23. mai Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3

23. mai Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Innhold... 1 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Søke om timer til grunnleggende norsk / morsmål / tospråklig fagopplæring.... 3 Vokal - håndtering i Extens... 4 Personale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 HVA ER SENTRALT DE SPESIELLE REGLENE I LOVGIVNINGEN SOM HJEMLER RETTIGHETER FOR MINORITETER DE GENERELLE REGLENE SOM HJEMLER RETTIGHETER

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Vågsøy kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Vågsøy kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Vågsøy kommune 1 Innhald Samandrag... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Vågsøy kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 09.02.05 Karmøy kommune Side 6 av 6 Møtested: Til stede på møtet MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur I forkant av møtet var det orientering av

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Lastet ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 Saksframlegg VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Systemrettet tilsyn i

Detaljer

System for tilsyn med barnehager i Rælingen

System for tilsyn med barnehager i Rælingen System for med barnehager i Rælingen Behandlet i kommunestyret 14.09.2016 Innhold 1 Formål...3 2 Bakgrunn...3 3 Lovgrunnlaget...3 4 Rolleavklaring...3 5 Forholdet mellom veiledning og...4 6 Ulike former

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Til bydelsutvalget BU-sak 53/2013 OKN-sak 25/2013 Dato: 26.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/403 Saksbeh: Eli Fløttum, 23431110 Arkivkode: ORIENTERING

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING Page 1 of 8 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg skole og kultur Formannskapssalen 14.12.05Tid: Kl. 18.00 NB! Merk tiden Eventuelle

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer