Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2012"

Transkript

1 Visjon: Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2012 Andebu Frivilligsentral skal fungere som et kraftsenter i kommunen gjennom frivillig innsats. Denne skal være et møtested i nærmiljøet hvor folk i alle aldre møtes uavhengig av religion, politikk og etnisk tilhørighet. Målsetning: Frivilligsentralen er opprettet for å styrke og fremme den frivillige innsatsen i Andebu. Frivilligsentralen skal legge til rette for at frivillige i størst mulig grad får anledning til å gjøre det de kan og har lyst til, så ofte de selv vil. Den skal legge til rette for samarbeid mellom det offentlige og de frivillige organisasjoner og lag i kommunen. Gjensidighet er det bærende hovedprinsippet i Frivilligsentralens arbeid, gjennom å: Drive generell opplysningsvirksomhet og holdningsskapende arbeid for å fremme frivillighetstanken. Rekruttere enkeltpersoner/ organisasjoner/ grupper til frivillig innsats. Skape sosiale nettverk i området. Stimulere til gode arbeidsformer mellom enkeltpersoner, organisasjoner, offentlige instanser og andre. Utvikle et administrativt samordningssystem for ytere og brukere av tjenestene. Frivilligsentralen skal fremstå som en selvstendig koordinator for frivillig arbeid i Andebu kommune. Satsning: Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av innsatsområdene i avtalen var å videreutvikle samarbeid mellom Frisklivs- og Frivilligsentralen, til Sentralen som skal stå for helse, trivsel og frivillighet. Denne avtalen er forankret i Regional plan for folkehelse , som blant annet har som mål å forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller. Det er definert følgende faglige innsatsområder: Fysisk miljø, Psykososialt miljø og levevaner. Under hvert av innsatsområdene er det definert strategier som er veiledende for regionalt, kommunalt og frivillig folkehelsearbeid. Frivilligsentralen har spesielt merket seg strategiene under det psykososiale miljøet: Å styrke innsatsen i nærmiljøet og frivillige lag og foreninger som arenaer for helseutjevning. Å styrke tiltak som bidrar til økt selvhjelp, reell medvirkning og gi stemme til utsatte grupper. Å styrke det forebyggende arbeidet i skolen. 1

2 Om Andebu Frivilligsentral Andebu Frivilligsentral ble opprettet 2001 og eies av Andebu kommune. Kommunen har arbeidsgiveransvar for daglig leder, som ut 2012 var ansatt i 60 % stilling. Stillingen ble i desember 2012 økt til 100 % med virkning fra 01. januar Andebu kommune har siden 2004 fått 60 % lønnstilskudd til daglig leder i Andebu Frivilligsentral fra Kulturdepartementet. Fram til 30. august 2012 har Andebu Frivilligsentral vært sortert under virksomhet Familietjenester i Andebu kommune. Fra 01. september 2012 er Frivilligsentralen plassert under Folkehelse i virksomhet Helse, omsorg og velferd og lokalisert sammen med Frisklivssentralen på Sentralen. Frivilligsentralen og folkehelsekoordinator i Andebu kommune jobber tett sammen om Sentralen som møtested for helse, trivsel og frivillighet. Siden februar 2012 er alle frivillige i Andebu Frivilligsentral forsikret mot eventuelle skader i forbindelse med frivillig innsats. Drift: Daglig leder siden 9. januar 2012 er Silke Wrede. Det er avholdt 5 styremøter og 1 årsmøte i perioden. Nytt styre i Frivilligsentralen ble vedtatt på årsmøte Styret består av 7 medlemmer: Fra Hovedutvalg for livsløp og kultur: Tom Cato Abrahamsen, Hanna Marie Skjelland Orerød, Lisbeth Aglen, Terje Østbu. Vara: Hans Olaf Aas, Svein Asle Sandland, Trond Olav Jahre, Aslaug Inger Thorsen. Fra Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede: Anne Marie Kvernsmyr. Vara: Tor Dahl. Fra Røde Kors: Brit Wenche Carlsen. Vara fram til høst 2012: Karin Næss Fra Andebu Helselag: Torunn Vestly. Vara: Marit Thorvaldsen Styreleder: Nestleder: Sekretær i styret: Tom Cato Abrahamsen Anne Marie Kvernsmyr Silke Wrede Økonomi: Driftsbudsjett Frivilligentralen hadde i 2012 et driftsbudsjett på kr ,- og fikk av denne summen kr ,- i statlig tilskudd fra kulturdepartementet. Disposisjonsfond/ Frivilligsentral pr : Kr ,30 1. Legater/ pengegaver mottatt i 2012: Kr ,- Overført disposisjonsfond : Kr ,80 Kr ,10 2. Tilskudd mottatt i 2012 (Tiltak: Leksehjelp): Kr ,- Overført disposisjonsfond leksehjelp : Kr. 7587,85 Kr ,85 2

3 Registrerte frivillige i Andebu Frivilligsentral: Registrerte frivillige Kvinner Menn Ungdommer Totalt Muligheter for frivillig innsats i Andebu Frivilligsentral: Praktiske tjenester: Hjelp rundt hage og hus: Vedlikehold, maling, vask, snømåking, gjøre innkjøp. Data/ Kontor/ Markedsføring: Hjelp med data/ mobil/ utfylling av papirer, medarbeid i Sentralen (Telefon, enkle kontorarbeider), samle og videreformidle informasjon og bilder om tiltak innen frivillighet, friskliv og kultur. Mat: Koke kaffe, steke vafler, smøre brød, varm lunsj i barnehage m.m. Være dyrepasser. Medarbeider i gjenbruksbutikken: lager, salg, kjøring av varer. Sosiale, samt helse- og kulturrelaterte tjenester: Besøks-/ følge-/ tur-/ flyktningsvenn, avlastning for pårørende. Hyggeaktiviteter og møtesteder: hjelp på kulturarrangementer, flerkulturell damegruppe, ulike aktiviteter på Andebu sykehjem, utflukter/ (dags)turer. Grupper og kurs: - hjelp under leksehjelp/ grupper/ trening/ trim, ulike møtesteder (Åpent hus, Gjenbruksbutikk m.m.). - holde foredrag, lede og arrangere kurs/ (rusle)turer/ trim/ grupper. Spille Musikk, synge, høytlesning. Utførte tjenestetimer tilsvarer: 2011: ca. 3 årsverk 2012: ca. 5 årsverk Praktiske tjenester Følge-/ Besøkstjenester Hyggetreff/ Arrangementer/ Kurs/ Trening Gjenbruket Arbeids-/ planmøter Totalt Antall brukere, som har fått en-til-en tjenester (de fleste har fått gjentatte tjenester): Praktiske Følgetjenester Besøkstjenester Til sammen: tjenester

4 Samhandlingsreform og Lov om Folkehelse I tråd med Samhandlingsreformen og ny Lov om Folkehelse har kommunen fått et tydelig ansvar som skal gjenspeile folkehelse-perspektivet, forebygging og tidlig intervensjon. Med dette er en styrking av kommunehelsetjenesten og det forebyggende og helsefremmende arbeidet satt i fokus. I kommunestyrevedtak 079/10 ble det i Andebu kommune vedtatt å planlegge og bygge opp en Frisklivssentral. Anbefalingen gikk ut på å samlokalisere Frisklivssentralen med Frivilligsentralen. Dette for å bygge opp et møtested og senter for aktiviteter, Sentralen. Det ble presisert at det aktive, frivillige arbeidet som allerede drives i kommunen ville være en viktig suksessfaktor for å få en friskere befolkning. Sentralen Oppdraget fra kommunens side, å opprette Sentralen i samarbeid med Frisklivssentralen som et møtested for innbyggerne i Andebu, har preget målene for I tillegg ble nye tiltak ihht frivillighet utviklet og satt i gang. SENTRALEN for friskliv og frivillighet Pårørende skole, demente Lyst på livet Gågrupper med og uten staver Balansetrening Wet vest-trening Slutte med tobakk-kurs Åpent Hus- sosial møteplass Rusleturer Leksehjelp Varmtvanns trening Seniordans Malekurs Engelsk samtale kurs Selvhjelpsgrupper Småjobb gruppa Frivilligsentralen Frisklivsentralen Initiere partnerskap- prosjekt Møte mellom mennesker Nasjonalt samarbeid, videreutvikling innen frivillighet Organisering, informasjon om frivillig engasjement Frisklivsresept Henviste pasienter fra leger, 4

5 Sentralen Sentralen har i løpet av 2012 utviklet seg til å bli et møtested med fokus på helse, trivsel og frivillighet. Sentralen er blitt en felles handlingsarena for Frivilligsentralen og Frisklivsentralen og tiltakene tydeliggjør hva samhandlingen har ført til. Nye frivillige tiltak i 2012 Leksehjelp for ungdomstrinnet. Hjelp med lekser av frivillige (tidligere) lærere og andre interesserte frivillige, samt sammen med andre elever, en ettermiddag i uken. Enkel måltid og sosialt møtested for ungdommer på begynnelsen av ettermiddagene. Samarbeid med Andebu ungdomsskole, barneverntjenesten og boligen for enslige mindreårige flyktninger, samt Høgskolen i Vestfold i forbindelse med mulighet for praksis gjennom frivillig innsats for lærerstudenter. Wet vest trening og trening i varmtvannsbasseng: Prosjekt i regi av Sentralen. Samarbeid mellom Sandefjord videregående skole, frivillig- og frisklivsentralen. Elever fra idrettslinjen stiller som frivillige treningsledere. Lyst på livet: Prosjekt i regi av Sentralen drevet av frivillige. Studiesirkel med foredragsholdere, åpent dialog, aktiviteter for deltakerne. Pårørendeskole: Samarbeidsprosjekt mellom Sentralen, Frivilligsentralen, Helselagene i Andebu kommune og Stokke kommune. Kurs for pårørende til mennesker med demens. Drevet av frivillige, med foredragsholdere, arbeidsgrupper. Åpent hus: Møtested på Sentralen for alle mennesker, kulturarena. Kreativgruppe: Møte andre, være kreativ, fremme kunst, kultur og kunsthåndverk. Frivillige. Nattevandring: Prosjekt i regi av Andebu Røde kors og Vestfold Røde kors i partnerskap med foreldre og Andebu kommune. English conversation: Samtalegruppe på engelsk for å trene språkpraksis. Frivillige. Utstillinger på Sentralen: Vekslende kunstner. Frivillige. 5

6 Tverrfaglig samarbeid Tett samarbeid med folkehelsekoordinator og leder i Frisklivssentralen om oppbygging av Sentralen, samt videreutvikling av folkehelsetenkning innen frivillighetens handlingsarenaer. Aktivitetskalender på Andebu sykehjem: Allsang, bingo, en årlig basar, kort- og spillgruppe, høytlesing, hyggegruppa Blanda drops, middagsservering for hjemmeboende 3ggr. pr. uke, Belgdragernes jevnlige konserter. Videreutvikling av samarbeid med miljøarbeider som har ansvar for miljøtiltak på Andebu sykehjem, samt fysioterapeut i Andebu kommune. Tilknytting til Sentralen. Samarbeid med Andebu Diakoniutvalget, Andebu Pensjonistforening og miljøarbeider fra Andebu sykehjem: - Turkalender : Oversikt over turer og utflukter i Andebu kommune. - Planlegging av felles turer og aktiviteter for eldre i Andebu kommune sammen med andre samarbeidspartnere Tett samarbeid med virksomhetene i kommunen: Psykisk helsetjeneste, skolene, barneverntjenesten, boligen for enslige mindreårige flyktninger, sykehjemmet og hjemmetjenesten om ulike tiltak og aktiviteter (F.eks.: Leksehjelp, Bakedager før jul, Besøksvenn ) Videreføring av samarbeidet med gjenbruksbutikken Gjenbruket : Rekruttering av frivillige. Samarbeid med frivillige fra Stokke i forbindelse med 4 felles rusleturer Rusleturgruppa: 24 turer i regi av frivillige ble gjennomført i 2012, 4 av disse sammen med nabokommunen Stokke NAV: Praksisplassering på Sentralen Kriminalomsorg i frihet ( KiF ): Praksisplassering i forbindelse med samfunnsstraff i Andebu kommune og innen Frivilligsentralens samarbeid med prosjekter, foreninger og lag i Andebu. Samarbeid med Signo om trening i varmtvannsbasseng Samarbeid med Andebu Sparebank om Frivillighetsprisen 6

7 Ytterligere aktiviteter i Andebu Frivilligsentral i 2012 Arrangementer for å ta vare på de frivillige i Andebu Frivilligsentral: 27. februar: Frivilligmøte på Sentralen for å bli kjent med ny daglig leder og komme med innspill for framtidig arbeid i Frivilligsentralen, samt Sentralen. 21. mai: Temakveld med foredragsholder Marco Elsafadi om Medmenneskelighet og verdier i nærmiljøet i gymsalen på ungdomsskolen. 15. juni: Frivilligfrokost på Sentralen 22. november: Frivilligfest på Atriet på Andebu sykehjem med middag og underholdning, samt trubaduren Jon Erik Joppa Lunde. Samarbeid med miljøarbeider som er ansvarlig for miljøtiltak på Andebu sykehjem: Invitasjon til alle som yter en frivillig innsats på Andebu sykehjemmet. Tildeling av frivillighetspris 2012 på frivilligfest 22. november til Aslaug Gravdal. Samarbeid med Andebu Sparebank. Offentlige arrangementer: 21. mai: 3 arrangementer med foredragsholder og inspirator Marco Elsafadi: Ansvar og status i vennegjengen : Ungdomsskolen Ledelse med fokus på begeistring og positivitet : Utvidet ledergruppe Medmenneskelighet og verdier i nærmiljøet : Åpent møte der frivillige fra Frivilligsentralen, lag/ foreninger, politi, næringslivet og FAU er var spesielt invitert. 20. juni: Stand i Andebu Sentrum sammen med Frisklivssentralen i anledning besøk av kongeparet i Andebu. 26. juni: Markering av 10 år rusleturer i regi av frivillige. Med ordfører, historisk tur til Svindalen. 25. oktober: Informasjonskveld om frivillighet med representanter fra psykisk helsetjenesten og barnehager i Andebu kommune, samt fra flerkulturell damegruppe. 2. desember: Førjulstur for mennesker i alderen 70 + med følge til historisk julemarked på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Dagstur med felles Middag 13. desember, Markering av St. Lucia dagen med barna fra Møyland barnehage som gjester på Sentralen. 7

8 Deltakelse på møter/ kurs Andebu Frivilligsentral v/ daglig leder Silke Wrede deltok i God Oppvekst konferanse for Andebu kommune i januar 2012 Det ble avholdt 6 møter i nettverket Vestfolds Frivilligsentraler i 2012 Andebu Frivilligsentral v/ styremedlem Terje Østbu og daglig leder Silke Wrede deltok på seminar for styremdelemmer i Vestfolds Frivilligsentraler i Svelvik i mai Andebu Frivilligsentral v/ styreleder Tom Cato Abrahamsen og daglig leder Silke Wrede deltok på regionalkonferanse for Norges Frivilligsentraler, region 2 i sept Andebu Frivilligsentral v/ daglig leder Silke Wrede deltok på regional God Oppvekst konferanse på Nøtterøy i høsten 2012 Markedsføring av Frivilligsentralen/ Sentralen Kommunens hjemme- og facebookside + Facebookside/ Andebu Frivilligsentral Kommunebladene Andebustikka og Høyjordinger Tønsbergs Blad, Sandefjords Blad, Vestfold Blad Oppslag/ Plakater i Andebus 3 sogn Frivillighet i regi av Frivilligsentralen/ Sentralen i avisa i 2012: Populære rusleturer jubilerte i juni: Jubileumstur med ordfører til Svindalen (Vestfold Blad, Tønsberg Blad, Vestfold Blad). Kongen vinket til meg i juni: Flerkulturell damegruppe med stand og internasjonal mat i Andebu Sentrum i Anledning besøk av kongeparet (Vestfold Blad). Hjelper der det trengs : Om mat i barnehage, leksehjelp, unge frivillige som trenere på Wet vest trening i november (Sandefjord Blad, Tønsberg Blad). I skytteltrafikk i Andebu-natta i september: Oppstart av nattevandring i regi av Røde Kors (Tønsberg Blad). Pris til Aslaug Gravdal i november: Om prisvinneren og pristildeling, samt frivilligfest. Andebu, Tom Cato Abrahamsen Styreleder Silke Wrede Daglig leder 8

ÅRSRAPPORT 2014. Andebu Frivilligsentral/ Sentralen

ÅRSRAPPORT 2014. Andebu Frivilligsentral/ Sentralen ÅRSRAPPORT 2014 Andebu Frivilligsentral/ Sentralen Om Andebu Frivilligsentral Andebu Frivilligsentral ble opprettet 2001 og eies av Andebu kommune. Kommunen har arbeidsgiveransvar for daglig leder, som

Detaljer

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding for Drammen Frivilligsentral 2013 Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og ressurser 5. Kontaktinfo

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 6. AKTIVITETER s. 5,6,7,8,9,10. 7. FILIAL I VANG s. 10

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 6. AKTIVITETER s. 5,6,7,8,9,10. 7. FILIAL I VANG s. 10 ÅRSRAPPORT FOR 2012 2 INNHOLD 1. KORT OM HAMAR FRIVILLIGSENTRAL s. 3 2. ÅRSPLAN 2012 s. 3 3. STYRET s. 3,4 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4 5. ANTALL ÅRSVERK s. 5 6. AKTIVITETER s. 5,6,7,8,9,10 7.

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter Frivillighetsmelding Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Møteplasser Mangfold Muligheter. www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik

ÅRSRAPPORT 2014. Møteplasser Mangfold Muligheter. www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik ÅRSRAPPORT 2014 Møteplasser Mangfold Muligheter www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik Frivilligheten og Larvik Frivilligsentral 2014 Innledning Larvik kommunestyre vedtok

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang Andebu kommune har fått Naturvernforbundets Oljefri-diplom Tidenes andre utdeling av Oljefri-diplomet ble mottatt av

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter Lærings- og mestringssenteret Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord Læringsaktiviteter kurs og temamøter LMS i Sandefjord kommune Informasjon og likemannsarbeid Bevegelsestrening Møteplass 2004-2014

Detaljer

Moelv Frivilligsentral

Moelv Frivilligsentral Moelv Frivilligsentral Årsberetning 2012 Buketten lagde sin egen Kokebok KULpåTUR sine Stempelkort Moelv Frivilligsentral og Buketten hadde 15 års jubileum i år! Jubileumsfest på Tingnes Spiseri Hobbytreffens

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Oppsal Frivillig Sentral OSLO KOMMUHE. 3 APR.Uitl

ÅRSMELDING 2013. Oppsal Frivillig Sentral OSLO KOMMUHE. 3 APR.Uitl OSLO KOMMUHE 3 APR.Uitl 35 ÅRSMELDING 2013 Oppsal Frivillig Sentral Drift av sentralen Foreningen Oppsal Frivillig Sentral eier Oppsal Frivillig Sentral. Foreningen har følgende medlemmer: Bydel Østensjø,

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer