NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap"

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 6. desember 2012 Eksamenstid: 5 timer Studiepoeng: 15 Antall sider bokmål: 2 (Tabeller s. 7-8) Antall sider nynorsk: 2 (Tabeller s. 7-8) Number of pages in English: 2 (Tables: p. 7-8) Tillatte hjelpemiddel: Kalkulator (alle typer) Sensurdato: 07. januar 2013 Faglig kontakt under eksamen: Arild Blekesaune ( / ) BOKMÅL Alle de tre oppgavene skal besvares. De tre oppgavene teller hver en tredjedel av den samlede karakteren. Oppgave 1 Gjør kort rede for seks av de åtte begrepene. Bruk inntil ½ side på hvert begrep. a) Type I feil b) Ensidig test c) Estimator d) Median e) Homoskedastisitet f) Case-perspektivet g) Representasjoner h) Transparens Oppgave 2 I European Social Survey (ESS) er det et spørsmål om grad av religiøsitet: «Uavhengig av om du tilhører en bestemt religion, hvor religiøs vil du si at du er? «Svaralternativene går fra 0 «ikke religiøs i det hele tatt» til 10 «veldig religiøs». Oppgaven er basert på det norske utvalget av ESS i I tabellvedlegget finner du en krysstabell og en tabell med resultatene fra en regresjonsanalyse. I krysstabellanalysen er religiøsitetsvariabelen slått sammen til to verdier. Region er slått sammen til tre kategorier. I regresjonsanalysen er antall år utdanning en kontinuerlig variabel, mens alder og region er tredelt, med henholdsvis år og Østlandet som referansekategorier. Variablene «fem_sw» og «fem_north» representerer det mulige samspillet mellom kjønn og region, der «sw» står for Sør- og Vestlandet og «north» står for Trøndelag og Nord-Norge. 1

2 Bruk de to tabellene på side 7 til å besvare følgende spørsmål : a) Oppsummer kort hva krysstabellen viser b) I deltabellen for kvinner er kjikvadratet 7,13. Tyder dette på at sammenhengen mellom religiøsitet og region for kvinner er statistisk signifikant? c) Gjennomfør en kjikvadrat-test for å finne ut om sammenhengen mellom religiøsitet og region i deltabellen for menn er statistisk signifikant. Besvar følgende spørsmål basert på resultatene fra regresjonsanalysen på side 8: d) Hvilken av de to regresjonsmodellene synes å være den beste? e) I hvilken grad finner disse hypotesene støtte i resultatene fra regresjonsanalysen H 1 Kvinner er mer religiøse enn menn? H 2 Det er en positiv sammenheng mellom alder og religiøsitet? H 3 De som bor på Østlandet er de minst religiøse H 4 Det er samspill mellom kjønn og religion, det vil si at kjønnsforskjellene i religiøsitet varierer mellom de tre regionene. f) Finn predikert verdi på religiøsitet for en kvinne på 30 år med 12 års utdanning som bor på Vestlandet. Oppgave 3 Stortinget vedtok 14. juni 2010 endringer i opplæringsloven om leksehjelp. Kommunene fikk plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på barnetrinnet. Kommunene har imidlertid valgt ulike modeller, noen tilbyr leksehjelpen på skolen, noen via offentlige bibliotek, mens i andre kommuner blir eksterne aktører som Røde Kors brukt for å løse oppgavene. Kunnskapsdepartementet ønsker nå å gjøre en todelt evaluering av disse tjenestene. Den ene delen skal undersøke om skoleprestasjonene blir bedre hos elever som velger leksehjelp. Den andre delen ser på hvordan elevene forstår og opplever bruken av leksehjelp-tjenestene. Ettersom du har god kompetanse i kvalitativ metode har du blitt valgt ut til å gjennomføre den kvalitative evalueringen. Du har ressurser til å inkludere tilsammen 32 elever i 8 kommuner i undersøkelsen. Sluttrapporten vil sendes til alle kommunene i landet. Hvordan vil du utvikle et kvalitativt opplegg for å gjennomføre forskningsprosjektet som skal være grunnlaget for denne rapporten? Hvilke hensyn må tas med hensyn til planlegging, etikk, utvalgssammensetning og gjennomføring? Hvordan kan du sikre at prosjektet har kvalitativ kvalitet? 2

3 NYNORSK Du skal svare på alle dei tre oppgåvene. Dei tre oppgåvene tel kvar for seg ein tredjedel av den samla karakteren. Oppgåve 1 Gjer kort greie for seks av dei åtte omgrepa. Bruk inntil ½ side på kvart omgrep. a) Type I feil b) Einsidig test c) Estimator d) Median e) Homoskedastisitet f) Case-perspektivet g) Representasjonar h) Transparens Oppgåve 2 I European Social Survey (ESS) er det eit spørsmål om grad av religiøsitet: «Uavhengig av om du tilhører en bestemt religion, hvor religiøs vil du si at du er? «Svaralternativa går frå 0 «ikke religiøs i det hele tatt» til 10 «veldig religiøs». Oppgåva er basert på det norske utvalet av ESS i I tabellvedlegget finn du ein krysstabell og ein tabell med resultat frå ein regresjonsanalyse. I krysstabellanalysen er religiøsitetsvariabelen slått saman til to verdiar. Region er slått saman til tre kategoriar. I regresjonsanalysen er utdanning i år ein kontinuerleg variabel, medan alder og region er tredelt, med år og Østlandet som referansekategoriar for de to variablane. Variablane «fem_sw» og «fem_north» representerer det mogelege samspelet mellom kjønn og region, der «sw» står for Sør- og Vestlandet og «north» står for Trøndelag og Nord-Norge. Bruk dei to tabellane på side 7 til å svare på følgjande spørsmål: a) Oppsummer kort kva krysstabellen syner. b) I deltabellen for kvinner er kjikvadratet 7,13. Tyder dette på at samanhengen mellom religiøsitet og region for kvinner er statistisk signifikant? c) Gjennomfør ein kjikvadrat-test for å finne ut om samanhengen mellom religiøsitet og region i deltabellen for menn er statistisk signifikant. 3

4 Gi svar på følgjande spørsmål basert på resultata frå regresjonsanalysen på side 8: d) Kva for ein av dei to regresjonsmodellane er den beste? e) I kva grad finn desse hypotesane støtte i resultata frå regresjonsanalysen? H 1 Kvinner er meir religiøse enn menn? H 2 Det er en positiv samanheng mellom alder og religiøsitet? H 3 Dei som bor på Østlandet er dei minst religiøse H 4 Det er samspel mellom kjønn og religion, det vil seie at kjønnsskilnadane i religiøsitet varierer mellom dei tre regionane. f) Finn predikert verdi på religiøsitet for ei kvinne på 30 år med 12 års utdanning og som bor på Vestlandet. Oppgåve 3 Stortinget vedtok 14. juni 2010 endringar i opplæringslova om leksehjelp. Kommunane fikk plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på barnetrinnet. Kommunane har likevel valt ulike modellar, nokre tilbyr leksehjelp på skulen, nokre via offentlege bibliotek, medan i andre kommunar blir eksterne aktørar som Røde Kors nytta for å løyse oppgåvene. Kunnskapsdepartementet ønskjer no å gjennomføre ei todelt evaluering av desse tenestene. Den eine delen skal undersøkje om skuleprestasjonane vert betre hos elever som vel leksehjelp. Den andre delen ser på korleis elevane forstår og opplever bruken av leksehjelp-tenestene. Då du har god kompetanse i kvalitativ metode har du blitt valt ut til å gjennomføre den kvalitative evalueringa. Du har ressursar til å inkludere i alt 32 elever frå 8 kommunar i undersøkinga. Sluttrapporten vil sendast til alle kommunane i landet. Korleis vil du utvikle eit kvalitativt opplegg for å gjennomføre forskingsprosjektet som skal vere grunnlaget for denne rapporten? Kva for omsyn må ein ta når det gjeld planlegging, etikk, samansetninga av utvalet og gjennomføring? Korleis kan du sikre at prosjektet har kvalitativ kvalitet? 4

5 ENGLISH All three tasks are to be answered. All the three tasks are equally weighted. Task 1 Give short descriptions of six of the eight concepts. Use up to ½ page on each concept. Task 2 a) Type I error b) One-sided test c) Estimator d) Median e) Homoskedasticity f) Case-perspective g) Representations h) Transparency The European Social Survey (ESS) includes a question on religiosity: «Regardless of whether you belong to a particular religion, how religious would you say you are?» The response alternatives range from 0 «not at all religious» to 10 «very religious». This task is based on the Norwegian sample in ESS In the appendix, a contingency table is found together with a table with the results from a regression analysis. I the contingency table the variable representing religiosity has been collapsed into two categories and the variable representing regions in Norway has been collapsed into three categories. In the regression analysis, years of education is a continuous variable, while age and region both have been collapsed into three categories with years of age and Østlandet respectively as the reference categories for the two variables. The variables «fem_sw» and «fem_north» represent the possible statistical interaction between gender and region, where «sw» is short for Sør- and Vestlandet, and «north» is short for Trøndelag and Northern Norway. Use the two tables on page 7 to answer the following questions: a) Give a short summary of the results presented in the contingency tables. b) In the part-table for women the chi-square is Do this indicate that the relationship between religiosity and region for women is statistical significant? c) Carry out a chi-square test to find out whether the relationship between religiosity and region in the part-table for men is statistical significant? 5

6 Answer the following questions based on the results from the regression analysis reported on page 8. d) Which of the two regression model seems to be the best one? e) To what degree do the hypotheses below find support in the results from the regression analysis? H 1 Women are more religious than men? H 2 There is a positive relationship between age and religiosity. H 3 People living in Østlandet are the least religious ones. H 4 There is a statistical interaction between gender and region, that is the gender difference in religiosity varies between the three regions. f) Find the predicted religiosity value for a women aged 30 with 12 years of education, and who lives in Vestlandet. Task 3 On 14 June 2010, Stortinget passed amendments to the Educational Act regarding help with homework (leksehjelp). The municipalities now had to offer free homework help to students in the 1-7 grades. The municipalities have chosen different model to implement this: some offer homework help at school, some in public libraries, while in other municipalities the task is delegated to private organizations such as the Red Cross. The Ministry of Education and Research wants to do an evaluation of how this service is performed. The Ministry wants to find out whether the achievements of the students who have been given help with homework have improved. Furthermore, the Ministry also wants to find out how the students understand and experiences the use of the homework help services. Since you have competence in qualitative methods, you have been chosen to carry out the qualitative evaluation. You have resources to include a total of 32 students in 8 municipalities in the study. How would you develop a qualitative research design to carry out the project? Which considerations have to be taken regarding planning, ethical questions, the composition of the sample, and regarding carrying out the study? How would you ensure that the project has qualitative quality? 6

7 Results from the crosstabulation Kjikvadratet (chi-square): 2 ( O E) E 2 Kjikvadratfordelingen (chi-square distribution) 7

8 Results from the regression analysis 8

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN I GEOG1004 Geografi i praksis- tall kart og bilder Eksamensdato: 20.05.2011 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid: 4 timer Sidetall

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3001 Økonometri I Eksamen: Vår 2011 Antall sider: 20 SØK3001 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

Oral Health of Adults in Northern Norway A Pilot study

Oral Health of Adults in Northern Norway A Pilot study Oral Health of Adults in Northern Norway A Pilot study Student: Sarah Moriye Adekoya Masters Thesis in Public Health Institute for Community medicine University of Tromsø May 2012 Supervisor: Professor

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Rekruttere og beholde

Rekruttere og beholde Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder 2013 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet Birgit Abelsen/ konst. forskningsleder / PhD / 18.12.2013

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget 1995. County Council Election 1995

C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget 1995. County Council Election 1995 C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fylkestingsvalget 1995 County Council Election 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer Fagrapport nr. 2-2011 Randi Lavik & Janne Scheffels Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer SIFO 2011 Fagrapport nr. 2 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24

Detaljer

Nasjonal alarmtelefon?

Nasjonal alarmtelefon? Rapport 2 / 2015 Randi Saur og Ida K Holth Nasjonal alarmtelefon? -en kartlegging av behovet for en nasjonal telefon for voldsutsatte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4180 Menneske-maskin-interaksjon

Eksamensoppgave i TDT4180 Menneske-maskin-interaksjon Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4180 Menneske-maskin-interaksjon Faglig kontakt under eksamen: Hallvard Trætteberg Tlf.: 91897263 Eksamensdato: 31. mai Eksamenstid

Detaljer

Sammendrag Problemstilling og metode Resultat av spørreskjemaundersøkelsen

Sammendrag Problemstilling og metode Resultat av spørreskjemaundersøkelsen 5 Sammendrag Problemstilling og metode Målsetningen for prosjektet er (1) å øke kunnskapen om utfordringer i å utvikle gode tjenestetilbud til brukere med psykiske lidelser som oppleves særlig ressurskrevende

Detaljer

Barns behov eller foreldres særinteresser

Barns behov eller foreldres særinteresser Marit Helgesen Barns behov eller foreldres særinteresser Foreldres motiver for å velge privat skole for sine barn Barns behov eller foreldres særinteresser Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2001:18

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

RAPPORT 34/2010. De gamle er eldst?

RAPPORT 34/2010. De gamle er eldst? RAPPORT 34/2010 De gamle er eldst? Betydning av skoleressurser, undervisningsformer og læringsmiljø for elevenes prestasjoner på 5., 8. og 10. trinn i grunnopplæringen Vibeke Opheim, Jens B. Grøgaard og

Detaljer

Den offentlege forvaltninga av reindrifta

Den offentlege forvaltninga av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlege forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga Den offentlige forvaltningen av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlige forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga

Detaljer

Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap

Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap NF-rapport nr. 9/2011 Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap 20 15 Sissel Ovesen Arild Gjertsen Wenche Rønning 10 5 Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap av

Detaljer

Web appendix: Not for publication

Web appendix: Not for publication Web appendix: Not for publication SECTION 1: Articles on social preferences in top five journals: 2000 2010 Andersen S; Bulte E; Gneezy U; List J A (2008). "Do women supply more public goods than men?

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

FoU Rapport 8/2009 Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen

FoU Rapport 8/2009 Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen FoU Rapport 8/2009 Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen Av Peter Allerup, Velibor Kovac, Gro Kvåle, Gjert Langfeldt og Poul Skov Tittel Forfattere Evaluering av

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1982

FERIEUNDERSØKELSEN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 408 FERIEUNDERSØKELSEN 1982 HOLIDAY SURVEY 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1955-8 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv STIKKORD Ferieturer Ferievaner

Detaljer

Ungdom i Ny sjanse. Kvalifisering av ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid metoder og erfaringer fra åtte prosjekter

Ungdom i Ny sjanse. Kvalifisering av ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid metoder og erfaringer fra åtte prosjekter Ungdom i Ny sjanse Kvalifisering av ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid metoder og erfaringer fra åtte prosjekter av Kjetil Frøyland og Cecilie Basberg Neumann AFI-rapport 6/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse

Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse Faglig kontakt under eksamen: Egil Matsen Tlf.: 73 59 78 52 Eksamensdato: 31.05.2013 Eksamenstid (fra-til): 09.00 14.00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer