Kartlegging Lofoten 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging Lofoten 1"

Transkript

1 1 Kartlegging Lofoten

2 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett blir reell 4. Sikring av at barn blir hørt i saker som gjelder dem direkte enkeltbarnets stemme Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Elevråd, SU ved skolene. Ungdomsråd 2. Tilsyn av bhg og skole. Barn og unges repres. i komm (valgt av komm.styret). Ballbinge og BMX/sykkelløype. «Humpen», lekeområde til helårsbruk. Bruk av fjære og småbåthavn (for elever, under tilsyn). 3. Samtale med bhgbarn om temaet medbest. Mange eksempler på hva det samtales om, og hvem som får bestemme. «Barns medvirkning» er implementert i skolens praksis: ute-skole, Nappcampen, «Mitt valg». 4. Ikke besvart 1. Elevråd, ungdomsrepresentant i kommunestyret, «Mitt valg» 2. Gapahuker i Reine og Sørvågen ( - ønske om flere!) Fysakbokser. Ønske om flere gang og sykkelstier. 3. At man snakker med barna! 4. At man spør dem selv. 1. Elevråd. Ungdomsråd med møteog talerett i politiske utvalg. 2. Fast representant som skal ivareta barns interesser i plansaker er ikke oppnevnt i inneværende valgperiode. 3. Ungdomsrådet har møte- og talerett i politiske utvalg. (Dokumenteres i referat.) 4. Barnevern: samtaler med barn hvor de kan uttrykke ønsker og si sin mening. 1. Klasseråd, elevråd og «Skoleråd» (Skolemiljøutvalg), HMS gruppe med elevdeltak. Elevsamtaler og utviklingssamtaler i skolen. Ungdomsråd. «Drivhuset» med jentegruppe for etnisk norske og minoritetsspråklige. Ukentlige møter i bokollektivene. FIE, Flyktningeenheten drøfter saker med barn og foreldre. Idrettslag, kulturskole, frivillige lag og foreninger. 2. Barnas repr. i komm.styret., oppvekstkomiteen og ungdomsrådets repr. Rutinebeskrivelse i barnevernet mht medbest. (snakke med, lytte til, samarb. om tiltak). Bruk av Startmøte og Familieråd i bnvtj. Søke om prosjekter i kommunedelplanen. 1. Elevråd (5.-10.kl) hver måned. SU og SMU har 4 møter per år. Tilsyn fra skoleeier lokalt v/oppvekstsjef. Daglig medbest i bhg om aktiviteter og turer. Det skal være tilsyn også i bhg fra bhgeier (ikke gjennomført). 2. Barnas talsperson er opp-nevnt, men har ikke fått skolering, og kjenner ikke sitt mandat. 3. Ungdomsråd har ikke vært aktiv på flere år, men repr fra skolene er klare og konstituering er på trappene (okt 2012). 4. Ikke besvart 3. Elevrådsleder møtt i kommunestyret med sak. Reell medbest. i FIE. 4. Elevrepr i SU. Gjennom foresatte når de er for unge til å delta. Politiet kobles inn v mistanke om tvangsekteskap. 2

3 1. Tiltak som kommunene rår over og som kan hjelpe foreldre med å gi god omsorg (også foreldre fra andre kulturer) 2. Sikring av tverrsektorielt samarbeid for å avdekke, undersøke, igangsette og evaluere tiltak for dette behovet spesielt 3. Samarbeid med frivillige organisasjoner for å sikre gode oppvekstkår 4. Informasjon om hvordan hjelp kan søkes og hva slags hjelpetiltak som finnes Artikkel 18: God omsorg 1.? 2. Oppretter tverrfaglige team 3. Sporadisk samarbeid idrettslag. 4. Hjemmeside, oppslag på venterom, barnevernet informerer i barnehager og skoler. 1. H: Brukermedvirkning og inkludering! Informasjon gj. Skole. H&O: omsorgslønn, støttekontakt. 2. H:Tverrfaglig team. Er lenge siden det var møte nå, men er viktig møteplass for å diskutere dette. 3. H: Musikkskolen og frivillige organisasjoner som Reine og Sørvågen idrettslag. H&O: ikke besvart. 4. H: Individuelt og generelt. avhengig av hva den enkelte bruker har behov for. H&O:info fra helsesøster og legekontor. T: teknisk sjef H:helsesøster 1. Komm har interkommunalt samarbeid i bvn tjenesten og samarbeid BUP ytre Salten. Barnevern gir økonomisk støtte til klær, fritidsakt mm. 2. Basisteam med repr fra helse, bvn, skole, bhg samarb med BUP. Bvn samarb med skole, bhg, med på foreldremøter høst. Mangler helsesøster. 3. Bvn har lite samarbeid med frivillige lag. Komm gir øk støtte til lag og foreninger. 4. Helsestasjon, legekontor, komm internettside, oppslag. Infofolder psykiatri sendt alle husstander. 1. Opplyser om aktiviteter. Veiledning fra skole, barnevern, ppt, helsesøster. Veil til bokollektiv, helsestasjon og skolehelsetj, bvn og psyk htj. Foreldreskole, avlastning, SFO, uviklingssamtaler m/lærer, samarbeid skole/helsesøster. Barnehageplass, familiekoordinator. 2. Ansvarsgrupper, tverrfagl team, IP, SLT, karrtlegging av brukerkontoret, teammøter skole/bhg/bvn/slt. 3. Skole stiller lokaler for frivillige org, korps, frivillighetssentral, røde kors, idrett, helgeavlastning. 4. I møter med barn og foreldre, helstestasjon, skolehjem samarbeid, barnevern holder innlegg om rrettigheter, hjemmeside, SLT, informasjon til samarbeidspartnere, om hjelpetelefoner etc, barnehage, helsesøster. 1. Økt jordmorressurs, samarbeid mel ulike tjenester, hjemmebesøk nybakte foreldre, kvalifiserer helsesøstre i ulike verktøy for å bidra til å identifisere og evt henvise foreldre som trenger utvidet hjelp fra komm eller 2.linjetj. Foreldreveiledn.kurs De utrolige årene tilbys. Barnevern deltar i ansvarsgr, bidrar med øk støtte til bhgplass mm. 2. Handlingsplan og årsplan for barn og unge. Familieenheten org tjenester for barn og unge sikrer tverrfaglig samarbeid. Ansvarsgrupper finnes, mangler samarbeid rundt de minste barna. 3. Bvn kan dekke utgifter til fritidsaktiviteter, gårdsopplevelser ferietilbud til bvn klienter, «Ferei for alle» i samarb med Røde kors, miljøpatruljen, musikkbinge for ungdom, samarb NKS om «Min drømmedag», fylkeskom prosjekt barn 6-16 år. 4. Servicetorget, internettside, helsesøster skoleklasser, plakater, info til foreldre. 3

4 1. Kommunens kompetanse i forhold til vold og overgrep mot barn 2. Kommunens kompetanse i forhold til å hindre tvangsekteskap og å avdekke kjønnslemlesting 3. Rutiner/systemer for å fange opp/avdekke fysisk og psykisk mishandling 4. Samarbeid utenom kommunen i slike saker 5. Kompetanseheving for kommunens ansatte i slike saker Artikkel 19: Vern mot overgrep 1. Skolen har ingen systematisk opplæring, ellers liten kompetanse i kommunen. 2. Liten erfaring 3. Skolehelsetjeneste, helsestasjonskontroller, skolen kontakter barnevernet 4. BUP 5. Utdanning i liten grad. Veiledning fra helsesøster, barnevern og tilsatt barnevernspedagog i skolen. 1. Helsesøster, lege og barnevernet har kompetanse 2. Lite 3. Helasestasjon, barnevern eller drøfter med BUP Fagsystem 4. Politi, 2.linjetjeneste Nordlandssykehuset, BUP, barnevern 5. Lite 1. Kompetanse hos helsesøster, lege og barnevern samt psykiatrisk sykepleier 2. Informasjon hentes ved behov 3. Informasjon fra barnevernet om meldeplikt 4. BUP, Fylkesmannen, politi, Bufetat 5. Videreutdanning, kurs og intern og ekstern veiledning 1. Eget konsultasjonsteam er etablert, skolen har utarbeidet egen plan ifht seksuelle overgrep 2. Det finnes en del kompetanse på området innenfor barnevern- og flyktningetjenesten. Helsesøster styrker sin kompetanse. 3. De som arbeider med barn og unge har god kompetanse og det er rutiner på plass for hvordan slike saker skal håndteres. 4. Samarbeider med Politiet, Barnehuset i Tromsø, BUP, RVTS. 1. Barnevernet har gode rutiner og og god kompetanse på området 2. Ikke fått svar 3. Rutiner ikke beskrevet 4. Barnevern, politi og Barnehuset i Tromsø 5. Barnevernet arbeider kontinuerlig med å øke kompetansen egne kompetanseplaner. 5. Det finnes en del muligheter for faglig påfyll, men kunne ha vært ønskelig med noe mer. Har lit til at konsultasjonsteamet kan veilede i konkrete saker. 4

5 1. Sikring av oppfølging av barn som er plassert utenfor hjemmet 2. Sikring av barns kontakt med biologisk familie og tidligere nettverk i hht avgjørelser i saken 3. Sikring av informasjon til plasserte barn om hva som finnes av tilbud og helhetlig oppfølging i kommunen Artikkel 20: Særskilt vern og støtte Ikke besvart Ikke besvart 1. Ansvarsgrupper med helsesøster, barnehage, skole, tilsynsførere i h.h.t. lov. 2. Det legges til rette for samvær med foreldre/familie. 3. Får oppfølging fra barnevernet. 1. Gjennom tiltaksplaner og omsorgsplaner. Ansvarsgrupper.Samarbeid/dialog mellom skole, barnevern/fosterheim/heim kan bli bedre. 2. samværsavtaler utarbeidet i barnevernet 3. Rutinebeskrivelse, ettervern, IP. 1. Barnevernet har rutiner for oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet. Tilsynsførere, samarbeid med ulike instanser for å legge best mulig til rette for barna. 2. Fylkesnemndas vedtak om samvær, samværsplan. 3. Planmessig oppfølging som kan innebære ulike løsninger/hjelpetiltak. 5

6 1. Har de kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mandat og kompetanse for å kunne arbeide med tilbud for barn og unge 2. Er alle relevante tilbud tilrettelagt for funksjonshemmede barn i offentlige bygg og på andre arenaer 3. Samarbeid mellom kommunens etater for samordnet tilbud til funksjonshemmede barn 4. Koordinerende enhet for barn og unge som har behov for langvarige og koordinerende tjenester. 5. Nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindring i at nye bygges 6. Sikring av generell tilrettelegging (universell utforming) 7. Har kommuneplanens arealdel bestemmelser om universell utforming Artikkel 23: Fullverdig liv 1. Ikke besvart 2. Tilgang til rampe, trappeheis, heis, tilrettelagte turløyper 3. Nei, har ikke koordinerende enhet. 4. Ikke besvart 5. Ikke besvart 6. Gjennom Råd for funksjonshemmede. 7. Den henviser til regelverket PBL legger til grunn. 1. T:Rådet har klart mandat, kursing og samarbeidsgrupper bidrar til kompetanse. H: ikke besvart. H&O: ikke besvart. 2. T:tilrettelegging i alle off bygg. H: mye er tilrettelagt, men kan bli bedre. H&O: ikke besvart 3. T: gj. konkrete tiltak og samspill mellom ulike etater foretas kartlegging av behov, omfang og utførelse. Utarbeides omforente planer og framdrift for tiltak. H: kan bli bedre, men mye er gjort. H&O: ikke besvart. 4. T: interkom samarb bvn. Med fordeling av kompetanse og ressurser. H:En del barn har IP. Helsesøster koordinerer. H&O: ikke besvart. 5. T:kontinuerlig prosess etter endrede eller avdekkede behov. H:Brukermedvirkning, se muligheter ikke hindringene! H&O: ikke besvart. 6. T:gjennom detaljert lovverk. H: Brukermedvirkning, la ansatte og barna få uttale seg. H&O: ikke besvart. 7. T/H/H&O: ingen bestemmelser 1. Nye utv retningslinjer under utarbeidelse. 2. Teknisk etat har fokus på uu. Ikke tilrettelagt i skole, hos tannlege, kirke. Treningshall har ikke heis. 3. Tverretalig team ved behov for tiltak som gjelder psykiatri. 4. Salten DPS, politi, NAV, BUP, VOP, PPT, helsesøster, bvn, psykiatri har møter v/ behov. 5. Ingen. 6. UU til grunn i byggesaker. 7. Ja 1. Delvis 2. Litt ulikt ved de ulike skolene, noen må bære rullestolbrukere, ikke helhetlig. 3. Skolen samarbeider om enkelindivider med institusjoner, ansvargrupper, avlastning, IP. 4. Usikkerhet om dette spørsmålet. 5. Råd for funksjonshemmede viktig rolle, usikker, har laget plan for uu, spre kunnskap og skape gode holdninger. 6. UU er ivaretatt i byggesaker. Lite tilbud til ungdom med psykiske problemer. Lite penger til gjennomføring. 7. Ja. Buksnes skole har UU, flyktningktr. det samme. Skole har deltatt på et møte, men ikke hørt noe siden. 1. KRFF har mandat og kompetanse. 2. Ved utarb reguleringsplaner er det krav om uu. KRFF mener det ikke finnes lekeapp for funksjonshemmede. 3. Kun samarbeid i enkeltsaker gjennom IP og ansvarsgrupper. Ingen overordnet samordning. 4. KE er plassert i familieenheten. Enkeltsaker: samordning ambulerende rehabteam, speshtj. hjelpemiddelsentral, kompetansesenter. 5. KRFF tar opp mange forhold av eget initiativ 6. Kommunen flink ved saksbehandling, men mister i flere tilfeller den røde tråden i uu. Kommunen er generelt dårlig tilrettelagt for barn og unge, gj badeplasser, lekeplasser og lekeapparater. Idrettsannlegg Kong Øysteinshall og bassenget i Svolvær oppfyller kravene til uu. 7. Ja 6

7 Artikkel 24: God helse 1. Tilrettelegging for å leke og ferdes trygt mellom hjem, skole- og fritidsaktiviteter 2. Tilrettelegging for fysisk aktivitet ut fra barnets egne forutsetninger 3. Tilrettelegging og tiltak som fremmer sunt kosthold, forebygger bruk av tobakk og rusmidler blant barn og unge 4. Sikring av at tiltak i den lokale rusmiddelpolitikken også retter seg mot barn 5. Vurdering av kapasitet på helsestasjon og skolehelsetjeneste (også helsestasjon for ungdom) 6. Øvrige helsetjenester for barn og unge 7. Sikring av reelt tilbud om habilitering og rehabilitering for barn og unge 8. Sikring av arbeidet med psykisk helse for barn og unge også etter at Opptrappingsplanen for psykisk helse er avsluttet 1. Gang og sykkelsti enkelte steder. Skoleskyss til barn som bor innenfor grensen, men som har farlig skolevei. 2. Ikke besvart 3. Frisklivssentral. 4. Jobbes med ny prosjektstilling rus/psykiatri. 5. God kapasitet helsestasjon/skolehelsetj, ikke helsestasjon for ungdom. 6. Fysioterapi. 7. Samarbeid med rehabtjenesten på Gravdal. Fysioterapeut opp mot denne gruppen. 8. Prosjektstilling ruskonsulent jobber med dette. 1. Få sykkel- og gangstier, skilt: «Barn leker». 2. Brukermedvirkning. 3. Sunn kantine, info til klassene, foresatte og bhg. 4. Kun innfor pr nå (?). 5. Tilbud om samtale med helsesøster. 6. Lite. 7. Individuelt behov. 8. Viktig å satse på dette. 1. God dekn av gang- og sykkelstier, fartsdumpere, trafikksikkerhetsplan. Politi informerer om trafikk-sikkerhet. Veilys. 2. Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, ballbinge, idrettsplass. Gå- og sykkelkalender til skolebarn, samarbeid med NettNo. 3. Helsestasjon opplyser om sunt kosthold, forbygging rus og tobakk felles undervisning og individuell veiledning. Ruskontrakt, FRI. Skolelunsj og skolefrukt. Ruskonsulent i 100% stilling. 4. Ruspolitisk handlingsplan. 5. Helsesøster i 50% er tilfredsstillende (?) 6. Psyk sykepleier i 100% stilling, helsesøster/ helse-stasjon for ungdom, fastlege-ordning, tannhelsetjeneste, fysioterpeut. 7. Barn med behov for rehab/habilitering får tilbud i andre kommuner. Samarbeid med VHSS. 8. Videreføring av psykiatrisk sykepleierstilling. 1. Veisikkerhet?/skole, miljøarbeider, gang- og sykkelstier, lekeområder, skyssordning. 2. Gym og svømming, uteskole, dekker utgifter til fa for flyktninger, ridning for funksjhemmede barn. 3. Holdningsskapende program i skolen, MOT, helsesøstertjenesten har fokus på ernæring i skole og barnehage, fokus på ernæring i møte med foreldre, forsøker få inn i lokale planer,ammekyndig helsestasjon. 4. Gjennom ungdomsrådet, rusfrie arrangemet for barn og unge % stilling til flyktnigner ved helsestasjonen, helsest for ungdom. 6. FIE har en sykepleier for barn med spes behov, habiliteringssentr v/sykehuset. 7. Oppflg fra spl v/fie, ansvargruppemøter % stilling i helsesøstertj jobber med barn i risiko. 1. Rullerer årlig trafikksikkerhetsplan, kurs i lekeplassikkerhet, gang- og sykkelveier, 30- soner. 2. Kong Øystins hall og basseng i Svolvær tilrettelagt. Gratis halleie, terapibasseng. 3. Noe ulikt om kostveiledning, tobakk og rusarbeid ved de ulike skolene. Folkehelseenhet i kommunen kartlegger aktivi-tetsog kosttilbud, foreldrekurs til overvektige barn. 4. Ruspolitisk handlingsplan under omarb, til ungdomstiltak, natteravn. 5. I henhold til anbefalingene. Ikke kapasitet til MRV. 6. Sprek og glad. 7. Rådgiver for barn og unge med spesielle behov ansatt i Familieenheten. Alle m/behov får tilbud om habilitering/rehab og IP. Max 1 uke ventetid på fysioterapi. 8. Prosjektleder b/unge-planen: Familieenhet opprettet; samorg av barnevern, helestasjon, PPtj, psykolog, logoped, rådgiver b/u med spes behov, forebyggende rådgiver barn/unge. Ulike screenings- og veiledn.metoder. 7

8 1. Sikring av rettigheter til familier med barn som har rett til sosiale tjenester 2. Samarbeid om oppfølging av barna/familien 3. Oppfølging (økonomisk og praktisk) av familier til barn med særskilte behov Artikkel 26: Sosiale tjenester 1. Skolen informerer om muligheter til å søke barnevernet om støtte til SFO og klær/utstyr. 2. Skolen samarbeider med foreldre, barnevern og helsesøster. 3. Ansatte observerer, ved mangler sankker man først med foreldre. 1. Sakene behandles i tiltaksrådet. Brukermedvirkning 2.Tverrfaglig samarbeid der det utarbeides IP. 3. Ikke besvart 1. NAV Røst har et tverrfaglig samarbeid med kommunen i forhold utarbeidelse og oppfølging av IP og i andre saker der det er behov 2. NAV samarbeider med barnevernet der det er formålstjenlig og har regelmessige oppdateringsmøter 3. NAV Røst har ingen egne definerte rutiner for oppfølging av familier med særskilte behov. 1. NAV yter økonomisk støtte etter behov. Samtale med foreldre/foresatte for å avdekke barnas særlige behov. 2. Samarbeid mellom NAV, barnevern, helsesøster, BUP, rus/psykiatri. 3. Ansvarsgrupper i enkelte saker, råd og veiledning, familiekoordinator. 1. NAV bistår familiene og sikrer at de får riktig hjelp. 2. NAV samarbeider med ulike instanser og de voksne i familien ut fra hva som er problematikken i familien. 3. Varierer. Ser familiens økonomi under ett. Kirken har gode rutiner på integrering av barn med spesielle behov. Tiltak etter barnevernloven følges opp av NAV og bv.tj. 8

9 Artikkel 27: Levestandard 1. Sikring av at barns/ungdoms levestandard gir mulighet for deltakelse 2. Oppdatert boligsosial handlingsplan 3. Ivaretakelse av vanskeligstilte familier og ungdom i etableringsfasen 4. Tiltak for å fange opp barn som faller utenfor/ikke deltar på grunn av dårlig økonomi i familien (fattigdom) 1. Skolen er avhengig av at mange ser barna i lokalsamfunnet. 2. Ikke besvart 3. Ikke besvart 4. Ikke besvart 1. Ikke besvart 2. Kommunen har ikke en oppdatert boligsosial handlingsplan. 3. Ikke besvart 4. Barnevern, NAV, helsestasjon, lege 1. NAV Røst går i enkelttilfeller inn med støtte for å dekke utgifter til klasse turer m.m. Barnevernet gir tilskudd til ulike tiltak 2. Kommunen har ingen boligsosial handlingsplan. Men har retningslinjer for tildeling av kommunale boliger. 3. NAV Røst deltar ikke ved tildeling av bolig, men kan anmode om prioritering av bostedsløse. 4. NAV Røst tildeler etter en konkret vurdering, rapporterer til barnevernet der det er nødvendig.barnevernet kan også gi støtte. Informasjon gis gjennom kommunens og barne-, ungdoms- og familieetatens hjemmesider. 1. Skole, barnevern 2. Ja, for flyktninger 3. Flyktninger er lite prioritert i den boligsosiale handlingsplanen 4. Barnevern, NAV, flyktningetjenesten. Dårlige klær og mangel på utstyr kan være grunnlag for bekymringsmelding fra skolen til barnevernet. 1. Ikke besvart 2. Kommunen har en boligsosial handlingsplan som brukes aktivt. Den er retningsgivende ved tildeling av boliger. 3. Tverrfaglig tildelingsteam. Kommunen har 160 til 200 boliger til utleie. Til enhver tid er personer på venteliste. Boligene går i hovedsak til vanskelig stilte. Kommunen bruker aktivt Husbankens låne og tilskuddsmidler. Familieenheten har lite kunnskap om ordningene. 4. Familier henvender seg til NAV. Andre samarbeidspartnere kan være kirken, barnevern, helsestasjon. Helsesøster/psykiatri kan også fange opp saker som meldes videre. 9

10 1. Sikring av barnehageplass til alle familier 2. System for å vurdere og følge opp barn og unge som trenger ekstra oppfølging i barnehage og skole 3. System for å fange opp barn som ikke har barnehageplass, men som har behov for ekstra oppfølging 4. Sikring av at alle skoler har handlingsplaner i forhold til elevenes rettigheter i hht 9a-1 i Oppll. om et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring herunder handlingsplan mot mobbing 5. Tiltak for å forebygge drop-out fra videregående skole 6. Planer for å håndtere krisesituasjoner i barnehage og skole Artikkel 28: God utdanning 1. Har per i dag nok barnehageplasser. «Nabokjerringa» varsler skolen, som igjen tar kontakt, anbefaler plass i bhg. og hjelper til med søknad. 2. Lærere og bhg-ansatte ser behov og melder opp. Bruk av kartleggingsverktøy og observasjonsskjema ute på enhetene. 3. Via helsestasj. 4. Skolen har handl.plan mot mobbing (rev. 2012) som brukes aktivt. Oppvekstsjefen følger opp skolene i samarbeid med rektorene. 5. Kommunen har ikke vg.skole, men samarbeid med nabokommunenes Oppfølgingstjeneste. 6. Egne planer for krisehåndtering i bhg og skole. Skoleleder med i kommunalt kriseteam. 1. At man satser på dette! Er per i dag nedprioritert. 2. Samarbeid mellom PPT, helsesøster,lege og skole. 3.Via helsesøstertjenesten og hos lege bl.a på konsultasjoner. Vanskelig å fange opp når det p.t. ikke er mulig å få barnehageplass. 4. Det bør aktivt brukes. «Ut av skuffa»; henges opp og gjennomgås med de ansatte. 5. Har ikke vg skole her. 6. (Usikkert hva de har av planer.) 1. Ikke besvart 2. Ikke besvart 3. Barnevernet kan avdekke behov og gi tilrådning om barnehageplass. Kan også veilede bhg ved ekstra tilrettelegging og ev. sette inn personell med spesialkompetanse. 4. Ikke besvart 5. Utdanningsstipend til alle som tar utdanning etter grunnskolen. 6. Plan for kommunal kriseledelse. 1. Offentlig utlysning av bhgplasser. Foreldre må søke. Samlet bhgopptak en gang per år. 2. Kartlegging, testing og obsevasjoner. Spes.pedagoger i bhg. og PPT i skole gjør sakkynd. vurd. Tverrfaglig team skole, helsesøstre, sosiallærere. Spespedtjenesten i skolen. Leksehjelp. 3. Helsestasjonen. Bhgtilbud til flyktningebarn. Innmeldingsskjema i skolen. Helsesøster (skole). 4. Alle skoler har egen handlingsplan mot mobbing. Tema i Foreldreskolen og i Skolemiljøutvalget. Kriseperm også som handlingsplan mot mobbing. 5. OT. Ny Giv. Rådgivere. Samarb uskole vg.sk Flyktninger får tilbud om ett år ekstra gr.skole. 6. Kriseperm: skoler/barnehg. Krise /beredskaps-planer. 1. Full bhg.dekning. Ann. i media og på komm hj.side, samt via helsestasjon, barnevern og VIO. Samordna opptak, -sikrer barn med særskilt behov et tilbud. 2. Helsestasjonen, personale i bhg og i skole. Tverrfaglig team (TT) i Familieenheten. PPT er fast ute i bhg og skoler. 3. Helsestasjonen og flyktningetj., - er i kontakt m/ alle barn. 4. Etter FMs tilsyn 2011: SMU på alle skoler.tiltaksplan mot mobbing. LP-modellen om godt læringsmiljø, innført hittil i fire skoler. 5. Rådgiverforum: Samarb gr.skvg.sk.: karriereplan og vei-ledning for rett valg. Ny Giv i gr.skolen. Helsesøster (80%) i vg.sk. henviser til TT for ungdom. 6. Egne kriseplaner i bhg og skole m/årlig gjennomg. og eval. Komm kriseteam, - har ikke fungert etter intensjonen. Komm.psykolog har bistått trengende familier. 10

11 1. Sikring av alle barns mulighet for å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet 2. Kommunens tilrettelegging av tiltak som sikrer barns rett til lek og fysisk aktivitet ut fra sine forutsetninger 3. Systemer for å fange opp barn med ekstra behov slik at de får delta i fritidsaktiviteter og kulturliv 4. Tilbud som sikrer barns muligheter for lek og fritidsaktiviteter utenom skole- og barnehageåret 5. Sikring av barns rett til hvile og fritid Artikkel 31: Kultur og fritid 1. Kulturskolen og Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Forsøk med samarbeid med barnevern når foreldre ikke klarer med utgiftene. 2. Organisert gjennom idrettslaget Ballbinger. Kunstgressbane. 3. Via skole, barnehage og «kveldsmat». 4. Ungdomsklubb og «kveldsmat» (13-16 år). Noen ganger tilbud fra 7 16 år. 5. Hvilerom på skolen. Tilpasset leksemengde. Leksehjelp før skoletid. Foreldrene tar ansvar. Tilbud om veiledning for foreldre som ha behov. 1. Den kulturelle skolesekken, DKS. 2. Ikke besvart 3. Ikke besvart 4. Helsesøster, lege, helseog omsorgstjenester. 5. Ikke besvart 1. Har ikke tilbud om lovpålagt kulturskole. Har ballbinge, musikkbinge, idrettshall, svømmehall, UKM, juniorog ungdomsklubb. Tilbud om teaterdeltakelse (gratis). 2. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser i Røst kommune. Kommuneplanens arealdel. 3. Barnevern,NAV, helsesøster, lege psykiatri. 4. Kommunale utearealer er tilgjengelige. Idretts- og øvingslokaler. Klubbtilbud. 5. Barnevern i samtale med for-eldre (ikke for mye lekse og for mange org. fritidsaktiviteter). 1. Kulturskolen. DKS (kultur. Skolesekken) Også tilbud til flyktn. God markedsføring av kultur- og fritids-tiltak. Tilbud om ledsagerbevis. 2. Kartlegging av barns ønsker med mulighet for til rettelegging ut fra forutsetninger. Lekeplasser og lekeområder i bhg, skoler og boområder. 3. Ikke noe organisert system for dette. Det meldes via skole, barnevern, foreldre, flyktningetjenesten og ansvarsgrupper. Mulig fysioterapeut er involvert. 4. «Ferie for alle» og fotballskole (samarb Røde Kors og Ferieklubben). Sommeråpne barnehager. Sommerklubb for skolebarn. 5. Tilrettelegging (flyktninger): «Ferie for alle», egne soverom, og hyggetimer for barn og ungdommer 1. DKS i gr.sk, - noen ganger i bhg. Kulturskolen og Kulturhuset har div. tilbud m/egenbetaling. Kommunal støtte til korps, lag og foreninger. Gratis leie av treningslokale til barn/ungdom. Kirken: ulike tilbud. 2. Ingen spes tilrettelegging fra komm. ut over det som er pålagt i bhg, SFO og skole. Kirken tilrettelegger etter barns behov. 3. Kulturskolen: band for pers. med nedsatt funksjonsevne. Ellers ingen spesielle tiltak, de deltar på lik linje med andre. 4. «Ferie for alle»: ferieopphold m/akt for fam m/behov (samarb Røde Kors og Familieenheten). Tenåringstreff om sommeren, festival (10-12-åringer) i høstferien og konf.-treff i vinterferien arrangert av kirken. Økon. støtte kan gis av menigheten. 5. Ikke besvart 11

12 12

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? SJUMILS- STEGET STEG NR. 1 - Medbestemmelse Barnet har rett til selv- og medbestemmelse (Artikkel 12) - Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? Arbeidet starter

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3 kommunale

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse 1 Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3

Detaljer

Artikkel 12: Medbestemmelse Hemnes Nesna Rana

Artikkel 12: Medbestemmelse Hemnes Nesna Rana 1 Kartlegging Rana Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Side 1 Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter

Detaljer

Sjumilssteget Lyngen kommune

Sjumilssteget Lyngen kommune Sjumilssteget Lyngen kommune STEG 1 MEDBESTEMMELSE Barnet har rett til selv- og medbestemmelse (Art. 12) a) Hvilke organer/systemer er etablert der unge kan utøve medbestemmelse? Elevråd ved alle skoler.

Detaljer

Artikkel 12: Medbestemmelse Vefsn Grane Hattfjelldal

Artikkel 12: Medbestemmelse Vefsn Grane Hattfjelldal 1 Kartlegging Vefsn 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett blir reell 4. Sikring

Detaljer

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Kommunekonferanse i Loen 29.-30.mai 2012 Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Systematisk arbeid med oppvekstmiljøet FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

SJUMILSSTEGET. Foreløpig tilstandsrapport - barn og unges oppvekstvilkår med utgangspunkt i Sjumilssteget.

SJUMILSSTEGET. Foreløpig tilstandsrapport - barn og unges oppvekstvilkår med utgangspunkt i Sjumilssteget. SJUMILSSTEGET Foreløpig tilstandsrapport - barn og unges oppvekstvilkår med utgangspunkt i Sjumilssteget. INNLEDNING Med utgangspunkt i Fylkesmannens januartale 2009, der kommunene bes arbeide særskilt

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene Kartlegging Finnmark 2014 - sammendrag fra kommunene Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnet har rett til å si sin mening

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Disse fagtjenestene har vært aktivt involvert i tilstandsrapporteringen: Helsesøstre, skoler, barnehager,

Detaljer

Kartlegging Sør-Helgeland

Kartlegging Sør-Helgeland 1 Kartlegging Sør-Helgeland Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Sjumilsstegskartlegginga fra kommunene i Finnmark. Et utdrag fra hvert steg

Sjumilsstegskartlegginga fra kommunene i Finnmark. Et utdrag fra hvert steg Sjumilsstegskartlegginga fra kommunene i Finnmark Et utdrag fra hvert steg Artiklene og de sju stegene Utvalgte artikler er plassert inn under 7 hovedområder sju steg De sju stegene 1 medbestemmelse (art.

Detaljer

Alle barn og unge i Aremark skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt

Alle barn og unge i Aremark skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt Alle barn og unge i Østfold skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt Alle barn og unge i Aremark skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt Barn og unge skal ha rett hjelp til rett tid tidlig innsats

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012 for Kåfjord

KOMMUNEANALYSEN 2012 for Kåfjord KOMMUNEANALYSEN 2012 for Kåfjord Steg 1 medbestemmelse (art. 12) Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Kommunen har: - Ungdomsråd - Klasseråd - Foreldrenes

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS S.nr. Dok.nr. 07 OKT 2009. k.kodk, 0 Saksbeh

FYLKESMANNEN I TROMS S.nr. Dok.nr. 07 OKT 2009. k.kodk, 0 Saksbeh VLAVANGEN KOMMUNE Fylkesmannen i Troms Postboks 6106 9291 TROMSØ FYLKESMANNEN I TROMS S.nr. Dok.nr. 07 OKT 2009 k.kodk, 0 Saksbeh Dato: 05.10.2009 Vår ref.: 09/87-3949/09 Deres ref.: Arkivkode: F40 Saksbeh.:

Detaljer

SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE

SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Kommunene i Troms v/ordfører og rådmann SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Fylkesmannen i Troms har en visjon som sier: Ingen tromsværing er så liten at ikke Fylkesmannen ser han

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Sak 09/726 7200/09 SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE STEG NR. 1 - MEDBESTEMMELSE Barn har rett til selv å si sin mening og bli hørt medbestemmelse (Artikkel 12) a) Hvilke organer og systemer har kommunen

Detaljer

Kartlegging Salten 1

Kartlegging Salten 1 1 Kartlegging Salten Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Innlegg for barnerepresentantene Sjumilssteget

Innlegg for barnerepresentantene Sjumilssteget Innlegg for barnerepresentantene 1.9.16 Sjumilssteget Høsten 2008 Ei arbeidsgruppe hos Fylkesmannen gjør store oppdagelser. Sjumilssteget - Bakteppet: Representanter fra ulike fagavdelinger i embetet ble

Detaljer

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig STAFETTLOGG Nittedal kommune November 2017 Inger Lise Bratteteig 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 2 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 3 Behov for økt kompetanse Samtalemetodikk

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

SJUMILSSTEGET TILSTANDSRAPPORT FOR LENVIK KOMMUNE

SJUMILSSTEGET TILSTANDSRAPPORT FOR LENVIK KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR Arbeidet med rapporten er gjort av prosjektleder for Sjumilssteget. Informasjon har vært innhentet fra de ulike tjenesteområdene for å kunne gi fyllestgjørende svar på spørsmålene

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Kartlegging Ytre Helgeland

Kartlegging Ytre Helgeland Kartlegging Ytre Helgeland Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett

Detaljer

Kartlegging Ofoten 1

Kartlegging Ofoten 1 1 Kartlegging Ofoten Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Alle elevene i Bodø-skolen opplever et godt og inkluderende skolemiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring Skolens årshjul Forebyggende og holdningsskapende arbeid

Detaljer

Lyngen kommune 1 2 OK12 12. Rådmannen. Oversendelse av kommuneanalysen i sjumilssteget- satsing på barn og unge i Tromskommunene

Lyngen kommune 1 2 OK12 12. Rådmannen. Oversendelse av kommuneanalysen i sjumilssteget- satsing på barn og unge i Tromskommunene Lyngen kommune Rådmannen S.pr, 1 2 OK12 12 Fylkesmannen i Troms v/eivind Pedersen Postboks 6105 9291 TROMSØ Ark.k0R b0 Sabeh. Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 2012/230-3 2009/1507-18 37052/2012

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier 3 Likestilling 4 Helse, med særskilt vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk 5

Detaljer

Sjumilssteget Kommuneanalyse. Saksnr. 13/2576 Journalnr. 653/15 Arkiv F40 Dato: 16.01.2015

Sjumilssteget Kommuneanalyse. Saksnr. 13/2576 Journalnr. 653/15 Arkiv F40 Dato: 16.01.2015 Sjumilssteget Kommuneanalyse Saksnr. 13/2576 Journalnr. 653/15 Arkiv F40 Dato: 16.01.2015 FORORD Sjumilssteget er et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene. Sjumilssteget handler

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom. Jan Einar Bruun, Kommunalsjef Oppvekstsjef

Bekjempelse av barnefattigdom. Jan Einar Bruun, Kommunalsjef Oppvekstsjef Bekjempelse av barnefattigdom Jan Einar Bruun, Kommunalsjef Oppvekstsjef Hvem er barna? Rapporter viser at det er barn, med foreldre som ikke jobber, som er mest rammet av fattigdom Barn i familier med

Detaljer

Ordsky fra dialogkonferanse med elevrådene

Ordsky fra dialogkonferanse med elevrådene Ordsky fra dialogkonferanse med elevrådene HØRINGSUTKAST TIL HELHETLIG OPPVEKSTSTRATEGI 2017-2027 KORTVERSJON 1. Barnekonvensjonen kommer tydelig fram i alle overordnede plandokumenter, i vedtak og omsettes

Detaljer

Handlingsplan helsefremmende skoler

Handlingsplan helsefremmende skoler Handlingsplan helsefremmende skoler 1. Helsefremmende arbeid er forankret i skolen Vi er med i et prosjekt «bedre læringsmiljø», 2014. der hele Steigenskolen er involvert i samarbeid med RKK. Leines Lage

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle 1. Forankring 2. Forebygging 3. Rutiner ved mobbing/mistrivsel eller mistanke/bekymring for mobbing/mistrivsel. Et godt og trygt skolemiljø

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY INNLEDNING Verktøyet for «Helsefremmende skoler» er knyttet til Kunnskapsløftet gjennom læringsplakaten og læreplanens generelle del. Nordland fylkeskommunes

Detaljer

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal - et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i

Detaljer

Nytt kapittel 9 A. Fra 1. august 2017

Nytt kapittel 9 A. Fra 1. august 2017 Nytt kapittel 9 A Fra 1. august 2017 9 A-1 Virkeområdet for kapittel 9 A Gjelder for alle elever i grunnskolen og VGS Gjelder også i SFO og leksehjelp Gjelder også ved aktiviteter utenfor skolens område

Detaljer

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 0/896- Arkiv: 44 G3 Sakbeh.: Svein Olav Hansen Sakstittel: UTREDNING AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Prosjekt Fysisk aktivitet og måltider i skolen 2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet(leder) Grete Haug Utviklingsavdelingen

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Opplæringsloven 9A-2: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Opplæringsloven 9A-2: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringsloven 9A-2: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser. Hva er en krenkelse? Eksempel: Mobbing Diskriminering

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Kartlegging Vesterålen

Kartlegging Vesterålen Kartlegging Vesterålen Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Ungdomsråd. Elevråd ved skolene. Elevrepresentant i skolenes SU og skolemiljøutvalg. Barnehage.: arbeid med bevisstgjøring i.f.h.t. barns medbestemmelsesrett,

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

SJUMILSSTEGET - 9 NI.6). 2012. GRATANGEN KOMMUNE GRATANGENKOMMUNE Sentraladministrasjonen Lopenr. mraur Dok.nr. (2.- Saksbeh. Ark.

SJUMILSSTEGET - 9 NI.6). 2012. GRATANGEN KOMMUNE GRATANGENKOMMUNE Sentraladministrasjonen Lopenr. mraur Dok.nr. (2.- Saksbeh. Ark. GRATANGEN KOMMUNE GRATANGENKOMMUNE Sentraladministrasjonen Lopenr. (2.- Saksbeh. - 9 NI.6). 2012 Ark.kr,de P Ark koae S mraur Dok.nr. ssas SJUMILSSTEGET KOMMUNEANALYSE G TANGEN 2012 KOMMUNEANALYSEN2012

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer