Spørsmål til rådmannen fra Senterpartiets kommunestyregruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål til rådmannen fra Senterpartiets kommunestyregruppe"

Transkript

1 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Spørsmål til rådmannen fra Senterpartiets kommunestyregruppe Økonomiske rammer 1. Vi ber om en oversikt over fondsutviklingen knyttet til de ulike selvkostområdene. i kr. Pr Vann Avløp Renovasjon Slam Formannskapet har behandlet en sak om bosetting av flyktninger. Her ble måltallet endret fra å inkludere familiegjenforente, til at disse skal komme i tillegg. Dette må bety at kommunen kommer til å bosette noen flere flyktninger neste år, og årene deretter. Det bes om oppdaterte tall for integreringstilskuddet, jfr. tabell side 14. Kommunene mottar integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Integreringstilskuddsordningen omfatter tilskudd for år 1, tilskudd for år 2-5, ekstra engangstilskudd for personer over 60 år, ekstra engangstilskudd for barn 0-5 år (barnehagetilskudd), særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring i grunnskolen (skoletilskudd) og ekstratilskudd for personer med alvorlige og kjente funksjonshemminger og atferdsvansker. Det samlede integreringstilskuddet kommunen mottar skal beregnes på grunnlag av bosatte og planlagt bosatte flyktninger (innenfor en 5 års periode), familieinnvandringer og flyttinger. Tilskuddet skal dekke direkte stønad til flyktninger i den perioden de er i introduksjonsprogrammet og utgifter som ulike tjenesteenheter har ifm med bosetting av flyktninger. Fra rådmannens side er budsjettert integreringstilskudd en anslått inntekt basert på usikre tall og som erfaringsvis vil avvike fra faktisk bosetting. Med henvisning til kommunestyrets forventninger om realistisk budsjettering d.v.s. nøkternt inntektsanslag i dette tilfelle, er kommunens samlede integreringstilskudd holdt på samme nivå som for 2013.

2 3. Steinkjer kommune mottar årlig et tilskudd fra staten som fordeles til ulike områder og tiltak for flyktninger. I 2013 er beløpet ca 23 mill kr. I budsjettet for 2014 antar vi at et ca tilsvarende beløp ligger inne. Hvor ligger dette i budsjettet for 2014 og hvordan fordeles beløpet på flyktningetjenestens tiltak og andre kommunale etater, barnehage, skole, barnevern m.v.? Integreringstilskuddet er frie inntekter på lik linje med kommunens øvrige frie inntekter (rammetilskudd og skatteinntekter) og budsjetteres og regnskapsføres under samme ansvarsområde; ansvar 8100, jfr. egen linje i hovedoversikt for drift på s. 70 i rådmannens budsjettforslag Integreringstilskuddet benyttes i hovedsak innenfor flyktningetjenesten, og fordeles både til direkte stønad til flyktninger i den perioden de er i introduksjonsprogram, og til mer indirekte tiltak som anses nødvendige for å få til en god introduksjon. Blant annet benyttes en del av integreringstilskuddet til godtgjørelse til Røde Kors for deres arbeid med flyktningeguideordningen, internasjonal cafe, leksehjelp og annet, og det ble i deler av året 2013 benyttet til en styrking av bemanningen innenfor arbeidet direkte opp mot de enslige mindreårige. Videre går deler av integreringstilskuddet også til tolketjenester for flyktningene i ulike situasjoner, eks ved behov for medisinsk behandling. Deler av integreringstilskuddet har også stått ufordelt på Rådmannens budsjett. Dette medfører at integreringstilskudde også benyttes til tiltak som ikke rettes direkte mot flyktningene i introduksjonsperioden, men er med på å understøtte kommunal drift også på enheter som etter introduksjonsperioden kan oppleve en kostnadsauke som følge av mottaket. Videre overføres deler av integreringstilskuddet til andre kommunale enheter som gjør en del av arbeidet for å få til en god introduksjon direkte i introduksjonsperioden. Nedenfor stående tabell gir et bilde på dette. Resten av tilskuddet nyttes som en del av samlet sum som fordeles den kommunale tjenesteproduksjonen og kommer således også flyktningene til gode. Område Overført fra flyktn.tjen. Administrasjon - boligformidling Oppvekst - skolemateriell Voksenopplæring - diverse PPT Barnevern NAV - bemanning NAV - økonomisk sosialhjelp Helse - helsesøster / helseundersøkelser Eiendom

3 4. Hva utgjør selgerkreditten til Steinkjerbygg AS videre i økonomiplanperioden etter 2014, og er det tatt hensyn til prisstigning? Selgerkreditten er i gjeldende økonomiplan oppgitt slik: 2013 (7,4 mill. kroner), 2015 (7,4 mill. kroner), 2016 (7,3 mill. kroner). Tall i 2013 kroner. Prisjustert til 2014 kroner er selgerkreditten hvert av årene budsjettert til: 7,6 mill. kroner. Steinkjerbygg AS er for øvrig orientert om prisjusteringen. 5. Renteinntektene er holdt på samme nivå hvert år i perioden, til tross for både anslag på stigende rente og økning i disposisjonsfond. Det bes om oppdatert anslag på renteinntektene i perioden. Det pekes på stigende rente og økt saldo på disposisjonsfondet som faktorer for å oppjustere rådmannens forslag til årlige budsjetterte renteinntekter. I motsatt retning trekker lavere bankinnskudd som følge av at ubrukte lånemidler planlegges disponert i 2013 (utgjør 98 mill. kroner). Vektlegges i tillegg forsiktighetshensynet når det gjelder inntektsanslag, tilsier dette uendret nivå på renteinntektene i perioden. Rådmannen/stabsfunksjonene 6. På side 23 går det fram at formannskapets konto for tilleggsbevilgninger er ført opp med kr ,-, samme som i 2013, mens det i tabell side 22 linje 15 er foreslått å redusere formannskapets disposisjonspott med kr ,- i samtlige år i perioden. Hva er riktig? Tabellen er korrekt d.v.s. formannskapets konto for tilleggsbevilgninger utgjør kr ,- hvert år i perioden. 7. I tabellen er det ført opp prosjektleder i inntil 50 % stilling i 6 måneder i fellesskapet, knyttet til ehandel. Likevel er det ført opp et beløp til dette formålet hvert år i perioden. Hva er forklaringen? Utgiften er opprettholdt ut fra behov for en begrenset ressurs ved oppgradering av øvrig infrastruktur.

4 8. Det er ført opp kroner til økte utgifter lisenser og medlemskap for kontorstøttetjenesten. Hva gjelder dette? Dette er en tilpasning av budsjett til de utgiftene tjenesten allerede har i dag, dvs en mere realistisk budsjettering av en post som har overforbruk i Posten inneholder utgifter til bl.a. lisenser skjema kommuneforlaget, lisenser saksbehandlersystemet (Ephorte), lisenser Helsenett og noen mindre medlemskap som DDT, BRA-arkiv etc. 9. I tabellen på side 22 ligger økte utgifter til politisk virksomhet inkl. lønnsjustering med kr ,- i hvert av årene, samt redusert innsparingstiltak politisk virksomhet på kr ,- i hvert av årene. Dette vil med andre ord si en økning på kr ,-. Gjennomgangen av godtgjørelsesreglementet etter vedtaket på økonomiplanen i fjor, innebar ikke den reduksjon som da ble forutsatt, men avdekket også at det ikke var budsjettert med lønnsøkning, jf reglementets oppbygning. Hvilke beregninger ligger bak forslaget om i lønnsjustering? Er det relativt store beløpet som nå er avsatt samla sett til politisk virksomhet å se på som en bevilgning som tar igjen et akkumulert etterslep? Vi ønsker en nærmere forklaring på dette. Det er foretatt en gjennomgang av de utgiftene til møtegodtgjøring, fast godtgjøringer og tapt arbeidsgodtgjøring en ser ut til og få i dette er har da vært utgangspunktet for det beløpet en har behov for i 2013 etter som en anslår møtevirksomhet og fastgodtgjøringer på samme nivå som i 2013 også neste år. I tillegg er det så foretatt en lønnsjustering med 3,54 % i de faste satsene som anslått lønnsvekst i 2014 sammenlignet med Dette gir et samlet behov som gjenspeiler seg i økningen lik kr I tabellen på side 22 ligger økte utgifter til Inn-Trøndelag IKT på kr ,- i hvert av årene. Rådmannen orienterte på siste formannskapsmøte om at det foretas en kritisk gjennomgang av økonomien i selskapet i disse dager. Vil denne gjennomgangen kunne påvirke denne avsetningen? For øvrig er det oppført et beløp på kroner i tabellen på side 15 i endring beløp på Inn-Trøndelag IKT. Hva er forklaringen på differansen? Det har sneket seg inn en feil i budsjettbeløpet for 2013 i tabellen side 15. Økte utgifter i tabellen side 22 er det samme beløpet som skal fremkomme i tabellen side 15, dvs kr Det er ført opp kroner til stilling som jurist. I teksten heter det at dette må ses i sammenheng med planlagt reduksjon på andre avdelinger. Ut av tabellene for de ulike avdelingene kan vi lese at det tas ned kroner på rådmannens område, og inntil kroner innen Oppvekst. Er det dette som er forutsatt effekt?

5 Rådmannen har gjennom budsjettavviksanalyser i år prognosert merforbruk på anslagsvis kr ,- på kjøp av advokattjenester innenfor barnevern. Det er ingen tegn som tyder på at utgiftene til advokat/juridiske tjenester innenfor barnevern blir lavere i årene framover. Rådmannen vurderer det samlet sett best for kommunen at egen stilling som jurist avhjelper behovet for kjøp av advokattjenester i noe omfang i tillegg til at stillingen styrker kommunens kompetanse innenfor flere juridiske områder. Ut fra dette er utgiftene til kjøp av advokattjenester innenfor barnevern holdt på samme nivå i 2014 som i opprinnelig budsjett 2013 (kr ,-). Oppvekst 12. I tabellen på side 28 linje 5, fra økonomiplanen ligger Tilskudd barnehager barnehagereformen (likeverdig behandling + økt antall barn) med hhv 2,5 mill, 5 mill, 5 mill, 5 mill, like nedenfor nulles dette ut med strukturendring bhg (endring fra høst 2013 anslag). I fjerde siste linje ligger ytterligere tilskudd private barnehager inkl lønns og prisvekst med hhv 6 mill, 6 mill, 7,5 mill, 7,5 mill. I tredje siste linje ligger strukturendring bhg ytterligere forskyving med hhv. 2,5 mill, 5 mill, 2,5 mill. a. Vi har lagt til grunn økt antall barn fra 2014, jf. økonomiplanen i , og tabellen, men på side 31 går det fram at det nå ikke er tatt høyde for finansiering av nye plasser i noen av kretsene. Dette stemmer også dårlig med det inntrykket vi dannet oss etter de store barnehagesakene vi har hatt i b. 3. siste linje i tabellen, sammenholdt med 4. avsnitt side 30 om forskriftsendring vedr. beregningsgrunnlag for private barnehager stemmer vel ikke overens? Når det gjelder punkt b. så er det feil i tekstdelen side 30. Det er delvis tatt hensyn til forslaget til endring i forskriftene med at effektiviseringseffekten ved bygging av større kommunale enheter er forskjøvet et år ut i tid, jfr. tredje siste linje. Det er forutsatt at noen av endringene i kommunale barnehager står ferdig i løpet av 2015, men at effektiviseringen i form av tilskudd til private først kommer gradvis fra høsten Når det gjelder punkt a så er det tatt høyde for økning i antall plasser pr innenfor allerede gitte godkjenninger. Økningen gir stort utslag i 2014 i tillegg til at det er "tatt høyde for noe merinntak i 2014" også knyttet til gitte godkjenninger ved eksisterende barnehager. Det betyr at det ikke er rom for nye plasser, jfr. avslag på søknad fra Marisletta barnehage.

6 13. I tabellen på side 28 ligger i 6. siste linje opprettholdelse lærerressurser på nivå skoleåret 13/14. Vi ønsker en forklaring på hva dette er. Skoleåret 2013/14 ble det tildelt timer til skolene ut over opprinnelig budsjett. Dette var i all hovedsak timer knyttet til fosterhjemsplasserte elever, noe som refunderes fra deres hjemkommuner. Det er imidlertid viktig at nivået i budsjett 2014 legges riktig, dvs med disse timene. Det er det som ligger i denne posten. Det er imidlertid viktig at dette sees i sammenheng med økte inntekter fra andre kommuner som er tilnærmet lik dette beløpet. Dette er lagt inn som merinntekt i tabellen side 28 i linjen under opprettholdelse av lærerressurs. I tillegg ligger det en innsparing lengre opp som heter opprettholdelse støttetjenester som også må sees sammen med dette. Totalt vil det da være tilnærmet balanse i disse tiltakene. 14. Vi blir overrasket over trangboddhet for Voksenopplæringa på Campus. Hva er gjort/gjøres/kan gjøres for å bedre på dette? Det er store arealer i området. Utvidelse av leiearealet krever større bevilgninger til husleie. Dette er det ikke funnet rom for i rådmannens budsjettforslag. 15. Hva er sammenhengen når redusert ramme til voksenopplæringa settes i sammenheng med logopedstillingen? Steinkjer sin andel til logoped er , fordelt likt mellom helse og oppvekst. Dette utgjør anslagsvis 60 % stilling totalt for oppvekst og helse. VO må kunne bruke inntil sin andel på 30 % på elever som etter opplæringslovens 4A har rett på logoped. Til nå har skolen leid inn slik kompetanse. Omsorg 16. I teksten går det flere steder fram at vikarutgiftene må reduseres, eksempelvis side 43, med kr ,-. I tabellen på side 38 ser det ut som at det netto er en styrking mht vikarar/ekstra innleie, med en linje med omstillingskrav ekstra hjelp (-) og en med økte utgifter vikar og helligdagstillegg (+), med netto pluss. Hvordan henger dette sammen? Økte utgifter vikarutgifter og helligdagstillegg blir kompensert med kr jfr. tabell. Den reelle merutgiften til økte vikarutgifter og tillegg pga. lønnsoppgjøret utgjør kr Det betyr et effektiviseringskrav på kr , som skjerper kravet til vikarinnleie for de ulike enhetene.

7 I tillegg kommer omstillingskrav i forbindelse med innleie av ekstrahjelp på kr Behovet for tjenester er til enhver tid uforutsigbart, da brukergruppene endrer seg. Kompleksiteten i brukernes helsetilstand, samt uro og utagering utløser merutgifter til tillitsskapende tiltak. Det er slike utfordringer som gjør at det er behov for ekstra innleie utover ordinær grunnbemanning ved tjenestestedene. Avdelingen har selv pålagt seg et innsparingskrav på innleie av ekstrahjelp på kr , for å holde seg innenfor tildelte økonomiske ramme. Det kan bety redusert tjenestekvalitet og flere klager på tjenestene. 17. Vi ber om en forklaring på de økte strømutgiftene som ligger i nest siste linje i tabellen på side 38. Økte strømutgifter på kr skyldes at avdelingen har fått en merkostnad på strøm i forbindelse med endringer i husleieavtalen med Steinkjerbygg AS fra Ved tidligere avtale betalte avdelingen husleien for fellesarealene inkl. strøm. Fra fikk avdelingen ny beregnet husleie fra Steinkjerbygg AS uten strøm. Det viser seg at i forhold til fakturert husleie fra Steinkjerbygg AS, at avdelingen får en samlet merkostnad husleie og strøm for 2013 på kr Dette uten at arealene for leieforholdet er endret. Samfunnsutvikling 18. Hva skyldes husleieøkningen til Steinkjer Rådhus AS? Husleieøkningen skyldes investeringstiltak selskapet har gjennomført i rådhuset bl.a. utskifting av vinduer og ventilasjonsanlegg. Selskapet planlegger i 2014 en grundig gjennomgang av status på bygget totalt sett samt en gjennomgang av selskapets avtaler, herunder avtale med kommunen som leietaker. 19. Vedrørende styrking av tilskudd til eksisterende frivilligsentraler til det nivå staten forutsetter. Er det angitte beløpet tilstrekkelig for å løse ut maks statlig støtte? Med planlagte styrking vil hver frivilligsentral motta kr i tilskudd fra kommunen. Det forutsettes et kommunalt tilskudd på minimum kr for å utløse maksimalt statlig tilskudd på kr. Avsatte budsjettmidler er således ikke tilstrekkelig for å utløse maksimalt tilskudd fra staten. Tallene er basert på tilskuddssatsene for Satser for 2014 oppgis etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2014 ( ). Departementet opplyser at om lag samme satser kan forventes for 2014.

8 20. Hvorfor er det en differensiering på de ulike renovasjonsgebyrene, jf. at det er foreslått en økning på gebyret for hytterenovasjon samtidig som det foreslås reduksjon av husholdningsgebyret? Det henvises her også til det oppbygde fondet. Renovasjonsenheten driver innsamling, sortering, behandling og gjenvinning av ulike fraksjoner av avfall fra flere aktører eller leverandører. Et hovedprinsipp er at det mht prissetting ikke skal finne sted noen form for kryss-subsidiering. Dvs at ingen av aktørene skal subsidiere noen av de andre aktørene, noe som betyr at kostnadene med håndtering av avfall skal betales av den aktøren som får utført tjenesten. Derfor ligger det grundige beregninger til grunn for prissettingen inn mot hver gruppe av avfallsleverandører. Disse beregningene kan være noe utfordrende, da man innenfor den totale renovasjonstjenesten i hovedsak benytter de samme innsatsfaktorene. Det gjelder biler og maskiner, faste anlegg og mannskap. Dette betyr at man benytter kostnadsfaktorer og nøkler i fordelingen mellom de ulike aktørene. Noe er faktiske nøkler, mens noe er basert på skjønn og vurderinger. Renovasjonstjenesten har følgende hovedgrupper av aktører i sin "portefølge": - Husholdningskunder og næringskunder - Husholdningskunder fra Steinkjer, Snåsa og Verran - Hytterenovasjonskunder innenfor de enkelte kommuner. Husholdning/næringsavfall: Kostnader mellom husholdning og næring fordeles i vha et sett nøkler, bl.a sammensatt av mengde avfall, arbeidsforbruk og bruk av mannskap og biler. Inntektene er spesifikke fra de to områdene. Husholdning, fordeling kommunene: Kostnader mellom de tre kommunene fordeles vha av antall abonnementer, samt fordeling av spesifikke kostnader knyttet til de enkelte kommunene. Det utarbeides egne kalkyler og regnskap for de tre kommunene, med fond tilhørende hver kommune. Når det gjelder fondene, har Steinkjer et forholdsvis stort positivt fond, Verran har et negativt fond, mens Snåsa er omtrent i null mht fond. Dette betyr at vi må operere med differensiert prissetting: I Steinkjer settes gebyret ned fra til 2.700, i Verran holdes det uforandret på 2.980, mens det i Snåsa også holdes uforandret på Målet er at gebyrene skal harmoniseres, når man er omtrent i balanse med fondene. Hytterenovasjon: Hytterenovasjon er pr definisjon å regne som husholdningsgebyr, og skal inngå i sjølkostberegningene. Men enheten har sett det som viktig å beregne de eksakte kostnadene knyttet til denne tjenesten også. Dette for å sikre riktig prissetting, og unngå at ordinære husholdningskunder ikke subsidierer hytterenovasjonskunder og vice versa. Disse beregningene viser at hytterenovasjon må opp 20 kroner ( fra 720 til mva) for å oppnå kostnadsdekning.

9 21. Det vises til SU-referat og henvendelser fra Ogndal skole vedr. manglende klasserom og grupperom fra høsten 2014, jf. stort kull og elevtallsprognoser. På side 56 står det at klargjøring av behovet for omgjøring ved Ogndal skole er i en tidlig fase og må utredes nærmere i økonomiplanperioden, og i investeringstabellen på side 55 er tiltaket oppført, men uten bevilgning. Hva er utført/skal utføres innenfor den ramme som ble avsatt for opprusting i 2013? Hva er det framtidige behovet for opprusting ved Ogndal skole, gitt nye elevtallsprognoser? Hvordan planlegges det at Ogndal skole skal løse rombehovet fra høsten 2014? Tiltakene som inngår i tiltaksplan for Ogndal skole i 2013 er iht oppsett fra enhet Eiendom og omfatter bygningsmessige utbedringer (dør, vindu, utvendig kledning, drenering). I tillegg omfatter tiltaksplanen utfasing av oljefyringsanlegg, nytt ventilasjonsanlegg for gymsal og skolekjøkken samt utskifting av varmtvannsberedere hvor det er lekkasjer. Tiltakene prioriteres i samarbeid med skolen. I tillegg til disse tiltakene er det satt av kr. 700' til ominnredning for nytt klasserom. Det viser seg vanskelig å gjennomføre dette uten at det bygges et tilbygg til eksisterende areal. Løsninger er skissert av arkitekt, og anslått kostnad er kr. 12 mill. Bygget kan stå ferdig til skoleåret 2014/1-15 dersom klarsignal for å starte detaljplanleggingen gis nå (må dekkes innenfor de ovenfor nevnte kr. 700'). Ytterligere opprustningstiltak ved skolen vil fremgå av den nye opprustningsplanen, som er under utarbeiding. Her har skolen meldt inn hva de anser som behov. 22. I 2015 ligger det inne kroner i reduserte strømkostnader som følge av ENØK-tiltak, deretter ingen ytterligere økning, jf nettovirkning av linje 4 og 20. Dette til tross for at det i investeringsbudsjettet hvert år er satt opp 6 mill. kroner til kommunale bygg /ENØK. Det bes om forklaring. De planlagte ENØK-tiltak er i all hovedsak gjennomført, og de midlene som er satt opp i rådmannens budsjettframlegg har sin basis i tiltak som først og fremst er begrunnet i verdibevarende vedlikehold, HMS eller brannsikkerhet. Det er imidlertid en viss sammenheng mellom verdibevarende vedlikehold og også HMS-tiltak og en viss ENØK-effekt. De mest energieffektive tiltakene er likevel gjennomført, og det kan ikke påregnes samme kostnadseffektivitet i forhold til ENØK-effekt i framtidige tiltak. Effekten på kr er derfor et anslag. 23. På side 49 står det at det i framlagte budsjett er gjort omdisponeringer som innebærer en styrking av tilskudd til Stiftinga Hilmar Alexandersen, i tråd med de forventninger som stilles dersom stiftinga får midler over statsbudsjettet. Det bes om konkretisering.

10 Det er i budsjettet lagt inn kr i tilskudd til Stiftinga Hilmar Aleksandersen. Dette medfører at tidligere års tilskudd til MINK på er tatt bort som særskilt tilskudd og lagt inn i samla tilskudd til Stiftinga. Helse 24. Det foreslås kroner i økte kostnader knyttet til kommunehelsekoordinator i 100 % stilling. Hva er status for samarbeidet om kommunehelsekoordinator i Inn- Trøndelagssamarbeidet, og hvorfor denne økningen? I kommunesamarbeidet mellom Snåsa, Inderøy, Verran og Steinkjer kommuner har det vært 100 % stilling som kommunehelsekoordinator. Denne har i 2013 delvis vært finansiert av eksterne prosjektmidler, tidligere års prosjektmidler (fondsmidler) og kommunal egenandel etter en fast fordelingsnøkkel mellom kommunene i samarbeidet. I økonomiplan for Steinkjer kommune var det forutsatt at stillingen i 2013 i stor grad skulle finansieres med eksterne midler, og at den i 2014 skulle opphøre (ev fortsatt finansieres tilnærmet med eksterne midler). I forslag til budsjett 2014 er det forutsatt at stillingen videreføres i hele økonomiplanperioden Ekstern finansiering av stillingen vil være avhengig av eksterne prosjektmidler, noe som kan variere veldig fra år til år og kan være en ustabil finansiering av stillingen. Med utgangspunkt i dette er det i forslag til budsjett lagt inn en finansiering av stillingen med kommunale midler fordelt mellom de fire kommunene. Den økte utgiften som er ført opp t tabellen er det beløpet Steinkjer kommune må sette av i tillegg til det som allerede ligger i basis (budsjett 2013) for og dekke sin andel av stillingen. Totalt er det i budsjett 2014 beregnet at Steinkjer kommunes andel knyttet til stillingen vil være kr Hva gjelder kommunal egenandel til ulike prosjekter i kommunehelsesamarbeidet? Gjennom kommunesamarbeidet søkes det i løpet av året på flere prosjekter som betinger kommunal egenandel. I den forbindelse hadde det vært ønskelig med en kommunal ramme som kunne dekke disse egenandelene. I budsjett 2014 har dette ikke vært mulig, og det beløpet som er oppført gjelder to kommunal egenandel av prosjekter som er påstartet før 2014: - Kreftkoordinator - Web-basert individuell plan

11 26. Hva skyldes redusert driftsandel Inn-Trøndelag DMS? Redusert driftsandel Inn-Trøndelag DMS skyldes omleggingen som ble foretatt sommeren 2013 fra 16 intermediære senger til 12 intermediære senger + 4 ø-hjelps senger. I og med at det gis øremerket statstilskudd, samt tilsvarende tilskudd fra HF til ø-hjelpsplassene, vil kombinasjonsdriften gi en lavere kommunal kostnad enn det som ligger i basis (opprinnelig budsjett 2013). 27. Det opplyses om at det skal søkes om ytterligere tildeling av øremerkede midler til årsverk i barnevernet. Kommunen har allerede 3,25 slike årsverk. Det kan hende at denne bevilgningen på et tidspunkt vil bli innlemmet i rammetilskuddet. Hvordan kan det antas at en slik innlemming vil påvirke det totale tilskuddet til Steinkjer kommune? Hensikten med å innlemme øremerkede tilskudd i rammetilskuddet er å øke kommunens handlefrihet. Når en bevilgning som før ble tildelt kommunen som øremerket tilskudd legges inn i rammetilskuddet, gir det kommunen en større mulighet til å målstyre bruken av midlene samt prioritere ut fra lokale forhold. Samlet sett taper ikke kommunene på denne endringen. Midlene vil fremdeles bli delt ut til kommunene, men med annen fordeling ettersom de fordeles etter samme nøkkel som øvrig rammetilskudd. Det er uråd å anslå i dag den økonomiske virkningen av en eventuell fremtidig endring. 28. Det foreslås store kutt på arbeidssentralen. a. Hvilke grupper tilbys etter dette arbeid og aktivitet på arbeidssentralen? b. Hvilke alternative tilbud er under vurdering? a. Dagtilbudet til psykisk utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede fortsetter som før. Leiret verksted, dagtilbud for mennesker med psykiske lidelser, reduserer med 50 % stilling. Dette medfører redusert åpningstid med 1 dag i uka. Ingen av dagens brukere mister tilbudet, men 12 personer får tilbudet redusert fra 3 til 2 dager i uka. Rehabilitering og kvalifisering Lia reduserer med 100 % miljøterapeutstilling. Avtale med Rusbehandling Midt-Norge videreføres ut året med et ekstra tilskudd på kr (avklart ). Dette medfører at Lia reduserer antall deltakere fra 27 til 17 og ikke til 15, og at hjelpemiddellageret kan åpent flere dager i uka enn forespeilet i budsjettframlegget. Tilbudet retter seg mot personer som av ulike årsaker står utenfor skole og arbeidsliv. De fleste av deltakerne har rus- og/eller psykiske lidelser. Dette er erfaringsvis mennesker som står langt utenfor arbeidslivet og trenger helhetlig og faglig oppfølging for å gjennomføre et rehabiliteringsløp. Tiltaket samarbeider tett med NAV.

12 b. Et samarbeid med renovasjonsenheten om arbeidstrening ved Raubua er under vurdering for de som mister tilbudet om rehabilitering og kvalifisering, Lia. Det er avholdt møte med renovasjon om dette spørsmålet. Både Arbeidssentralen/Lia og renovasjon ser utfordringer med omplassering av 12 deltakere til Raubua. Dette knytter seg først og fremst til mangel på rehabiliteringsfaglig kompetanse, og tett nok oppfølging. Det er også vurdert drift av kafeteria ved Dampsaga kulturhus med utgangspunkt i behov for arbeidstrening. Dette er vurdert i samarbeid med Jarlegårdens kafeetablering, Hjerterknekten og evt samdrift av disse arenaene. I en slik samhandling vil det også kreves ressurser og faglig oppfølging for å kunne lykkes. Per dato er dette de alternativene som er diskutert. Samlet sett legges det i budsjettforslaget opp til redusert tilbud til de personer som trenger bistand/oppfølging på grunn av rusproblemer og psykiske lidelser. Steinkjer, Torunn Austheim rådmann

13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Spørsmål til rådmannen fra Arbeiderpartiets kommunestyregruppe Rådmannen/stabsfunksjonene 1. Hvordan har anslaget i statsbudsjettet på frie inntekter de siste fire år truffet i forhold til regnskapstall? i kroner Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap 1) Frie inntekter Hva er bakgrunnen for behovet for en økning i rådmannens stab med ett årsverk samfunnsplanlegger? Dette er en omdisponering av to stillingshjemler (som hadde avgang i 2013) til en stillingshjemmel som samfunnsplanlegger. Omdisponeringen begrunnes med økt behov for utredningskapasitet bl.a. som følge av økt etterspørsel fra politisk hold. 3. Det bes om en nærmere redegjørelse for en økning på 1,3 mill til IKT Inn-Trøndelag for å tilpasse budsjettet til den reelle aktiviteten. Merutgiften skyldes økte lisenskostnader og økte kostnader generelt innenfor IKT enheten for å sikre forsvarlig og stabil drift inkl. tilpasning til det reelle utgiftsnivået i Oppvekst 4. Hvor stor prosentvis endring i elevtallet har Steinkjer kommune hatt de siste fire årene, og hvor stor prosentvis endring har vi hatt i lærerårsverk? Tabellen nedenfor viser endringer i elevtall og undervisingsårsverk de siste fire årene. Samlet har elevtallet blitt redusert med 5,7 %, mens antall årsverk er redusert med 5,5 %. Dette gir en reell økning på 0,2 %. 1,25 årsverk er knyttet til utvidet timetall i 2010 og 3 av årsverkene er knyttet til innføring av valgfag i 2012 og årsverk er statlige øremerkede midler til Steinkjer ungdomsskole for en 4-årsperiode. Dersom disse holdes utenfor har det vært en reell reduksjon med 3,8 % undervisingsårsverk de siste fire årene. SKOLEÅR ELEVTALL ENDRING IFT SISTE ÅR LÆRER-ÅRSVERK ENDRING IFT SISTE ÅR REELL ENDRING IFT SISTE ÅR

14 , ,3 % 233,4-0,8 % 0,5 % ,0 % 229,4-1,7 % -1,7 % ,9 % 229,6 0,1 % 3,0 % ,5 % 222,3-3,2 % -1,6 % SUM -5,7 % -5,5 % 0,2 % 5. På hvilken måte er Befolkningsprognoserapporten brukt når en har prioritert investeringer i skolene? Befolkningsprognoserapporten er benyttet ved dimensjonering av utbyggingsbehov ved den enkelte skole iht. opprustingsplanen. 6. Hvilke konsekvenser får foreslått reduksjon på kr ,- i svømmetilbudet? Prosessen rundt inngåelse av ny leieavtale med Dampsaga Bad vil klargjøre konsekvensene av dette, men det må påregnes redusert tilbud tilsvarende om lag 10 %. Eksempelvis kan dette innebære at 3. klassingene får 33 timer svømmeopplæring i stedet for 37 timer. 7. Hva ligger bak behovet for kr til IKT-investeringer i barnehagene? I Investeringsplan for 2014 er det planlagt å skifte ut bærbare PC for barn og ansatte i barnehagene samt stasjonære Barne-PC som avdelingene har i dag (utstyret holder ikke dagens fastsatte minimumsstandard). I tillegg er det under vurdering å begynne å bruke nettbrett for aktuelle barnegrupper som trenger ekstra språkstimulering og har spesielle behov for tidlig innsats. 8. Hva er årsaken til at Kulturskolen har hatt en nedgang i elevtallet? Nedgang i elevtallet skyldes trolig flere ulike årsaker. Blant annet er antall grunnskoleelever lavere enn på lenge. Andre mulige årsaker er flere tilbud fra private aktører. I tillegg er forholdsvis høye betalingssatser uten moderasjonsordninger en mulig årsak. 9. Hva ligger bak kr til ny læringsplattform? Steinkjer kommune har i dag en læringsplattform basert på teknologi som ikke lengre understøttes av leverandørene i den grad som er ønskelig for å gi et godt tilbud både pedagogisk og i forhold til samarbeidet skole/hjem. Kort beskrevet bærer dagens læringsplattfom preg av å være en portefølje av tjenester som krever betydelig oppfølging av skolenes IKT-veiledere for å fungere tilfredsstillende i forbindelse med skolenes aktiviteter. Som en del av ELEV-nett prosjektet ønsker man derfor å ta høyde for å utvikle en samlet arbeidsflate for læring i Steinkjerskolen.

15 Omsorg 10. Hva skjer med de 2,5 årsverkene som ble opprettet for de fem ekstra sykehjemsplassene, når avdelingen ikke foreslår å videreføre tiltaket? Hvordan organiseres dette fram til opprettelse av nye sykehjemsplasser? Avdeling for omsorg fikk et engangsbeløp i 2013 (budsjettrevisjon i mai) på 2,6 årsverk for å opprette 5 ekstra sykehjemsplasser i dobbeltrom fra Avdelingen har ikke ressurser til å videreføre dette tiltaket i 2014 fram til opprettelse av nye sykehjemsplasser i De ansatte blir overflyttet i vakante stillinger og vikariater i enhet sykehjem. Tjenesteenhet sykehjem har flere ansatte som nærmer seg pensjonsalder og det er behov for dem i disse stillingene etter hvert. Ingen av de nytilsatte blir oppsagt. Målet har vært at pasienter i dobbeltrom skal ha korttidsopphold, hvis det viser seg at behovet er langtidsplass skal disse pasientene flyttes over til enkeltrom ved ledighet. Dobbeltrommene avvikles gradvis over nyttår, når det blir ledige rom å flytte pasientene til. 11. Hva prisberegnes en sykehjemsplass til i budsjettforslaget? I budsjettet for 2014/økonomiplan for er det tatt høyde for å styrke sykehjems kapasiteten med 4 plasser uten at det foreløpig er definert lokalisering. Kostnadene ved drift av disse plassene er beregnet til 2 mill. pr. år. Det forutsettes at sykehjemsplassene plasseres i samlokalisering med DMS. En slik ordning vil gi stordriftsfordeler i forhold til turnus. Kostnaden på en sykehjemsplass iflg. KOSTRA er om lag kr pr. år. Samfunnsutvikling 12. Slik vi oppfatter det ligger ikke støtte til Stiftinga Hilmar Aleksandersen i Statsbudsjettet i en post som krever kommunale tilskudd. Hvor mye er omdisponert til dette i budsjettet? Det er i budsjettet lagt inn kr i tilskudd til Stiftinga Hilmar Aleksandersen. Dette medfører at tidligere års tilskudd til MINK på er tatt bort som særskilt tilskudd og lagt inn i samla tilskudd til Stiftinga. 13. Når går avtalen med Fylkesbiblioteket ut? Avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune vedrørende samarbeid knytta til bibliotektjenestene går ut i juni 2015, men er pga naturlige avganger i personalet hos Fylkeskommunen allerede delvis iverksatt. Dette medfører at det allerede er foretatt en reduksjon i bemanningen hos fylkeskommunen som påvirker muligheten til å benytte personalet fra fylkeskommunen i en sammenheng med vårt eget personale. Dette har gitt noe utfordring i opprettholdelse av samme omfang av skrankevakt, noe som påvirker muligheten til opprettholdelse av bemanna åpningstid.

16 14. Hva er bakgrunnen for en økning i husleia til Rådhuset AS? Hvilke investeringer er planlagt? Husleieøkningen skyldes investeringstiltak selskapet har gjennomført i rådhuset bl.a. utskifting av vinduer og ventilasjonsanlegg. Selskapet planlegger i 2014 en grundig gjennomgang av status på bygget totalt sett samt en gjennomgang av selskapets avtaler, herunder avtale med kommunen som leietaker. Helse 15. Det bes om en redegjørelse rundt utfordringene i rus og psykiatri som beskrives både i Folkehelseprofilen for Steinkjer og i budsjettforslagets side 63. Hvordan ivaretas dette med en reduksjon i ressursene både i psykiatrisk sykepleietjeneste (- 0,8 årsverk), på NAV (1,8 årsverk) på bolig- og tildelingskontoret (0,7 vakant årsverk) og Arbeidssentralen (1,5 årsverk)? Hvilke andre tilbud får for eksempel de 12 som mister tilbudet ved Lia? Det som finnes av ressurser i forhold til personer som har utfordringer i forhold til rus/psykiatri er; TIO-stillinger (1,8 stillinger) og Felten 2 årsverk. I tillegg brukes tiltaksplasser i Lia, og det kjøpes plasser ved Jarlegården. Felten er et lavterskeltilbud til rusmisbrukere. Det foregår bl.a. medisinutdeling i forhold til LAR-S (legemiddelassistert rehabilitering) og urinprøvetaking. Felten har i utgangspunktet åpent hver dag. Ved sykdom og opplæringsbehov må Felten holde stengt. Det jobbes med å involvere frivillige organisasjoner i arbeidet ved Felten, for hjelp til å ordne mat/kaffekoking osv. Psykiatrisk sykepleiere deltar i utdeling av medisin ved Felten. Ved reduksjon av psykiatriske sykepleierressurser, må det vurderes om de kan fortsette med dette. Det er strenge krav til utlevering og observasjon ved LAR. Det må minst være to personer tilstede i forhold til medisineringen. Fra 2014 krever lovverket og Samhandlingsreformen at forsvarlighet skal vurderes ved oppfølging av brukere med rus/psykiatriutfordringer. Psykiatritjenesten har kontakt med brukere som i dag er svært hjelpetrengende, og som har behov for oppfølging i bolig og i aktivitet. Ungdomsteamet kartlegger alle ungdommene. Det er en forutsetning at det er et godt samarbeid mellom Ungdomsteamet, OT/skolene og barnevernstjenesten i forhold til felles brukere. Ungdomsteamet har ikke oppfølging av brukere som har spesielt tilpasset innsats. De fleste av disse brukerne har sammensatte utfordringer. Oppfølgingen av disse brukerne ligger i markeds- og velferdsavdelingen ved Nav Steinkjer. Det er en utfordring å fordele ressurser i oppfølging av denne målgruppen. Skal det settes inn tilstrekkelig ressurser i forhold til de som har innvilget AAP (arbeidsavklaringspenger og KVP (kvalifiseringsprogrammet), så er det ingen ressurser igjen til å følge opp de som har store sammensatte utfordringer. Resultat av dette er at de blir gående lengre på sosial stønad. Ved å bruke TIO-ressurs til de som trenger hjelp til oppfølging og kartlegging osv, har dette gitt en gevinst i å få avklart flere brukere av sosialhjelp tidligere, slik at de får den ytelsen som de har krav på, som f.eks. AAP/uføretrygd/KVP.

17 16. Hvordan tenker NAV å ha fokus på målgruppen ungdom mellom år, med en reduksjon på 1,8 årsverk? Jfr. svar på spm:15. Det vil ikke være aktuelt å jobbe med ungdommer under 18 år med store sammensatte problemer. De må da henvises til andre tjenester. Dette kan være skole/videregående/ungdomsskole/helsesøster/ppt/barnevern. Ungdommer med lettere utfordringer vil bli ivaretatt av ungdomsteamet som jobber med målgruppen år, og jobber tett i mot skolene. Steinkjer, Torunn Austheim rådmann

18 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Spørsmål til rådmannen fra Høyres kommunestyregruppe Økonomiske rammer. 1. På side 12 er det i tabellen oppført som sum rammetilskudd, men på side 70 er det oppført som rammetilskudd. Hva skyldes differansen? Differansen skyldes inntektsutjevningen d.v.s. kompensasjonen som gis minsteinntektskommuner for svak skatteinngang. Enkelte ganger fremstilles dette som en del av rammetilskuddet, andre ganger som en del av kommunens samlede skatteinntekter. Begge fremstillingsmåtene er "like riktige". 2. Hva vil en reduksjon i sykefraværer på halv prosent bety rent økonomisk. Korttidsfravær dekkes fullt ut av arbeidsgiver. Arbeidsgiver har også en egenandel på langtidsfravær. Denne egenandelen er 11,8% etter arbeidsgiverperioden og ut måned 3, og 21,3% fra og med måned 4. Totalt sykefravær i kommunen i 2013 antas å bli ca. 9,5%, hvorav korttidsfraværet utgjør ca. 2? De endelige tallene vil ikke foreligge før ultimo januar Innsparinger ved 0,5% reduksjon i sykefraværet avhenger av hvor i fraværsforløpet reduksjonen skjer: 1. Dersom reduksjonen fullt ut tas på korttidsfravær kroner 2. Dersom reduksjonen fullt ut tas på langtidsfravær første periode kroner 3. Dersom reduksjonen fullt ut tas på langtidsfravær andre periode kroner 4. Henholdsvis 0,2%, 0,2% og 0,1% reduksjon fordelt på de 3 periodene kroner Den reelle innsparing i kroner vil imidlertid bli mindre, da dette regnestykket bygger på at det leies inn sykevikar ved alt fravær. Det er kanskje riktig å antyde at vikarinnleie skjer i 75% av fraværet, men dette varierer mye fra tjeneste til tjeneste.

19 jan.07 nov.07 sep.08 jul.09 mai.10 mar.11 jan.12 nov.12 sep.13 jul.14 mai.15 mar.16 jan.17 nov Hvor mye er det budsjettert ekstra med bakgrunn i forventet stigende rente i perioden? (side 17) Rådmannen viser til fordelingen mellom fast og flytende rente angitt i kommentarene til Årsbudsjett Nivået på eksisterende fastrenter er kjent - og enkel å budsjettere. Det er mer krevende å budsjettere nivået på flytende lån. Kommunens flytende lån prises med utgangspunkt i nivået på 3M nibor. Kommunen benytter forwardrenten (som er det nivået som låntagere og långivere finner å kunne handle fremtidig 3M nibor-rente på) for å budsjettere fremtidige renteutgifter. For å illustrere budsjettrenten på flytende lån er det i grafen under vist historisk nivå på 3M nibor-rente. Denne grafen er forlenget med dagens forwardkurve og som viser den renten som er lagt til grunn i rådmannens budsjettforslag Kortrenten - historisk og forventninger 3M nibor 3M nibor forward I tillegg til nivået på forwardkurven, har kommunen tatt høyde for en kredittmargin på 0,4 prosentpoeng (samme margin som gjelder pr. dato). 4. Hva betyr «mer enn tilstrekkelig» sammenlignet med kravet om minimumsavdrag i sum. Regnearkmodellen for beregning av minimumsavdrag baseres på aktiverte verdier pr. årsskiftet. Det betyr at eksakt størrelse på minimumsavdrag for 2014 først kan beregnes når avskrivninger og aktiverte verdier knyttet til anleggsmidler foreligger i regnskapet pr Dette forklarer begrepet "mer enn tilstrekkelig".

20 5. Hvordan ligger Steinkjer kommune (i forhold til arbeidene-kapital), med tanke på likviditet i et langsiktig perspektiv? Kommunen har de seinere årene hatt akseptabel likviditet, mye på grunn av ubrukte lånemidler og økte fond (både disposisjonsfond og bundne driftsfond). I løpet av 2013 disponeres ubrukte lånemidler til finansiering av deler av årets investeringer. Bundne fond er planlagt redusert i årene framover. Likviditetssituasjon kommende årene vil bli krevende men avhjelpes noe av videre avsetninger til disposisjonsfondet (budsjettert styrking i hele økonomiplan perioden). 6. Steinkjer kommune mottar utgiftsutjevnende rammetilskudd. Sammenlignet med gjennomsnitts kommunen er Steinkjer 2,43 % dyrere pr innbygger. Hva er hovedsakelig grunn til dette? Hvilke tiltak/virkemidler har Steinkjer kommune for å motvirke dette på sikt.. eller som eventuelt innfelt i budsjett for 2014? At en kommune er "tyngre å drive" sammenlignet med gjennomsnittskommunen skyldes i hovedsak: befolkningssammensetningen (tjenestebehovet knyttet til eldre er mer omfattende sammenlignet med bl.a. aldersgruppen år), spredtbygdhet (medfører økte utgifter forbundet med desentralisert tjenestetilbud), antall personer i kommunen med lav inntekt (påvirker behovet for økonomisk sosialhjelp), antall flyktninger som har vært bosatt i kommunen i mer enn 5 år (påvirker behovet for kommunale tjenester) mv. Rådmannen / stabsfunksjoner 7. På side 25 i tabellen tiltak er det satt av til telefoni. Hva ligger til grunn for denne kostnaden? Det beskrives i teksten at dette m.a. er på grunn av felles betjening av sentralbord. Hvilken kostnad vil ligge på de andre kommunene i dette arbeidet? Det sies også at det må gjennomføres en gjennomgående plan. Når vil en slik plan foreligge? Er det tatt høyde for at en reduksjon av sentraler og overgang til ip-telefoner vil bety reduserte kostnader? Til grunn for denne kostnaden ligger en betydelig investering i å bygge telefoniløsning for Steinkjer kommune på IP-teknologi og mobiltelefoni samtidig som digitale sentraler med høy driftskostnad avvikles. Som beskrevet er ikke detaljene og kostnadsbildet for dette tiltaket klart, men må utarbeides som en plan for telefoni for kommunene i Inn-Trøndelagssamarbeidet samlet. Det tas sikte på å utarbeide denne planen i første kvartal 2014 for å kunne lykkes med gjennomføring av investeringen innenfor budsjettåret. Rammen for tiltaket på kr er satt på grunnlag av anslag gjort av Steinkjer kommunes driftspartner på telefoni. I den sammenheng ser man at kostnaden må fordeles over flere år både med hensyn til økonomi og

21 praktiske forhold omkring implementering. Investeringer som ligger til grunn for å få på plass felles betjening av sentralbord må fordeles mellom kommunene i samarbeidet. I tillegg til utfordringer knyttet til vedlikehold av gamle telefonsentraler, har kostnadsreduksjoner i drift ved overgang til ip-telefoni ligget til grunn for prioritering av dette tiltaket. 8. Vil ikke en viritualisering av serverparken også føre til at serverplattformen også blir fornyet? (i lys av punktet om livsløpsvedlikehold på side 26) Serverparken til Steinkjer kommune består både av en plattform for virtualisering og en plattform bestående av dedikerte servere. Bakgrunnen for at ikke alle servere driftes på basis av viritualiseringsteknologi er både historikk og tekniske krav til enkelte av de tjenestene som skal produseres i datasenteret. Dette forklarer hvorfor man gjennom budsjettet peker på behovet for midler til å ivareta livsløpsvedlikeholdet til en portefølje dedikerte servere og til å ivareta kapasitetsbehov og livsløp til maskinvare benyttet til viritualisering. 9. Hva ligger i punktet om læringsplattform? Betyr dette at skoleportalen skal skiftes ut og er det i så fall etablert et prosjekt omkring dette arbeidet. Hva skal benyttes til? Steinkjer kommune har i dag en læringsplattform basert på teknologi som ikke lengre understøttes av leverandørene i den grad som er ønskelig for å gi et godt tilbud pedagogisk og et godt tilbud til samarbeidet skole/hjem. Kort beskrevet bærer dagens læringsplattfom preg av å være en portefølje av tjenester som krever betydelig oppfølging av skolenes IKT-veiledere for å fungere godt under skolenes aktiviteter. Som en del av ELEV-nett prosjektet ønsker man derfor å ta høyde for å utvikle en samlet arbeidsflate for læring i Steinkjerskolen. I dette punktet ligger altså en oppgradering av dagens læringsplattform som inkluderer den store samlingen av læringsressurser og tjenester elever og lærere har tilgang på i dag. Oppvekst. 10. For budsjettet for 2012 ble dette spørsmålet reist: «Det skal være minimum én pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer i våre barnehager, og der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. Oppfylles disse kravene i våre kommunale barnehager?» Svaret var at noen barnehager oppfylte ikke normen. Hva er situasjonen i dag når det gjelder dette spørsmålet?

22 Fortsatt er det to av våre barnehager som ikke oppfyller normen. Det jobbes i samarbeid med de aktuelle styrerne, for å oppfylle pedagognormen. Samtidig ses dette i sammenheng med den pågående endringen av barnehagestruktur. 11. Det er ønskelig med en helhetlig redegjørelse omkring de økonomiske forholdene for Voksenopplæringen. Det er ønskelig med en oversikt over de tapte inntektene fra nabokommunene om salg av norskopplæring. Kostnadene med leie av tilleggsarealer. «Tapte» inntektene fra hero og NAV i forhold til de som ikke har rett og plikt til opplæring. På grunn av plassproblem beregner VO ca. kr ,- i mindre inntekt på salg av undervisningstjenester til arbeidsinnvandrerne fra Europa. Dette utgjør ca. 50 elever per år. Elevene betaler per dag for opplæringen dvs. kr ,- per skoleår. Det betyr 1,9 millioner per år. I og med at mange arbeidsinnvandrere går deltid og kommer seg raskt ut i jobb, reduseres inntektstapet til det halve. Når det gjelder elever gjennom Hero og NAV gis nødvendig opplæring. Tapte inntekter på norskopplæring stipuleres til å bli om lag kr ,- per år. VO tar i mot noen elever fra nabokommunene i grunnskole og i alfabetiseringsgruppen. Avtalen om norskopplæring for elever fra nabokommuner opphørte høsten 2013 da VO flyttet til Campus. Mindre salg av tjenester av norskopplæring til nabokommunene og norskopplæring til private/arbeidsinnvandrere tilsvarer bortfall av to hele stillinger. Høsten 2013 har VO leid rom i idrettsgaten og i auditoriet på Campus, Grand hotell og på Dampsaga. Utgiftene til leie av areal utgjør om lag kr ,-. Ekskl. mva. 12. Bemanningsttetheten i de kommunale barnehagene er nå lavere enn i sammenlignbare kommuner, foreligger det noen plan eller virkemidler på hvordan vi på sikt kan få økt tettheten? Det foreligger ingen plan for å få økt tettheten. Gjennom den vedtatte strukturplanen for barnehagene i Steinkjer kommune er det lagt opp til en effektivisering, som innebærer en ytterligere reduksjon av bemanningstettheten. Bemanningstettheten i barnehagene vurderes årlig i forbindelse med utarbeiding av budsjett og økonomiplan.

23 Omsorg 13. Det nevnes på side 42 at det ikke har vært full utnyttelse av de 5 dobbeltrommene i sykehjemmet i perioden. Hvor stor utnyttelse har det vært? Det har vært ca. 100 % belegg på 4 dobbeltrom fra En kombinasjon av tilgjengeligheten av ledig rom for om definering til dobbeltrom og pasientenes helsetilstand har medført at avdelingen ikke har hatt mulighet til å drifte 5 dobbeltrom. 14. I tabellen på side 39 vises det til at vi kjøper 22 sykehjemsplasser hos Betania i dag. Hvor fleksibel er de i forhold til at vi kan kjøpe 4 nye sykehjemsplasser i påvente av avklaringen som nevnes angående m.a. utvikling av Skjefteområdet? Lukasstiftelsen, Betania Sparbu er villige til å selge 4 nye sykehjemsplasser midlertidig. Men tilbakemeldingen er at kommunen må forvente en høyere pris pr. plass, hvis bestillingen er 4 plasser. Nye plasser ved Betania må plasseres i en annen fløy og etasje enn dagens sykehjemsavdeling, og det betyr at de må ha en ekstra nattevakt. Kostnadene på natt vil være den samme enten det er 4 eller 10 pasienter. 15. Hvordan er leieforholdet mellom Helse Midt-Norge med tanke på oppsigelsestid for eventuelle reduksjoner av antallet intermediære senger på Egge? Helse Nord-Trøndelag og Steinkjer kommune har inngått særavtale når det gjelder DMS Inn- Trøndelag som gjelder fra signering til den utløper Denne avtalen skal evalueres innen 2013, og deretter årlig. Punkt 16 i avtalen nevner spesielt at antallet etterbehandlingssenger skal evalueres innen september 2013, samt at Helse Nord-Trøndelag sin oppfatning er at 10 etterbehandlingssenger ivaretar kriteriegrunnlaget tilstrekkelig. På bakgrunn av dette, er det igangsatt en evalueringsprosess som ikke er avsluttet ennå. 16. Det er ønskelig med en nærmere beskrivelse av hvordan kostnadene for resurskrevende brukere blir beregnet og hvordan tilskuddet blir beregnet. Kommunen mottar hvert år i januar et rundskriv: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene.

24 Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og regiondepartementet. Kostnadene beregnes med utgangspunkt i tildelte tjenester i.h.t. vedtak og evt. dokumenterte tjenester ut over dette i løpet av helt år. Tjenester som gis og som inngår i refusjonskravet kan omfatte flere tjenesteenheter/avdelinger. I statsbudsjett 2014 er det lagt inn redusert statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester d.v.s. kommunene overtar en større andel av finansieringen. Tilskuddet fra staten beregnes slik at staten dekker 77,5 % (foreslås redusert fra 80 % til 77,5 %) av utgiftene ut over innslagspunktet på kr , Hvordan kan det forklares at samhandlingsreformen har ført til tidligere utskriving av pasienter til hjemmetjenesten og sykehjem? St.meld. nr.47 Samhandlingsreformen sier at et av grepene for å løse helseutfordringene i framtida er en ny kommunerolle der kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON). Den nye Helse- og omsorgstjenesteloven sier dessuten at kommunene har et "sørge-for-ansvar". Det er et mål i Samhandlingsreformen at innbyggerne skal få den hjelp de trenger så nærme der de bor som mulig. Innbyggerne er derfor på sykehus bare så lenge behandling foregår, og de blir deretter ført tilbake til hjemkommunene for videre oppfølging. Dette har resultert i tidligere utskrivning til hjemmetjenesten og sykehjem, men også til oppfølging av fastlege, fysioterapitjenester, rehabilitering mm. Bolig og tildelingskontoret har følgende tilføyelse: Rutinene er endret etter samhandlingsreformen. Det er nå skriftliggjort når en pasient er utskrivningsklar. Dette kunne være litt mer uklart tidligere. Sykehuset melder pasientene når aktiv behandling er avsluttet, og de definerer videre oppfølging som et kommunalt ansvar. Kommunen er effektiv i arbeidet med å ta pasienter tilbake til kommunen grunnet døgnbetaling for overliggere. Samfunnsutvikling 18. I hvilke situasjoner er det innleid vikarer i kinodriften? Bruken av vikarer og ekstrahjelp fordeler seg på ulike situasjoner og behov.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / økonomidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/572 Klassering: F30 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer