MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Før møtet blir det følgende orienteringer: Kl Haugalandet skole - arbeidsliv (HSA) v/aase Soland Bjelland Kl Kirkens bymisjon v/arne Valen Det vil bli servert varm mat i kantina kl SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 61/08 08/509 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Lukka møte KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 2008 Saken sendes medlemmene i egen sending. 62/08 08/1346 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Lukka møte KULTURPRIS 2008 Saken sendes medlemmene i egen sending. 63/08 08/3665 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Lukka møte KULTURSTIPEND 2008 Saken sendes medlemmene i egen sending. 64/08 08/3524 TILSYN - BARNEHAGER 65/08 08/340 PROSEDYRE FOR SØKNAD OM RESSURSER TIL SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING OG TILDELING AV RESSURSER. PROSEDYRER FOR OVERGANGSRUTINER I GRUNNSKOLEN FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

2 66/08 08/294 SKOLERUTE FOR GRUNNSKOLEN I KARMØY - ENDRING AV PRAKSIS 67/08 08/4197 OMFORDELING AV TILSKUDD /08 08/456 FORMIDLING AV VANDREUTSTILLING AV PER ODD AARRESTAD 69/08 08/499 REFERATSAKER 70/08 08/528 ØKONOMISK STATUSRAPPORT SKOLE OG KULTUR Statusrapport vil bli ettersendt/utlagt i møtet. Karmøy rådhus, John K. Holvik (s) leder Ørjan Røed skole- og kultursjef

3 Sak 61/08 KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 2008 Saksbehandler: Lars Tveit Arkiv: C44 Arkivsaksnr.: 08/509 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 61/08 Hovedutvalg skole og kultur Side 3 av 24

4 Sak 62/08 KULTURPRIS 2008 Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 08/1346 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 62/08 Hovedutvalg skole og kultur Side 4 av 24

5 Sak 63/08 KULTURSTIPEND 2008 Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 08/3665 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 63/08 Hovedutvalg skole og kultur Side 5 av 24

6 Sak 64/08 TILSYN - BARNEHAGER Saksbehandler: Ragnhild Hovden Arkiv: A10 &58 Arkivsaksnr.: 08/3524 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 64/08 Hovedutvalg skole og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar plan for tilsyn med barnehager etter Lov om barnehager. Side 6 av 24

7 Sak 64/08 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken Lov av 17. juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) 16 bestemmer at kommunen skal foreta det lokale tilsyn med virksomheter etter denne lov, og det menes da både kommunale og private barnehager. Lovens 8 femte ledd sikrer tilsynsmyndighetene rett til innsyn. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses som nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver. I følge heftet Veileder for tilsyn med barnehager utgitt av Kunnskapsdepartementet i 2007, må kommunene utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende. Tilsyn er en sentral oppgave kommunen skal utføre kontinuerlig. Fylkesmannen i Rogaland foretok tilsyn med Karmøy kommune høsten 2007, der temaet var kommunen som lokal barnehagemyndighet. Det ble avdekket følgende avvik: Karmøy kommunes tilsyn med barnehager er ikke i samsvar med barnehageloven. Hva tilsynet innebærer Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet, for å kontrollere at barnehagelovens krav følges opp, og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i det som skjer i barnehagene. I kommunens arbeid er det mange element som inngår i tilsynsbegrepet. Dette omfatter en rekke sider ved barnehagedriften, så som: innhenting av informasjon gjennom årsplaner og/eller evalueringsrapporter årsmeldinger vedtekter brukerundersøkelser og lignende kontroll av åpnings- og endringsmeldinger i forbindelse med driftstilskudd Tilsynet omfatter følgende lovverk og forskrifter: Lov om barnehager Rammeplan for barnehager Forskrift om sikkerhet på lekeplasser Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler m.m. Lov om brannvern Lov om produktkontroll Tilsynet omfatter alle barnehagene i kommunen Side 7 av 24

8 Sak 64/08 Tilsynsmyndighetens mandat og rett til innsyn Tilsynsmyndigheten kan iverksette pålegg dersom det avdekkes uforsvarlige eller ulovlige forhold i barnehagen. Om nødvendig kan tilsynet stenge virksomheten, tidsbegrenset eller varig. Barnehagens eier kan påklage vedtaket til fylkesmannen. Utøvelse Noen ganger er det behov for et mer omfattende tilsyn hvor en ser på mange sider ved virksomheten. Andre ganger omfatter tilsynet utvalgte områder. Ved tilsynsbesøk er det naturlig å gjennomgå de vilkår som ble stilt ved godkjenning og eventuelt tidligere tilsynsrapport. Tilsynet kan være anmeldt eller uanmeldt. Ved anmeldt tilsyn, som vanligvis er praktisert i Karmøy kommune, er det sendt ut varsel om tilsyn i god tid på forhånd, sammen med lovverket som grunnlag for besøket, samt skjema med spørsmål som ønskes besvart. Ved besøket har en hatt en gjennomgang av skjemaet, samt et særlig fokusområde vedr innhold i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. I etterkant skrives en kort rapport som sendes barnehagen. Karmøy kommune har hatt tilsyn med barnehagene ca. hvert andre år Den siste tilsynsrunden var i Kommunen har siden 2005 hatt en sterk tilvekst av private barnehager, og har nå tilsynsansvar for 35 barnehager. Årsaken til at kommunen ikke har hatt tilsyn siden 2005 er mangel på ressurser sentralt i etaten. Andre oppgaver innen barnehagesektoren har vært prioritert, men tilsyn gjennopptas i Lov om barnehager pålegger kommunene å utarbeide en plan for tilsyn med barnehager. Det framgår av loven med forskrifter og veileder hva som skal inngå i denne planen. Ressurser Tilsynsmyndigheten skal innhente og kontrollere opplysninger. Opplysningene skal systematiseres i rapporter og vedtak. I tillegg skal det gjennomføres tilsynsbesøk i 35 barnehager som inkluderer forog etterarbeid. Med dagens bemanning har en begrenset mulighet til å utføre tilsynet på en tilfredsstillende måte og må eventuelt komme tilbake til problemstillingen. Plan som ivaretar lovens pålegg følger vedlagt. Rådmannens kommentarer Rådmannen anbefaler at plan for tilsyn med barnehager i Karmøy kommune blir vedtatt. Det anbefales i tillegg at Rådmannen får fullmakt til å endre planen dersom det skjer vesentlige endringer i forutsetningene, så som endringer i lovverk, forskrifter, politiske vedtak eller retningslinjer fra departementet. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 8 av 24

9 Sak 64/08 Plan for tilsyn i Karmøybarnehagene Tema Innhold Tidspunkt Ansvarlig Søknad/tildeling øremerka statstilskudd Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager - Skjema fra Kunnskapsdepartementet og SSB til utfylling fra barnehagene Dette skal danne grunnlag for søknader og tildeling av øremerka statstilskudd - Opplysningene skal sjekkes opp mot godkjenning av barnehagen og opplysninger i opptakssystemet - Skjema fra Kunnskapsdepartementet der Statistisk Sentralbyrå (SSB) henter inn regnskapsopplysninger fra de ikke-kommunale barnehagene. Skjemaet fylles ut av barnehagen og bekreftes av barnehagens revisor. - Forvaltningen kan kontrollere at tilskuddsmidlene blir benyttet etter forutsetningene Dispensasjoner - Ved vansker med å skaffe pedagogisk personale, gis barnehageeier anledning til å søke dispensasjon fra utdanningskravet etter forskrifter i Lov om barnehage. Vedtak om dispensasjon forutsetter at stillingen har vært lyst ut og at det har vært gjort en reell innsats for å skaffe kvalifisert person til stillingen Endringsmeldinger ift inntak av flere barn - Barnehagene skal, j.fr. Kunnskapsdepartementets rundskriv F-02/07, kap. 2.4, sende meldinger om merinntak og barn som slutter - Meldingene skal kontrolleres i forhold til godkjent areal, og at opplysninger gitt opptaksansvarlig er i samsvar med registreringer av barn og plasser Januar April Hele året Hele året Avd.sjef barnehage Avd.sjef barnehage/økonomi Avd.sjef barnehage Avd.sjef barnehage Styrersamlinger - Informasjonsutveksling og veiledning av samtlige barnehager Hele året Avd.sjef barnehage Oversikt over barn og bemanning - Det skal i januar og august foretas kontroll i forhold til antall barn og pedagogisk personale ut fra barnehagens opprinnelige godkjenning Januar og august/sept Avd.sjef barnehage Årsplan - Barnehagen bes om å levere årsplan for kommende barnehageår innen 15. september - Årsplanen skal beskrive barnehagenes virksomhet og være behandlet i barnehagens samarbeidsutvalg Side 9 av 24 September Avd.sjef barnehage

10 Sak 64/08 Brukerundersøkelser - Det skal foretas brukerundersøkelser hvert tredje år med oppstart høsten 2009 Høsten 2009 Hvert 3. år Avd.sjef barnehage Tilsynsbesøk i den enkelte barnehage Uanmeldte tilsynsbesøk Overgangen barnehage - skole - Deler av tilsynet med barnehagene foregår kontinuerlig og på bakgrunn av skriftlige meldinger og rapporteringer - I løpet av en 3 års-periode skal alle barnehagene i kommunen ha hatt et anmeldt tilsynsbesøk, der det også har vært fokus på det pedagogiske innholdet i barnehagen - Ved bekymringsmeldinger fra foreldre/ansatte til administrasjonen, skal det alltid tas kontakt med barnehagens ledelse for å avklare situasjonen - Dersom barnehagemyndigheten finner det nødvendig foretas uanmeldt tilsynsbesøk - Påse at vedtatte rutiner for overgangen barnehage skole i Karmøy Gjennomføres Hvert 3. år april Avd.sjef barnehage Avd.sjef barnehage Ev andre avhengig av hvilket lovverk saken gjelder Avd.sjef barnehage Tilsynsrapport - Det utarbeides tilsynsrapport etter hvert enkelt tilsyn - Hovedutvalg skole og kultur får tilsynsrapportene til orientering - Tilsynsrapportene legges til grunn for etatens arbeid med årsmeldingen Gjennomføring - Anmeldt tilsynsbesøk av den enkelte barnehage hvert 3. år. Barnehagen får melding om tilsynsbesøket minst 3 uker i forkant. Tilsynet utføres av representanter for administrasjonen ved skole og kulturkontoret. - Det utføres kontinuerlig tilsyn ved kontroller av antall barn ift barnehagens godkjendte areal, i tillegg til kontroller av barnehagens pedagogiske bemanning ihht lovverket. - Det utføres også tilsyn med barnehagens innhold gjennom styrersamlinger og barnehagens årsplaner - Uanmeldte tilsynsbesøk utøves når spesielle årsaker tilsier at det er nødvendig. Side 10 av 24 Desember/ januar Avd.sjef barnehage

11 Sak 64/08 - Det utarbeides en årlig rapport vedrørende kommunens tilsyn med den enkelte barnehage Side 11 av 24

12 Sak 65/08 PROSEDYRE FOR SØKNAD OM RESSURSER TIL SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING OG TILDELING AV RESSURSER. PROSEDYRER FOR OVERGANGSRUTINER I GRUNNSKOLEN FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Saksbehandler: Kjell Mangor Flotve Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 08/340 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 65/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg skole og kultur vedtar at de retningslinjer som er beskrevet i saksvedlegget vedrørende søknad om ressurser til særskilt språkopplæring og tildeling av ressurser og de beskrevne prosedyrer for overgangsrutiner i grunnskolen for språklige minoriteter skal gjelde for behandlingen av slike saker i Karmøy kommune. 2. Saksbehandlere, skoler og sakkyndighetspersoner skal til enhver tid sørge for at retningslinjene følges, og at saken opplyses på best mulig måte, slik at elevene får et forsvarlig opplæringstilbud. 3. Skole- og kultursjefen får fullmakt til å foreta endringer i retningslinjene ved endrede rammebetingelser. Side 12 av 24

13 Sak 65/08 SAKSFREMSTILLING 1. Innledning Det har det siste året blitt utarbeidet prosedyrer og retningslinjer for tildeling av skjønnsmidler til spesialundervisning og andre tiltak som går på vedtak i forhold til enkeltelever. Dette gjøres for å sikre elever og foresattes rettigheter og for å kvalitetssikre arbeidet slik at lovens forutsetninger oppfylles. Skole- og kultursjefen legger med dette fram sak vedrørende elever fra språklige minoriteter. 2. Lovgrunnlag 2-8 i Opplæringslova, Særskild språkopplæring for elevar frå språklige minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogeleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadane til elevane. I lovens merknader heter det at for å få tildelt ressurser til morsmålsopplæringen og/eller tospråklig fagopplæring, er det et vilkår at slik opplæring er nødvendig. Departementet legger til grunn at dette vil gjelde nyankomne og andre minoritetsspråklige som har så dårlige kunnskaper i norsk at de ikke kan følge undervisningen gitt på norsk. Videre presiseres det at behovet vil være gjeldene i en overgangsperiode. Det er viktig å merke seg at eventuell vidare opplæring i morsmålet, etter at elevane er i stand til å følgje undervisningen på norsk, vil vere foreldra sitt ansvar. (Opplæringslova med kommentarer 2008:38 og utover) Når kommunen tar stilling til de rettighetene en elev har etter Opplæringsloven 2-8, er det et enkeltvedtak etter forvaltningsloven Prosedyrer Ansvarlig Oppgave Tidsfrist 1. Skolene/ Registrering av nyankomne Kontinuerlig PPS/Skole- og kulturetaten (de som møter dem første gang) Når nye elever ankommer kommunen, skal den som de først tar kontakt med, fylle ut skjema for registrering av nyankomne minoritetsspråklige i grunnskolen. (skjema foreligger) 2. Morsmålslærer Utarbeiding av rapport for morsmålsundervisning/tospråklig fagopplæring (høst) Rapporten skal gi oversikt over opplæringen som er gitt og vurdering av elevens utvikling. Den skal kunne gi grunnlag for å vurdere om opplæringen skal videreføres, endres eller avsluttes Side 13 av 24

14 Sak 65/08 Rapporten skal ligge i elevmappen på skolen. Foreldrene skal få tilsendt en kopi av rapporten. (maler foreligger) 3. Rektor Påmelding til morsmålsundervisning/tospråklig fagopplæring Påmeldingsskjema skal fylles ut av de foresatte slik at skolen får en oversikt over hvem som ønsker morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring. Ved behov kan tolk benyttes. På PPS finnes det påmeldingsskjema på de fleste aktuelle språk. (skriv foreligger) Utfylte påmeldingsskjema skal ligge i elevmappen på skolen. NB! Skjemaet sendes kun til de elever skolen har søkt om ressurser til særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk for. Husk at det også gjelder nye elever som kommer til kommunen i løpet av skoleåret (kontinuerlig) 3.1. Rektor Elever som ikke lenger har rett til særskilt språkopplæring Foreldrene skal ha melding når eleven har nådd nivå 3 og kan følge vanlig norsk fagplan. Eleven mister samtidig retten til morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring (skriv foreligger) Husk å sende enkeltvedtak (ikke rett til videre opplæring). (mal foreligger) 3.2 Rektor Foresattes ønske om avslutning av tilbudet om særskilt språkopplæring I løpet av skoleåret kan det være foresatte som ønsker at tilbudet om særskilt språkopplæring skal avsluttes. I disse tilfellene skal skolen påse at dokumentasjon om dette legges i elevmappen på skolen. (skriv foreligger) 3.3. Rektor Evaluering og søknad om ressurser til grunnleggende norsk og morsmål/tospråklig fagopplæring og leksehjelp. Lærer som underviser i særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk skriver en evaluering av hvordan en har jobbet med elevens ITP og grunngir behovet for tilpasset opplæring for neste skoleår. Rapporten skal kunne gi grunnlag for å vurdere om opplæringen skal videreføres, endres eller avsluttes. (mal foreligger). Det skal også legges ved en kopi av høstrapporten fra Før 15/1 kontinuerlig Før 15.01/ kontinuerlig Kontinuerlig Side 14 av 24

15 Sak 65/08 4. KVOS (delegert fra skole- og kultursjefen) morsmålslærer med evaluering av morsmålsundervisning/tospråklig fagopplæring og eventuelle utredninger fra PPT eller BUP. I tillegg skal hver skole sende: - et samleskjema over påmelding til morsmål/tospråklig fagopplæring (skjema foreligger) - et samleskjema over søknad om ressurser til særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk og leksehjelp (skjema foreligger) Alt grunnlagsmateriale sendes til veileder ved PPS NB! Husk å søke for de nye førsteklassingene (Jmf. vedtak 07/135 Overgang barnehage skole ) Tildeling av ressurser til særskilt språkopplæring (særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk, morsmål/tospråklig fagopplæring og leksehjelp) Svar på søknadene blir sendt ut til skolene. Medio mars måned 5. Rektor ved den enkelte skole (delegert fra skoleog kultursjefen) Utarbeiding av enkeltvedtak Fatte enkeltvedtak rett/ikke rett Husk også å fatte enkeltvedtak for elever som får ressurser til særskilt språkopplæring i løpet av skoleåret (kontinuerlig) (mal foreligger). 5.1 Rektor Klagebehandling Behandle evt. klager som er kommet inn innen klagefristen (3 uker etter at foresatte er blitt gjort kjent med vedtaket). - nytt enkeltvedtak ved omgjøring Før eller samtidig med spes.ped/ kontinuerlig April 5.2 Rektor Avslåtte klager videresendes skole- og kultursjefen. April/mai 6. Skole- og kultursjefen Skole- og kultursjefen imøtekommer klagen rektor fatter nytt enkeltvedtak. Dersom skole- og kultursjefen opprettholder vedtaket, sendes klagen videre til utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen for endelig behandling/avgjørelse. 7. Rektor Utarbeiding av Individuelt tilpasset plan (ITP) Alle minoritetsspråklige elever som får særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk skal ha en individuell tilpasset plan. Evt. justering av ITP i løpet av skoleåret ved behov. Kopi til foresatte. Planen legges i elevmappen. (mal foreligger) 8. Morsmålslærer Utarbeiding av rapport for (kjente elever) (nye elever). Side 15 av 24

16 Sak 65/08 morsmålsundervisning/tospråklig fagopplæring (vår) Rapporten skal gi oversikt over opplæringen som er gitt og vurdering av elevens utvikling. Den skal kunne gi grunnlag for å vurdere om opplæringen skal videreføres, endres eller avsluttes. Rapportene skal ligge i elevmappen på skolen. Foreldrene skal få tilsendt en kopi av rapporten. (maler foreligger) Merknad: Skriv, maler og skjema det er referert til i retningslinjene er å finne på under fagområdet minoritetsspråk. Prosedyrer for overgangsrutiner i grunnskolen for språklige minoriteter Følgende prosedyrer er utarbeidet for Karmøy kommune og er å finne på under fagområdet minoritetsspråk. 1. Elev som flytter til Karmøy kommune Prosedyre: Overgangsrutiner når nye minoritetsspråklige elever kommer fra andre kommuner Skjema til bruk: Elevinformasjon ved flytting til Karmøy kommune Skjema til bruk: Kartlegging som grunnlag for ITP (Individuell tilpasset plan) 2. Elev som bytter skole innen kommunen Prosedyre: Overgangsrutiner når minoritetsspråklige elever bytter skole innen kommunen Skjema til bruk: Elevinformasjon ved skolebytte innen kommunen 3. Overgang fra barnehage til grunnskole (jmf. vedtak 07/135 Overgang barnehage skole ) Prosedyre: Overgangsrutiner når minoritetsspråklige barn går fra barnehage til grunnskole 4. Overgang fra barneskole til ungdomsskole Prosedyre: Overgangsrutiner når minoritetsspråklige elever går fra barneskole til ungdomsskole Side 16 av 24

17 Sak 66/08 SKOLERUTE FOR GRUNNSKOLEN I KARMØY - ENDRING AV PRAKSIS Saksbehandler: Kjell Mangor Flotve Arkiv: B06 Arkivsaksnr.: 08/294 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 66/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: 1. Hovedutval skole og kultur vedtar at skoleruta i Karmøy kommune vert sett opp slik at ho mest mogleg samsvarar med skoleruta i dei andre kommunane og vidaregåande skolar i Nord-Rogaland. 2. Ordninga vert gjort gjeldande frå og med skoleåret 09/10. Side 17 av 24

18 Sak 66/08 SAKSFRAMSTILLING 1. Innleiing Hovedutval skole og kultur vedtok i sak 0050/04, den : 1. Hovedutval skole og kultur vedtar at sommarferien vert flytta slik at det blir meir ferie i august og mindre i juni. 2. Haust- og vinterferie blir lagt som nå. 3. Skolar som ynskjer å prøva ordninga med fleksibel ferie, heilt eller delvis, har høve til det i samråd med skole- og kultursjefen. Gjennomføringa skal skje innanfor skolens tildelte rammer. SU ved skolen tek avgjerd i saka. I etterkant har det kome førespurnader frå enkeltpersonar og nokre samarbeidsutval om skoleruta heller bør fylgja gamal ordning. På denne bakgrunnen tok skole- og kultursjefen saka opp igjen våren Hovedutvalet vedtok då at ny vurdering skulle skje med tanke på endring frå og med skoleåret 09/ Ny behandling I tråd med vedtaket våren 2007 sende skole- og kultursjefen saka ut til høyring med frist 7. november. Høyringsinstansar er SU ved skolane og arbeidstakarorganisasjonane.høyringsfrist 7. november. Ein ber partane ta stilling til fylgjande: 1. Bør skoleruta vera som nå - eller endrast til gamal ordning? 2. Bør skole- og kultursjefen i samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane og representantar for foreldra (kommunale FAU) arbeide vidare med problemstillingar knytt til det aukande langtidsfråveret til elevar? I svara frå partane er det full tilslutning med unntak av ein skole, om at ein går tilbake til den gamle ordninga med mest mogleg felles skolerute i høve til dei andre kommunane og vidaregåande skolar i Nord-Rogaland. Når det gjeld svara på det andre spørsmålet, er dei litt ulike, men det er ei problemstilling det bør arbeidast med på ulike arenaer: skole, foreldre og kommunenivå. 3. Konklusjon Ut frå høyringane konstaterer skole- og kultursjefen at skoleruta bør leggjast om slik at ein kjem i takt med dei andre kommunane i regionen. Skoleåret 09/10 gir ei romsleg skolerute, og dermed blir det lettare å tilpassa overgangen frå det vi har i dag og tilbake til tidlegare ordning. Side 18 av 24

19 Sak 67/08 OMFORDELING AV TILSKUDD 2008 Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 &46 Arkivsaksnr.: 08/4197 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 67/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar å foreta en omfordeling av ikke benyttede tilskudd til reparasjon og vedlikehold av bygg og anlegg på til sammen ,- på følgende måte: Karmøy jeger, fiske og naturvernforening Kr ,- Side 19 av 24

20 Sak 67/08 SAKSFRAMSTILLING Hovedutvalg skole og kultur vedtok i møte den , saksnr 25/08 fordelingen av tilskudd til reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg/anlegg. Hvert år blir det tildelt tilskudd til lag og foreninger som ikke blir tatt ut. I år utgjorde dette kr ,- I tillegg ble kr ,- holdt tilbake i tilfelle det skulle komme klager eller dukke opp spesielle saker i løpet av året. Av en totalt bevilgning på denne posten på kr ,- er det en rest i år på kr ,- Denne restposten ønsker en i henhold til vanlig praksis å omfordele. Det er i år ikke kommet spesielle søknader utenom den ordinære søknadsfristen. En har derfor forslått en omfordeling til kommunal tilskudd til foreningsbygg. Karmøy kommune har ikke lenger avsatt midler på budsjettet til investeringsstøtte til kulturbygg. Ordningen er også fjernet i regelverket for tildeling av kulturmidler i Karmøy kommune. Derfor tas heller ikke nye kulturbygg som ønsker kommunalt tilskudd inn på plan for kulturbygg (plan for kulturbygg inngår som en del av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet). Karmøy jeger, fiske og naturvernforening var allerede begynt å få kommunalt tilskudd for sitt klubbhus i Kopervik før ordningen ble tatt bort. Vi har derfor valgt å beholde søkeren på listen. Gjennom omdisponering har en gradvis forsøkt å få utbetalt tilskudd. Det gjenstår nå kr ,- i tilskudd. En foreslå derfor å omdisponere tilskudd med kr ,- slik at dette restbeløpet blir redusert til kr ,- Side 20 av 24

21 Sak 68/08 FORMIDLING AV VANDREUTSTILLING AV PER ODD AARRESTAD Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: C10 Arkivsaksnr.: 08/456 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 68/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur bevilger kr til formidling av vandreutstillingen Det sakrale det profane av Per Odd Aarrestad. Midlene belastes konto Side 21 av 24

22 Sak 68/08 SAKSFRAMSTILLING Karmøy kunstforening søker om kr i støtte til et pedagogisk opplegg for elever i karmøyskolene i forbindelse med vandreutstillingen Det sakrale det profane av Per Odd Aarrestad på Galleriet i Kopervik kulturhus februar/mars Utstillingen er en vandreutstillingen arrangert av Rogaland fylkeskunstlag. Det er en pedagogisk opplagt utstilling med kirkekunst som viser glassmaleri, tegninger og tresnitt. Aarrestad er en multikusnstner som uttrykker seg gjennom en rekke medier og materialer. Han vil først og fremst være kjent som monumentalkunstner gjennom tallrike kirkelige og profane romutsmykninger siden slutten av 70-tallet. Han har bl.a. utstmykket Hana kirke i Sandnes her går utsmykking og arkitektur opp i en organisk enhet. Karmøy kunstforening har vært i kontakt med Kulturskrinet. Tilbudet om omvisning kan gå som et bestillingstilbud ut til alle skolene. De klassene som ønsker å være med kan melde seg på. Det er lagt opp til 4 omvisninger i 10 dager. Budsjett: Buss kr Omvisning 4 grupper a kr 500 i 10 dager kr Kunstnersopphold og opplæring kr Karmøy kunstforening bidrar med egeninnsats: - skaffer utstillingen - markedsføring - vakt - omvisning Side 22 av 24

23 Sak 69/08 REFERATSAKER Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/499 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 69/08 Hovedutvalg skole og kultur Svar Søknad om støtte til Karmøy røde kors Side 23 av 24

24 Sak 70/08 ØKONOMISK STATUSRAPPORT SKOLE OG KULTUR Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/528 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 70/08 Hovedutvalg skole og kultur Statusrapport pr. desember vil bli ettersendt/utlagt i møte. Side 24 av 24

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

God skole er godt barnevern

God skole er godt barnevern Foto: coulorbox.com God skole er godt barnevern Veileder Barne-, ungdoms- og familieetaten Region øst I N N H O L D Innhold 2 Forord 3 Revisjonslogg 3 1. Innledning 4 1.1 Mål 4 1.2 Målgruppe 4 1.3 Veilederens

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt av Driftsutvalget: 27.10.10 1 Innholdsfortegnelse Innhold side Informasjon 3 Plan for tilsyn 5 Årsplan 6 Brev, varsel om tilsyn 7 Skjema 1, skjema til bruk

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK For regionen Ytre Midt-Troms Ved spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn og elever i grunnskolen. Finnsnes, Revidert 14.02.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Sakliste/møteinnkalling

Sakliste/møteinnkalling Side 1 av 34 Sakliste/møteinnkalling Vår dato Vår referanse 21.05.2013 13/763-2 Vår saksbehandler: Deres dato Deres referanse Lærling Monica Stølhaug, tlf. 72417600 DRIFTSUTVALGET Til Sakliste til orientering:

Detaljer

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 -

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 - Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 - Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14 SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK Ytre Midt-Troms Finnsnes, revidert 19.08.14 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bruk av skjema fra Spesialpedagogisk håndbok... 3 1. Innledning... 7 2. Lovgrunnlaget...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune Tilpasset opplæring og spesialundervisning Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer