MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Før møtet blir det følgende orienteringer: Kl Haugalandet skole - arbeidsliv (HSA) v/aase Soland Bjelland Kl Kirkens bymisjon v/arne Valen Det vil bli servert varm mat i kantina kl SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 61/08 08/509 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Lukka møte KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 2008 Saken sendes medlemmene i egen sending. 62/08 08/1346 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Lukka møte KULTURPRIS 2008 Saken sendes medlemmene i egen sending. 63/08 08/3665 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Lukka møte KULTURSTIPEND 2008 Saken sendes medlemmene i egen sending. 64/08 08/3524 TILSYN - BARNEHAGER 65/08 08/340 PROSEDYRE FOR SØKNAD OM RESSURSER TIL SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING OG TILDELING AV RESSURSER. PROSEDYRER FOR OVERGANGSRUTINER I GRUNNSKOLEN FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

2 66/08 08/294 SKOLERUTE FOR GRUNNSKOLEN I KARMØY - ENDRING AV PRAKSIS 67/08 08/4197 OMFORDELING AV TILSKUDD /08 08/456 FORMIDLING AV VANDREUTSTILLING AV PER ODD AARRESTAD 69/08 08/499 REFERATSAKER 70/08 08/528 ØKONOMISK STATUSRAPPORT SKOLE OG KULTUR Statusrapport vil bli ettersendt/utlagt i møtet. Karmøy rådhus, John K. Holvik (s) leder Ørjan Røed skole- og kultursjef

3 Sak 61/08 KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 2008 Saksbehandler: Lars Tveit Arkiv: C44 Arkivsaksnr.: 08/509 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 61/08 Hovedutvalg skole og kultur Side 3 av 24

4 Sak 62/08 KULTURPRIS 2008 Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 08/1346 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 62/08 Hovedutvalg skole og kultur Side 4 av 24

5 Sak 63/08 KULTURSTIPEND 2008 Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 08/3665 Unntatt offentlig ofl 5 Ofl 5 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 63/08 Hovedutvalg skole og kultur Side 5 av 24

6 Sak 64/08 TILSYN - BARNEHAGER Saksbehandler: Ragnhild Hovden Arkiv: A10 &58 Arkivsaksnr.: 08/3524 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 64/08 Hovedutvalg skole og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar plan for tilsyn med barnehager etter Lov om barnehager. Side 6 av 24

7 Sak 64/08 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken Lov av 17. juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) 16 bestemmer at kommunen skal foreta det lokale tilsyn med virksomheter etter denne lov, og det menes da både kommunale og private barnehager. Lovens 8 femte ledd sikrer tilsynsmyndighetene rett til innsyn. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses som nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver. I følge heftet Veileder for tilsyn med barnehager utgitt av Kunnskapsdepartementet i 2007, må kommunene utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende. Tilsyn er en sentral oppgave kommunen skal utføre kontinuerlig. Fylkesmannen i Rogaland foretok tilsyn med Karmøy kommune høsten 2007, der temaet var kommunen som lokal barnehagemyndighet. Det ble avdekket følgende avvik: Karmøy kommunes tilsyn med barnehager er ikke i samsvar med barnehageloven. Hva tilsynet innebærer Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet, for å kontrollere at barnehagelovens krav følges opp, og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i det som skjer i barnehagene. I kommunens arbeid er det mange element som inngår i tilsynsbegrepet. Dette omfatter en rekke sider ved barnehagedriften, så som: innhenting av informasjon gjennom årsplaner og/eller evalueringsrapporter årsmeldinger vedtekter brukerundersøkelser og lignende kontroll av åpnings- og endringsmeldinger i forbindelse med driftstilskudd Tilsynet omfatter følgende lovverk og forskrifter: Lov om barnehager Rammeplan for barnehager Forskrift om sikkerhet på lekeplasser Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler m.m. Lov om brannvern Lov om produktkontroll Tilsynet omfatter alle barnehagene i kommunen Side 7 av 24

8 Sak 64/08 Tilsynsmyndighetens mandat og rett til innsyn Tilsynsmyndigheten kan iverksette pålegg dersom det avdekkes uforsvarlige eller ulovlige forhold i barnehagen. Om nødvendig kan tilsynet stenge virksomheten, tidsbegrenset eller varig. Barnehagens eier kan påklage vedtaket til fylkesmannen. Utøvelse Noen ganger er det behov for et mer omfattende tilsyn hvor en ser på mange sider ved virksomheten. Andre ganger omfatter tilsynet utvalgte områder. Ved tilsynsbesøk er det naturlig å gjennomgå de vilkår som ble stilt ved godkjenning og eventuelt tidligere tilsynsrapport. Tilsynet kan være anmeldt eller uanmeldt. Ved anmeldt tilsyn, som vanligvis er praktisert i Karmøy kommune, er det sendt ut varsel om tilsyn i god tid på forhånd, sammen med lovverket som grunnlag for besøket, samt skjema med spørsmål som ønskes besvart. Ved besøket har en hatt en gjennomgang av skjemaet, samt et særlig fokusområde vedr innhold i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. I etterkant skrives en kort rapport som sendes barnehagen. Karmøy kommune har hatt tilsyn med barnehagene ca. hvert andre år Den siste tilsynsrunden var i Kommunen har siden 2005 hatt en sterk tilvekst av private barnehager, og har nå tilsynsansvar for 35 barnehager. Årsaken til at kommunen ikke har hatt tilsyn siden 2005 er mangel på ressurser sentralt i etaten. Andre oppgaver innen barnehagesektoren har vært prioritert, men tilsyn gjennopptas i Lov om barnehager pålegger kommunene å utarbeide en plan for tilsyn med barnehager. Det framgår av loven med forskrifter og veileder hva som skal inngå i denne planen. Ressurser Tilsynsmyndigheten skal innhente og kontrollere opplysninger. Opplysningene skal systematiseres i rapporter og vedtak. I tillegg skal det gjennomføres tilsynsbesøk i 35 barnehager som inkluderer forog etterarbeid. Med dagens bemanning har en begrenset mulighet til å utføre tilsynet på en tilfredsstillende måte og må eventuelt komme tilbake til problemstillingen. Plan som ivaretar lovens pålegg følger vedlagt. Rådmannens kommentarer Rådmannen anbefaler at plan for tilsyn med barnehager i Karmøy kommune blir vedtatt. Det anbefales i tillegg at Rådmannen får fullmakt til å endre planen dersom det skjer vesentlige endringer i forutsetningene, så som endringer i lovverk, forskrifter, politiske vedtak eller retningslinjer fra departementet. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 8 av 24

9 Sak 64/08 Plan for tilsyn i Karmøybarnehagene Tema Innhold Tidspunkt Ansvarlig Søknad/tildeling øremerka statstilskudd Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager - Skjema fra Kunnskapsdepartementet og SSB til utfylling fra barnehagene Dette skal danne grunnlag for søknader og tildeling av øremerka statstilskudd - Opplysningene skal sjekkes opp mot godkjenning av barnehagen og opplysninger i opptakssystemet - Skjema fra Kunnskapsdepartementet der Statistisk Sentralbyrå (SSB) henter inn regnskapsopplysninger fra de ikke-kommunale barnehagene. Skjemaet fylles ut av barnehagen og bekreftes av barnehagens revisor. - Forvaltningen kan kontrollere at tilskuddsmidlene blir benyttet etter forutsetningene Dispensasjoner - Ved vansker med å skaffe pedagogisk personale, gis barnehageeier anledning til å søke dispensasjon fra utdanningskravet etter forskrifter i Lov om barnehage. Vedtak om dispensasjon forutsetter at stillingen har vært lyst ut og at det har vært gjort en reell innsats for å skaffe kvalifisert person til stillingen Endringsmeldinger ift inntak av flere barn - Barnehagene skal, j.fr. Kunnskapsdepartementets rundskriv F-02/07, kap. 2.4, sende meldinger om merinntak og barn som slutter - Meldingene skal kontrolleres i forhold til godkjent areal, og at opplysninger gitt opptaksansvarlig er i samsvar med registreringer av barn og plasser Januar April Hele året Hele året Avd.sjef barnehage Avd.sjef barnehage/økonomi Avd.sjef barnehage Avd.sjef barnehage Styrersamlinger - Informasjonsutveksling og veiledning av samtlige barnehager Hele året Avd.sjef barnehage Oversikt over barn og bemanning - Det skal i januar og august foretas kontroll i forhold til antall barn og pedagogisk personale ut fra barnehagens opprinnelige godkjenning Januar og august/sept Avd.sjef barnehage Årsplan - Barnehagen bes om å levere årsplan for kommende barnehageår innen 15. september - Årsplanen skal beskrive barnehagenes virksomhet og være behandlet i barnehagens samarbeidsutvalg Side 9 av 24 September Avd.sjef barnehage

10 Sak 64/08 Brukerundersøkelser - Det skal foretas brukerundersøkelser hvert tredje år med oppstart høsten 2009 Høsten 2009 Hvert 3. år Avd.sjef barnehage Tilsynsbesøk i den enkelte barnehage Uanmeldte tilsynsbesøk Overgangen barnehage - skole - Deler av tilsynet med barnehagene foregår kontinuerlig og på bakgrunn av skriftlige meldinger og rapporteringer - I løpet av en 3 års-periode skal alle barnehagene i kommunen ha hatt et anmeldt tilsynsbesøk, der det også har vært fokus på det pedagogiske innholdet i barnehagen - Ved bekymringsmeldinger fra foreldre/ansatte til administrasjonen, skal det alltid tas kontakt med barnehagens ledelse for å avklare situasjonen - Dersom barnehagemyndigheten finner det nødvendig foretas uanmeldt tilsynsbesøk - Påse at vedtatte rutiner for overgangen barnehage skole i Karmøy Gjennomføres Hvert 3. år april Avd.sjef barnehage Avd.sjef barnehage Ev andre avhengig av hvilket lovverk saken gjelder Avd.sjef barnehage Tilsynsrapport - Det utarbeides tilsynsrapport etter hvert enkelt tilsyn - Hovedutvalg skole og kultur får tilsynsrapportene til orientering - Tilsynsrapportene legges til grunn for etatens arbeid med årsmeldingen Gjennomføring - Anmeldt tilsynsbesøk av den enkelte barnehage hvert 3. år. Barnehagen får melding om tilsynsbesøket minst 3 uker i forkant. Tilsynet utføres av representanter for administrasjonen ved skole og kulturkontoret. - Det utføres kontinuerlig tilsyn ved kontroller av antall barn ift barnehagens godkjendte areal, i tillegg til kontroller av barnehagens pedagogiske bemanning ihht lovverket. - Det utføres også tilsyn med barnehagens innhold gjennom styrersamlinger og barnehagens årsplaner - Uanmeldte tilsynsbesøk utøves når spesielle årsaker tilsier at det er nødvendig. Side 10 av 24 Desember/ januar Avd.sjef barnehage

11 Sak 64/08 - Det utarbeides en årlig rapport vedrørende kommunens tilsyn med den enkelte barnehage Side 11 av 24

12 Sak 65/08 PROSEDYRE FOR SØKNAD OM RESSURSER TIL SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING OG TILDELING AV RESSURSER. PROSEDYRER FOR OVERGANGSRUTINER I GRUNNSKOLEN FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Saksbehandler: Kjell Mangor Flotve Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 08/340 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 65/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg skole og kultur vedtar at de retningslinjer som er beskrevet i saksvedlegget vedrørende søknad om ressurser til særskilt språkopplæring og tildeling av ressurser og de beskrevne prosedyrer for overgangsrutiner i grunnskolen for språklige minoriteter skal gjelde for behandlingen av slike saker i Karmøy kommune. 2. Saksbehandlere, skoler og sakkyndighetspersoner skal til enhver tid sørge for at retningslinjene følges, og at saken opplyses på best mulig måte, slik at elevene får et forsvarlig opplæringstilbud. 3. Skole- og kultursjefen får fullmakt til å foreta endringer i retningslinjene ved endrede rammebetingelser. Side 12 av 24

13 Sak 65/08 SAKSFREMSTILLING 1. Innledning Det har det siste året blitt utarbeidet prosedyrer og retningslinjer for tildeling av skjønnsmidler til spesialundervisning og andre tiltak som går på vedtak i forhold til enkeltelever. Dette gjøres for å sikre elever og foresattes rettigheter og for å kvalitetssikre arbeidet slik at lovens forutsetninger oppfylles. Skole- og kultursjefen legger med dette fram sak vedrørende elever fra språklige minoriteter. 2. Lovgrunnlag 2-8 i Opplæringslova, Særskild språkopplæring for elevar frå språklige minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogeleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadane til elevane. I lovens merknader heter det at for å få tildelt ressurser til morsmålsopplæringen og/eller tospråklig fagopplæring, er det et vilkår at slik opplæring er nødvendig. Departementet legger til grunn at dette vil gjelde nyankomne og andre minoritetsspråklige som har så dårlige kunnskaper i norsk at de ikke kan følge undervisningen gitt på norsk. Videre presiseres det at behovet vil være gjeldene i en overgangsperiode. Det er viktig å merke seg at eventuell vidare opplæring i morsmålet, etter at elevane er i stand til å følgje undervisningen på norsk, vil vere foreldra sitt ansvar. (Opplæringslova med kommentarer 2008:38 og utover) Når kommunen tar stilling til de rettighetene en elev har etter Opplæringsloven 2-8, er det et enkeltvedtak etter forvaltningsloven Prosedyrer Ansvarlig Oppgave Tidsfrist 1. Skolene/ Registrering av nyankomne Kontinuerlig PPS/Skole- og kulturetaten (de som møter dem første gang) Når nye elever ankommer kommunen, skal den som de først tar kontakt med, fylle ut skjema for registrering av nyankomne minoritetsspråklige i grunnskolen. (skjema foreligger) 2. Morsmålslærer Utarbeiding av rapport for morsmålsundervisning/tospråklig fagopplæring (høst) Rapporten skal gi oversikt over opplæringen som er gitt og vurdering av elevens utvikling. Den skal kunne gi grunnlag for å vurdere om opplæringen skal videreføres, endres eller avsluttes Side 13 av 24

14 Sak 65/08 Rapporten skal ligge i elevmappen på skolen. Foreldrene skal få tilsendt en kopi av rapporten. (maler foreligger) 3. Rektor Påmelding til morsmålsundervisning/tospråklig fagopplæring Påmeldingsskjema skal fylles ut av de foresatte slik at skolen får en oversikt over hvem som ønsker morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring. Ved behov kan tolk benyttes. På PPS finnes det påmeldingsskjema på de fleste aktuelle språk. (skriv foreligger) Utfylte påmeldingsskjema skal ligge i elevmappen på skolen. NB! Skjemaet sendes kun til de elever skolen har søkt om ressurser til særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk for. Husk at det også gjelder nye elever som kommer til kommunen i løpet av skoleåret (kontinuerlig) 3.1. Rektor Elever som ikke lenger har rett til særskilt språkopplæring Foreldrene skal ha melding når eleven har nådd nivå 3 og kan følge vanlig norsk fagplan. Eleven mister samtidig retten til morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring (skriv foreligger) Husk å sende enkeltvedtak (ikke rett til videre opplæring). (mal foreligger) 3.2 Rektor Foresattes ønske om avslutning av tilbudet om særskilt språkopplæring I løpet av skoleåret kan det være foresatte som ønsker at tilbudet om særskilt språkopplæring skal avsluttes. I disse tilfellene skal skolen påse at dokumentasjon om dette legges i elevmappen på skolen. (skriv foreligger) 3.3. Rektor Evaluering og søknad om ressurser til grunnleggende norsk og morsmål/tospråklig fagopplæring og leksehjelp. Lærer som underviser i særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk skriver en evaluering av hvordan en har jobbet med elevens ITP og grunngir behovet for tilpasset opplæring for neste skoleår. Rapporten skal kunne gi grunnlag for å vurdere om opplæringen skal videreføres, endres eller avsluttes. (mal foreligger). Det skal også legges ved en kopi av høstrapporten fra Før 15/1 kontinuerlig Før 15.01/ kontinuerlig Kontinuerlig Side 14 av 24

15 Sak 65/08 4. KVOS (delegert fra skole- og kultursjefen) morsmålslærer med evaluering av morsmålsundervisning/tospråklig fagopplæring og eventuelle utredninger fra PPT eller BUP. I tillegg skal hver skole sende: - et samleskjema over påmelding til morsmål/tospråklig fagopplæring (skjema foreligger) - et samleskjema over søknad om ressurser til særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk og leksehjelp (skjema foreligger) Alt grunnlagsmateriale sendes til veileder ved PPS NB! Husk å søke for de nye førsteklassingene (Jmf. vedtak 07/135 Overgang barnehage skole ) Tildeling av ressurser til særskilt språkopplæring (særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk, morsmål/tospråklig fagopplæring og leksehjelp) Svar på søknadene blir sendt ut til skolene. Medio mars måned 5. Rektor ved den enkelte skole (delegert fra skoleog kultursjefen) Utarbeiding av enkeltvedtak Fatte enkeltvedtak rett/ikke rett Husk også å fatte enkeltvedtak for elever som får ressurser til særskilt språkopplæring i løpet av skoleåret (kontinuerlig) (mal foreligger). 5.1 Rektor Klagebehandling Behandle evt. klager som er kommet inn innen klagefristen (3 uker etter at foresatte er blitt gjort kjent med vedtaket). - nytt enkeltvedtak ved omgjøring Før eller samtidig med spes.ped/ kontinuerlig April 5.2 Rektor Avslåtte klager videresendes skole- og kultursjefen. April/mai 6. Skole- og kultursjefen Skole- og kultursjefen imøtekommer klagen rektor fatter nytt enkeltvedtak. Dersom skole- og kultursjefen opprettholder vedtaket, sendes klagen videre til utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen for endelig behandling/avgjørelse. 7. Rektor Utarbeiding av Individuelt tilpasset plan (ITP) Alle minoritetsspråklige elever som får særskilt norskopplæring/grunnleggende norsk skal ha en individuell tilpasset plan. Evt. justering av ITP i løpet av skoleåret ved behov. Kopi til foresatte. Planen legges i elevmappen. (mal foreligger) 8. Morsmålslærer Utarbeiding av rapport for (kjente elever) (nye elever). Side 15 av 24

16 Sak 65/08 morsmålsundervisning/tospråklig fagopplæring (vår) Rapporten skal gi oversikt over opplæringen som er gitt og vurdering av elevens utvikling. Den skal kunne gi grunnlag for å vurdere om opplæringen skal videreføres, endres eller avsluttes. Rapportene skal ligge i elevmappen på skolen. Foreldrene skal få tilsendt en kopi av rapporten. (maler foreligger) Merknad: Skriv, maler og skjema det er referert til i retningslinjene er å finne på under fagområdet minoritetsspråk. Prosedyrer for overgangsrutiner i grunnskolen for språklige minoriteter Følgende prosedyrer er utarbeidet for Karmøy kommune og er å finne på under fagområdet minoritetsspråk. 1. Elev som flytter til Karmøy kommune Prosedyre: Overgangsrutiner når nye minoritetsspråklige elever kommer fra andre kommuner Skjema til bruk: Elevinformasjon ved flytting til Karmøy kommune Skjema til bruk: Kartlegging som grunnlag for ITP (Individuell tilpasset plan) 2. Elev som bytter skole innen kommunen Prosedyre: Overgangsrutiner når minoritetsspråklige elever bytter skole innen kommunen Skjema til bruk: Elevinformasjon ved skolebytte innen kommunen 3. Overgang fra barnehage til grunnskole (jmf. vedtak 07/135 Overgang barnehage skole ) Prosedyre: Overgangsrutiner når minoritetsspråklige barn går fra barnehage til grunnskole 4. Overgang fra barneskole til ungdomsskole Prosedyre: Overgangsrutiner når minoritetsspråklige elever går fra barneskole til ungdomsskole Side 16 av 24

17 Sak 66/08 SKOLERUTE FOR GRUNNSKOLEN I KARMØY - ENDRING AV PRAKSIS Saksbehandler: Kjell Mangor Flotve Arkiv: B06 Arkivsaksnr.: 08/294 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 66/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: 1. Hovedutval skole og kultur vedtar at skoleruta i Karmøy kommune vert sett opp slik at ho mest mogleg samsvarar med skoleruta i dei andre kommunane og vidaregåande skolar i Nord-Rogaland. 2. Ordninga vert gjort gjeldande frå og med skoleåret 09/10. Side 17 av 24

18 Sak 66/08 SAKSFRAMSTILLING 1. Innleiing Hovedutval skole og kultur vedtok i sak 0050/04, den : 1. Hovedutval skole og kultur vedtar at sommarferien vert flytta slik at det blir meir ferie i august og mindre i juni. 2. Haust- og vinterferie blir lagt som nå. 3. Skolar som ynskjer å prøva ordninga med fleksibel ferie, heilt eller delvis, har høve til det i samråd med skole- og kultursjefen. Gjennomføringa skal skje innanfor skolens tildelte rammer. SU ved skolen tek avgjerd i saka. I etterkant har det kome førespurnader frå enkeltpersonar og nokre samarbeidsutval om skoleruta heller bør fylgja gamal ordning. På denne bakgrunnen tok skole- og kultursjefen saka opp igjen våren Hovedutvalet vedtok då at ny vurdering skulle skje med tanke på endring frå og med skoleåret 09/ Ny behandling I tråd med vedtaket våren 2007 sende skole- og kultursjefen saka ut til høyring med frist 7. november. Høyringsinstansar er SU ved skolane og arbeidstakarorganisasjonane.høyringsfrist 7. november. Ein ber partane ta stilling til fylgjande: 1. Bør skoleruta vera som nå - eller endrast til gamal ordning? 2. Bør skole- og kultursjefen i samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane og representantar for foreldra (kommunale FAU) arbeide vidare med problemstillingar knytt til det aukande langtidsfråveret til elevar? I svara frå partane er det full tilslutning med unntak av ein skole, om at ein går tilbake til den gamle ordninga med mest mogleg felles skolerute i høve til dei andre kommunane og vidaregåande skolar i Nord-Rogaland. Når det gjeld svara på det andre spørsmålet, er dei litt ulike, men det er ei problemstilling det bør arbeidast med på ulike arenaer: skole, foreldre og kommunenivå. 3. Konklusjon Ut frå høyringane konstaterer skole- og kultursjefen at skoleruta bør leggjast om slik at ein kjem i takt med dei andre kommunane i regionen. Skoleåret 09/10 gir ei romsleg skolerute, og dermed blir det lettare å tilpassa overgangen frå det vi har i dag og tilbake til tidlegare ordning. Side 18 av 24

19 Sak 67/08 OMFORDELING AV TILSKUDD 2008 Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 &46 Arkivsaksnr.: 08/4197 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 67/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar å foreta en omfordeling av ikke benyttede tilskudd til reparasjon og vedlikehold av bygg og anlegg på til sammen ,- på følgende måte: Karmøy jeger, fiske og naturvernforening Kr ,- Side 19 av 24

20 Sak 67/08 SAKSFRAMSTILLING Hovedutvalg skole og kultur vedtok i møte den , saksnr 25/08 fordelingen av tilskudd til reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg/anlegg. Hvert år blir det tildelt tilskudd til lag og foreninger som ikke blir tatt ut. I år utgjorde dette kr ,- I tillegg ble kr ,- holdt tilbake i tilfelle det skulle komme klager eller dukke opp spesielle saker i løpet av året. Av en totalt bevilgning på denne posten på kr ,- er det en rest i år på kr ,- Denne restposten ønsker en i henhold til vanlig praksis å omfordele. Det er i år ikke kommet spesielle søknader utenom den ordinære søknadsfristen. En har derfor forslått en omfordeling til kommunal tilskudd til foreningsbygg. Karmøy kommune har ikke lenger avsatt midler på budsjettet til investeringsstøtte til kulturbygg. Ordningen er også fjernet i regelverket for tildeling av kulturmidler i Karmøy kommune. Derfor tas heller ikke nye kulturbygg som ønsker kommunalt tilskudd inn på plan for kulturbygg (plan for kulturbygg inngår som en del av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet). Karmøy jeger, fiske og naturvernforening var allerede begynt å få kommunalt tilskudd for sitt klubbhus i Kopervik før ordningen ble tatt bort. Vi har derfor valgt å beholde søkeren på listen. Gjennom omdisponering har en gradvis forsøkt å få utbetalt tilskudd. Det gjenstår nå kr ,- i tilskudd. En foreslå derfor å omdisponere tilskudd med kr ,- slik at dette restbeløpet blir redusert til kr ,- Side 20 av 24

21 Sak 68/08 FORMIDLING AV VANDREUTSTILLING AV PER ODD AARRESTAD Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: C10 Arkivsaksnr.: 08/456 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 68/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur bevilger kr til formidling av vandreutstillingen Det sakrale det profane av Per Odd Aarrestad. Midlene belastes konto Side 21 av 24

22 Sak 68/08 SAKSFRAMSTILLING Karmøy kunstforening søker om kr i støtte til et pedagogisk opplegg for elever i karmøyskolene i forbindelse med vandreutstillingen Det sakrale det profane av Per Odd Aarrestad på Galleriet i Kopervik kulturhus februar/mars Utstillingen er en vandreutstillingen arrangert av Rogaland fylkeskunstlag. Det er en pedagogisk opplagt utstilling med kirkekunst som viser glassmaleri, tegninger og tresnitt. Aarrestad er en multikusnstner som uttrykker seg gjennom en rekke medier og materialer. Han vil først og fremst være kjent som monumentalkunstner gjennom tallrike kirkelige og profane romutsmykninger siden slutten av 70-tallet. Han har bl.a. utstmykket Hana kirke i Sandnes her går utsmykking og arkitektur opp i en organisk enhet. Karmøy kunstforening har vært i kontakt med Kulturskrinet. Tilbudet om omvisning kan gå som et bestillingstilbud ut til alle skolene. De klassene som ønsker å være med kan melde seg på. Det er lagt opp til 4 omvisninger i 10 dager. Budsjett: Buss kr Omvisning 4 grupper a kr 500 i 10 dager kr Kunstnersopphold og opplæring kr Karmøy kunstforening bidrar med egeninnsats: - skaffer utstillingen - markedsføring - vakt - omvisning Side 22 av 24

23 Sak 69/08 REFERATSAKER Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/499 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 69/08 Hovedutvalg skole og kultur Svar Søknad om støtte til Karmøy røde kors Side 23 av 24

24 Sak 70/08 ØKONOMISK STATUSRAPPORT SKOLE OG KULTUR Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/528 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 70/08 Hovedutvalg skole og kultur Statusrapport pr. desember vil bli ettersendt/utlagt i møte. Side 24 av 24

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 INNHOLD: Kommunen som tilsynsmyndighet Rutiner for tilsyn Plan for tilsyn perioden 2012-2014 Krav til innhold i årsplan Rapporteringsskjema brevtilsyn (vedlegg

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehager

Plan for tilsyn i barnehager Plan for tilsyn i barnehager Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Kommunen som tilsynsmyndighet 1.1 Hensikten med kommunens tilsyn 1.2 Lovgrunnlaget for tilsyn 2.0 Gjennomføring

Detaljer

Gode tilsynsrutiner i praksis

Gode tilsynsrutiner i praksis Gode tilsynsrutiner i praksis Ullensaker kommune 2014 BARNEHAGEMYNDIGHETEN v/barnehagefaglig rådgiver Bente Hofsløkken VÅRE RAMMEFAKTORER: 33 256 innbyggere 2860 førskolebarn 2234 går i barnehage per d.d.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 19.02.2015, POLITISK SAK 35/15, ARKIVSAK 2015/228 Gjennomføring av tilsyn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film!

Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film! Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med FOS og Kommunik 4 piloter: 6 kommuner: Bodø, Stavanger, Kongsberg, Tønsberg, Fredrikstad og Sarpsborg 4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager 2015-2018 Mål for tilsynet Bedre barnehager i Melhus gjennom tilsyn etter lov om barnehager Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Page 1 of 8 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Karmøy kommune Side 11 av 11 Møtested: Til stede på møtet Holmen skole, Kopervik MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 15.12.04

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Lastet ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Til bydelsutvalget BU-sak 53/2013 OKN-sak 25/2013 Dato: 26.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/403 Saksbeh: Eli Fløttum, 23431110 Arkivkode: ORIENTERING

Detaljer

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Hausten 2013 Innhald 1.0 Kommunen som tilsynsmynde... 3 2.0 Målet med kommunens tilsyn... 3 3.0 Lovgrunnlaget

Detaljer

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 VEILEDER Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 INNLEDNING Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Kommunens to hovedoppgaver

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING Page 1 of 8 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg skole og kultur Formannskapssalen 14.12.05Tid: Kl. 18.00 NB! Merk tiden Eventuelle

Detaljer

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 Videregående opplæring Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 VEILEDER Til utfylling av mal for vedtak om særskilt språkopplæring Når det tas stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lasted ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10 Ålesund kommune Sak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 04.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:30 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc.

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. FRISTER: Informasjon: Hvem har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring.

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune Rapport fra tilskuddskontroll Sandefjord kommune Tidsrom: 5. mars-28. august 2013 Arkivnr. 2013/1355 Fylkesmannens representanter: rådgiver Tone Øhrbom (leder av kontrollen) rådgiver Selma Hadžić Kontaktperson

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole.

Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole. 1 Til skolene Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole. Viser til brev sendt til skolene 15. april 2011 1 angående innføring av nye rutiner om mottak av nyankomne elever til

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 29.08.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy

Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget i Karlsøy xx.xx.2015 Orientert i Karlsøy kommunestyre, zz15 Innhold INNHOLD 2 KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Deres ref: Vår ref: 201000830-8 Saksbehandler HBG Arkiv: E: A16 &58 Erklæring til Fylkesmannen

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilsyn i barnehager - statusrapport Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Storholmen lisbeth.storholmen@verdal.kommune.no 74079570 Arkivref: 2010/617 - /A10 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE 2010 INNHOLD Innledning.s.3 Mål for mottaksfasen s.4 Begrepsavklaringer...s.4 Rutiner ved mottak

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Rådhuset Møtedato: 30.08.2011 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.01.2012 Tid: Kl.10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene

Plan for tilsyn i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for tilsyn i barnehagene - med årshjul - BARNEHAGETILSYN I BYDEL ØSTENSJØ Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens/ bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Hasvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1. Generelt 1.1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skånland kommune i samsvar med lov av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) med forskrifter

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Drammen kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE Bydel Grorud 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Oslo kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Permisjon fra pliktig opplæring. En veiledning for Farsundskolen

Permisjon fra pliktig opplæring. En veiledning for Farsundskolen Permisjon fra pliktig opplæring En veiledning for Farsundskolen Farsund kommune 2009 Ifølge Farsund kommunes delegasjonsreglement er det rektor som fatter enkeltvedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Innføringstjenesten Paletten Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og fremtiden! Innledning Det er nå lovfestet

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Rapportskjema Tilsyn med barnehager Nøtterøy 2008 1 Tilsyn med barnehager Lov om barnehager 16 Utøvelse av tilsyn Kommunen fører det lokale tilsynet med virksomheter

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/178. Hovedutvalg oppvekst og kultur 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/178. Hovedutvalg oppvekst og kultur 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/178 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 28.01.2015 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 28.01.2015 Rådmannens

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer