Kartlegging Lofoten 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging Lofoten 1"

Transkript

1 1 Kartlegging Lofoten

2 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett blir reell 4. Sikring av at barn blir hørt i saker som gjelder dem direkte enkeltbarnets stemme Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Elevråd, SU ved skolene. Ungdomsråd 2. Tilsyn av bhg og skole. Barn og unges repres. i komm (valgt av komm.styret). Ballbinge og BMX/sykkelløype. «Humpen», lekeområde til helårsbruk. Bruk av fjære og småbåthavn (for elever, under tilsyn). 3. Samtale med bhgbarn om temaet medbest. Mange eksempler på hva det samtales om, og hvem som får bestemme. «Barns medvirkning» er implementert i skolens praksis: ute-skole, Nappcampen, «Mitt valg». 4. Ikke besvart 1. Elevråd, ungdomsrepresentant i kommunestyret, «Mitt valg» 2. Gapahuker i Reine og Sørvågen ( - ønske om flere!) Fysakbokser. Ønske om flere gang og sykkelstier. 3. At man snakker med barna! 4. At man spør dem selv. 1. Elevråd. Ungdomsråd med møteog talerett i politiske utvalg. 2. Fast representant som skal ivareta barns interesser i plansaker er ikke oppnevnt i inneværende valgperiode. 3. Ungdomsrådet har møte- og talerett i politiske utvalg. (Dokumenteres i referat.) 4. Barnevern: samtaler med barn hvor de kan uttrykke ønsker og si sin mening. 1. Klasseråd, elevråd og «Skoleråd» (Skolemiljøutvalg), HMS gruppe med elevdeltak. Elevsamtaler og utviklingssamtaler i skolen. Ungdomsråd. «Drivhuset» med jentegruppe for etnisk norske og minoritetsspråklige. Ukentlige møter i bokollektivene. FIE, Flyktningeenheten drøfter saker med barn og foreldre. Idrettslag, kulturskole, frivillige lag og foreninger. 2. Barnas repr. i komm.styret., oppvekstkomiteen og ungdomsrådets repr. Rutinebeskrivelse i barnevernet mht medbest. (snakke med, lytte til, samarb. om tiltak). Bruk av Startmøte og Familieråd i bnvtj. Søke om prosjekter i kommunedelplanen. 1. Elevråd (5.-10.kl) hver måned. SU og SMU har 4 møter per år. Tilsyn fra skoleeier lokalt v/oppvekstsjef. Daglig medbest i bhg om aktiviteter og turer. Det skal være tilsyn også i bhg fra bhgeier (ikke gjennomført). 2. Barnas talsperson er opp-nevnt, men har ikke fått skolering, og kjenner ikke sitt mandat. 3. Ungdomsråd har ikke vært aktiv på flere år, men repr fra skolene er klare og konstituering er på trappene (okt 2012). 4. Ikke besvart 3. Elevrådsleder møtt i kommunestyret med sak. Reell medbest. i FIE. 4. Elevrepr i SU. Gjennom foresatte når de er for unge til å delta. Politiet kobles inn v mistanke om tvangsekteskap. 2

3 1. Tiltak som kommunene rår over og som kan hjelpe foreldre med å gi god omsorg (også foreldre fra andre kulturer) 2. Sikring av tverrsektorielt samarbeid for å avdekke, undersøke, igangsette og evaluere tiltak for dette behovet spesielt 3. Samarbeid med frivillige organisasjoner for å sikre gode oppvekstkår 4. Informasjon om hvordan hjelp kan søkes og hva slags hjelpetiltak som finnes Artikkel 18: God omsorg 1.? 2. Oppretter tverrfaglige team 3. Sporadisk samarbeid idrettslag. 4. Hjemmeside, oppslag på venterom, barnevernet informerer i barnehager og skoler. 1. H: Brukermedvirkning og inkludering! Informasjon gj. Skole. H&O: omsorgslønn, støttekontakt. 2. H:Tverrfaglig team. Er lenge siden det var møte nå, men er viktig møteplass for å diskutere dette. 3. H: Musikkskolen og frivillige organisasjoner som Reine og Sørvågen idrettslag. H&O: ikke besvart. 4. H: Individuelt og generelt. avhengig av hva den enkelte bruker har behov for. H&O:info fra helsesøster og legekontor. T: teknisk sjef H:helsesøster 1. Komm har interkommunalt samarbeid i bvn tjenesten og samarbeid BUP ytre Salten. Barnevern gir økonomisk støtte til klær, fritidsakt mm. 2. Basisteam med repr fra helse, bvn, skole, bhg samarb med BUP. Bvn samarb med skole, bhg, med på foreldremøter høst. Mangler helsesøster. 3. Bvn har lite samarbeid med frivillige lag. Komm gir øk støtte til lag og foreninger. 4. Helsestasjon, legekontor, komm internettside, oppslag. Infofolder psykiatri sendt alle husstander. 1. Opplyser om aktiviteter. Veiledning fra skole, barnevern, ppt, helsesøster. Veil til bokollektiv, helsestasjon og skolehelsetj, bvn og psyk htj. Foreldreskole, avlastning, SFO, uviklingssamtaler m/lærer, samarbeid skole/helsesøster. Barnehageplass, familiekoordinator. 2. Ansvarsgrupper, tverrfagl team, IP, SLT, karrtlegging av brukerkontoret, teammøter skole/bhg/bvn/slt. 3. Skole stiller lokaler for frivillige org, korps, frivillighetssentral, røde kors, idrett, helgeavlastning. 4. I møter med barn og foreldre, helstestasjon, skolehjem samarbeid, barnevern holder innlegg om rrettigheter, hjemmeside, SLT, informasjon til samarbeidspartnere, om hjelpetelefoner etc, barnehage, helsesøster. 1. Økt jordmorressurs, samarbeid mel ulike tjenester, hjemmebesøk nybakte foreldre, kvalifiserer helsesøstre i ulike verktøy for å bidra til å identifisere og evt henvise foreldre som trenger utvidet hjelp fra komm eller 2.linjetj. Foreldreveiledn.kurs De utrolige årene tilbys. Barnevern deltar i ansvarsgr, bidrar med øk støtte til bhgplass mm. 2. Handlingsplan og årsplan for barn og unge. Familieenheten org tjenester for barn og unge sikrer tverrfaglig samarbeid. Ansvarsgrupper finnes, mangler samarbeid rundt de minste barna. 3. Bvn kan dekke utgifter til fritidsaktiviteter, gårdsopplevelser ferietilbud til bvn klienter, «Ferei for alle» i samarb med Røde kors, miljøpatruljen, musikkbinge for ungdom, samarb NKS om «Min drømmedag», fylkeskom prosjekt barn 6-16 år. 4. Servicetorget, internettside, helsesøster skoleklasser, plakater, info til foreldre. 3

4 1. Kommunens kompetanse i forhold til vold og overgrep mot barn 2. Kommunens kompetanse i forhold til å hindre tvangsekteskap og å avdekke kjønnslemlesting 3. Rutiner/systemer for å fange opp/avdekke fysisk og psykisk mishandling 4. Samarbeid utenom kommunen i slike saker 5. Kompetanseheving for kommunens ansatte i slike saker Artikkel 19: Vern mot overgrep 1. Skolen har ingen systematisk opplæring, ellers liten kompetanse i kommunen. 2. Liten erfaring 3. Skolehelsetjeneste, helsestasjonskontroller, skolen kontakter barnevernet 4. BUP 5. Utdanning i liten grad. Veiledning fra helsesøster, barnevern og tilsatt barnevernspedagog i skolen. 1. Helsesøster, lege og barnevernet har kompetanse 2. Lite 3. Helasestasjon, barnevern eller drøfter med BUP Fagsystem 4. Politi, 2.linjetjeneste Nordlandssykehuset, BUP, barnevern 5. Lite 1. Kompetanse hos helsesøster, lege og barnevern samt psykiatrisk sykepleier 2. Informasjon hentes ved behov 3. Informasjon fra barnevernet om meldeplikt 4. BUP, Fylkesmannen, politi, Bufetat 5. Videreutdanning, kurs og intern og ekstern veiledning 1. Eget konsultasjonsteam er etablert, skolen har utarbeidet egen plan ifht seksuelle overgrep 2. Det finnes en del kompetanse på området innenfor barnevern- og flyktningetjenesten. Helsesøster styrker sin kompetanse. 3. De som arbeider med barn og unge har god kompetanse og det er rutiner på plass for hvordan slike saker skal håndteres. 4. Samarbeider med Politiet, Barnehuset i Tromsø, BUP, RVTS. 1. Barnevernet har gode rutiner og og god kompetanse på området 2. Ikke fått svar 3. Rutiner ikke beskrevet 4. Barnevern, politi og Barnehuset i Tromsø 5. Barnevernet arbeider kontinuerlig med å øke kompetansen egne kompetanseplaner. 5. Det finnes en del muligheter for faglig påfyll, men kunne ha vært ønskelig med noe mer. Har lit til at konsultasjonsteamet kan veilede i konkrete saker. 4

5 1. Sikring av oppfølging av barn som er plassert utenfor hjemmet 2. Sikring av barns kontakt med biologisk familie og tidligere nettverk i hht avgjørelser i saken 3. Sikring av informasjon til plasserte barn om hva som finnes av tilbud og helhetlig oppfølging i kommunen Artikkel 20: Særskilt vern og støtte Ikke besvart Ikke besvart 1. Ansvarsgrupper med helsesøster, barnehage, skole, tilsynsførere i h.h.t. lov. 2. Det legges til rette for samvær med foreldre/familie. 3. Får oppfølging fra barnevernet. 1. Gjennom tiltaksplaner og omsorgsplaner. Ansvarsgrupper.Samarbeid/dialog mellom skole, barnevern/fosterheim/heim kan bli bedre. 2. samværsavtaler utarbeidet i barnevernet 3. Rutinebeskrivelse, ettervern, IP. 1. Barnevernet har rutiner for oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet. Tilsynsførere, samarbeid med ulike instanser for å legge best mulig til rette for barna. 2. Fylkesnemndas vedtak om samvær, samværsplan. 3. Planmessig oppfølging som kan innebære ulike løsninger/hjelpetiltak. 5

6 1. Har de kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mandat og kompetanse for å kunne arbeide med tilbud for barn og unge 2. Er alle relevante tilbud tilrettelagt for funksjonshemmede barn i offentlige bygg og på andre arenaer 3. Samarbeid mellom kommunens etater for samordnet tilbud til funksjonshemmede barn 4. Koordinerende enhet for barn og unge som har behov for langvarige og koordinerende tjenester. 5. Nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindring i at nye bygges 6. Sikring av generell tilrettelegging (universell utforming) 7. Har kommuneplanens arealdel bestemmelser om universell utforming Artikkel 23: Fullverdig liv 1. Ikke besvart 2. Tilgang til rampe, trappeheis, heis, tilrettelagte turløyper 3. Nei, har ikke koordinerende enhet. 4. Ikke besvart 5. Ikke besvart 6. Gjennom Råd for funksjonshemmede. 7. Den henviser til regelverket PBL legger til grunn. 1. T:Rådet har klart mandat, kursing og samarbeidsgrupper bidrar til kompetanse. H: ikke besvart. H&O: ikke besvart. 2. T:tilrettelegging i alle off bygg. H: mye er tilrettelagt, men kan bli bedre. H&O: ikke besvart 3. T: gj. konkrete tiltak og samspill mellom ulike etater foretas kartlegging av behov, omfang og utførelse. Utarbeides omforente planer og framdrift for tiltak. H: kan bli bedre, men mye er gjort. H&O: ikke besvart. 4. T: interkom samarb bvn. Med fordeling av kompetanse og ressurser. H:En del barn har IP. Helsesøster koordinerer. H&O: ikke besvart. 5. T:kontinuerlig prosess etter endrede eller avdekkede behov. H:Brukermedvirkning, se muligheter ikke hindringene! H&O: ikke besvart. 6. T:gjennom detaljert lovverk. H: Brukermedvirkning, la ansatte og barna få uttale seg. H&O: ikke besvart. 7. T/H/H&O: ingen bestemmelser 1. Nye utv retningslinjer under utarbeidelse. 2. Teknisk etat har fokus på uu. Ikke tilrettelagt i skole, hos tannlege, kirke. Treningshall har ikke heis. 3. Tverretalig team ved behov for tiltak som gjelder psykiatri. 4. Salten DPS, politi, NAV, BUP, VOP, PPT, helsesøster, bvn, psykiatri har møter v/ behov. 5. Ingen. 6. UU til grunn i byggesaker. 7. Ja 1. Delvis 2. Litt ulikt ved de ulike skolene, noen må bære rullestolbrukere, ikke helhetlig. 3. Skolen samarbeider om enkelindivider med institusjoner, ansvargrupper, avlastning, IP. 4. Usikkerhet om dette spørsmålet. 5. Råd for funksjonshemmede viktig rolle, usikker, har laget plan for uu, spre kunnskap og skape gode holdninger. 6. UU er ivaretatt i byggesaker. Lite tilbud til ungdom med psykiske problemer. Lite penger til gjennomføring. 7. Ja. Buksnes skole har UU, flyktningktr. det samme. Skole har deltatt på et møte, men ikke hørt noe siden. 1. KRFF har mandat og kompetanse. 2. Ved utarb reguleringsplaner er det krav om uu. KRFF mener det ikke finnes lekeapp for funksjonshemmede. 3. Kun samarbeid i enkeltsaker gjennom IP og ansvarsgrupper. Ingen overordnet samordning. 4. KE er plassert i familieenheten. Enkeltsaker: samordning ambulerende rehabteam, speshtj. hjelpemiddelsentral, kompetansesenter. 5. KRFF tar opp mange forhold av eget initiativ 6. Kommunen flink ved saksbehandling, men mister i flere tilfeller den røde tråden i uu. Kommunen er generelt dårlig tilrettelagt for barn og unge, gj badeplasser, lekeplasser og lekeapparater. Idrettsannlegg Kong Øysteinshall og bassenget i Svolvær oppfyller kravene til uu. 7. Ja 6

7 Artikkel 24: God helse 1. Tilrettelegging for å leke og ferdes trygt mellom hjem, skole- og fritidsaktiviteter 2. Tilrettelegging for fysisk aktivitet ut fra barnets egne forutsetninger 3. Tilrettelegging og tiltak som fremmer sunt kosthold, forebygger bruk av tobakk og rusmidler blant barn og unge 4. Sikring av at tiltak i den lokale rusmiddelpolitikken også retter seg mot barn 5. Vurdering av kapasitet på helsestasjon og skolehelsetjeneste (også helsestasjon for ungdom) 6. Øvrige helsetjenester for barn og unge 7. Sikring av reelt tilbud om habilitering og rehabilitering for barn og unge 8. Sikring av arbeidet med psykisk helse for barn og unge også etter at Opptrappingsplanen for psykisk helse er avsluttet 1. Gang og sykkelsti enkelte steder. Skoleskyss til barn som bor innenfor grensen, men som har farlig skolevei. 2. Ikke besvart 3. Frisklivssentral. 4. Jobbes med ny prosjektstilling rus/psykiatri. 5. God kapasitet helsestasjon/skolehelsetj, ikke helsestasjon for ungdom. 6. Fysioterapi. 7. Samarbeid med rehabtjenesten på Gravdal. Fysioterapeut opp mot denne gruppen. 8. Prosjektstilling ruskonsulent jobber med dette. 1. Få sykkel- og gangstier, skilt: «Barn leker». 2. Brukermedvirkning. 3. Sunn kantine, info til klassene, foresatte og bhg. 4. Kun innfor pr nå (?). 5. Tilbud om samtale med helsesøster. 6. Lite. 7. Individuelt behov. 8. Viktig å satse på dette. 1. God dekn av gang- og sykkelstier, fartsdumpere, trafikksikkerhetsplan. Politi informerer om trafikk-sikkerhet. Veilys. 2. Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, ballbinge, idrettsplass. Gå- og sykkelkalender til skolebarn, samarbeid med NettNo. 3. Helsestasjon opplyser om sunt kosthold, forbygging rus og tobakk felles undervisning og individuell veiledning. Ruskontrakt, FRI. Skolelunsj og skolefrukt. Ruskonsulent i 100% stilling. 4. Ruspolitisk handlingsplan. 5. Helsesøster i 50% er tilfredsstillende (?) 6. Psyk sykepleier i 100% stilling, helsesøster/ helse-stasjon for ungdom, fastlege-ordning, tannhelsetjeneste, fysioterpeut. 7. Barn med behov for rehab/habilitering får tilbud i andre kommuner. Samarbeid med VHSS. 8. Videreføring av psykiatrisk sykepleierstilling. 1. Veisikkerhet?/skole, miljøarbeider, gang- og sykkelstier, lekeområder, skyssordning. 2. Gym og svømming, uteskole, dekker utgifter til fa for flyktninger, ridning for funksjhemmede barn. 3. Holdningsskapende program i skolen, MOT, helsesøstertjenesten har fokus på ernæring i skole og barnehage, fokus på ernæring i møte med foreldre, forsøker få inn i lokale planer,ammekyndig helsestasjon. 4. Gjennom ungdomsrådet, rusfrie arrangemet for barn og unge % stilling til flyktnigner ved helsestasjonen, helsest for ungdom. 6. FIE har en sykepleier for barn med spes behov, habiliteringssentr v/sykehuset. 7. Oppflg fra spl v/fie, ansvargruppemøter % stilling i helsesøstertj jobber med barn i risiko. 1. Rullerer årlig trafikksikkerhetsplan, kurs i lekeplassikkerhet, gang- og sykkelveier, 30- soner. 2. Kong Øystins hall og basseng i Svolvær tilrettelagt. Gratis halleie, terapibasseng. 3. Noe ulikt om kostveiledning, tobakk og rusarbeid ved de ulike skolene. Folkehelseenhet i kommunen kartlegger aktivi-tetsog kosttilbud, foreldrekurs til overvektige barn. 4. Ruspolitisk handlingsplan under omarb, til ungdomstiltak, natteravn. 5. I henhold til anbefalingene. Ikke kapasitet til MRV. 6. Sprek og glad. 7. Rådgiver for barn og unge med spesielle behov ansatt i Familieenheten. Alle m/behov får tilbud om habilitering/rehab og IP. Max 1 uke ventetid på fysioterapi. 8. Prosjektleder b/unge-planen: Familieenhet opprettet; samorg av barnevern, helestasjon, PPtj, psykolog, logoped, rådgiver b/u med spes behov, forebyggende rådgiver barn/unge. Ulike screenings- og veiledn.metoder. 7

8 1. Sikring av rettigheter til familier med barn som har rett til sosiale tjenester 2. Samarbeid om oppfølging av barna/familien 3. Oppfølging (økonomisk og praktisk) av familier til barn med særskilte behov Artikkel 26: Sosiale tjenester 1. Skolen informerer om muligheter til å søke barnevernet om støtte til SFO og klær/utstyr. 2. Skolen samarbeider med foreldre, barnevern og helsesøster. 3. Ansatte observerer, ved mangler sankker man først med foreldre. 1. Sakene behandles i tiltaksrådet. Brukermedvirkning 2.Tverrfaglig samarbeid der det utarbeides IP. 3. Ikke besvart 1. NAV Røst har et tverrfaglig samarbeid med kommunen i forhold utarbeidelse og oppfølging av IP og i andre saker der det er behov 2. NAV samarbeider med barnevernet der det er formålstjenlig og har regelmessige oppdateringsmøter 3. NAV Røst har ingen egne definerte rutiner for oppfølging av familier med særskilte behov. 1. NAV yter økonomisk støtte etter behov. Samtale med foreldre/foresatte for å avdekke barnas særlige behov. 2. Samarbeid mellom NAV, barnevern, helsesøster, BUP, rus/psykiatri. 3. Ansvarsgrupper i enkelte saker, råd og veiledning, familiekoordinator. 1. NAV bistår familiene og sikrer at de får riktig hjelp. 2. NAV samarbeider med ulike instanser og de voksne i familien ut fra hva som er problematikken i familien. 3. Varierer. Ser familiens økonomi under ett. Kirken har gode rutiner på integrering av barn med spesielle behov. Tiltak etter barnevernloven følges opp av NAV og bv.tj. 8

9 Artikkel 27: Levestandard 1. Sikring av at barns/ungdoms levestandard gir mulighet for deltakelse 2. Oppdatert boligsosial handlingsplan 3. Ivaretakelse av vanskeligstilte familier og ungdom i etableringsfasen 4. Tiltak for å fange opp barn som faller utenfor/ikke deltar på grunn av dårlig økonomi i familien (fattigdom) 1. Skolen er avhengig av at mange ser barna i lokalsamfunnet. 2. Ikke besvart 3. Ikke besvart 4. Ikke besvart 1. Ikke besvart 2. Kommunen har ikke en oppdatert boligsosial handlingsplan. 3. Ikke besvart 4. Barnevern, NAV, helsestasjon, lege 1. NAV Røst går i enkelttilfeller inn med støtte for å dekke utgifter til klasse turer m.m. Barnevernet gir tilskudd til ulike tiltak 2. Kommunen har ingen boligsosial handlingsplan. Men har retningslinjer for tildeling av kommunale boliger. 3. NAV Røst deltar ikke ved tildeling av bolig, men kan anmode om prioritering av bostedsløse. 4. NAV Røst tildeler etter en konkret vurdering, rapporterer til barnevernet der det er nødvendig.barnevernet kan også gi støtte. Informasjon gis gjennom kommunens og barne-, ungdoms- og familieetatens hjemmesider. 1. Skole, barnevern 2. Ja, for flyktninger 3. Flyktninger er lite prioritert i den boligsosiale handlingsplanen 4. Barnevern, NAV, flyktningetjenesten. Dårlige klær og mangel på utstyr kan være grunnlag for bekymringsmelding fra skolen til barnevernet. 1. Ikke besvart 2. Kommunen har en boligsosial handlingsplan som brukes aktivt. Den er retningsgivende ved tildeling av boliger. 3. Tverrfaglig tildelingsteam. Kommunen har 160 til 200 boliger til utleie. Til enhver tid er personer på venteliste. Boligene går i hovedsak til vanskelig stilte. Kommunen bruker aktivt Husbankens låne og tilskuddsmidler. Familieenheten har lite kunnskap om ordningene. 4. Familier henvender seg til NAV. Andre samarbeidspartnere kan være kirken, barnevern, helsestasjon. Helsesøster/psykiatri kan også fange opp saker som meldes videre. 9

10 1. Sikring av barnehageplass til alle familier 2. System for å vurdere og følge opp barn og unge som trenger ekstra oppfølging i barnehage og skole 3. System for å fange opp barn som ikke har barnehageplass, men som har behov for ekstra oppfølging 4. Sikring av at alle skoler har handlingsplaner i forhold til elevenes rettigheter i hht 9a-1 i Oppll. om et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring herunder handlingsplan mot mobbing 5. Tiltak for å forebygge drop-out fra videregående skole 6. Planer for å håndtere krisesituasjoner i barnehage og skole Artikkel 28: God utdanning 1. Har per i dag nok barnehageplasser. «Nabokjerringa» varsler skolen, som igjen tar kontakt, anbefaler plass i bhg. og hjelper til med søknad. 2. Lærere og bhg-ansatte ser behov og melder opp. Bruk av kartleggingsverktøy og observasjonsskjema ute på enhetene. 3. Via helsestasj. 4. Skolen har handl.plan mot mobbing (rev. 2012) som brukes aktivt. Oppvekstsjefen følger opp skolene i samarbeid med rektorene. 5. Kommunen har ikke vg.skole, men samarbeid med nabokommunenes Oppfølgingstjeneste. 6. Egne planer for krisehåndtering i bhg og skole. Skoleleder med i kommunalt kriseteam. 1. At man satser på dette! Er per i dag nedprioritert. 2. Samarbeid mellom PPT, helsesøster,lege og skole. 3.Via helsesøstertjenesten og hos lege bl.a på konsultasjoner. Vanskelig å fange opp når det p.t. ikke er mulig å få barnehageplass. 4. Det bør aktivt brukes. «Ut av skuffa»; henges opp og gjennomgås med de ansatte. 5. Har ikke vg skole her. 6. (Usikkert hva de har av planer.) 1. Ikke besvart 2. Ikke besvart 3. Barnevernet kan avdekke behov og gi tilrådning om barnehageplass. Kan også veilede bhg ved ekstra tilrettelegging og ev. sette inn personell med spesialkompetanse. 4. Ikke besvart 5. Utdanningsstipend til alle som tar utdanning etter grunnskolen. 6. Plan for kommunal kriseledelse. 1. Offentlig utlysning av bhgplasser. Foreldre må søke. Samlet bhgopptak en gang per år. 2. Kartlegging, testing og obsevasjoner. Spes.pedagoger i bhg. og PPT i skole gjør sakkynd. vurd. Tverrfaglig team skole, helsesøstre, sosiallærere. Spespedtjenesten i skolen. Leksehjelp. 3. Helsestasjonen. Bhgtilbud til flyktningebarn. Innmeldingsskjema i skolen. Helsesøster (skole). 4. Alle skoler har egen handlingsplan mot mobbing. Tema i Foreldreskolen og i Skolemiljøutvalget. Kriseperm også som handlingsplan mot mobbing. 5. OT. Ny Giv. Rådgivere. Samarb uskole vg.sk Flyktninger får tilbud om ett år ekstra gr.skole. 6. Kriseperm: skoler/barnehg. Krise /beredskaps-planer. 1. Full bhg.dekning. Ann. i media og på komm hj.side, samt via helsestasjon, barnevern og VIO. Samordna opptak, -sikrer barn med særskilt behov et tilbud. 2. Helsestasjonen, personale i bhg og i skole. Tverrfaglig team (TT) i Familieenheten. PPT er fast ute i bhg og skoler. 3. Helsestasjonen og flyktningetj., - er i kontakt m/ alle barn. 4. Etter FMs tilsyn 2011: SMU på alle skoler.tiltaksplan mot mobbing. LP-modellen om godt læringsmiljø, innført hittil i fire skoler. 5. Rådgiverforum: Samarb gr.skvg.sk.: karriereplan og vei-ledning for rett valg. Ny Giv i gr.skolen. Helsesøster (80%) i vg.sk. henviser til TT for ungdom. 6. Egne kriseplaner i bhg og skole m/årlig gjennomg. og eval. Komm kriseteam, - har ikke fungert etter intensjonen. Komm.psykolog har bistått trengende familier. 10

11 1. Sikring av alle barns mulighet for å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet 2. Kommunens tilrettelegging av tiltak som sikrer barns rett til lek og fysisk aktivitet ut fra sine forutsetninger 3. Systemer for å fange opp barn med ekstra behov slik at de får delta i fritidsaktiviteter og kulturliv 4. Tilbud som sikrer barns muligheter for lek og fritidsaktiviteter utenom skole- og barnehageåret 5. Sikring av barns rett til hvile og fritid Artikkel 31: Kultur og fritid 1. Kulturskolen og Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Forsøk med samarbeid med barnevern når foreldre ikke klarer med utgiftene. 2. Organisert gjennom idrettslaget Ballbinger. Kunstgressbane. 3. Via skole, barnehage og «kveldsmat». 4. Ungdomsklubb og «kveldsmat» (13-16 år). Noen ganger tilbud fra 7 16 år. 5. Hvilerom på skolen. Tilpasset leksemengde. Leksehjelp før skoletid. Foreldrene tar ansvar. Tilbud om veiledning for foreldre som ha behov. 1. Den kulturelle skolesekken, DKS. 2. Ikke besvart 3. Ikke besvart 4. Helsesøster, lege, helseog omsorgstjenester. 5. Ikke besvart 1. Har ikke tilbud om lovpålagt kulturskole. Har ballbinge, musikkbinge, idrettshall, svømmehall, UKM, juniorog ungdomsklubb. Tilbud om teaterdeltakelse (gratis). 2. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser i Røst kommune. Kommuneplanens arealdel. 3. Barnevern,NAV, helsesøster, lege psykiatri. 4. Kommunale utearealer er tilgjengelige. Idretts- og øvingslokaler. Klubbtilbud. 5. Barnevern i samtale med for-eldre (ikke for mye lekse og for mange org. fritidsaktiviteter). 1. Kulturskolen. DKS (kultur. Skolesekken) Også tilbud til flyktn. God markedsføring av kultur- og fritids-tiltak. Tilbud om ledsagerbevis. 2. Kartlegging av barns ønsker med mulighet for til rettelegging ut fra forutsetninger. Lekeplasser og lekeområder i bhg, skoler og boområder. 3. Ikke noe organisert system for dette. Det meldes via skole, barnevern, foreldre, flyktningetjenesten og ansvarsgrupper. Mulig fysioterapeut er involvert. 4. «Ferie for alle» og fotballskole (samarb Røde Kors og Ferieklubben). Sommeråpne barnehager. Sommerklubb for skolebarn. 5. Tilrettelegging (flyktninger): «Ferie for alle», egne soverom, og hyggetimer for barn og ungdommer 1. DKS i gr.sk, - noen ganger i bhg. Kulturskolen og Kulturhuset har div. tilbud m/egenbetaling. Kommunal støtte til korps, lag og foreninger. Gratis leie av treningslokale til barn/ungdom. Kirken: ulike tilbud. 2. Ingen spes tilrettelegging fra komm. ut over det som er pålagt i bhg, SFO og skole. Kirken tilrettelegger etter barns behov. 3. Kulturskolen: band for pers. med nedsatt funksjonsevne. Ellers ingen spesielle tiltak, de deltar på lik linje med andre. 4. «Ferie for alle»: ferieopphold m/akt for fam m/behov (samarb Røde Kors og Familieenheten). Tenåringstreff om sommeren, festival (10-12-åringer) i høstferien og konf.-treff i vinterferien arrangert av kirken. Økon. støtte kan gis av menigheten. 5. Ikke besvart 11

12 12

Kartlegging Ofoten 1

Kartlegging Ofoten 1 1 Kartlegging Ofoten Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett

Detaljer

Artikkel 12: Medbestemmelse Vefsn Grane Hattfjelldal

Artikkel 12: Medbestemmelse Vefsn Grane Hattfjelldal 1 Kartlegging Vefsn 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett blir reell 4. Sikring

Detaljer

Kartlegging Ytre Helgeland

Kartlegging Ytre Helgeland Kartlegging Ytre Helgeland Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett

Detaljer

Kartleggingsskjema til bruk i kommunene

Kartleggingsskjema til bruk i kommunene Kartleggingsskjema til bruk i kommunene Art 12: Medbestemmelse Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle

Detaljer

Kartlegging Troms 2012. - sammendrag fra kommunene

Kartlegging Troms 2012. - sammendrag fra kommunene Kartlegging Troms 2012 - sammendrag fra kommunene Steg 1 Medbestemmelse Artikkel 12 - Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening 1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg

Detaljer

Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14

Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14 Lebesby kommune Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14 Overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn,

Detaljer

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Balsf jord kommune iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012 Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Prosess endrin er o forbedrin sområder. Kommuneledelsen har lagt til rette for gjennomføring

Detaljer

- Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?

- Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? Salangen kommune SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE kartlegging av situasjonen i Salangen Salangen kommune har gjennomgått de syv steg i Sjumilssteget for barn og unge i Troms. Følgende er utarbeidet som foreløpig

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse 1 Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3

Detaljer

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? SJUMILS- STEGET STEG NR. 1 - Medbestemmelse Barnet har rett til selv- og medbestemmelse (Artikkel 12) - Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? Arbeidet starter

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3 kommunale

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Side 1 Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter

Detaljer

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Disse fagtjenestene har vært aktivt involvert i tilstandsrapporteringen: Helsesøstre, skoler, barnehager,

Detaljer

STEG NR. 1 MEDBESTEMMELSE

STEG NR. 1 MEDBESTEMMELSE BARDU KOMMUNE Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Vår ref. Vår dato Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. Saksnr-løpenr. CO1 SKOLEBHG/BC 2012/230-3 09/956-12/7337-12 22.10.2012 Oppgis ved alle henv.

Detaljer

Sjumilssteget - Kommuneanalyse 2014. Fokus på kommunens arbeid med barn og unge basert på Barnekonvensjonen

Sjumilssteget - Kommuneanalyse 2014. Fokus på kommunens arbeid med barn og unge basert på Barnekonvensjonen Sjumilssteget - Kommuneanalyse 2014 Fokus på kommunens arbeid med barn og unge basert på Barnekonvensjonen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Oppdraget... 3 1.2 Gjennomføring... 4 1.3 Kommuneanalysen... 4

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT Rådmannen Tromsøkommune Fylkesmannen i Troms Sosial- og familieavdelingen Jok.nr. 0 5 NOV 2009 9291 TROMSØ Deres ref.: 2009/1-1 Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 Saksbehandler: Dato: Wenche Figenschow 30.10.2009

Detaljer

RAPPORT 2012 SJUMILSSTEGET I TROMS FYLKE

RAPPORT 2012 SJUMILSSTEGET I TROMS FYLKE RAPPORT 2012 SJUMILSSTEGET I TROMS FYLKE - Oppsummering av kommuneanalyser som ble foretatt i Tromskommunene i 2012 - Endringer og utfordringer i Tromskommunenes tilbud til barn og unge pr. 2012 Side 2

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

BARN OG UNGE I SENTRUM

BARN OG UNGE I SENTRUM BARN OG UNGE I SENTRUM Tverrfaglig oppvekstprogram for Storfjord kommune 2009-2012 Gi meg et fast punkt og jeg skal bevege verden George Pascal 1 Innledning Oppvekstprogrammet er en overordnet og samordnet

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune

Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Rapportens oppbygging... 2 1.2 Forkortelser og forebyggingsbegreper... 3 1.3 Historikk

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer