Årsmelding 2007 Frivillighetssentralen Stjørdal A/L, postboks 105, 7500 Stjørdal, mob: , e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007 Frivillighetssentralen Stjørdal A/L, postboks 105, 7500 Stjørdal, mob: 97 73 58 58, e-post: kjersti.frivi@ktv.no"

Transkript

1 Årsmelding 2007

2 1. FRIVILLIGHETSSENTRALEN I STJØRDAL A/L Stjørdal kommune vedtok i april 2003 at det skulle etableres en Frivillighetssentral i Stjørdal. Rådmannen inviterte lag og foreninger til møte og et interimstyre ble valgt i juni Styret jobbet deretter med vedtekter, lokalisering og ansettelse av daglig leder. Det ble holdt stiftelsesmøte 17. november 2003 der vedtekter ble godkjent og fra 1. februar 2004 ble Kjersti Vist Heide ansatt som daglig leder for Frivillighetssentralen Stjørdal har vært det fjerde driftsåret for Sentralen. 1.1 FORMÅL Frivillighetssentralen i Stjørdals formål er å være en nettverksbygger mellom mottakere og givere/ytere av frivillig, ubetalt arbeid/innsats i Stjørdal kommune samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette. (Vedtektene 2) Frivillighetssentralen Stjørdal skal stimulere til økt lokal frivillighet gjennom mobilisering til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behov. Den frivillige innsatsen skal være et tillegg til offentlig virksomhet, og skal ikke erstatte/konkurrere med eksisterende tiltak. Det skal vektlegges samspill mellom frivillig og offentlig innsats der det er naturlig å samarbeide. I tillegg til å ta vare på og oppmuntre de etablerte frivillige organisasjoner skal det arbeides med å rekruttere nye grupper frivillige. (Vedtektene 3) 2. ORGANISASJON. Frivillighetssentralen Stjørdal er et andelslag der enkeltpersoner, lag, organisasjoner og bedrifter kan være andelseiere. Frivillighetssentralen jobber for at det skal bli en så bred eierstruktur som mulig. Pr er det 29 andelseiere i Frivillighetssentralen. 12 av disse er enkeltpersoner og 17 er lag/organisasjoner og bedrifter. 2.1 ANDELSEIERE Frivillighetssentralen fikk 6 nye andelseiere i 2007; Halsen Skolekorps, IL Stjørdals-Blink, Dagmar Vinge, Leiv Ivar Moksnes, Sverre Skive og Margot og Leiv Voldseth. Pr er det følgende andelseiere i Frivillighetssentralen: Johan Petter Nubdal Kåre Børseth Rannveig Norgård Olav Bakken Emmy Aarre Reidar Hogness Hans Olav Vold Britt Oddny Aas

3 Dagmar Vinge Leiv Ivar Moksnes Sverre Skive Margot og Leiv Voldseth. LHL Stjørdal Røde Kors Redd Barna Rachels Venner Stjørdal Mosjons-og bedriftsidrett Mental Helse Stjørdal Stjørdal Bilberging A/S Lions Club Stjørdal Norsk Folkehjelp Sanitet Stjørdal Menighetsråd Stjørdal og Omegn Forsvarsforening Lions Club Varnes Teigens Project Friskgården Sorg og omsorg Halsen Skolekorps, IL Stjørdals-Blink Til sammen representerer disse 68 andeler. 2.2 STYRET. Styret har i 2007 bestått av Anne Mari Granhaug (leder), Mari Ertsgaard Haug (nestleder), Sigrun Børset, Olav Bakken og Christoffer Strand. Varamedlemmer har vært Kristine Furan og Franklin Nyenetye. Christoffer Strand ba fra våren 2007 om permisjon/fritak fra styret, og Inger Ruthgerda Wellendorf har møtt for han. Styret har i hatt 6 møter i 2007, samt en uformell kaffelunsj like før jul. 3. KONTOR/LOKALISERING/ARBEIDSMILJØ/LIKESTILLING/DRIFT. 3.1 Kontor/lokaler Frivillighetssentralen har også i 2007 hatt kontorer i Stokmoveien 1, 2. etasje. Kontoret har hatt en sentral plassering med god tilgjengelighet. Fra juni 2007 ble tilstøtende lokaler, som Frivillighetssentralen har benyttet til møtested, overtatt av Lills Cafe. Dette medførte at sentralen ikke kunne drive aktiviteter som før i dette lokalet, og at aktivitetene måtte flyttes. Kontoret ble beholdt året ut. I desember 2007 fikk vi på plass en avtale med Forr- Bo om leie av nye kontorlokaler i Kjøpmannsgata 43. Aktivitetene ellers har vært flyttet til Aktivitetssenteret og Stjørdal Bosenter. Home Start sa våren 2007 opp avtalen om felleskontor med Frivillighetssentralen og flyttet til Myrtun Kultursenter.

4 3.2 Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet har i siste halvdel av 2007 vært preget av renovering av kafe -lokalene som Frivillighetssentralen har benyttet. Således har det vært mye støy og støv i perioder. Utover dette gir daglig leder, som eneste ansatte i sentralen, uttrykk for tilfredshet med arbeidsmiljøet. Sykefraværet har vært på 6 dager og det har ikke forekommet skader eller ulykker hos den ansatte. Aktiviteten som har blitt drevet av Sentralen har heller ikke medført skader på eller forurenset det ytre miljø Likestilling Styret i 2007 har bestått av en mann og fire kvinner. Daglig leder og eneste ansatte er kvinne. 3.3 Drift I året 2007 er det blitt jobbet med å videreføre etablerte rutiner i forhold til registrering av frivillige mottagere, taushetsplikt, oppdrag og timer. De praktiske elementene som datautstyr, telefon og nett-tilkobling fungerer godt. I 2007 ble det startet arbeid med å registrere Frivillighetssentralens eiendeler og investeringer. Dette arbeidet fortsetter i FRIVILLIGE Pr er det registrert 148 frivillige. Ca 25 av disse har ikke vært aktive i løpet av året, men står likevel registrert i basen Det varierer i stor grad hvor mange timer hver enkelt bruker på Frivillighetssentralen. Det kan være alt fra to timer i året til flere timer i uka. Mange frivillige har startet opp som mottagere i Frivillighetssentralen, men har etter hvert gått over til å delta som frivillige. 5. TIMER Det har også i år blitt benyttet en access-base i registreringen av timer. Tallene under viser de timene som har blitt registrert i de tre driftsårene. Antall timer registrert i 2004: 1144,5. Antall timer registrert i 2005: 2380 Antall timer registrert i 2006: 3680 Antall timer registrert i 2007: 4957 I tillegg kommer:

5 475 timer for to stykker i arbeidspraksis 560 timer for elever i praksis fra Aglo og Malvik. 6. MOTTAGERE/SAMARBEID Ca 75 enkeltpersoner har mottatt hjelp gjennom Frivillighetssentralen i I løpet av året har sentralen hatt samarbeid med følgende lag og organisasjoner, bedrifter og kommunale tjenester: Mental Helse Stjørdal Stjørdal Røde Kors Amnesty Lions IL Stjørdals Blink Hell Music Festival Stjørdal Internasjonale Kvinneklubb Rotary Steinvikholm Musikkteater Redd Barna Rachels Venner Home Start Halsen Skolekorps Teigens Project Jon Uthus med band Lånke Kor-all Aglo vg. skole Halsen Sanitetsforening Stjørdal Internasjonale Kvinneklubb Stjørdal Internasjonale Sportsklubb Stjørdal Sjakk-klubb Skatval Menighet Skatval Sanitetsforening Stjørdal kommune; Flyktningetjenesten, Kulturavdelingen, Etat omsorg, og Stjørdal Voksenopplæring 7. KURS OG NETTVERK 7.1 Kurs Daglig leder har deltatt på: Kurs om media og kvinner arrangert av Mitt Nett og Trønderavisa. regionkonferanse på Steinkjer september Nestleder Mari E. Haug deltok på: Regionkonferanse på Steinkjer september Nettverk Daglig leder har også deltatt på:

6 Samling for daglig ledere april Samling for daglig ledere 22. oktober I tillegg har daglig leder deltatt med innlegg om Fargerik omsorg på Nordisk konferanse for psykisk helse i Trondheim 4. oktober AKTIVITETER 8.1 Besøkstjeneste Frivillighetssentralen har i første halvdel av 2007 videreført samarbeidet med Røde Kors besøkstjeneste og Menighetens Diakoniutvalg. Stjørdal menighet har avholdt onsdagstreff på Bedehuset samt noen en-til en-koblinger som Frivillighetssentralen i all hovedsak har tatt hånd om. Røde Kors har hatt besøk på alle institusjoner samt avholdt Husker du og Bollefest. Våren 2007 tok Skatval Menighet og Skatval Sanitetsforening kontakt da de ønsket å etablere en besøkstjeneste på Skatval. I oktober/november ble det så arrangert besøksvennkurs med ca 20 deltagere fra hele Stjørdal. I tillegg til dette har Hegra, gjennom besøksbutikkene på Hegratunet og Hegra Bosenter, også bidratt og deltatt i besøkstjenesten. Lånke Diakoni har i 2007 meldt sin interesse for å delta i et samarbeid rundt dette. Frivillighetssentralen hadde et ønske om å ha mer fokus på besøkstjenesten i 2007, og ser at initiativ og innspill fra enkeltpersoner frivillige lag og organisasjoner bidrar til å utvikle og få gjennomført dette arbeidet. I 2007 har besøkstjenesten hatt 13 registrerte besøksvenner. I tillegg kommer de nye som deltok på kurs (ca 15) som vi håper å få koblet i løpet av Det har i 2007 ikke blitt arrangert noen felles-samling for besøksvennene, men det er i 2007 utarbeidet et årshjul for driften av besøkstjenesten. Dette skal prøves ut i Flyktningeguide Sentralen har også videreført arbeidet med Flyktningeguiden i Flyktningeguiden er samarbeid med Flyktningetjenesten, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Amnesty. Vi har hatt 12 guider som har vært knyttet til prosjektet i Flyktningeguidene hadde samling 8. juni på Ertsgaard. 8.3 Datakurs for eldre I januar 2007 arrangerte vi datakurs for eldre sammen med elever fra Ole Vig. Kurset ble en kjempesuksess med 36 påmeldte, noe som førte til at vi arrangerte tre kurs istedenfor ett. Egen rapport foreligger for kurset. 8.4 Hell Music Festival

7 Frivillighetssentralen bidro med mange frivillige under årets Hell Music Festival. De frivillige besto for det meste av folk med innvandrerbakgrunn. Opplegget fungerte godt fra vår side, men i og med publikumssvikt så ble det mindre arbeidsoppgaver i gjennomføringen, og dermed noe lediggang for de frivillige. I tillegg bidro sentralen, sammen med Redd Barna, i planlegging og gjennomføring av åpningskonserten Vess du vil med Jon Uthus Band. 8.5 Steinvikholm Musikkteater Også under operaoppsettingen på Steinvikholm bidro Frivillighetssentralen med frivillige i stor grad fra innvandrermiljøet. Opplegget var et samarbeid med Voksenopplæringa og fungerte veldig godt. De frivillige bidrog blant annet med rigging og vaffelsteiking. 8.6 Stjørdalsdagene/internasjonalt marked Også under Stjørdalsdagene var Frivillighetssentralen med å bidro i Mange var med og hjalp til under riggearbeid, fiskekonkurranse, sykkelløp ogkunstutstilling. I tillegg arrangerte vi en egen dag på torget med internasjonal marked. Dette ble en kjempesuksess og førte til at Frivillighetssentralen nå er i besittelse av ca 14 party-telt. Sjakk-klubben var også involvert i dette arbeidet gjennom et levende sjakkspill på torget. 8.7 Home Start Home Start familiekontakten er et forebyggende familiestøtteprogram der frivillige går inn i familiene for å støtte dem i ulike situasjoner. Home start og Frivillighetssentralen har et likt utgangspunkt i og med at det jobbes med frivillighet. Samarbeidet har blitt videreført i første halvdel av 2007 både gjennom felles kontorlokaler og samarbeid rundt frivillige og aktiviteter. Siste halvdel av 2007 har kun bestått av formell kontakt gjennom at daglig leder sitter i styringsgruppa for Home Start. 8.8 Hente og bringetjeneste for hjemmeboende demente Høsten 2006 startet vi et prøveprosjekt i samarbeid med Stjørdal Rotary og Stjørdal Aktivitetssenter (tidligere Alderspensjonatet) om å hente og bringe hjemmeboende demente til senteret en dag i uka. Dette har fungert godt,og prøveperioden ble forlenget ut våren Det har vært flere frivillige fra Rotary involvert, samt at de har også tatt hånd om logistikken i forbindelse med gjennomføringen. Prosjektet ble avsluttet på grunn av opprettelsen av dagsenteret på Fosslia. 8.9 Kultur i omsorgstjenesten Frivillighetssentralen ble på slutten av året 2006 involvert i prosjektet kultur i omsorgstjenesten i regi av Etat omsorg. Målsettingen er at frivillige skal være med å bidra til mer kultur for mennesker som av ulike grunner ikke har dette så tilgjengelig i hverdagen.

8 Daglig leder har i 2007 deltatt i prosjektgruppe sammen med kulturmedarbeider og representant fra kulturetaten. Prosjektet har i 2007 stoppet noe opp på grunn av kommunens økonomi Kontakt-klubb for blinde og svaksynte På slutten av året fikk Frivillighetssentralen en forespørsel fra Blindeforbundet om å kunne bidra til å starte opp igjen kontakt-klubben for blinde og svaksynte på Stjørdal. Sentralen utfordret da en del lag og organisasjoner til å delta i dette, og Mental Helse, Lionsklubbene, Halsen Sanitetsforening og Ungdommens Hus sa seg villig til å være med på dette. Frivillighetssentralen tar det administrative og vi gjennomfører 2008 som et prosjektår med kontakt-klubb en gang i måneden En-til-en tjenester Det viser seg at det er et jevnt behov for enkelt-tjenester. I 2006 har vi blant annet hjulpet til med følgende: Småreperasjoner Skiftet lyspærer Snømåking Følge til lege, sykehus og frisør Flytteoppdrag 8.12 Arrangement Frivillighetssentralen har også i år vært med på å skaffe frivillige som har vært med på ulike aktiviteter i forbindelse med diverse arrangement. Det være seg som vakter, bærere av utstyr og lignende Friluftsturer for flyktninger og innvandrere Frivillighetssentralen startet i 2006 en turgruppe for flyktninger og innvandrere som er tilknyttet Frivillighetssentralen. Turene har fortsatt i 2007, med blant annet tur til Sonvatna (Mars), Svartkamhytta (mai), Ausethvatna (juni), Svartkamberget (juni), og Strætesfjellet (oktober) Leksehjelp I løpet av året 2007 har leksehjelpen hatt mindre fokus enn i Vi har gjennomført et møte i en referansegruppe for å se om vi kan gjøre dette på en god måte, men har i 2007 valgt å legge dette prosjektet som organisert virksomhet på is. Målgruppen har tidligere i stor grad vært voksne innvandrere, men også ungdommer som har henvendt seg og fått leksehjelp.

9 8.15 Fargerik omsorg I løpet av året 2007 har Frivillighetssentralen også vært motor i arbeidet med prosjektet Fargerik omsorg. Prosjektet har som målsetting å integrere innvandrere og flyktninger i Frivillige lag og organisasjoner for å forebygge psykososiale vansker og er finansiert av Helse- og rehabilitering. Mental Helse Norge står som prosjekteier, mens Mental Helse Stjørdal er engasjert i prosjektgruppen. Gjennom prosjektet har Anja Øfsti Uglem vært ansatt i 20 % stilling fra januar til juni 2007, og Petar Gajdasevic i 50 % stilling fra september I løpet av 2007 har følgende aktiviteter blitt drevet: Mandager: Sykurs Tirsdager: Hobbykveld Onsdager: Kaffetreff Torsdager: Foreldre-barn-treff (nystartet 2007) Aerobic for kvinner (nystartet i 2007) Fredager: Aerobic for kvinner (opprinnelig for menn). (nystartet i 2007) Høstferie: Svømmetilbud til kvinner/barn og for menn. (nystartet i 2007) I tillegg har prosjektet startet en kartlegging av innvandreres deltagelse i frivillige lag og organisasjoner, samt ønske om å delta på ulike områder. 9. ANNET 9.1 Elever Frivillighetssentralen har i 2007 hatt til sammen 5 elever fra Aglo i praksis. I tillegg har vi hatt 4 hjelpepleierstudenter fra Lukasstiftelsen i en uke i praksis. 9.2 Arbeidspraksis Wenche Skjerve Dullum hadde arbeidspraksis i 50% stilling og ut juni 2007 Jorunn Sørnes Moen hadde praksis i april Kongens Fortjenestemedalje til Olav Bakken Frivillighetssentralen var involvert i forarbeidet og gjennomføringen da Olav Bakken ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull. Hederspersonen selv fikk en overraskende kveld den 11. desember der heder for både næringsarbeid og frivillig arbeid ble behørlig markert. 10. ØKONOMI OG REGNSKAP Frivillighetssentralen har i 2007 vært finansiert gjennom statlig og kommunalt tilskudd. Stjørdal kommune har i 2007 innvilget tilskudd til sentralen for perioden , mens det statlige tilskuddet søkes det om hvert år. Denne grunnfinansieringen over tid, gjør at det er mulig for sentralen å ha fokus på aktiviteter uten å bruke tid på å finne midler til

10 ordinær drift. Ved gjennomføring av prosjekt, søker sentralen om tilskudd fra ulike instanser, og klarer således å få gjennomført prosjekter som krever økonomi. I 2007 har dette også gått fint, da det har blitt søkt om midler til de enkelte prosjektene som har blitt gjennomført. Regnskapet for 2007 viser et overskudd på kr ,-.Overskuddet skyldes udisponerte husleiemidler på fra 2005 og ekstra tilskudd på gjennom prosjekt. I tillegg har vi hatt en leieinntekt på ca fra Home Start. Dette viser at det ordinære driftsregnskapet har vært noe i minus i Gaver 2007 har vært det første året Frivillighetssentraen har mottatt gaver. Gavebeløpet for 2007 var på 2700, INFORMASJON/MARKEDSFØRING I 2007 har det også vært en sentral oppgave for Frivillighetssentralen å informere om virksomheten og mulighetene knyttet til sentralen. Daglig leder har vært til stede og informert i lag og foreninger og kommunale etater. Lokalpressen i har hatt mange artikler og sendinger om arbeidet på sentralen og således vært med på å sette positivt fokus på arbeidet. Brosjyrearbeidet har kommet i gang, og skal fullføres i 2008, og det samme gjelder arbeidet med hjemmeside. TIL SLUTT Det har vært et spennende og aktivt år for Frivillighetssentralen i Stjørdal. Styret og daglig leder retter en takk til alle frivillige som har stilt opp, til lag og organisasjoner og Stjørdal kommune for et godt samarbeid gjennom året. Vi ser fram til nye utfordringer i Stjørdal Styret for Frivillighetssentralen Stjørdal AL. Anne Mari Granhaug Mari Ertsgaard Haug Olav Bakken leder nestleder styremedlem Sigrun Børset Styremedlem Inger Ruthgerda Wellendorf varamedlem

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Oppsal Frivillig Sentral OSLO KOMMUHE. 3 APR.Uitl

ÅRSMELDING 2013. Oppsal Frivillig Sentral OSLO KOMMUHE. 3 APR.Uitl OSLO KOMMUHE 3 APR.Uitl 35 ÅRSMELDING 2013 Oppsal Frivillig Sentral Drift av sentralen Foreningen Oppsal Frivillig Sentral eier Oppsal Frivillig Sentral. Foreningen har følgende medlemmer: Bydel Østensjø,

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Møte mellom mennesker. Stiftelsen Gran frivilligsentral ÅRSMELDING. Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011.

Møte mellom mennesker. Stiftelsen Gran frivilligsentral ÅRSMELDING. Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011. Møte mellom mennesker OG Stiftelsen Talentiaden dommerpanelet Brødrene Lieng bergtok på frivilligfesten ÅRSMELDING 2011 Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Møteplasser Mangfold Muligheter. www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik

ÅRSRAPPORT 2014. Møteplasser Mangfold Muligheter. www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik ÅRSRAPPORT 2014 Møteplasser Mangfold Muligheter www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik Frivilligheten og Larvik Frivilligsentral 2014 Innledning Larvik kommunestyre vedtok

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014: «En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med.» (Bjørn Bugge, 2010) 2014 har vært et spennende

Detaljer

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2011 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2011 For Lillehammer

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 6. AKTIVITETER s. 5,6,7,8,9,10. 7. FILIAL I VANG s. 10

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 6. AKTIVITETER s. 5,6,7,8,9,10. 7. FILIAL I VANG s. 10 ÅRSRAPPORT FOR 2012 2 INNHOLD 1. KORT OM HAMAR FRIVILLIGSENTRAL s. 3 2. ÅRSPLAN 2012 s. 3 3. STYRET s. 3,4 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4 5. ANTALL ÅRSVERK s. 5 6. AKTIVITETER s. 5,6,7,8,9,10 7.

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer